Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bendt E. Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen 7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Bettina Grumsen, afd. 75 og Herluf Schmidt, afd Valg af sekretær for repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslår: Bendt E. Nielsen. 9. Valg af revisor. På valg er: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. 10. Eventuelt. Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Funktionærer, tillidsrepræsentanter samt revisorerne velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet ifølge foreningens vedtægter var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Else Høgh afd. 6, Jan Holst afd. 19, Niels Ole Nielsen afd. 24, Frank Ebert afd. 28, Karen Olsen afd. 75 samt Katrine Sørensen, AAB, administration.

2 Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 28. november 2013 blev godkendt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. Skriftlig beretning Projektafdelingen Helhedsplaner Afdeling 24, Skovgårdsparken Arbejdet skrider frem på såvel blokke, som ved rækkehusene. Entreprenøren har haft startvanskeligheder og er pt. bagud efter tidsplanen, men ikke mere en normalt i begyndelsen af større arbejder. Der gøres meget for beboerorientering, både traditionelle informationsskrivelser, men derudover afholdes opgangsmøder før opstart på nyt afsnit, hvor beboerne får orientering, der netop passer til deres område. Afdeling 7, Ringkøbingvej Afdelingen har godkendt opgaven inklusiv etablering af de 14 boliger i tagrum, der kom som krav fra Aarhus kommune. Projektstart forventes omkring oktober Afdeling 25, Klostervangen Den beboerdemokratiske proces er i fuld gang med beboermøder, temaaftener og beboergrupper. Landsbyggefonden fastholder, at opgaven skal være gennemført senest i Landsbyggefonden har imidlertid forrygende travlt, så de forventes først at færdigbehandle sagen i juli/august Afdeling 17, Vorrevangen Afdelingen har valgt at opdele deres helhedsplan og vil igangsætte de mest presserende arbejder og lave en mere langsigtet plan for afdelingen som helhed. Afdeling 20 Niels Ebbesens Gård Afdelingen har vedtaget en ændring af den planlagte udskiftning af vand- og afløbsinstallationer, således beboerne med råderetten får mulighed for at sammenlægge baderum og toilet til et moderne badeværelse. En modernisering af toilet og bad giver samtidig mulighed for bedre udnyttelse i køkkenet. Beslutningen giver samtidig mulighed for at de fem lejligheder, der skal indrettes i tidligere børnehave og erhverv, kan indrettes optimalt. Afdeling 40, Veri I Afdelingen har på afdelingsmødet vedtaget at fremrykke modernisering af varmeanlægget. Anlægget har de senere år givet store problemer omkring regulering og afregning.

3 Afdeling 37, Herredsvang. Afdelingerne omkring Herredsvang, Almen Bo, Boligkontoret, Ringgaarden og AAB har besluttet at ophæve fælles eje af arealerne omkring boligafdelingerne. Hver afdeling får nu eget areal svarende til det bidrag, de i sin tid betalte for hele arealet. Afdelingerne har siden 1990 selv vedligeholdt de grønne områder, så ændringen angår mest vedligeholdelse af P-arealerne. Ændringen er en følge af, at det fælles affaldsanlæg er nedlagt og erstattet af individuelle løsninger. Afdeling 75,Havnen Afdelingen overvejer solceller og tagterrasse. Generelt flere afdelinger. Regnvand. Aarhus kommune har udpeget området omkring Riisvangen som forsøgsområde vedrørende alternative løsninger til kloakseparering. Kaldet LAR-projekt. Kommunen ønsker at alle muligheder undersøges: Udledning af regnvand på egen grund, nedsivning, genbrug af regnvand, fælles nedsivning og selvfølgelig etablering af kommunal regnvandsledning. Kommunen har afholdt møder med afdelingsbestyrelserne samt afholdt et offentligt møde. Afdelingerne kan nu lade overvejelserne indgå i deres planlægning. I afdelingerne 40, Veri I og 41, Veri II opdeles kloak traditionelt, ved at der etableres ny regnvandsledning. Kloakrenovering Der gennemføres pt. kloakfoto i flere afdelinger. Tiden tærer på rørene, uden vi ser det i det daglige. For at kunne imødegå skader, rotteangreb m.v. og ikke mindst henlægge de nødvendige midler, sætter vi fokus på dette emne med passende intervaller. Kloaker er nok den bygningsdel, det er sværest at vurdere og dermed budgetlægge. Penge, der går til nye kloakrør, mærkes jo ikke forbedring på lige fod med nye vinduer. Det digitale byggeri Interessen for AAB s måde at digitalisere arbejdsprocesser, herunder 3Dtegningsmodeller sammenkædet med drift og vedligeholdelse, budgetlægning, sagsstyring og drift, har fået stor opmærksomhed. Igen i år holdt vi foredrag ved BIM univers i København, der er forum for digital bygningsmodulering. Vi har undervist i digital bygningsdrift på Byggecentrum i Middelfart og Erhvervsakademiet Lillebælt. AAB s metoder er blevet præsenteret for en erfa-gruppe under Almennet ved BL i København. Erfaringsudveksling mellem brugere øger udnyttelsen af IT-systemerne også gerne forskellige systemer.

4 Nybyggeri Afdeling 65, Æblelunden De første lejere flyttede ind den 25. april og endelig aflevering er fastsat til 7. juli. Nuværende anlæg Solcelle anlæg i afd. 41, Veri II og afd. 65, Æblelunden er i drift og producere flot. Fremtidige anlæg Afd. 75, Havnen har på afdelingsmødet vedtaget, at der arbejdes videre med solcelle anlæg på afdelingens tag. Produktion fra anlægget forventes at dække det samlede fællesforbrug og en del af lejlighedernes forbrug, da fællesforbrug er så lille i denne afdeling. Det forventes at dette anlæg skal igennem en nabohøring. Helhedsplanerne i afd. 24, Skovgårdsparken og afd. 25, Klostervangen indeholder begge solcelleanlæg. Flere andre afdelinger har vist deres interesse for etablering af solcelleanlæg. AAB har forsat fokus på solcelleanlæg på blokbebyggelser, da anlæggene her vil komme flest til gavn. Projektafdelingen har en interesseliste over interesserede afdelinger og tænker generelt muligheder for VE ind i fremtidige renoveringer af tag og facader. Lovgivning og regler Politisk set mangler der stadig godkendelse i EU til forhøjet salgspriser af el fra solceller. Det betyder, at det er ekstra vigtigt at anlæggene dimensioneres efter afdelingens forbrug, så anlæggene ikke bliver for store og derved for dyre for afdelingen. Der er usikkerhed vedr. skatte- og momsregler, når afdelingerne bruger/sælger egenproduceret el til sine beboere. AAB har bedt vores revision om at se på sagen, og indtil der er klarhed på dette, er vi lidt forsigtige med opsætning af mange anlæg. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed Gennem de sidste tre år, er der arbejdet med udviklingen af serviceviften. Hvad er formålet med serviceviften? At udvikle et elektronisk system der anskueliggør det arbejde, der tilbydes afdelingerne af personalet i driftsorganisationen. Til det formål har vi beskrevet de ydelser, der skal til for grundlæggende at kunne opretholde bygningernes og områdernes vedligeholdelse. Grundydelserne indeholder det som er nødvendigt for økonomisk og forsvarlig drift. Beskrivelse af serviceviften Serviceviften giver en gennemsigtighed i de mange forskellige arbejdsopgaver, der er i de enkelte afdelinger. Serviceviften er delt op på følgende punkter:

5 Administration Renholdelse Vedligeholdelse Beboerservice Tidsforbrug Under hvert hovedpunkt er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver, der giver bestyrelserne et grundlag at prioritere arbejdsydelser ud fra. Serviceviften giver følgende fordele: Det bliver mere overskueligt for afdelingsbestyrelserne, at tage beslutninger om afdelingens drift. Det giver bestyrelserne valgmuligheder i forhold til arbejdsydelser. Det kan bruges til forventningsafstemning mellem beboer-bestyrelse og medarbejdere. Det giver udførlige arbejdsplaner for de forskellige afdelinger. Det sikrer kontinuerlige arbejdsopgaver og driftshåndtering af afdelingen ved ny ansættelse af personale. Status Serviceviften er blevet til virkelighed. Den 2. juni 2014 blev Servicesimulatoren præsenteret for den første afdelingsbestyrelse. Herefter følger alle andre afdelinger. Vi forventer at alle har fået en præsentation inden udgangen af august måned. På repræsentantskabskonferencen i Rebild vil der i samarbejde med kursusudvalget være en workshop, hvor vi gennemgår det nye system og foretager den første fælles evaluering. Synsworkflow AAB s administration har nedsat en projektgruppe bestående af lokalinspektører og varmemestre. Gruppen har gennem noget tid arbejdet med en optimeringsproces omkring syn af lejemål. Arbejdet med optimeringen har resulteret i, at der er blevet gennemført et forsøg med en ændret intern arbejdsgang på Langenæs-området. Der er blevet arbejdet med at flytte administrative opgaver til administrativt personale og praktikken omkring syn til driftspersonalet i marken. Derfor inviterer vi i samarbejde med kursusudvalget til en workshop på repræsentantskabsweekenden, hvor formålet med workshoppen er at give deltagerne en kort introduktion i lovgivningen på området, synsworkflowet i AAB samt fortælle hvor den enkelte afdeling kan gøre sin indflydelse gældende. Gruppen vil på samme tid også gerne fortælle, hvad synsforsøget på Langenæs har medført af forslag til ændringer om fremtidens synshåndtering i AAB. Efter dette vil deltagerne i workshoppen skulle gennemføre en lille teoriprøve i at gennemføre et syn. Formålet med dette er at give et indblik i, hvor udfordringerne kan være, når den korrekte løsning skal findes, når der synes. Teoriprøven vil efterfølgende blive gennemgået og deltagerne vil få de korrekte svar gennemgået og

6 dermed opnå viden om fraflytningssyn i praksis. Endelig vil gruppen gerne opnå en viden om beboerdemokratiets tanker om syn. På sikringssiden er der i afd. 52, Skådeparken i april-maj opsat ca. 25 kameraer i kældre med tremmerum. Kældrene har været voldsomt plaget af indbrud og opsætningen af kameraerne forventes at have en præventiv effekt, som det er set i andre afdelinger. Beslutningen om opsætningen er blevet taget på et ekstraordinært afdelingsmøde i vinteren. Waoo og AAB har indgået en aftale om at AAB kan benytte Waoo s fibernet til at sende interne data mellem vore afdelinger. Det betyder, at der inden udgangen år 2015 vil være fiberforbindelser mellem AAB og samtlige ejendomme med etagebyggeri. Derudover vil også de fleste øvrige afdelinger kunne forsynes med fiberkablingen. Af data der kan sendes mellem AAB og afdelingerne kan nævnes internet til afdelingsbestyrelserne, internet til varmemestre, ip-telefoni, adgangskontrol, videoovervågning, styring af ventilation, varme, solceller, vaskerier m.v. Med indgåelse af denne aftale står AAB rigtigt stærkt på IT-siden i årene fremover. Den nye varmmesterordning Her går den største del af ressourcerne til at servicere de mange beboere, der har taget rigtigt godt imod ordningen faktisk ligger vi på det antal henvendelser, der er forventet på årsbasis efter blot 8 mdr., og enkelte afdelinger har henvendt sig mere, end hvad der var forventet på flere år. Det er et udtryk for et relativt stort efterslæb og en vilje blandt AAB s beboere til at forbedre boligmassen. 24/7 I år 2013 har der, siden starten den 1. oktober, været 273 opkald. I år 2014 har der indtil den 1. juni været 364 opkald. Så der er et gennemsnit pr. uge på 18,75 opkald. På en enkelt dag i oktober sidste år modtog 24/7 ordningen 30 opkald samme dag. Det var i forbindelse med den første storm. De offentlige myndigheder har også lært vores nummer. Politi, Brandvæsen, Århus vand m.v. har kontaktet os ca. 15 gange perioden. Top 3 kunder er: 1. Afd. 60 med 51 opkald indtil nu 2. Afd. 24 med 40 opkald indtil nu 3. Afd. 35 med 35 opkald indtil nu I den anden ende har vi endnu ikke modtaget et eneste opkald fra afdeling 2, 13, 33, 36, 42, 59, 65, samt afd. 71 Driften beskæftiger sig med mange forskelige artede opgaver herunder følger et lille udpluk af, hvad vi arbejder med. Afdeling 19 har sat gang i de indledende øvelser ift. at komme videre med implementering af nedgravede affaldsbeholdere projektet kommer til at koste omkring 1 mio. kr. at gennemføre og pt. undersøges finansiering. I samme afdeling bliver der

7 skiftet sanitet, og der kommer nye vådrums døre i alle lejemål En omfattende helhedsplan blev desværre forkastet i afdeling 17 hvor afdelingen nøjes med at opdatere el-system samt dræne til gavn for kældre i området Afdeling 14 har etableret et godt og stort motionsrum, og der er en beboer der, med stort held, har taget initiativ til at starte et motions hold for de ældre. Der er så mange tilmeldt, at der ikke kan være flere på holdet pga. pladsen I afdeling 21 er haven forskønnet for ca kr., der er lavet 12 cykelstativer mere foran hver blok, og de resterende cykelstativer er renoveret. Afdeling 25 har desværre også haft en påsat brand i en opgang samt en vandskade i en lejlighed på 10. sal, der lavede skade helt ned til og med 6. Begge skader løber op i omkring kr. Der er godt gang i de individuelle moderniseringssager. Siden nytår er der i 2014 registreret påbegyndt mere end 200 råderetssager. I afdeling 34 har vi fået skiftet hvidevarer, nye køle-/fryseskabe og induktionskomfurer. På grund af de for øjeblikket attraktive indkøbspriser vi har på køb af hvidevarerne, har det muliggjort at opgradere ca. 50 lejemål med induktionskomfur i stedet for 2 kogeplader. Derudover et større køle-/fryseskab med tilhørende om forandring af køkken. 3- og 4-værelses lejemål har også fået større køleskab og fryseskab, så så kapaciteten passer bedre til de familier, som bor der. Afdeling 24 I forbindelse med helhedsplanen for afdelingen er varmemesterkontoret ved at blive ombygget, der bygges en etage ovenpå og bygningen udvides. I det nye hus indrettes der vaskeri, selskabslokale, gæsteværelse, bestyrelseslokale samt varmemesterkontor. I forbindelse med planen har afdelingen besluttet at skaktene skal nedlægges og der nedgraves Molukker (affaldssystem) foran blokkene. Mandskab Ejendomsservicetekniker elev Johnny Mathiasen er blevet udlært og er derefter fast ansat i afd Der er ansat en ny ejendomsserviceteknikerelev: Mohamad Fadhil Kadir Mohamad. Der er 8 voksenelever i gang med uddannelsen, hvoraf de 4 skal til svendeprøve den 24. juni Der har været afholdt temadage. Dagene handlede om samarbejde og den måde, vi møder hinanden og vores kunde/beboer på. Vi ønsker at give medarbejderne inspiration og redskaber til at få hverdagen til at blive endnu bedre samt redskaber til at takle eventuelle konflikter/problemer endnu bedre. Økonomiafdelingen Regnskaber 2013 Alle regnskaber er afsluttet og godkendt af revisionen. 10 afdelinger har haft underskud i år, og der er 2 afdelinger der ikke har penge på akkumuleret overskud, da de har brugt

8 hele overskuddet. Det betyder så at de skal have afviklet underskuddet over 3 år, men samtidig har de heller ingen overskud at indarbejde i budgettet for De fleste afdelinger har dog haft overskud og for de fleste afdelinger skyldes det, færre udgifter til renovation, vand samt større renteindtægt end budgetteret. Bestyrelsen valgte at give afdelingerne en bonusrente på 1,21 %, for at afdelingerne skulle have den rente, som der var budgetteret med. Som beboer i AAB kan man være stolt over den flotte forretning, og vi tror ikke der er mange andre boligorganisationer, der kan matche dette afkast. Overskuddene er overført til afdelingens resultatkonto, og som udgangspunkt har vi budgetteret med 1/3 af overskuddet som indtægt i afdelingernes budgetter for var året, hvor der kom et nyt layout på regnskabet der er blevet omdelt til beboerne. Det korte regnskab er lavet efter samme layout som budgettet. Budgetter 2015 Budgetter for 2015 er udarbejdet og til behandling på afdelingsmøderne. Der er 10 afdelinger, som ikke får stigning i forhold til Der er 3 afdelinger med huslejenedsættelse og 44 har stigning på mellem 0,3 % og 8 %. Huslejestigningerne er noget større end sidste år, hvilket bl.a. skyldes at overskuddet i 2013 ikke var så stort som de forgående år. I de fleste af afdelingerne er tidligere overskud blevet brugt til at holde huslejen nede, hvilket betyder, at hvis afdelingerne ikke har så store overskud i de næste år, vil huslejen stige. Ejendomsskat AAB fortsætter med at få penge retur vedr. ejendomsskat. Beløbet er en tilbagebetaling fra kommunen, der uretmæssigt har opkrævet for meget i ejendomsskatter i de tidligere år. Beløbet tilfalder den pågældende afdeling og bliver bogført på konto , Ekstraordinære indtægter i regnskabsåret. Afdelingsbestyrelsen kan ikke disponere over beløbet, førend dette er besluttet på et afdelingsmøde. Beløbet vil således indgå i afdelingens resultat for året, hvilket som udgangspunkt vil medføre en lavere huslejestigning de kommende tre budgetår. I de afdelinger der har fået penge tilbage, kan der i mange tilfælde forventes en lavere ejendomsbeskatning i årene fremover. Udlejning og kommunikation Udlejning Højesteret afsagde 7. februar dom i sagerne om mistet anciennitet. Desværre tabte AARHUSbolig sagerne, og det blev derfor besluttet at give ancienniteten tilbage til de boligsøgende der: ikke modtog deres girokort i 2011 og 2012 betalte op til tre uger for sent betalte til et forkert kontonummer AAB har fået tildelt opgaven med at genoprette de brugere, der er berettiget dertil. Pr. 4/6 har 1080 fået deres anciennitet tilbage, 452 er blevet afvist.

9 Bestyrelsen i AARHUSbolig har besluttet at trænger til en opfriskning. Det skyldes dels, at det program hjemmesiden laves i, er ved at være forældet og ikke længere opdateres. Derfor er hjemmesiden sendt i udbud og der forventes ny hjemmeside ultimo Med skift af system benyttes muligheden for at opfriske design og brugervenlighed for siden. AAB, AL2bolig og Boligkontoret Århus medvirker i den projektgruppe, der står for den nye hjemmeside. Kommunikation Kommunikation hjalp til i en del af planlægningen af 5-års festen, producerede invitationer og håndterede tilmeldinger. Det gav nogle udfordringer, at afdelingsbestyrelserne skulle tilmelde sig på hjemmesiden, hvor man tidligere har sendt svarkort pr. brevpost. Det lykkedes dog for alle interesserede at blive tilmeldt. Sammen med kursusudvalget blev der i foråret lavet et fornyet kursusmateriale til nye afdelingsbestyrelser med kurset Afdelingsmødet et introkursus. Årets kommende to kurser har også nyt indhold. Kurserne afholdes af kursusudvalget, og der deltager medarbejdere ad hoc. I efteråret afholdes kursus i redigering af hjemmeside. Datoer følger i løbet af sommeren. Beboervalgte kan nu se synslister for deres egen boligafdeling på intranettet. På synslisterne er tidspunkter for syn og dokumenter til synet. Hidtil har det været muligt at se flytninger i boligafdelingen i Økonomikontrollen, men nu er det altså muligt at se alle dokumenter, der er tilknyttet synet. Kursusudvalget Repræsentantskabsweekend i Rebild oktober bliver med temaet Service og bevægelse. Vi glæder os til at Rådmand Kristian Würtz kommer og fortæller om sin vurdering af kommende byggeri i Aarhus. Vi får besøg af BL s kredsformand for 5. kreds Anders Rønnebro. Vi sætter fokus på nogle af de ting I arbejder med i hverdagen Driftschef Flemming Jensen laver workshops omkring Serviceviften, Indeklima, Indkøb og Synshåndtering. Om aftenen hyggeligt samvær med dans til Devotion. Søndag ligger på nuværende tidspunkt ikke helt fast, men glæd jer. Indbydelse udsendes inden sommerferien. Kursusudvalget har fået oplæg til brug for afdelingsmøder, hvor referat kan skrives ind via AAB s hjemmeside. Kursusudvalget arbejder videre sammen med kommunikationsgruppen. Referat via AAB s hjemmeside forventes taget i brug i marts 2014 afholdt vi kursus i afholdelse af afdelingsmøde. Kursus Ny i afdelingsbestyrelsen bliver afholdt 26. august 2014, se opslag. Fremadrettet vil der årligt blive afholdt følgende kurser:

10 Sidste tirsdag i januar, Budgetmøde Sidste tirsdag i februar, Afholdelse af afdelingsmøde Sidste tirsdag i august, Ny i afdelingsbestyrelsen. Vær opmærksom på vores IntraNet, der vil blive opslag af flere kurser i løbet af året. Redaktionsudvalget Det er stadigvæk meget svært at mobilisere beboerne samt repræsentantskabet til at levere indlæg til bladet, hvilket selvfølgelig er problematisk, da det er vigtigt at modtage bidrag/indlæg fra så mange som muligt. Dette udelukkende for at BeboerNyt afspejler den mangeartede beboersammensætning, der er blandt beboerne i AAB. Derfor blev der taget initiativ til at inddrage frivillige som kunne gøre en indsats i udviklingen af BeboerNyt. Der blev annonceret og efterfølgende afholdt info møde for de interesserede. Der er stor interesse blandt de frivillige og de af repræsentantskabet valgte medlemmer, til at samarbejde om de forskellige artikler. Synergieffekten var udtalt på det første fællesmøde, hvilket er særdeles positivt. Efterfølgende er der afholdt workshop, hvor samtlige deltagere viste stor interesse i mulighederne for at inddrage udefrakommende foredragsholdere, som kan være med til at give et andet indblik i det at sidde i et redaktionsudvalg, uanset om man er valgt eller er frivillig. Det er vigtigt at bevare fokus og til stadighed forsøge at udvikle arbejdet og strukturen omkring BeboerNyt. Beboerbladet må hele tiden være aktuelt, spændende og et vigtigt bidrag til beboerne i forhold til AAB, samt i forhold til mulighederne og tilbuddene der forefindes i en almen boligforening. Dette er beskrevet tidligere, men jeg nævner det igen, for at understrege vigtigheden og for at fastholde, ikke kun redaktionsudvalget, men også repræsentantskabet, i det fælles mål, som er essentielt for at bevare og udvikle BeboerNyt i en stadig positiv retning. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har siden julemarkedet i Den Gamle By i december 2013 afholdt 9 arrangementer. De 4 af arrangementerne var foredragsarrangementer som blev afholdt i mødelokalerne i Langelandsgade. Heriblandt Bonderøven (kendt fra TV), som besøgte os i februar. Det store seerantal i DR tv kan man godt forstå, for det var et meget interessant foredrag, han gav for et fyldt mødelokale i Langelandsgade. Et andet foredrag der kan fremhæves, er vinsmagningen ved Vinspecialisten på Viborgvej. Denne gang prøvesmagte vi oversøiske vine fra Sydamerika, og vi fik virkelig syn for, at god vin ikke altid, er den dyreste. I maj måned var der arrangeret en heldagsudflugt med Museumstog til Randers. To gamle togvogne fra 1950 var fyldt med glade og forventningsfulde beboere, der skulle til Randers for at opleve Museumstog. De to vogne blev trukket af Museumstogs gamle MX 1001 bygget i Vi oplevede en meget anderledes arbejdsplads, hvor meget af arbejdskraften består af frivillige personer, der virkelig brænder for deres hobby.

11 Resten af 2014 har vi planlagt 10 arrangementer, som afholdes dels i mødelokalerne i Langelandsgade dels ude i byen. Året slutter, traditionen tro, af med Julemarked i Den Gamle By. Mundtlig beretning Tak for sidst, det var en dejlig fest. Det var en dejlig aften hvor vi fejrede vores 95 års fødselsdag og vi kan nu se tilbage på en god udvikling af AAB til en moderne almen boligorganisation, der lever op til vores strategi om synlig ledelse og bedre beboerdemokrati. AAB har det sidste år indarbejdet en Varmemester ordning i alle afdelinger, indført 24/7 vagtordning. 3 års arbejde med at udvikle service viften er nu ved at bliver rullet ud i afdelingerne. Vi har afklaret problematikken om hjemfaldsklausuler med Aarhus Kommune og har hjulpet de involverede afdelinger økonomisk, så de nu frit kan bestemme deres fremtid. Vi har solgt Veri centeret, så det kan udvikle sig til et moderne center til glæde for vores beboere i området. Andelsfonden er lagt sammen med Dispositionsfonden. Denne sammenlægning samt fortjenesten fra Veri gør, at AAB i dag har en stor økonomisk styrke til at hjælpe med at financierer en lang række arbejder i afdelingerne. Vores byggeplaner er også store. Vi skal bygge på Godsbanen, på Vikærsvej, færdiggøre Æblelunden samt vores nye afdeling i Skæring. AAB er med til at præge udviklingen i Aarhus. Politik Finanspolitikken. Den nuværende boligaftale udløber her efter sommeren. Hvad der kommer som afløsning, er der ikke talt meget om. Men økonomiske tiltag er nok et godt gæt. Skat af overskud fra solcelleordning. Regeringen har vedtaget ændringer i solcellelovgivningen. Dette sikrer, at almene boliger sidestilles med private ejerboliger. Der er modeller der gør det muligt, at både tæt-lavt og etage byggeri kan få glæde af loven. AAB følger lovgivningen tæt og venter som alle andre på besked om salg og skat fra EU Kloakering Aarhus Kommune afholder for tiden møder med beboerne i Aarhus N om kloakering og dræn samt alternative metoder til at få fjernet regnvand. Vi følger sammen med afdelingerne planerne nøje. Man har rykket tidsplanen mere end 20 år frem. Der er mange spændende forslag som afdelingerne og projektafdelingen skal tage stilling til. Et er sikkert, det er ikke gratis. Sociale kontrakter om praktik og lærepladser Vi følger udviklingen og støtter BL i, at der skal følges op på implementeringen af vores aftale om praktikpladser, som vi lavede med Dansk Byggeri i Kædeansvar i kontrakter Vi vil nøje følge udviklingen og vil med hjælp fra BL 5. kreds, få dette indskrevet i vores bygge- og servicekontrakter.

12 Kvoter i Aarhus Kommune Antallet af kvoter for almene boliger er efter vores mening for små. Hvis man forventer mere end nye indbyggere i Aarhus og stadig fastholder at 25 % af disse skal være almene boliger, skal kvoten sættes op. Omvendt må vi også sige til kommunen, at det er en meget stor opgave at bygge 2500 ungdomsboliger inden for 3 år. Da det er et stort ønske at de skal være bynære, må kommunen finde nogle passende arealer. Vi har fået en ny rådmand som vi glæder os til at samarbejde med. Christian Würtz, Socialdemokratiet, har mange gode meninger om vores fremtid. BL- BL. 5. kreds BL Der er ved at blive udarbejdet et nyt målsætningsprogram , Danmarks almene boliger en del af løsningen på velfærdssamfundets udfordringer nu og i fremtiden. Oplægget, som ser godt ud, skal debatteres i kredsen og derefter skal det vedtages på BL s repræsentantskabsmøde i juni måned AAB er positiv over for oplægget. BL holder almene boligdage i København den 5-6 /9 2014, så vore kredsdelegerede skal sætte kryds i kalenderen. Lykkeparken Jagten på fællesskabet, er et computerspil, som skal lære skoleelever om beboerdemokrati. Boligen har en stor omtale af projektet som lyder meget spændende. BL 5 kreds Der var valgmøde den 8. april 2014 Her blev Anders Rønnebro valgt som formand for kreds 5. Aarhus. Et stort tillykke til Anders. Dan og Bendt blev valgt som repræsentantskabs medlemmer, også et tillykke til jer. Målsætningen for kredsarbejdet fungerer godt og det er besluttet, at man først vil evaluere målsætningen i Man arbejder sammen med kommunen om at opstille regler for tildeling af byggekvoter i Aarhus. Salg af kommunal jord er også med i forhandlingerne. Her er det prisen der er et problem. Der skal også laves en aftale om køb af nedslidte kommunale ældreboliger. Vi vil blandt andet kunne bruge disse boliger, efter en modernisering, til boliger for borgere til en rimelig pris. Det store problem er, at Kommunen tror det er det rene guld de har til salg. De har også svært ved at forstå at PV opsparingen skal følge med i et salg. Valg af kredsrepræsentanter til BL 5 kreds Til efteråret skal vi på repræsentantmødet vælge vores delegerede til 5 kreds Aarhus. Vi har 32 pladser. Bestyrelsen og direktøren besætter de første 8. Vi skal altså vælge 24 pladser med en fra 24 afdelinger. Kommer der flere forslag (og det håber vi jævnfør den debat vi havde sidste år), skal vi have en skriftelig afstemning. Alle der bliver opstillet på listet bliver valgt som repræsentanter eller suppleanter. Opstilling af kandidater vil ske i efteråret. Hvad laver de valgte? De er med til at stemme om formand og kredsdelegerede. Deltage i konferencer, weekend- og aftenmøder samt deltager i almene boligdage.

13 Aarhus Bolig Aarhus Bolig tabte retssagen. Det er godt at dommen også sagde, at loven ikke var klar nok. Det er spændende og se hvordan man i ministeret vil tolke, at det er den almene bolig organisation der har ansvaret for at posten aflever de breve vi sender ud. Beboere der skal have en fraflytter regning vil nok melde tilbage, at de aldrig har modtaget den. BL er ved at undersøge problemet samt om der er en tidsfrist for, hvor lang tid der kan gå før man kan søge om at komme på listen igen. Med baggrund i dommen valgte Aarhus Bolig, at alle der viste god vilje til at betale, blev optaget. Der er ca klager og ca er blevet tilmeldt. Vi skal til at opgradere vores hjemmeside, så den bliver endnu mere brugervenlig. Status på medlemmer den 22. april på venteliste. Kunder i bero Aktive ansøgere , af dem er brevansøgere. Boglig organisation Lejer bo Aarhus er tilbudt at blive medlem af Aarhus Bolig. Vi har på sidste repræsentantskabsmøde ændre vores vedtægter så vi kan optage nye medlemmer. AAB 2013 var et fantastisk år for AAB Vi er med i et fælles projekt om et internationalt kollegium og ungdomsboliger på Godsbane arealerne. Det er aftalt med Kollegiekontoret, at de bygger et kollegium med ca. 150 boliger og at AAB bygger 250 ungdomsboliger. Det bliver et projekt med et stort fælles område, men med 2 selvstændige ejere og dermed ansvar for hver sin drift. Projektet udarbejdes med Aarhus Kommune, Kollegiekontoret og AAB. Vi forventer selvfølgelig at få kvoter til projektet. Der vil blive afholdt en arkitekt konkurrence. Det bliver et meget spændende projekt som alle parter gerne vil have fuldført i 2017, når Århus bliver kultur hovedstad. Helhedsplaner Helhedsplanerne i afd.7 Ringkøbingvej, Afd.24 Skovgårdsparken samt Afd. 25 Klostervangen er i gang, og det er blandt andet disse planer vi støtter med midler fra dispositionsfonden. Styringsdialog Skanderborg og Aarhus Vi har fået en god behandling på begge møder. Der ligger referat fra mødet med Aarhus på kommunens hjemmeside. Referat fra Skanderborg er på vej. 24/7 vagtordning Bestyrelsen har valgt at foreningen betaler for hele Afdelingerne har taget godt i mod tilbuddet på afdelingsmøderne her i foråret. Man kan stadig komme med i ordningen. Solceller. Vi har nu installeret solcelle anlæg i afdeling 41 Veri og afdeling 65 Æblelunden. De kører og vi er nu i gang med målinger, som skal vise os hvor meget man sparer. Det store mål er at man i de lyse timer kan bruge alt det vi producerer. Det er en stor fordel hvor vi har fælles måling som bliver fordelt med bi målere. Problematikken med lovgivningen er, at strømmen skal bruges inden for en time. Derfor

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere