Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bendt E. Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen 7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Bettina Grumsen, afd. 75 og Herluf Schmidt, afd Valg af sekretær for repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslår: Bendt E. Nielsen. 9. Valg af revisor. På valg er: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. 10. Eventuelt. Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Funktionærer, tillidsrepræsentanter samt revisorerne velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet ifølge foreningens vedtægter var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Else Høgh afd. 6, Jan Holst afd. 19, Niels Ole Nielsen afd. 24, Frank Ebert afd. 28, Karen Olsen afd. 75 samt Katrine Sørensen, AAB, administration.

2 Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 28. november 2013 blev godkendt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. Skriftlig beretning Projektafdelingen Helhedsplaner Afdeling 24, Skovgårdsparken Arbejdet skrider frem på såvel blokke, som ved rækkehusene. Entreprenøren har haft startvanskeligheder og er pt. bagud efter tidsplanen, men ikke mere en normalt i begyndelsen af større arbejder. Der gøres meget for beboerorientering, både traditionelle informationsskrivelser, men derudover afholdes opgangsmøder før opstart på nyt afsnit, hvor beboerne får orientering, der netop passer til deres område. Afdeling 7, Ringkøbingvej Afdelingen har godkendt opgaven inklusiv etablering af de 14 boliger i tagrum, der kom som krav fra Aarhus kommune. Projektstart forventes omkring oktober Afdeling 25, Klostervangen Den beboerdemokratiske proces er i fuld gang med beboermøder, temaaftener og beboergrupper. Landsbyggefonden fastholder, at opgaven skal være gennemført senest i Landsbyggefonden har imidlertid forrygende travlt, så de forventes først at færdigbehandle sagen i juli/august Afdeling 17, Vorrevangen Afdelingen har valgt at opdele deres helhedsplan og vil igangsætte de mest presserende arbejder og lave en mere langsigtet plan for afdelingen som helhed. Afdeling 20 Niels Ebbesens Gård Afdelingen har vedtaget en ændring af den planlagte udskiftning af vand- og afløbsinstallationer, således beboerne med råderetten får mulighed for at sammenlægge baderum og toilet til et moderne badeværelse. En modernisering af toilet og bad giver samtidig mulighed for bedre udnyttelse i køkkenet. Beslutningen giver samtidig mulighed for at de fem lejligheder, der skal indrettes i tidligere børnehave og erhverv, kan indrettes optimalt. Afdeling 40, Veri I Afdelingen har på afdelingsmødet vedtaget at fremrykke modernisering af varmeanlægget. Anlægget har de senere år givet store problemer omkring regulering og afregning.

3 Afdeling 37, Herredsvang. Afdelingerne omkring Herredsvang, Almen Bo, Boligkontoret, Ringgaarden og AAB har besluttet at ophæve fælles eje af arealerne omkring boligafdelingerne. Hver afdeling får nu eget areal svarende til det bidrag, de i sin tid betalte for hele arealet. Afdelingerne har siden 1990 selv vedligeholdt de grønne områder, så ændringen angår mest vedligeholdelse af P-arealerne. Ændringen er en følge af, at det fælles affaldsanlæg er nedlagt og erstattet af individuelle løsninger. Afdeling 75,Havnen Afdelingen overvejer solceller og tagterrasse. Generelt flere afdelinger. Regnvand. Aarhus kommune har udpeget området omkring Riisvangen som forsøgsområde vedrørende alternative løsninger til kloakseparering. Kaldet LAR-projekt. Kommunen ønsker at alle muligheder undersøges: Udledning af regnvand på egen grund, nedsivning, genbrug af regnvand, fælles nedsivning og selvfølgelig etablering af kommunal regnvandsledning. Kommunen har afholdt møder med afdelingsbestyrelserne samt afholdt et offentligt møde. Afdelingerne kan nu lade overvejelserne indgå i deres planlægning. I afdelingerne 40, Veri I og 41, Veri II opdeles kloak traditionelt, ved at der etableres ny regnvandsledning. Kloakrenovering Der gennemføres pt. kloakfoto i flere afdelinger. Tiden tærer på rørene, uden vi ser det i det daglige. For at kunne imødegå skader, rotteangreb m.v. og ikke mindst henlægge de nødvendige midler, sætter vi fokus på dette emne med passende intervaller. Kloaker er nok den bygningsdel, det er sværest at vurdere og dermed budgetlægge. Penge, der går til nye kloakrør, mærkes jo ikke forbedring på lige fod med nye vinduer. Det digitale byggeri Interessen for AAB s måde at digitalisere arbejdsprocesser, herunder 3Dtegningsmodeller sammenkædet med drift og vedligeholdelse, budgetlægning, sagsstyring og drift, har fået stor opmærksomhed. Igen i år holdt vi foredrag ved BIM univers i København, der er forum for digital bygningsmodulering. Vi har undervist i digital bygningsdrift på Byggecentrum i Middelfart og Erhvervsakademiet Lillebælt. AAB s metoder er blevet præsenteret for en erfa-gruppe under Almennet ved BL i København. Erfaringsudveksling mellem brugere øger udnyttelsen af IT-systemerne også gerne forskellige systemer.

4 Nybyggeri Afdeling 65, Æblelunden De første lejere flyttede ind den 25. april og endelig aflevering er fastsat til 7. juli. Nuværende anlæg Solcelle anlæg i afd. 41, Veri II og afd. 65, Æblelunden er i drift og producere flot. Fremtidige anlæg Afd. 75, Havnen har på afdelingsmødet vedtaget, at der arbejdes videre med solcelle anlæg på afdelingens tag. Produktion fra anlægget forventes at dække det samlede fællesforbrug og en del af lejlighedernes forbrug, da fællesforbrug er så lille i denne afdeling. Det forventes at dette anlæg skal igennem en nabohøring. Helhedsplanerne i afd. 24, Skovgårdsparken og afd. 25, Klostervangen indeholder begge solcelleanlæg. Flere andre afdelinger har vist deres interesse for etablering af solcelleanlæg. AAB har forsat fokus på solcelleanlæg på blokbebyggelser, da anlæggene her vil komme flest til gavn. Projektafdelingen har en interesseliste over interesserede afdelinger og tænker generelt muligheder for VE ind i fremtidige renoveringer af tag og facader. Lovgivning og regler Politisk set mangler der stadig godkendelse i EU til forhøjet salgspriser af el fra solceller. Det betyder, at det er ekstra vigtigt at anlæggene dimensioneres efter afdelingens forbrug, så anlæggene ikke bliver for store og derved for dyre for afdelingen. Der er usikkerhed vedr. skatte- og momsregler, når afdelingerne bruger/sælger egenproduceret el til sine beboere. AAB har bedt vores revision om at se på sagen, og indtil der er klarhed på dette, er vi lidt forsigtige med opsætning af mange anlæg. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed Gennem de sidste tre år, er der arbejdet med udviklingen af serviceviften. Hvad er formålet med serviceviften? At udvikle et elektronisk system der anskueliggør det arbejde, der tilbydes afdelingerne af personalet i driftsorganisationen. Til det formål har vi beskrevet de ydelser, der skal til for grundlæggende at kunne opretholde bygningernes og områdernes vedligeholdelse. Grundydelserne indeholder det som er nødvendigt for økonomisk og forsvarlig drift. Beskrivelse af serviceviften Serviceviften giver en gennemsigtighed i de mange forskellige arbejdsopgaver, der er i de enkelte afdelinger. Serviceviften er delt op på følgende punkter:

5 Administration Renholdelse Vedligeholdelse Beboerservice Tidsforbrug Under hvert hovedpunkt er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver, der giver bestyrelserne et grundlag at prioritere arbejdsydelser ud fra. Serviceviften giver følgende fordele: Det bliver mere overskueligt for afdelingsbestyrelserne, at tage beslutninger om afdelingens drift. Det giver bestyrelserne valgmuligheder i forhold til arbejdsydelser. Det kan bruges til forventningsafstemning mellem beboer-bestyrelse og medarbejdere. Det giver udførlige arbejdsplaner for de forskellige afdelinger. Det sikrer kontinuerlige arbejdsopgaver og driftshåndtering af afdelingen ved ny ansættelse af personale. Status Serviceviften er blevet til virkelighed. Den 2. juni 2014 blev Servicesimulatoren præsenteret for den første afdelingsbestyrelse. Herefter følger alle andre afdelinger. Vi forventer at alle har fået en præsentation inden udgangen af august måned. På repræsentantskabskonferencen i Rebild vil der i samarbejde med kursusudvalget være en workshop, hvor vi gennemgår det nye system og foretager den første fælles evaluering. Synsworkflow AAB s administration har nedsat en projektgruppe bestående af lokalinspektører og varmemestre. Gruppen har gennem noget tid arbejdet med en optimeringsproces omkring syn af lejemål. Arbejdet med optimeringen har resulteret i, at der er blevet gennemført et forsøg med en ændret intern arbejdsgang på Langenæs-området. Der er blevet arbejdet med at flytte administrative opgaver til administrativt personale og praktikken omkring syn til driftspersonalet i marken. Derfor inviterer vi i samarbejde med kursusudvalget til en workshop på repræsentantskabsweekenden, hvor formålet med workshoppen er at give deltagerne en kort introduktion i lovgivningen på området, synsworkflowet i AAB samt fortælle hvor den enkelte afdeling kan gøre sin indflydelse gældende. Gruppen vil på samme tid også gerne fortælle, hvad synsforsøget på Langenæs har medført af forslag til ændringer om fremtidens synshåndtering i AAB. Efter dette vil deltagerne i workshoppen skulle gennemføre en lille teoriprøve i at gennemføre et syn. Formålet med dette er at give et indblik i, hvor udfordringerne kan være, når den korrekte løsning skal findes, når der synes. Teoriprøven vil efterfølgende blive gennemgået og deltagerne vil få de korrekte svar gennemgået og

6 dermed opnå viden om fraflytningssyn i praksis. Endelig vil gruppen gerne opnå en viden om beboerdemokratiets tanker om syn. På sikringssiden er der i afd. 52, Skådeparken i april-maj opsat ca. 25 kameraer i kældre med tremmerum. Kældrene har været voldsomt plaget af indbrud og opsætningen af kameraerne forventes at have en præventiv effekt, som det er set i andre afdelinger. Beslutningen om opsætningen er blevet taget på et ekstraordinært afdelingsmøde i vinteren. Waoo og AAB har indgået en aftale om at AAB kan benytte Waoo s fibernet til at sende interne data mellem vore afdelinger. Det betyder, at der inden udgangen år 2015 vil være fiberforbindelser mellem AAB og samtlige ejendomme med etagebyggeri. Derudover vil også de fleste øvrige afdelinger kunne forsynes med fiberkablingen. Af data der kan sendes mellem AAB og afdelingerne kan nævnes internet til afdelingsbestyrelserne, internet til varmemestre, ip-telefoni, adgangskontrol, videoovervågning, styring af ventilation, varme, solceller, vaskerier m.v. Med indgåelse af denne aftale står AAB rigtigt stærkt på IT-siden i årene fremover. Den nye varmmesterordning Her går den største del af ressourcerne til at servicere de mange beboere, der har taget rigtigt godt imod ordningen faktisk ligger vi på det antal henvendelser, der er forventet på årsbasis efter blot 8 mdr., og enkelte afdelinger har henvendt sig mere, end hvad der var forventet på flere år. Det er et udtryk for et relativt stort efterslæb og en vilje blandt AAB s beboere til at forbedre boligmassen. 24/7 I år 2013 har der, siden starten den 1. oktober, været 273 opkald. I år 2014 har der indtil den 1. juni været 364 opkald. Så der er et gennemsnit pr. uge på 18,75 opkald. På en enkelt dag i oktober sidste år modtog 24/7 ordningen 30 opkald samme dag. Det var i forbindelse med den første storm. De offentlige myndigheder har også lært vores nummer. Politi, Brandvæsen, Århus vand m.v. har kontaktet os ca. 15 gange perioden. Top 3 kunder er: 1. Afd. 60 med 51 opkald indtil nu 2. Afd. 24 med 40 opkald indtil nu 3. Afd. 35 med 35 opkald indtil nu I den anden ende har vi endnu ikke modtaget et eneste opkald fra afdeling 2, 13, 33, 36, 42, 59, 65, samt afd. 71 Driften beskæftiger sig med mange forskelige artede opgaver herunder følger et lille udpluk af, hvad vi arbejder med. Afdeling 19 har sat gang i de indledende øvelser ift. at komme videre med implementering af nedgravede affaldsbeholdere projektet kommer til at koste omkring 1 mio. kr. at gennemføre og pt. undersøges finansiering. I samme afdeling bliver der

7 skiftet sanitet, og der kommer nye vådrums døre i alle lejemål En omfattende helhedsplan blev desværre forkastet i afdeling 17 hvor afdelingen nøjes med at opdatere el-system samt dræne til gavn for kældre i området Afdeling 14 har etableret et godt og stort motionsrum, og der er en beboer der, med stort held, har taget initiativ til at starte et motions hold for de ældre. Der er så mange tilmeldt, at der ikke kan være flere på holdet pga. pladsen I afdeling 21 er haven forskønnet for ca kr., der er lavet 12 cykelstativer mere foran hver blok, og de resterende cykelstativer er renoveret. Afdeling 25 har desværre også haft en påsat brand i en opgang samt en vandskade i en lejlighed på 10. sal, der lavede skade helt ned til og med 6. Begge skader løber op i omkring kr. Der er godt gang i de individuelle moderniseringssager. Siden nytår er der i 2014 registreret påbegyndt mere end 200 råderetssager. I afdeling 34 har vi fået skiftet hvidevarer, nye køle-/fryseskabe og induktionskomfurer. På grund af de for øjeblikket attraktive indkøbspriser vi har på køb af hvidevarerne, har det muliggjort at opgradere ca. 50 lejemål med induktionskomfur i stedet for 2 kogeplader. Derudover et større køle-/fryseskab med tilhørende om forandring af køkken. 3- og 4-værelses lejemål har også fået større køleskab og fryseskab, så så kapaciteten passer bedre til de familier, som bor der. Afdeling 24 I forbindelse med helhedsplanen for afdelingen er varmemesterkontoret ved at blive ombygget, der bygges en etage ovenpå og bygningen udvides. I det nye hus indrettes der vaskeri, selskabslokale, gæsteværelse, bestyrelseslokale samt varmemesterkontor. I forbindelse med planen har afdelingen besluttet at skaktene skal nedlægges og der nedgraves Molukker (affaldssystem) foran blokkene. Mandskab Ejendomsservicetekniker elev Johnny Mathiasen er blevet udlært og er derefter fast ansat i afd Der er ansat en ny ejendomsserviceteknikerelev: Mohamad Fadhil Kadir Mohamad. Der er 8 voksenelever i gang med uddannelsen, hvoraf de 4 skal til svendeprøve den 24. juni Der har været afholdt temadage. Dagene handlede om samarbejde og den måde, vi møder hinanden og vores kunde/beboer på. Vi ønsker at give medarbejderne inspiration og redskaber til at få hverdagen til at blive endnu bedre samt redskaber til at takle eventuelle konflikter/problemer endnu bedre. Økonomiafdelingen Regnskaber 2013 Alle regnskaber er afsluttet og godkendt af revisionen. 10 afdelinger har haft underskud i år, og der er 2 afdelinger der ikke har penge på akkumuleret overskud, da de har brugt

8 hele overskuddet. Det betyder så at de skal have afviklet underskuddet over 3 år, men samtidig har de heller ingen overskud at indarbejde i budgettet for De fleste afdelinger har dog haft overskud og for de fleste afdelinger skyldes det, færre udgifter til renovation, vand samt større renteindtægt end budgetteret. Bestyrelsen valgte at give afdelingerne en bonusrente på 1,21 %, for at afdelingerne skulle have den rente, som der var budgetteret med. Som beboer i AAB kan man være stolt over den flotte forretning, og vi tror ikke der er mange andre boligorganisationer, der kan matche dette afkast. Overskuddene er overført til afdelingens resultatkonto, og som udgangspunkt har vi budgetteret med 1/3 af overskuddet som indtægt i afdelingernes budgetter for var året, hvor der kom et nyt layout på regnskabet der er blevet omdelt til beboerne. Det korte regnskab er lavet efter samme layout som budgettet. Budgetter 2015 Budgetter for 2015 er udarbejdet og til behandling på afdelingsmøderne. Der er 10 afdelinger, som ikke får stigning i forhold til Der er 3 afdelinger med huslejenedsættelse og 44 har stigning på mellem 0,3 % og 8 %. Huslejestigningerne er noget større end sidste år, hvilket bl.a. skyldes at overskuddet i 2013 ikke var så stort som de forgående år. I de fleste af afdelingerne er tidligere overskud blevet brugt til at holde huslejen nede, hvilket betyder, at hvis afdelingerne ikke har så store overskud i de næste år, vil huslejen stige. Ejendomsskat AAB fortsætter med at få penge retur vedr. ejendomsskat. Beløbet er en tilbagebetaling fra kommunen, der uretmæssigt har opkrævet for meget i ejendomsskatter i de tidligere år. Beløbet tilfalder den pågældende afdeling og bliver bogført på konto , Ekstraordinære indtægter i regnskabsåret. Afdelingsbestyrelsen kan ikke disponere over beløbet, førend dette er besluttet på et afdelingsmøde. Beløbet vil således indgå i afdelingens resultat for året, hvilket som udgangspunkt vil medføre en lavere huslejestigning de kommende tre budgetår. I de afdelinger der har fået penge tilbage, kan der i mange tilfælde forventes en lavere ejendomsbeskatning i årene fremover. Udlejning og kommunikation Udlejning Højesteret afsagde 7. februar dom i sagerne om mistet anciennitet. Desværre tabte AARHUSbolig sagerne, og det blev derfor besluttet at give ancienniteten tilbage til de boligsøgende der: ikke modtog deres girokort i 2011 og 2012 betalte op til tre uger for sent betalte til et forkert kontonummer AAB har fået tildelt opgaven med at genoprette de brugere, der er berettiget dertil. Pr. 4/6 har 1080 fået deres anciennitet tilbage, 452 er blevet afvist.

9 Bestyrelsen i AARHUSbolig har besluttet at trænger til en opfriskning. Det skyldes dels, at det program hjemmesiden laves i, er ved at være forældet og ikke længere opdateres. Derfor er hjemmesiden sendt i udbud og der forventes ny hjemmeside ultimo Med skift af system benyttes muligheden for at opfriske design og brugervenlighed for siden. AAB, AL2bolig og Boligkontoret Århus medvirker i den projektgruppe, der står for den nye hjemmeside. Kommunikation Kommunikation hjalp til i en del af planlægningen af 5-års festen, producerede invitationer og håndterede tilmeldinger. Det gav nogle udfordringer, at afdelingsbestyrelserne skulle tilmelde sig på hjemmesiden, hvor man tidligere har sendt svarkort pr. brevpost. Det lykkedes dog for alle interesserede at blive tilmeldt. Sammen med kursusudvalget blev der i foråret lavet et fornyet kursusmateriale til nye afdelingsbestyrelser med kurset Afdelingsmødet et introkursus. Årets kommende to kurser har også nyt indhold. Kurserne afholdes af kursusudvalget, og der deltager medarbejdere ad hoc. I efteråret afholdes kursus i redigering af hjemmeside. Datoer følger i løbet af sommeren. Beboervalgte kan nu se synslister for deres egen boligafdeling på intranettet. På synslisterne er tidspunkter for syn og dokumenter til synet. Hidtil har det været muligt at se flytninger i boligafdelingen i Økonomikontrollen, men nu er det altså muligt at se alle dokumenter, der er tilknyttet synet. Kursusudvalget Repræsentantskabsweekend i Rebild oktober bliver med temaet Service og bevægelse. Vi glæder os til at Rådmand Kristian Würtz kommer og fortæller om sin vurdering af kommende byggeri i Aarhus. Vi får besøg af BL s kredsformand for 5. kreds Anders Rønnebro. Vi sætter fokus på nogle af de ting I arbejder med i hverdagen Driftschef Flemming Jensen laver workshops omkring Serviceviften, Indeklima, Indkøb og Synshåndtering. Om aftenen hyggeligt samvær med dans til Devotion. Søndag ligger på nuværende tidspunkt ikke helt fast, men glæd jer. Indbydelse udsendes inden sommerferien. Kursusudvalget har fået oplæg til brug for afdelingsmøder, hvor referat kan skrives ind via AAB s hjemmeside. Kursusudvalget arbejder videre sammen med kommunikationsgruppen. Referat via AAB s hjemmeside forventes taget i brug i marts 2014 afholdt vi kursus i afholdelse af afdelingsmøde. Kursus Ny i afdelingsbestyrelsen bliver afholdt 26. august 2014, se opslag. Fremadrettet vil der årligt blive afholdt følgende kurser:

10 Sidste tirsdag i januar, Budgetmøde Sidste tirsdag i februar, Afholdelse af afdelingsmøde Sidste tirsdag i august, Ny i afdelingsbestyrelsen. Vær opmærksom på vores IntraNet, der vil blive opslag af flere kurser i løbet af året. Redaktionsudvalget Det er stadigvæk meget svært at mobilisere beboerne samt repræsentantskabet til at levere indlæg til bladet, hvilket selvfølgelig er problematisk, da det er vigtigt at modtage bidrag/indlæg fra så mange som muligt. Dette udelukkende for at BeboerNyt afspejler den mangeartede beboersammensætning, der er blandt beboerne i AAB. Derfor blev der taget initiativ til at inddrage frivillige som kunne gøre en indsats i udviklingen af BeboerNyt. Der blev annonceret og efterfølgende afholdt info møde for de interesserede. Der er stor interesse blandt de frivillige og de af repræsentantskabet valgte medlemmer, til at samarbejde om de forskellige artikler. Synergieffekten var udtalt på det første fællesmøde, hvilket er særdeles positivt. Efterfølgende er der afholdt workshop, hvor samtlige deltagere viste stor interesse i mulighederne for at inddrage udefrakommende foredragsholdere, som kan være med til at give et andet indblik i det at sidde i et redaktionsudvalg, uanset om man er valgt eller er frivillig. Det er vigtigt at bevare fokus og til stadighed forsøge at udvikle arbejdet og strukturen omkring BeboerNyt. Beboerbladet må hele tiden være aktuelt, spændende og et vigtigt bidrag til beboerne i forhold til AAB, samt i forhold til mulighederne og tilbuddene der forefindes i en almen boligforening. Dette er beskrevet tidligere, men jeg nævner det igen, for at understrege vigtigheden og for at fastholde, ikke kun redaktionsudvalget, men også repræsentantskabet, i det fælles mål, som er essentielt for at bevare og udvikle BeboerNyt i en stadig positiv retning. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har siden julemarkedet i Den Gamle By i december 2013 afholdt 9 arrangementer. De 4 af arrangementerne var foredragsarrangementer som blev afholdt i mødelokalerne i Langelandsgade. Heriblandt Bonderøven (kendt fra TV), som besøgte os i februar. Det store seerantal i DR tv kan man godt forstå, for det var et meget interessant foredrag, han gav for et fyldt mødelokale i Langelandsgade. Et andet foredrag der kan fremhæves, er vinsmagningen ved Vinspecialisten på Viborgvej. Denne gang prøvesmagte vi oversøiske vine fra Sydamerika, og vi fik virkelig syn for, at god vin ikke altid, er den dyreste. I maj måned var der arrangeret en heldagsudflugt med Museumstog til Randers. To gamle togvogne fra 1950 var fyldt med glade og forventningsfulde beboere, der skulle til Randers for at opleve Museumstog. De to vogne blev trukket af Museumstogs gamle MX 1001 bygget i Vi oplevede en meget anderledes arbejdsplads, hvor meget af arbejdskraften består af frivillige personer, der virkelig brænder for deres hobby.

11 Resten af 2014 har vi planlagt 10 arrangementer, som afholdes dels i mødelokalerne i Langelandsgade dels ude i byen. Året slutter, traditionen tro, af med Julemarked i Den Gamle By. Mundtlig beretning Tak for sidst, det var en dejlig fest. Det var en dejlig aften hvor vi fejrede vores 95 års fødselsdag og vi kan nu se tilbage på en god udvikling af AAB til en moderne almen boligorganisation, der lever op til vores strategi om synlig ledelse og bedre beboerdemokrati. AAB har det sidste år indarbejdet en Varmemester ordning i alle afdelinger, indført 24/7 vagtordning. 3 års arbejde med at udvikle service viften er nu ved at bliver rullet ud i afdelingerne. Vi har afklaret problematikken om hjemfaldsklausuler med Aarhus Kommune og har hjulpet de involverede afdelinger økonomisk, så de nu frit kan bestemme deres fremtid. Vi har solgt Veri centeret, så det kan udvikle sig til et moderne center til glæde for vores beboere i området. Andelsfonden er lagt sammen med Dispositionsfonden. Denne sammenlægning samt fortjenesten fra Veri gør, at AAB i dag har en stor økonomisk styrke til at hjælpe med at financierer en lang række arbejder i afdelingerne. Vores byggeplaner er også store. Vi skal bygge på Godsbanen, på Vikærsvej, færdiggøre Æblelunden samt vores nye afdeling i Skæring. AAB er med til at præge udviklingen i Aarhus. Politik Finanspolitikken. Den nuværende boligaftale udløber her efter sommeren. Hvad der kommer som afløsning, er der ikke talt meget om. Men økonomiske tiltag er nok et godt gæt. Skat af overskud fra solcelleordning. Regeringen har vedtaget ændringer i solcellelovgivningen. Dette sikrer, at almene boliger sidestilles med private ejerboliger. Der er modeller der gør det muligt, at både tæt-lavt og etage byggeri kan få glæde af loven. AAB følger lovgivningen tæt og venter som alle andre på besked om salg og skat fra EU Kloakering Aarhus Kommune afholder for tiden møder med beboerne i Aarhus N om kloakering og dræn samt alternative metoder til at få fjernet regnvand. Vi følger sammen med afdelingerne planerne nøje. Man har rykket tidsplanen mere end 20 år frem. Der er mange spændende forslag som afdelingerne og projektafdelingen skal tage stilling til. Et er sikkert, det er ikke gratis. Sociale kontrakter om praktik og lærepladser Vi følger udviklingen og støtter BL i, at der skal følges op på implementeringen af vores aftale om praktikpladser, som vi lavede med Dansk Byggeri i Kædeansvar i kontrakter Vi vil nøje følge udviklingen og vil med hjælp fra BL 5. kreds, få dette indskrevet i vores bygge- og servicekontrakter.

12 Kvoter i Aarhus Kommune Antallet af kvoter for almene boliger er efter vores mening for små. Hvis man forventer mere end nye indbyggere i Aarhus og stadig fastholder at 25 % af disse skal være almene boliger, skal kvoten sættes op. Omvendt må vi også sige til kommunen, at det er en meget stor opgave at bygge 2500 ungdomsboliger inden for 3 år. Da det er et stort ønske at de skal være bynære, må kommunen finde nogle passende arealer. Vi har fået en ny rådmand som vi glæder os til at samarbejde med. Christian Würtz, Socialdemokratiet, har mange gode meninger om vores fremtid. BL- BL. 5. kreds BL Der er ved at blive udarbejdet et nyt målsætningsprogram , Danmarks almene boliger en del af løsningen på velfærdssamfundets udfordringer nu og i fremtiden. Oplægget, som ser godt ud, skal debatteres i kredsen og derefter skal det vedtages på BL s repræsentantskabsmøde i juni måned AAB er positiv over for oplægget. BL holder almene boligdage i København den 5-6 /9 2014, så vore kredsdelegerede skal sætte kryds i kalenderen. Lykkeparken Jagten på fællesskabet, er et computerspil, som skal lære skoleelever om beboerdemokrati. Boligen har en stor omtale af projektet som lyder meget spændende. BL 5 kreds Der var valgmøde den 8. april 2014 Her blev Anders Rønnebro valgt som formand for kreds 5. Aarhus. Et stort tillykke til Anders. Dan og Bendt blev valgt som repræsentantskabs medlemmer, også et tillykke til jer. Målsætningen for kredsarbejdet fungerer godt og det er besluttet, at man først vil evaluere målsætningen i Man arbejder sammen med kommunen om at opstille regler for tildeling af byggekvoter i Aarhus. Salg af kommunal jord er også med i forhandlingerne. Her er det prisen der er et problem. Der skal også laves en aftale om køb af nedslidte kommunale ældreboliger. Vi vil blandt andet kunne bruge disse boliger, efter en modernisering, til boliger for borgere til en rimelig pris. Det store problem er, at Kommunen tror det er det rene guld de har til salg. De har også svært ved at forstå at PV opsparingen skal følge med i et salg. Valg af kredsrepræsentanter til BL 5 kreds Til efteråret skal vi på repræsentantmødet vælge vores delegerede til 5 kreds Aarhus. Vi har 32 pladser. Bestyrelsen og direktøren besætter de første 8. Vi skal altså vælge 24 pladser med en fra 24 afdelinger. Kommer der flere forslag (og det håber vi jævnfør den debat vi havde sidste år), skal vi have en skriftelig afstemning. Alle der bliver opstillet på listet bliver valgt som repræsentanter eller suppleanter. Opstilling af kandidater vil ske i efteråret. Hvad laver de valgte? De er med til at stemme om formand og kredsdelegerede. Deltage i konferencer, weekend- og aftenmøder samt deltager i almene boligdage.

13 Aarhus Bolig Aarhus Bolig tabte retssagen. Det er godt at dommen også sagde, at loven ikke var klar nok. Det er spændende og se hvordan man i ministeret vil tolke, at det er den almene bolig organisation der har ansvaret for at posten aflever de breve vi sender ud. Beboere der skal have en fraflytter regning vil nok melde tilbage, at de aldrig har modtaget den. BL er ved at undersøge problemet samt om der er en tidsfrist for, hvor lang tid der kan gå før man kan søge om at komme på listen igen. Med baggrund i dommen valgte Aarhus Bolig, at alle der viste god vilje til at betale, blev optaget. Der er ca klager og ca er blevet tilmeldt. Vi skal til at opgradere vores hjemmeside, så den bliver endnu mere brugervenlig. Status på medlemmer den 22. april på venteliste. Kunder i bero Aktive ansøgere , af dem er brevansøgere. Boglig organisation Lejer bo Aarhus er tilbudt at blive medlem af Aarhus Bolig. Vi har på sidste repræsentantskabsmøde ændre vores vedtægter så vi kan optage nye medlemmer. AAB 2013 var et fantastisk år for AAB Vi er med i et fælles projekt om et internationalt kollegium og ungdomsboliger på Godsbane arealerne. Det er aftalt med Kollegiekontoret, at de bygger et kollegium med ca. 150 boliger og at AAB bygger 250 ungdomsboliger. Det bliver et projekt med et stort fælles område, men med 2 selvstændige ejere og dermed ansvar for hver sin drift. Projektet udarbejdes med Aarhus Kommune, Kollegiekontoret og AAB. Vi forventer selvfølgelig at få kvoter til projektet. Der vil blive afholdt en arkitekt konkurrence. Det bliver et meget spændende projekt som alle parter gerne vil have fuldført i 2017, når Århus bliver kultur hovedstad. Helhedsplaner Helhedsplanerne i afd.7 Ringkøbingvej, Afd.24 Skovgårdsparken samt Afd. 25 Klostervangen er i gang, og det er blandt andet disse planer vi støtter med midler fra dispositionsfonden. Styringsdialog Skanderborg og Aarhus Vi har fået en god behandling på begge møder. Der ligger referat fra mødet med Aarhus på kommunens hjemmeside. Referat fra Skanderborg er på vej. 24/7 vagtordning Bestyrelsen har valgt at foreningen betaler for hele Afdelingerne har taget godt i mod tilbuddet på afdelingsmøderne her i foråret. Man kan stadig komme med i ordningen. Solceller. Vi har nu installeret solcelle anlæg i afdeling 41 Veri og afdeling 65 Æblelunden. De kører og vi er nu i gang med målinger, som skal vise os hvor meget man sparer. Det store mål er at man i de lyse timer kan bruge alt det vi producerer. Det er en stor fordel hvor vi har fælles måling som bliver fordelt med bi målere. Problematikken med lovgivningen er, at strømmen skal bruges inden for en time. Derfor

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. marts 2016 kl på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. marts 2016 kl på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.03. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Udsendt den 13. november Side 1 af 7

Udsendt den 13. november Side 1 af 7 Halsnæs Ny Boligselskab Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 23. november 2015 kl. 18.00 I fælleslokalet beliggende Vognmandsgade 16, kld., 3300 Frederiksværk Dagsorden Side 1

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere