Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014"

Transkript

1 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere tilsyn hos leverandøren Borgernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 12

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Opfølgning ud fralokal tilsynspolitik... 6 Tema 1: Visitation afgørelse og information... 6 Tema 2: Målgruppe... 6 Tema 3: Metoder og resultater... 7 De særlige helbredsmæssige behov... 7 Rehabilitering, træning og vedligehold af sociale, fysiske og psykiske færdigheder... 8 Kost, ernæring & måltider... 8 UTH Utilsigtede Hændelser... 8 Faglig organisering og dokumentation... 8 Tema 4: Indsats for særlige grupper... 8 Borgere med demens og psykiske sygdomme... 9 Tema 5: Kompetencer, uddannelse & kvalitetssikring... 9 Tema 6: Inddragelse og retssikkerhed... 9 Tema 7: Magtanvendelse Tema 8: Tilfredshed med indsatsen Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for FRIT valg leverandører Anvendt tilsynsmetode Side 3 af 12

4 Generel information Kontaktoplysninger Leder Organisationsform Omsorg Sjælland Tåstrup Møllevej 12, 4300 Holbæk Direktør Ole Møller Dunk Privat godkendt leverandør af pleje, omsorg og praktisk hjælp. Personlig hjælp og pleje Målgruppe Borgere kan tildeles personlig hjælp og pleje, hvis de ikke eller kun med stor vanskelighed - kan varetage deres personlige pleje. Borgerens situation vil danne grundlag for tildeling af hjælp og pleje, f.eks. hvis der er andre personer, der deltager i udførelsen af opgaverne. Praktisk hjælp Borgere kan tildeles praktisk hjælp til rengøring, indkøb og/eller tøjvask hvis de ikke eller kun med stor vanskelighed - kan varetage disse praktiske opgaver Dato for tilsyn 12.maj 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 12

5 Den samlede vurdering Omsorg Sjælland vurderes som en kompetent leverandør af såvel pleje, omsorg og praktisk hjælp. Der vurderes generelt stor ansvarlighed i forhold til faglighed, overholdelse af aftaler og reaktion på nødkald. Organiseringen har den positive effekt, at borgeren oplever færre medarbejdere i eget hjem, hvilket værdsættes. Modtagere af ydelser er alle tilfredse med dialoge og den fleksibilitet, der forsøges indbygget i hjælpen Det er ligeledes indtrykket, at der løbende forsøges lavet et godt samarbejde med andre af ældreområdets aktører på området. Her kan f.eks. nævnes visitation, sygeplejersker, sygeplejersker med specialuddannelse, demenskonsulent og REHAB terapeut. Tilsynet har desuden fået et indtryk af en virksomhed, der løbende forsøger at kvalitet sikre sine ydelser. Der er dog altid forhold, som kan forbedres. Nedenfor har Tilsynet mere detaljeret beskrevet, hvad vi anbefaler Omsorg Sjælland at videreudvikle i form af anbefalinger. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3: Det anbefales Omsorg Sjælland, at man hos ledelsen i Holbæk Kommunes ældreområde efterspørger afklaring af hvordan og hvornår denne overholdelse af Sundhedsstyrelsens vejledning forventes sikret og hvem der fremadrettet har ansvar for efterlevelsen af dokumentationskrav ved lægedelegeret virksomhed. Tilsynet anbefaler, at videreudvikle den gode praksis med plejeplaner, men samtidigt at sikre at disse altid også forefindes i den elektroniske journal evt. bygget ind i særlige skabeloner i journalen, hvor det løbende og nemt er muligt at opdatere disse. Tema 4: Det anbefales evt. i dialog med demenskoordinator, at sikre at der ved sårbare borgere med demens eller psykiske lidelser foreligger pædagogiske anvisninger, der sikrer denne borgergruppe kontinuitet, tryghed og værdighed Det anbefales at udarbejde instrukser for forventninger il handlinger i forbindelse med udført magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelse Tema 6: Det anbefales, at der altid ved borgere, der ikke selv kan overskue og tage stilling i egne forhold foreligger dokumenterede aftaler i forhold til indhold og omfang af inddragelsen af en nærmeste pårørende. Opfølgning på sidste års tilsyn Påbud ved tilsyn i 2011 o At der inden næste tilsyn foreligger Arbejdspladsvurdering ved alle Holbækborgere. Opfølgning 2014 Der angives nu at være udarbejdet lovpligtige arbejdspladsvurdering ved alle Holbækborgere o Ledelsens forpligtelser i forhold til udarbejdelse af diverse instrukser og vejledninger vurderes ikke indfriet. Tilsynsenheden stiller derfor de kommunale retningslinjer til rådighed for Omsorg Sjælland med det mål for øje, at Omsorg Sjælland ved næste tilsynsbesøg tydeligt har forbedret denne indsats. Opfølgning 2014 Side 5 af 12

6 Socialtilsyn Øst har fået fremsendt Omsorgs Sjællands interne instrukser og personalemæssige anvisninger, bortset fra områder, som er beskrevet neden for vurderes disse som dækkende, bortset fra i forhold til retssikkerhed og magtanvendelse, som beskrives neden for. o Dialogen og det lovpligtige samtykke omkring videregivelse af personfølsomme oplysninger i forbindelse med faglige tiltag skal være tydeligere. Følges også op ved næste tilsyn Opfølgning 2014 Efter kontrol af ca. 20 individuelle journaler vurderes det, at denne udfordring ligger mere i de sygeplejersker, der fra andre leverandører understøtter Omsorgs Sjællands medarbejdere og anbefalingen er dermed ikke længere relevant. Opfølgning ud fralokal tilsynspolitik Kvalitetsstandardernes krav om udpegning af kontaktperson bliver ikke alene sikret. For at sikre en god introduktion hos Omsorg Sjælland aflægges der før opstart af hjælp altid et hjemmebesøg hos borgeren og efter ønske dennes pårørende. Her deltager kontaktpersonen Kravene om tilstedeværelse af tilstrækkelige kompetencer, dokumenteret opfølgning af diverse faglige indsatser og god dialog med visitation og leverandør vurderes tilstræbt overholdt. Dette vil blive nærmere beskrevet neden for. Det er tilsynets vurdering, at der sker en tilfredsstillende besvarelse af nødkald. Der bekræftes kontakt til borger ved mere end en ½ times forsinkelse og en målrettet indsats, så der kommer færrest muligt i borgerens hjem Ovenstående vurdering er bekræftet af alle parter, ledelse, medarbejdere, borgere og en enkelt pårørende. Tema 1: Visitation afgørelse og information I forhold til vurderingen ved sidste tilsynsbesøg i 2011 er meldingen nu, at der opleves et stadig bedre samarbejde med visitationen. Sikkerheden i de administrative processer opleves forbedret. Interviews af borgere der er visiteret til hjælp fra Omsorg Sjælland giver følgende indtryk i forhold visitators indsats 1. Dialog og inddragelse 2. Skriftlig afgørelse med klagevejledning og er den forståelig 3. Borgeren får den hjælp, de mener at have brug for 4. Information om mulighed for andre leverandører eller bytteydelser etc. Tema 2: Målgruppe Målgruppe ( fra Kommunens hjemmeside ) Personlig hjælp og pleje Borgere kan tildeles personlig hjælp og pleje, hvis de ikke eller kun med stor vanskelighed - kan varetage deres personlige pleje. Borgerens situation vil danne grundlag for tildeling af hjælp og pleje, f.eks. hvis der er andre personer, der deltager i udførelsen af opgaverne. Praktisk hjælp kan tildeles praktisk hjælp til rengøring, indkøb og/eller tøjvask hvis de ikke eller kun med stor vanskelighed - kan varetage disse praktiske opgaver Borgere Målgruppen udvikling: Side 6 af 12

7 Ved sidste tilsyn i 2011 var der registreret borgere visiteret til hjælp fra Omsorg Sjælland. Ved dette tilsyn er der registreret ca. 180 visiterede borgere en flot indirekte ros til leverandørens opgavevaretagelse. I takt med det stigende ønske om at få Omsorg Sjælland som leverandør er det tilsynets og ledelsen i Omsorgs Sjællands indtryk at bredden i målgruppen øges. Der registreres f.eks. nu mere komplekse mere komplekse sundhedsmæssige opgaver og flere borgere med demens og psykiske lidelser Efter gennemgang af medarbejderlisten med angivelse af formelle faglige uddannelser er det tilsynets vurdering, at leverandøren klart er fagligt rustet til denne udvikling. I takt med udviklingen af kompleksiteten i opgaverne vil der dog være behov for udvikling af rutiner og redskaber svarende til dette (se nedenfor) Tema 3: Metoder og resultater Omsorgs Sjællands praksis er vurderet i forhold til Embedslægens tilkendegivelser og som konsekvens af dette ønsket om generel efterlevelse af bl.a. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser af 15.januar 2013 (Vejledning under Sundhedsloven). Kravene til disse optegnelser i tilfælde, hvor lægen har delegeret opgaver med eller opfølgning på iværksat lægelig behandling er angivet i denne vejledning. Generelt savnes afdækning af 12 nærmere angivne helbredsmæssige fokuspunkter. Med udgangspunkt i denne afdækning savnes plejeplaner med opfølgning på delegeret behandling, opfølgning ho borgere med kroniske helbredsmæssige problemstillinger, samt opfølgning på særlige helbredsmæssige problemstillinger sygdomme og særlige plejemæssige behov. I forhold til denne særlige helbredsmæssige opfølgning savnes desuden angivelser af aftaler med egen læge eller speciallæge om den konkrete opfølgning på disse områder. Det er tilsynets vurdering, at der generelt i Holbæk Kommunes kommunale og private hjemmeplejeområde ikke er iværksat tiltag, der sikrer at ovenstående systematik sikres. Det anbefales Omsorg Sjælland, at man hos ledelsen i Holbæk Kommunes ældreområde efterspørger afklaring af hvordan og hvornår denne overholdelse af Sundhedsstyrelsens vejledning forventes sikret og hvem der fremadrettet har ansvar for efterlevelsen af dokumentationskrav ved lægedelegeret virksomhed. I Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder er der et udtrykt krav om, at leverandørens repræsentanter følger op på helbredsmæssige planer, registrerer ændringer i borgerens velbefindende og dokumenterer dette i omsorgsjournalen. Det et Tilsynets vurdering, at medarbejderne hos Omsorg Sjælland meget ansvarligt registrerer helbredsmæssige ændringer og hos borgeren og ansvarlig dokumenterer dette samt adviserer f.eks. gruppen af hjemmesygeplejersker. Det er dog Tilsynets vurdering at kvaliteten af disse opfølgninger lider under manglen på iværksættelse af ovenstående systematik. Det et tilsynets vurdering, at manglen på systematik bevirker mangel på faglige anvisninger til de medarbejdere, der arbejder nærmest borgeren. Disse medarbejdere har ofte den korteste uddannelse og har derfor brug for klare forventninger til deres praksis i form af klare anvisninger til deres opfølgning. Omsorg Sjælland har efterfølgende fremsendt deres disse instrukser og vejledninger. Disse er vurderet og hovedindtrykket er at de med få undtagelser (se neden for ) vurderes dækkende for den faglige indsats. De særlige helbredsmæssige behov Som nævnt oven for savnes her mere systematik og struktur. Som noget positivt kan nævnes, at Omsorg Sjælland nu med få undtagelser oplever en forbedret dialog med gruppen af hjemmesygeplejersker. Side 7 af 12

8 Der udtrykkes også generel tilfredshed med samarbejdet med de sygeplejefaglige specielister i demens, sår, inkontinens, ernæring og terminal pleje hos den døende borger. Rehabilitering, træning og vedligehold af sociale, fysiske og psykiske færdigheder Det er indtrykket, at der gennem den løbende visitation og for enkeltes vedkommende deltagelse i REHABforløb er en god opmærksomhed på behov for fokus på borgerens funktionsevne og behov for træning/vedligehold af færdigheder. Ligesom i det øvrige ældreområde kunne observation i forhold til dette ønskes dokumenteret bedre. Ved gennemgang af stikprøver i dokumentationen bekræftes medarbejdernes ansvarlige medvirken i opfølgning i forhold til rehabilitering (REHAB) i forløb, hvor der er klare tilgængelige forventninger og anvisninger til medarbejderne. Her er mere tale om solstråle historier, der bekræfter, at når dialog, systematik og anvisninger i den faglige indsats spiller sammen ses også en stor ansvarlighed i den indsats, der foregår nærmest borgeren. Kost, ernæring & måltider Der foreligger ikke særlige anvisninger for forventninger til medarbejdernes levering af ydelser i forbindelser med borgernes måltider. Disse problematikker angives drøftet på personalemøder og andre faglige opsamlinger. Det anbefales at udarbejde anvisninger til medarbejdernes indsats i forbindelse med understøttelse af borgerens ernæringsproblematikker og konkret medvirken i afvikling af måltider. UTH Utilsigtede Hændelser Der fornemmes en stigende bevidsthed om kravet til lovpligtig indberetning af utilsigtede hændelser i forbindelse med levering af sundhedsydelser. Faglig organisering og dokumentation Omsorg Sjælland har valgt en organisering, der generelt placerer ansvaret for borgeren mere på den enkelte medarbejder end på medarbejdergruppen. Det vurderes umiddelbart at have positiv effekt ikke alene på trivsel hos medarbejderen, der føler større frihedsgrader og ansvar, men også i forhold til borgeren, der ser ud til at opleve færre og kendte ansigter i sit hjem og dermed en bedre kontinuitet. Der samles fagligt op særlige problemstillinger på personalemøder op til 2 gange om dagen, når medarbejderne mødes mellem opgaverne. Der dokumenteres ansvarligt i den kommunale elektroniske journal, hvor der også foreligger individuelle plejeplaner med anvisninger hos borgeren. Disse plejeplaner angives af ledelse og medarbejdere hos borgerne at blive udbygget, således at de i større grad tilgodeser individuelle faglige behov. Set fra Tilsynets side et godt initiativ, der dog ikke lever op til lovens krav om én strenget dokumentation, dvs. al skal kunne genfindes i den elektroniske journal. Tilsynet anbefaler, at videreudvikle den gode praksis med plejeplaner, men samtidigt at sikre at disse altid også forefindes i den elektroniske journal evt. bygget ind i særlige skabeloner i journalen, hvor det løbende og nemt er muligt at opdatere disse. Tema 4: Indsats for særlige grupper For tiden primært beboere med demens og beboere med psykiske sygdomme. Side 8 af 12

9 Borgere med demens og psykiske sygdomme Som nævnt tidligere ses en tendens til, at der bliver visiteret flere borgere med demens til ydelser leveret af Omsorg Sjælland. Ved Tilsynets kontrol af 20 journaler var der 1-2 af disse borgere, der vurderes i større eller mindre grad at lide under en demenssygdom. Medarbejderne angiver ved interview at have den nødvendige viden om demens og ledelsen har planer om at opdatere denne. Alligevel savner Tilsynet ved mindst én af de 2 borgere en udarbejdet socialpædagogisk handleplan evt. i form af at være indbygget i plejeplan. En socialpædagogisk handleplan, der angiver de særlige handlinger, der skal til for f.eks. at sikre tryghed og værdighed hos borgere med demens eller psykiske sygdomme. Det anbefales evt. i dialog med demenskoordinator, at sikre at der ved sårbare borgere med demens eller psykiske lidelser foreligger pædagogiske anvisninger, der sikrer denne borgergruppe kontinuitet, tryghed og værdighed. Tema 5: Kompetencer, uddannelse & kvalitetssikring Socialtilsyn Øst har modtaget liste over medarbejdere, samt dokumentation for faglig uddannelse. Det er vurderingen, at der gennem rekruttering hos Omsorg Sjælland, er sikret at alle ydelseskatalogets opgaver kan løses med relevant fagligt uddannede medarbejdere. Der gøres i meget ringe grad brug af uuddannede medarbejdere. Selv i den lille gruppe af ufaglærte ses relevant erfaring; f.eks. ses én lægestuderende. Der angives stor opmærksomhed på kvaliteten hos vikarer fra underleverandører. Der har dog kun i 2014 i et tilfælde været behov for indkaldelse af vikar fra godkendt plejevikarbureau. Som nævnt tidligere tilrettelægges arbejdet på en måde, der generelt placerer ansvaret for borgeren mere på den enkelte medarbejder end på medarbejdergruppen. Det betyder, at der ikke arbejdes med kørelister i traditionel forstand. Denne måde at organisere på ser ud til at have den fordel, at den sikrer kontinuitet hos borgeren, altså færre medarbejdere i borgerens hjem. Dette er bekræftet ved borgerinterviews. Medarbejderen oplever med denne organisering et klart ansvar men større frihedsgrader og ifølge medarbejderne større mulighed for fleksibilitet i samarbejdet med borgeren. Dette bekræftes ved borgerinterviews. Interviews af medarbejdere tyder desuden på, at dette sikrer arbejdsglæde og engagement. Begge de interviewede medarbejdere har været til medarbejderudviklingssamtale og de oplever, at dialogen og aftaler ved samtalen positivt følges op i hverdagen Der holdes lejlighedsvis undervisning i Omsorg Sjællands lokaler. Som eksempler på dette kan nævnes demens, førstehjælp og i anvendelsen af hjertestarter. Der er i samarbejde med Holbæk Kommune planer om kursus i forflytning. De interviewede medarbejdere udtrykker ud over ovennævnte ikke særlige ønsker for kompetenceudvikling. Tema 6: Inddragelse og retssikkerhed Gennemgang af de 20 individuelle journaler tyder på en god dialog og inddragelse af borgere og de nærmeste pårørende. De fleste borgere vurderes at være habile, dvs. selv at kunne overskue og tage stilling til egne forhold. Ved en enkelt borger med demens er et godt samarbejde med nærmeste pårørende tydeligt i journalen. Der foreligger dog ikke dokumentation de lovpligtige af aftaler med borger og den pårørende om denne inddragelse, og hvad den må vedrøre. Side 9 af 12

10 Det anbefales, at der altid ved borgere, der ikke selv kan overskue og tage stilling i egne forhold foreligger dokumenterede aftaler i forhold til indhold og omfang af inddragelsen af en nærmeste pårørende. Medarbejderne forventes ikke inddraget ikke i borgerens økonomi. Dette bekræftes af de interviewede medarbejdere. Denne forventning er angivet i de fremsendte instrukser for medarbejdere ved Omsorg Sjælland. Det anbefales at skrive de ledelsesmæssige forventninger til medarbejdernes omgang med borgeres økonomiske midler ind i de interne retningslinjer Organiseringens gevinst i forhold til fleksibilitet hos borgerne, bekræftes af disse Tonen beskrives som god, hvilket også er bekræftes hos de interviewede. Tema 7: Magtanvendelse Interviews med ledelse og medarbejdere tyder på, at der er et godt kendskab til reglerne omkring magtanvendelse De fremsendte instrukser er dog ikke dækkende for forventninger il handlinger i forbindelse med udført magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelse Det anbefales at udarbejde instrukser for forventninger il handlinger i forbindelse med udført magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelse Med den stigende tendens til visitation af borgere med demens efterlyser tilsynet dog indarbejdelse af flere socialpædagogiske anvisninger i f.eks. plejeplaner, hvilket ovenfor er nævnt Tema 8: Tilfredshed med indsatsen I forbindelse med tilsynet er 4 borgere og 1 nærmeste pårørende til borger med demens interviewet. Som ovenfor nævnt udtrykkes der tilfredshed med samarbejdet med visitator, og alle oplever at få den hjælp, der er brug for. Alle bekræfter modtagelse af forståelig afgørelse med klagevejledning. Næste alle borgere udtrykker tilfredshed med kvaliteten af de leverede ydelser. En enkelt borger har også indtil for et par måneder siden været tilfreds, men de sidste par måneder oplevet skiftende meget nye medarbejdere og en meget svingende kvalitet. Alle tilkendegiver ellers en oplevelse af en god dialog og et fleksibelt samarbejde. Flere af de interviewede angiver som en kvalitet oplevelsen af færre hjælpere i hjemmet end hos tidligere leverandører. Alle bekræfter at have fået tildelt og kende egen kontaktperson. De borgere, der har fået tildelt nødkald har oplevet tilfredsstillende reaktioner ved kald Alle tilkendegiver, at der gives besked når man er mere end ½ time forsinket, hvilket flere siger sjældent opleves. Side 10 af 12

11 Datakilder Interviews Leder Sagsbehandler /visitator Medarbejdere Pårørende Borger Observationer Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Organisationsplan Personalehåndbog Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtig indberetning magt/overgreb Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 11 af 12

12 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for FRIT valg leverandører Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode Et årligt uanmeldt tilsyn pr. enhed med 2 tilsynskonsulenter, der tager udgangspunkt i kommunens formulerede tilsynspolitiks anviste procedurer. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 1. Interview med ledelse 2. Interview med mindst 2 medarbejdere med forskellig faglig baggrund 3. stikprøvevis interview med borgere (pårørende interviewes, hvis borgerne er inhabile borgere). Der foretages interview med 4 af borgerne, der får hjælp. 4. Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau, lokale kvalitetsstandarder og diverse lovgivning. Side 12 af 12

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-08-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 10-07-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører);

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

Plejehotellet Regstrup

Plejehotellet Regstrup 2014 Plejehotellet Regstrup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 20-10-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 84; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Dagcenter Stenhusbakken

Dagcenter Stenhusbakken 2014 Dagcenter Stenhusbakken Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 02-04-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Plejecenter Quistgården

Plejecenter Quistgården 2014 Slagelse Kommune Plejecenter Quistgården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 15-12-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 2014 Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 16-09-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i

Læs mere

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014 2014 Kildehaven C 10-4 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 08-05-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken 2015 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-05-2015 Indhold Generel information... 3 Den samlede vurdering... 4 Anbefalinger samlet op fra vurderinger

Læs mere

Plejecenter Lützensvej

Plejecenter Lützensvej Plejecenter Lützensvej Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Plejecenter Møllevang

Plejecenter Møllevang 2015 Plejecenter Møllevang Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 26-08-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Levehjemmet Bjergbyparken

Levehjemmet Bjergbyparken 2014 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune 2014 Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 17-06-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Skælskør Plejecenter

Skælskør Plejecenter 2014 Slagelse Kommune Skælskør Plejecenter Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Plejecenter Elmelunden

Plejecenter Elmelunden 2015 Plejecenter Elmelunden Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 26-10-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold Gladsaxe kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september 2015 Tilsynspolitik 2016 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Kildehaven Friplejeboliger

Kildehaven Friplejeboliger 2014 Kildehaven Friplejeboliger Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 19-12-2014 Tilsyn med friplejeboliger; Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19 2017 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2017 Side 1 af 19 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20 2016 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2016 Side 1 af 20 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

ÅRSRAPPORT Tilsynsenheden. Tilsynsenheden

ÅRSRAPPORT Tilsynsenheden. Tilsynsenheden ÅRSRAPPORT 2013 Tilsynsenheden Tilsynsenheden 1 Lovgrundlag Holbæk Kommune skal i henhold til Servicelovens 144 og 151 og Lov om retssikkerhed og administration på sociale område 15 og 16. Føre tilsyn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Faxe Kommune 2015 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere kvaliteten

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Slagelse Kommune Blomstergården

Slagelse Kommune Blomstergården 2015 Slagelse Kommune Blomstergården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-12-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014 2014 Kompasset Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-12-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Stenhusvej Plejecenter og Ældreboliger

Stenhusvej Plejecenter og Ældreboliger 2015 Stenhusvej Plejecenter og Ældreboliger Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 19-06-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Opsummering Plejehjemmet Bovrup Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Nørrekær 15, Bovrup, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere