Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10."

Transkript

1 Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4 - DEC ÅRG. MILJØ OG TEKNIK TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >>

2 2 3 Du sidder her med en helt ny udgave af Ballerup Miljøavis, som har fået et nyt design. Avisen henvender sig fortsat til virksomheder i kommunen store som små. Det betyder, at vi vil tage forskellige emner op, der kan være af relevans for forskellige brancher. Det er derfor ikke nødvendigvis alt, der vil have din interesse. Du kan altid henvende dig til os med emner, du synes, vi skal tage op. Eller du kan komme med kommentarer til noget, vi har skrevet. Du kan maile til os på Vaskepladser... kilde til jordforurening? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vaskepladser til vask af biler eller til vask af udstyr udgør en stor risiko for en jordforurening, hvis der ikke er tæt belægning på pladsen og ordentlige afløbsforhold. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Bilvask kan give forurening med olieprodukter, tungmetaller fra vejstøv, sæberester mv., mens vask fra andre emner kan give kemikalieforurening afhængig af arten af vaskemidlerne, og emnerne der bliver vasket. Ved vaskepladsen er der få vigtige ting at forholde sig til: - Pladsen skal være befæstet med tæt belægning - Afløb skal som minimum tilsluttes sandfang, olieudskiller og målerbrønd - Der skal søges om byggetilladelse før etablering af vaskeplads/hal - Der skal søges om tilladelse til afledning af spildevand. Hvad er tæt belægning? Tæt belægning er i dag arealer med armeret helstøbt beton eller anden dokumenteret tæt belægning. Erfaring viser, at tidligere tiders tætte belægninger fx SF-sten og asfalt ikke har været tætte nok, og har medført jordforurening med store omkostninger til følge. Du kan få vejledning ved henvendelse til Ballerup Kommunes Miljø & Teknik-afdeling.

3 Styr på miljøet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Miljøtilsyn er lovbefalet på alle større produktionsvirksomheder. Det lovbefalede miljøtilsyn skal bl.a. sikre, at alle væsentlige miljøpåvirkninger er gennemgået og reguleret i henhold til gældende regler i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Om nødvendigt skal tilsynet håndfast håndhæve loven. Miljøledelse giver styr på miljøet og kan indføres på flere niveauer. Det kan være med til at lette tilsynet. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Henrik Linder På virksomheder, der har indført miljøledelse, grønne regnskaber eller lignende, kan miljøtilsynet ofte lettes. En lang række forhold vedrørende produktionen, indretning og drift, miljøpåvirkninger m.m. kan måske allerede inden tilsynet være belyst og dokumenteret som værende i orden. Så kan tilsynet fx bruges til at være mere fremadrettet og en samarbejdende medspiller. Et miljøledelsessystem kan være med til at sikre og dokumentere, at loven overholdes og vise, at virksomheden er på forkant med regler og love. En anden gevinst ved et miljøledelsessystem er, at der ved en systematisk gennemgang af produktionsforhold, indretning og drift fås en detaljeret indsigt i, hvad der anvendes af materialer og hjælpestoffer, og hvor der produceres spild og affald. Unødigt spild af vand, energi, materialer og hjælpestoffer er altid en miljøbelastning og en ekstra udgift. Der kan altså være både miljømæssige og økonomiske fordele ved systemet. Miljøtilsyn Her i efteråret har Ballerup Kommune, Miljø & Teknik været på miljøtilsyn på en række miljøcertificerede virksomheder som ABB A/S på Meterbuen, Skovlunde, Parker Hannifin Danmark A/S på Industriparken, Ballerup og Cooper/Bussman på Literbuen, Skovlunde. ABB A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. klimavenlig teknologi til for-syningssektoren. Virksomheden har bl.a. turbo- og elek-troværksteder, som er blevet miljøgodkendt i Virksomheden havde selv inden tilsynet gennemgået værkstederne. Kopi af rapporterne blev udleveret til tilsynet. Hver rapport indeholdt ud over en række generelle informationer beskrivelse af værkstedsaktiviteterne, anvendelse af råvarer og hjælpestoffer, liste over væsentlige processer med angivelse af anlæg, sted, hjælpestoffer og miljøpåvirk-ninger. Rapporterne var rigtige gode og var med til at dokumentere, at forholdene var i orden, og miljøgodkendel-sens vilkår overholdt. Tilsynet fandt forholdene i orden. Parker Hannifin Danmark A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. hydrauliksystemer til vindmølleindustrien. Virksomheden har en række værksteder til bl.a. reparation, afprøvning og montage. Tilsynet fik kopi af proceduren for affaldshåndtering, containeroversigt for affald, regnskab for virksomhedens samlede ressourceforbrug m.m. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt kun et mindre påtaleberettiget forhold i forbindelse med gennemgangen af værkstederne. Cooper/Bussman er miljøcertificeret efter ISO og producerer store og små industrisikringer til den elektrotekniske industri. Virksomheden har bl.a. et maskinværksted, en montageafdeling og en afdeling for sandpåfyldning. Tilsynet fik kopi af skemaer over miljøpåvirkninger, råvareindkøb, affaldsfrembringelse og ressourceforbrug. Tidligere har vi også fået kopi af deres auditrapport, miljøredegørelse og handleplan. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt forholdene i orden. Sæt miljøet i system Et miljøledelsessystem behøver ikke være et stort og certificeret system, men kan indrettes efter virksomhedens eget ambitionsniveau. Det kan være et grønt regnskab eller en miljøredegørelse, procedurer eller system for forureningsbegrænsning. Men det er vigtigt, at der sættes mål og udarbejdes en handlingsplan, og at medarbejderne tages med i miljøarbejdet. Et system kan opbygges efter følgende model: - Kortlæg miljøpåvirkningerne og prioriter indsatsen. - Opstil en miljøpolitik og beskriv jeres ambitioner. - Sæt mål for indsatsen og opstil en handlingsplan. - Gennemfør handlingsplanen og projekterne. - Følg op og evaluer bliver målene nået? På Miljøstyrelsen hjemmeside: kan der findes mange flere informationer om miljøledelse.

4 4 5 Kend dit kloaksystem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at afløbssystemet på din virksomhed er i orden, og at der ikke kan løbe forurening i regnvandskloakken. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Det skader vores natur, miljø og badevand, hvis regnvandsafløbet bliver forurenet med olie og kemikalier, og kommunen bruger rigtig mange penge på at rydde op og finde ud af, hvor forureningen kommer fra. Men der er flere ting, man kan gøre forebyggende. I det følgende er der listet en række gode råd. Mal dækslerne Hvis du ikke er fagmand, kan det være svært at kende forskel på regnvandskloakken og spildevandskloakken. Dækslerne på jordoverfladen ligner hinanden. Det kan derfor være en god idé, at dæksler, riste mv. til regnvandskloakken er tydeligt markeret, fx med en farve. Så er ingen i tvivl, og ingen kan ved en fejltagelse spule spild eller forurening i regnvandskloakken. Det er også en rigtig god idé at informere virksomhedens medarbejdere om, at der findes to forskellige kloaksystemer på virksomheden, og at en kloak ikke bare er en kloak. Fejltilslutninger kan findes med sporstof Hvis I har mistanke om, at et afløb fra fx en vaskeplads eller en oplagsplads ved en fejl er sluttet på regnvandskloakken, kan en undersøgelse med sporstof give svaret uden store omkostninger. Kloakmestre og slamsugerfirmaer kan hjælpe med at gennemføre undersøgelsen. Ved en sporstofundersøgelse følges et uskadeligt sporstof, fx farvestof, gennem kloaksystemet og det ses, om sporstoffet ender i regnvandskloakken eller i spildevandskloakken. Altid opdaterede tegninger Alt arbejde på kloaksystemerne skal udføres af autoriserede kloakmestre og autoriserede VVS-mestre og skal anmeldes til kommunen. Når arbejdet er udført, skal virksomheden gemme opdaterede tegninger over afløbssystemet, og tegningerne skal også sendes til kommunen. På tegningerne skal det være tydeligt markeret, hvilke ledninger, dæksler, afløb mv. der hø-rer til regnvandssystemet, og hvilke der hører til spildevandssystemet. Hvis du altid har opdaterede tegninger er risikoen lille for, at der sker fejl, når der laves om på kloaksystemerne eller bygges ud på virksomheden. Hvis du ikke har tegninger over kloaksystemerne på din grund, kan du kontakte Miljø & Teknik, der opbevarer tegninger over afløbssystemerne i byggesagerne. Undgå spild Alle synlige riste og vejbrønde på pladser, rendestene og parkeringsarealer fører til regnvandskloakken. Det betyder, at hvis du spilder olie eller kemikalier på jorden eller spuler dine pladser, løbet vandet og forureningen direkte ud i vandløbene. Indret derfor altid dine oplag af miljøfremmede stoffer, ingredienser til din produktion, påfyldningspladser, vaskepladser mv. efter bl.a. Ballerup Kommunes vejledning. Den kan rekvireres hos Miljø & Teknik på telefon Hvis du spilder olie, kemikalier eller andet, så ring 112. Beredskabet ved, hvordan man håndterer og fjerner spild. Du skal ikke spule forureningen væk, da den så løber i regnvandskloakken og forurener recipienterne. Pas på miljøet - også når der sker uheld.

5 kort nyt Retur med plasten IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Har din virksomhed emballageplast og får I sorteret det fra til genanvendelse? Hvis ikke er det en god forretning at gå i gang, og der er hjælp at hente. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune Aktion mod elskrot-snydere Ifølge en rapport fra WEEE-System, der er en privat og selvejende organisation, som bl.a. har til opgave at registrere alle producenter og importører af elektriske produkter, kan der være op mod importører og producenter af elektronikprodukter, der ikke lader sig registrere hos WEEE-System. De er dermed ikke med til at betale til de fælles udgifter til håndtering af elektronikaffald fra husholdningerne. Det vil Miljøstyrelsen ændre på med en aktion, hvor snyderne vil blive opsporet og opkrævet deres del af omkostningerne med tilbagevirkende kraft. Kilde: nr. 46 Hjemmesiden giver vejledning om sortering og genbrug af plast. Prøv den, der er garanteret et eller flere råd, du kan bruge! Der er penge i brugt plast I behøver ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan være plastfolie, plastsække, plastdunke og -spande. Det er en god forretning at frasortere den brugte plastemballage både for miljøet og for virksomhedens økonomi. Og jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris får I, når plasten afsættes til genanvendelse: - En målrettet sortering kan mindske udgifterne til den samlede affaldshåndtering, fordi tom plastemballage fylder en del og derfor hurtigt vil optage meget plads i den almindelige affaldscontainer. - Ved at sortere plastemballagen, fx i klar og farvet plast, er det ikke ualmindeligt med en merpris på over kr. pr. ton i forhold til blandet plastaffald. Krav om sortering Alle kommuner stiller krav om kildesortering af genanvendelig plastemballage. Kravet gælder både sortering af plastfolie samt dunke, spande, tromler og andre beholdere af plast, der ikke indeholder rester af kemi eller fødevarer. Men mængdegrænsen for, hvornår I skal sortere, kan være forskellig fra kommune til kommune. En af årsagerne er, at Danmark skal opfylde kravet i EU s emballagedirektiv om at genanvende mindst 22,5 % af alt plastemballageaffald inden For at nå dette mål sætter vi mere fokus på sortering af brugt plastemballage fra husholdninger og især erhverv. Det er nemlig erhvervslivet, der kan bidrage med langt størstedelen af de indsamlede plastemballager. Det er her de største mængder findes, og her de største miljømæssige og økonomiske fordele er. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Præregistrering af importvarer Den 1. december træder der nye regler i kraft for virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer fra lande uden for EU i mængder over 1 ton pr. år. Præregistreringen er et led i EU s nye kemikalielovgivning, REACH, der trådte i kraft for et år siden. Alle europæiske virksomheder skal præregistrere, hvis de vil bevare retten til at producere kemiske stoffer eller importere kemiske stoffer fra lande uden for EU. Det gælder uanset, om det er som rene stoffer, eller om det er stoffer, der importeres som en del af et kemisk produkt. Der kan også være registreringspligt for virksomheder, der importerer færdige artikler. Det gælder fx, hvis din virksomhed importerer produkter fra lande uden for EU, som fx maling, kuglepenne, lys, stål, råvarer, vaskemiddel, smøremidler, vådservietter og printerpatroner. Miljøstyrelsen opfordrer virksomhederne til at søge vejledning, hvis de er i tvivl. Der er vejledning at hente i Miljøstyrelsens REACH Helpdesk, brancheforeningerne og hos Dansk Industris Helpdesk. Kilde: 2. okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vandløb fra Uruguay og Danmark Uruguay har en række vandløb, der ligger i et subtropisk område, men som i udformning og opland minder meget om de danske vandløb. Det er derfor håbet, at sammenligningen kan give svaret på, hvad der sker med vores vandløb, når klimaet bliver varmere. Kilde: 4. okt. 2008

6 6 7 Plastsortering i virksomheder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kræftfremkaldende stof i fyrværkeri Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har undersøgt 23 fyrværkeri-produkter på det danske marked og har her fundet seks fyrværkeri-produkter, der indeholder det forbudte og kræftfremkaldende stof hexachlorbenzen (HCB). Samtlige af de fundne produkter med HCB er blevet importeret fra Kina. Importørerne af de pågældende produkter har fået besked på at destruere dem. Kilde: nr. 46 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Arbejdstilsynets tilsynsindsats i 2009 Mange virksomheder har allerede opdaget, at der er økonomiske fordele ved at kildesortere erhvervsaffaldet. Enkelte sorterer også den brugte plastemballage som en naturlig del af deres affaldshåndtering. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune For virksomheder, der endnu ikke sorterer plast til genanvendelse, er det en god idé først at finde ud af, hvor i virksomheden emballagen findes og i hvor store mængder. Hvis I har større mængder, er det fornuftigt at tale med jeres affaldstransportør for at få idéer til et system for indsamling og sortering af plastemballagen. Ved mindre mængder kan I evt. selv aflevere affaldet på kommunens genbrugsplads. Arbejdstilsynet har udvalgt Bygge og anlæg, som den ene af to brancher, som de tilsynsførende vil besøge næste år som en del af de særlige tilsynsindsatser. Den anden vil være skibsværfter. Tilsynene starter omkring 1. april og varer ca. et år. De særlige tilsynsindsatser sker i nedslidningstruede brancher, hvor fokus særlig skal være på at få afdækket ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Kilde: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Energibesparelser i bygninger Energistyrelsen har efter et EU-udbud besluttet at indgå kontrakt om drift af videncenter for energibesparelser i bygninger med et konsortium bestående af Teknologisk Institut (TI), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)/Aalborg Universitet, Viegand og Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Konsortiet har desuden Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Energi og Sebra som faste underleverandører. Den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 fastlagde, at der afsættes op til 10 mio. kr. årligt i årene til etablering og drift af et videncenter for energibesparelser i bygninger. Formålet med videncenteret er at sikre, at byggeriets parter og andre aktører får mere viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget, og herigennem øge realiseringen af energibesparelser i bygninger. kilde: 8. oktober 2008

7 lov nyt Batterier og akkumulatorer Der er kommet en ny bekendtgørelse om import, salg og eksport af batterier og akkumulatorer inden for EU. Bekendtgørelsen forholder sig til indholdet af kviksølv og cadmium samt mærkning af produkterne med et symbol. Bekendtgørelsen undtager produkter, der er markedsført før 26. september Disse er stadig omfattet af den tidligere bekendtgørelse nr af 16. december Kilde: Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer Gør det enkelt I opnår det bedste resultat, hvis jeres system er enkelt. Her er et par vigtige råd i den forbindelse: - Indsamlingen bør især ske de steder, hvor der er mest emballage. - Bland aldrig folier med hårde plasttyper. Sorter eventuelt folier i klar og farvet folie. - Sæt eksempler (låg, bøtter mv.) over de opsamlingsbeholdere, hvor de forskellige typer emballage skal lægges. Så er det lettere for de ansatte at sortere emballagerne rigtigt. - Informér medarbejderne om, hvorfor der indføres nye krav til sorteringen, og fortæl hvad medarbejderne bør gøre for at få det nye system til at fungere godt og effektivt. Til indsamling af folier er det ofte mest hensigtsmæssigt med et stativ monteret med en plastsæk. Når plastfolien opsamles i sækken, har den ikke mulighed for at puffe op, og fylder således ikke så meget. Samtidig er det let for medarbejderne at holde styr på og flytte rundt på stativet. Det letter indsamlingen og mindsker oprydningen. Sortering af plast Hvis plastemballage skal genanvendes, er det vigtigt, at den er sorteret i de forskellige plasttyper, og den i videst mulige omfang er fri for andre materialer og urenheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at: - flasker, dunke og bøtter skal være tømte, - tømte emballager ikke må have indeholdt faremærkede produkter, - emballager skal være fri for rester af fødevarer, - undgå at blande emballage med andre materialer, og - hårde plasttyper ikke blandes sammen med folier. Se mere på IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REACH og stoffer af genanvendt affald Det har i EU landene gennem længere tid været diskuteret om virksomheder, der fremstiller stoffer ud fra genanvendt affald, skulle præregistrere disse. Det fremgår af REACH forordningens artikel 2, 7,d, at stoffer, der kommer ud af genanvendt affald under visse betingelser kan undtages fra registreringspligten, hvis stoffet er det samme, som et stof, der allerede er registreret. Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at de fleste stoffer jo endnu ikke er registreret den 1. december 2008, som er sidste frist for præregistrering. Kommissionen har derfor anbefalet, at virksomheder, der genanvender affald, præregistrerer de stoffer, som de fremstiller. Kilde: 10. okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bundmalingsforbud bliver udskudt I bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling fremgår af 5, at der fra 1. januar 2009 gælder et forbud mod brug af bundmaling, der frigiver stoffer, der kan ophobes i miljøet. Miljøministeren vil udarbejde en ændring til bekendtgørelsen, så dette forbud udskydes til 1. januar Kilde: nr. 46

8 8 9 International NGO-indsats for bæredygtighed Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Forbrugerrådet og europæiske NGO er udført projektet International indsats om afprøvning af forskellige måder at øve indflydelse på. Rapporten er en procesrapport fra projektet, hvor der er gennemført 5 delprojekter med det fælles formål at bidrage til mere miljøvenlig produktion og forbrug: 1) Integration af miljøhensyn i EU s erhvervspolitik, 2) Konference om EU s ny kemikalieregulering REACH, 3) WTO og miljømærkning, 4) International NGO-tænketank, og 5) International standardisering. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1240, Miljøhelt i Danmark IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Stigende vækst og bedre miljø kan fint følges ad, det mener den tyske miljøkemiker Michael Braungardt, der gæstede København i september. Hans koncept vugge til vugge er baseret på genbrug og bliver i dag brugt af en række industrigiganter og regeringer i deres fremsynede miljøpolitikker. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Handlingsplan for kølebranchen De 4 danske køleforeninger har udarbejdet en handlingsplan for kølebranchen, der skal hjælpe branchen med at omstille sig til at kunne projektere, installere og anvende HFC-frie systemer til nye køleinstallationer. I rapporten har foreningerne opstillet forslag til konkrete indsatsområder. For hvert område er der givet eksempler på aktiviteter og rammebeløb, som kan bruges til ansøgninger ved en økonomisk støtteordning fra Miljøstyrelsen til kølebranchen. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1229, 2008 I 1995 grundlagde den tyske kemiprofessor Michael Braungart konsulentfirmaet McDonough Braungardt Design Chemistry sammen med den amerikanske arkitekt William McDonough, og siden har han rejst rundt som fortaler for, at alle produkter skal designes, så de i slutningen af deres levetid kan give næring til noget nyt. Det er et koncept, der kort fortalt forener det miljøvenlige med det økonomisk rentable i ideen om at genbruge alting, og som i 2007 resulterede i, at Michael Braungart og William McDonough blev kåret som miljøhelte af Time Magazine. Konceptet kalder de C2C, Cradle to Cradle på dansk vugge til vugge, og med kunder som Ford, Unilever og US Air Force er det i løbet af de seneste år lykkedes konsulentfirmaet at starte en mindre grøn revolution, der så småt er begyndt at brede sig. Man er nødt til at starte et sted: Med enkelte projekter. Det her vil tage tid selv om det nu godt kunne gå lidt hurtigere, siger Braungardt, der på en konference i Den Sorte Diamant den 29. september forklarede miljøminister Connie Hedegaard (K) og det danske erhvervsliv, hvordan C2C kræver politisk og økonomisk drivkraft fra oven, mens han om aften optrådte på Østre Gasværk for at vise, at C2C også kræver en folkelig bevægelse, der kan føre forandringerne ud i livet. Nu må vi holde op med at opfatte os selv som ofre, der bliver udsat for andres tankeløse eller ondskabsfulde handlinger og teknologier. Vi skal skifte fra at være objekter for det onde og i stedet bli-ve subjekter for det gode: Vi skal skabe en bedre verden, siger forfatter Tor Nørretranders. Tor Nørretranders optrådte sammen med en række danske kunstnere gratis sammen med Braungardt på Østre Gasværk samme aften for at sætte klimaet på dagsordenen hos den bredere befolkning. Artiklen er sakset fra dansk dagspresse af Jens Ulrik Jensen fra Dansk Industri, der arrangerede seancen i Den Sorte Diamant, og redigeret til Miljøavisen af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune.

9 Ballerup Kommune har fået ESDH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Det kunne måske lyde som en alvorlig sygdom, men der er det heldigvis ikke. ESDH står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering og betyder bare, at sager som før blev håndteret og arkiveret som papir nu håndteres og arkiveres elektronisk. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm ESDH dækker som begreb både over forskellige IT-løsninger (software), men er også en disciplin, hvor gamle discipliner som journalisering, arkivering, sagsstyring, dokumentstyring mv. er indeholdt. ESDH er en hjørnesten i den digitale forvaltning. Det er det IT-system, der sammen med kommunens fagsystemer binder IT-anvendelsen sammen, ved at organisere og arkivere kommunens sagsdokumenter. Derfor har Ballerup Kommune indkøbt ESDH-systemet E-doc fra Fujitsu. Formålet med ESDH Formålet med at indføre ESDH er, at det kan bidrage til en bedre sagsbehandling og opgaveløsning i kommunen. ESDH vil kunne optimere processer inden for sags- og dokumenthåndtering og derved optimere sagsgange i kommunen. Det overordnede mål med indførslen af ESDH er, at kommunen i opgaveløsningen kan levere en endnu bedre kvalitet overfor kommunens virksomheder og borgere. Hvilken betydning får ESDH Virksomheder og borgere i Ballerup Kommune vil måske ikke mærke så meget til, at kommunen har indført ESDH i første omgang men på sigt skulle der gerne blive en bedre kvalitet i opgaveløsningen. Virksomheder og borgere skulle også gerne have oplevelsen af en mere smidig og effektiv sagsbehandling. I Ballerup Kommune har vi kunnet mærke, at vi har fået et nyt system. Tingene tog lidt længere tid i starten, fordi man arbejder på en ny måde. Men nu hvor de første begyndervanskeligheder og frustrationer er ovre, har den enkelte medarbejder fået en oplevelse af, at sagsgangene er blevet lettere, og der er en større kvalitet i opgaveløsningen. Appel Ballerup Kommune vil stadig modtage post både elektronisk og som papir. Det post, som kommer som papir, bliver nu scannet, så posten bliver elektronisk og kan lægges på elektroniske sager. Da meget af den post, der kommer til kommunen er født elektronisk og da ikke alt post er lige let at håndtere scanningsmæssigt vil Ballerup Kommune appellere til, at post til kommunen, som fx større rapporter eller større tegninger (> A3) sendes til kommunen elektronisk. Post til Miljø & Teknik sendes til

10 10 11 Skovlunde-virksomhed sparer 85 % CO 2 på varmeforbruget IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og ABB A/S i Skovlunde, der bl.a. leverer klimavenlig teknologi til forsyningssektoren, har resulteret i markante CO 2 -besparelser og økonomisk gevinst. Den nye fjernvarmeinstallation i ABB s danske hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde bliver fremover demoanlæg for dansk fjernvarmeteknologi ved eksportfremstød. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Birgitte Torntoft, ABB A/S ABB A/S i Danmark er bl.a. specialister i energioptimering. Ledelsen af teknologivirksomheden, med hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde, har derfor næret et udtalt ønske om at sikre mindre energiforbrug under eget tag. Så da I/S Vestforbrænding henvendte sig til ABB A/S med tilbud om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, var ABB A/S ikke længe om at beslutte sig. ABB A/S sparer hele 85 % af sin CO 2 -udledning på varmeregningen ved at gå over til ny fjernvarmeteknologi og skippe naturgasfyret. Samtidig går ABB A/S og I/S Vestforbrænding sammen om at gøre installationen til et fuldt funktionsdygtigt demoanlæg, der skal hjælpe de to aktører i den danske fjernvarmeindustri til at illustrere de miljømæssige og økonomiske fordele ved teknologien verden over. Internationalt demoanlæg Det nye varmeanlæg bliver ABB s internationale demonstrationsanlæg, idet den nye computerstyring indeholder en webserver, som gør det muligt at fremvise systemet og dets gevinster fra et hvilket som helst sted i verden med en internetadgang, siger salgschef Per T. Christensen. Fjernvarme er et vigtigt forretningsområde for ABB i Danmark såvel som i udlandet. Specielt Asien har fået øjnene op for danskernes knowhow, men også nye markeder som Canada og USA har stort behov for CO 2 -venlige løsninger til varmeproduktion. ABB s danske hovedkontor er centrum i den internationale koncerns fjernvarmeaktiviteter, og der er bud efter de danske medarbejdere, der rej- ser verden rundt for at rådgive om fjernvarmeprojekter. Eksportfremstød Vi arbejder pt. på et stort projekt i Mongoliet og skal af sted på et eksportfremstød til august. Derfor er det fantastisk at kunne bruge vores eget hus til at illustrere fordelene ved en effektiv fjernvarmeudnyttelse, siger salgschef Per T. Christensen. Eksportfremstødets delegation ledes af HKH Kronprins Frederik, og ABB A/S vil under sin præsentation have mulighed for at fremvise den igangværende ombygning, og hvilke resultater det medfører. Inden da kan man på Meterbuen i Skovlunde kassere de tre 20 år gamle naturgaskedler til fordel for I/S Vestforbrændings fjernvarmetilslutning. Det nye varmeanlæg kan yde 800 kw, og dækker varmebehovet for de i alt kvadratmeter på Meterbuen. Power and Productivity for a better world ABB er en international teknologikoncern, hvis danske rødder kan spores mere end 100 år tilbage til virksomhederne Thrige og Titan A/S. Virksomheden leverer automations- og kraftteknologier til industrivirksomheder, der ønsker at øge produktiviteten og samtidig sænke energiforbruget. Et væsentligt forretningsområde er at skabe en stabil og effektiv energiproduktion samt at fragte energi fra boreplatform, vindpark og kraftværk til stikkontakt på en sikker og miljøvenlig måde. ABB-koncernen opererer i omkring 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere, heraf ca. 700 i Danmark. ABB i Danmark leder koncernens indsats inden for vindkraft og fjernvarme.

11 Husk din kvittering, når du afleverer farligt affald IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kvitteringen, du får på genbrugspladsen, når du afleverer dit farlige affald, er din dokumentation for, at du har håndteret og bortskaffet det farlige affald fra din virksomhed korrekt. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Ballerup Kommunes regulativ for erhvervsaffald giver virksomheder mulighed for at aflevere op til 150 kg farligt affald pr. år på genbrugsstationen. Mange især mindre virksomheder i Ballerup Kommune anvender dette tilbud. Du skal blotte huske, at du skal dokumentere, at du bortskaffer dit farlige affald korrekt. Oplysningerne skal gemmes i 5 år og forevises på forlangende, bl.a. når Miljø & Teknik kommer på miljøtilsyn. Hvis du har behov for at aflevere mere end 150 kg pr. år, skal du indgå en aftale om afhentning; dvs. deltage i kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Yderligere oplysninger/vejledning fås ved henvendelse til Miljø & Teknik v/lill Dueholm, tlf

12 Miljømedarbejder Henrik Linder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Henrik Linder er ansat i Miljø & Teknik, Ballerup Kommune og har været det siden Han er uddannet industrilaborant (1984) og miljøtekniker (1986). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Min primære funktion er myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven dvs. miljøtilsyn, godkendelser, spildevandstilladelser, klagesager, tilladel- ser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde, jord- og grundvandsforurening m.m. Jeg har desuden arbejdet en del med frivillige miljøtiltag fx miljøstyring. Har du spørgsmål omkring miljøopgaver som nævnt ovenfor, kan jeg kontaktes på tlf.nr eller via e- mail: Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij Carl Bro. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm Oplag: 500 stk. - svanemærket papir

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere