Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10."

Transkript

1 Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4 - DEC ÅRG. MILJØ OG TEKNIK TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >>

2 2 3 Du sidder her med en helt ny udgave af Ballerup Miljøavis, som har fået et nyt design. Avisen henvender sig fortsat til virksomheder i kommunen store som små. Det betyder, at vi vil tage forskellige emner op, der kan være af relevans for forskellige brancher. Det er derfor ikke nødvendigvis alt, der vil have din interesse. Du kan altid henvende dig til os med emner, du synes, vi skal tage op. Eller du kan komme med kommentarer til noget, vi har skrevet. Du kan maile til os på Vaskepladser... kilde til jordforurening? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vaskepladser til vask af biler eller til vask af udstyr udgør en stor risiko for en jordforurening, hvis der ikke er tæt belægning på pladsen og ordentlige afløbsforhold. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Bilvask kan give forurening med olieprodukter, tungmetaller fra vejstøv, sæberester mv., mens vask fra andre emner kan give kemikalieforurening afhængig af arten af vaskemidlerne, og emnerne der bliver vasket. Ved vaskepladsen er der få vigtige ting at forholde sig til: - Pladsen skal være befæstet med tæt belægning - Afløb skal som minimum tilsluttes sandfang, olieudskiller og målerbrønd - Der skal søges om byggetilladelse før etablering af vaskeplads/hal - Der skal søges om tilladelse til afledning af spildevand. Hvad er tæt belægning? Tæt belægning er i dag arealer med armeret helstøbt beton eller anden dokumenteret tæt belægning. Erfaring viser, at tidligere tiders tætte belægninger fx SF-sten og asfalt ikke har været tætte nok, og har medført jordforurening med store omkostninger til følge. Du kan få vejledning ved henvendelse til Ballerup Kommunes Miljø & Teknik-afdeling.

3 Styr på miljøet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Miljøtilsyn er lovbefalet på alle større produktionsvirksomheder. Det lovbefalede miljøtilsyn skal bl.a. sikre, at alle væsentlige miljøpåvirkninger er gennemgået og reguleret i henhold til gældende regler i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Om nødvendigt skal tilsynet håndfast håndhæve loven. Miljøledelse giver styr på miljøet og kan indføres på flere niveauer. Det kan være med til at lette tilsynet. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Henrik Linder På virksomheder, der har indført miljøledelse, grønne regnskaber eller lignende, kan miljøtilsynet ofte lettes. En lang række forhold vedrørende produktionen, indretning og drift, miljøpåvirkninger m.m. kan måske allerede inden tilsynet være belyst og dokumenteret som værende i orden. Så kan tilsynet fx bruges til at være mere fremadrettet og en samarbejdende medspiller. Et miljøledelsessystem kan være med til at sikre og dokumentere, at loven overholdes og vise, at virksomheden er på forkant med regler og love. En anden gevinst ved et miljøledelsessystem er, at der ved en systematisk gennemgang af produktionsforhold, indretning og drift fås en detaljeret indsigt i, hvad der anvendes af materialer og hjælpestoffer, og hvor der produceres spild og affald. Unødigt spild af vand, energi, materialer og hjælpestoffer er altid en miljøbelastning og en ekstra udgift. Der kan altså være både miljømæssige og økonomiske fordele ved systemet. Miljøtilsyn Her i efteråret har Ballerup Kommune, Miljø & Teknik været på miljøtilsyn på en række miljøcertificerede virksomheder som ABB A/S på Meterbuen, Skovlunde, Parker Hannifin Danmark A/S på Industriparken, Ballerup og Cooper/Bussman på Literbuen, Skovlunde. ABB A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. klimavenlig teknologi til for-syningssektoren. Virksomheden har bl.a. turbo- og elek-troværksteder, som er blevet miljøgodkendt i Virksomheden havde selv inden tilsynet gennemgået værkstederne. Kopi af rapporterne blev udleveret til tilsynet. Hver rapport indeholdt ud over en række generelle informationer beskrivelse af værkstedsaktiviteterne, anvendelse af råvarer og hjælpestoffer, liste over væsentlige processer med angivelse af anlæg, sted, hjælpestoffer og miljøpåvirk-ninger. Rapporterne var rigtige gode og var med til at dokumentere, at forholdene var i orden, og miljøgodkendel-sens vilkår overholdt. Tilsynet fandt forholdene i orden. Parker Hannifin Danmark A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. hydrauliksystemer til vindmølleindustrien. Virksomheden har en række værksteder til bl.a. reparation, afprøvning og montage. Tilsynet fik kopi af proceduren for affaldshåndtering, containeroversigt for affald, regnskab for virksomhedens samlede ressourceforbrug m.m. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt kun et mindre påtaleberettiget forhold i forbindelse med gennemgangen af værkstederne. Cooper/Bussman er miljøcertificeret efter ISO og producerer store og små industrisikringer til den elektrotekniske industri. Virksomheden har bl.a. et maskinværksted, en montageafdeling og en afdeling for sandpåfyldning. Tilsynet fik kopi af skemaer over miljøpåvirkninger, råvareindkøb, affaldsfrembringelse og ressourceforbrug. Tidligere har vi også fået kopi af deres auditrapport, miljøredegørelse og handleplan. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt forholdene i orden. Sæt miljøet i system Et miljøledelsessystem behøver ikke være et stort og certificeret system, men kan indrettes efter virksomhedens eget ambitionsniveau. Det kan være et grønt regnskab eller en miljøredegørelse, procedurer eller system for forureningsbegrænsning. Men det er vigtigt, at der sættes mål og udarbejdes en handlingsplan, og at medarbejderne tages med i miljøarbejdet. Et system kan opbygges efter følgende model: - Kortlæg miljøpåvirkningerne og prioriter indsatsen. - Opstil en miljøpolitik og beskriv jeres ambitioner. - Sæt mål for indsatsen og opstil en handlingsplan. - Gennemfør handlingsplanen og projekterne. - Følg op og evaluer bliver målene nået? På Miljøstyrelsen hjemmeside: kan der findes mange flere informationer om miljøledelse.

4 4 5 Kend dit kloaksystem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at afløbssystemet på din virksomhed er i orden, og at der ikke kan løbe forurening i regnvandskloakken. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Det skader vores natur, miljø og badevand, hvis regnvandsafløbet bliver forurenet med olie og kemikalier, og kommunen bruger rigtig mange penge på at rydde op og finde ud af, hvor forureningen kommer fra. Men der er flere ting, man kan gøre forebyggende. I det følgende er der listet en række gode råd. Mal dækslerne Hvis du ikke er fagmand, kan det være svært at kende forskel på regnvandskloakken og spildevandskloakken. Dækslerne på jordoverfladen ligner hinanden. Det kan derfor være en god idé, at dæksler, riste mv. til regnvandskloakken er tydeligt markeret, fx med en farve. Så er ingen i tvivl, og ingen kan ved en fejltagelse spule spild eller forurening i regnvandskloakken. Det er også en rigtig god idé at informere virksomhedens medarbejdere om, at der findes to forskellige kloaksystemer på virksomheden, og at en kloak ikke bare er en kloak. Fejltilslutninger kan findes med sporstof Hvis I har mistanke om, at et afløb fra fx en vaskeplads eller en oplagsplads ved en fejl er sluttet på regnvandskloakken, kan en undersøgelse med sporstof give svaret uden store omkostninger. Kloakmestre og slamsugerfirmaer kan hjælpe med at gennemføre undersøgelsen. Ved en sporstofundersøgelse følges et uskadeligt sporstof, fx farvestof, gennem kloaksystemet og det ses, om sporstoffet ender i regnvandskloakken eller i spildevandskloakken. Altid opdaterede tegninger Alt arbejde på kloaksystemerne skal udføres af autoriserede kloakmestre og autoriserede VVS-mestre og skal anmeldes til kommunen. Når arbejdet er udført, skal virksomheden gemme opdaterede tegninger over afløbssystemet, og tegningerne skal også sendes til kommunen. På tegningerne skal det være tydeligt markeret, hvilke ledninger, dæksler, afløb mv. der hø-rer til regnvandssystemet, og hvilke der hører til spildevandssystemet. Hvis du altid har opdaterede tegninger er risikoen lille for, at der sker fejl, når der laves om på kloaksystemerne eller bygges ud på virksomheden. Hvis du ikke har tegninger over kloaksystemerne på din grund, kan du kontakte Miljø & Teknik, der opbevarer tegninger over afløbssystemerne i byggesagerne. Undgå spild Alle synlige riste og vejbrønde på pladser, rendestene og parkeringsarealer fører til regnvandskloakken. Det betyder, at hvis du spilder olie eller kemikalier på jorden eller spuler dine pladser, løbet vandet og forureningen direkte ud i vandløbene. Indret derfor altid dine oplag af miljøfremmede stoffer, ingredienser til din produktion, påfyldningspladser, vaskepladser mv. efter bl.a. Ballerup Kommunes vejledning. Den kan rekvireres hos Miljø & Teknik på telefon Hvis du spilder olie, kemikalier eller andet, så ring 112. Beredskabet ved, hvordan man håndterer og fjerner spild. Du skal ikke spule forureningen væk, da den så løber i regnvandskloakken og forurener recipienterne. Pas på miljøet - også når der sker uheld.

5 kort nyt Retur med plasten IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Har din virksomhed emballageplast og får I sorteret det fra til genanvendelse? Hvis ikke er det en god forretning at gå i gang, og der er hjælp at hente. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune Aktion mod elskrot-snydere Ifølge en rapport fra WEEE-System, der er en privat og selvejende organisation, som bl.a. har til opgave at registrere alle producenter og importører af elektriske produkter, kan der være op mod importører og producenter af elektronikprodukter, der ikke lader sig registrere hos WEEE-System. De er dermed ikke med til at betale til de fælles udgifter til håndtering af elektronikaffald fra husholdningerne. Det vil Miljøstyrelsen ændre på med en aktion, hvor snyderne vil blive opsporet og opkrævet deres del af omkostningerne med tilbagevirkende kraft. Kilde: nr. 46 Hjemmesiden giver vejledning om sortering og genbrug af plast. Prøv den, der er garanteret et eller flere råd, du kan bruge! Der er penge i brugt plast I behøver ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan være plastfolie, plastsække, plastdunke og -spande. Det er en god forretning at frasortere den brugte plastemballage både for miljøet og for virksomhedens økonomi. Og jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris får I, når plasten afsættes til genanvendelse: - En målrettet sortering kan mindske udgifterne til den samlede affaldshåndtering, fordi tom plastemballage fylder en del og derfor hurtigt vil optage meget plads i den almindelige affaldscontainer. - Ved at sortere plastemballagen, fx i klar og farvet plast, er det ikke ualmindeligt med en merpris på over kr. pr. ton i forhold til blandet plastaffald. Krav om sortering Alle kommuner stiller krav om kildesortering af genanvendelig plastemballage. Kravet gælder både sortering af plastfolie samt dunke, spande, tromler og andre beholdere af plast, der ikke indeholder rester af kemi eller fødevarer. Men mængdegrænsen for, hvornår I skal sortere, kan være forskellig fra kommune til kommune. En af årsagerne er, at Danmark skal opfylde kravet i EU s emballagedirektiv om at genanvende mindst 22,5 % af alt plastemballageaffald inden For at nå dette mål sætter vi mere fokus på sortering af brugt plastemballage fra husholdninger og især erhverv. Det er nemlig erhvervslivet, der kan bidrage med langt størstedelen af de indsamlede plastemballager. Det er her de største mængder findes, og her de største miljømæssige og økonomiske fordele er. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Præregistrering af importvarer Den 1. december træder der nye regler i kraft for virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer fra lande uden for EU i mængder over 1 ton pr. år. Præregistreringen er et led i EU s nye kemikalielovgivning, REACH, der trådte i kraft for et år siden. Alle europæiske virksomheder skal præregistrere, hvis de vil bevare retten til at producere kemiske stoffer eller importere kemiske stoffer fra lande uden for EU. Det gælder uanset, om det er som rene stoffer, eller om det er stoffer, der importeres som en del af et kemisk produkt. Der kan også være registreringspligt for virksomheder, der importerer færdige artikler. Det gælder fx, hvis din virksomhed importerer produkter fra lande uden for EU, som fx maling, kuglepenne, lys, stål, råvarer, vaskemiddel, smøremidler, vådservietter og printerpatroner. Miljøstyrelsen opfordrer virksomhederne til at søge vejledning, hvis de er i tvivl. Der er vejledning at hente i Miljøstyrelsens REACH Helpdesk, brancheforeningerne og hos Dansk Industris Helpdesk. Kilde: 2. okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vandløb fra Uruguay og Danmark Uruguay har en række vandløb, der ligger i et subtropisk område, men som i udformning og opland minder meget om de danske vandløb. Det er derfor håbet, at sammenligningen kan give svaret på, hvad der sker med vores vandløb, når klimaet bliver varmere. Kilde: 4. okt. 2008

6 6 7 Plastsortering i virksomheder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kræftfremkaldende stof i fyrværkeri Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har undersøgt 23 fyrværkeri-produkter på det danske marked og har her fundet seks fyrværkeri-produkter, der indeholder det forbudte og kræftfremkaldende stof hexachlorbenzen (HCB). Samtlige af de fundne produkter med HCB er blevet importeret fra Kina. Importørerne af de pågældende produkter har fået besked på at destruere dem. Kilde: nr. 46 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Arbejdstilsynets tilsynsindsats i 2009 Mange virksomheder har allerede opdaget, at der er økonomiske fordele ved at kildesortere erhvervsaffaldet. Enkelte sorterer også den brugte plastemballage som en naturlig del af deres affaldshåndtering. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune For virksomheder, der endnu ikke sorterer plast til genanvendelse, er det en god idé først at finde ud af, hvor i virksomheden emballagen findes og i hvor store mængder. Hvis I har større mængder, er det fornuftigt at tale med jeres affaldstransportør for at få idéer til et system for indsamling og sortering af plastemballagen. Ved mindre mængder kan I evt. selv aflevere affaldet på kommunens genbrugsplads. Arbejdstilsynet har udvalgt Bygge og anlæg, som den ene af to brancher, som de tilsynsførende vil besøge næste år som en del af de særlige tilsynsindsatser. Den anden vil være skibsværfter. Tilsynene starter omkring 1. april og varer ca. et år. De særlige tilsynsindsatser sker i nedslidningstruede brancher, hvor fokus særlig skal være på at få afdækket ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Kilde: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Energibesparelser i bygninger Energistyrelsen har efter et EU-udbud besluttet at indgå kontrakt om drift af videncenter for energibesparelser i bygninger med et konsortium bestående af Teknologisk Institut (TI), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)/Aalborg Universitet, Viegand og Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Konsortiet har desuden Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Energi og Sebra som faste underleverandører. Den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 fastlagde, at der afsættes op til 10 mio. kr. årligt i årene til etablering og drift af et videncenter for energibesparelser i bygninger. Formålet med videncenteret er at sikre, at byggeriets parter og andre aktører får mere viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget, og herigennem øge realiseringen af energibesparelser i bygninger. kilde: 8. oktober 2008

7 lov nyt Batterier og akkumulatorer Der er kommet en ny bekendtgørelse om import, salg og eksport af batterier og akkumulatorer inden for EU. Bekendtgørelsen forholder sig til indholdet af kviksølv og cadmium samt mærkning af produkterne med et symbol. Bekendtgørelsen undtager produkter, der er markedsført før 26. september Disse er stadig omfattet af den tidligere bekendtgørelse nr af 16. december Kilde: Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer Gør det enkelt I opnår det bedste resultat, hvis jeres system er enkelt. Her er et par vigtige råd i den forbindelse: - Indsamlingen bør især ske de steder, hvor der er mest emballage. - Bland aldrig folier med hårde plasttyper. Sorter eventuelt folier i klar og farvet folie. - Sæt eksempler (låg, bøtter mv.) over de opsamlingsbeholdere, hvor de forskellige typer emballage skal lægges. Så er det lettere for de ansatte at sortere emballagerne rigtigt. - Informér medarbejderne om, hvorfor der indføres nye krav til sorteringen, og fortæl hvad medarbejderne bør gøre for at få det nye system til at fungere godt og effektivt. Til indsamling af folier er det ofte mest hensigtsmæssigt med et stativ monteret med en plastsæk. Når plastfolien opsamles i sækken, har den ikke mulighed for at puffe op, og fylder således ikke så meget. Samtidig er det let for medarbejderne at holde styr på og flytte rundt på stativet. Det letter indsamlingen og mindsker oprydningen. Sortering af plast Hvis plastemballage skal genanvendes, er det vigtigt, at den er sorteret i de forskellige plasttyper, og den i videst mulige omfang er fri for andre materialer og urenheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at: - flasker, dunke og bøtter skal være tømte, - tømte emballager ikke må have indeholdt faremærkede produkter, - emballager skal være fri for rester af fødevarer, - undgå at blande emballage med andre materialer, og - hårde plasttyper ikke blandes sammen med folier. Se mere på IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REACH og stoffer af genanvendt affald Det har i EU landene gennem længere tid været diskuteret om virksomheder, der fremstiller stoffer ud fra genanvendt affald, skulle præregistrere disse. Det fremgår af REACH forordningens artikel 2, 7,d, at stoffer, der kommer ud af genanvendt affald under visse betingelser kan undtages fra registreringspligten, hvis stoffet er det samme, som et stof, der allerede er registreret. Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at de fleste stoffer jo endnu ikke er registreret den 1. december 2008, som er sidste frist for præregistrering. Kommissionen har derfor anbefalet, at virksomheder, der genanvender affald, præregistrerer de stoffer, som de fremstiller. Kilde: okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bundmalingsforbud bliver udskudt I bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling fremgår af 5, at der fra 1. januar 2009 gælder et forbud mod brug af bundmaling, der frigiver stoffer, der kan ophobes i miljøet. Miljøministeren vil udarbejde en ændring til bekendtgørelsen, så dette forbud udskydes til 1. januar Kilde: nr. 46

8 8 9 International NGO-indsats for bæredygtighed Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Forbrugerrådet og europæiske NGO er udført projektet International indsats om afprøvning af forskellige måder at øve indflydelse på. Rapporten er en procesrapport fra projektet, hvor der er gennemført 5 delprojekter med det fælles formål at bidrage til mere miljøvenlig produktion og forbrug: 1) Integration af miljøhensyn i EU s erhvervspolitik, 2) Konference om EU s ny kemikalieregulering REACH, 3) WTO og miljømærkning, 4) International NGO-tænketank, og 5) International standardisering. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1240, Miljøhelt i Danmark IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Stigende vækst og bedre miljø kan fint følges ad, det mener den tyske miljøkemiker Michael Braungardt, der gæstede København i september. Hans koncept vugge til vugge er baseret på genbrug og bliver i dag brugt af en række industrigiganter og regeringer i deres fremsynede miljøpolitikker. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Handlingsplan for kølebranchen De 4 danske køleforeninger har udarbejdet en handlingsplan for kølebranchen, der skal hjælpe branchen med at omstille sig til at kunne projektere, installere og anvende HFC-frie systemer til nye køleinstallationer. I rapporten har foreningerne opstillet forslag til konkrete indsatsområder. For hvert område er der givet eksempler på aktiviteter og rammebeløb, som kan bruges til ansøgninger ved en økonomisk støtteordning fra Miljøstyrelsen til kølebranchen. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1229, 2008 I 1995 grundlagde den tyske kemiprofessor Michael Braungart konsulentfirmaet McDonough Braungardt Design Chemistry sammen med den amerikanske arkitekt William McDonough, og siden har han rejst rundt som fortaler for, at alle produkter skal designes, så de i slutningen af deres levetid kan give næring til noget nyt. Det er et koncept, der kort fortalt forener det miljøvenlige med det økonomisk rentable i ideen om at genbruge alting, og som i 2007 resulterede i, at Michael Braungart og William McDonough blev kåret som miljøhelte af Time Magazine. Konceptet kalder de C2C, Cradle to Cradle på dansk vugge til vugge, og med kunder som Ford, Unilever og US Air Force er det i løbet af de seneste år lykkedes konsulentfirmaet at starte en mindre grøn revolution, der så småt er begyndt at brede sig. Man er nødt til at starte et sted: Med enkelte projekter. Det her vil tage tid selv om det nu godt kunne gå lidt hurtigere, siger Braungardt, der på en konference i Den Sorte Diamant den 29. september forklarede miljøminister Connie Hedegaard (K) og det danske erhvervsliv, hvordan C2C kræver politisk og økonomisk drivkraft fra oven, mens han om aften optrådte på Østre Gasværk for at vise, at C2C også kræver en folkelig bevægelse, der kan føre forandringerne ud i livet. Nu må vi holde op med at opfatte os selv som ofre, der bliver udsat for andres tankeløse eller ondskabsfulde handlinger og teknologier. Vi skal skifte fra at være objekter for det onde og i stedet bli-ve subjekter for det gode: Vi skal skabe en bedre verden, siger forfatter Tor Nørretranders. Tor Nørretranders optrådte sammen med en række danske kunstnere gratis sammen med Braungardt på Østre Gasværk samme aften for at sætte klimaet på dagsordenen hos den bredere befolkning. Artiklen er sakset fra dansk dagspresse af Jens Ulrik Jensen fra Dansk Industri, der arrangerede seancen i Den Sorte Diamant, og redigeret til Miljøavisen af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune.

9 Ballerup Kommune har fået ESDH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Det kunne måske lyde som en alvorlig sygdom, men der er det heldigvis ikke. ESDH står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering og betyder bare, at sager som før blev håndteret og arkiveret som papir nu håndteres og arkiveres elektronisk. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm ESDH dækker som begreb både over forskellige IT-løsninger (software), men er også en disciplin, hvor gamle discipliner som journalisering, arkivering, sagsstyring, dokumentstyring mv. er indeholdt. ESDH er en hjørnesten i den digitale forvaltning. Det er det IT-system, der sammen med kommunens fagsystemer binder IT-anvendelsen sammen, ved at organisere og arkivere kommunens sagsdokumenter. Derfor har Ballerup Kommune indkøbt ESDH-systemet E-doc fra Fujitsu. Formålet med ESDH Formålet med at indføre ESDH er, at det kan bidrage til en bedre sagsbehandling og opgaveløsning i kommunen. ESDH vil kunne optimere processer inden for sags- og dokumenthåndtering og derved optimere sagsgange i kommunen. Det overordnede mål med indførslen af ESDH er, at kommunen i opgaveløsningen kan levere en endnu bedre kvalitet overfor kommunens virksomheder og borgere. Hvilken betydning får ESDH Virksomheder og borgere i Ballerup Kommune vil måske ikke mærke så meget til, at kommunen har indført ESDH i første omgang men på sigt skulle der gerne blive en bedre kvalitet i opgaveløsningen. Virksomheder og borgere skulle også gerne have oplevelsen af en mere smidig og effektiv sagsbehandling. I Ballerup Kommune har vi kunnet mærke, at vi har fået et nyt system. Tingene tog lidt længere tid i starten, fordi man arbejder på en ny måde. Men nu hvor de første begyndervanskeligheder og frustrationer er ovre, har den enkelte medarbejder fået en oplevelse af, at sagsgangene er blevet lettere, og der er en større kvalitet i opgaveløsningen. Appel Ballerup Kommune vil stadig modtage post både elektronisk og som papir. Det post, som kommer som papir, bliver nu scannet, så posten bliver elektronisk og kan lægges på elektroniske sager. Da meget af den post, der kommer til kommunen er født elektronisk og da ikke alt post er lige let at håndtere scanningsmæssigt vil Ballerup Kommune appellere til, at post til kommunen, som fx større rapporter eller større tegninger (> A3) sendes til kommunen elektronisk. Post til Miljø & Teknik sendes til

10 10 11 Skovlunde-virksomhed sparer 85 % CO 2 på varmeforbruget IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og ABB A/S i Skovlunde, der bl.a. leverer klimavenlig teknologi til forsyningssektoren, har resulteret i markante CO 2 -besparelser og økonomisk gevinst. Den nye fjernvarmeinstallation i ABB s danske hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde bliver fremover demoanlæg for dansk fjernvarmeteknologi ved eksportfremstød. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Birgitte Torntoft, ABB A/S ABB A/S i Danmark er bl.a. specialister i energioptimering. Ledelsen af teknologivirksomheden, med hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde, har derfor næret et udtalt ønske om at sikre mindre energiforbrug under eget tag. Så da I/S Vestforbrænding henvendte sig til ABB A/S med tilbud om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, var ABB A/S ikke længe om at beslutte sig. ABB A/S sparer hele 85 % af sin CO 2 -udledning på varmeregningen ved at gå over til ny fjernvarmeteknologi og skippe naturgasfyret. Samtidig går ABB A/S og I/S Vestforbrænding sammen om at gøre installationen til et fuldt funktionsdygtigt demoanlæg, der skal hjælpe de to aktører i den danske fjernvarmeindustri til at illustrere de miljømæssige og økonomiske fordele ved teknologien verden over. Internationalt demoanlæg Det nye varmeanlæg bliver ABB s internationale demonstrationsanlæg, idet den nye computerstyring indeholder en webserver, som gør det muligt at fremvise systemet og dets gevinster fra et hvilket som helst sted i verden med en internetadgang, siger salgschef Per T. Christensen. Fjernvarme er et vigtigt forretningsområde for ABB i Danmark såvel som i udlandet. Specielt Asien har fået øjnene op for danskernes knowhow, men også nye markeder som Canada og USA har stort behov for CO 2 -venlige løsninger til varmeproduktion. ABB s danske hovedkontor er centrum i den internationale koncerns fjernvarmeaktiviteter, og der er bud efter de danske medarbejdere, der rej- ser verden rundt for at rådgive om fjernvarmeprojekter. Eksportfremstød Vi arbejder pt. på et stort projekt i Mongoliet og skal af sted på et eksportfremstød til august. Derfor er det fantastisk at kunne bruge vores eget hus til at illustrere fordelene ved en effektiv fjernvarmeudnyttelse, siger salgschef Per T. Christensen. Eksportfremstødets delegation ledes af HKH Kronprins Frederik, og ABB A/S vil under sin præsentation have mulighed for at fremvise den igangværende ombygning, og hvilke resultater det medfører. Inden da kan man på Meterbuen i Skovlunde kassere de tre 20 år gamle naturgaskedler til fordel for I/S Vestforbrændings fjernvarmetilslutning. Det nye varmeanlæg kan yde 800 kw, og dækker varmebehovet for de i alt kvadratmeter på Meterbuen. Power and Productivity for a better world ABB er en international teknologikoncern, hvis danske rødder kan spores mere end 100 år tilbage til virksomhederne Thrige og Titan A/S. Virksomheden leverer automations- og kraftteknologier til industrivirksomheder, der ønsker at øge produktiviteten og samtidig sænke energiforbruget. Et væsentligt forretningsområde er at skabe en stabil og effektiv energiproduktion samt at fragte energi fra boreplatform, vindpark og kraftværk til stikkontakt på en sikker og miljøvenlig måde. ABB-koncernen opererer i omkring 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere, heraf ca. 700 i Danmark. ABB i Danmark leder koncernens indsats inden for vindkraft og fjernvarme.

11 Husk din kvittering, når du afleverer farligt affald IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kvitteringen, du får på genbrugspladsen, når du afleverer dit farlige affald, er din dokumentation for, at du har håndteret og bortskaffet det farlige affald fra din virksomhed korrekt. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Ballerup Kommunes regulativ for erhvervsaffald giver virksomheder mulighed for at aflevere op til 150 kg farligt affald pr. år på genbrugsstationen. Mange især mindre virksomheder i Ballerup Kommune anvender dette tilbud. Du skal blotte huske, at du skal dokumentere, at du bortskaffer dit farlige affald korrekt. Oplysningerne skal gemmes i 5 år og forevises på forlangende, bl.a. når Miljø & Teknik kommer på miljøtilsyn. Hvis du har behov for at aflevere mere end 150 kg pr. år, skal du indgå en aftale om afhentning; dvs. deltage i kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Yderligere oplysninger/vejledning fås ved henvendelse til Miljø & Teknik v/lill Dueholm, tlf

12 Miljømedarbejder Henrik Linder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Henrik Linder er ansat i Miljø & Teknik, Ballerup Kommune og har været det siden Han er uddannet industrilaborant (1984) og miljøtekniker (1986). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Min primære funktion er myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven dvs. miljøtilsyn, godkendelser, spildevandstilladelser, klagesager, tilladel- ser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde, jord- og grundvandsforurening m.m. Jeg har desuden arbejdet en del med frivillige miljøtiltag fx miljøstyring. Har du spørgsmål omkring miljøopgaver som nævnt ovenfor, kan jeg kontaktes på tlf.nr eller via e- mail: Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij Carl Bro. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm Oplag: 500 stk. - svanemærket papir

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel Helsingør kommune, Nordhavnen Att.: Jan Hjort Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 15.05.2017 Sagsnr. 17/9256 Sagsbehandler Malene Kamstrup

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Helsingør kommune var på rutinemæssigt miljøtilsyn på virksomheden den 1. oktober 2015. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Helsingør kommune var på rutinemæssigt miljøtilsyn på virksomheden den 1. oktober 2015. Dette brev er et referat og en opfølgning. Chembo Att.: Helle Rasmussen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.10.2015 Sagsnr. 15/6982 Sagsbeh. Malene

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 19.10.2015 CVR-nummer 31984483 P-nummer 1015125663 Virksomhed Adresse Postnummer og by Mejlby Bilvask Mejlbyvej

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere