Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10."

Transkript

1 Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4 - DEC ÅRG. MILJØ OG TEKNIK TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >>

2 2 3 Du sidder her med en helt ny udgave af Ballerup Miljøavis, som har fået et nyt design. Avisen henvender sig fortsat til virksomheder i kommunen store som små. Det betyder, at vi vil tage forskellige emner op, der kan være af relevans for forskellige brancher. Det er derfor ikke nødvendigvis alt, der vil have din interesse. Du kan altid henvende dig til os med emner, du synes, vi skal tage op. Eller du kan komme med kommentarer til noget, vi har skrevet. Du kan maile til os på Vaskepladser... kilde til jordforurening? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vaskepladser til vask af biler eller til vask af udstyr udgør en stor risiko for en jordforurening, hvis der ikke er tæt belægning på pladsen og ordentlige afløbsforhold. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Bilvask kan give forurening med olieprodukter, tungmetaller fra vejstøv, sæberester mv., mens vask fra andre emner kan give kemikalieforurening afhængig af arten af vaskemidlerne, og emnerne der bliver vasket. Ved vaskepladsen er der få vigtige ting at forholde sig til: - Pladsen skal være befæstet med tæt belægning - Afløb skal som minimum tilsluttes sandfang, olieudskiller og målerbrønd - Der skal søges om byggetilladelse før etablering af vaskeplads/hal - Der skal søges om tilladelse til afledning af spildevand. Hvad er tæt belægning? Tæt belægning er i dag arealer med armeret helstøbt beton eller anden dokumenteret tæt belægning. Erfaring viser, at tidligere tiders tætte belægninger fx SF-sten og asfalt ikke har været tætte nok, og har medført jordforurening med store omkostninger til følge. Du kan få vejledning ved henvendelse til Ballerup Kommunes Miljø & Teknik-afdeling.

3 Styr på miljøet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Miljøtilsyn er lovbefalet på alle større produktionsvirksomheder. Det lovbefalede miljøtilsyn skal bl.a. sikre, at alle væsentlige miljøpåvirkninger er gennemgået og reguleret i henhold til gældende regler i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Om nødvendigt skal tilsynet håndfast håndhæve loven. Miljøledelse giver styr på miljøet og kan indføres på flere niveauer. Det kan være med til at lette tilsynet. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Henrik Linder På virksomheder, der har indført miljøledelse, grønne regnskaber eller lignende, kan miljøtilsynet ofte lettes. En lang række forhold vedrørende produktionen, indretning og drift, miljøpåvirkninger m.m. kan måske allerede inden tilsynet være belyst og dokumenteret som værende i orden. Så kan tilsynet fx bruges til at være mere fremadrettet og en samarbejdende medspiller. Et miljøledelsessystem kan være med til at sikre og dokumentere, at loven overholdes og vise, at virksomheden er på forkant med regler og love. En anden gevinst ved et miljøledelsessystem er, at der ved en systematisk gennemgang af produktionsforhold, indretning og drift fås en detaljeret indsigt i, hvad der anvendes af materialer og hjælpestoffer, og hvor der produceres spild og affald. Unødigt spild af vand, energi, materialer og hjælpestoffer er altid en miljøbelastning og en ekstra udgift. Der kan altså være både miljømæssige og økonomiske fordele ved systemet. Miljøtilsyn Her i efteråret har Ballerup Kommune, Miljø & Teknik været på miljøtilsyn på en række miljøcertificerede virksomheder som ABB A/S på Meterbuen, Skovlunde, Parker Hannifin Danmark A/S på Industriparken, Ballerup og Cooper/Bussman på Literbuen, Skovlunde. ABB A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. klimavenlig teknologi til for-syningssektoren. Virksomheden har bl.a. turbo- og elek-troværksteder, som er blevet miljøgodkendt i Virksomheden havde selv inden tilsynet gennemgået værkstederne. Kopi af rapporterne blev udleveret til tilsynet. Hver rapport indeholdt ud over en række generelle informationer beskrivelse af værkstedsaktiviteterne, anvendelse af råvarer og hjælpestoffer, liste over væsentlige processer med angivelse af anlæg, sted, hjælpestoffer og miljøpåvirk-ninger. Rapporterne var rigtige gode og var med til at dokumentere, at forholdene var i orden, og miljøgodkendel-sens vilkår overholdt. Tilsynet fandt forholdene i orden. Parker Hannifin Danmark A/S er miljøcertificeret efter ISO og leverer bl.a. hydrauliksystemer til vindmølleindustrien. Virksomheden har en række værksteder til bl.a. reparation, afprøvning og montage. Tilsynet fik kopi af proceduren for affaldshåndtering, containeroversigt for affald, regnskab for virksomhedens samlede ressourceforbrug m.m. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt kun et mindre påtaleberettiget forhold i forbindelse med gennemgangen af værkstederne. Cooper/Bussman er miljøcertificeret efter ISO og producerer store og små industrisikringer til den elektrotekniske industri. Virksomheden har bl.a. et maskinværksted, en montageafdeling og en afdeling for sandpåfyldning. Tilsynet fik kopi af skemaer over miljøpåvirkninger, råvareindkøb, affaldsfrembringelse og ressourceforbrug. Tidligere har vi også fået kopi af deres auditrapport, miljøredegørelse og handleplan. Fine dokumenter, der beskriver virksomhedens arbejde med miljøet. Tilsynet fandt forholdene i orden. Sæt miljøet i system Et miljøledelsessystem behøver ikke være et stort og certificeret system, men kan indrettes efter virksomhedens eget ambitionsniveau. Det kan være et grønt regnskab eller en miljøredegørelse, procedurer eller system for forureningsbegrænsning. Men det er vigtigt, at der sættes mål og udarbejdes en handlingsplan, og at medarbejderne tages med i miljøarbejdet. Et system kan opbygges efter følgende model: - Kortlæg miljøpåvirkningerne og prioriter indsatsen. - Opstil en miljøpolitik og beskriv jeres ambitioner. - Sæt mål for indsatsen og opstil en handlingsplan. - Gennemfør handlingsplanen og projekterne. - Følg op og evaluer bliver målene nået? På Miljøstyrelsen hjemmeside: kan der findes mange flere informationer om miljøledelse.

4 4 5 Kend dit kloaksystem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at afløbssystemet på din virksomhed er i orden, og at der ikke kan løbe forurening i regnvandskloakken. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Det skader vores natur, miljø og badevand, hvis regnvandsafløbet bliver forurenet med olie og kemikalier, og kommunen bruger rigtig mange penge på at rydde op og finde ud af, hvor forureningen kommer fra. Men der er flere ting, man kan gøre forebyggende. I det følgende er der listet en række gode råd. Mal dækslerne Hvis du ikke er fagmand, kan det være svært at kende forskel på regnvandskloakken og spildevandskloakken. Dækslerne på jordoverfladen ligner hinanden. Det kan derfor være en god idé, at dæksler, riste mv. til regnvandskloakken er tydeligt markeret, fx med en farve. Så er ingen i tvivl, og ingen kan ved en fejltagelse spule spild eller forurening i regnvandskloakken. Det er også en rigtig god idé at informere virksomhedens medarbejdere om, at der findes to forskellige kloaksystemer på virksomheden, og at en kloak ikke bare er en kloak. Fejltilslutninger kan findes med sporstof Hvis I har mistanke om, at et afløb fra fx en vaskeplads eller en oplagsplads ved en fejl er sluttet på regnvandskloakken, kan en undersøgelse med sporstof give svaret uden store omkostninger. Kloakmestre og slamsugerfirmaer kan hjælpe med at gennemføre undersøgelsen. Ved en sporstofundersøgelse følges et uskadeligt sporstof, fx farvestof, gennem kloaksystemet og det ses, om sporstoffet ender i regnvandskloakken eller i spildevandskloakken. Altid opdaterede tegninger Alt arbejde på kloaksystemerne skal udføres af autoriserede kloakmestre og autoriserede VVS-mestre og skal anmeldes til kommunen. Når arbejdet er udført, skal virksomheden gemme opdaterede tegninger over afløbssystemet, og tegningerne skal også sendes til kommunen. På tegningerne skal det være tydeligt markeret, hvilke ledninger, dæksler, afløb mv. der hø-rer til regnvandssystemet, og hvilke der hører til spildevandssystemet. Hvis du altid har opdaterede tegninger er risikoen lille for, at der sker fejl, når der laves om på kloaksystemerne eller bygges ud på virksomheden. Hvis du ikke har tegninger over kloaksystemerne på din grund, kan du kontakte Miljø & Teknik, der opbevarer tegninger over afløbssystemerne i byggesagerne. Undgå spild Alle synlige riste og vejbrønde på pladser, rendestene og parkeringsarealer fører til regnvandskloakken. Det betyder, at hvis du spilder olie eller kemikalier på jorden eller spuler dine pladser, løbet vandet og forureningen direkte ud i vandløbene. Indret derfor altid dine oplag af miljøfremmede stoffer, ingredienser til din produktion, påfyldningspladser, vaskepladser mv. efter bl.a. Ballerup Kommunes vejledning. Den kan rekvireres hos Miljø & Teknik på telefon Hvis du spilder olie, kemikalier eller andet, så ring 112. Beredskabet ved, hvordan man håndterer og fjerner spild. Du skal ikke spule forureningen væk, da den så løber i regnvandskloakken og forurener recipienterne. Pas på miljøet - også når der sker uheld.

5 kort nyt Retur med plasten IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Har din virksomhed emballageplast og får I sorteret det fra til genanvendelse? Hvis ikke er det en god forretning at gå i gang, og der er hjælp at hente. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune Aktion mod elskrot-snydere Ifølge en rapport fra WEEE-System, der er en privat og selvejende organisation, som bl.a. har til opgave at registrere alle producenter og importører af elektriske produkter, kan der være op mod importører og producenter af elektronikprodukter, der ikke lader sig registrere hos WEEE-System. De er dermed ikke med til at betale til de fælles udgifter til håndtering af elektronikaffald fra husholdningerne. Det vil Miljøstyrelsen ændre på med en aktion, hvor snyderne vil blive opsporet og opkrævet deres del af omkostningerne med tilbagevirkende kraft. Kilde: nr. 46 Hjemmesiden giver vejledning om sortering og genbrug af plast. Prøv den, der er garanteret et eller flere råd, du kan bruge! Der er penge i brugt plast I behøver ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan være plastfolie, plastsække, plastdunke og -spande. Det er en god forretning at frasortere den brugte plastemballage både for miljøet og for virksomhedens økonomi. Og jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris får I, når plasten afsættes til genanvendelse: - En målrettet sortering kan mindske udgifterne til den samlede affaldshåndtering, fordi tom plastemballage fylder en del og derfor hurtigt vil optage meget plads i den almindelige affaldscontainer. - Ved at sortere plastemballagen, fx i klar og farvet plast, er det ikke ualmindeligt med en merpris på over kr. pr. ton i forhold til blandet plastaffald. Krav om sortering Alle kommuner stiller krav om kildesortering af genanvendelig plastemballage. Kravet gælder både sortering af plastfolie samt dunke, spande, tromler og andre beholdere af plast, der ikke indeholder rester af kemi eller fødevarer. Men mængdegrænsen for, hvornår I skal sortere, kan være forskellig fra kommune til kommune. En af årsagerne er, at Danmark skal opfylde kravet i EU s emballagedirektiv om at genanvende mindst 22,5 % af alt plastemballageaffald inden For at nå dette mål sætter vi mere fokus på sortering af brugt plastemballage fra husholdninger og især erhverv. Det er nemlig erhvervslivet, der kan bidrage med langt størstedelen af de indsamlede plastemballager. Det er her de største mængder findes, og her de største miljømæssige og økonomiske fordele er. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Præregistrering af importvarer Den 1. december træder der nye regler i kraft for virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer fra lande uden for EU i mængder over 1 ton pr. år. Præregistreringen er et led i EU s nye kemikalielovgivning, REACH, der trådte i kraft for et år siden. Alle europæiske virksomheder skal præregistrere, hvis de vil bevare retten til at producere kemiske stoffer eller importere kemiske stoffer fra lande uden for EU. Det gælder uanset, om det er som rene stoffer, eller om det er stoffer, der importeres som en del af et kemisk produkt. Der kan også være registreringspligt for virksomheder, der importerer færdige artikler. Det gælder fx, hvis din virksomhed importerer produkter fra lande uden for EU, som fx maling, kuglepenne, lys, stål, råvarer, vaskemiddel, smøremidler, vådservietter og printerpatroner. Miljøstyrelsen opfordrer virksomhederne til at søge vejledning, hvis de er i tvivl. Der er vejledning at hente i Miljøstyrelsens REACH Helpdesk, brancheforeningerne og hos Dansk Industris Helpdesk. Kilde: 2. okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vandløb fra Uruguay og Danmark Uruguay har en række vandløb, der ligger i et subtropisk område, men som i udformning og opland minder meget om de danske vandløb. Det er derfor håbet, at sammenligningen kan give svaret på, hvad der sker med vores vandløb, når klimaet bliver varmere. Kilde: 4. okt. 2008

6 6 7 Plastsortering i virksomheder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kræftfremkaldende stof i fyrværkeri Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har undersøgt 23 fyrværkeri-produkter på det danske marked og har her fundet seks fyrværkeri-produkter, der indeholder det forbudte og kræftfremkaldende stof hexachlorbenzen (HCB). Samtlige af de fundne produkter med HCB er blevet importeret fra Kina. Importørerne af de pågældende produkter har fået besked på at destruere dem. Kilde: nr. 46 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Arbejdstilsynets tilsynsindsats i 2009 Mange virksomheder har allerede opdaget, at der er økonomiske fordele ved at kildesortere erhvervsaffaldet. Enkelte sorterer også den brugte plastemballage som en naturlig del af deres affaldshåndtering. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune For virksomheder, der endnu ikke sorterer plast til genanvendelse, er det en god idé først at finde ud af, hvor i virksomheden emballagen findes og i hvor store mængder. Hvis I har større mængder, er det fornuftigt at tale med jeres affaldstransportør for at få idéer til et system for indsamling og sortering af plastemballagen. Ved mindre mængder kan I evt. selv aflevere affaldet på kommunens genbrugsplads. Arbejdstilsynet har udvalgt Bygge og anlæg, som den ene af to brancher, som de tilsynsførende vil besøge næste år som en del af de særlige tilsynsindsatser. Den anden vil være skibsværfter. Tilsynene starter omkring 1. april og varer ca. et år. De særlige tilsynsindsatser sker i nedslidningstruede brancher, hvor fokus særlig skal være på at få afdækket ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Kilde: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Energibesparelser i bygninger Energistyrelsen har efter et EU-udbud besluttet at indgå kontrakt om drift af videncenter for energibesparelser i bygninger med et konsortium bestående af Teknologisk Institut (TI), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)/Aalborg Universitet, Viegand og Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Konsortiet har desuden Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Energi og Sebra som faste underleverandører. Den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 fastlagde, at der afsættes op til 10 mio. kr. årligt i årene til etablering og drift af et videncenter for energibesparelser i bygninger. Formålet med videncenteret er at sikre, at byggeriets parter og andre aktører får mere viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget, og herigennem øge realiseringen af energibesparelser i bygninger. kilde: 8. oktober 2008

7 lov nyt Batterier og akkumulatorer Der er kommet en ny bekendtgørelse om import, salg og eksport af batterier og akkumulatorer inden for EU. Bekendtgørelsen forholder sig til indholdet af kviksølv og cadmium samt mærkning af produkterne med et symbol. Bekendtgørelsen undtager produkter, der er markedsført før 26. september Disse er stadig omfattet af den tidligere bekendtgørelse nr af 16. december Kilde: Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer Gør det enkelt I opnår det bedste resultat, hvis jeres system er enkelt. Her er et par vigtige råd i den forbindelse: - Indsamlingen bør især ske de steder, hvor der er mest emballage. - Bland aldrig folier med hårde plasttyper. Sorter eventuelt folier i klar og farvet folie. - Sæt eksempler (låg, bøtter mv.) over de opsamlingsbeholdere, hvor de forskellige typer emballage skal lægges. Så er det lettere for de ansatte at sortere emballagerne rigtigt. - Informér medarbejderne om, hvorfor der indføres nye krav til sorteringen, og fortæl hvad medarbejderne bør gøre for at få det nye system til at fungere godt og effektivt. Til indsamling af folier er det ofte mest hensigtsmæssigt med et stativ monteret med en plastsæk. Når plastfolien opsamles i sækken, har den ikke mulighed for at puffe op, og fylder således ikke så meget. Samtidig er det let for medarbejderne at holde styr på og flytte rundt på stativet. Det letter indsamlingen og mindsker oprydningen. Sortering af plast Hvis plastemballage skal genanvendes, er det vigtigt, at den er sorteret i de forskellige plasttyper, og den i videst mulige omfang er fri for andre materialer og urenheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at: - flasker, dunke og bøtter skal være tømte, - tømte emballager ikke må have indeholdt faremærkede produkter, - emballager skal være fri for rester af fødevarer, - undgå at blande emballage med andre materialer, og - hårde plasttyper ikke blandes sammen med folier. Se mere på IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REACH og stoffer af genanvendt affald Det har i EU landene gennem længere tid været diskuteret om virksomheder, der fremstiller stoffer ud fra genanvendt affald, skulle præregistrere disse. Det fremgår af REACH forordningens artikel 2, 7,d, at stoffer, der kommer ud af genanvendt affald under visse betingelser kan undtages fra registreringspligten, hvis stoffet er det samme, som et stof, der allerede er registreret. Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at de fleste stoffer jo endnu ikke er registreret den 1. december 2008, som er sidste frist for præregistrering. Kommissionen har derfor anbefalet, at virksomheder, der genanvender affald, præregistrerer de stoffer, som de fremstiller. Kilde: 10. okt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bundmalingsforbud bliver udskudt I bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling fremgår af 5, at der fra 1. januar 2009 gælder et forbud mod brug af bundmaling, der frigiver stoffer, der kan ophobes i miljøet. Miljøministeren vil udarbejde en ændring til bekendtgørelsen, så dette forbud udskydes til 1. januar Kilde: nr. 46

8 8 9 International NGO-indsats for bæredygtighed Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Forbrugerrådet og europæiske NGO er udført projektet International indsats om afprøvning af forskellige måder at øve indflydelse på. Rapporten er en procesrapport fra projektet, hvor der er gennemført 5 delprojekter med det fælles formål at bidrage til mere miljøvenlig produktion og forbrug: 1) Integration af miljøhensyn i EU s erhvervspolitik, 2) Konference om EU s ny kemikalieregulering REACH, 3) WTO og miljømærkning, 4) International NGO-tænketank, og 5) International standardisering. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1240, Miljøhelt i Danmark IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Stigende vækst og bedre miljø kan fint følges ad, det mener den tyske miljøkemiker Michael Braungardt, der gæstede København i september. Hans koncept vugge til vugge er baseret på genbrug og bliver i dag brugt af en række industrigiganter og regeringer i deres fremsynede miljøpolitikker. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Handlingsplan for kølebranchen De 4 danske køleforeninger har udarbejdet en handlingsplan for kølebranchen, der skal hjælpe branchen med at omstille sig til at kunne projektere, installere og anvende HFC-frie systemer til nye køleinstallationer. I rapporten har foreningerne opstillet forslag til konkrete indsatsområder. For hvert område er der givet eksempler på aktiviteter og rammebeløb, som kan bruges til ansøgninger ved en økonomisk støtteordning fra Miljøstyrelsen til kølebranchen. Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1229, 2008 I 1995 grundlagde den tyske kemiprofessor Michael Braungart konsulentfirmaet McDonough Braungardt Design Chemistry sammen med den amerikanske arkitekt William McDonough, og siden har han rejst rundt som fortaler for, at alle produkter skal designes, så de i slutningen af deres levetid kan give næring til noget nyt. Det er et koncept, der kort fortalt forener det miljøvenlige med det økonomisk rentable i ideen om at genbruge alting, og som i 2007 resulterede i, at Michael Braungart og William McDonough blev kåret som miljøhelte af Time Magazine. Konceptet kalder de C2C, Cradle to Cradle på dansk vugge til vugge, og med kunder som Ford, Unilever og US Air Force er det i løbet af de seneste år lykkedes konsulentfirmaet at starte en mindre grøn revolution, der så småt er begyndt at brede sig. Man er nødt til at starte et sted: Med enkelte projekter. Det her vil tage tid selv om det nu godt kunne gå lidt hurtigere, siger Braungardt, der på en konference i Den Sorte Diamant den 29. september forklarede miljøminister Connie Hedegaard (K) og det danske erhvervsliv, hvordan C2C kræver politisk og økonomisk drivkraft fra oven, mens han om aften optrådte på Østre Gasværk for at vise, at C2C også kræver en folkelig bevægelse, der kan føre forandringerne ud i livet. Nu må vi holde op med at opfatte os selv som ofre, der bliver udsat for andres tankeløse eller ondskabsfulde handlinger og teknologier. Vi skal skifte fra at være objekter for det onde og i stedet bli-ve subjekter for det gode: Vi skal skabe en bedre verden, siger forfatter Tor Nørretranders. Tor Nørretranders optrådte sammen med en række danske kunstnere gratis sammen med Braungardt på Østre Gasværk samme aften for at sætte klimaet på dagsordenen hos den bredere befolkning. Artiklen er sakset fra dansk dagspresse af Jens Ulrik Jensen fra Dansk Industri, der arrangerede seancen i Den Sorte Diamant, og redigeret til Miljøavisen af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune.

9 Ballerup Kommune har fået ESDH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Det kunne måske lyde som en alvorlig sygdom, men der er det heldigvis ikke. ESDH står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering og betyder bare, at sager som før blev håndteret og arkiveret som papir nu håndteres og arkiveres elektronisk. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm ESDH dækker som begreb både over forskellige IT-løsninger (software), men er også en disciplin, hvor gamle discipliner som journalisering, arkivering, sagsstyring, dokumentstyring mv. er indeholdt. ESDH er en hjørnesten i den digitale forvaltning. Det er det IT-system, der sammen med kommunens fagsystemer binder IT-anvendelsen sammen, ved at organisere og arkivere kommunens sagsdokumenter. Derfor har Ballerup Kommune indkøbt ESDH-systemet E-doc fra Fujitsu. Formålet med ESDH Formålet med at indføre ESDH er, at det kan bidrage til en bedre sagsbehandling og opgaveløsning i kommunen. ESDH vil kunne optimere processer inden for sags- og dokumenthåndtering og derved optimere sagsgange i kommunen. Det overordnede mål med indførslen af ESDH er, at kommunen i opgaveløsningen kan levere en endnu bedre kvalitet overfor kommunens virksomheder og borgere. Hvilken betydning får ESDH Virksomheder og borgere i Ballerup Kommune vil måske ikke mærke så meget til, at kommunen har indført ESDH i første omgang men på sigt skulle der gerne blive en bedre kvalitet i opgaveløsningen. Virksomheder og borgere skulle også gerne have oplevelsen af en mere smidig og effektiv sagsbehandling. I Ballerup Kommune har vi kunnet mærke, at vi har fået et nyt system. Tingene tog lidt længere tid i starten, fordi man arbejder på en ny måde. Men nu hvor de første begyndervanskeligheder og frustrationer er ovre, har den enkelte medarbejder fået en oplevelse af, at sagsgangene er blevet lettere, og der er en større kvalitet i opgaveløsningen. Appel Ballerup Kommune vil stadig modtage post både elektronisk og som papir. Det post, som kommer som papir, bliver nu scannet, så posten bliver elektronisk og kan lægges på elektroniske sager. Da meget af den post, der kommer til kommunen er født elektronisk og da ikke alt post er lige let at håndtere scanningsmæssigt vil Ballerup Kommune appellere til, at post til kommunen, som fx større rapporter eller større tegninger (> A3) sendes til kommunen elektronisk. Post til Miljø & Teknik sendes til

10 10 11 Skovlunde-virksomhed sparer 85 % CO 2 på varmeforbruget IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og ABB A/S i Skovlunde, der bl.a. leverer klimavenlig teknologi til forsyningssektoren, har resulteret i markante CO 2 -besparelser og økonomisk gevinst. Den nye fjernvarmeinstallation i ABB s danske hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde bliver fremover demoanlæg for dansk fjernvarmeteknologi ved eksportfremstød. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Birgitte Torntoft, ABB A/S ABB A/S i Danmark er bl.a. specialister i energioptimering. Ledelsen af teknologivirksomheden, med hovedsæde på Meterbuen i Skovlunde, har derfor næret et udtalt ønske om at sikre mindre energiforbrug under eget tag. Så da I/S Vestforbrænding henvendte sig til ABB A/S med tilbud om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, var ABB A/S ikke længe om at beslutte sig. ABB A/S sparer hele 85 % af sin CO 2 -udledning på varmeregningen ved at gå over til ny fjernvarmeteknologi og skippe naturgasfyret. Samtidig går ABB A/S og I/S Vestforbrænding sammen om at gøre installationen til et fuldt funktionsdygtigt demoanlæg, der skal hjælpe de to aktører i den danske fjernvarmeindustri til at illustrere de miljømæssige og økonomiske fordele ved teknologien verden over. Internationalt demoanlæg Det nye varmeanlæg bliver ABB s internationale demonstrationsanlæg, idet den nye computerstyring indeholder en webserver, som gør det muligt at fremvise systemet og dets gevinster fra et hvilket som helst sted i verden med en internetadgang, siger salgschef Per T. Christensen. Fjernvarme er et vigtigt forretningsområde for ABB i Danmark såvel som i udlandet. Specielt Asien har fået øjnene op for danskernes knowhow, men også nye markeder som Canada og USA har stort behov for CO 2 -venlige løsninger til varmeproduktion. ABB s danske hovedkontor er centrum i den internationale koncerns fjernvarmeaktiviteter, og der er bud efter de danske medarbejdere, der rej- ser verden rundt for at rådgive om fjernvarmeprojekter. Eksportfremstød Vi arbejder pt. på et stort projekt i Mongoliet og skal af sted på et eksportfremstød til august. Derfor er det fantastisk at kunne bruge vores eget hus til at illustrere fordelene ved en effektiv fjernvarmeudnyttelse, siger salgschef Per T. Christensen. Eksportfremstødets delegation ledes af HKH Kronprins Frederik, og ABB A/S vil under sin præsentation have mulighed for at fremvise den igangværende ombygning, og hvilke resultater det medfører. Inden da kan man på Meterbuen i Skovlunde kassere de tre 20 år gamle naturgaskedler til fordel for I/S Vestforbrændings fjernvarmetilslutning. Det nye varmeanlæg kan yde 800 kw, og dækker varmebehovet for de i alt kvadratmeter på Meterbuen. Power and Productivity for a better world ABB er en international teknologikoncern, hvis danske rødder kan spores mere end 100 år tilbage til virksomhederne Thrige og Titan A/S. Virksomheden leverer automations- og kraftteknologier til industrivirksomheder, der ønsker at øge produktiviteten og samtidig sænke energiforbruget. Et væsentligt forretningsområde er at skabe en stabil og effektiv energiproduktion samt at fragte energi fra boreplatform, vindpark og kraftværk til stikkontakt på en sikker og miljøvenlig måde. ABB-koncernen opererer i omkring 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere, heraf ca. 700 i Danmark. ABB i Danmark leder koncernens indsats inden for vindkraft og fjernvarme.

11 Husk din kvittering, når du afleverer farligt affald IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kvitteringen, du får på genbrugspladsen, når du afleverer dit farlige affald, er din dokumentation for, at du har håndteret og bortskaffet det farlige affald fra din virksomhed korrekt. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Lill Dueholm Ballerup Kommunes regulativ for erhvervsaffald giver virksomheder mulighed for at aflevere op til 150 kg farligt affald pr. år på genbrugsstationen. Mange især mindre virksomheder i Ballerup Kommune anvender dette tilbud. Du skal blotte huske, at du skal dokumentere, at du bortskaffer dit farlige affald korrekt. Oplysningerne skal gemmes i 5 år og forevises på forlangende, bl.a. når Miljø & Teknik kommer på miljøtilsyn. Hvis du har behov for at aflevere mere end 150 kg pr. år, skal du indgå en aftale om afhentning; dvs. deltage i kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Yderligere oplysninger/vejledning fås ved henvendelse til Miljø & Teknik v/lill Dueholm, tlf

12 Miljømedarbejder Henrik Linder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Henrik Linder er ansat i Miljø & Teknik, Ballerup Kommune og har været det siden Han er uddannet industrilaborant (1984) og miljøtekniker (1986). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Min primære funktion er myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven dvs. miljøtilsyn, godkendelser, spildevandstilladelser, klagesager, tilladel- ser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde, jord- og grundvandsforurening m.m. Jeg har desuden arbejdet en del med frivillige miljøtiltag fx miljøstyring. Har du spørgsmål omkring miljøopgaver som nævnt ovenfor, kan jeg kontaktes på tlf.nr eller via e- mail: Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij Carl Bro. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm Oplag: 500 stk. - svanemærket papir

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere