RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)"

Transkript

1 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret skriftlig begrundelse for klagen frist for indgivelse antagelse af klage til behandling artikel 57 i forordning (EF) nr. 6/2002 berigtigelse af en afgørelse artikel 39 i forordning (EF) nr. 2245/2002 det almindelige retsprincip om tilbagetrækning af en retsstridig afgørelse«i sag T-53/10, Peter Reisenthel, Gilching (Tyskland), ved advokat E.A. Busse, mod sagsøger, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) først ved S. Schäffner, dernæst ved R. Manea og G. Schneider, som befuldmægtigede, sagsøgt, den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design): Dynamic Promotion Co. Ltd, Bangkok (Thailand), angående en påstand om annullation dels af afgørelse truffet den 6. november 2009 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), som berigtiget ved afgørelse af 10. december 2009 (sag R 621/2009-3), dels af afgørelse truffet den 22. marts 2010 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 621/2009-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Peter Reisenthel og Dynamic Promotion Co. Ltd, har RETTEN (Fjerde Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová (refererende dommer), og dommerne K. Jürimäe og M. van der Woude, justitssekretær: fuldmægtig C. Heeren, under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. februar 2010, under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. maj 2010,

2 under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. juli 2010, under henvisning til sagsøgers begæring om bevisoptagelse af 30. august 2010, under henvisning til ændringen af sammensætningen af Rettens afdelinger, og under henvisning til de indlæg, der blev indleveret af KHIM til Rettens Justitskontor den 30. september 2010, under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne, og efter retsmødet den 6. april 2011, afsagt følgende Dom Sagens baggrund 1 Den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter»harmoniseringskontoret«), Dynamic Promotion Co. Ltd, er indehaver af det under nr registrerede EF-design (herefter»det omtvistede design«). 2 I medfør af artikel 25, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1) indgav sagsøgeren, Peter Reisenthel, den 22. april 2008 gennem sin repræsentant en begæring til Harmoniseringskontoret om, at det omtvistede design blev erklæret ugyldigt. 3 Ved afgørelse af 20. maj 2009 (herefter»ugyldighedsafdelingens afgørelse«) afslog ugyldighedsafdelingen ved Harmoniseringskontoret begæringen om, at det omtvistede design blev erklæret ugyldigt. Ugyldighedsafdelingens afgørelse er på seks sider. Samme dag som afgørelsen blev truffet, blev den sendt til sagsøgers repræsentant pr. telefax og pr. post med en følgeskrivelse på en side. Sagsøgeren modtog meddelelsen af afgørelsen pr. post den 25. maj Den 3. juni 2009 indgav sagsøgeren en klage over ugyldighedsafdelingens afgørelse. Sagsøgerens repræsentant sendte en skriftlig begrundelse for klagen til Harmoniseringskontoret først pr. post den 21. september 2009, dernæst pr. telefax den 23. september Harmoniseringskontoret modtog telefaxen den 23. september 2009 og dernæst postforsendelsen den 24. september Den 13. oktober 2009 meddelte Harmoniseringskontorets appelkamres Justitskontor sagsøgeren, at den i artikel 57 i forordning nr. 6/2002 omhandlede frist for fremsendelse af en begrundelse for klagen var udløbet den 21. september Ifølge Harmoniseringskontoret kunne sagsøgerens klage dermed afvises, eftersom begrundelsen for klagen blev modtaget den 23. september 2009 og dermed efter fristens

3 udløb. Sagsøgeren fik i denne forbindelse en frist til den 13. november 2009 til at fremsætte sine bemærkninger hertil. 6 I sin bemærkning af 14. oktober 2009 gjorde sagsøgeren gældende, at han udelukkende havde fået meddelelse om ugyldighedsafdelingens afgørelse pr. post den 25. maj 2009, hvilket stemplet for modtagelsen på det dokument, der blev sendt til sagsøgerens repræsentants kontor, beviser. Begrundelsen for klagen blev således indgivet inden for den fastsatte frist. 7 Ved afgørelse af 6. november 2009 (herefter»afgørelsen af 6. november 2009«) afviste Tredje Appelkammer klagen. Appelkammeret var med henvisning til forsendelsesrapporten fra ugyldighedsafdelingens telefax, som er vedlagt de administrative sagsakter, af den opfattelse, at ugyldighedsafdelingens afgørelse var blevet meddelt sagsøgers repræsentant pr. telefax den 20. maj På baggrund heraf konstaterede appelkammeret, at fristen for indgivelse af begrundelsen for klagen var udløbet den 21. september 2009, og at den begrundelse, som var modtaget den 23. september 2009, dermed var indgivet efter fristens udløb. I forbindelse hermed anførte appelkammeret, at henvisningen til stemplet for modtagelsen ikke har nogen bevisværdi for så vidt angår spørgsmålet om datoen for meddelelse af ugyldighedsafdelingens afgørelse. 8 Den 12. november 2009 indsendte sagsøgeren nye bemærkninger til Harmoniseringskontoret vedlagt en rapport vedrørende modtagne telefaxer fra sin repræsentant angående perioden fra den 18. til den 25. maj Ifølge sagsøgeren fremgår det af denne opgørelse, at ugyldighedsafdelingens afgørelse ikke var blevet meddelt hans repræsentant pr. telefax den 20. maj Ved afgørelse af 10. december 2009 (herefter»afgørelsen af 10. december 2009«) berigtigede Tredje Appelkammer afgørelsen af 6. november 2009 i henhold til artikel 39 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 6/2002 (EFT L 341, s. 28). Ifølge appelkammeret skulle der tages hensyn til sagsøgerens bemærkninger af 12. november 2009, som var blevet fremsat inden udløbet af den frist, som Harmoniseringskontoret havde bevilget ham. Appelkammeret var imidlertid af den opfattelse, at den af sagsøgeren fremlagte modtagelsesrapport ikke kunne danne grundlag for en anfægtelse af de af Harmoniseringskontoret fremlagte beviser vedrørende meddelelsen af ugyldighedsafdelingens afgørelse pr. telefax den 20. maj Det fremgik nemlig af denne modtagelsesrapport, at sagsøgerens repræsentant havde modtaget en syv sider lang telefax den 20. maj 2009, kl. 12:35. Ifølge appelkammeret svarede dette dokument til ugyldighedsafdelingens afgørelse, som blev sendt med følgebrev. Ifølge appelkammeret var der således ikke nogen grund til at ændre konklusionen i afgørelsen af 6. november Den 23. december 2009 anmodede sagsøgeren om, at afgørelsen af 6. november 2009 blev berigtiget på ny, således at det blev anerkendt, at begrundelsen for klagen var indgivet inden for den fastsatte frist. Sagsøgeren fremlagde i denne forbindelse yderligere beviser på arbejdsgangen og behandlingen af telefaxer på hans repræsentants kontor. Han påpegede tillige, at afsenders nummer altid angives på de telefaxer, som Harmoniseringskontoret sender. Subsidiært anmodede sagsøgeren om restitutio in integrum i henhold til artikel 67 i forordning nr. 6/2002.

4 11 Ved afgørelse af 22. marts 2010 (herefter»afgørelsen af 22. marts 2010«) afviste Tredje Appelkammer sagsøgerens anmodning af 23. december Hvad angår anmodningen om berigtigelse var betingelserne i artikel 39 i forordning nr. 2245/2002 ifølge appelkammeret ikke opfyldt. Parternes påstande 12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: Principalt annulleres afgørelsen af 6. november 2009, som berigtiget ved afgørelsen af 10. december Subsidiært efterkommes anmodningen om restitutio in integrum. Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. 13 Ved skrivelse af 7. april 2010 tilpassede sagsøgeren sine påstande som følge af vedtagelsen af afgørelse af 22. marts 2010, idet han endvidere nedlagde følgende påstande: Afgørelsen af 22. marts 2010 annulleres. Det fastslås, at begrundelsen for klagen er indgivet til appelkammeret inden for den fastsatte frist. 14 I replikken tilbagetrak sagsøgeren sine påstande om, at anmodningen om restitutio in integrum skulle efterkommes, og om, at det skulle anerkendes, at begrundelsen for klagen er indgivet rettidigt til appelkammeret. Han nedlagde således endelig påstand om annullation af afgørelsen af 6. november 2009, som berigtiget ved afgørelsen af 10. december 2009, og af afgørelsen af 22. marts 2010, samt at Harmoniseringskontoret tilpligtedes at betale sagens omkostninger. 15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande: Frifindelse. Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger. Retlige bemærkninger 16 Sagsøgeren har gjort to anbringender gældende, for det første vedrørende en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og for andet vedrørende en fejlagtig vurdering. Sagsøgeren har endvidere fremsat begæring om, at Retten træffer bestemmelse om bevisoptagelse. 17 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens anbringender. Det har bl.a. gjort gældende, at påstanden om annullation af afgørelsen af 22. marts 2010 skal afvises, og at Retten ikke kan tage visse af sagsøgers bilag i betragtning.

5 18 Retten mener, at det ud over at foretage en analyse af parternes anbringender og argumenter også er nødvendigt ex officio at vurdere, om Harmoniseringskontoret havde kompetence til at træffe afgørelserne af 10. december 2009 og 22. marts Formaliteten med hensyn til påstanden om annullation af afgørelsen af 22. marts Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at påstanden om annullation af afgørelsen af 22. marts 2010 skal afvises, idet den ændrer genstanden for sagen for appelkammeret. Nævnte afgørelse vedrører nemlig to anmodninger fra sagsøgeren, der blev indgivet efter, at afgørelserne af 6. november 2009 og 10. december 2009 var blevet truffet. 20 Sagsøgeren mener ikke, at genstanden for sagen blev ændret med påstanden om annullation af afgørelsen af 22. marts Den blev derimod blot udvidet. En sådan udvidelsen, er ifølge retspraksis mulig af procesøkonomiske hensyn. 21 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i henhold til artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement i parternes processkrifter ikke må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret. 22 I det foreliggende tilfælde blev afgørelsen af 22. marts 2010 truffet som svar på sagsøgerens skrivelse af 23. december 2009, hvori sagsøgeren fremsatte anmodning om dels, at der blev foretaget yderligere en berigtigelse af afgørelsen af 6. november 2009, dels, subsidiært, restitutio in integrum. 23 Begge disse anmodninger blev vurderet enkeltvis i afgørelsen af 22. marts 2010, inden de blev afvist. 24 Det fremgår af afgørelsen af 22. marts 2010, at anmodningen om berigtigelse i sagsøgerens skrivelse af 23. december 2009 vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt ugyldighedsafdelingens afgørelse var blevet meddelt sagsøgeren pr. telefax den 20. maj Genstanden for denne afgørelse var således nøjagtig den samme som for afgørelserne af 6. november 2009 og 10. december For så vidt som afgørelsen af 22. marts 2010 vedrører anmodningen om berigtigelse, indgår den i forlængelse af appelkammerets tidligere afgørelser, og den ændrer dermed ikke sagens genstand for appelkammeret. 25 Derimod fremsatte sagsøgeren anmodning om restitutio in integrum for første gang i sin skrivelse af 23. december Denne anmodning var dermed hverken genstand for afgørelsen af 6. november 2009 eller afgørelsen af 10. december For så vidt som påstanden om annullation af afgørelsen af 22. marts 2010 vedrører restitutio in integrum, ændrer denne påstand dermed sagens genstand for appelkammeret i henhold procesreglementets artikel 135, stk Påstanden om annullation af afgørelse af 22. marts 200 kan således antages til realitetsbehandling, for så vidt som afgørelsen vedrører anmodningen om berigtigelse, idet den afvises, for så vidt som den vedrører anmodningen om restitutio in integrum. Harmoniseringskontorets kompetence til at træffe afgørelserne af 10. december 2009 og 22. marts 2010

6 27 Det skal indledningsvis bemærkes, at vurderingen af, om den myndighed, som har udstedt den anfægtede retsakt, også var kompetent, er en ufravigelig procesforudsætning, som skal behandles ex officio (jf. i denne retning Rettens dom af , forenede sager T-79/89, T-84/89 T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T- 102/89 og T-104/89, BASF m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 315, præmis 31). 28 Retten anser det for nødvendigt at undersøge, om appelkammeret ved Harmoniseringskontoret havde kompetence til at træffe afgørelserne af 10. december 2009 og 22. marts 2010 i medfør af artikel 39 i forordning nr. 2245/ Artikel 39 i forordning nr. 2245/2002 bestemmer følgende:»i Harmoniseringskontorets afgørelser må kun sproglige fejl, skrivefejl og åbenbare urigtigheder berigtiges. Den afdeling, der har truffet afgørelsen, foretager berigtigelsen ex officio eller efter anmodning fra en berørt part.«30 Hverken de ved afgørelsen af 10. december 2009 foretagne ændringer eller de ændringer, som sagsøgeren den 23. december 2009 anmodede om at få foretaget, vedrører i det foreliggende tilfælde sproglige fejl eller skrivefejl, hvilket parterne heller ikke har bestridt. 31 Sagsøgeren har som svar på et skriftligt spørgsmål, Retten havde stillet som led i foranstaltningerne med henblik på sagens tilrettelæggelse, gjort gældende, at de omhandlede ændringer heller ikke vedrører en berigtigelse af åbenbare fejl. Ifølge sagsøgeren skal beslutningerne af 10. december 2009 og 22. marts 2010 derfor annulleres som følge af Harmoniseringskontorets manglende kompetence. 32 Hvad angår afgørelsen af 10. december 2009 er det Harmoniseringskontorets opfattelse, at den manglende hensyntagen til de bemærkninger, som sagsøgeren indgav inden for den fastsatte frist, udgør en åbenbar urigtighed som omhandlet i artikel 39 i forordning nr. 2245/2002. Harmoniseringskontoret har subsidiært gjort gældende, at appelkammerets afgørelse kunne være støttet på et andet retsgrundlag, bl.a. det almindelige retsprincip om tilbagekaldelse af en ulovlig forvaltningsakt. 33 Hvad angår afgørelsen af 22. marts 2010 har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at appelkammeret havde kompetence til at træffe afgørelse vedrørende den anmodning om berigtigelse, som sagsøgeren i henhold til artikel 39 i forordning nr. 2245/2002 indgav den 23. december Henset til parternes argumenter skal det efterprøves, om de ændringer, der blev fortaget med afgørelsen af 10. december 2009, og dem, som sagsøgeren anmodede om at få foretaget den 23. december 2009, udgjorde en berigtigelse af åbenbare urigtigheder som omhandlet i artikel 39 i forordning nr. 2245/ Det følger af fast retspraksis, at der af hensyn til betydningen af den bindende karakter for så vidt angår den dispositive del i en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed og til iagttagelsen af retssikkerhedsprincippet skal foretages en streng fortolkning af den regel, hvorefter det undtagelsesvis er muligt at foretage efterfølgende berigtigelser af en sådan afgørelse. Begrebet»åbenbare urigtigheder«er dermed begrænset til fejl af formel karakter, hvor fejlen åbenlyst fremgår af selve afgørelsen og

7 ikke vedrører rækkevidden og indholdet heraf, således som de fremgår af dens konklusion og begrundelse. Begrebet»åbenbare urigtigheder«vedrører derimod ikke fejl, der bevirker, at den anfægtede afgørelses materielle indhold er behæftet med urigtigheder (jf. i denne retning Rettens dom af , sag T-392/04, Gagliardi mod KHIM Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 55). Afgørelsen af 10. december Det skal bemærkes, at appelkammeret ved vedtagelsen af afgørelsen af 10. december 2009 hovedsageligt foretog en berigtigelse med henblik på at afhjælpe, at sagsøgerens ret til forsvar i henhold til artikel 62 i forordning nr. 6/2002 var blevet tilsidesat som følge af, at afgørelsen af 6. november 2009 var truffet før udløbet af den frist, sagsøgeren havde fået til at indgive sine bemærkninger 37 En sådan tilsidesættelse af retten til forsvar udgør imidlertid ikke en åbenbar urigtighed som omhandlet i artikel 39 i forordning nr. 2245/2002, således som bestemmelsen er fortolket ovenfor i præmis 35. En sådan tilsidesættelse udgør nemlig en fej, som har betydning for den procedure, der ledte til vedtagelsen af afgørelsen af 6. november 2009, og kan dermed anses for at have været medvirkede til, at afgørelsens indhold er behæftet med fejl. På samme måde blev begrundelsen for afgørelsen af 6. november 2009 og dermed dens indhold påvirket af, at der blev taget hensyn til de bemærkninger, som sagsøgeren havde fremsat inden for den fastsatte frist. 38 Artikel 39 i forordning nr. 2245/2002 udgjorde dermed ikke det rette retsgrundlag for den afhjælpning af tilsidesættelsen sagsøgerens ret til forsvar, som Harmoniseringskontorets foretog i forbindelse med den procedure, som ledte til vedtagelsen af afgørelsen af 6. november Appelkammeret havde således ikke kompetence til at træffe afgørelsen af 10. december 2009 i henhold til denne bestemmelse. 39 Uden at foregribe det resultat, som Retten er nået til i foregående præmis, skal det bemærkes, at appelkammeret, således som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, i princippet kunne have truffet afgørelsen af 10. december 2009 på et andet retligt grundlag. 40 I retspraksis er der nemlig opstillet et princip om, at tilbagekaldelse med tilbagevirkende kraft af en ulovlig forvaltningsakt, som har skabt individuelle rettigheder, er tilladt under forbehold af den udstedende institutions overholdelse af betingelserne angående en rimelig frist og respekt for den berettigede forventning hos den af akten begunstigede, som har kunnet have tiltro til aktens lovlighed (Domstolens dom af , forenede sager 7/56 og 3/57-7/57, Algera m.fl. mod Den Fælles Forsamling, Sml , s. 45, org.ref.: Rec. s. 81, på s. 116, og af , sag 14/81, Alpha Steel mod Kommissionen, Sml. s. 749, præmis 10, samt Rettens dom af , sag T-25/04, González y Díez mod Kommissionen, Sml. II, s. 3121, præmis 97). 41 Uanset, om der foreligger et andet hjemmelsgrundlag, indebærer den omstændighed, at der er valgt et forkert hjemmelsgrundlag, at den omhandlede akt annulleres, når dette valg kan påvirke beslutningens indhold, når valget bl.a. er med til at gøre proceduren for retsaktens vedtagelse mangelfuld (jf. i denne retning Domstolen dom af , sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco, Sml. I, s.

8 11453, præmis 98, og af , sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. I, s. 8913, præmis 52). 42 I den retspraksis, der er henvist til ovenfor i præmis 40, er der ikke foreskrevet en særlig procedure for tilbagekaldelse af en ulovlig retsakt. 43 Hvad angår overholdelsen af de i retspraksis fastsatte betingelser blev afgørelsen af 10. december 2009 truffet en måned og fire dage efter afgørelsen af 6. november 2009, hvilket udgør en rimelig frist. 44 Afgørelsen af 6. november 2009 gav desuden den anden part i sagen for appelkammeret medhold, idet appelkammeret gav afslag på den klage, som sagsøgeren havde indgivet over ugyldighedsafdelingens afgørelse. For så vidt som afgørelsen af 10. december 2009 ikke indebar en ændring af konklusionen i afgørelsen af 6. november 2009, er den berettigede forventning hos den anden part i sagen ikke blevet tilsidesat. 45 Der er således ikke nogen omstændigheder, som tyder på, at indholdet af afgørelsen af 10. december 2009 er blevet påvirket af det forkerte valg af hjemmelsgrundlag. En annullation af nævnte afgørelse på grund af denne fejl ville miste enhver effektiv virkning, eftersom den afgørelse, som appelkammeret ville skulle træffe som følge af annullationen, ville blive truffet på samme grundlag og være baseret på de samme omstændigheder som den annullerede afgørelse. 46 Følgelig konkluderes, at den fejl, appelkammeret begik med hensyn til valg af anvendelig hjemmel, ikke kan danne grundlag for en annullation af afgørelsen af 10. december Afgørelsen af 22. marts Formålet med sagsøgerens anmodning om en berigtigelse af 23. december 2009 var, at det blev anerkendt, at begrundelsen for klagen var blevet indgivet inden for den fastsatte frist. En sådan anmodning vedrører imidlertid ikke en berigtigelse af en formel fejl, som har haft indflydelse på den omhandlede afgørelse, men derimod en materiel undersøgelse af sidstnævnte afgørelse og vedtagelse af en ny afgørelse med et andet indhold. 48 Henset til det ovenfor i præmis 35 anførte, er den fejl, som sagsøgeren påberåbte sig i anmodningen af 23. december 2009, ikke en åbenbar urigtighed som omhandlet i artikel 39 i forordning nr. 2245/2002, som indebærer, at appelkammeret ikke er kompetent til at træffe afgørelse om anmodningens realitet i henhold til denne bestemmelse. 49 Eftersom appelkammeret med afvisningen af anmodningen af 23. december 2009 forudsætningsvis lagde til grund, at dets tidligere afgørelse vedrørende klagen ikke var ulovlig, havde det endvidere heller ikke kompetence til at tilbagekalde afgørelsen. 50 Appelkammeret havde dermed ikke kompetence til at træffe afgørelsen af 22. marts 2010 om afslag vedrørende realiteten på anmodningen om berigtigelse af 23. december Herefter må afgørelsen af 22. marts 2010 annulleres, for så vidt som den vedrører sagsøgerens anmodning om berigtigelse af 23. december 2009.

9 Stævningens bilag 52 For så vidt som stævningens bilag K 8 og K 13 først blev fremlagt for Harmoniseringskontoret efter vedtagelsen af afgørelserne af henholdsvis 6. november og 10. december 2009, kan de ifølge Harmoniseringskontoret ikke tages i betragtning. 53 Sagsøgeren har ikke specifikt besvaret Harmoniseringskontorets argument. 54 Det skal bemærkes, at de omhandlede dokumenter, nemlig tro og love-erklæringer fra sagsøgerens repræsentant og en af dennes ansatte, blev fremlagt for Harmoniseringskontoret som bilag til sagsøgerens skrivelse af 23. december 2009, dvs. efter udløbet af den frist, som Harmoniseringskontoret havde givet sagsøgeren til at afgive bemærkninger vedrørende spørgsmålet om formaliteten angående begrundelsen for klagen. Bilagene er dermed ikke omfattet af sagens faktiske omstændigheder således som disse forholdt sig på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen af 10. december De omhandlede dokumenter blev desuden undersøgt af appelkammeret i afgørelsen af 22. marts For det første fremgår det af præmis 47-51, at de ikke skulle have været undersøgt for så vidt angår sagsøgerens anmodning om berigtigelse, idet appelkammeret ikke havde kompetence til at foretage en materiel prøvelse af denne anmodning. For så vidt som afgørelsen af 22. marts 2010 vedrører anmodningen om restitutio in integrum er den for det andet ikke omfattet af sagens genstand for Retten, således som det fremgår af præmis Indholdet af bilag K 8 og K 13 er følgelig under alle omstændigheder ikke relevant for sagens genstand. 56 Retten skal derfor ikke tage stævningens bilag K 8 og K 13 i betragtning, eftersom de for det første ikke er omfattet af de faktiske omstændigheder, således som de forelå på dagen for vedtagelsen af afgørelsen af 10. december 2009, og for det andet ikke er omfattet af sagens genstand for Retten, som præciseret ovenfor i præmis Om realiteten 57 Sagsøgeren har fremsat to anbringender vedrørende for det første en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og for det andet en fejlvurdering. Det skal imidlertid bemærkes, at disse to anbringender i det væsentlige har samme genstand, og at de derfor er sammenfaldende, for så vidt som de begge vedrører den fejl, som appelkammeret begik, idet det var af den opfattelse, at begrundelsen for klagen var indgivet efter fristens udløb og derfor ikke kunne realitetsbehandles. Anbringenderne skal derfor behandles samlet. 58 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at han havde fået meddelelse om ugyldighedsafdelingens afgørelse pr. brev den 25. maj 2009, hvorfor begrundelsen for klagen, som Harmoniseringskontoret modtog den 23. september 2009, var indgivet inden for den frist på fire måneder, som er fastsat i artikel 57 i forordning nr. 6/ Sagsøgeren har i denne forbindelse bestridt, at ugyldighedsafdelingens afgørelse blev meddelt hans repræsentant pr. telefax den 20. maj 2009, og bemærket, at bevisbyrden i denne henseende påhviler Harmoniseringskontoret. 60 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.

10 61 Det skal indledningsvis bemærkes, at det fremgår af artikel 47 i forordning nr. 2245/2002, at Harmoniseringskontoret kan meddele dets afgørelse pr. telefax (jf. analogt Rettens dom af , sag T-380/02, Success Marketing mod KHIM Chipita (PAN & CO), Sml. II, s. 1233, præmis 54-61). 62 I artikel 51 i forordning nr. 2245/2002 præciseres det, at præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter de nærmere bestemmelser for fremsendelse pr. telefax. 63 I denne forbindelse præciseres følgende i artikel 2 i præsidenten for Harmoniseringskontorets afgørelse EX af 20. januar 2003:»Alle afgørelser og meddelelser fra Harmoniseringskontoret, som sendes pr. telefax eller via andre elektroniske medier under behandlingen af sager vedrørende registreret EF-design, angiver i brevhovedet den instans, der er ansvarlig for sagen. Navnet på den eller de ansvarlige tjenestemænd angives i slutningen af afgørelsen eller meddelelsen. Disse angivelser erstatter ethvert stempel eller underskrift.«64 I det foreliggende tilfælde indeholder Harmoniseringskontorets afsendelsesrapport, som vedrører meddelelsen pr. telefax af ugyldighedsafdelingens afgørelse, følgende oplysninger: kopi af telefaxens første side, en følgeskrivelse til sagsøgerens repræsentant med angivelse af den instans, der er ansvarlig for afgørelsen (HAUPTABTEILUNG GESCHMACKSMUSTER NICHTIGKEITSABTEILUNG), og den ansvarlige tjenestemand tillige med en angivelse af, at ugyldighedsafdelingens afgørelse på seks sider af 20. maj 2009 vedlægges 20. maj 2009, kl. 12:22, for så vidt angår datoen og tidspunktet for meddelelsen» «for så vidt angår Harmoniseringskontorets faxnummer» «for så vidt angår modtagerens faxnummer»7«for så vidt angår antallet af fremsendte sider angivelsen»ok«, for så vidt angår viser resultatet af afsendelsen 20. maj 2009, kl. 12:27, for så vidt angår datoen og tidspunktet for udfærdigelsen af afsendelsesrapporten. 65 Det skal således hvad angår afsendelsesrapporten for det første bemærkes, at Harmoniseringskontoret har overholdt kravene i artikel 2 i afgørelse EX vedrørende fremgangsmåderne for meddelelse pr. telefax. 66 Det fremgår ligeledes af afsendelsesrapporten, at Harmoniseringskontoret den 22. maj 2009, kl. 12:22, sendte en telefax på syv sider til sagsøgerens repræsentant, som bestod af en følgeskrivelse på en side, hvoraf det fremgik, at ugyldighedsafdelingens afgørelse på seks sider var vedlagt.

11 67 Endelig fremgår det af afsendelsesrapporten, at den telefax som Harmoniseringskontoret sendte kl. 12:22, blev forskriftsmæssigt modtaget af sagsøgerens repræsentants telefaxmaskine. 68 De fire argumenter, sagsøgeren har fremsat med henblik på at bestride denne konstatering, skal efterprøves. 69 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at det tydeligt fremgår af hans repræsentants modtagelsesrapport for perioden fra den 18. til den 25. maj, som sagsøgeren har fremlagt, at der den 20. maj 2009, kl. 12:35, blev modtaget en telefax på syv sider fra en uangiven afsender. 70 Denne omstændighed alene er med til at forstærke bevisværdien af den afsendelsesrapport, som er blevet undersøgt ovenfor, eftersom den viser, at sagsøgerens repræsentant kort tid herefter modtog en telefax på samme antal sider som den, Harmoniseringskontoret sendte. 71 Sagsøgeren har imidlertid for det andet gjort gældende, at det tidsinterval, der er mellem fremsendelsen af Harmoniseringskontorets telefax og sagsøgerens repræsentants modtagelse af en telefax, er alt for stort. 72 Det skal i denne forbindelse medgives, at mens det fremgår af Harmoniseringskontorets afsendelsesrapport, at fremsendelsen af telefaxen begyndte kl. 12:22, og senest blev afsluttet kl. 12:27, fremgår klokkeslettet 12:35 som modtagelsestidspunkt af sagsøgeres repræsentants modtagelsesrapport. 73 Som anført af Harmoniseringskontoret under retsmødet, kan dette interval på otte minutter imidlertid skyldes den omstændighed, at maskinerne indstilles manuelt, og at de omhandlede telefaxmaskiner derfor ikke er indstillet til præcis samme tidspunkt, hvorfor de afgiver oplysninger, som i et vist omfang afviger fra hinanden. 74 Det anfægtede tidsinterval mellem fremsendelsen og modtagelsen er derfor ikke ensbetydende med, at den telefax, som sagsøgerens repræsentant modtog, ikke er den samme som den, Harmoniseringskontoret sendte. 75 Sagsøgeren har for det tredje bemærket, at nummeret på afsenderen ikke fremgår af den telefax, som hans repræsentant modtog kl. 12: Selv hvis det derfor lægges til grund, sådan som sagsøgeren gør gældende, at nummeret på afsenderen som hovedregel fremgår af telefaxer fra Harmoniseringskontoret, udelukker denne omstændighed nemlig ikke i sig selv, at en sådan angivelse ikke fremgår af en given telefax af bl.a. tekniske årsager. Harmoniseringskontoret har nemlig under retsmødet præciseret, at den telefaxmaskine, det brugte til at sende den omhandlede telefax, ikke udgjorde en del af dets edb-system, hvilket indebar, at den ikke var indstillet til automatisk at vise afsenderens nummer. 77 Derudover fremgår det ikke af afgørelse EX-03-04, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at angive afsendernummeret på de telefaxer, som det sender, og sagsøgeren har ikke gjort gældende, at der foreligger en sådan forpligtelse i henhold til andet retsgrundlag.

12 78 Den manglende angivelse af afsenderes nummer på den telefax, som sagsøgerens repræsentant modtog, giver på den baggrund endvidere ikke anledning til at antage, at der ikke er tale om den telefax, Harmoniseringskontoret sendte. 79 Sagsøgeren har for det fjerde gjort gældende, at han ikke er forpligtet til at bevise en negativ omstændighed nemlig den manglende modtagelse af den af Harmoniseringskontoret fremsendte telefax med henblik på at rejse tvivl om bevisværdien af afsendelsesrapporten vedrørende meddelelsen om ugyldighedsafdelingens afgørelse pr. telefax. 80 Det skal imidlertid bemærkes, at der ville kunne være rejst tvivl om bevisværdien af denne afsendelsesrapport, såfremt der var blevet fremlagt positive beviser. Sagsøgeren kunne bl.a. have fremlagt den telefax, han rent faktisk modtog den 20. maj 2009, kl. 12:35, med henblik på at bevise, at der ikke var tale om den telefax, som Harmoniseringskontoret sendte samme dag kl. 12: Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at han ikke er forpligtet til at fremlægge et sådant bevis. Eftersom det ikke har været muligt at identificere nummeret på afsenderens telefax, er det for det første umuligt at fastslå, hvordan faxen blev behandlet. Det er for det andet længe siden, den blev modtaget. 82 Disse argumenter kan ikke godtages. Det er nemlig udelukkende sagsøgerens repræsentants ansvar, hvordan de af ham modtagne telefaxer behandles. Eftersom det fremgår af en gennemgang af afsendelses- og modtagelsesrapporten, at Harmoniseringskontoret har sendt en telefax til sagsøgerens repræsentant, og at sidstnævnte kort tid herefter modtog en telefax med samme antal sider fra en uangiven afsender, må følgerne af den manglende fremlæggelse af den telefax, som repræsentanten faktisk modtog, bæres af sagsøgeren. 83 Dette er så meget desto mere tilfældet, jf. artikel 28, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning nr. 2245/2002, sammenholdt med forordningens artikel 1, stk. 1, litra b), hvorefter indgiveren af ugyldighedsbegæringen eller dennes repræsentant frit kan vælge at angive eller ikke at angive et telefaxnummer, og dermed afgøre, om denne form for kommunikation skal anvendes i forbindelse med meddelelser mellem Harmoniseringskontoret og ham selv. Det påhviler nemlig under disse omstændigheder indgiveren af ugyldighedsbegæringen eller dennes repræsentant at tage de nødvendige forholdsregler med henblik på i givet fald at kunne bevise indholdet af de dokumenter, som er modtaget via dette kommunikationsmiddel. 84 Det må herefter konkluderes, at afsendelsesrapporten i tilstrækkelig grad er bevis for, at ugyldighedsafdelingens afgørelse er blevet meddelt sagsøgerens repræsentant pr. telefax den 20. maj Appelkammeret begik således ikke en fejl, idet det var af den opfattelse, at begrundelsen for klagen, som blev modtaget den 23. september 2009, var blevet indgivet efter udløbet af fristen i artikel 57 i forordning nr. 6/2002 og derfor ikke kunne tages i betragtning. 85 Appelkammeret var således i modsætning til det af sagsøgeren anførte ikke forpligtet til at tage hensyn til eventuelle tekniske problemer ved modtagelsen af denne telefax eller det forhold, at den blev sendt til et forkert nummer. Sagsøgeren har desuden heller ikke præciseret, hvori et eventuelt teknisk problem består, og han har heller ikke bestridt, at

13 modtagerens nummer, som fremgår af afsendelsesrapporten, er nummeret på hans repræsentants telefax. 86 Sagsøgeren kan heller ikke med rette gøre gældende, at appelkammeret har tilsidesat hans ret til at blive hørt ved ikke at lade ham fremsætte sine bemærkninger. Ved ikke at have fremlagt begrundelsen for klagen inden for den fastsatte frist, har sagsøgeren nemlig for det første selv undladt at gøre brug af denne ret for så vidt angår begrundelsen for hans klage. Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt der skulle være foretaget en materiel gennemgang af begrundelsen for klagen, fremsatte sagsøgeren bemærkninger til Harmoniseringskontoret den 14. oktober og den 12. november 2009, som blev behandlet af appelkammeret i dets afgørelser af 6. november og 10. december Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at der ikke er foretaget en grundig afvejning af de foreliggende interesser, navnlig hvad angår en eventuel anmodning om restitutio in integrum med henblik på at løse problemet vedrørende den omtvistede telefax. 88 Sagsøgeren har imidlertid ikke præciseret, hvilke interesser der skulle have været afvejet over for den omstændighed, at begrundelsen for klagen var blevet indgivet efter fristens udløb. 89 Appelkammerets afgørelse om formaliteten vedrørende klagen fratog desuden ikke sagsøgeren muligheden for at fremsætte en anmodning om restitutio in integrum, hvilket han desuden gjorde den 23. december Som det fremgår af præmis 25 og 26 ovenfor, er appelkammerets behandling af denne anmodning i afgørelsen af 22. marts 2010 ikke genstand for sagen for Retten. 90 Eftersom sagsøgerens argumenter ikke er blevet godtaget, skal de to anbringender, han har gjort gældende, derfor forkastes. Begæringen om bevisoptagelse 91 Sagsøgeren har fremsat begæring om, at Retten hører to vidner med henblik på dels at bevise, at afsenders nummer angives i de telefaxer, som Harmoniseringskontoret har sendt, dels at redegøre for arbejdsgangen på hans repræsentants kontor, navnlig for så vidt angår behandlingen af indgående telefaxer. Ifølge sagsøgeren skulle det gennem en sådan afhøring være muligt at bevise, at ugyldighedsafdelingens afgørelse ikke blev meddelt hans repræsentant pr. telefax den 20. maj I lyset af hvad der er anført ovenfor i præmis og 81-83, er hverken spørgsmålet om, hvorvidt afsenders nummer angives på de talefaxer, som Harmoniseringskontoret sender, eller hvordan arbejdsgangen er på sagsøgerens repræsentants kontor, imidlertid relevante for afgørelsen af sagen for Retten. Begæringen om bevisoptagelse skal derfor afvises, idet den er uden virkning. 93 På grundlag af samtlige de anførte betragtninger annulleres afgørelsen af 22. marts 2010 for så vidt angår sagsøgerens anmodning om berigtigelse, og Harmoniseringskontoret frifindes i øvrigt. Sagens omkostninger

14 94 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Henset til omstændighederne i denne sag, finder Retten grundlag for at fastslå, at hver part skal bære sine egne omkostninger. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer RETTEN (Fjerde Afdeling): 1) Afgørelsen truffet den 22. marts 2010 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 621/2009-3) annulleres, for så vidt som den vedrører Peter Reisenthels anmodning om berigtigelse af 23. december ) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret. 3) Hver part bærer sine egne omkostninger. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. oktober Underskrifter

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, der gengiver et ur, som er fastgjort til en nøglesnor ældre design offentliggørelse af det ældre design individuel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 * DOM AF 16.9.2004 SAG C-329/02 P DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 * I sag C-329/02 P, angående en appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 12. september 2002, SAT.1

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M. RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr ældre internationalt design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * PROTEOME MOD KHIM (BIOKNOWLEDGE) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * I sag T-387/03, Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister M. Edenborough og solicitors C.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*) RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag EF-design, der gengiver urskiver ældre ikkeregistreret design ugyldighedsgrund nyhed artikel 4 og 5 samt artikel 25, stk. 1, litra

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer ældre design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * DOM AF 19.9.2002 SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* KWS SAAT MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* I sag C-447/02 P, angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 11. december 2002, KWS Saat AG,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod EUROHYPO MOD KHIM (EUROHYPO) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * I sag T-439/04, Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver en kop og en underkop med striber samt en dyb tallerken med striber ugyldighedsgrund uhjemlet

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)»Offentlige tjenesteydelsesaftaler udbudsprocedure bustransport i fast rutefart i Italien og Europa afvisning af en tilbudsgivers bud beslutning om at tildele

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 *

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * STIHL MOD KHIM (FARVEKOMBINATIONEN ORANGE OG GRÅ) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * I sag T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (Tyskland), ved S. Völker og A. Klett, og med valgt

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * KHIM MOD WRIGLEY DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * I sag C-191/01 P, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere