Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

2 2 Virksomhedsplan 2015 Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er under omstilling. Reformer inden for folkeskolen, kontanthjælpsområdet, erhvervsuddannelserne og UU s vejledning har ændret arbejdsopgaver for medarbejdere og ændret vilkår for børn og unge i skoler, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet. Det har også medført store ændringer i overgangene mellem de forskellige aktørfelter på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Én af de store forandringer er optagelseskravene til erhvervsuddannelserne. Fra august 2015 kræves som minimum karakteren 2 i dansk og matematik for at kunne starte på grundforløbets første eller anden del. Forståeligt i forhold til de øgede kompetencekrav erhvervsuddannelserne møder på det globale arbejdsmarked. Forståeligt i forhold til den nye folkeskolereform, der har som mål, at alle børn og unge skal blive dygtigere, inden de forlader folkeskolen. Udfordringen for alle inden for uddannelses- og vejledningsområdet bliver at finde nye veje for de unge, der ikke opnår de karakterkrav, der er nødvendige i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Lave karakterer er ikke altid et udtryk for, at der ikke er et læringspotentiale til stede hos et ungt menneske. Dette potentiale skal vi alle være bedre til at finde og udfordre. Vi skal finde nye metoder og veje, som gør, at den unge ikke mister lysten til at lære. Dette kan gøres både indenfor og udenfor skolesystemet. At det er nødvendigt taler blandt andet et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet sit tydelige sprog omkring. Rapporten Unges valg og fravalg i Ungdomsuddannelserne 2013 konkluderer, at der ikke er en primær sammenhæng mellem frafaldet fra ungdomsuddannelserne og de unges faglige færdigheder, når de forlader grundskolen, målt ud fra de standardiserede PISA-tests i læsning og matematik. 16 % af de unge, der 4½ år efter afgangen fra grundskolen har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, vil efter august 2015 ikke få direkte adgang til ungdomsuddannelserne! Det leder tankerne hen på et citat af folkemusikeren Niels Hausgaard, der hylder klogskab, der ikke alene har noget med boglig intelligens eller uddannelse at gøre! Vi, der har gået meget lidt i skole, ved på forhånd, at vi er bagefter, og det, mener jeg gør os mere vidende. Vi når aldrig til at have opfyldt et pensum eller have bestået en eksamen, derfor bliver vi bare ved og ved med at tilegne os viden UU Nordvestjylland ser frem til et yderligere forstærket samarbejde mellem de øvrige interessenter inden for grundskolen, 10. klasse, ungdomsuddannelserne og jobcentrene. Målet for samarbejdet må være at ruste unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse for derved at styrke muligheden for at få fodfæste og blive selvforsørget på et stadig mere komplekst og kompetencekrævende arbejdsmarked. Holstebro, den 22.. december 2014 Bo Ravn Leder, UU Nordvestjylland

3 3 Opgave Ungdommen Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er nu 53 UU-centre fordelt over hele landet (49 i 2012), og centrene er flere steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Nordvestjylland har lige fra starten af været flerkommunal og er etableret i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner med Holstebro Kommune som administrationskommune. UU-Nordvestjyllands geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på ca indbyggere, og en skole- og ungdomsårgang er på ca unge, fordelt på ca. 765 unge i Holstebro, ca. 305 unge i Lemvig og ca. 300 unge i Struer. Mens 2013 var et drifts år uden væsentlige ændringer i lovgivningen, har 2014 i høj grad været præget af en ny folkeskolereform, en ny kontanthjælpsreform, en ny vejledningslovgivning og en kommende erhvervsskolereform, der markant ændrer og højner adgangskriterierne til erhvervsuddannelse. Derfor har de nye samarbejdsog snitflader i vejledningsopgaven og i aktørsamarbejdet også været den helt centrale udfordring for UU i det forløbne år og således også det centrale omdrejningspunkt for efterårets årlige dialogmøde med folkeskolerne. Med den nye lov på vejledningsområdet og de forudgående forhandlinger mellem staten og kommunerne om bevillingerne til vejledningsindsatsen, har UU-området også skulle lande og implementere en central ønsket besparelse. For UU-Nordvestjyllands vedkommende har det resulteret i en samlet budgetreduktion på kr. over 3 budgetår, i årene UU Nordvestjylland har i de foregående år arbejdet målrettet med netop at efterleve vejledningslovens intention om differentieret uddannelsesvejledning i grundskolen og har derfor ikke været udfordret i samme grad som mange andre UU-centre i forhold til få tilpasset indsatsen og justeret snitfladefordelingen, så den stemmer overens med den nye lovgivning. Selv om det ikke er en ønskesituation at skulle reducere på driften og normeringen, så er det vedtagne budget et udtryk for, at kommunerne bag UU-Nordvestjylland prioriterer vejledningsindsatsen ved at fordre et højere serviceniveau, end staten kompenserer for. Det har efterfølgende givet ro i organisationen at kende driftsvilkårene i store træk frem til og med budgetåret Med de seneste ændringer i lovgivningen på vejledningsområdet fra august 2014 vil UU s virke og opgaver fremadrettet være præget af et skærpet fokus på: den differentierede vejledningsindsats i grundskolen til henholdsvis uddannelsesparate elever og elever, der ikke vurderes uddannelsesparate kun kollektiv vejledning til uddannelsesparate elever og disses forældre, der selv har ansvaret for den elektroniske tilmelding til ungdomsuddannelse at sikre en håndholdt overlevering til efterfølgende uddannelse/aktivitet, hvor det er relevant at samarbejde med skolen om indsatsplaner for elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate, herunder sikre inddragelse af forældre

4 4 at støtte unge på vej i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse via åriges pligt til at være i aktivitet i henhold til en uddannelsesplan fortsat at styrke samarbejdet internt kommunalt og til eksterne aktører om etablering af træningsbaner og støtteindsatser for forskellige målgrupper, herunder visitering til kombineret ungdomsuddannelse, der starter august 2015 Folkeskolereformen og vejledningsreformen har afskaffet uddannelsesplanerne i 8. klasse og i stedet indført, at skolerne via de individuelle elevplaner skal give en statusbeskrivelse af alle elever inden 1. december, der så skal danne grundlag for UU s efterfølgende uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Elever, der kan vurderes uddannelsesparate på baggrund af skolens statusbeskrivelse, skal tilbydes kollektiv vejledning i klasse- eller gruppesammenhæng samt have styrket og udfordret deres valgkompetencer som en del af skolens undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job, der afløser den hidtidige UEA-orientering i folkeskolen (UEA, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering). Individuel vejledning skal i udgangspunktet begrænses til kun at være et tilbud til elever, der ikke kan vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, hvilket forventes at være ca. 20 % af en elevårgang. UU-vejlederne skal således fremadrettet indgå i et endnu tættere samarbejde med lærerne i folkeskolens udskoling omkring uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse og undervisning i faget Uddannelse og Job. Især må der være fokus på at få sat indsatser i værk i løbet af udskolingen, der kan styrke og ruste ikke-uddannelsesparate elever til efterfølgende uddannelse og med elevplanen som et væsentlig omdrejningspunkt for samarbejdet mellem skole, hjem og vejleder. Efter ønske fra UU s styregruppe er der derfor i 2014 nedsat en arbejdsgruppe med fagperson- og ledelsesrepræsentanter fra folkeskoler og UU, der skal udarbejde rammerne for en fælles lokal læseplan i Uddannelse og Job for de tre nordvestjyske kommer, der betjenes af UU-Nordvestjylland. UU har også i 2014 indledt et tættere samarbejde med jobcentrene om at være direkte tilstede på jobcentrene på aftalte tidspunkter for at kunne vejlede unge og bistå ved visiteringen af ledige under 30 år, der får uddannelsespålæg. Her kan UU bidrage dels med en nyttig viden om de unges forudgående skolegang og samlede uddannelseshistorik, dels med aktuel viden om vilkår, regler og muligheder i uddannelsessystemet samt bistå ved elektronisk tilmelding til ungdomsuddannelse og ansøgning om SU. Omlægningen af kontanthjælpen til en uddannelseshjælp fra januar 2014 og udvidelsen af målgrupperne, der vil blive omfattet af et uddannelsespålæg, har øget behovet for lokale træningsbaner og afklaringsforløb for ledige årige, der enten ikke er uddannelsesparat til kompetencegivende uddannelse eller kan magte deltagelse fuldtidsuddannelse. Den kommende erhvervsuddannelsesreform, der yderligere skærper adgangskravene og overgangsniveauerne, vil blot forstærke dette behov, fordi der vil være en stigende gruppe af unge ledige, der ikke kan honorere de teoretiske krav i en erhvervsuddannelse. Som eksempel kan nævnes, at undervisningen i grundfagene skal løftes 2 niveauer på et 20 ugers grundforløb. Hvis eleven har afsluttet 10. klasse i matematik, og der indgår matematik på grundforløbet, så skal det afsluttes to niveauer højere, dvs. på C-niveau, der er det laveste gymnasiale

5 5 niveau. Tilsvarende skal en elev med 9. klasse i matematik således afslutte matematik på grundforløbet på 10. klasses niveau. Disse kompetencekrav skal sammenholdes med, at det ikke længere vil være muligt at forlænge grundforløbsundervisningen fra 20 til fx 40 uger, som vi kender det i dag. Endvidere vil det ikke vil være muligt at få adgang til et hovedforløb og tegne lærekontrakt, hvis grundfagsniveauet ikke er nået, fordi undervisningen i hovedforløbet vil foregå på et fortsat højere niveau. UU imødeser, at en stigende gruppe af unge ikke vil kunne honorere kompetencekravene i en erhvervsuddannelse, hvilket alt andet lige vil medføre et pres på de individuelle kommunale ungdomsuddannelser, EGU og STU. Mange af de elever, der ikke er uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller er uafklarede og ikke fokuserede på en voksentilværelse og et uddannelsesvalg, vælger at gå på produktionsskole for fx at træne stabilitet og selvstændighed samt for at få mere indblik i uddannelsessystemets og arbejdsmarkedets indretning og muligheder. UU er fortsat fast til stede 2 formiddage om ugen på Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro med henblik på løbende at følge op på elevernes uddannelsesafklaring, herunder om eleven efterfølgende skal tilbydes en EGU eller STU. I Lemvig har UU lokalkontor på Produktionsskolen Nordvestjylland. Her er vejledningssamarbejdet en integreret del i den daglige fælles omgang med eleverne. Endvidere har UU fortsat forbindelsesvejledere på alle ungdomsuddannelser, så hver institution og uddannelsesretning har sin egen kontaktvejleder i UU, der er i fast jævnlig kontakt med fastholdelseskoordinatorerne på uddannelsen omkring: Den håndholdte overlevering før uddannelsesstart En tæt opfølgning i opstartsfasen Fastholdelsesindsatsen undervejs i uddannelsesforløbet En hjælp til at foretage et nyvalg ved afbrud eller skift af uddannelse Aktivpligten for de årige, som UU Nordvestjylland ser som et meget vigtigt element i vejledningsindsatsen, er også videreført i den nye vejledningslovgivning. Men bortfaldet af de centrale midler fra Ungepakke 2 til kommunerne har medført en indskrænkning af økonomien til den lokale indsats. Således vil det ikke længere være muligt at sende unge i fuldtidspraktikker med dusørløn (22 kr./time), men i stedet kun i de 18 timer om ugen, der udgør minimumskravet i henhold til aktivitetspligten. Der vil heller ikke være resurser til at yde et generelt tilskud til nedbringelse af egenbetalingen for unge, der gerne vil på højskole som led i deres uddannelsesplan. Fremover kan der kun gives tilskud fra uddannelsespuljen til højskoleophold i helt enkeltstående tilfælde, hvor det er ganske særligt begrundet i henhold til en uddannelsesplan. De løbende ændringer i betingelser, muligheder og indsatser fordrer et velfungerende tværfagligt samarbejde på alle aktørniveauer som en helt afgørende forudsætning for en målrettet og velfungerende helhedsindsats for at sikre uddannelse til flest mulige unge. Meget ofte er UU-vejlederen det samlende og formidlende led i dette aktørsamarbejde, også selv om UU ikke er den primære handleaktør, hvilket kræver en særlig balancegang og respekt.

6 6 UU Nordvestjyllands kerneområder: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse ud fra en differentieret tilgang med mest mulig brug af kollektiv vejledning Bistå lærerne i undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job Forestå uddannelsesparathedsvurderingen for elever i 8. klasse Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for folkeskolens elever i klasse Samarbejde med skolen om indsatsplaner for elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate, herunder inddragelse af forældre Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Lave uddannelsesplaner og tilmelding til uddannelse/aktivitet for ikkeuddannelsesparate elever Etablere vejlednings- og kompetencedannende forløb for unge, der ikke kan vurderes uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse og derfor har behov for en træningsbane før en efterfølgende uddannelsesstart. Omfatter både elever fra folkeskoler, efterskoler og frie grundskoler mv. Vejlede elever på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået en aftale med UU Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, herunder sikre inddragelse af forældre Tilbyde vejledning til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, er i fuldtidsbeskæftigelse eller er omfattet af anden kommunal indsats Vejlede uddannelsesparate ledige årige efter henvisning fra Jobcentret Vejlede ved optagelse på produktionsskole og forestå målgruppevurdering Vejlede om og forestå visitering til kombineret ungdomsuddannelse (august 2015) Vejlede om og forestå indstillingen til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bistå årige med at tilmelde sig til ungdomsuddannelse og søge SU Derudover varetager UU-Nordvestjylland de tre driftskommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i tæt samarbejde med Produktionsskolen Nordvestjylland. Den generelle vejledningsforpligtelse omfatter alle unge, der har bopæl i UU- Nordvestjyllands dækningsområde. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Den nationale evejledning skal være det primære vejledningstilbud til selvreflekterende og informationssøgende unge og forældre. De kommunale vejledningsresurser til individuel vejledning skal differentieres og anvendes målrettet til de unge, der ikke kan profitere af den nationale vejledningsportal samt unge, der har brug for en udvidet vejledningsindsats med flere kombinerede aktiviteter og opfølgende

7 7 samtaler. Tilbuddet om evejledning fungerer således som et godt generelt supplement til den øvrige lokale uddannelsesvejledning. Unge under 18 år har pligt til at være i gang med skole, uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan. Unge under 18 år samt forældre skal modtage vejledning i forbindelse ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Unge over 18 år har selv ret til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. UU skal dog tilbyde vejledning til de unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i fuldtidsbeskæftigelse og ikke er omfattet af anden kommunal indsats fx fra Jobcentret i forbindelse med ledighed. Derudover skal UU bistå unge over 18 år, der selv kontakter UU for at få vejledning og praktisk hjælp i forbindelse med ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse og ansøgning om SU. Indsatsen for at få unge over 18 år i gang med uddannelse har haft en øget en øget bevågenhed i 2014 med implementeringen af den nye kontanthjælpsreform. UU har samtidig fortsat fokus rettet mod dels at få de årige til at vælge og påbegynde en uddannelse, dels at sikre vejledning til fastholdelse eller omvalg for unge, der står i begreb med at ville afbryde en ungdomsuddannelse. Fokusområderne for UU Nordvestjyllands indsats i 2015 vil blive samarbejdet om at implementere folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen i forhold til at aftale de fremtidige snitflader og samarbejdsprocedurer. Herudover vil visitationen til den kombinerede ungdomsuddannelse også komme som en ny opgave. Antallet af pladser fordeler sig med 9 årselever til henholdsvis Lemvig og Struer kommuner samt 23 pladser til Holstebro Kommune (dog kun halvt optag ved opstart i august 2015). Endvidere forventer UU, at samarbejdet mellem jobcentre og ungdomsuddannelser, især erhvervsuddannelserne, vil være et centralt fokus- og udviklingspunkt i UU Nordvestjyllands tætte involvering i brobygningsprojektet til erhvervsuddannelse på Uddannelsescenter Holstebro for uddannelseshjælpmodtagere under 30 år har vist et stort og stigende behov for træningsbaner til uddannelsesparate ledige, der netop forventes at kunne starte på uddannelse i løbet af 12 måneder. UU vil også i 2015 være engageret i den lokale afdeling af DM i Skills, hvor elever i folkeskolens afgangsklasser får kendskab til erhvervsuddannelserne, og hvor 418 elever fra 9. klasse i år har deltaget i det lokale mesterskab på Uddannelsescenter Holstebro i december måned. UU er repræsenteret i planlægningsgruppen og forestår blandt andet kontakten til overbygningsskolerne. Fakta om DM i Skills: DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelser og folkeskoler. DM i Skills 2015 finder sted den januar i Bella Center i København. Omkring 300 unge dyster inden for 36 forskellige fag om at blive landets bedste lærling. De lokale Skills-vindere fra konkurrencen for folkeskoleelever dyster om at DM i Skills for hold.

8 8 DM i Skills giver de unge erhvervsuddannelseselever chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Tilgangen til erhvervsuddannelserne har været faldende de sidste 10 år. Kun 19 % af en årgang, vælger i dag en erhvervsuddannelse efter grundskolen Regeringens målsætning er, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2025, for der bliver brug for faglært arbejdskraft i fremtiden Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser, og der er rigtig gode muligheder for både job og videreuddannelse. Organisering UU Nordvestjylland har hovedkontor i Nørreportcentret i Holstebro samt et lokalt vejledningskontor på henholdsvis Struer Statsgymnasium og Produktionsskolen Nordvestjylland, Lemvig. På de 3 UU-kontorer er der åben vejledning for unge, forældre mv. uden forudgående aftale i hele den daglige åbningstid. Efter aftale kan der også holdes forældresamtaler som eftermiddags- eller aftenmøder, og efter aftale træffes vejlederne også i Thyborøn, Ulfborg, Vinderup og Hvidbjerg. Endvidere er UU-vejledere også fast tilstede på aftalte tidspunkter på Uddannelsescenter Holstebro, Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro, Jobcenter Struer samt Job- og Kompetencecenter Vest i Holstebro. UU-Nordvestjyllands vejledere er organiseret i 3 faste teams, der dækker hvert sit geografiske område: Lemvig, Struer og Holstebro. Det er de lokale vejlederteams opgave at forestå en fælles strukturering og planlægning af den lokale vejledningsindsats baseret på en balanceret disponering af teamets samlede resursetildeling. Hver skole har en kontaktvejleder, men kan i den daglige vejledningsindsats blive betjent af flere vejledere fra teamet fx i forbindelse med forældrearrangementer og opstart af uddannelsesplaner. Vejledningen til elever i klasse foregår på skolerne, der skal stille et kontor til rådighed for vejlederen. UU er direkte tilstede på 53 skoler, heraf 40 med udskoling i 9. og 10. klasse. UU-Nordvestjylland har i alt 21½ fastansatte medarbejdere: 17 fuldtidsansatte vejledere, 7 mænd og 10 kvinder 3½ stabsmedarbejdere til administration, IT og projektledelse 1 leder UU har sagt farvel til 2 medarbejdere i 2014 til henholdsvis ansættelse som UU-leder i anden kommune samt overgang til efterløn. Som led i nedskæringerne på UUområdet er ingen af de 2 stillinger genbesat, men der er oprettet en midlertidigt 1-årig deltidsstilling (1/3 stilling) for at sikre en hensigtsmæssig tilpasning og reduktion. UU Nordvestjylland har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde p.t. folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, kontorassistent, cand. mag., ingeniør og civiløkonom. 14 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 2 er i gang med vejlederuddannelse, 1 medarbejder har kvalifikationer tilsvarende vejlederuddan-

9 9 nelsen og 3 medarbejdere varetager stabs- og sekretariatsfunktioner, der ikke indbefatter en vejlederfunktion. UU-Nordvestjylland refererer til en fælleskommunal styregruppe på 6 medlemmer, bestående af 2 forvaltningsdirektører fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungesektoren og beskæftigelsessektoren. I 2014 har UU skiftet formand for styregruppen, idet Holstebro Kommune, der er administrationskommune for UU, har fået ny direktør for Børne- og Ungeområdet. UU ser frem til et fortsat godt samarbejde med styregruppen og den nye formand. Endvidere har styregruppen oprettet et UU-råd i tilknytning til UU-Nordvestjylland. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkeds parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. UU-rådet består af 29 medlemmer, 23 interessentrepræsentanter samt styregruppen. UU-Nordvestjylland er repræsenteret i en lang række regionale, nationale og internationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og ledelsesniveau. UU Nordvestjylland har i 2014 haft et driftsbudget på kr. Hertil kommer et budget på kr. til STU-vejledning. Driftsbudgettet for 2015 vil være på kr. Hertil kommer et budget på kr. til STU-vejledning. Omfang Bilagssamlingen, der er udarbejdet som supplement til virksomhedsplanen, indeholder en lang række oversigter og statistikker over UU-Nordvestjyllands driftsopgaver. De væsentligste hovedtal omtales kort i det følgende: Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-Nordvestjylland forestår uddannelsesvejledningen for i alt 2840 elever i klasse fordelt på 20 folkeskoler, 18 friskoler, private grundskoler og kommunale heldagsskoler samt 2 efterskoler. UU koordinerer introkurserne for alle elever i 8. klasse, der lokalt har været fastholdt som et obligatorisk element, selv om lovgivningen har muliggjort en differentiering. Med den nye folkeskolereform fra august 2014 vil introkurser dog igen på landsplan blive obligatoriske for alle elever i 8. klasse. Hertil kommer 885 elever på efterskoler beliggende i UU-Nordvestjyllands område som indgår i UU-Nordvestjyllands planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske introkurser og brobygningsforløb. I alt 1231 elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler har deltaget i 2072 brobygningsforløb koordineret af UU-Nordvestjylland. Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 1/ viser, at 676 ud af 946 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse. For pigernes vedkommende er det 74 % og for drengenes vedkommende 70 % af hele årgangen, der tager et 10. skoleår. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 5 % til erhvervsuddannelse, 22 %

10 10 til gymnasial uddannelse, mens 2 % ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Fra 10. klasse viser søgemønstret, at 40 % tilmelder sig en erhvervsuddannelse, 46 % tilmelder sig en gymnasial uddannelse, 5 % starter på EGU eller STU, mens 8 % ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Der er sket en stigning på 2 % point i antallet af elever, der søger erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasse (samlet stigning på 6 % i de sidste to år), og et tilsvarende fald i ansøgningen til de gymnasiale uddannelser efter 10. klasse. UU Nordvestjylland har fortsat fokus på at øge minoritetsetniske unges tilgang til erhvervsuddannelse og EGU via inddragelse af forældre og rollemodeller i vejledningsprocessen for herigennem at øge de minoritetsetniske unges kendskab til arbejdsmarkedet og de faglærte uddannelser og fremme deres lyst til og motivation for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Aktivindsatsen for de årige Unge årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan, jf. Bekendtgørelse nr. 872 af 7/ Forløbene skal være aftalt mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Aktivpligten kan opfyldes fx ved: - at være i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervs eller gymnasial) - at være i gang med en EGU (erhvervsgrunduddannelse) - at gå på en produktionsskole - at gå på højskole, efterskoler, hus- eller håndarbejdsskole - at gå på en SU-berettiget privat uddannelse - at arbejde mindst 18 timer om ugen (frivilligt, lønnet eller med dusør) UU skal kontakte den unge og dennes forældre inden for 5 hverdage, når vejlederen er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Den unge skal herefter tilbydes en ny aktivitet senest 30 kalenderdage senere. Aktiviteten skal så vidt muligt have uddannelsesperspektiv og relevans for den unges mulige valg af ungdomsuddannelse. UU kan overdrage ansvaret for aktivpligten til Børne- og Familieafdelingen, når den unge er så udfordret, at en aktivindsats på 18 timer om ugen ikke er muligt at opretholde. Herefter kan UU i samarbejde med den ansvarlige sagsbehandler iværksætte en mindre aktivindsats, eller sagsbehandleren kan vælge midlertidigt at fritage den unge for aktivpligten. En væsentlig del af aktivindsatsen for de årige er endvidere betjeningen af det tværfaglige ledelsesteam, der på 8-10 møder om året tager stilling i enkeltsager samt løbende følger den generelle varetagelse af indsatsen. I alt har UU Nordvestjylland haft kontakt til 282 unge i årets første 11 måneder (360 i 2013) som følge af aktivpligten. Holstebro Kommune har gennemsnitligt ca. 90 unge omfattet af aktivpligten (100 i 2013), mens Lemvig og Struer kommuner har gennemsnitligt ca. 25 unge på aktivlisten (Lemvig 35 og Struer 45 i 2013).

11 11 Ungevejledningen for årige UU-Nordvestjylland har en opsøgende vejledningsforpligtelse overfor alle unge op til 25 år, der ikke er i fuld beskæftigelse eller omfattet af anden vejledning i forbindelse med uddannelse eller ledighed. UU s kernevejledningsindsats retter sig mod de unge, der har afsluttet deres skolegang inden for 3 år men endnu ikke har påbegyndt og fået fodfæste i en ungdomsuddannelse. Det omfatter hovedsageligt årgangene 1996, 1997 og 1998 svarende til ca unge pr. årgang. Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2014 viser, at 95 % af de17- årige er i gang med skole eller ungdomsuddannelse (93 % i 2013) og 93 % af de 18- årige er i gang med ungdomsuddannelse (90 % i 2013). Generelt er frafaldet fra ungdomsuddannelserne fortsat faldet fra 2013 til Frafaldet uden omvalg på de 3 årige gymnasiale uddannelser er nu under 2 % (3 % i 2013), mens det på hf er steget markant til 12 % (7 % i 2013). Største udfordring er fortsat frafaldet i erhvervsuddannelserne, både under grundforløbet og i overgangen til hovedforløbet (praktikaftale). På grundforløbet er det 27 % af eleverne, der falder fra uden at foretage et direkte omvalg (28 % i 2013), mens yderligere 16 % af eleverne vælger om undervejs i et grundforløb (21 % i 2013). UU Nordvestjylland imødeser fortsat store udfordringer med at sikre fastholdelsen i erhvervsuddannelserne og begrænse SU-rytteri og optagelse af perspektivløse SUlån, der kun har til formål at sikre et levegrundlag. Dette skal ses i lyset af stigningen i antallet af unge årige på uddannelseshjælp, der får uddannelsespålæg samt i forhold til, at kompetencekravene hæves i erhvervsuddannelserne efter august UU Nordvestjylland har en aktiv vejledningsforpligtelse overfor alle selvforsørgede årige, der er bosat i de tre driftskommuner og ikke er i fuldtidsbeskæftigelse, i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det drejer sig om ca. 700 voksne, der aktivt skal kontaktes 1-2 gange om året med et tilbud om uddannelsesvejledning. Individuelle ungdomsuddannelser i kommunal regi, EGU og STU UU-Nordvestjylland varetager gennemførelsesvejledningen for erhvervsgrunduddannelsen, EGU, for Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelse forventes EGU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang. De lokale måltal for gennemførte EGU-forløb er fastsat til 20 uddannelser pr. år i Holstebro samt 8 forløb i henholdsvis Lemvig og Struer. Da EGU en som hovedregel er et 2-årig uddannelsesforløb svarer det til henholdsvis igangværende forløb, i alt 72 EGU-forløb. Den aktuelle status for igangværende EGU-forløb i 2014 opgjort medio november viser: 25 igangværende forløb i Holstebro (32 i 2013), 16 i Lemvig (16 i 2013) og 6 i Struer (12 i 2013), i alt 47 forløb, svarende til 1,6 % af en ungdomsårgang. Af de 47 igangværende forløb er 9 forløb etableret på kommunale arbejdspladser (9 i 2013).

12 12 Mens antallet af EGU-forløb har været stabilt og uændret i Lemvig og på højde med det nationale måltal på 2,5 %, så er antallet af EGU-forløb er i Holstebro og Struer faldet tilbage til niveauet lige efter finanskrisen. Det er vanskeligt at finde private praktikpladser til eleverne, og EGU-målgruppen er også blevet svagere, har flere udfordringer og mangler stabilitet og arbejdsrobusthed til fuldtidsarbejde. Samtidig med er arbejdskravene og intensiteten fortsat stigende på arbejdsmarkedet også set i lyset af finanskrisen og den udbredte anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til ufaglærte jobs inden for visse brancher. Endvidere medfører jobcentrenes omfangsrige anvendelse af virksomhedspraktikker og etablering af virksomhedscentre samt de bortfaldne tilskudsmuligheder til ansættelse af EGU-elever sammen med virksomhedernes generelle tilbageholdenhed med at hyre ufaglært personale, at det er sværere for EGU-vejlederne at finde ordinære elevpladser til EGU-eleverne, der jo skal aflønnes tilsvarende almindelige 1. års lærlinge. UU Nordvestjylland imødeser imidlertid et stigende antal unge i målgruppen for en EGU i forbindelse med at kompetencekravene i erhvervsuddannelserne skærpes med den nye reform til august Status for EGU er, at 13 EGU-forløb er gennemført i perioden januar-oktober (16 i 2013). 23 EGU-forløb er afbrudt uden gennemførelse i perioden januar-oktober (28 forløb i 2013), hvoraf 10 er overgået til erhvervsuddannelse, 4 har fået ordinært job, 2 er sygemeldte og har orlov, 4 er overgået til uddannelsesydelse mhp. stabilisering og senere uddannelsesstart, 2 er fraflyttet kommunen og 1 er startet på produktionsskole for at starte igen på en ny EGU, når der foreligger en ny brancheafklaring. Fordelingen i procent mellem kvinder/mænd er 25/75 i Holstebro, 33/67 i Lemvig og 50/50 i Struer. UU-centrene skal i henhold til lov og bekendtgørelse varetage gennemførelsesvejledningen for den særligt tilrettelagte 3-årige udannelse, STU. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelserne forventes STU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang tilsvarende omfanget af EGU en. De lokale måltal for gennemførte STU-forløb er 20 uddannelsesforløb pr. år i Holstebro samt 8 uddannelser i henholdsvis Lemvig og Struer, i alt 36 årlige forløb. Da STU en som hovedregel er et 3-årigt uddannelsesforløb, svarer det fuldt implementeret til henholdsvis 60, 24 og 24 igangværende forløb, i alt 108 STU-forløb. Den aktuelle status for STU er i alt 135 igangværende forløb (110 i 2013, 96 i 2012) fordelt med 73 uddannelser i Holstebro (65 i 2013, 55 i 2012), 22 uddannelser i Lemvig (14 i 2013, 15 i 2012) og 40 uddannelser i Struer (29 i 2013, 26 i 2012). Derudover er yderligere 4 forløb bevilget men endnu ikke opstartet, mens i alt 8 uddannelser er sat på pause (27 i 2013). I 2014 er 33 uddannelser afsluttet efter gennemførelse (25 i 2013, 32 i 2012). De væsentligste STU-leverandører, opgjort ultimo november 2014, er: Uddannelsescenter Mariebjerg: 46 PlusPlan: 21 Rom Skole: 15 STUdie ved fjorden: 12 Søndbjerggård, Thyholm: 12 Havredal gl. skole: 7

13 13 Hilltop, Skive: 5 StruerSkolen: 5 Aspit, Skive: 3 UU-Nordvestjylland er fast medlem af rehabiliteringsudvalgene i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune samt deltager som ad hoc medlem i Struer Kommune. STUvejlederne deltager også løbende i snitflademøder mellem Børne- & Ungeområdet og Voksenområdet samt i overleveringsmøder ved det fyldte 18. år. Endelig deltager STU-vejlederne i opstarts- og evalueringsmøder i VISO-regi. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område, der gratis yder specialiseret viden til fagfolk og bistår ved udredning af borgerens behov i sager med udsatte børn/unge/voksne samt børn/unge/voksne med handicap. Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser Det nationale måltal på 95 % for gennemførelse af en ungdomsuddannelse er baseret på en profilmodel, der udtrykker den forventede prognose for, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. I den seneste profilopgørelse fra november 2014, der fremskriver uddannelsesniveauet for afgangseleverne fra 2013, er alle 3 kommuner over landsgennemsnittet med ungdomsuddannelsesfrekvenser på 92 % i Lemvig (88 % i 2013), 90 % i Holstebro (90 % i 2013) og 88 % i Struer (89 % i 2012). Lemvig Kommune har efter et lille dyk igen fået en fin fremgang, hvilket blandt andet kan forklares med en stigning i antal EGU- og STU-forløb ift. til 95 % -målsætningens forudsætninger. Tages der højde for, at nogle unge optages på videregående uddannelser uden en fuld kompetencegivende ungdomsuddannelse, viser billedet procenttal på henholdsvis 96 % i Lemvig (93 % i 2013), 94 % i Holstebro (93 % i 2013) og 93 % i Struer (93 % i 2013). Lemvig er dermed en af de 18 ud af 98 kommuner, der har en andel på 95 % eller derover, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse. At Holstebro og Struer nu er på henholdsvis 94 % og 93 % må tages som et klart udtryk for at det er inden for en mulig rækkevidde at indfri 95 % -målsætningen i UU-Nordvestjyllands dækningsområde. At løfte procentsatsen med yderligere 1 procent vil kræve en fastholdelse i ungdomsuddannelserne af yderligere 3 elever pr. afgangsårgang i Lemvig, 3 elever i Struer og 8 elever i Holstebro. For første gang har Undervisningsministeriet også udmeldt profiltallene med en 6 årig prognose, hvor tallene for andelen af unge, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse således er 80 % i Holstebro, 83 % i Lemvig og 77 % i Struer. 21 kommuner, herunder både Lemvig og Holstebro, har en andel på 80 % eller derover, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 6 år efter afslutningen af 9. klasse. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen til en uddannelsesindsats for ledige årige forventes at kunne indvirke positivt på profiltallene i de kommende år. UU ser dog en udfordring i forhold til manglen på træningsbaner for de ledige årige, der vurderes uddannelsesparate til at kunne starte på uddannelse i løbet af 12 måneder. Hvis der ikke oprettes passende kommunale træningsbaner til disse unge,

14 14 skubbes de ud i at skulle starte direkte på uddannelse, hvilket de netop ikke er klar til, for ellers ville de jo have været vurderet åbenlys uddannelsesparate til direkte start. Hvis der mangler træning i livsmestring, stabilitet, faglighed, social omgang og selvstændighed, så er det for vanskelig en opgave for uddannelsesstederne at fastholde eleverne, selv med en udvidet mentorindsats og ekstra lektiehjælp. Både erhvervsuddannelserne og VUC melder om stigende udfordringer med en stadig svagere elevgruppe. UU har i samarbejde med Jobcentrene i Lemvig, Holstebro og Struer kommuner netop sendt 2 ansøgninger til puljemidler under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til at kunne tilbyde VUC-forløb til 30 ledige unge og højskole-/produktionsskole til 15 ledige unge. En højskoleuge koster 5000 kr., en produktionsskoleuge koster 2326 kr. og 12 timers VUC-undervisning koster ca. 700 kr. om ugen, når kommunen skal betale den fulde uddannelsesudgift via Betalingsloven. De 3 kommuner i Nordvestjylland har til stadighed en gruppe unge i alderen år på uddannelsesydelse uden en gennemført ungdomsuddannelse, uden eksaminer fra folkeskolen og med en personlig, social og faglig ballast, der for den enkelte vanskeliggør troen på, at gennemførelse af en uddannelse kan lykkes. De unge, der er vurderet uddannelses-parate eller aktivitetsparate har en række fælles kendetegn, der blandet andet er: At de har generelle indlærings- og afkodningsvanskeligheder fx som følge af senmodning At de har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang At de har modtaget specialundervisning At de er ordblinde eller opfatter sig selv som ordblinde og dermed ude af stand til at kunne lære det samme som andre At de har lav motivation til yderligere skolegang At de er blevet mobbet At de er ensomme, mangler venner og sociale fritidsinteresser At de har et lavt selvværd/ lav selvtillid At de er psykisk sårbare hvoraf nogle har psykiatriske diagnoser At de har eksistentielle problemer At flere af dem tidligere har afbrudt en eller flere uddannelsesforsøg At de mangler redskaber til at øve indflydelse på egen livssituation At de mangler grundlæggende færdigheder i at komme konstruktiv ud af en svær situation/udfordring uden at give op At deres personlige og sociale netværk er meget spinkelt eller nærmest ikke eksisterende Der er i høj grad brug for at udvikle og afprøve nye træningsbaner for de mange unge ledige, der får pålagt en uddannelsespligt men fortsat har utilstrækkelige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Der forventes svar på de to ansøgninger inden årets udgang, men der er kun afsat midler til 4-6 projekter inden for hvert indsatsområde. Endvidere skal UU lave en fælles beskrivelse til de 3 jobcentre af eksisterende mentorordninger i de forskellige aktørsystemer, der kan bringes i spil til at støtte og fastholde unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

15 15 Opmærksomhed UU Nordvestjylland har arbejdet målrettet med at skabe udvikling inden for de 15 indsatser, der blev beskrevet i virksomhedsplanen for 2014, og er lykkedes med at få skubbet processerne i den rigtige retning og få sat et aftryk på alle områder. Mange af indsatsområder går igen i prioriteringen af opmærksomheden i 2015 i bestræbelserne på at sikre den fortsatte udvikling og implementering af det brede aktørsamarbejde om at sikre uddannelse til alle unge i Nordvestjylland. Under hvert hovedfunktionsområde er udvalgt 3 konkrete målepunkter, der kan evalueres som opfølgning på virksomhedsplanen for 2015: Vejledning i grundskolen og 10. klasse Fortsat udvikle og beskrive praksis for vejledningsindsatsen i folkeskolen herunder styrke samarbejdet om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og elevplanen som omdrejningspunkt for den fælles indsats overfor ikke-uddannelsesparate elever. Implementere den lokale læseplan for Uddannelse og Job i udskolingen herunder at afprøve og udvikle UU s rolle og konsulentfunktion. Indarbejde den kommende kombinerede ungdomsuddannelse samt EUDreformen i vejledningsprocessen og udskolingsforløbet, herunder information til skole, elev og forældre samt aktuelle praktikværter. Ungevejledning for årige Videreudvikle det tværsektorielle samarbejde omkring de årige ledige uddannelsesparate uddannelseshjælpmodtagere, der skal deltage i introducerende vejledning og træning til ungdomsuddannelse, herunder visitation til kombineret ungdomsuddannelse og STU samt målgruppevurdering til EGU og produktionsskole. Implementering af nye snitflader med Jobcentrene og erhvervsskoler om fastholdelse og opfølgning på unge, der påbegynder erhvervsuddannelse som følge af et uddannelsespålæg herunder en styrket informationsindsats om skærpede optagelses- og gennemførelseskrav. Fortsat fokus på nødvendigheden af at styrke vejledning, introduktion og træningsbaner til erhvervsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse over for unge med anden etnisk baggrund end dansk. Erhvervsgrunduddannelsen, EGU Styrke samarbejdet med Jobcentrene omkring etablering af EGU-forløb for ledige på uddannelseshjælp.

16 16 Styrke den tværfaglige dialog med Jobcentret og forbedre overleveringen, dels af EGU-elever, der ikke kan gennemføre uddannelsen, dels af EGU-elever, der har gennemført uddannelsen og skal sikres fortsat beskæftigelse på særlige vilkår. Øge antallet af EGU-forløb samlet set i UU-Nordvestjylland, for at vende en nedadgående udvikling de seneste år. Særlig tilrettelagt uddannelse, STU Implementering af journalisering og sags styring i nyt specialvejledningsmodul i UV-data. Fokus på UU s rolle og ansvar for fremskaffelse af skriftligt materiale/ dokumentation til brug for målgruppevurderingen i STU-indstillingen. Fortsat udvikling og implementering af årshjulet for STU-vejledningen, der sikrer en mere jævn fordeling af udskolinger og opfølgninger hen over arbejdsåret. Statistik, ledelse og kompetenceudvikling Opfølgning på antal af og indsatser for ikke-uddannelsesparate elever, der er omdrejningspunktet for UU s vejledningsopmærksomhed i folkeskolen. Fortsat vurdere, om der er behov for en justeret organisering ift. funktionsansvar og lokale teams også set i lyset af reduktion af normering. Metodeudvikling og -implementering af nye tiltag i den kollektive og gruppebaserede vejledning til brug i folkeskolen og i ungevejledningen fx som et obligatorisk element i samarbejdet med produktionsskolen og den kommende kombinerede ungdomsuddannelse.

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere