Virksomhedsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

2 2 Virksomhedsplan 2015 Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er under omstilling. Reformer inden for folkeskolen, kontanthjælpsområdet, erhvervsuddannelserne og UU s vejledning har ændret arbejdsopgaver for medarbejdere og ændret vilkår for børn og unge i skoler, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet. Det har også medført store ændringer i overgangene mellem de forskellige aktørfelter på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Én af de store forandringer er optagelseskravene til erhvervsuddannelserne. Fra august 2015 kræves som minimum karakteren 2 i dansk og matematik for at kunne starte på grundforløbets første eller anden del. Forståeligt i forhold til de øgede kompetencekrav erhvervsuddannelserne møder på det globale arbejdsmarked. Forståeligt i forhold til den nye folkeskolereform, der har som mål, at alle børn og unge skal blive dygtigere, inden de forlader folkeskolen. Udfordringen for alle inden for uddannelses- og vejledningsområdet bliver at finde nye veje for de unge, der ikke opnår de karakterkrav, der er nødvendige i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Lave karakterer er ikke altid et udtryk for, at der ikke er et læringspotentiale til stede hos et ungt menneske. Dette potentiale skal vi alle være bedre til at finde og udfordre. Vi skal finde nye metoder og veje, som gør, at den unge ikke mister lysten til at lære. Dette kan gøres både indenfor og udenfor skolesystemet. At det er nødvendigt taler blandt andet et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet sit tydelige sprog omkring. Rapporten Unges valg og fravalg i Ungdomsuddannelserne 2013 konkluderer, at der ikke er en primær sammenhæng mellem frafaldet fra ungdomsuddannelserne og de unges faglige færdigheder, når de forlader grundskolen, målt ud fra de standardiserede PISA-tests i læsning og matematik. 16 % af de unge, der 4½ år efter afgangen fra grundskolen har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, vil efter august 2015 ikke få direkte adgang til ungdomsuddannelserne! Det leder tankerne hen på et citat af folkemusikeren Niels Hausgaard, der hylder klogskab, der ikke alene har noget med boglig intelligens eller uddannelse at gøre! Vi, der har gået meget lidt i skole, ved på forhånd, at vi er bagefter, og det, mener jeg gør os mere vidende. Vi når aldrig til at have opfyldt et pensum eller have bestået en eksamen, derfor bliver vi bare ved og ved med at tilegne os viden UU Nordvestjylland ser frem til et yderligere forstærket samarbejde mellem de øvrige interessenter inden for grundskolen, 10. klasse, ungdomsuddannelserne og jobcentrene. Målet for samarbejdet må være at ruste unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse for derved at styrke muligheden for at få fodfæste og blive selvforsørget på et stadig mere komplekst og kompetencekrævende arbejdsmarked. Holstebro, den 22.. december 2014 Bo Ravn Leder, UU Nordvestjylland

3 3 Opgave Ungdommen Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er nu 53 UU-centre fordelt over hele landet (49 i 2012), og centrene er flere steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Nordvestjylland har lige fra starten af været flerkommunal og er etableret i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner med Holstebro Kommune som administrationskommune. UU-Nordvestjyllands geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på ca indbyggere, og en skole- og ungdomsårgang er på ca unge, fordelt på ca. 765 unge i Holstebro, ca. 305 unge i Lemvig og ca. 300 unge i Struer. Mens 2013 var et drifts år uden væsentlige ændringer i lovgivningen, har 2014 i høj grad været præget af en ny folkeskolereform, en ny kontanthjælpsreform, en ny vejledningslovgivning og en kommende erhvervsskolereform, der markant ændrer og højner adgangskriterierne til erhvervsuddannelse. Derfor har de nye samarbejdsog snitflader i vejledningsopgaven og i aktørsamarbejdet også været den helt centrale udfordring for UU i det forløbne år og således også det centrale omdrejningspunkt for efterårets årlige dialogmøde med folkeskolerne. Med den nye lov på vejledningsområdet og de forudgående forhandlinger mellem staten og kommunerne om bevillingerne til vejledningsindsatsen, har UU-området også skulle lande og implementere en central ønsket besparelse. For UU-Nordvestjyllands vedkommende har det resulteret i en samlet budgetreduktion på kr. over 3 budgetår, i årene UU Nordvestjylland har i de foregående år arbejdet målrettet med netop at efterleve vejledningslovens intention om differentieret uddannelsesvejledning i grundskolen og har derfor ikke været udfordret i samme grad som mange andre UU-centre i forhold til få tilpasset indsatsen og justeret snitfladefordelingen, så den stemmer overens med den nye lovgivning. Selv om det ikke er en ønskesituation at skulle reducere på driften og normeringen, så er det vedtagne budget et udtryk for, at kommunerne bag UU-Nordvestjylland prioriterer vejledningsindsatsen ved at fordre et højere serviceniveau, end staten kompenserer for. Det har efterfølgende givet ro i organisationen at kende driftsvilkårene i store træk frem til og med budgetåret Med de seneste ændringer i lovgivningen på vejledningsområdet fra august 2014 vil UU s virke og opgaver fremadrettet være præget af et skærpet fokus på: den differentierede vejledningsindsats i grundskolen til henholdsvis uddannelsesparate elever og elever, der ikke vurderes uddannelsesparate kun kollektiv vejledning til uddannelsesparate elever og disses forældre, der selv har ansvaret for den elektroniske tilmelding til ungdomsuddannelse at sikre en håndholdt overlevering til efterfølgende uddannelse/aktivitet, hvor det er relevant at samarbejde med skolen om indsatsplaner for elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate, herunder sikre inddragelse af forældre

4 4 at støtte unge på vej i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse via åriges pligt til at være i aktivitet i henhold til en uddannelsesplan fortsat at styrke samarbejdet internt kommunalt og til eksterne aktører om etablering af træningsbaner og støtteindsatser for forskellige målgrupper, herunder visitering til kombineret ungdomsuddannelse, der starter august 2015 Folkeskolereformen og vejledningsreformen har afskaffet uddannelsesplanerne i 8. klasse og i stedet indført, at skolerne via de individuelle elevplaner skal give en statusbeskrivelse af alle elever inden 1. december, der så skal danne grundlag for UU s efterfølgende uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Elever, der kan vurderes uddannelsesparate på baggrund af skolens statusbeskrivelse, skal tilbydes kollektiv vejledning i klasse- eller gruppesammenhæng samt have styrket og udfordret deres valgkompetencer som en del af skolens undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job, der afløser den hidtidige UEA-orientering i folkeskolen (UEA, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering). Individuel vejledning skal i udgangspunktet begrænses til kun at være et tilbud til elever, der ikke kan vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, hvilket forventes at være ca. 20 % af en elevårgang. UU-vejlederne skal således fremadrettet indgå i et endnu tættere samarbejde med lærerne i folkeskolens udskoling omkring uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse og undervisning i faget Uddannelse og Job. Især må der være fokus på at få sat indsatser i værk i løbet af udskolingen, der kan styrke og ruste ikke-uddannelsesparate elever til efterfølgende uddannelse og med elevplanen som et væsentlig omdrejningspunkt for samarbejdet mellem skole, hjem og vejleder. Efter ønske fra UU s styregruppe er der derfor i 2014 nedsat en arbejdsgruppe med fagperson- og ledelsesrepræsentanter fra folkeskoler og UU, der skal udarbejde rammerne for en fælles lokal læseplan i Uddannelse og Job for de tre nordvestjyske kommer, der betjenes af UU-Nordvestjylland. UU har også i 2014 indledt et tættere samarbejde med jobcentrene om at være direkte tilstede på jobcentrene på aftalte tidspunkter for at kunne vejlede unge og bistå ved visiteringen af ledige under 30 år, der får uddannelsespålæg. Her kan UU bidrage dels med en nyttig viden om de unges forudgående skolegang og samlede uddannelseshistorik, dels med aktuel viden om vilkår, regler og muligheder i uddannelsessystemet samt bistå ved elektronisk tilmelding til ungdomsuddannelse og ansøgning om SU. Omlægningen af kontanthjælpen til en uddannelseshjælp fra januar 2014 og udvidelsen af målgrupperne, der vil blive omfattet af et uddannelsespålæg, har øget behovet for lokale træningsbaner og afklaringsforløb for ledige årige, der enten ikke er uddannelsesparat til kompetencegivende uddannelse eller kan magte deltagelse fuldtidsuddannelse. Den kommende erhvervsuddannelsesreform, der yderligere skærper adgangskravene og overgangsniveauerne, vil blot forstærke dette behov, fordi der vil være en stigende gruppe af unge ledige, der ikke kan honorere de teoretiske krav i en erhvervsuddannelse. Som eksempel kan nævnes, at undervisningen i grundfagene skal løftes 2 niveauer på et 20 ugers grundforløb. Hvis eleven har afsluttet 10. klasse i matematik, og der indgår matematik på grundforløbet, så skal det afsluttes to niveauer højere, dvs. på C-niveau, der er det laveste gymnasiale

5 5 niveau. Tilsvarende skal en elev med 9. klasse i matematik således afslutte matematik på grundforløbet på 10. klasses niveau. Disse kompetencekrav skal sammenholdes med, at det ikke længere vil være muligt at forlænge grundforløbsundervisningen fra 20 til fx 40 uger, som vi kender det i dag. Endvidere vil det ikke vil være muligt at få adgang til et hovedforløb og tegne lærekontrakt, hvis grundfagsniveauet ikke er nået, fordi undervisningen i hovedforløbet vil foregå på et fortsat højere niveau. UU imødeser, at en stigende gruppe af unge ikke vil kunne honorere kompetencekravene i en erhvervsuddannelse, hvilket alt andet lige vil medføre et pres på de individuelle kommunale ungdomsuddannelser, EGU og STU. Mange af de elever, der ikke er uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller er uafklarede og ikke fokuserede på en voksentilværelse og et uddannelsesvalg, vælger at gå på produktionsskole for fx at træne stabilitet og selvstændighed samt for at få mere indblik i uddannelsessystemets og arbejdsmarkedets indretning og muligheder. UU er fortsat fast til stede 2 formiddage om ugen på Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro med henblik på løbende at følge op på elevernes uddannelsesafklaring, herunder om eleven efterfølgende skal tilbydes en EGU eller STU. I Lemvig har UU lokalkontor på Produktionsskolen Nordvestjylland. Her er vejledningssamarbejdet en integreret del i den daglige fælles omgang med eleverne. Endvidere har UU fortsat forbindelsesvejledere på alle ungdomsuddannelser, så hver institution og uddannelsesretning har sin egen kontaktvejleder i UU, der er i fast jævnlig kontakt med fastholdelseskoordinatorerne på uddannelsen omkring: Den håndholdte overlevering før uddannelsesstart En tæt opfølgning i opstartsfasen Fastholdelsesindsatsen undervejs i uddannelsesforløbet En hjælp til at foretage et nyvalg ved afbrud eller skift af uddannelse Aktivpligten for de årige, som UU Nordvestjylland ser som et meget vigtigt element i vejledningsindsatsen, er også videreført i den nye vejledningslovgivning. Men bortfaldet af de centrale midler fra Ungepakke 2 til kommunerne har medført en indskrænkning af økonomien til den lokale indsats. Således vil det ikke længere være muligt at sende unge i fuldtidspraktikker med dusørløn (22 kr./time), men i stedet kun i de 18 timer om ugen, der udgør minimumskravet i henhold til aktivitetspligten. Der vil heller ikke være resurser til at yde et generelt tilskud til nedbringelse af egenbetalingen for unge, der gerne vil på højskole som led i deres uddannelsesplan. Fremover kan der kun gives tilskud fra uddannelsespuljen til højskoleophold i helt enkeltstående tilfælde, hvor det er ganske særligt begrundet i henhold til en uddannelsesplan. De løbende ændringer i betingelser, muligheder og indsatser fordrer et velfungerende tværfagligt samarbejde på alle aktørniveauer som en helt afgørende forudsætning for en målrettet og velfungerende helhedsindsats for at sikre uddannelse til flest mulige unge. Meget ofte er UU-vejlederen det samlende og formidlende led i dette aktørsamarbejde, også selv om UU ikke er den primære handleaktør, hvilket kræver en særlig balancegang og respekt.

6 6 UU Nordvestjyllands kerneområder: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse ud fra en differentieret tilgang med mest mulig brug af kollektiv vejledning Bistå lærerne i undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job Forestå uddannelsesparathedsvurderingen for elever i 8. klasse Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for folkeskolens elever i klasse Samarbejde med skolen om indsatsplaner for elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate, herunder inddragelse af forældre Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Lave uddannelsesplaner og tilmelding til uddannelse/aktivitet for ikkeuddannelsesparate elever Etablere vejlednings- og kompetencedannende forløb for unge, der ikke kan vurderes uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse og derfor har behov for en træningsbane før en efterfølgende uddannelsesstart. Omfatter både elever fra folkeskoler, efterskoler og frie grundskoler mv. Vejlede elever på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået en aftale med UU Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, herunder sikre inddragelse af forældre Tilbyde vejledning til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, er i fuldtidsbeskæftigelse eller er omfattet af anden kommunal indsats Vejlede uddannelsesparate ledige årige efter henvisning fra Jobcentret Vejlede ved optagelse på produktionsskole og forestå målgruppevurdering Vejlede om og forestå visitering til kombineret ungdomsuddannelse (august 2015) Vejlede om og forestå indstillingen til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bistå årige med at tilmelde sig til ungdomsuddannelse og søge SU Derudover varetager UU-Nordvestjylland de tre driftskommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i tæt samarbejde med Produktionsskolen Nordvestjylland. Den generelle vejledningsforpligtelse omfatter alle unge, der har bopæl i UU- Nordvestjyllands dækningsområde. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Den nationale evejledning skal være det primære vejledningstilbud til selvreflekterende og informationssøgende unge og forældre. De kommunale vejledningsresurser til individuel vejledning skal differentieres og anvendes målrettet til de unge, der ikke kan profitere af den nationale vejledningsportal samt unge, der har brug for en udvidet vejledningsindsats med flere kombinerede aktiviteter og opfølgende

7 7 samtaler. Tilbuddet om evejledning fungerer således som et godt generelt supplement til den øvrige lokale uddannelsesvejledning. Unge under 18 år har pligt til at være i gang med skole, uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan. Unge under 18 år samt forældre skal modtage vejledning i forbindelse ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Unge over 18 år har selv ret til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. UU skal dog tilbyde vejledning til de unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i fuldtidsbeskæftigelse og ikke er omfattet af anden kommunal indsats fx fra Jobcentret i forbindelse med ledighed. Derudover skal UU bistå unge over 18 år, der selv kontakter UU for at få vejledning og praktisk hjælp i forbindelse med ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse og ansøgning om SU. Indsatsen for at få unge over 18 år i gang med uddannelse har haft en øget en øget bevågenhed i 2014 med implementeringen af den nye kontanthjælpsreform. UU har samtidig fortsat fokus rettet mod dels at få de årige til at vælge og påbegynde en uddannelse, dels at sikre vejledning til fastholdelse eller omvalg for unge, der står i begreb med at ville afbryde en ungdomsuddannelse. Fokusområderne for UU Nordvestjyllands indsats i 2015 vil blive samarbejdet om at implementere folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen i forhold til at aftale de fremtidige snitflader og samarbejdsprocedurer. Herudover vil visitationen til den kombinerede ungdomsuddannelse også komme som en ny opgave. Antallet af pladser fordeler sig med 9 årselever til henholdsvis Lemvig og Struer kommuner samt 23 pladser til Holstebro Kommune (dog kun halvt optag ved opstart i august 2015). Endvidere forventer UU, at samarbejdet mellem jobcentre og ungdomsuddannelser, især erhvervsuddannelserne, vil være et centralt fokus- og udviklingspunkt i UU Nordvestjyllands tætte involvering i brobygningsprojektet til erhvervsuddannelse på Uddannelsescenter Holstebro for uddannelseshjælpmodtagere under 30 år har vist et stort og stigende behov for træningsbaner til uddannelsesparate ledige, der netop forventes at kunne starte på uddannelse i løbet af 12 måneder. UU vil også i 2015 være engageret i den lokale afdeling af DM i Skills, hvor elever i folkeskolens afgangsklasser får kendskab til erhvervsuddannelserne, og hvor 418 elever fra 9. klasse i år har deltaget i det lokale mesterskab på Uddannelsescenter Holstebro i december måned. UU er repræsenteret i planlægningsgruppen og forestår blandt andet kontakten til overbygningsskolerne. Fakta om DM i Skills: DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelser og folkeskoler. DM i Skills 2015 finder sted den januar i Bella Center i København. Omkring 300 unge dyster inden for 36 forskellige fag om at blive landets bedste lærling. De lokale Skills-vindere fra konkurrencen for folkeskoleelever dyster om at DM i Skills for hold.

8 8 DM i Skills giver de unge erhvervsuddannelseselever chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Tilgangen til erhvervsuddannelserne har været faldende de sidste 10 år. Kun 19 % af en årgang, vælger i dag en erhvervsuddannelse efter grundskolen Regeringens målsætning er, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2025, for der bliver brug for faglært arbejdskraft i fremtiden Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser, og der er rigtig gode muligheder for både job og videreuddannelse. Organisering UU Nordvestjylland har hovedkontor i Nørreportcentret i Holstebro samt et lokalt vejledningskontor på henholdsvis Struer Statsgymnasium og Produktionsskolen Nordvestjylland, Lemvig. På de 3 UU-kontorer er der åben vejledning for unge, forældre mv. uden forudgående aftale i hele den daglige åbningstid. Efter aftale kan der også holdes forældresamtaler som eftermiddags- eller aftenmøder, og efter aftale træffes vejlederne også i Thyborøn, Ulfborg, Vinderup og Hvidbjerg. Endvidere er UU-vejledere også fast tilstede på aftalte tidspunkter på Uddannelsescenter Holstebro, Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro, Jobcenter Struer samt Job- og Kompetencecenter Vest i Holstebro. UU-Nordvestjyllands vejledere er organiseret i 3 faste teams, der dækker hvert sit geografiske område: Lemvig, Struer og Holstebro. Det er de lokale vejlederteams opgave at forestå en fælles strukturering og planlægning af den lokale vejledningsindsats baseret på en balanceret disponering af teamets samlede resursetildeling. Hver skole har en kontaktvejleder, men kan i den daglige vejledningsindsats blive betjent af flere vejledere fra teamet fx i forbindelse med forældrearrangementer og opstart af uddannelsesplaner. Vejledningen til elever i klasse foregår på skolerne, der skal stille et kontor til rådighed for vejlederen. UU er direkte tilstede på 53 skoler, heraf 40 med udskoling i 9. og 10. klasse. UU-Nordvestjylland har i alt 21½ fastansatte medarbejdere: 17 fuldtidsansatte vejledere, 7 mænd og 10 kvinder 3½ stabsmedarbejdere til administration, IT og projektledelse 1 leder UU har sagt farvel til 2 medarbejdere i 2014 til henholdsvis ansættelse som UU-leder i anden kommune samt overgang til efterløn. Som led i nedskæringerne på UUområdet er ingen af de 2 stillinger genbesat, men der er oprettet en midlertidigt 1-årig deltidsstilling (1/3 stilling) for at sikre en hensigtsmæssig tilpasning og reduktion. UU Nordvestjylland har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde p.t. folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, kontorassistent, cand. mag., ingeniør og civiløkonom. 14 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 2 er i gang med vejlederuddannelse, 1 medarbejder har kvalifikationer tilsvarende vejlederuddan-

9 9 nelsen og 3 medarbejdere varetager stabs- og sekretariatsfunktioner, der ikke indbefatter en vejlederfunktion. UU-Nordvestjylland refererer til en fælleskommunal styregruppe på 6 medlemmer, bestående af 2 forvaltningsdirektører fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungesektoren og beskæftigelsessektoren. I 2014 har UU skiftet formand for styregruppen, idet Holstebro Kommune, der er administrationskommune for UU, har fået ny direktør for Børne- og Ungeområdet. UU ser frem til et fortsat godt samarbejde med styregruppen og den nye formand. Endvidere har styregruppen oprettet et UU-råd i tilknytning til UU-Nordvestjylland. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkeds parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. UU-rådet består af 29 medlemmer, 23 interessentrepræsentanter samt styregruppen. UU-Nordvestjylland er repræsenteret i en lang række regionale, nationale og internationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og ledelsesniveau. UU Nordvestjylland har i 2014 haft et driftsbudget på kr. Hertil kommer et budget på kr. til STU-vejledning. Driftsbudgettet for 2015 vil være på kr. Hertil kommer et budget på kr. til STU-vejledning. Omfang Bilagssamlingen, der er udarbejdet som supplement til virksomhedsplanen, indeholder en lang række oversigter og statistikker over UU-Nordvestjyllands driftsopgaver. De væsentligste hovedtal omtales kort i det følgende: Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-Nordvestjylland forestår uddannelsesvejledningen for i alt 2840 elever i klasse fordelt på 20 folkeskoler, 18 friskoler, private grundskoler og kommunale heldagsskoler samt 2 efterskoler. UU koordinerer introkurserne for alle elever i 8. klasse, der lokalt har været fastholdt som et obligatorisk element, selv om lovgivningen har muliggjort en differentiering. Med den nye folkeskolereform fra august 2014 vil introkurser dog igen på landsplan blive obligatoriske for alle elever i 8. klasse. Hertil kommer 885 elever på efterskoler beliggende i UU-Nordvestjyllands område som indgår i UU-Nordvestjyllands planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske introkurser og brobygningsforløb. I alt 1231 elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler har deltaget i 2072 brobygningsforløb koordineret af UU-Nordvestjylland. Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 1/ viser, at 676 ud af 946 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse. For pigernes vedkommende er det 74 % og for drengenes vedkommende 70 % af hele årgangen, der tager et 10. skoleår. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 5 % til erhvervsuddannelse, 22 %

10 10 til gymnasial uddannelse, mens 2 % ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Fra 10. klasse viser søgemønstret, at 40 % tilmelder sig en erhvervsuddannelse, 46 % tilmelder sig en gymnasial uddannelse, 5 % starter på EGU eller STU, mens 8 % ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Der er sket en stigning på 2 % point i antallet af elever, der søger erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasse (samlet stigning på 6 % i de sidste to år), og et tilsvarende fald i ansøgningen til de gymnasiale uddannelser efter 10. klasse. UU Nordvestjylland har fortsat fokus på at øge minoritetsetniske unges tilgang til erhvervsuddannelse og EGU via inddragelse af forældre og rollemodeller i vejledningsprocessen for herigennem at øge de minoritetsetniske unges kendskab til arbejdsmarkedet og de faglærte uddannelser og fremme deres lyst til og motivation for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Aktivindsatsen for de årige Unge årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan, jf. Bekendtgørelse nr. 872 af 7/ Forløbene skal være aftalt mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Aktivpligten kan opfyldes fx ved: - at være i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervs eller gymnasial) - at være i gang med en EGU (erhvervsgrunduddannelse) - at gå på en produktionsskole - at gå på højskole, efterskoler, hus- eller håndarbejdsskole - at gå på en SU-berettiget privat uddannelse - at arbejde mindst 18 timer om ugen (frivilligt, lønnet eller med dusør) UU skal kontakte den unge og dennes forældre inden for 5 hverdage, når vejlederen er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Den unge skal herefter tilbydes en ny aktivitet senest 30 kalenderdage senere. Aktiviteten skal så vidt muligt have uddannelsesperspektiv og relevans for den unges mulige valg af ungdomsuddannelse. UU kan overdrage ansvaret for aktivpligten til Børne- og Familieafdelingen, når den unge er så udfordret, at en aktivindsats på 18 timer om ugen ikke er muligt at opretholde. Herefter kan UU i samarbejde med den ansvarlige sagsbehandler iværksætte en mindre aktivindsats, eller sagsbehandleren kan vælge midlertidigt at fritage den unge for aktivpligten. En væsentlig del af aktivindsatsen for de årige er endvidere betjeningen af det tværfaglige ledelsesteam, der på 8-10 møder om året tager stilling i enkeltsager samt løbende følger den generelle varetagelse af indsatsen. I alt har UU Nordvestjylland haft kontakt til 282 unge i årets første 11 måneder (360 i 2013) som følge af aktivpligten. Holstebro Kommune har gennemsnitligt ca. 90 unge omfattet af aktivpligten (100 i 2013), mens Lemvig og Struer kommuner har gennemsnitligt ca. 25 unge på aktivlisten (Lemvig 35 og Struer 45 i 2013).

11 11 Ungevejledningen for årige UU-Nordvestjylland har en opsøgende vejledningsforpligtelse overfor alle unge op til 25 år, der ikke er i fuld beskæftigelse eller omfattet af anden vejledning i forbindelse med uddannelse eller ledighed. UU s kernevejledningsindsats retter sig mod de unge, der har afsluttet deres skolegang inden for 3 år men endnu ikke har påbegyndt og fået fodfæste i en ungdomsuddannelse. Det omfatter hovedsageligt årgangene 1996, 1997 og 1998 svarende til ca unge pr. årgang. Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2014 viser, at 95 % af de17- årige er i gang med skole eller ungdomsuddannelse (93 % i 2013) og 93 % af de 18- årige er i gang med ungdomsuddannelse (90 % i 2013). Generelt er frafaldet fra ungdomsuddannelserne fortsat faldet fra 2013 til Frafaldet uden omvalg på de 3 årige gymnasiale uddannelser er nu under 2 % (3 % i 2013), mens det på hf er steget markant til 12 % (7 % i 2013). Største udfordring er fortsat frafaldet i erhvervsuddannelserne, både under grundforløbet og i overgangen til hovedforløbet (praktikaftale). På grundforløbet er det 27 % af eleverne, der falder fra uden at foretage et direkte omvalg (28 % i 2013), mens yderligere 16 % af eleverne vælger om undervejs i et grundforløb (21 % i 2013). UU Nordvestjylland imødeser fortsat store udfordringer med at sikre fastholdelsen i erhvervsuddannelserne og begrænse SU-rytteri og optagelse af perspektivløse SUlån, der kun har til formål at sikre et levegrundlag. Dette skal ses i lyset af stigningen i antallet af unge årige på uddannelseshjælp, der får uddannelsespålæg samt i forhold til, at kompetencekravene hæves i erhvervsuddannelserne efter august UU Nordvestjylland har en aktiv vejledningsforpligtelse overfor alle selvforsørgede årige, der er bosat i de tre driftskommuner og ikke er i fuldtidsbeskæftigelse, i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det drejer sig om ca. 700 voksne, der aktivt skal kontaktes 1-2 gange om året med et tilbud om uddannelsesvejledning. Individuelle ungdomsuddannelser i kommunal regi, EGU og STU UU-Nordvestjylland varetager gennemførelsesvejledningen for erhvervsgrunduddannelsen, EGU, for Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelse forventes EGU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang. De lokale måltal for gennemførte EGU-forløb er fastsat til 20 uddannelser pr. år i Holstebro samt 8 forløb i henholdsvis Lemvig og Struer. Da EGU en som hovedregel er et 2-årig uddannelsesforløb svarer det til henholdsvis igangværende forløb, i alt 72 EGU-forløb. Den aktuelle status for igangværende EGU-forløb i 2014 opgjort medio november viser: 25 igangværende forløb i Holstebro (32 i 2013), 16 i Lemvig (16 i 2013) og 6 i Struer (12 i 2013), i alt 47 forløb, svarende til 1,6 % af en ungdomsårgang. Af de 47 igangværende forløb er 9 forløb etableret på kommunale arbejdspladser (9 i 2013).

12 12 Mens antallet af EGU-forløb har været stabilt og uændret i Lemvig og på højde med det nationale måltal på 2,5 %, så er antallet af EGU-forløb er i Holstebro og Struer faldet tilbage til niveauet lige efter finanskrisen. Det er vanskeligt at finde private praktikpladser til eleverne, og EGU-målgruppen er også blevet svagere, har flere udfordringer og mangler stabilitet og arbejdsrobusthed til fuldtidsarbejde. Samtidig med er arbejdskravene og intensiteten fortsat stigende på arbejdsmarkedet også set i lyset af finanskrisen og den udbredte anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til ufaglærte jobs inden for visse brancher. Endvidere medfører jobcentrenes omfangsrige anvendelse af virksomhedspraktikker og etablering af virksomhedscentre samt de bortfaldne tilskudsmuligheder til ansættelse af EGU-elever sammen med virksomhedernes generelle tilbageholdenhed med at hyre ufaglært personale, at det er sværere for EGU-vejlederne at finde ordinære elevpladser til EGU-eleverne, der jo skal aflønnes tilsvarende almindelige 1. års lærlinge. UU Nordvestjylland imødeser imidlertid et stigende antal unge i målgruppen for en EGU i forbindelse med at kompetencekravene i erhvervsuddannelserne skærpes med den nye reform til august Status for EGU er, at 13 EGU-forløb er gennemført i perioden januar-oktober (16 i 2013). 23 EGU-forløb er afbrudt uden gennemførelse i perioden januar-oktober (28 forløb i 2013), hvoraf 10 er overgået til erhvervsuddannelse, 4 har fået ordinært job, 2 er sygemeldte og har orlov, 4 er overgået til uddannelsesydelse mhp. stabilisering og senere uddannelsesstart, 2 er fraflyttet kommunen og 1 er startet på produktionsskole for at starte igen på en ny EGU, når der foreligger en ny brancheafklaring. Fordelingen i procent mellem kvinder/mænd er 25/75 i Holstebro, 33/67 i Lemvig og 50/50 i Struer. UU-centrene skal i henhold til lov og bekendtgørelse varetage gennemførelsesvejledningen for den særligt tilrettelagte 3-årige udannelse, STU. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelserne forventes STU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang tilsvarende omfanget af EGU en. De lokale måltal for gennemførte STU-forløb er 20 uddannelsesforløb pr. år i Holstebro samt 8 uddannelser i henholdsvis Lemvig og Struer, i alt 36 årlige forløb. Da STU en som hovedregel er et 3-årigt uddannelsesforløb, svarer det fuldt implementeret til henholdsvis 60, 24 og 24 igangværende forløb, i alt 108 STU-forløb. Den aktuelle status for STU er i alt 135 igangværende forløb (110 i 2013, 96 i 2012) fordelt med 73 uddannelser i Holstebro (65 i 2013, 55 i 2012), 22 uddannelser i Lemvig (14 i 2013, 15 i 2012) og 40 uddannelser i Struer (29 i 2013, 26 i 2012). Derudover er yderligere 4 forløb bevilget men endnu ikke opstartet, mens i alt 8 uddannelser er sat på pause (27 i 2013). I 2014 er 33 uddannelser afsluttet efter gennemførelse (25 i 2013, 32 i 2012). De væsentligste STU-leverandører, opgjort ultimo november 2014, er: Uddannelsescenter Mariebjerg: 46 PlusPlan: 21 Rom Skole: 15 STUdie ved fjorden: 12 Søndbjerggård, Thyholm: 12 Havredal gl. skole: 7

13 13 Hilltop, Skive: 5 StruerSkolen: 5 Aspit, Skive: 3 UU-Nordvestjylland er fast medlem af rehabiliteringsudvalgene i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune samt deltager som ad hoc medlem i Struer Kommune. STUvejlederne deltager også løbende i snitflademøder mellem Børne- & Ungeområdet og Voksenområdet samt i overleveringsmøder ved det fyldte 18. år. Endelig deltager STU-vejlederne i opstarts- og evalueringsmøder i VISO-regi. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område, der gratis yder specialiseret viden til fagfolk og bistår ved udredning af borgerens behov i sager med udsatte børn/unge/voksne samt børn/unge/voksne med handicap. Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser Det nationale måltal på 95 % for gennemførelse af en ungdomsuddannelse er baseret på en profilmodel, der udtrykker den forventede prognose for, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. I den seneste profilopgørelse fra november 2014, der fremskriver uddannelsesniveauet for afgangseleverne fra 2013, er alle 3 kommuner over landsgennemsnittet med ungdomsuddannelsesfrekvenser på 92 % i Lemvig (88 % i 2013), 90 % i Holstebro (90 % i 2013) og 88 % i Struer (89 % i 2012). Lemvig Kommune har efter et lille dyk igen fået en fin fremgang, hvilket blandt andet kan forklares med en stigning i antal EGU- og STU-forløb ift. til 95 % -målsætningens forudsætninger. Tages der højde for, at nogle unge optages på videregående uddannelser uden en fuld kompetencegivende ungdomsuddannelse, viser billedet procenttal på henholdsvis 96 % i Lemvig (93 % i 2013), 94 % i Holstebro (93 % i 2013) og 93 % i Struer (93 % i 2013). Lemvig er dermed en af de 18 ud af 98 kommuner, der har en andel på 95 % eller derover, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse. At Holstebro og Struer nu er på henholdsvis 94 % og 93 % må tages som et klart udtryk for at det er inden for en mulig rækkevidde at indfri 95 % -målsætningen i UU-Nordvestjyllands dækningsområde. At løfte procentsatsen med yderligere 1 procent vil kræve en fastholdelse i ungdomsuddannelserne af yderligere 3 elever pr. afgangsårgang i Lemvig, 3 elever i Struer og 8 elever i Holstebro. For første gang har Undervisningsministeriet også udmeldt profiltallene med en 6 årig prognose, hvor tallene for andelen af unge, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse således er 80 % i Holstebro, 83 % i Lemvig og 77 % i Struer. 21 kommuner, herunder både Lemvig og Holstebro, har en andel på 80 % eller derover, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 6 år efter afslutningen af 9. klasse. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen til en uddannelsesindsats for ledige årige forventes at kunne indvirke positivt på profiltallene i de kommende år. UU ser dog en udfordring i forhold til manglen på træningsbaner for de ledige årige, der vurderes uddannelsesparate til at kunne starte på uddannelse i løbet af 12 måneder. Hvis der ikke oprettes passende kommunale træningsbaner til disse unge,

14 14 skubbes de ud i at skulle starte direkte på uddannelse, hvilket de netop ikke er klar til, for ellers ville de jo have været vurderet åbenlys uddannelsesparate til direkte start. Hvis der mangler træning i livsmestring, stabilitet, faglighed, social omgang og selvstændighed, så er det for vanskelig en opgave for uddannelsesstederne at fastholde eleverne, selv med en udvidet mentorindsats og ekstra lektiehjælp. Både erhvervsuddannelserne og VUC melder om stigende udfordringer med en stadig svagere elevgruppe. UU har i samarbejde med Jobcentrene i Lemvig, Holstebro og Struer kommuner netop sendt 2 ansøgninger til puljemidler under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til at kunne tilbyde VUC-forløb til 30 ledige unge og højskole-/produktionsskole til 15 ledige unge. En højskoleuge koster 5000 kr., en produktionsskoleuge koster 2326 kr. og 12 timers VUC-undervisning koster ca. 700 kr. om ugen, når kommunen skal betale den fulde uddannelsesudgift via Betalingsloven. De 3 kommuner i Nordvestjylland har til stadighed en gruppe unge i alderen år på uddannelsesydelse uden en gennemført ungdomsuddannelse, uden eksaminer fra folkeskolen og med en personlig, social og faglig ballast, der for den enkelte vanskeliggør troen på, at gennemførelse af en uddannelse kan lykkes. De unge, der er vurderet uddannelses-parate eller aktivitetsparate har en række fælles kendetegn, der blandet andet er: At de har generelle indlærings- og afkodningsvanskeligheder fx som følge af senmodning At de har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang At de har modtaget specialundervisning At de er ordblinde eller opfatter sig selv som ordblinde og dermed ude af stand til at kunne lære det samme som andre At de har lav motivation til yderligere skolegang At de er blevet mobbet At de er ensomme, mangler venner og sociale fritidsinteresser At de har et lavt selvværd/ lav selvtillid At de er psykisk sårbare hvoraf nogle har psykiatriske diagnoser At de har eksistentielle problemer At flere af dem tidligere har afbrudt en eller flere uddannelsesforsøg At de mangler redskaber til at øve indflydelse på egen livssituation At de mangler grundlæggende færdigheder i at komme konstruktiv ud af en svær situation/udfordring uden at give op At deres personlige og sociale netværk er meget spinkelt eller nærmest ikke eksisterende Der er i høj grad brug for at udvikle og afprøve nye træningsbaner for de mange unge ledige, der får pålagt en uddannelsespligt men fortsat har utilstrækkelige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Der forventes svar på de to ansøgninger inden årets udgang, men der er kun afsat midler til 4-6 projekter inden for hvert indsatsområde. Endvidere skal UU lave en fælles beskrivelse til de 3 jobcentre af eksisterende mentorordninger i de forskellige aktørsystemer, der kan bringes i spil til at støtte og fastholde unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

15 15 Opmærksomhed UU Nordvestjylland har arbejdet målrettet med at skabe udvikling inden for de 15 indsatser, der blev beskrevet i virksomhedsplanen for 2014, og er lykkedes med at få skubbet processerne i den rigtige retning og få sat et aftryk på alle områder. Mange af indsatsområder går igen i prioriteringen af opmærksomheden i 2015 i bestræbelserne på at sikre den fortsatte udvikling og implementering af det brede aktørsamarbejde om at sikre uddannelse til alle unge i Nordvestjylland. Under hvert hovedfunktionsområde er udvalgt 3 konkrete målepunkter, der kan evalueres som opfølgning på virksomhedsplanen for 2015: Vejledning i grundskolen og 10. klasse Fortsat udvikle og beskrive praksis for vejledningsindsatsen i folkeskolen herunder styrke samarbejdet om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og elevplanen som omdrejningspunkt for den fælles indsats overfor ikke-uddannelsesparate elever. Implementere den lokale læseplan for Uddannelse og Job i udskolingen herunder at afprøve og udvikle UU s rolle og konsulentfunktion. Indarbejde den kommende kombinerede ungdomsuddannelse samt EUDreformen i vejledningsprocessen og udskolingsforløbet, herunder information til skole, elev og forældre samt aktuelle praktikværter. Ungevejledning for årige Videreudvikle det tværsektorielle samarbejde omkring de årige ledige uddannelsesparate uddannelseshjælpmodtagere, der skal deltage i introducerende vejledning og træning til ungdomsuddannelse, herunder visitation til kombineret ungdomsuddannelse og STU samt målgruppevurdering til EGU og produktionsskole. Implementering af nye snitflader med Jobcentrene og erhvervsskoler om fastholdelse og opfølgning på unge, der påbegynder erhvervsuddannelse som følge af et uddannelsespålæg herunder en styrket informationsindsats om skærpede optagelses- og gennemførelseskrav. Fortsat fokus på nødvendigheden af at styrke vejledning, introduktion og træningsbaner til erhvervsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse over for unge med anden etnisk baggrund end dansk. Erhvervsgrunduddannelsen, EGU Styrke samarbejdet med Jobcentrene omkring etablering af EGU-forløb for ledige på uddannelseshjælp.

16 16 Styrke den tværfaglige dialog med Jobcentret og forbedre overleveringen, dels af EGU-elever, der ikke kan gennemføre uddannelsen, dels af EGU-elever, der har gennemført uddannelsen og skal sikres fortsat beskæftigelse på særlige vilkår. Øge antallet af EGU-forløb samlet set i UU-Nordvestjylland, for at vende en nedadgående udvikling de seneste år. Særlig tilrettelagt uddannelse, STU Implementering af journalisering og sags styring i nyt specialvejledningsmodul i UV-data. Fokus på UU s rolle og ansvar for fremskaffelse af skriftligt materiale/ dokumentation til brug for målgruppevurderingen i STU-indstillingen. Fortsat udvikling og implementering af årshjulet for STU-vejledningen, der sikrer en mere jævn fordeling af udskolinger og opfølgninger hen over arbejdsåret. Statistik, ledelse og kompetenceudvikling Opfølgning på antal af og indsatser for ikke-uddannelsesparate elever, der er omdrejningspunktet for UU s vejledningsopmærksomhed i folkeskolen. Fortsat vurdere, om der er behov for en justeret organisering ift. funktionsansvar og lokale teams også set i lyset af reduktion af normering. Metodeudvikling og -implementering af nye tiltag i den kollektive og gruppebaserede vejledning til brug i folkeskolen og i ungevejledningen fx som et obligatorisk element i samarbejdet med produktionsskolen og den kommende kombinerede ungdomsuddannelse.

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2017

Virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan 2017 UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser UU Nordvestjylland

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2 Virksomhedsplan 2010 UU Nordvestjylland har i det seneste år fortsat haft fokus

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Virksomhedsplan 2016

Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland varetager

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Disposition for workshoppen -oversigt over de særlige elevgrupper Formål: Overblik over højskolernes tilbud til særlige elevgrupper Samarbejde Erfaringsudveksling

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Torsdag

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Indstilling. Styrket indsats på ungeområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Styrket indsats på ungeområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juni 2013 Styrket indsats på ungeområdet Øget fokus på 95 % målsætningen og initiativer målrettet ungeledigheden i Aarhus Kommune.

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere