EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen"

Transkript

1 Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher Andersen

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1. Generel information om skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Skolepraktik Bedømmelsesplan Eksamensregler Svendeprøver Overgangsordning Læringsaktiviteter Trin 1: Undervisningsplan for Intro EDB Lagerstyring Undervisningsplan for Enhedslaster Undervisningsplan for Erhvervsrettet ergonomi Undervisningsplan til Kørekort B Undervisningsplan for Praktisk lager Undervisningsplan for Samfundsfag E H Undervisningsplan for EDB Lagerstyring Undervisningsplan for Fremmedsprog F - Engelsk Undervisningsplan for Kundebetjening lager Undervisningsplan for Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Undervisningsplan for Oplagring og forsendelse af farligt gods Undervisningsplan for Sundhed lager H

3 3.3.1 Undervisningsplan for Lagerøkonomi Undervisningsplan for Logistik og samarbejde Undervisningsplan for Time-, sags- og ressourcestyring Trin Logistikspeciale Undervisningsplan for Lastsikring og stuvning af gods Undervisningsplan for Logistik, organisation og økonomistyring Undervisningsplan for Intro Transport og kompetenceafklaring Undervisningsplan for Konflikthåndtering Undervisningsplan for Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Undervisningsplan for Lean kortlægning af værdistrøm Undervisningsplan for Logistikopgaver med 3. part Undervisningsplan for Styring af logistikopgaver med 3. part Lager og transport speciale Undervisningsplan for Grundlæggende kvalifikationsbevis Undervisningsplan for Kørekort C H Undervisningsplan for Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Undervisningsplan for Internationale forhold og branchekendskab Undervisningsplan for Iværksætteri og Innovation Undervisningsplan for Samfundsfag E svendeprøvemodulet Undervisningsplan for Svendeprøve Trin 2 med speciale Undervisningsplan for Valgfag svendeprøvemodulet

4 1. Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger EUC Vest er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på EUC Vest, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: EUC Vest Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside: 4

5 På EUC Vest tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Skibsmekaniker Skibsmekaniker Vindmølletekniker Vindmølletekniker Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x logistik Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x Kok Tjener Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Tandklinikassistent X x 5

6 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på EUC Vest, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Vision: EUC Vest er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov. EUC Vest vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbydeattraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. 6

7 Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på EUC Vest, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på EUC Vest blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring. På EUC Vest er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på EUC Vest blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På EUC Vest er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overord- 7

8 nede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i forhold til egen læring. Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske. Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. 8

9 Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på EUC vest kan findes på følgende link: 9

10 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Vejgodstransport, specialerne godstransport og kranfører Adresser: EUC Vest Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf EUC Vest Afd. Transport og Logistik Storstrømsvej Esbjerg N 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Undervisningsmiljøet for vejgodstransport er bygget op om læringsrummene: Formidlingsrummet Praksisrummet Studierummet Modellen anvendes på alle læringsaktiviteter Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter. Her får eleverne den samme gennemgang i samme form. Det er op til læreren at præsentere stof eller budskab på en sådan måde, at eleven som den modtagende part, bliver motiverede til at være en aktiv del af læreprocessen. Praksisrummet: Her arbejder eleverne alene eller sammen med lærerne og afprøver teorierne med praktiske øvelser, det kan være ude på øvelsesområdet eller i et andet lokale. Der arbejdes aktivt med de forskellige opgaver og hvis der for eksempel arbejdes med simulator (praktisk) er her mulighed for, at afprøve naturvidenskabelige fag. Læreren fungerer både som instruktør, vejleder eller som den der giver feedback, for på den måde at forholde sig til elevens læring. Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Eleverne har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Eleverne søger information, beskriver, dokumenterer, løser opgaver eller selv sætter sig ind i teori. Her er lærerens rolle, at stå for faglig vejledning og at være den ansvarlige for elevernes motivation og herved stimulere elevernes læreproces ved at være aktivt opsøgende i forhold til eleverne. 10

11 Elevinvolvering Eleverne kan involveres på følgende måde: Elevrådet med møder og konferencer Individuelle valg af arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil Mulighed for valgfri specialefag og studierettet og erhversrettet påbygning Der tages udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses elevens forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet differentieres der på forskellige måder. Eleverfaringer inddrages og danner grundlag for en problemstilling Fælles teoretisk stof om et emne, hvorefter der arbejdes i grupper eller enkeltvis Tiden, der er til rådighed Opgavemængde og opgavetyper Arbejdsmetoder og hjælpemidler Lærerroller og elevstyring De tre lærerroller er: Underviser, hvor læreren formidler stoffet Kontaktlærer, hvor læreren rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan Faglig vejleder, hvor læreren giver råd og vejledning under elevernes selvstændige arbejde 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Uddannelsens varighed fastsættes af skolen på baggrund af kompetencevurderingen jf. Hovedbekendtgørelsen, som skolen foretager i forbindelse med udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan. Når et skoleforløb afsluttes, vurderer læreren om eleven har nået målene. Er dette ikke tilfældet, aftales det i samråd med elev og virksomhed, hvorvidt eleven har brug for supplerende undervisning, skal gentage dele eller hele skoleforløbet. Eller om eleven kan opnå de manglende kompetencer i virksomheden. I de forskellige læringselementer fremgår det, hvorledes de enkelte læringselementer evalueres. Når en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af hans uddannelsesplan, om der er flyttet undervisning fra grundforløb til hovedforløb. Denne undervisning gennemføres så vidt 11

12 muligt indenfor rammerne af fag, som hjemmearbejde og ved ekstra lærerdækning i udvalgte timer i den ordinære undervisning. Den konkrete model fastsættes individuelt for hver enkelt elev. 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Lager og terminal uddannelsens hovedforløb er inddelt i tre trin. Skamatisk ser uddannelsen således ud.: Grundforløb Skole 14,5 uger Hovedforløb Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Praktik Skole 6 uger 5 uger 5,6 9,6 til 3,8 15 uger 10,6 uger uger uger Trin 1: Lagermedhjælper Trin 2: Lageroperatør med speciale Trin 3: Lager- og terminaldisponent Praktik Du skal være i skole 35 lektioner om ugen, heraf er de 5 lektioner projekttimer. Dit skolearbejde vil svare til en 37 timers arbejdsuge, så der vil være hjemmearbejde i et vist omfang. 12

13 2.5 Skolepraktik Der er mulighed for at komme i skolepraktik på uddannelsen: Lager og Terminal. 2.6 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres mindst en gang under et skoleforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske arbejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-trinsskalaen, bestået/ikke bestået eller gennemført/ikke gennemført efter resultatformerne for faget. Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig For valgfag gælder: 13

14 Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes ud fra løsning af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Resultatformerne kan være følgende: Delkarakter Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). 2.7 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. 2.8 Svendeprøver For elever der afslutter uddannelsen med trin 1 lastbilchauffør, afholder skolen en prøve mod slutningen af skoleundervisningen jf. 11 i gældende eksamensbekendtgørelse. Prøven har en varighed af 60 minutter som er fordelt således: 45minuter praktisk opgave og 15 minutters mundtlig evaluering af den praktiske opgave samt spørgsmål i elementær transportteori. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 godschauffør med speciale, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve jf. 12 i gældende eksamensbekendtgørelse. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Skolen arbejder sammen med det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen Vejgodstransport og der afholdes møder fire gange årligt. Samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne foregår således, at der tages kontakt til virksomhederne midt i skoleforløbet. Her er der mulighed for at orientere virksomheden omkring den enkelte elev og skabe det gode samarbejde skole og virksomhed imellem. Endvidere er der på skolen tilknyttet en virksomhedskonsulent, som har til opgave at opsøge virksomhederne. Derved bevares kontakten til virksomhederne både i de perioder hvor der er elever tilknyttet og ligeledes i de mellemliggende perioder 14

15 2.9 Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2010 følger denne lokale undervisningsplan 15

16 Læringsaktiviteter 3.0 Trin 1: Undervisningsplan for Intro EDB Lagerstyring Revideret Hovedforløb lager H1 1.maj 2012 Evaluering og Bedømmelse: Evalueringen foregår løbende og med udgangspunkt i dit faglige niveau. Den afsluttende bedømmelse foregår i form af en test og ved afgivelse af standpunktskarakter. Dit elevarbejde indgår som en del af bedømmelsen Faget skal bestås. Teorilokale med plads til 16 elever og 16 Pc er Antal 35 Lærerkvalifikationer: En lærer, som har kendskab og rutine i at anvende et professionelt lagerstyringssystem Læringselementer: Du kan anvende et professionelt integreret EDB lagerstyringsystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår. Du bliver introduceret til løsning af opgaver på lageret via lagerstyringsprogrammet. Vi forventer at du deltager aktivt i teoriundervisningen. Undervisningsmateriale udleveres løbende i form af kopimateriale og kompendier. Elevforudsætninger: Gennemført grundforløb indenfor Transport og Lager eller tilsvarende Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. Test i slutningen af forløbet Navision Udleverede kompendier Side 16 af 59

17 Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter lokale Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Du har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Du søger information, beskriver, Der tages udgangspunkt i dit standpunkt og behov samt læringsstile. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses dine forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Køb og salg Stregkoder Varekort og oprettelse heraf Inddeling af lokationer Undervisningsplan for Enhedslaster Hovedforløb lager H1 Evaluering og Bedømmelse: Du får en standpunktskarakter, ud fra de opgaver du har løst samt din mundtlige og praktiske præstation i timerne. Revideret 1.maj 2012 Lageret R113 samt teorilokale med 16 elevpc er og projektor Antal 35 Lærerkvalifikationer: En lærer som er uddannet indenfor lagerområdet Læringselementer: Her skal du arbejde med læsning og afmærkning samt kunne afmærke, surre og stuve samt sikre gods på og i forskellige former for enhedslaster og lastbærere. Der arbejdes både med pallegods, containere og lastbiler i både teori og praksis. Der vil ligeledes forekomme teoretisk opgaveløsning. Elevforudsætninger: Gennemført grundforløbet indenfor Transport og Logistik eller tilsvarende Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde. Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne. Side 17 af 59

18 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres. Faget skal bestås. BAR Transport Udleverede kompendier Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter lokale Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Du har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Du søger information, beskriver, Der tages udgangspunkt i dit standpunkt og behov samt læringsstile. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses dine forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Emballage Udstyr og materiel Godshåndtering Undervisningsplan for Erhvervsrettet ergonomi Revideret Antal Hovedforløb lager H1 og H2 1.maj H1: 16 og H2: 19 Evaluering og Bedømmelse: Evalueringen foregår løbende med udgangspunkt i dit faglige niveau. Den afsluttende bedømmelse foregår ved afgivelse af standpunktskarakter. Dit elevarbejde indgår som en del af bedømmelsen såvel teoretisk som praktisk. 16 elevpc er og projektor. Lokalet skal have plads til gulvøvelser/gymnastik Lærerkvalifikationer: Erfaring fra sikkerhedsarbejde, ergonomi samt interesse for faget Side 18 af 59

19 Læringselementer: Du får en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer, der påvirker kroppen når den arbejder. Dette skal medvirke til at forebygge arbejdsskade ved at anvende korrekte arbejdsstillinger og bevægelser. Der arbejdes med arbejdspladsens indretning og valg af korrekt udstyr. Du skal udarbejde et løsnings-forslag i et miniprojekt som skal fremlægges. Endvidere bliver du introduceret til gymnastiske øvelser, som skal hjælpe dig til at forebygge bl.a. Ryg- og ledsmerter. Vi forventer at du deltager aktivt i teoriundervisningen. Undervisningsmateriale udleveres løbende i form af kopimateriale og kompendier. Elevforudsætninger: Gennemført grundforløb indenfor transport og Logistik eller tilsvarende Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde. Eleven kan anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen. Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktion samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde. Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformning af disse. Miniprojekt som synliggør din forståelse af arbejdsmiljø og hjælpemidler. Det gennemgåede skal ligeledes anvendes i forbindelse med lagerindretning i faget Praktisk lager. BAR Transport udleveret materiale - Ikke pt. Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter lokale Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Du har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Du søger information, beskriver, Der tages udgangspunkt i dit standpunkt og behov samt læringsstile. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses dine forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Side 19 af 59

20 Lagerindretning APV Hjælpemidler Løfteteknikker Stress Undervisningsplan til Kørekort B Hovedforløb lager H1 Evaluering og Bedømmelse: Faget afsluttes med teoretisk og praktisk prøve udfra kriterierne BE/IB Revideret 1.maj 2012 Jævnfør gældende regler for området. Antal 61 Lærerkvalifikationer: Godkendt kørerlærer til kørekort kategori B Læringselementer: Selve erhvervelsen af kørekort B udføres af privat kørerlærer og i privat regi. Du kan føre køretøjer hørende til kategori B på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jvf. Gældende myndighedskrav. Elevforudsætninger: Min. 18 år gammel og gyldig lægeerklæring Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverve kørekort B, jf. gældende myndighedskrav Jf. lektionsplan for erhvervelse af kørekort Bestå hhv. teoriprøve og køreprøve Teoribogen kørekort B TUR Program Kørekort B Side 20 af 59

21 Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter lokale Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Du har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Du søger information, beskriver, Der tages udgangspunkt i dit standpunkt og behov samt læringsstile. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses dine forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet Undervisningsplan for Praktisk lager Hovedforløb lager H1 Evaluering og Bedømmelse: Du får en standpunktskarakter, ud fra opgaver samt din mundtlige og praktiske præstation i timerne. Revideret 1.maj 2012 Lageret R113 og teorilokale med 16 elevpc er, projektor og overheadprojekter. Antal 35 Lærerkvalifikationer: Lærer som er uddannet indenfor lagerområdet Læringselementer: Her arbejder du med indretning af et lager. Endvidere kan du udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler. Du får kendskab til at udføre og deltage i lagerstyring, udskrivning af rekvisitioner, tildeling af lokationer og opbygning heraf. Du arbejder med emballering og afmærkning af såvel almindeligt og farligt gods. Der arbejdes ligeledes med arbejdsmiljø og sikkerhed i arbejdet. Du skal udarbejde et løsningsforslag til indretning af et lager i en bygning som du får tildelt af din lærer. Derudover beskrives løsningen i et miniprojekt/opgave som fremlægges. Endvidere skal der udarbejdes en personalehåndbog hvori du beskriver de forskellige jobfunktioner på et lager. Opgaven skal afleveres. Elevforudsætninger: Gennemført grundforløb indenfor Transport og Logistik eller tilsvarende Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan i et samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. Eleven kan anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. Side 21 af 59

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere