Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland"

Transkript

1 Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004

2

3 Indhold RESUMÉ 1. Indledning Evalueringens genstandsfelt Evalueringens indhold Evalueringens metode og datagrundlag Læsevejledning... 7 DEL I: MÅL, ORGANISERING OG FORMIDLING Målene med DDN Baggrunden for målene med DDN Målene med DDN Var målene realistiske? DDNs mål i internationalt perspektiv Samlet vurdering af DDNs mål Den nordjyske Fyrtårnsmodel Karakteristik af Den nordjyske Fyrtårnsmodel Modellens forudsætninger, styrker og svagheder Organiseringen af DDN i et internationalt perspektiv Udmøntningen af programmet Samlet vurdering Formidling Fyrtårnscenterets formidlingsindsats Formidlingsindsats på projektniveau Effekter af formidlingsindsats Samlet vurdering DEL II: RESULTATER, EFFEKTER OG MÅLINDFRIELSE Digital forvaltning: Resultater og effekter Karakteren af indsatsen Offentlig forvaltning Borgerinddragelse og demokratiske processer IT i sundhedssektoren Samlet vurdering IT-erhverv: Resultater og effekter Karakteren af indsatsen Projekternes resultater: Viden, erfaringer og løsninger Projekternes spredning, synergi og videreførelse Samlet vurdering Kompetence og uddannelse: Resultater og effekter Karakteren af indsatsen IT i undervisningen IT-kompetenceudvikling udenfor undervisningssektoren IT i fritid, kultur og kunst

4 7.5. IT for udsatte grupper Samlet vurdering IT-infrastruktur: Resultater og effekter Karakteren af indsatsen Projekternes resultater i form af viden, erfaringer og løsninger Projekternes videreførelse, synergi og spredning Samlet vurdering Tværgående erfaringer på det projektnære niveau Effekter på det regionale niveau Den offentlige sektors brug af IT Brugen af offentlige digitale ydelser Virksomhedernes IT-anvendelse Befolkningens brug af IT i Nordjylland IT i undervisning og uddannelse IT-erhvervets udvikling IT-infrastruktur Samlet vurdering Konklusion om målindfrielse samt fremadrettede anbefalinger Mål og målindfrielse Fremadrettede forslag Litteraturliste ENGLISH SUMMARY Bilag 1: Statistiske informationer om virksomhedernes anvendelse af IT Bilag 2: Statistiske informationer om borgernes IT-anvendelse Bilag 3: Oversigt over deltagere i kvalitative interview Bilag 4: Metodenotat vedrørende kvantitativ dataind-samling

5 RESUMÉ På baggrund af rapporten om Det Digitale Danmark blev Nordjylland i december 1999 udpeget af regeringen til at være den region i Danmark, hvorfra der over en fireårig periode ( ) skulle indsamles erfaringer med brug af informationsteknologi til gavn for resten af landet. Med programmet Det Digitale Nordjylland (DDN) blev Nordjyllands Amt udråbt til IT-fyrtårn, og man bevilgede i den sammenhæng 170 mio. kr. til formålet. Teknologisk Institut har medio 2004 gennemført en evaluering af DDN med fokus på programmets mål, organisering og resultater. Evalueringen er udført for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Det har været et væsentligt vilkår for evalueringen, at der siden programmets iværksættelse i 2000 generelt er sket en markant udvikling af informationsteknologien og i den samfundsmæssige forståelse af dens muligheder og begrænsninger. Således har evalueringen påpeget en række forhold, som set med nutidens øjne kan være problematiske, men som med udgangspunkt i den viden man besad ved programmets opstart både forekom hensigtsmæssige og rationelle. Evalueringens overordnede resultater peger på, at DDN indenfor de givne rammer er blevet godt gennemført. I de 89 projekter, som har opnået støtte fra DDN i løbet af den fireårige periode, er der genereret en lang række værdifulde resultater og erfaringer, som der kan bygges videre på regionalt såvel som nationalt. Samtidig peger evalueringen på, at der har været et hensigtsmæssigt samspil mellem den eksplorative karakter, programmet fik hvor DDN fungerede som et eksperimentarium for en lang række forsøg med IT-anvendelse, udvikling og udbredelse og den måde, hvorpå programmet blev organiseret. Et af de væsentlige formål med evalueringen har været at lave en fremadrettet analyse af de indhøstede erfaringer, med fokus på, hvordan erfaringerne fra DDN kan anvendes uden for DDNs kontekst. I den forbindelse præsenteres i det følgende en tematisk struktureret gennemgang af evalueringens centrale temaer med fokus på de centrale learning points, som programmet har givet anledning til. Målene med DDN Ambitiøse programmål Det er et væsentligt træk ved initiativet DDN, at målene med programmet fra starten har været relativt ambitiøse. I hovedkontrakten mellem det daværende IT- og Forskningsministerium og Nordjyllands Amt finder vi den mest ambitiøse målformulering, idet målet for DDN her er at etablere Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland og herigennem støtte det samarbejde, som allerede er etableret mellem virksomheder, Aalborg Universitet, Forskerparken NOVI A/S og lokale myndigheder. I projektkonkurrencerne beskrives må- i

6 lene som at fremme IT-udviklingen og -anvendelsen og at gøre os alle klogere på indretningen af Det Digitale Danmark og omstillingen til netværkssamfundet og bidrage til generelt at højne IT-paratheden i Danmark. I projektkontrakterne mellem Nordjyllands Amt og de 89 deltagende projekter blev formålet beskrevet som at fremme IT-udviklingen og IT-anvendelsen i Nordjylland og at afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Bredt fokus De forskellige målformuleringer udtrykker, at programmet fra starten var tænkt med et bredt strategisk fokus. Programmet havde således fokus på: (1) At fremme den brede anvendelse og implementering af IT, (2) At løfte regionen forskningsmæssigt og erhvervspolitisk, og (3) Med udgangspunkt i en søgende tilgang til informationsteknologiens potentialer at gennemføre åbne eksperimenter med hensyn til IT-udvikling, -udbredelse og -anvendelse. Det brede fokus afspejler, at DDN netop må betragtes som et initiativ et politisk udspil der ikke som udgangspunkt var funderet i dybtgående strategiske analyser om mulighederne og grænserne for at skabe innovation, udvikling eller nå andre mål gennem øget anvendelse af IKT. Brede mål skabte behov for afklaring, prioritering og operationalisering Evalueringen viser, at målene både ud fra en uafhængig vurdering og i sammenligning med relevante internationale IT-udviklingsinitiativer er brede og flertydige. Eksempelvis har ingen af de fire internationale programmer, som vi har inddraget, søgt at dække så mange forskellige aspekter af IT-udvikling som DDN. Givet målenes karakter og programmets decentrale udmøntning er det vores vurdering, at DDN-organisationen (dvs. DDNs bestyrelse og det såkaldte Fyrtårnscenter ) i større omfang end tilfældet har været, i programmets indledende fase burde have foretage en eksplicit afklaring, prioritering og operationalisering af målene med programmet. Herved kunne programmet have fået et klarere fokus, end tilfældet har været. Trods den manglende eksplicitte målafklaring viser undersøgelsen, at der tilsyneladende i løbet af programperioden implicit er opnået en konsensus i brede dele af DDN-organisationen om primært at se DDN som et eksperimentarium for en lang række forsøg med IT-anvendelse, -udvikling og -udbredelse, og hvor det ikke giver mening på forhånd at opstille præcise mål. Denne tilgang afspejler den usikkerhed, der var i starten af 2000, med hensyn til de mulige socioøkonomiske konsekvenser og gevinster ved en øget teknologianvendelse. ii

7 DDNs form og organisering: Fyrtårnsmodellen Decentral udmøntning af programmet DDN er en decentral udmøntning af en national IT-politisk satsning. Programmet er reguleret i den såkaldte Hovedkontrakt mellem VTU og Nordjyllands Amt, som giver amtet det formelle og reelle ansvar for programmets udmøntning. Udmøntning gennem projektkonkurrencer med 2/3 medfinansiering DDN skal, ifølge hovedkontrakten med VTU, udmøntes gennem projektkonkurrencer. Projektkonkurrencemodellen er karakteriseret ved, at konkurrenceudbyderen beskriver de behov og målsætninger, som projekterne skal forsøge at dække. Det er op til projekterne selv at foreslå samarbejds- og løsningsmodeller, der kan tilfredsstille de behov og målsætninger, som er opstillet. I forbindelse med projektkonkurrencerne ydes maksimalt 1/3 statslig finansiering, mens projektansøger skal finansiere 2/3 af projektsummen. Organiseringen har understøttet den eksplorative karakter, DDN fik Organiseringen af DDN skal forstås i sammenhæng med initiativets brede målsætninger. Samlet set er det her vores vurdering, at programorganisationen har understøttet den søgende tilgang til udviklingen af netværkssamfundet, som man havde i slutningen af 1990 erne, og den eksplorative, brede og anvendelsesorienterede profil, programmet fik. Med afholdelse af projektkonkurrencer inden for afgrænsede temaer og indsatsområder kan styringen af programmet betegnes som blødt koordineret mål- og rammestyring, hvor en top-down og en bottom-up tilgang kombineres. Topdown tilgangen er kendetegnet ved DDNs mulighed for at definere temaer og indsatsområder for projektkonkurrencerne. Bottom-up tilgangen er kendetegnet ved projektkonkurrencerne, hvor målopfyldelsen afhænger af, at lokale aktører spiller med og formulerer relevante projektansøgninger inden for de valgte temaer. Fyrtårnsmodellens blødt koordinerede mål- og rammestyring, hvor man udskrev projektkonkurrencer inden for relativt brede temaer, betød, at man fik etableret en programform, hvor man kunne drage nytte af de lokale aktørers kreativitet og idérigdom og samtidig sikre en høj grad af lokalt ejerskab til de enkelte projekter. Formen velegnet til en bred, eksplorativ tilgang, men mindre velegnet til en mere fokuseret IT-satsning Prisen for de fordele, som projektkonkurrencemodellen indebærer, er imidlertid, at det er vanskeligt at øve indflydelse på projektporteføljen, både i forbindelse med projektformuleringerne og projektimplementeringerne. Det har samtidig, efter vores vurdering, været vanskeligt at skabe synergier og samarbejder på tværs af projekter, hvilket i høj grad beror på, at de enkelte projekter, som følge af projektkonkurrencemodellen, er enkeltstående projekter, der ikke er udviklet som led i en større samlet udviklingsstrategi. iii

8 Programmets form er derfor i høj grad hensigtsmæssig i forhold til en bred, eksplorativ tilgang til afprøvning af netværkssamfundets muligheder, men i mindre grad i forhold til en mere fokuseret satsning på at fremme IT-udvikling og -anvendelse. I den sammenhæng viser evalueringens internationale perspektivering af DDN, at man i de fire udvalgte internationale eksempler på ITudviklingsinitiativer har været betydeligt mere strategisk orienteret. Samtidig viser den, at der i den sammenhæng er valgt en mere top-down styret tilgang til støtte for IT-udviklingen. Der kunne have været gjort mere for at styrke læringsaspektet i organiseringen Selv hvis udgangspunktet er, at DDN primært er et eksplorativt initiativ, kunne der dog have været gjort mere for i programmets organisering at optimere den erfaring, som kunne indhøstes fra gennemførelsen af projekter og udnyttelsen af deres resultater. DDN kunne have sikret en mere systematisk forudgående afdækning af international og national state of the art applikationsmæssigt, teknisk og i andre relevante henseender som udgangspunkt for prioriteringen af specifikke temaer. Læringspotentialet i projekterne kunne samlet have været større, hvis læringsdimensionen fra starten var blevet indtænkt mere konsekvent i programmets og de enkelte projekters design. Medfinansieringskravet har haft positive effekter Det er vores generelle vurdering, at kravet om medfinansiering havde positiv betydning i forhold til udviklingen af reelt ejerskab til projekterne. Hovedårsagen var, at det gav de involverede virksomheder, institutioner m.v. en direkte økonomisk interesse i en succesfuld gennemførelse af projekterne. Størrelsen af medfinansieringskravet forekommer at have været hensigtsmæssig. Den statslige støtte har således været så tilpas høj, at den har understøttet, at de fleste relevante projektideer er blevet realiseret. Støttemuligheden har således bidraget til: At få igangsat en række projekter, som formodentlig ikke ville være blevet igangsat uden statslig støtte. At fremskynde igangsætningen af projekter, som formodentlig alligevel ville være blevet igangsat, men på et senere tidspunkt og måske i en anden form. At give volumen til projekter, som alternativt ville være blevet igangsat i reduceret form. I et fremadrettet perspektiv synes ulemperne ved medfinansieringskravet at være, at det favoriserer veletablerede institutioner på bekostning af iværksættere og mere græsrodslignende organisationer. Samtidig fremmer det inkrementale projekter på bekostning af projekter med større innovationshøjde. iv

9 Fyrtårnscenteret har effektivt understøttet projekternes gennemførelse Projekterne skulle løbende indsende en række oplysninger m.v. til Fyrtårnscenteret. Det er vores vurdering, at selv om nogle projektledere har opfattet indrapporteringskravene som omfattende, har de for langt de fleste projekter været relativt lette at håndtere, når først de administrative indberetninger var sat i system. Derfor har oplevelsen af en administrativ belastning primært gjort sig gældende i de første faser af projekterne. Blandt andet i forbindelse med projekternes administrative samspil med Fyrtårnscenteret er der blandt projektlederne en anerkendelse af, at Fyrtårnscenteret har ydet en kvalificeret og professionel indsats. Der er over en bred front ros til Fyrtårnscenteret for hurtig respons på henvendelser samt for at yde en meget serviceorienteret indsats. Velfungerende samarbejde Evalueringen viser, at der i programperioden har været et hensigtsmæssigt samspil mellem programmets centrale aktører og interessenter. Der har imidlertid været en central uenighed mellem DDN og Aalborg Universitet, som har været gældende i hele programperioden. Uenigheden har handlet om, i hvilken grad programmet skulle fokusere på: (1) Anvendelsen af teknologi, dvs. at øge brugen af IT for at løfte regionen i bredden og dermed skabe grundlag for den lærende region, eller på (2) Innovative teknologiske projekter med udgangspunkt i forskermiljøerne på Aalborg Universitet, den lokale industriklynge samt Forskerparken NOVI A/S. Det var den brede strategi, der sejrede, hvorfor Aalborg Universitet, Forskerparken NOVI A/S og klyngevirksomhederne ikke blev omdrejningspunktet for indsatsen. Processen afspejlede de forskelle i prioriteringsfokus, som til stadighed har præget samarbejdet og debatten om DDN. Som det beskrives af de involverede parter, har uenighederne imidlertid ikke udviklet sig til en barriere for gennemførelsen af den brede linje, som blev valgt. Erfaringsformidling Fyrtårnscenteret har ydet en stor indsats i forhold til formidling Fyrtårnscenteret har i programperioden gjort en stor indsats for bredt at markedsføre kendskabet til programmet i regionen, nationalt og internationalt. Der er endvidere ydet en stor indsats i forhold til mere specifikt at formidle udvalgte erfaringer og resultater fra de enkelte projekter og hovedtemaer gennem afholdelse af foredrag, seminarer, konferencer, webformidling m.v. Mange projekter har i et eller andet omfang indgået i formidlingsaktiviteter, ofte foranstaltet af Fyrtårnscenteret. Der er dog stor variation i intensiteten af de enkelte projekters involvering i formidling. v

10 Fyrtårnseffekten kunne dog have været styrket Trods den omfattende formidlingsindsats, der har været gennemført af Fyrtårnscenteret og flere projekter, er der flere forhold, som kunne have bidraget til at styrke omsætningen af erfaringsformidling til læring og dermed det udbytte, som ikke-involverede aktører i og uden for regionen ville kunne drage af DDN. Større fokus på interaktive læringsmiljøer For det første kunne DDN have lagt mere vægt på læringsorienteret tovejs - og mange-til-mange -kommunikation med fokus på systematiseret erfaringsudvikling og erfaringsdiskussion gennem forskellige typer af instrumenter eksempelvis erfagrupper som kunne have bidraget til et bredere optag af DDNresultater uden for projektkonsortierne. Bevidst inddragelse af multiplikatoraktører For det andet synes initiativet kun i begrænset omfang at have inddraget mulige multiplikatoraktører, såsom TICer, erhvervschefer, brancheorganisationer, interesseorganisationer eller det Teknologiske Servicenet. Denne type aktører kunne ligeledes have været med til at skalere spredningen og forankringen af erfaringer både i og uden for regionen igennem deres målgruppeaktiviteter. Større krav til projekternes deltagelse i formidlings- og erfaringsudveksling For det tredje er det vores vurdering, at man i projektkontrakterne burde have stillet større og klarere krav til, hvordan de enkelte projekter skulle indgå i systematiske formidlings- og erfaringsudvekslingsaktiviteter. Højere grad af interministeriel koordinering For det fjerde er det vores vurdering, at DDN, både i forhold til politikudvikling og på et operationelt niveau, ville have haft en større effekt for erfaringsudvikling og -anvendelse, hvis der i programperioden på interministerielt niveau havde været en større grad af koordinering og interaktion med DDN. Behov for formidlingsstrategi Endelig kunne formuleringen af en egentlig formidlingsstrategi allerede i programmets indledende fase have styrket sammenhængen og synergien i de gennemførte formidlingsaktiviteter. Erfaringer og resultater på tværs af hovedtemaer De støttede projekter inden for de fire hovedtemaer udgør en yderst heterogen mængde, hvilket vanskeliggør udledningen af tværgående konklusioner på tværs af projekter og hovedtemaer. Følgende generelle erfaringer synes dog at være gældende på tværs af de fire hovedtemaer: Originale projekter, men også projekter med begrænset nyhedsværdi Under de fire hovedtemaer er der gennemført en lang række originale projekter, som har genereret erfaringer og resultater, der både er nye i en regional og i en national sammenhæng. Der er imidlertid også gennemført en række projekter, vi

11 som måske er nye i en regional sammenhæng, men som kun i mindre grad er nye i en national, endsige international, kontekst. Det gælder eksempelvis en række af projekterne inden for IT i undervisningen. Større inddragelse af eksperter fra relevante faglige miljøer uden for amtet i de forskellige projektgrupper kunne have styrket grundlaget for, at alle de støttede projekter tog udgangspunkt i state of the art. Begrænset samarbejde og synergieffekter mellem projekter Trods flere undtagelser har der kun i moderat omfang været synergieffekter og samarbejder mellem de støttede projekter. Således har de fleste projektdeltagere primært haft fokus på at gennemføre deres egne projekter, mens de ofte ikke har haft tid til eller ikke har prioriteret deltagelse i tværgående samarbejder eller netværk med andre projekter. Projekterne har generelt bidraget til en udvikling inden for deres områder Størstedelen af projekterne er afviklet efter planen og har inden for deres afgrænsede områder bidraget til udviklingen af ny viden, løsninger, kompetenceudvikling m.v. Ifølge projekternes selvevalueringer ser en stor del af løsningerne samtidig ud til at være blevet bragt i anvendelse, eller ser ud til at ville blive det. Projekterne har derfor generelt givet et bidrag til udviklingen inden for de fire hovedtemaer, men de fleste projekter eller tematiske satsninger har ikke haft storskala- eller driftskarakter, og deres effekter kan derfor vanskeligt eftervises på regionalt niveau. Dette udelukker imidlertid ikke, at projekterne, uanset deres størrelse, har kunnet inspirere andre og dermed have en effektiv demonstrationseffekt. Vigtigt med fokus på ledelse, organisation og kompetencer Erfaringerne fra en række projekter viser, at en bevægelse i retning af et netværkssamfund, hvor kommunikation og interaktion stimuleres gennem anvendelsen af IT, stiller langt større krav end blot at udvikle de teknologiske muligheder og styrke den teknologiske infrastruktur. Erfaringerne peger på betydningen af organisatoriske, ledelsesmæssige og kompetencemæssige forudsætninger og på en målrettet orientering imod konkrete brugerbehov, hvis anvendelsen af IT i nye sammenhænge skal føre til bedre løsninger, større effektivitet eller en styrket demokratisk dialog. Erfaringerne peger endvidere på betydningen af målrettet markedsføring af de udviklede løsninger og koncepter overfor relevante brugergrupper. Erfaringer og resultater inden for de fire hovedtemaer Digital forvaltning Det er vores samlede vurdering, at projekterne indenfor hovedtemaet Digital forvaltning er blevet gennemført i overensstemmelse med intentionerne, og at der er genereret en række værdifulde resultater og erfaringer. vii

12 De tværgående erfaringer fra de gennemførte projekter understreger, at programinitiativet DDN må forstås som et udviklingsinitiativ, der gennemføres i en forholdsvis moden sammenhæng. Således peger mange af de indhøstede erfaringer på kompleksiteten og på mangesidede udfordringer, hvis udvikling og anvendelse af informationsteknologi i nye sammenhænge skal medføre reelle forbedringer og forretningsmæssige og institutionelle innovationer, herunder organisatoriske, kompetencemæssige udfordringer og behovet for konsekvent brugerorientering og brugerinvolvering i alle faser. Med hensyn til effektiviseringsgevinster i forvaltningen demonstrerer projekterne, at sådanne gevinster ikke materialiserer sig på kort sigt. Dette skyldes til dels, at en del af projekterne, blandt andet på grund af tekniske problemer, stadig er på et tidligt stade med hensyn til deres ibrugtagning af løsninger. Dog virker det uhensigtsmæssigt, at der blandt kommunerne typisk ikke er gennemført systematiske målinger af gevinsterne. De tværgående erfaringer peger også på behovet for overordnet styring og koordinering, særligt med henblik på at sikre fælles tekniske standarder for at sikre, at udviklingen af nye løsninger kan bruges bredt. Flere projekter peger i både selvevalueringsrapporter og fokusgruppeinterview på, at de tekniske problemer, herunder især at etablere forenelighed imellem forskellige standarder og løsninger, har været væsentlige. En større vægtning på en teknisk og funktionel specifikation i opstarten af projekterne, byggende på state of the art på området, kunne sandsynligvis have mindsket omfanget af denne type problemer. IT-erhverv Det er vores samlede vurdering, at DDN-projekterne indenfor hovedtemaet ITerhverv som hovedregel blevet gennemført i overensstemmelse med intentionerne. Der er skabt værdifulde resultater Ligeledes er det vores vurdering, at en række af projekterne i høj grad har været originale i kraft af deres indhold og fokus, og at de har genereret en række værdifulde resultater, effekter og erfaringer. Disse resultater og erfaringer har i vid udstrækning et potentiale for bredere anvendelse, og dette potentiale synes i en vis grad at være blevet realiseret, ligesom der også fremover kan forventes at være interesse i en række af de udviklede løsninger udenfor de konkrete projekters ramme. Meget begrænsede synergieffekter Imidlertid synes spredningseffekterne fra de gennemførte projekter at være blevet hæmmet som følge af begrænsede synergieffekter mellem de gennemførte projekter. Samarbejdet mellem projekterne indenfor temaet IT-erhverv synes ikke at have været veludviklet, heller ikke mellem projekter, der er blevet gennemført indenfor samme sektor. viii

13 Der kunne have været gennemført mere systematiske formidlingsaktiviteter Selv om det kan være vanskeligt at realisere synergieffekter, som er nært knyttet til de konkrete teknologiske koncepter, der anvendes i de enkelte projekter, har der efter al sandsynlighed været urealiserede synergieffekter på andre områder. Det er ikke mindst tilfældet i forbindelse med formidlingsindsatsen, hvor der indenfor særlige sektorer, f.eks. byggeri, landbrug og transport, udmærket kunne have været gennemført mere koordinerede, systematiske og interaktive formidlingsaktiviteter, f.eks. med dannelse af erfagrupper, inddragelse af eksterne parter i udviklingsforløb eller lignende. Dette kunne muligvis have bidraget til udvikling indenfor brancherne som helhed regionalt og på landsplan. Projekterne bygger kun i begrænset grad på nordjyske styrkepositioner Vurderet fra en erhvervspolitisk synsvinkel synes de gennemførte projekter kun i begrænset grad at bygge på de styrkepositioner, som kan identificeres i den nordjyske regions erhvervsstruktur. Den nordjyske mobilklynge og dens virksomheder synes kun i nogen grad at være repræsenteret blandt de støttede projekter. Dette er givetvis et resultat af DDNs overordnede udformning, hvor den decentrale projektkonkurrencemodel i forbindelse med temaet IT-erhverv åbner op for projektforslag fra alle dele af erhvervslivet. Demonstrationseffekt igennem det brede fokus, men begrænset erhvervsudvikling Herigennem afprøves der nye muligheder og indhøstes erfaringer på et meget bredt felt. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis en sådan bred erfaringsopsamling er hovedformålet, og hvis intentionen er at demonstrere potentialerne af IT på et meget bredt felt. Det er dog næppe den mest hensigtsmæssige strategi, hvis målet er at stimulere en erhvervspolitisk udvikling og specialisering baseret på klyngedannelse og styrkelse af eksisterende og potentielle erhvervsmæssige styrkepositioner. Kompetence og uddannelse Det er vores overordnede vurdering, at der indenfor alle hovedtemaets tre områder er gennemført projekter, som har genereret frugtbare resultater og erfaringer. Positive resultater med IT for udsatte grupper Særligt positive synes erfaringerne at være indenfor indsatsområdet Kunst og kultur, underindsatsområdet IT for udsatte grupper. De indhøstede erfaringer demonstrerer her i høj grad de store potentialer, som ny teknologi har for inddragelse eller opkvalificering af udsatte grupper og bidrager derved også som demonstrationsprojekter til nogle bredere målsætninger om et netværkssamfund, hvor samfundet bindes tættere sammen i kraft af ny teknologi. De gennemførte projekter har, udover at lette adgangen til IT-anvendelse, formået at tilføre målgrupperne en flersidet styrkelse af deres kompetencer, omfattende både ITfaglige kompetencer og bredere sociale kompetencer. ix

14 Ikke tilstrækkeligt afsæt i eksisterende erfaringer med hensyn til IT i undervisningen For området IT i undervisningen gælder det, at de gennemførte projekter, efter vores vurdering, har understøttet en udvikling, hvor IT anvendes integreret i pædagogisk og organisatorisk udvikling. De fleste af projekterne synes dog ikke i tilstrækkelig grad at have taget afsæt i eksisterende erfaringer og projekter med IT indenfor uddannelsessektoren i Danmark og internationalt, specielt i forhold til de erfaringer, som blev opbygget under Puljen for Teknologistøttet Uddannelse under Undervisningsministeriet, og som fra 2000 blev integreret i Learning Lab Danmark. Det tilsyneladende mangelfulde udgangspunkt i de erfaringer, der var opbygget i CTU-regi, har også medført, at der kun i begrænset omfang synes at være udviklet bæredygtige institutionelle IT-strategier, der ikke beror på ildsjæle, og som kan sættes i drift i større skala. Stor indsats for bredt kompetenceløft, men ingen informationer om kvaliteten Under området IT-kompetenceudvikling udenfor undervisningssektoren er der gennemført aktiviteter, hvor adskillige tusinde deltagere har fået opgraderet forskellige IT-kompetencer. Projekterne har i denne forbindelse nået deres kvantitative målsætninger. Det er dog ikke muligt, på baggrund af eksisterende data, at vurdere kvaliteten og betydningen af det kompetenceløft, deltagerne har fået. Dog synes de statistiske indikatorer at pege på, at der er sket et løft i bredden i forhold til Nordjyllands udgangspunkt, da DDN-initiativet påbegyndtes. Ej heller er det muligt at sammenholde resultaterne med effekterne af andre og tidligere masseindsatser om IT-kompetencer, såsom pc-kørekortet. IT for udsatte grupper: Potentiale for spredning og kommerciel udnyttelse Indenfor indsatsområdet IT for udsatte grupper er det vores vurdering, at de gennemførte projekter har udviklet koncepter og løsninger, som klart har potentiale for større spredning og eventuel kommerciel udbredelse. Igen kan samspillet med den forskningsmæssige viden, der findes inden for hjælpemiddelområdet på Aalborg Universitet og i regi af Hjælpemiddelinstituttet, dog med fordel udnyttes bedre. Positiv udvikling af samarbejdsrelationer med hensyn til IT i undervisningen Der er en række eksempler på positive synergieffekter indenfor indsatsområdet IT i undervisningen, hvor DDN-projekter har samarbejdet med hinanden og med nationale og internationale samarbejdspartnere og derigennem skabt resultater, der ellers ikke var blevet realiseret. Specielt er det værd at pege på de samarbejdsrelationer, som er opbygget mellem Aalborg Universitet og videninstitutioner som EUC NORD. Det kan potentielt betyde, at virksomheder i regionen får en lettere og mere entydig adgang til fleksibel kompetenceudvikling af deres medarbejdere på tværs af kvalificeringsniveauer. x

15 Også indenfor indsatsområdet IT-kompetenceudvikling udenfor undervisningssektoren og IT for udsatte grupper er der eksempler på positive synergieffekter, eller med økonomiske termer måske snarere på positive eksternaliteter: Det er tilfældet i den forstand, at flere af DDN-projekterne har vist, at den udvidede IT-anvendelse har selvforstærkende sideeffekter med hensyn til styrkelsen af den sociale sammenhængskraft i regionen. IT-infrastruktur Det er vores overordnede vurdering, at der inden for dette hovedtema er igangsat væsentlige og perspektivrige projekter. Høj grad af lokalt ejerskab indenfor temaet Det er bemærkelsesværdigt, at egenfinansieringsgraden indenfor hovedtemaet IT-infrastruktur er 84%, hvilket er tydeligt større end for de øvrige hovedtemaers vedkommende. Den høje egenfinansieringsgrad vidner om en høj grad af ejerskab blandt projektparterne, sandsynligvis kombineret med en forventning om en hurtigere eller større afkastningsgrad end de bredere anlagte ITanvendelsesprojekter. Værdifuld viden og værdifulde erfaringer Blandt andet på den baggrund er det vores vurdering, at projekterne under hovedtemaet samlet har genereret en række værdifulde erfaringer og værdifuld ny viden både af positiv og negativ karakter. Nordjysk Netforum har således formået at skabe et godt strategi- og videngrundlag for en fremtidig infrastruktur, der tilgodeser væsentlige samfundsmæssige hensyn i et langsigtet perspektiv. Samtidig har projektet anskueliggjort IT-infrastrukturens fremtidige betydning, og at den nuværende politik på området står i kontrast til det behov for styring og langsigtet helhedsplanlægning, som projektet har demonstreret behovet for. I forlængelse heraf har projektet gjort tydeligt, at manglende central styring af den danske IT-infrastruktur kan have vidtgående konsekvenser for den nationale sikkerhed i katastrofesituationer. Spredning og videreførelse både regionalt og nationalt Med hensyn til videreførelse, synergi og spredning er det vores vurdering, at en stor del af de erfaringer og løsninger, der er skabt indenfor hovedtemaet ITinfrastruktur, bliver spredt og videreført både på regionalt og nationalt niveau. Der har således været en række samarbejdsrelationer og spredningsaktiviteter fra de enkelte projekter under hovedtemaet i forhold til relevante partnere i og udenfor den nordjyske region. Svag synergi mellem IT-infrastruktur og de øvrige DDN-temaer Synergien og samarbejdsrelationerne imellem projekterne under hovedtemaet IT-infrastruktur og projekterne under de øvrige DDN-hovedtemaer har dog været mindre udviklet. Kravet fra DDN om, at alle projekter udenfor infrastruk- xi

16 turområdet skulle overveje projektets implikationer for IT-infrastrukturen, er således kun i meget spredt og begrænset omfang blevet opfyldt. Vi vurderer på den baggrund, at der er et urealiseret potentiale for videndeling mellem temaerne, herunder med hensyn til, hvilke krav de gennemførte projekter indenfor de andre temaer stiller af krav til fremtidens IT-infrastruktur, også i lyset af IKT-udviklingstendenserne internationalt. Målindfrielse Man kan identificere tre overordnede mål med DDN: At skabe et netværkssamfund At fremme IT-udviklingen og -anvendelsen i Nordjylland At demonstrere og afprøve netværkssamfundets muligheder. Blev Nordjylland et netværkssamfund? Visionen om netværkssamfundet Den buket af statistiske indikatorer, der er indsamlet om befolkningens ITadgang og IT-anvendelse, antallet af kommuner, som har elektronisk dokumenthåndtering, antallet af virksomheder, der anvender e-handel m.m., kan tilsammen opfattes som den ydre manifestation af de daværende forestillinger om netværkssamfundet. Dette er et samfund, hvor alle (borgeren, administratoren, politikeren, virksomheden, medarbejderen, uddannelsesinstitutioner m.fl.) er på, er tilknyttet forskellige udvekslingsrum igennem effektive opkoblinger til internettet og anvender nettet til transaktioner, udveksling af informationer m.v. i forbindelse med et bredt spektrum af behov, produkter og ydelser. Nordjylland har bevæget sig i retning af netværkssamfundet Har DDN realiseret et sådant mål? Evalueringen viser, at Nordjylland entydigt har bevæget sig i retning af en sådan forståelse af netværkssamfundet. Andelen af borgere og virksomheder, som har adgang til internettet, er vokset markant, adgangen sker med større båndvidde, borgerne anvender oftere internettet, andelen af kommuner, der anvender elektronisk sagsstyring, er vokset, myndighederne kommunikerer oftere med hinanden via internettet, andelen af befolkningen, der anvender IT til uddannelsesformål, er stigende osv. Imidlertid kan vi ikke på denne baggrund konkludere, at DDN har realiseret et netværkssamfund i Nordjylland. Det er tilfældet, fordi den nævnte udvikling ikke er unik for Nordjylland, men genfindes i hele Danmark, i den vestlige verden og globalt. Man kan derfor ikke tilskrive DDN udviklingen. Nordjylland er i dag ikke en region, der er tydeligt nærmere netværkssamfundet end de øvrige danske regioner. Tværtimod er Nordjylland på flere områder mindre udviklet end gennemsnittet for Danmark. xii

17 Dog må det fremhæves, at udviklingen i Nordjylland på nogle punkter er gået hurtigere end i det øvrige Danmark og sammenlignelige regioner i programperioden. Det gælder kommunernes sagsstyring og journaliseringssystemer, anvendelsen af XML til kommunikation mellem kommuner og myndigheder, andelen af befolkningen, der gør brug af offentlige digitale ydelser og andelen af virksomheder med egen hjemmeside. Regionen har derfor i flere henseender indsnævret eller elimineret forskellen til det øvrige land. Det er muligt, at disse tendenser er et direkte eller indirekte resultat af aktiviteter gennemført i DDNregi. Fremmede DDN IT-udviklingen og -anvendelsen i Nordjylland? Forståelsen af målet Fremme af IT-udviklingen og -anvendelsen er et andet væsentligt mål med DDN. Et initiativ kan fremme IT-udvikling og -anvendelse på mange måder og niveauer. Fremme af udvikling og anvendelse kan både forstås som egentlig produktudvikling, men også som anvendelse af eksisterende teknologier på nye måder, på nye områder eller blandt nye målgrupper, og der kan derfor vanskeligt udledes konkrete succeskriterier af målet. Hvornår har DDN fremmet udviklingen i tilstrækkelig grad til, at man kan sige, at målet er opfyldt? - men de 89 projekter har bidraget til IT-udvikling og -anvendelse Når det er sagt, er det dog klart, at DDN, i kraft af resultaterne og erfaringerne fra de 89 gennemførte projekter, har ydet et mærkbart bidrag til IT-udviklingen og IT-anvendelsen i den nordjyske region. - dog næppe på den mest optimale måde DDNs tilrettelæggelse og udmøntning har dog næppe været den optimale med hensyn til at fremme den nordjyske IT-udvikling og -anvendelse. Der kunne i højere grad have været fokuseret på færre og større indsatsområder med udgangspunkt i et stærkere analytisk fundament, der kunne have været lagt vægt på systematisk at sikre, at gennemførte projekter hvilede på state of the art nationalt og internationalt, og et konsekvent og løbende fokus på systematisk læring og erfaringsudveksling kunne have styrket DDNs bidrag til udviklingen både i regionen og for landet som helhed. Demonstrerede og afprøvede DDN netværkssamfundets muligheder? Forståelsen af målet Dette er en tredje målsætning, der kan fremhæves som en af de væsentligste. Målsætningen fremhæver det eksplorative, eksperimenterende aspekt i initiativet. Det er vores vurdering, at DDN i en vis grad har opfyldt denne målsætning, om end det igen må påpeges, at der kun vanskeligt kan udledes præcise succeskriterier fra målsætningen, ligesom der kan være en konflikt mellem målet om at fremme IT-udvikling og -anvendelse og at demonstrere netværkssamfundets muligheder: Målet om at fremme IT-udvikling og -anvendelse lægger op til at xiii

18 støtte indsatsområder og initiativer, der mest effektivt fremmer udviklingen, mens målet om at demonstrere netværkssamfundets muligheder i højere grad lægger op til en søgende tilgang, hvor der gås nye veje og afprøves nye muligheder. De 89 projekter har demonstreret og afprøvet IT-muligheder Samlet har de 89 gennemførte projekter dog uden tvivl både demonstreret og afprøvet en lang række muligheder ved anvendelsen af informationsteknologi i nye sammenhænge. Her er DDNs bredde en styrke: Initiativet repræsenterer en stor pulje af værdifulde erfaringer, både om muligheder og begrænsninger i udviklingen af ny teknologi og anvendelse af informationsteknologi på nye måder og i nye sammenhænge. Der kunne dog uden tvivl have været gjort mere for, mere effektivt, at udnytte DDNs potentiale som demonstrationsinitiativ og eksperimentarium. Det kunne have været sket ved en mere systematisk og konsekvent indtænkning af et læringsperspektiv i initiativet både på program- og projektniveau. DDN har imidlertid i visse sammenhænge demonstreret netværkssamfundets potentiale på andre måder, der er nærmere Manuel Castells brede forståelse af begrebet 1. Der er således i DDN-regi blevet skabt en række nye samarbejdskonstellationer, ofte på tværs af traditionelle samarbejdsmønstre, og flere af disse samarbejder fortsætter ud over det enkelte projekts afslutning. Dette tyder på, at DDN har medvirket til at opbygge nye typer af relationer og dermed øget den sociale kapital i Nordjylland. Fremadrettede forslag Forslag til VTU Der bør skelnes klart mellem eksplorative og målrettede initiativer I forbindelse med gennemførelsen af DDN er der indhøstet en række erfaringer, der bør anvendes i forhold til forberedelsen og gennemførelsen af fremtidige ITsatsninger i Danmark. Hvordan de specifikke erfaringer fra DDN kan anvendes, afhænger imidlertid af, hvad det nærmere formål med disse satsninger er. I den sammenhæng kan der eksempelvis sondres mellem på den ene side brede eksplorative initiativer med fokus på at afprøve potentialerne med nye teknologier, og på den anden side målrettede initiativer, som tager sigte på at fremme udviklingen (det være sig erhvervsudviklingen eller andre, f.eks. mere borgerrettede, udviklingsmål) nationalt eller regionalt gennem anvendelse af teknologier. 1 Ifølge Manuel Castells (1996) er netværkssamfundet et bredere fænomen end informationssamfundet. Det er ikke blot teknologien, der definerer samfundet. Netværkssamfundet skabes også af kulturelle, økonomiske og politiske faktorer. xiv

19 Bredere eksplorative initiativer vil, som DDN, typisk gøre brug af en bottom-up programform, hvor der indenfor brede rammer satses på, at der gennem tilskud vil blive udviklet nye ideer og formuleret nytænkende projektforslag. Mere målrettede udviklingsinitiativer vil heroverfor typisk i højere grad være præget af en top-down programform, hvor der fra starten prioriteres hårdere med hensyn til anvendelsen af bevilgede midler på konkrete indsatsområder eller aktiviteter, ligesom bevillingen af midler normalt vil være tættere knyttet til en række målbare succeskriterier end i den eksplorative tilgang. Eksplorative initiativer: Bedre analytisk grundlag og mere konsekvent indtænkning af læring Selvom man har høstet en lang række erfaringer i forhold til udbredelsen og anvendelsen af IT siden 1999, er der også i dag en række områder, hvor man er søgende og usikker med hensyn til potentialerne for anvendelse og udbredelse af ny teknologi. Inden for disse områder er det muligt, at IT-satsninger med en søgende og eksperimenterende tilgang i stil med den, der var indeholdt i DDN, vil kunne være hensigtsmæssige. Sigtet kunne eksempelvis være at afprøve pervasive computing og dens konsekvenser for forretnings-, produkt- og serviceudvikling inden for den private og offentlige sektor. Hvis sådanne initiativer iværksættes, er det, med udgangspunkt i erfaringerne fra DDN, vores anbefaling, at det analytiske grundlag for sådanne forsøg forberedes grundigt. Derved kan det eksempelvis sikres, at det konkrete initiativ og dets aktiviteter bygger på state of the art både teknisk og applikationsmæssigt. Videre anbefaler vi, at erfaringsopsamling og læring indtænkes systematisk i såvel programdesign som på projektniveau. Byg på de positive sider af DDN I forhold til sådanne forsøg indeholder DDN-modellen, med sine blødt koordinerede mål og rammestyring samt bottom-up orienterede tilgang, en række kvaliteter, der med fordel kan drages nytte af. Det drejer sig om projektkonkurrencemodellen, medfinansieringskravet med dets positive konsekvenser for lokalt ejerskab, de positive erfaringer med udvikling af nye samarbejdsrelationer m.v. Initiativer for samfundsmæssig (erhvervs)udvikling: Behov for stærkere top-down tilgang Hvis formålet med IT-initiativer eller andre teknologiske initiativer ikke blot er at afprøve teknologiens muligheder, men at skabe forskellige typer af samfundsmæssig udvikling, er det vores vurdering, at DDN-modellen kun i mindre grad er hensigtsmæssig. Her vil det, i lighed med, hvad der er demonstreret i vores fire internationale cases, være mere hensigtsmæssigt med en mere strategisk baseret top-down-bottom-up tilgang. Det sidste for også at tilsikre en tilstrækkelig involvering af relevante aktører. Byg på grundige analyser, præcise mål og prioriteringer og systematisk erfaringsudveksling I sådanne forbindelser vil det være hensigtsmæssigt, at initiativerne bygger på tilbundsgående analyser af, hvad det er for en udvikling, man ønsker at fremme, xv

20 og hvad der er de kausale drivkræfter i denne udvikling. Videre er det vigtigt, at der opstilles eksplicitte og operationelle målsætninger for den ønskede udvikling, og at læringsaspektet fra starten indtænkes i programdesignet. De højteknologiske netværk : Nødvendigt med klare mål og bred og effektiv viden- og erfaringsopbygning Flere af disse betragtninger synes også at være relevante i forbindelse med et konkret pågående initiativ: De højteknologiske netværk. Kun en relativt lille andel af de danske virksomheder kan karakteriseres som højteknologiske. Erfaringer viser, at mange danske virksomheder, specielt SMVer, har manglende kapacitet til at indgå i direkte forskningssamspil med forskningsmiljøerne. Resultaterne fra DDN peger på, at det på programmæssigt niveau er nødvendigt mere styret og konsekvent at indtænke strukturer, der sigter imod effektiv viden- og erfaringsopbygning i bredere sammenhænge. Modeller for videnudvikling og videnoverførsel igennem hele programforløbet vil kunne understøtte, at både IT-udvikler- og IT-anvendervirksomheder, som ikke direkte deltager i netværkene, får konkret viden om, hvordan ny teknologi kan bidrage til produkt- og procesudvikling. Disse overvejelser bør på politisk niveau indgå i den endelige udvælgelse og implementering af de udbudte højteknologiske netværk. Mere eksplicit anbefaler vi, at der formuleres langt mere præcise målsætninger og succeskriterier for de højteknologiske netværk, end det har været tilfældet med initiativet DDN. Forslag til det videre arbejde i Nordjylland Nordjylland: Behov for organisatoriske fora for videreudvikling En af de væsentligste udfordringer i Nordjylland i de kommende år er at sikre udbredelsen og forankringen af de indhøstede erfaringer i og uden for regionen efter programperiodens ophør. I den sammenhæng finder vi det afgørende, at der i regionen etableres organisatoriske fora, som kan udgøre drivkraften og samlingspunktet for videreudviklingen af de tiltag og udviklingstendenser, som DDN har initieret. Blandt de særligt perspektivrige tiltag kan eksempelvis nævnes: Projekter inden for digital forvaltning, herunder projekter med fokus på at skabe effektiviseringer og serviceforbedringer i den offentlige forvaltning, samt projekter, som har taget sigte på at skabe en mere sammenhængende kommunikation mellem aktørerne i sundhedssektoren. Projekter inden for IT-erhverv, herunder projekter med fokus på at etablere horisontale og vertikale netværkssamarbejder, samt projekter, der bl.a. ved hjælp af mobile løsninger har fokuseret på procesoptimeringer i industri og håndværk. xvi

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Baggrund Der er et muligheds-vindue i forlængelse af det fokus på offentlig ledelse og styring, som

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere