Begrebsarbejde til DHUV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrebsarbejde til DHUV"

Transkript

1 Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011

2 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Indhold udarbejdet af Begrebskonsulenter Helle Wittrup-Jensen og David Rosendahl på vegne af Begrebssekretariatet, Servicestyrelsen Download publikationen på Der kan frit citeres fra publikationen med angivelse af kilde. 2

3 Begreber til DHUV Afrapportering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Begrebsarbejde til metodeudvikling i DHUV Baggrund for og formål med projektet DHUV-projektets formål Metodeudvikling i DHUV-projektet Begrebsudvikling i DHUV Begrebers rolle generelt Begrebernes rolle i DHUV Udviklingsproces Høringsproces Begreber til sagsbehandlingsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Oversigt over sagsbehandlingsbegreber Begreber til udredningsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Oversigt over udredningsbegreber Begreber vedrørende sagsøkonomi Begrebernes anvendelse i det kommende it-system Oversigt over sagsøkonomibegreber

4 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 1 Definitionsliste, Sagsbehandlingsbegreber offentlig forvaltningsenhed kommunalforvaltning handlekommune betalingskommune forvaltningsmyndighed afgørelsesudvalg kommune opholdskommune bopælskommune sag myndighedssag samlesag enkeltsag sagsbehandler sagsdokumentation sagsinformation part borger bisidder partsrepræsentant værgemål personligt værgemål økonomisk værgemål værgemål med frataget retlig handleevne samværgemål værge forvaltning offentlig forvaltning faktisk forvaltningsvirksomhed sagsbehandling sagsåbning sagshenvendelse sagsoplysning informationssamtykke partshøring personudredning sagsvurdering planlægning af social indsats handleplan indsatsformål indsatsmål indstilling til social indsats afgørelse

5 Begreber til DHUV Afrapportering bestilling af social indsats sagsopfølgning sagsafslutning sagsadministration sagsstyring sagshåndtering social indsats enkeltindsats samlet indsats visiteret indsats ikke-visiteret indsats samtykke udredning udredningsmetode indstilling procesbeslutning sagsbehandlingsmetode individuelt tilsyn tilsyn

6 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 2 Definitionsliste, Udredningsbegreber funktionsevnenedsættelse livsområde fysisk funktionsnedsættelse synsnedsættelse døvblindhed hørenedsættelse kommunikationsnedsættelse mobilitetsnedsættelse psykisk funktionsnedsættelse angst depression forandret virkelighedsopfattelse personlighedsforstyrrelse spiseforstyrrelse stressbelastning tilknytningsforstyrrelse hjerneskade demens udviklingshæmning opmærksomhedsforstyrrelse autismespektrum socialt problem hjemløshed kriminalitet misbrug overgreb prostitution selvmordstanker eller -forsøg selvskadende adfærd udadreagerende adfærd indadreagerende adfærd seksuelt krænkende adfærd omsorgssvigt social isolation praktiske opgaver i hjemmet hjælp og omsorg for andre praktiske opgaver indkøb madlavning rengøring og tøjvask egenomsorg af- og påklædning vask

7 Begreber til DHUV Afrapportering kropspleje spise drikke toiletbesøg mobilitet gang og bevægelse ændre og opretholde kropsstilling bære, flytte og håndtere genstande færden med transportmidler kommunikation forstå meddelelser fremstille meddelelser samtale anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker kommunikationsmiddel socialt liv samspil og kontakt relationer sociale fællesskaber netværk samfundsliv uddannelse beskæftigelse privatøkonomi bolig sundhed helbredsforhold kostvaner og livsførelse medicinsk behandling holdninger i omgivelserne boligområde personlige faktorer sindslidelse intellektuel/kognitiv forstyrrelse person funktionsnedsættelse udviklingsforstyrrelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning

8 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 3 Definitionsliste, Sagsøkonomibegreber pris pris for ydelsesenhed pris for ydelse egenbetaling pris for enkeltindsats forventet pris for enkeltindsats faktisk pris for enkeltindsats pris for leverandørindsats pris for samlet indsats forventet pris for samlet indsats faktisk pris for samlet indsats ydelsesenhed ydelse stykydelse periodeydelse timeydelse dagsydelse månedsydelse årsydelse ydelsesfrekvens periode indsatsperiode samlet indsatsperiode afregningsperiode dato faktisk startdato for indsats forventet startdato for indsats faktisk slutdato for indsats forventet slutdato for indsats enkeltindsats tilbudsindsats samlet indsats

9 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 4 Begrebsdiagram, Sagsbehandlingsbegreber Bilag 5 Begrebsdiagram, Udredningsbegreber Bilag 6 Begrebsdiagram, Sagsøkonomibegreber Bilag 7 Deltagere i udviklingsprocessen Bilag 8 Liste over høringsparter

10 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 9 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, Ydelser ydelse aktivitets- og samværsydelse befordring befordring til og fra et tilbud individuel befordring behandling misbrugsbehandling terapi psykologisk behandling speciallægelig behandling beskyttet beskæftigelsesydelse kontantydelse arbejdsvederlag dækning af merudgift kontrolordning fastholdelse kontrol med færden ophold længerevarende ophold midlertidigt ophold aflastning personlig hjælp praktisk hjælp rådgivning socialpædagogisk støtte støtte til administration støtte til indkøb og kost støtte til kontakt og samvær støtte til medicinhåndtering støtte til personlig pleje støtte til praktiske opgaver i hjemmet støtte til uddannelse og beskæftigelse støtte til varetagelse af forældrerollen støttepersonordning afløsning borgerstyret personlig assistance kontaktperson for døvblinde ledsageordning pasning af pårørende støtte- og kontaktperson støtteredskab hjælpemiddel støtte til bil

11 Begreber til DHUV Afrapportering støtte til boligindretning støtte til forbrugsgode træning genoptræning vedligeholdelsestræning undervisning kompenserende specialundervisning ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

12 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 10 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, Tilbud tilbud tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne dagtilbud til voksne botilbud til voksne udgående tilbud ambulant tilbud ambulant behandlingstilbud dagtilbud aktivitets- og samværstilbud beskyttet beskæftigelsestilbud dagbehandlingstilbud uddannelsestilbud botilbud almen bolig plejebolig bofællesskab døgnbehandlingstilbud forsorgshjem/herberg krisecenter længerevarende botilbud til voksne sikret botilbud midlertidigt botilbud til voksne plejehjem rehabiliteringstilbud tilbud med myndighedsbeføjelse

13 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 11 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, funktionsevnenedsættelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning funktionsnedsættelse fysisk funktionsnedsættelse hørenedsættelse døvblindhed kommunikationsnedsættelse mobilitetsnedsættelse synsnedsættelse psykisk funktionsnedsættelse sindslidelse angst depression forandret virkelighedsopfattelse personlighedsforstyrrelse spiseforstyrrelse tilknytningsforstyrrelse intellektuel/kognitiv forstyrrelse demens hjerneskade erhvervet hjerneskade medfødt hjerneskade udviklingsforstyrrelse opmærksomhedsforstyrrelse autismespektrum udviklingshæmning person socialt problem hjemløshed indadreagerende adfærd kriminalitet personfarlig kriminalitet ikke-personfarlig kriminalitet selvmordstanker eller -forsøg misbrug alkoholmisbrug stofmisbrug omsorgssvigt overgreb seksuelt overgreb voldeligt overgreb prostitution

14 Begreber til DHUV Afrapportering seksuelt krænkende adfærd selvskadende adfærd social isolation udadreagerende adfærd Bilag 12 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Ydelser Bilag 13 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Tilbud Bilag 14 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram,

15 Begreber til DHUV Afrapportering Begrebsarbejde til metodeudvikling i DHUV 1. Baggrund for og formål med projektet 1.1 DHUV-projektets formål Digitaliseringen af handicap- og udsatte voksne-området er et samarbejde mellem Socialministeriet og KL. Formålet er, gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området, at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Projektet skal således være med til at sikre: Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale indsatser. En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger. Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder. En målrettet og lovmedholdelig sagsbehandling. 1.2 Metodeudvikling i DHUV-projektet I det samlede digitaliseringsprojekt indgår udvikling af to metoder, der på forskellig vis skal bidrage til at opfylde projektets formål. Metoderne er blevet til i to parallelle arbejdsgruppeforløb under Deloittes ledelse. Dette parallelle forløb har dels sikret en god sammenhæng mellem metoderne, dels sikret at metoderne samlet set understøtter opgavevaretagelsen på området. De to metoder er: En udredningsmetode, der skal sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og være en naturlig del af sagsbehandlernes daglige arbejde. 15

16 Begreber til DHUV Afrapportering En sagsbehandlingsmetode, der skal sikre en målrettet sagsbehandling på området, som lever op til lovgivningen, og som indeholder systematiske processer fra borgerens henvendelse til opfølgning på den værksatte indsats, herunder skabeloner for arbejdet med fx handleplan og bestilling. Metodeudviklingen har resulteret i en procesmodel for sagsbehandlingen og i en række skemaer, som skal understøtte de enkelte faser i sagsbehandlingen og skal sikre den nødvendige sammenhæng, dokumentation og genanvendelse af data. I nedenstående ses en oversigt over sagsbehandlingsmodellen. Udredningsmetoden udgør det primære redskab i fasen sagsoplysning. 2. Begrebsudvikling i DHUV 2.1 Begrebers rolle generelt Begrebsudvikling, dvs. identifikation og definition af centrale begreber, er en essentiel del af ethvert it-projekt. En fælles begrebsforståelse er det fælles fundament, som en it-løsning bygges op på. Hermed er et grundigt begrebsarbejde også en forudsætning for at opbygge et velfungerende it-system, der dels kan honorere krav til brugervenlighed, dels krav til den information, som systemet skal kunne levere. 16

17 Begreber til DHUV Afrapportering 2.2 Begrebernes rolle i DHUV De begreber, der er inddraget i DHUV og som har været i høring, understøtter sagsbehandlingsmetoden, strukturerer de bagvedliggende økonomirelaterede begreber og systematiserer udredningen af borgeren i det kommende it-system. Begreberne er udviklet med et dobbelt formål: På den ene side skal begreberne målrettet understøtte de metoder, som er udviklet i projektet, og dataproduktionen i it-systemet. På den anden side skal begreberne bidrage med en ensartet struktur og med et grundlag for en fælles forståelse og begrebsanvendelse af sagsbehandlings- og udredningsområdet i bred forstand. Det vil således kun være en begrænset mængde af begreberne, som er struktureret og defineret specifikt for handicap og udsatte voksne-området. Størsteparten af begreberne er udarbejdet på et generisk niveau, dvs. de er struktureret og defineret, så de kan anvendes på tværs af socialområdet. Følgende begrebsklassifikationer og terminologier er indeholdt i projektet og har været i høring: En terminologi for centrale elementer af sagsbehandlingen En emnespecifik klassifikation til brug i udredningen En terminologi for centrale begreber vedrørende sagsøkonomi 2.3 Udviklingsproces Begrebsarbejdet er foregået som en integreret del af udviklingen af sagsbehandlings- og udredningsmetoderne, hvor sagsbehandlere fra projektets pilotkommuner 1, i et udviklingsforløb gennemført af Deloitte, har udviklet og herefter afprøvet metoderne og de indeholdte begreber i praksis. 2.4 Høringsproces Begrebsarbejdet til metodeudvikling i DHUV-projektet er sendt i offentlig høring af Servicestyrelsens begrebssekretariat via Desuden er det fra Deloittes og Socialministeriets side sendt i høring hos projektets kommunale netværk, itleverandørnetværket, det faglige netværk, KL's økonomistyringsnetværk, it- og telestyrelsen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og projektets referencegruppe 2. Begreberne har parallelt med høringen været genstand for drøftelser i diverse fora, fx fagligt og kommunalt netværk. Disse drøftelser har især haft fokus på forholdet mellem begreberne i 1 Se bilag 7 for deltagere i udviklingsprocessen 2 Se bilag 8 for liste over høringsparter. 17

18 Begreber til DHUV Afrapportering Udredningsmodellen og ICF. Dette har givet anledning til en præcisering af hvordan og hvor i udredningsmodellen, der er hentet inspiration fra ICF. Input fra høringsrunden er vurderet og bearbejdet og i videst muligt omfang indarbejdet i det endelige resultat. I det følgende præsenteres begreberne fra de tre områder efter høringsrunde og bearbejdning. 3. Begreber til sagsbehandlingsmetode Sagsbehandlingsbegreberne er udviklet til at understøtte sagsbehandlingsmetoden. Det er metodens formål at: Sikre en fast systematik i sagsbehandlingen. Tilgodese en relevant sagsoplysning. Synliggøre myndighedsrollen i sagsbehandlingen. Synliggøre borgeren i sagsbehandlingen. Sikre hensigtsmæssig dokumentation. Sikre gode afgørelser og handleplaner. Sagsbehandlingsmetoden skal med andre ord understøtte arbejdsgangene i sagsbehandlingen og dermed sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og skalerbart i forhold til de forskellige sagstyper, og at sagsoplysningen omfatter de relevante elementer m.m. Begrebsafklaringen har belyst sagsbehandlingsprocessen og de indeholdte begreber. Den resulterende terminologi danner grundlag for den udviklede sagsbehandlingsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system 18

19 Begreber til DHUV Afrapportering Sagsbehandlingsbegreberne strukturerer og definerer en række elementer, som optræder forskellige steder i sagsbehandlingsmetoden: Nogle begreber omhandler områder, som i sagsbehandlingsmetoden optræder som skemaer eller felter i skemaer. Disse begreber beskriver i tekst- eller overskriftsform indholdet i de enkelte datafelter eller -skemaer. Det er begreber som fx 'sagsåbning', 'værgemål' og 'indsatsformål'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen 'databeskrivelse'. Nogle begreber benævner valgmuligheder eller variable for felter i skemaerne (til produktion af struktureret data). Det er begreber som fx 'borger', 'værge' og 'partsrepræsentant'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen 'struktureret data'. 3.2 Oversigt over sagsbehandlingsbegreber De fagtermer, der indgår i sagsbehandlingsmetoden, er oplistet nedenfor. Definitionen på begreberne fremgår af bilag 1. Nogle af begreberne optræder ikke direkte i sagsbehandlingsmetoden eller i det kommende it-system. Disse begreber udgør den semantiske sammenhæng, som er nødvendig for definitionen af de øvrige begreber, som anvendes i skemaerne. I den samlede terminologi sikrer de desuden den semantiske sammenhæng og systematik, som er nødvendig for, at begreberne kan strukturere og definere sagsbehandlingsområdet generelt og dermed også anvendes i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. offentlig forvaltningsenhed kommunalforvaltning handlekommune (databeskrivelse) betalingskommune (databeskrivelse) forvaltningsmyndighed (databeskrivelse) afgørelsesudvalg kommune opholdskommune bopælskommune sag myndighedssag samlesag enkeltsag sagsbehandler (databeskrivelse) 19

20 Begreber til DHUV Afrapportering sagsdokumentation sagsinformation part (struktureret data) borger (struktureret data) bisidder (struktureret data) partsrepræsentant (struktureret data) værgemål (struktureret data) personligt værgemål økonomisk værgemål værgemål med frataget retlig handleevne (struktureret data) samværgemål (struktureret data) værge (struktureret data) forvaltning (databeskrivelse) offentlig forvaltning faktisk forvaltningsvirksomhed sagsbehandling sagsåbning sagshenvendelse (databeskrivelse) sagsoplysning (databeskrivelse) informationssamtykke (struktureret data) partshøring (databeskrivelse) personudredning (databeskrivelse) sagsvurdering (databeskrivelse) planlægning af social indsats handleplan (databeskrivelse) indsatsformål (databeskrivelse) indsatsmål (databeskrivelse) afgørelsesindstilling (databeskrivelse) afgørelse (databeskrivelse) bestilling af social indsats (databeskrivelse) sagsopfølgning (databeskrivelse) sagsafslutning sagsadministration sagsstyring sagshåndtering social indsats (databeskrivelse) enkeltindsats samlet indsats visiteret indsats ikke-visiteret indsats samtykke udredning udredningsmetode sagsbehandlingsmetode procesbeslutning tilsyn individuelt tilsyn (databeskrivelse) 20

21 Begreber til DHUV Afrapportering 4. Begreber til udredningsmetode Formålet med udredningsmetoden er at sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og skaleres efter behov. Metoden skal også være intuitiv og fungere som en naturlig del af sagsbehandlerens daglige arbejde. Udredningsmetoden tager udgangspunkt i værdigrundlaget i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), hvor funktionsevne betragtes i et holistisk perspektiv. Det betyder konkret, at der i metoden er fokus på, hvorledes personlige faktorer og omgivelsesfaktorer har betydning for, hvordan eventuelle funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer påvirker en persons aktivitet og deltagelse og dermed funktionsevne. Metoden lægger desuden vægt på borgerens eget perspektiv, der inddrages konsekvent i udredningen. Modsat sagsbehandlingsbegreberne optræder udredningsbegreberne kun i udredningsmetoden og er således samlet på ét sted i sagsbehandlingen, i fasen sagsoplysning i forbindelse med udredning af borgeren Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Udredningsmetoden i det kommende it-system understøttes af udredningsbegreberne, der har tre funktioner: De bidrager med en strukturering af emneområdet, de eksemplificerer og de skaber fælles forståelse. 21

22 Begreber til DHUV Afrapportering Strukturen består i en inddeling i de forskellige områder, som metoden er bygget op omkring. Figuren nedenfor viser de indeholdte områder. I det kommende it-system, vil hver boble fungere som tematisk overskrift til et fritekstfelt. Begrebsarbejdet har sikret, at de forskellige områder er defineret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så det bliver intuitivt for sagsbehandleren at dokumentere relevante forhold og genfinde information i udredningen. Eksempler på dette er omgivelser eller egenomsorg. Eksemplificeringen består af begreber, der i begrebsdiagrammet (se bilag 5) er grupperet under hvert område. De fungerer i metoden som eksempler til hvert tema. Det er eksempler på forhold, det kan være særligt relevant at afdække for handicappede og/eller udsatte voksne. Det er således ikke udtømmende lister. Begrebsarbejdet har sikret, at eksemplerne er relevante og sigende for målgruppen og anvendelige for sagsbehandleren. Eksempler på dette er boligområde og af og påklædning. Den fælles forståelse opstår på baggrund af begrebsdefinitionerne. I forbindelse med it-understøttelsen vil definitionen være lettilgængelig, fx vha. mouseovers. Figur: Oversigt over områder i udredningsmodel Tilgangen til udvælgelsen af relevante begreber er praksisbåren. Det vil sige, at begreberne er udvalgt og afprøvet af praktikere fra projektets pilotkommuner, der på baggrund af deres praksiserfaring og de i projektet gennemgåede metoder, har fremsat ønsker til temaer, der kan fremme en hensigtsmæssig sagsoplysning. Der er lagt vægt på sagsbehandlernes intuitive forståelse af temaerne. 22

23 Begreber til DHUV Afrapportering Begreberne skal understøtte en sagsbehandling, hvor sagen oplyses efter formålet. Der er således tale om en balancegang mellem faglige krav om at kunne belyse alle relevante aspekter af en person og forvaltningsretlige krav om at undgå overoplysning af en sag. De begreber, der indgår i modellen er derfor nøje udvalgt. Det er tilstræbt i videst muligt omfang at genbruge allerede eksisterende begreber og definitioner. I dette tilfælde er der genbrugt fra ICF (figurens lyseblå og grønne bobler) og fra målgruppebegreber på Socialebegreber.dk (figurens mørkeblå bobler). Genbruget er med visse tilpasninger sket på følgende tre områder: strukturen (måden begreberne er grupperet) termvalget (de ord, der bruges om begreberne) definitionerne (definitionernes ordlyd) Metoden indeholder desuden enkelte supplerende begreber, der er udviklet til projektet. 4.3 Oversigt over udredningsbegreber De fagtermer, der indgår i udredningsmodellen, er oplistet nedenfor. Definitionen på begreberne samt eventuelle synonymer fremgår af bilag 2. De overordnede punkter er temaer, der strukturerer modellen. I udredningsmodellen vil hvert tema fungere som overskrift til et fritekstfelt. Underbegreberne er de ord, der gives som eksempler under hvert tema. Enkelte begreber optræder ikke direkte i udredningsmetoden, men er med i den samlede terminologi for at illustrere den semantiske sammenhæng mellem begreberne og gøre begreberne genanvendelige i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. psykisk funktionsnedsættelse (tema) sindslidelse angst (eksempel) depression (eksempel) forandret virkelighedsopfattelse (eksempel) personlighedsforstyrrelse (eksempel) spiseforstyrrelse (eksempel) stressbelastning (eksempel) tilknytningsforstyrrelse (eksempel) intellektuel/kognitiv forstyrrelse hjerneskade (eksempel) demens (eksempel) udviklingsforstyrrelse opmærksomhedsforstyrrelse (eksempel) 23

24 Begreber til DHUV Afrapportering autismespektrum (eksempel) fysisk funktionsnedsættelse (tema) synsnedsættelse (eksempel) hørenedsættelse (eksempel) døvblindhed (eksempel) mobilitetsnedsættelse (eksempel) kommunikationsnedsættelse (eksempel) socialt problem (tema) hjemløshed (eksempel) kriminalitet (eksempel) misbrug (eksempel) overgreb (eksempel) prostitution (eksempel) selvmordstanker eller -forsøg (eksempel) selvskadende adfærd (eksempel) udadreagerende adfærd (eksempel) indadreagerende adfærd (eksempel) seksuelt krænkende adfærd (eksempel) omsorgssvigt (eksempel) social isolation (eksempel) praktiske opgaver i hjemmet (tema) hjælp og omsorg for andre (eksempel) praktiske opgaver (eksempel) indkøb (eksempel) madlavning (eksempel) rengøring og tøjvask (eksempel) egenomsorg (tema) af- og påklædning (eksempel) vask (eksempel) kropspleje (eksempel) toiletbesøg (eksempel) drikke (eksempel) spise (eksempel) mobilitet (tema) gang og bevægelse (eksempel) ændre og opretholde kropsstilling (eksempel) bære, flytte og håndtere genstande (eksempel) færden med transportmidler (eksempel) kommunikation (tema) forstå meddelelser (eksempel) fremstille meddelelser (eksempel) samtale (eksempel) anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker (eksempel) kommunikationsmiddel (eksempel) socialt liv (tema) samspil og kontakt (eksempel) relationer (eksempel) 24

25 Begreber til DHUV Afrapportering sociale fællesskaber (eksempel) rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (eksempel) netværk (eksempel) samfundsliv (tema) bolig (eksempel) privatøkonomi (eksempel) uddannelse (eksempel) beskæftigelse (eksempel) sundhed (tema) helbredsforhold (eksempel) kostvaner og livsførelse (eksempel) medicinsk behandling (eksempel) omgivelser (tema) holdninger i omgivelserne (eksempel) boligområde (eksempel) personlige faktorer person livsområde funktionsevnenedsættelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning funktionsnedsættelse 25

26 5. Begreber vedrørende sagsøkonomi Sagsøkonomibegreberne er udarbejdet for at tilvejebringe et meningsmæssigt klart og tydeligt grundlag, hvorpå man i det kommende it-system kan arbejde videre med økonomirelaterede processer i sagsbehandlingssystemet. Dette grundlag skal dels understøtte en entydig omtale af de centrale elementer i sagsøkonomien, dels bidrage til struktureringen af økonomirelaterede informationer i sagsbehandlingssystemet. Sagsøkonomibegreberne angår således registrering af informationer relateret til økonomi og priser i DHUV-fagsystemet, primært med henblik på fremskrivninger og igangsættelse af betalinger. Nogle af kommentarerne til begreberne indeholder uddybende bemærkninger om, hvordan begreberne kan operationaliseres i beregningsmæssige sammenhænge. Disse bemærkninger er udtryk for, hvordan begreberne kan bringes i anvendelse. De er ikke udtryk for en prioriteret eller underliggende beregnings- eller økonomimodel Begrebernes anvendelse i det kommende it-system Sagsøkonomibegreberne strukturerer og definerer en række elementer, hvoraf nogle afklarer grundlaget for dataproduktionen i den kommende it-løsning og nogle optræder synligt i sagsbehandlingsmetoden, primært i forbindelse med afgørelsen. En række begreber indgår som overskrifter på et eller flere felter i skemaerne. Det er begreber om priser, som fx 'pris for samlet indsats' og 'pris for ydelsesenhed', og det er begreber om varighed som fx 'indsatsperiode' og 'forventet startdato for indsats'. 5.2 Oversigt over sagsøkonomibegreber Nedenfor er fagtermerne inden for emnet sagsøkonomi oplistet. Den endelige definition på begreberne fremgår af bilag 3. 26

27 Enkelte begreber optræder ikke direkte i sagsbehandlingsmetoden og vil ikke optræde direkte i det kommende it-system, men er med i den samlede terminologi for at illustrere den semantiske sammenhæng mellem begreberne og gøre begreberne genanvendelige i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. De øvrige begreber vil optræde i systemet som overskrifter på datafelter, som enten vil indeholde indtastede eller beregnede værdier. pris pris for ydelsesenhed pris for ydelse egenbetaling pris for enkeltindsats forventet pris for enkeltindsats faktisk pris for enkeltindsats pris for leverandørindsats pris for samlet indsats forventet pris for samlet indsats faktisk pris for samlet indsats ydelsesenhed ydelse stykydelse periodeydelse timeydelse dagsydelse månedsydelse årsydelse ydelsesfrekvens periode indsatsperiode samlet indsatsperiode afregningsperiode dato faktisk startdato for indsats forventet startdato for indsats faktisk slutdato for indsats forventet slutdato for indsats enkeltindsats tilbudsindsats samlet indsats 27

28 Bilag 1 Definitionsliste, Sagsbehandlingsbegreber Hvis du ønsker at benytte de hyperlinks, som er i definitionerne, skal du klikke her. - og derefter trykke på termliste-ikonet ud for emnet "08.04 Handicap og udsatte voksne Sagsbehandling" Generelle begreber Notation: 1 offentlig forvaltningsenhed organisatorisk enhed, der varetager offentlig forvaltning af et bestemt område # Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; Generelle begreber Notation: 1.1 kommunalforvaltning offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en kommune Kommunalforvaltningens hovedopgaver er folkeskoler, børnepasning, ældrepleje, sundhed, social service, folkeregister, arbejdsmarked, miljø og teknik, redningsberedskab, museer, biblioteker og mange steder også forsyning af el, vand og varme. En del af den offentlige forvaltning, der foregår i kommunalforvaltningerne, involverer ikke myndighedsudøvelse, fx skole- og biblioteksdrift. # Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; Generelle socialfaglige begreber Notation: handlekommune kommunalforvaltning, der har pligt til at yde hjælp Handlekommunen er som udgangspunkt altid borgerens opholdskommune. Der er dog en række undtagelser, hvor borgerens handlekommune ikke er identisk med borgernes opholdskommune. I nedenstående beskrives tre eksempler på sådanne undtagelser: Midlertidig opholdskommune er handlekommune: En borger, som modtager personlig eller praktisk hjælp, kan under et midlertidigt ophold i en anden kommune, fx ved ferie i et sommerhus, få hjælpen fra den midlertidige opholdskommune. I dette tilfælde er det den midlertidige opholdskommune, der er handlekommune. Den midlertidige opholdskommune er til gengæld ikke betalingskommune. Ophold efter medvirken fra tidligere opholdskommune: Når en tidligere 28

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Marts 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 2: Faglig struktur Velfærdsministeriet, KL Juni 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Begreber målgrupper...

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 23 2011 12:26:43 - Helle Wittrup-Jensen 61 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere