Begrebsarbejde til DHUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrebsarbejde til DHUV"

Transkript

1 Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011

2 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Indhold udarbejdet af Begrebskonsulenter Helle Wittrup-Jensen og David Rosendahl på vegne af Begrebssekretariatet, Servicestyrelsen Download publikationen på Der kan frit citeres fra publikationen med angivelse af kilde. 2

3 Begreber til DHUV Afrapportering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Begrebsarbejde til metodeudvikling i DHUV Baggrund for og formål med projektet DHUV-projektets formål Metodeudvikling i DHUV-projektet Begrebsudvikling i DHUV Begrebers rolle generelt Begrebernes rolle i DHUV Udviklingsproces Høringsproces Begreber til sagsbehandlingsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Oversigt over sagsbehandlingsbegreber Begreber til udredningsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Oversigt over udredningsbegreber Begreber vedrørende sagsøkonomi Begrebernes anvendelse i det kommende it-system Oversigt over sagsøkonomibegreber

4 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 1 Definitionsliste, Sagsbehandlingsbegreber offentlig forvaltningsenhed kommunalforvaltning handlekommune betalingskommune forvaltningsmyndighed afgørelsesudvalg kommune opholdskommune bopælskommune sag myndighedssag samlesag enkeltsag sagsbehandler sagsdokumentation sagsinformation part borger bisidder partsrepræsentant værgemål personligt værgemål økonomisk værgemål værgemål med frataget retlig handleevne samværgemål værge forvaltning offentlig forvaltning faktisk forvaltningsvirksomhed sagsbehandling sagsåbning sagshenvendelse sagsoplysning informationssamtykke partshøring personudredning sagsvurdering planlægning af social indsats handleplan indsatsformål indsatsmål indstilling til social indsats afgørelse

5 Begreber til DHUV Afrapportering bestilling af social indsats sagsopfølgning sagsafslutning sagsadministration sagsstyring sagshåndtering social indsats enkeltindsats samlet indsats visiteret indsats ikke-visiteret indsats samtykke udredning udredningsmetode indstilling procesbeslutning sagsbehandlingsmetode individuelt tilsyn tilsyn

6 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 2 Definitionsliste, Udredningsbegreber funktionsevnenedsættelse livsområde fysisk funktionsnedsættelse synsnedsættelse døvblindhed hørenedsættelse kommunikationsnedsættelse mobilitetsnedsættelse psykisk funktionsnedsættelse angst depression forandret virkelighedsopfattelse personlighedsforstyrrelse spiseforstyrrelse stressbelastning tilknytningsforstyrrelse hjerneskade demens udviklingshæmning opmærksomhedsforstyrrelse autismespektrum socialt problem hjemløshed kriminalitet misbrug overgreb prostitution selvmordstanker eller -forsøg selvskadende adfærd udadreagerende adfærd indadreagerende adfærd seksuelt krænkende adfærd omsorgssvigt social isolation praktiske opgaver i hjemmet hjælp og omsorg for andre praktiske opgaver indkøb madlavning rengøring og tøjvask egenomsorg af- og påklædning vask

7 Begreber til DHUV Afrapportering kropspleje spise drikke toiletbesøg mobilitet gang og bevægelse ændre og opretholde kropsstilling bære, flytte og håndtere genstande færden med transportmidler kommunikation forstå meddelelser fremstille meddelelser samtale anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker kommunikationsmiddel socialt liv samspil og kontakt relationer sociale fællesskaber netværk samfundsliv uddannelse beskæftigelse privatøkonomi bolig sundhed helbredsforhold kostvaner og livsførelse medicinsk behandling holdninger i omgivelserne boligområde personlige faktorer sindslidelse intellektuel/kognitiv forstyrrelse person funktionsnedsættelse udviklingsforstyrrelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning

8 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 3 Definitionsliste, Sagsøkonomibegreber pris pris for ydelsesenhed pris for ydelse egenbetaling pris for enkeltindsats forventet pris for enkeltindsats faktisk pris for enkeltindsats pris for leverandørindsats pris for samlet indsats forventet pris for samlet indsats faktisk pris for samlet indsats ydelsesenhed ydelse stykydelse periodeydelse timeydelse dagsydelse månedsydelse årsydelse ydelsesfrekvens periode indsatsperiode samlet indsatsperiode afregningsperiode dato faktisk startdato for indsats forventet startdato for indsats faktisk slutdato for indsats forventet slutdato for indsats enkeltindsats tilbudsindsats samlet indsats

9 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 4 Begrebsdiagram, Sagsbehandlingsbegreber Bilag 5 Begrebsdiagram, Udredningsbegreber Bilag 6 Begrebsdiagram, Sagsøkonomibegreber Bilag 7 Deltagere i udviklingsprocessen Bilag 8 Liste over høringsparter

10 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 9 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, Ydelser ydelse aktivitets- og samværsydelse befordring befordring til og fra et tilbud individuel befordring behandling misbrugsbehandling terapi psykologisk behandling speciallægelig behandling beskyttet beskæftigelsesydelse kontantydelse arbejdsvederlag dækning af merudgift kontrolordning fastholdelse kontrol med færden ophold længerevarende ophold midlertidigt ophold aflastning personlig hjælp praktisk hjælp rådgivning socialpædagogisk støtte støtte til administration støtte til indkøb og kost støtte til kontakt og samvær støtte til medicinhåndtering støtte til personlig pleje støtte til praktiske opgaver i hjemmet støtte til uddannelse og beskæftigelse støtte til varetagelse af forældrerollen støttepersonordning afløsning borgerstyret personlig assistance kontaktperson for døvblinde ledsageordning pasning af pårørende støtte- og kontaktperson støtteredskab hjælpemiddel støtte til bil

11 Begreber til DHUV Afrapportering støtte til boligindretning støtte til forbrugsgode træning genoptræning vedligeholdelsestræning undervisning kompenserende specialundervisning ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

12 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 10 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, Tilbud tilbud tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne dagtilbud til voksne botilbud til voksne udgående tilbud ambulant tilbud ambulant behandlingstilbud dagtilbud aktivitets- og samværstilbud beskyttet beskæftigelsestilbud dagbehandlingstilbud uddannelsestilbud botilbud almen bolig plejebolig bofællesskab døgnbehandlingstilbud forsorgshjem/herberg krisecenter længerevarende botilbud til voksne sikret botilbud midlertidigt botilbud til voksne plejehjem rehabiliteringstilbud tilbud med myndighedsbeføjelse

13 Begreber til DHUV Afrapportering Bilag 11 Begreber fra forprojektet, Definitionsliste, funktionsevnenedsættelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning funktionsnedsættelse fysisk funktionsnedsættelse hørenedsættelse døvblindhed kommunikationsnedsættelse mobilitetsnedsættelse synsnedsættelse psykisk funktionsnedsættelse sindslidelse angst depression forandret virkelighedsopfattelse personlighedsforstyrrelse spiseforstyrrelse tilknytningsforstyrrelse intellektuel/kognitiv forstyrrelse demens hjerneskade erhvervet hjerneskade medfødt hjerneskade udviklingsforstyrrelse opmærksomhedsforstyrrelse autismespektrum udviklingshæmning person socialt problem hjemløshed indadreagerende adfærd kriminalitet personfarlig kriminalitet ikke-personfarlig kriminalitet selvmordstanker eller -forsøg misbrug alkoholmisbrug stofmisbrug omsorgssvigt overgreb seksuelt overgreb voldeligt overgreb prostitution

14 Begreber til DHUV Afrapportering seksuelt krænkende adfærd selvskadende adfærd social isolation udadreagerende adfærd Bilag 12 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Ydelser Bilag 13 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Tilbud Bilag 14 Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram,

15 Begreber til DHUV Afrapportering Begrebsarbejde til metodeudvikling i DHUV 1. Baggrund for og formål med projektet 1.1 DHUV-projektets formål Digitaliseringen af handicap- og udsatte voksne-området er et samarbejde mellem Socialministeriet og KL. Formålet er, gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området, at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Projektet skal således være med til at sikre: Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale indsatser. En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger. Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder. En målrettet og lovmedholdelig sagsbehandling. 1.2 Metodeudvikling i DHUV-projektet I det samlede digitaliseringsprojekt indgår udvikling af to metoder, der på forskellig vis skal bidrage til at opfylde projektets formål. Metoderne er blevet til i to parallelle arbejdsgruppeforløb under Deloittes ledelse. Dette parallelle forløb har dels sikret en god sammenhæng mellem metoderne, dels sikret at metoderne samlet set understøtter opgavevaretagelsen på området. De to metoder er: En udredningsmetode, der skal sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og være en naturlig del af sagsbehandlernes daglige arbejde. 15

16 Begreber til DHUV Afrapportering En sagsbehandlingsmetode, der skal sikre en målrettet sagsbehandling på området, som lever op til lovgivningen, og som indeholder systematiske processer fra borgerens henvendelse til opfølgning på den værksatte indsats, herunder skabeloner for arbejdet med fx handleplan og bestilling. Metodeudviklingen har resulteret i en procesmodel for sagsbehandlingen og i en række skemaer, som skal understøtte de enkelte faser i sagsbehandlingen og skal sikre den nødvendige sammenhæng, dokumentation og genanvendelse af data. I nedenstående ses en oversigt over sagsbehandlingsmodellen. Udredningsmetoden udgør det primære redskab i fasen sagsoplysning. 2. Begrebsudvikling i DHUV 2.1 Begrebers rolle generelt Begrebsudvikling, dvs. identifikation og definition af centrale begreber, er en essentiel del af ethvert it-projekt. En fælles begrebsforståelse er det fælles fundament, som en it-løsning bygges op på. Hermed er et grundigt begrebsarbejde også en forudsætning for at opbygge et velfungerende it-system, der dels kan honorere krav til brugervenlighed, dels krav til den information, som systemet skal kunne levere. 16

17 Begreber til DHUV Afrapportering 2.2 Begrebernes rolle i DHUV De begreber, der er inddraget i DHUV og som har været i høring, understøtter sagsbehandlingsmetoden, strukturerer de bagvedliggende økonomirelaterede begreber og systematiserer udredningen af borgeren i det kommende it-system. Begreberne er udviklet med et dobbelt formål: På den ene side skal begreberne målrettet understøtte de metoder, som er udviklet i projektet, og dataproduktionen i it-systemet. På den anden side skal begreberne bidrage med en ensartet struktur og med et grundlag for en fælles forståelse og begrebsanvendelse af sagsbehandlings- og udredningsområdet i bred forstand. Det vil således kun være en begrænset mængde af begreberne, som er struktureret og defineret specifikt for handicap og udsatte voksne-området. Størsteparten af begreberne er udarbejdet på et generisk niveau, dvs. de er struktureret og defineret, så de kan anvendes på tværs af socialområdet. Følgende begrebsklassifikationer og terminologier er indeholdt i projektet og har været i høring: En terminologi for centrale elementer af sagsbehandlingen En emnespecifik klassifikation til brug i udredningen En terminologi for centrale begreber vedrørende sagsøkonomi 2.3 Udviklingsproces Begrebsarbejdet er foregået som en integreret del af udviklingen af sagsbehandlings- og udredningsmetoderne, hvor sagsbehandlere fra projektets pilotkommuner 1, i et udviklingsforløb gennemført af Deloitte, har udviklet og herefter afprøvet metoderne og de indeholdte begreber i praksis. 2.4 Høringsproces Begrebsarbejdet til metodeudvikling i DHUV-projektet er sendt i offentlig høring af Servicestyrelsens begrebssekretariat via Desuden er det fra Deloittes og Socialministeriets side sendt i høring hos projektets kommunale netværk, itleverandørnetværket, det faglige netværk, KL's økonomistyringsnetværk, it- og telestyrelsen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og projektets referencegruppe 2. Begreberne har parallelt med høringen været genstand for drøftelser i diverse fora, fx fagligt og kommunalt netværk. Disse drøftelser har især haft fokus på forholdet mellem begreberne i 1 Se bilag 7 for deltagere i udviklingsprocessen 2 Se bilag 8 for liste over høringsparter. 17

18 Begreber til DHUV Afrapportering Udredningsmodellen og ICF. Dette har givet anledning til en præcisering af hvordan og hvor i udredningsmodellen, der er hentet inspiration fra ICF. Input fra høringsrunden er vurderet og bearbejdet og i videst muligt omfang indarbejdet i det endelige resultat. I det følgende præsenteres begreberne fra de tre områder efter høringsrunde og bearbejdning. 3. Begreber til sagsbehandlingsmetode Sagsbehandlingsbegreberne er udviklet til at understøtte sagsbehandlingsmetoden. Det er metodens formål at: Sikre en fast systematik i sagsbehandlingen. Tilgodese en relevant sagsoplysning. Synliggøre myndighedsrollen i sagsbehandlingen. Synliggøre borgeren i sagsbehandlingen. Sikre hensigtsmæssig dokumentation. Sikre gode afgørelser og handleplaner. Sagsbehandlingsmetoden skal med andre ord understøtte arbejdsgangene i sagsbehandlingen og dermed sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og skalerbart i forhold til de forskellige sagstyper, og at sagsoplysningen omfatter de relevante elementer m.m. Begrebsafklaringen har belyst sagsbehandlingsprocessen og de indeholdte begreber. Den resulterende terminologi danner grundlag for den udviklede sagsbehandlingsmetode Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system 18

19 Begreber til DHUV Afrapportering Sagsbehandlingsbegreberne strukturerer og definerer en række elementer, som optræder forskellige steder i sagsbehandlingsmetoden: Nogle begreber omhandler områder, som i sagsbehandlingsmetoden optræder som skemaer eller felter i skemaer. Disse begreber beskriver i tekst- eller overskriftsform indholdet i de enkelte datafelter eller -skemaer. Det er begreber som fx 'sagsåbning', 'værgemål' og 'indsatsformål'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen 'databeskrivelse'. Nogle begreber benævner valgmuligheder eller variable for felter i skemaerne (til produktion af struktureret data). Det er begreber som fx 'borger', 'værge' og 'partsrepræsentant'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen 'struktureret data'. 3.2 Oversigt over sagsbehandlingsbegreber De fagtermer, der indgår i sagsbehandlingsmetoden, er oplistet nedenfor. Definitionen på begreberne fremgår af bilag 1. Nogle af begreberne optræder ikke direkte i sagsbehandlingsmetoden eller i det kommende it-system. Disse begreber udgør den semantiske sammenhæng, som er nødvendig for definitionen af de øvrige begreber, som anvendes i skemaerne. I den samlede terminologi sikrer de desuden den semantiske sammenhæng og systematik, som er nødvendig for, at begreberne kan strukturere og definere sagsbehandlingsområdet generelt og dermed også anvendes i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. offentlig forvaltningsenhed kommunalforvaltning handlekommune (databeskrivelse) betalingskommune (databeskrivelse) forvaltningsmyndighed (databeskrivelse) afgørelsesudvalg kommune opholdskommune bopælskommune sag myndighedssag samlesag enkeltsag sagsbehandler (databeskrivelse) 19

20 Begreber til DHUV Afrapportering sagsdokumentation sagsinformation part (struktureret data) borger (struktureret data) bisidder (struktureret data) partsrepræsentant (struktureret data) værgemål (struktureret data) personligt værgemål økonomisk værgemål værgemål med frataget retlig handleevne (struktureret data) samværgemål (struktureret data) værge (struktureret data) forvaltning (databeskrivelse) offentlig forvaltning faktisk forvaltningsvirksomhed sagsbehandling sagsåbning sagshenvendelse (databeskrivelse) sagsoplysning (databeskrivelse) informationssamtykke (struktureret data) partshøring (databeskrivelse) personudredning (databeskrivelse) sagsvurdering (databeskrivelse) planlægning af social indsats handleplan (databeskrivelse) indsatsformål (databeskrivelse) indsatsmål (databeskrivelse) afgørelsesindstilling (databeskrivelse) afgørelse (databeskrivelse) bestilling af social indsats (databeskrivelse) sagsopfølgning (databeskrivelse) sagsafslutning sagsadministration sagsstyring sagshåndtering social indsats (databeskrivelse) enkeltindsats samlet indsats visiteret indsats ikke-visiteret indsats samtykke udredning udredningsmetode sagsbehandlingsmetode procesbeslutning tilsyn individuelt tilsyn (databeskrivelse) 20

21 Begreber til DHUV Afrapportering 4. Begreber til udredningsmetode Formålet med udredningsmetoden er at sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og skaleres efter behov. Metoden skal også være intuitiv og fungere som en naturlig del af sagsbehandlerens daglige arbejde. Udredningsmetoden tager udgangspunkt i værdigrundlaget i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), hvor funktionsevne betragtes i et holistisk perspektiv. Det betyder konkret, at der i metoden er fokus på, hvorledes personlige faktorer og omgivelsesfaktorer har betydning for, hvordan eventuelle funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer påvirker en persons aktivitet og deltagelse og dermed funktionsevne. Metoden lægger desuden vægt på borgerens eget perspektiv, der inddrages konsekvent i udredningen. Modsat sagsbehandlingsbegreberne optræder udredningsbegreberne kun i udredningsmetoden og er således samlet på ét sted i sagsbehandlingen, i fasen sagsoplysning i forbindelse med udredning af borgeren Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system Udredningsmetoden i det kommende it-system understøttes af udredningsbegreberne, der har tre funktioner: De bidrager med en strukturering af emneområdet, de eksemplificerer og de skaber fælles forståelse. 21

22 Begreber til DHUV Afrapportering Strukturen består i en inddeling i de forskellige områder, som metoden er bygget op omkring. Figuren nedenfor viser de indeholdte områder. I det kommende it-system, vil hver boble fungere som tematisk overskrift til et fritekstfelt. Begrebsarbejdet har sikret, at de forskellige områder er defineret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så det bliver intuitivt for sagsbehandleren at dokumentere relevante forhold og genfinde information i udredningen. Eksempler på dette er omgivelser eller egenomsorg. Eksemplificeringen består af begreber, der i begrebsdiagrammet (se bilag 5) er grupperet under hvert område. De fungerer i metoden som eksempler til hvert tema. Det er eksempler på forhold, det kan være særligt relevant at afdække for handicappede og/eller udsatte voksne. Det er således ikke udtømmende lister. Begrebsarbejdet har sikret, at eksemplerne er relevante og sigende for målgruppen og anvendelige for sagsbehandleren. Eksempler på dette er boligområde og af og påklædning. Den fælles forståelse opstår på baggrund af begrebsdefinitionerne. I forbindelse med it-understøttelsen vil definitionen være lettilgængelig, fx vha. mouseovers. Figur: Oversigt over områder i udredningsmodel Tilgangen til udvælgelsen af relevante begreber er praksisbåren. Det vil sige, at begreberne er udvalgt og afprøvet af praktikere fra projektets pilotkommuner, der på baggrund af deres praksiserfaring og de i projektet gennemgåede metoder, har fremsat ønsker til temaer, der kan fremme en hensigtsmæssig sagsoplysning. Der er lagt vægt på sagsbehandlernes intuitive forståelse af temaerne. 22

23 Begreber til DHUV Afrapportering Begreberne skal understøtte en sagsbehandling, hvor sagen oplyses efter formålet. Der er således tale om en balancegang mellem faglige krav om at kunne belyse alle relevante aspekter af en person og forvaltningsretlige krav om at undgå overoplysning af en sag. De begreber, der indgår i modellen er derfor nøje udvalgt. Det er tilstræbt i videst muligt omfang at genbruge allerede eksisterende begreber og definitioner. I dette tilfælde er der genbrugt fra ICF (figurens lyseblå og grønne bobler) og fra målgruppebegreber på Socialebegreber.dk (figurens mørkeblå bobler). Genbruget er med visse tilpasninger sket på følgende tre områder: strukturen (måden begreberne er grupperet) termvalget (de ord, der bruges om begreberne) definitionerne (definitionernes ordlyd) Metoden indeholder desuden enkelte supplerende begreber, der er udviklet til projektet. 4.3 Oversigt over udredningsbegreber De fagtermer, der indgår i udredningsmodellen, er oplistet nedenfor. Definitionen på begreberne samt eventuelle synonymer fremgår af bilag 2. De overordnede punkter er temaer, der strukturerer modellen. I udredningsmodellen vil hvert tema fungere som overskrift til et fritekstfelt. Underbegreberne er de ord, der gives som eksempler under hvert tema. Enkelte begreber optræder ikke direkte i udredningsmetoden, men er med i den samlede terminologi for at illustrere den semantiske sammenhæng mellem begreberne og gøre begreberne genanvendelige i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. psykisk funktionsnedsættelse (tema) sindslidelse angst (eksempel) depression (eksempel) forandret virkelighedsopfattelse (eksempel) personlighedsforstyrrelse (eksempel) spiseforstyrrelse (eksempel) stressbelastning (eksempel) tilknytningsforstyrrelse (eksempel) intellektuel/kognitiv forstyrrelse hjerneskade (eksempel) demens (eksempel) udviklingsforstyrrelse opmærksomhedsforstyrrelse (eksempel) 23

24 Begreber til DHUV Afrapportering autismespektrum (eksempel) fysisk funktionsnedsættelse (tema) synsnedsættelse (eksempel) hørenedsættelse (eksempel) døvblindhed (eksempel) mobilitetsnedsættelse (eksempel) kommunikationsnedsættelse (eksempel) socialt problem (tema) hjemløshed (eksempel) kriminalitet (eksempel) misbrug (eksempel) overgreb (eksempel) prostitution (eksempel) selvmordstanker eller -forsøg (eksempel) selvskadende adfærd (eksempel) udadreagerende adfærd (eksempel) indadreagerende adfærd (eksempel) seksuelt krænkende adfærd (eksempel) omsorgssvigt (eksempel) social isolation (eksempel) praktiske opgaver i hjemmet (tema) hjælp og omsorg for andre (eksempel) praktiske opgaver (eksempel) indkøb (eksempel) madlavning (eksempel) rengøring og tøjvask (eksempel) egenomsorg (tema) af- og påklædning (eksempel) vask (eksempel) kropspleje (eksempel) toiletbesøg (eksempel) drikke (eksempel) spise (eksempel) mobilitet (tema) gang og bevægelse (eksempel) ændre og opretholde kropsstilling (eksempel) bære, flytte og håndtere genstande (eksempel) færden med transportmidler (eksempel) kommunikation (tema) forstå meddelelser (eksempel) fremstille meddelelser (eksempel) samtale (eksempel) anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker (eksempel) kommunikationsmiddel (eksempel) socialt liv (tema) samspil og kontakt (eksempel) relationer (eksempel) 24

25 Begreber til DHUV Afrapportering sociale fællesskaber (eksempel) rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (eksempel) netværk (eksempel) samfundsliv (tema) bolig (eksempel) privatøkonomi (eksempel) uddannelse (eksempel) beskæftigelse (eksempel) sundhed (tema) helbredsforhold (eksempel) kostvaner og livsførelse (eksempel) medicinsk behandling (eksempel) omgivelser (tema) holdninger i omgivelserne (eksempel) boligområde (eksempel) personlige faktorer person livsområde funktionsevnenedsættelse aktivitetsbegrænsning deltagelsesbegrænsning funktionsnedsættelse 25

26 5. Begreber vedrørende sagsøkonomi Sagsøkonomibegreberne er udarbejdet for at tilvejebringe et meningsmæssigt klart og tydeligt grundlag, hvorpå man i det kommende it-system kan arbejde videre med økonomirelaterede processer i sagsbehandlingssystemet. Dette grundlag skal dels understøtte en entydig omtale af de centrale elementer i sagsøkonomien, dels bidrage til struktureringen af økonomirelaterede informationer i sagsbehandlingssystemet. Sagsøkonomibegreberne angår således registrering af informationer relateret til økonomi og priser i DHUV-fagsystemet, primært med henblik på fremskrivninger og igangsættelse af betalinger. Nogle af kommentarerne til begreberne indeholder uddybende bemærkninger om, hvordan begreberne kan operationaliseres i beregningsmæssige sammenhænge. Disse bemærkninger er udtryk for, hvordan begreberne kan bringes i anvendelse. De er ikke udtryk for en prioriteret eller underliggende beregnings- eller økonomimodel Begrebernes anvendelse i det kommende it-system Sagsøkonomibegreberne strukturerer og definerer en række elementer, hvoraf nogle afklarer grundlaget for dataproduktionen i den kommende it-løsning og nogle optræder synligt i sagsbehandlingsmetoden, primært i forbindelse med afgørelsen. En række begreber indgår som overskrifter på et eller flere felter i skemaerne. Det er begreber om priser, som fx 'pris for samlet indsats' og 'pris for ydelsesenhed', og det er begreber om varighed som fx 'indsatsperiode' og 'forventet startdato for indsats'. 5.2 Oversigt over sagsøkonomibegreber Nedenfor er fagtermerne inden for emnet sagsøkonomi oplistet. Den endelige definition på begreberne fremgår af bilag 3. 26

27 Enkelte begreber optræder ikke direkte i sagsbehandlingsmetoden og vil ikke optræde direkte i det kommende it-system, men er med i den samlede terminologi for at illustrere den semantiske sammenhæng mellem begreberne og gøre begreberne genanvendelige i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. De øvrige begreber vil optræde i systemet som overskrifter på datafelter, som enten vil indeholde indtastede eller beregnede værdier. pris pris for ydelsesenhed pris for ydelse egenbetaling pris for enkeltindsats forventet pris for enkeltindsats faktisk pris for enkeltindsats pris for leverandørindsats pris for samlet indsats forventet pris for samlet indsats faktisk pris for samlet indsats ydelsesenhed ydelse stykydelse periodeydelse timeydelse dagsydelse månedsydelse årsydelse ydelsesfrekvens periode indsatsperiode samlet indsatsperiode afregningsperiode dato faktisk startdato for indsats forventet startdato for indsats faktisk slutdato for indsats forventet slutdato for indsats enkeltindsats tilbudsindsats samlet indsats 27

28 Bilag 1 Definitionsliste, Sagsbehandlingsbegreber Hvis du ønsker at benytte de hyperlinks, som er i definitionerne, skal du klikke her. - og derefter trykke på termliste-ikonet ud for emnet "08.04 Handicap og udsatte voksne Sagsbehandling" Generelle begreber Notation: 1 offentlig forvaltningsenhed organisatorisk enhed, der varetager offentlig forvaltning af et bestemt område # Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; Generelle begreber Notation: 1.1 kommunalforvaltning offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en kommune Kommunalforvaltningens hovedopgaver er folkeskoler, børnepasning, ældrepleje, sundhed, social service, folkeregister, arbejdsmarked, miljø og teknik, redningsberedskab, museer, biblioteker og mange steder også forsyning af el, vand og varme. En del af den offentlige forvaltning, der foregår i kommunalforvaltningerne, involverer ikke myndighedsudøvelse, fx skole- og biblioteksdrift. # Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; Generelle socialfaglige begreber Notation: handlekommune kommunalforvaltning, der har pligt til at yde hjælp Handlekommunen er som udgangspunkt altid borgerens opholdskommune. Der er dog en række undtagelser, hvor borgerens handlekommune ikke er identisk med borgernes opholdskommune. I nedenstående beskrives tre eksempler på sådanne undtagelser: Midlertidig opholdskommune er handlekommune: En borger, som modtager personlig eller praktisk hjælp, kan under et midlertidigt ophold i en anden kommune, fx ved ferie i et sommerhus, få hjælpen fra den midlertidige opholdskommune. I dette tilfælde er det den midlertidige opholdskommune, der er handlekommune. Den midlertidige opholdskommune er til gengæld ikke betalingskommune. Ophold efter medvirken fra tidligere opholdskommune: Når en tidligere 28

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 14 Artikler 62 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv offentlig forvaltningsenhed Generel definition: organisatorisk enhed, der varetager offentlig forvaltning

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Marts 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Page 1 of 13 65 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv offentlig forvaltningsenhed Generel definition: organisatorisk enhed, der varetager offentlig forvaltning

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Side 1 af 14 65 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv sagsåbning Foretrukken term sagsoprettelse sagsstart Generel definition: del af sagsbehandling, der

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

forvaltning proces, der består i at administrere opgaver, midler, love eller rettigheder del af sagsbehandling, der består i at indsamle

forvaltning proces, der består i at administrere opgaver, midler, love eller rettigheder del af sagsbehandling, der består i at indsamle Mar 18 2011 12:44:25 - Helle Wittrup-Jensen 28 artikler. forvaltning proces, der består i at administrere opgaver, midler, love eller rettigheder sagsbehandling forvaltning, som udgør varetagelsen af en

Læs mere

sagsoplysning Foretrukken term sagsbelysning sagsafklaring sagsundersøgelse børnefaglig undersøgelse Relateret søgeord

sagsoplysning Foretrukken term sagsbelysning sagsafklaring sagsundersøgelse børnefaglig undersøgelse Relateret søgeord 1 af 5 15-01-2015 13:57 Artikler 23 artikler. sagsoplysning Foretrukken term sagsbelysning sagsafklaring sagsundersøgelse del af sagsbehandling, der består i at indsamle sagsinformation i det omfang, der

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 12 09/06/2017 13.28 Artikler 61 artikler. afgørelse Generel definition: beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en borger eller en juridisk person i en given myndighedssag

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler.

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler. 1 af 5 15-01-2015 13:46 Artikler 16 artikler. sagsbehandling offentlig forvaltning, der består i at varetage en myndighedssag helhedsvurdering se myndighedsudredning I Fælles sprog II bruges betegnelsen

Læs mere

Side 1 af 5 16 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv mestring Foretrukken term coping adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen Referat Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 16.00 17.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

Side 1 af 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv udredningsjournal Generel definition: journal, der dokumenterer udredning opfølgningsjournal Generel

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Page 1 of 10 52 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet plan for Voksen- og handicapområdet 84 (Visitation til aflastning af nære pårørende) Visitation til aflastning af nære pårørende har bevillingskompetence op til tre ugers aflastning. Ved akutte sager kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 23 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv sagsoplysning Foretrukken term sagsbelysning sagsafklaring sagsundersøgelse Generel definition: del

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Artikler. Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare og

Artikler. Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare og 45 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

metode målemetode sagsbehandlingsmetode udredningsmetode social metode socialfaglig metode formål handling 1 af :07 Artikler

metode målemetode sagsbehandlingsmetode udredningsmetode social metode socialfaglig metode formål handling 1 af :07 Artikler 1 af 7 15-01-2015 11:07 Artikler 32 artikler. metode struktureret måde at udføre en handling på Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 1: Evalueringsdesign www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

ydelse aktivitets- og samværsydelse befordring befordring til og fra et tilbud individuel befordring behandling 1 af :55 Artikler

ydelse aktivitets- og samværsydelse befordring befordring til og fra et tilbud individuel befordring behandling 1 af :55 Artikler 1 af 13 15-01-2015 12:55 Artikler 52 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan.

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Indledning Vejledningen til den pædagogiske plan skal fungere både som

Læs mere

Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden

Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden Præsentation af deltagerne Navn Arbejdsområde 2 Program dag 1 Ca. tider Programpunkter 9.00-9.15 Velkomst og præsentation 9.15-10.00 Voksenudredningsmetoden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Disposition Gevinster ved en fuld implementering af VUM VUM implementeringsbarometer

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere