Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri vores nye overordnede vision 2016, som har fokus på at gøre det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Målene er formuleret på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og er bredt ud på minimum 3 fokusområder, eller fyrtårne, som vi har døbt dem. Fyrtårnene er: Effektivitet, Innovation og Attraktiv arbejdsplads. Derudover har afdelingerne haft mulighed for at tilføje 1-2 fyrtårne efter behov. Dette kan du læse mere om i passet. Strategipasset præsenterer indledningsvist de strategiske og taktiske mål, som går på tværs af hele forvaltningen. De fælles mål lægger op til fælles indsatser, og det vil primært være chefgruppen, som koordinerer disse. I strategipassets 7 efterfølgende afsnit præsenteres de afdelingsspecifikke mål og handlinger, som afdelingerne hver i sær har ansvaret for at eksekvere. Der vil årligt blive fulgt op på strategier, handlinger og mål. Strategipasset giver dig således et overblik over handlinger og mål - der gælder for forvaltningen og for din afdeling. Det glæder mig, at vi i fællesskab har fået sat retning og mål for forvaltningen. Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø 2 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 3

3 INDhold Fælles mål 7 Sekretariat 10 Ejendomme 20 Esbjerg Lufthavn 28 Plan 36 Miljø 44 Vej & Park 54 Entreprenør 70 4 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 5

4 Fælles Effektivitet Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser og samtidigt sikre en professionel/faglig håndtering, så vi forbliver en konkurrencedygtig, økonomisk sund og bæredygtig enhed Identificere og gennemføre: Arbejdsgangsanalyser Opdatering af vores procedurer Flere vidensdelingsaktiviteter Opdatering af hjemmeside og nuværende selvbetjeningsløsninger Arbejde konsekvent med forventningsafstemning internt og eksternt, da det er en forudsætning for at lykkes. Indføre tidsregistrering på relevante områder til dokumentation af indsats samt basisgrundlag for forbedret planlægning og ressourceudnyttelse 6 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 7

5 Fælles innovation Fælles Attraktiv arbejdsplads Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Vi vil skabe rammerne for innovation til sikring af bedre proces og produkt Udvikle vores arbejdsmiljø og sikre medarbejdernes trivsel ved at fokusere på personlig og faglig udvikling. Med øget fokus på brugerinddragelse udvikle og implementere nye: Digitale løsninger Selvbetjeningsløsninger Innovative løsninger på andre relevante områder Styrke vidensdeling og netværk, bl.a. igennem et tættere samarbejde med universiteterne Skabe en kultur, hvor værdigrundlaget efterleves, og hvor fokus lægges på succes, medejerskab og stolthed over vores arbejdsplads. Medarbejderne kan imødekomme fremtidens udfordringer både personligt og fagligt ved at gennemføre kompetenceafklaring og udvikling i relevante områder Fortsætte arbejdet med sundhedsfremmende tiltag 8 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 9

6 Indledning sekretariat Udover de 3 obligatoriske fyrtårne - effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads - har vi i Sekretariatet besluttet også at arbejde med fyrtårnet - service, idet lige præcis service er en vigtig del af Sekretariatets daglige virke. På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke handlinger og mål vi i Sekretariatet har besluttet at arbejde med i den kommende 4-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariatet har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede handlinger og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. 10 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 11

7 Sekretariatet effektivitet Optimere arbejdsprocesser og minimere spildtid for Sekretariatet og dets kunder. Nedbringelse af print og traditionel papirpost Gennemføre sagsgangsanalyser (Lean) inden for relevante områder Øget anvendelse af selvbetjeningsløsninger, både internt og eksternt Sikre, at vedtagne interne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling følges. Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder Undersøge potentialet for igangsættelse af sagsgangsanalyser (Lean) Kortlægge mulighederne for at optimere nuværende selvbetjeningsløsninger samt afdække mulighederne for indførsel af nye selvbetjeningsløsninger Sort skrifttype: Fælles handlinger/mål for Sekretariatet Rød skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Administrationsgruppen Blå skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Personale & Økonomi Grøn skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Frodesgade Kortlægning gennemført Implementering gennemført i perioden i perioden Medio 2012 Ultimo /12-12/12 Primo medio 2014 Opdatering af hjemmeside med henblik på at gøre den mere brugervenlig. Herunder bedre vejledninger til borgerne om fx lokalplaner, sagsbehandlingstider, ansøgninger til Byggeri m.m. Udføres i samarbejde med Plan. Udarbejde og implementere plan for struktureret ESDH-oplæring for nuværende og kommende administrative medarbejdere i T&M Opfølgning på, at allerede vedtagne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling efterleves. Opstart af arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Informationskampagne vedr. selvbetjeningsløsninger (hvor finder man blanketterne og vejledning til udfyldelse) Opstart af arbejdsgangsanalyser (Lean) på kirkegårdsområdet Analyse af nuværende filstruktur i fælles drev med henblik på at gøre den mere effektiv i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo medio 2014 Primo - medio Medio - ultimo Primo - medio Ultimo primo Juni medio Primo - primo Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 13

8 Sekretariatet Innovation Vi vil sikre løbende udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer og anvende relevant teknologi, så arbejdsopgaverne kan udføres mest effektivt. Udarbejdelse af jobprofiler og dertil knyttede kompetenceudviklingsplaner Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og fagsystemer Indgå aktivt i tværgående samarbejde og erfagrupper med det formål at styrke vidensdeling Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation Fælles plan for udarbejdelse af jobprofiler og kompetenceudviklingsplaner Udarbejdelse og løbende opdatering af oversigt vedr. udbud af ESDH- og fag-systemer Henvendelse til Fællesforvaltningen og øvrige afdelinger i T&M med henblik på sikring af indflydelse i forbindelse med nye udbud Kortlægning af behov for ny teknologi (printere, ipads m.m.), herunder vurdering af nytteværdi Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfagruppe indenfor området sekretærfunktion/ betjening af politikere Book officiel tid til innovation (fx kontormøder, MUS) Erfaringsudveksling og opfølgning på kontormøder efter endt kursusafholdelse, såfremt det har relevans for gruppen. i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Implementeret Implementeret /12-12/12 Medio ultimo kvt kvt kvt. 4. kvt Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 15

9 Sekretariatet Attraktiv arbejdsplads Skabe rammerne for medarbejdernes trivsel og uvikling Fastholde fokus på trivsel, herunder sundhed Synliggøre Sekretariatet som en god arbejdsplads Sikre ejerskab og forståelse af vigtigheden omkring egne opgaver og egen værdi for arbejdspladsen, herunder ved samarbejde med relevante afdelinger Skabe større/bedre faglig indsigt i vores kunders arbejdsområder DBA 2014 gennemsnitlige resultater for de forskellige kategorier skal som minimum være: Jobindhold: 8,3 Personlig og faglig udvikling: 8 Ansættelsesforhold: 8,1 Nærmeste leder: 7,8 Menneskelige relationer og værdier: 8,2 Arbejdsmiljø: 8,7 Kreativitet og fornyelse: 6,8 Orientering mod borgerne/ brugerne: 8,5 Evaluering af Sekretariatets personalegodeordning (pt. frugt) Samle overblikket over tilbud på trivsel/ sundhed/personalegoder Plan for fælles/individuelle faglige besigtigelser/orientering i forbindelse med større aktuelle projekter Brande T&M via bl.a. hjemmesiden ved synliggørelse af arbejdsområder/resultater (fx brugerundersøgelsen i Køb & Salg) Afholdelse af temadage eller oplæg/ foredrag. Individuelle besigtigelser i samarbejde med sagsbehandlerne i afdelingerne i perioden i perioden i perioden Opstartes. herefter løbende Opstartes Opstartes 1. kvt. 1. kvt. Primo - medio 1. kvt Primo halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 17

10 Sekretariatet Service Sikre tilfredse kunder interne såvel eksterne Tydelig forventningsafstemning og målrettet kommunikation med vores kunder, både internt og eksternt Sikre gensidig respekt og viden om vores kunders behov og arbejdsopgaver Mindske sårbarhed gennem sidemandsoplæring, funktionsbeskrivelser og jobrotation, hvor der er mulighed Forbedre forholdene for fremmødte kunder Skabe overblik over eksisterende vejledninger til internt/eksternt brug, fx ved attestation af fakturaer, oprettelse af dagsordenpunkt i E-doc, udfyldelse af blanketter, herunder feriesedler m.m. Gennemsnitligt resultat ved næste sekretariatsevaluering i foråret Gennemsnitligt resultat for brugerundersøgelsen i Køb & Salg i perioden 4,4 indenfor alle områder (Økonomi, Personale og Øvrige opgaver) 4,3 2. halvår Udarbejde relevante arbejds-/procedurebeskrivelser, herunder med links til relevante nyhedsbreve, oplysning om erfagrupper m.m. Oprette relevante databaser, hvori arbejds-/procedurebeskrivelser gemmes Udarbejdelse af fælles skabelon til ovenstående punkt Afholdelse af dialogmøder med relevante afdelinger om idéer og tanker om nye tiltag Opstilling af offentlige computere/touchskærme i afdelingen, så borgerne kan blive hjulpet og guidet. Evt. via en vagtordning (floor-walker) i Sekretariatet Opstilling af Kaffe/The automat til borgerne Synliggørelse af retningslinjer for besvarelse/feedback på f.eks. mails, telefonopkald m.m. Gælder internt. Evaluering af telefon- og vagtordning i Byggeri. Udføres i samarbejde med Plan Øget kendskab til øvrige afdelinger og Forsyningens arbejdsområder (for at kunne henvise borgere og omstille telefoner rigtigt første gang) Udarbejde retningslinjer for medarbejder-/ opgaverotation som en løbende proces i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo 2. halvår 2. halvår 2. halvår halvår kvt. 4. kvt halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 19

11 Indledning ejendomme Når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde mod og humøret oppe. Det synes jeg, at vi skylder vore kunder, os selv og hinanden. Dette strategipas er et første forsøg på at vise en vej dertil. 20 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 21

12 Ejendomme Effektivitet Sikre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og høj kundetilfredshed i forvaltninger, på skoler og institutioner. Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold Optimere ressourceudnyttelsen i Ejendomme Opdatere eksisterende planlægnings, styrings- og kommunikationsværktøjer og i forlængelse heraf videreudvikle dem. Sikre viden og forståelse omkring ansvar og roller i forhold til kunder. Udvikle og forankre faglige spidskompetencer Optimere udbud og konkurrenceudsættelse af vedligehold Udvikle gør det selv værktøjer Nedbringelse af print og traditionel papirpost Projekt: Brugerundersøgelse efter hver afsluttet sag Afholdelse af dialogmøder med brugerne Medarbejderstab og opgaveomfang/kompleksitet Gennemsnitlig score over 3 1 gang årligt Med nuværende medarbejderstab skal en stigning i opgavers omfang og kompleksitet kunne håndteres Handleplan for opdatering af viden, rutiner og værktøjer af Afholde temamøder eller faste dagsordenspunkter mht. til roller opgaver og ansvar i forhold til kunder Opdatere skema/model for brugerundersøgelse Undersøge mulighed for optimering af tidsregistreringssystemet Opdatere og igangsætte projekt- og ressourcestyringssystemet Kortlægge behov for udvikling og placering af faglige spidskompetencer Undersøge alternative muligheder for udbud af vedligehold Opdatere/udarbejde konkrete, tekniske brugervejledninger. Afholdelse af brugerkurser Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder i Ejendomme Senest revideret tjekliste Sættes på dagsordenen hver gang Nyt skema, evt. digitalt, anvendes fra Udarbejdelse af ny timeseddel gennemført Eksisterende system opdateres og tages i anvendelse Liste med relevante kompetencer foreligger Udarbejde testmodel til konkret brug Antal brugerkurser pr. år 1. kvartal Løbende proces 1. kvartal 1. kvartal 4. kvartal kvartal Løbende proces Min. 1 brugerkursus Medio 22 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 23

13 Ejendomme Innovation Ejendomme skal fortsat være kendt og respekteret nationalt for sin Bedste praksis på bygge-, vedligeholdelses- og energiområdet Honorere nye og fremtidige krav til udbud og styring i.h.t. lovgivningen. Sikre fortsat fokus på den bygningsmæssige værdi og sikring af kapitalapparatet Styrke samarbejdsrelationerne med SE eller evt. andre relevante parter for bæredygtige løsninger Udvikle/anvende værktøjer til planlægning og styring af udbud i. h.t. fremtidig lovgivning Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold Registrering af efterspørgsel på faglige løsninger Minimum fastholdelse af nuværende niveau Sammen med Klima & Bæredygtighed afdække områder for udvikling af samarbejde med SE Undersøge og afprøve markedet for værktøjer i konkret byggesag Udvikle model til synliggørelse af bygningers vedligeholdelsesmæssige klassifikation i budgetsammenhæng og deres konkrete tilstand Møder og kontakt med SE og K&B vedr. skitse til fremtidigt samarbejde Bruge nyt værktøj, Ibinder, på digitalt udbud samt gennemføre evaluering Udvikling af prototype gennemført 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 24 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 25

14 Ejendomme Attraktiv arbejdsplads Sikre fortsat trivsel i Ejendomme Sikre at bærende værdier fagligt og socialt bevares og udvikles Fastholde den løsningsorienterede virksomhedskultur i Ejendomme Sikre at medarbejderne kan matche fremtidens udfordring både personligt og fagligt Udbygge kulturen for den lærende organisation Fastholde fælles kultur og historie Udvikle og etablere kompetenceudviklingsplaner for grupper og den enkelte medarbejder Løbende fokus på synlig og involverende ledelse Huske at fortælle den gode historie Sørge for at vi også har det sjovt. DBA-måling 2014 Minimum fastholdelse af niveauet fra målingen i 2011 Konkrete temaer m.v. i afdelings- og gruppemøder Kortlægge Ejendommes kompetencebehov Udarbejde konkrete kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder Kompetenceudviklingsforløb Praktisere synlig og tilgængelig ledelse Involverende faglige arrangementer Sociale tiltag og arrangementer Heldags studietur Sættes på dagsordenen løbende Kortlægning gennemført Med afsæt i kompetencebehovsliste og model oprettes planer DBA-måling 2014 Det swinger fortsat in- og eksternt Samlet kompetencebehov foreligger i et skema ultimo 2012 Der foreligger kompetenceudviklingsplaner, som er godkendt ved den enkelte medarbejders PLUS-samtale i /2014 Fastholde nuværende niveau vedr. ledelse Minimum 2 gange årligt Minimum 2 gange årligt Minimum 1 hvert 2. år 26 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 27

15 Indledning Esbjerg lufthavn Esbjerg Lufthavn bliver i videst mulige omfang drevet på forretningsmæssige vilkår med et betydeligt fokus på både indtægts- og udgiftssiden. Samspillet mellem Teknik & Miljøs tre overordnede fokusområder skal for lufthavnens vedkommende sikre, at lufthavnens produkter, primært tjenesteydelser, har en kvalitet og en pris, som gør det attraktivt for kunderne at købe dem. Til at styrke indtægtssiden har Esbjerg Lufthavn valgt branding med alle begrebets facetter som et fjerde fokusområde. Branding i sig selv skal tjene til at gøre lufthavnen endnu mere synlig i markedet. Traditionelt opsøgende salgsarbejde indgår også i Esbjerg Lufthavns branding. 28 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 29

16 Esbjerg Lufthavn Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Lufthavnens ansvarsområde Overarbejdsbetaling Løbende fald. Senest i 2014 = 0 kr. Forbedre ressourceudnyttelsen, bl.a. gennem øget tværgående samarbejde mellem afdelingerne Gennemføre relevante arbejdsgangsanalyser Øge digitaliseringen af arbejdsrutiner, hvor det giver mening Optjent afspadsering Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser i det enkelte sektionsområde Antal arbejdsrutiner der bliver digitaliseret årligt fra 2012 Maks. 14 dage pr. medarbejder Min. 1 pr. afd. pr. år Min. 1 arbejdsrutine pr. år. Revidere og udarbejde jobbeskrivelser pr. funktionsområde med det formål at sikre den rette til jobbet Gennemføre en kompetenceafklaring Afklare hvilke områder der er relevant ifht. digitalisering af arbejdsrutinerne Revision og godkendelse af alle jobbeskrivelser som en del af MUS-samtalen Analyse gennemført Medio Årligt Medio 30 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 31

17 Esbjerg Lufthavn Innovation Danmarks første grønne lufthavn Udvikling af lufthavnens forretningsområde med det formål at fastholde eksisterende kunder og aktivitetsniveau samt tiltrække nye kunder/aktiviteter CO 2 -forbrug Antallet af eksisterende kunder/aktivitetsniveau der fastholdes Antal nye kunder/aktiviteter der tiltrækkes Vi skal reducere vores CO 2 forbrug inden % fastholdelse 15 % tilgang i nye kunder/aktiviteter inden 2016 Energianalyse (Forbrugsmaterialer, El, vand og varme) analyse Medio Finde de energibesparende tiltag der kan betale sig Udvikling af tilbudte ydelser for fragt- og passagerflyvning Modernisering af de fysiske rammer Beregning og beslutning Ydelser specificeret Tids og prioriteringsplan udarbejdet inden Inden udgangen af 2012 Modernisering sker løbende frem til 2016 Afklaring af fokusområder for skabelsen af den første grønne lufthavn Reduktion af CO 2 forbruget på lufthavnen Fokus på at gøre det attraktivt at være kunde i Esbjerg Lufthavn Kortlægge hvilke relevante forretningsområder og ydelser, der skal tiltrække nye kunder Analyse og handlingsplan gennemført CO 2 måling Kundetilfredshedsmåling i Analyse og handlingsplan gennemført Medio CO 2 reduceres inden 2016 Kundetilfredshed på minimum 80 % 32 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 33

18 Esbjerg Lufthavn Attraktiv arbejdsplads Esbjerg Lufthavn Branding Sikring af personlig og faglig udvikling for at kunne støtte den fremtidige udvikling af Esbjerg Lufthavn Igangsætte arbejdet med kulturen, der skal sikre en positiv opbakning til styrkelse af tværgående samarbejde, en bedre ressourceudnyttelse og større kreativitet i løsninger Genopfriske værdierne og deres betydning i dagligdagens gøren og laden Teambuildingkursus for at styrke samarbejde og kommunikation for ledelsen og senere medarbejderne Gennemføre en værdiproces Lufthavnens egen APV måling, som gennemføres hvert andet år DBA-måling 2014 MUS-samtale DBA 2014 for ledelse for øvrige Positiv udvikling i forhold til sidste måling Positiv udvikling i forhold til sidste måling Adfærdsændring og forbedret resultat i DBA sammenlignet med Løbende proces Skabe synlighed og vedligeholdelse her af omkring Lufthavnen og dens ydelser Udarbejde en markedsføringsplan Udarbejde en kommunikationsplan Igangsætte samarbejde med universiteterne bl.a. med det formål at få hjælp til markedsføringsplaner og diverse analyser Synliggøre de gode historier Udarbejde en eventplan og gennemføre events Messedeltagelse Styrke relationerne til kommunikationsafdelingen i T&M Kenskabsgradsmålinger i og 2015 Kontakt etableret til uddannelsesinstitutioner Målt på presseomtale antal artikler i pressen Plan udarbejdet Antal gennemførte events Årligt antal messer der er deltaget i Kontakt etableret Positiv udvikling 2012 Min. 12 pr. år 2012 Max. 4 events pr. år med start i 1 til 2 pr. år Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 35

19 Indledning plan Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. I strategipasset har vi prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller 36 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 37

20 plan effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Plan s ansvarsområde Sikre optimale arbejdsprocesser ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser hvor hele processen incl. høringsprocedurer optimeres Videreudvikling af selvbetjeningsløsninger med overskuelige, brugervenlige og funktionelle hjemmesider Bedre tids og ressourcestyring igennem effektiv forventningsafstemning og målformulering Øget brug af digitalisering og anvendelse af IT som værktøj Kortlægning af sagsbehandlingstid på udvalgte processer Gennemføre brugerundersøgelser Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser årligt med start fra Måling af antal hits på hjemmeside. Evaluering af de konkrete processer og møder En positiv udvikling Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 set over et kvartal Mindst 2 arbejdsgangsanalyser i Plan pr. år Flere daglige unikke brugere/stigende tendens Mindst 80 % af brugerne/deltagerne melder positivt tilbage Evaluere og udvælge områder, hvor det vil være relevant at gennemføre arbejdsgangsanalyser Indføre doc2mail til brug for afsendelse af breve Gennemgå Plans del af kommunens hjemmeside med henblik på at forbedre det konkret indhold, herunder etablere en bæredygtighedsportal Opdatering af web-kommuneplan Ved opstart at alle større projekter klarlægges beslutningsgrundlag, opgaveformulering, målformulering, proces, aktører, afklaring, faser, problemstillinger og dette beskrives i et kommissorium eller en procesplan Videreudvikle LIS i Plan, således sagsbehandlingstiden kan følges Afholde kursus i skriftlig kommunikation for alle i Plan Vidensdeling: Udpege vidensansvarlige indenfor de arbejdsområder, der varetages i Plan. Udvælgelse gennemført Analyser gennemført Igangsat Færdiggjort Videreudvikling og standardisering af procedurer for projekter gennemført Ultimo 2012 Mindst to områder pr. år Primo Medio Ultimo Ultimo 2015 Medio Medio Ultimo Medio 38 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 39

21 Plan Innovation Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation til sikring af bedre produkt, proces, resultatudvikling og formidling. Udvikling af nye selvbetjeningsløsninger på relevante områder. Vi skal sætte Esbjerg på landkortet Udvikling af nye digitale muligheder, herunder den mobile arbejdsplads Arbejde med helhedsorienterede løsninger i projekter og planprocesser Videreudvikle kultur, struktur og procedure for at skabe den innovative organisation DBA 2014 spørgsmålene: - Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Deltagelse i udvikling af nye selvbetjeningsløsninger Opgørelse af omtaler m.v. i medierne, herunder antal gange hvor Esbjerg omtales positivt i medierne indenfor Plans område: Antal nye muligheder der er taget i anvendelse Stigende tendens sammenlignet med målingen i ny selvbetjeningsløsning udvikles pr. år 4 årlige omtaler i landsdækkende medier 1 pr. år Gennemføre forsøg med mobil arbejdsplads på udvalgte sagsområder Indgår i samarbejdet vedr. Byg og Miljø Afholde innovationscamp Innovation indarbejdes i og er en del af kommissorier og opgavebeskrivelser. Innovation drøftes regelmæssigt på de enkelte teams møder Videreudvikle metoder til borgerinddragelse Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter Fastholde og udvikle faglige samarbejder på regionalt og landsplan niveau Forsøg påbegyndt Forsøg gennemført Tilmelding til Byg og Miljø Afholdt Igangsat Igangsat Afprøve nye metoder Antal nye samarbejder pr. år Antallet af samarbejder Plan indgår i, hvor det er en fordel for Plan 2012 Ultimo 2012 Ultimo Medio Medio 1 ny metode testes i 2 Nuværende niveau fastholdes 40 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 41

22 Plan Attraktiv arbejdsplads Vi vil fastholde/udvikle et godt arbejdsmiljø Udvikle og bruge samarbejde internt i afdelingen og eksternt til andre afdelinger, med fokus på anerkendende dialog og kommunikation Skabe rammerne for den personlige udvikling gennem et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der gøres brug af den enkelte medarbejders kompetencer, både faglige og personlige, og hvor vi prioriteter kompetenceudvikling højt. Skabe rum og en kultur der understøtter tværgående samarbejder Vi giver plads til forskellighed og bruger den som en styrke. Styrke de sociale relationer i afdelingen og skabe plads til at udvise engagement - Vi må godt have det sjovt mens vi er her, men vi er her ikke for sjov DBA-måling 2014 Sygefraværs årsagerne vurderes løbende PLUS-samtale DBA 2014 spørgsmålene vedr. faglig og personlig udvikling DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier Stigning i gennemsnitlig score Sygefraværsdata gennemgås 2 gange årligt Gennemsnitlig stigning Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Etablere særlige arbejds/møderum til opgaver der nødvendiggør dette Etablering af kvalitetssikringsteams på byggesager. Udarbejde flere standardskrivelser udpege tovholder(e). Udarbejde kompetencebeskrivelser med CV for alle medarbejdere Udarbejde kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere Planlægning og gennemførelse af fagligt/socialt arrangement Indtænke det sociale element i det faglige samarbejde. Ultimo Medio Medio Ved PLUS-samtale i Minimum 1 gang årligt Løbende med start primo 42 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 43

23 Indledning Miljø I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi frem til at arbejde mere målrettet med disse emner. 44 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 45

24 Miljø Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Miljø s ansvarsområde Udvælge og igangsætte relevante Lean-projekter (Lean eller lign.) Afklaring af ambitionsniveau på sagsbehandlingen (hvad er godt nok?) Valg af affaldsløsninger med størst mulig frivillighed og fleksibilitet med respekt for helheden Etablere kultur på pladserne med fokus på samarbejde og vilje til at løse opgaver, som er afstemt i forhold til økonomi - service - miljø - værdier Bedre rekruttering og fleksible ansættelsesforhold, som er afstemt arbejdsopgaverne på pladserne Antal gennemførte projekter Antal gennemgåede opgavetyper Antal relevante ordninger med øget frivillighed DBA-måling: menneskelige relationer og værdier Antal fleksible ansættelser 1 projekt hvert andet år Alle væsentlige opgavetyper er gennemgået inden udgangen af % inden udgangen af Positiv udvikling ved næste måling, >7 på den enkelte plads 50 % inden udgangen af 2015 Gennemføre arbejdsgangsanalyser (primært på standardopgaver) i udvalgte områder Etablere og efterleve spilleregler for arbejdsro på kontorerne Sikre klare prioriteringsregler og struktur på Pukkelafvikling Analyse/kortlægning af opgaveplacering i afdelingen /forvaltningen (funktionsbeskrivelser) Evaluering af mødestruktur for at kortlægge, hvordan vi kan sikre større effektivitet i fremtidige møder Fastholde og synliggøre mulighederne for ekstern bistand, når situationen byder det. Udvikling og implementering af årshjul pr. afdeling/medarbejder, hvor det giver mening til sikring af overblik Antal gennemførte analyser Etablering af spilleregler Undersøgelse af effekt De tre væsentligste sagspukler identificeret og håndtering aftalt Analysen gennemføres Evaluering af Miljøs mødestruktur Månedlig evaluering på ledermøde og opfølgning på kontormøde Identifikation af relevante emner for årshjul. Udarbejdelse af årshjul 2 pilotprojekter inden udgangen af i /7 inden 1.7. inden udgangen af inden udgangen af Indført Identifikation gennemført inden udgangen af Årshjul implementeret Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 47

25 Miljø Effektivitet Fortsat Der etableres en idebank til opsamling af forslag der fremmer effektiviteten Sikre nødvendig opfølgning på gennemførte Lean-projekter med det formål at fastholde en løbende, effektiv udvikling Køre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, edoc) Udarbejde forslag til effektivisering af høringsrunder Sikre kvalitet i ansøgningsmateriale Etablere elektronisk tids- og jobregistrering på pladserne Forventningsafstemning vedr. jobbets indhold og fokus på både faglige og sociale kompetencer ved ansættelse på pladserne. Idebank etableret Indføre rutiner for løbende evaluering af gennemførte LEAN-projekter Kampagner gennemføres Forslag til effektivisering udarbejdet Gennemføre analyse/identifikation af relevante sagstyper og mulige tiltag. Registreringen indføres Job- og ansøgerprofiler anvendes ved ansættelse inden udgangen af 2012 Indført 1.7. (evt. som led i årshjul) 1. kampagne gennemføres inden udgangen af 2012 og kører derefter hvert halve år Senest 1.7. Analyse gennemført inden udgangen af 2012 Tiltag implementeret 1.7. Inden udgangen af på EAH Efter Optimering af arbejdstid og bedre udnyttelse af stilletid på pladserne ved: Øget brug af hjælpemidler og maskiner Øget brug af vikarer, fritidsjobbere mv. Øget brug af pladserne til fx indsamlingsopgaver og beholderhåndtering Bedre indretning af genbrugspladser, herunder evt. etablering af kvik-pladser og bedre skiltning/afmærkning Analyse gennemføres og et antal forslag implementeres Evaluering af indretning gennemføres Implementering af vedtagne ændringer Analyse gennemført inden udgangen af og min. 5 forslag implementeret inden udgangen af 2014 inden 1.7. Implementering gennemført inden Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 49

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere