Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri vores nye overordnede vision 2016, som har fokus på at gøre det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Målene er formuleret på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og er bredt ud på minimum 3 fokusområder, eller fyrtårne, som vi har døbt dem. Fyrtårnene er: Effektivitet, Innovation og Attraktiv arbejdsplads. Derudover har afdelingerne haft mulighed for at tilføje 1-2 fyrtårne efter behov. Dette kan du læse mere om i passet. Strategipasset præsenterer indledningsvist de strategiske og taktiske mål, som går på tværs af hele forvaltningen. De fælles mål lægger op til fælles indsatser, og det vil primært være chefgruppen, som koordinerer disse. I strategipassets 7 efterfølgende afsnit præsenteres de afdelingsspecifikke mål og handlinger, som afdelingerne hver i sær har ansvaret for at eksekvere. Der vil årligt blive fulgt op på strategier, handlinger og mål. Strategipasset giver dig således et overblik over handlinger og mål - der gælder for forvaltningen og for din afdeling. Det glæder mig, at vi i fællesskab har fået sat retning og mål for forvaltningen. Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø 2 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 3

3 INDhold Fælles mål 7 Sekretariat 10 Ejendomme 20 Esbjerg Lufthavn 28 Plan 36 Miljø 44 Vej & Park 54 Entreprenør 70 4 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 5

4 Fælles Effektivitet Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser og samtidigt sikre en professionel/faglig håndtering, så vi forbliver en konkurrencedygtig, økonomisk sund og bæredygtig enhed Identificere og gennemføre: Arbejdsgangsanalyser Opdatering af vores procedurer Flere vidensdelingsaktiviteter Opdatering af hjemmeside og nuværende selvbetjeningsløsninger Arbejde konsekvent med forventningsafstemning internt og eksternt, da det er en forudsætning for at lykkes. Indføre tidsregistrering på relevante områder til dokumentation af indsats samt basisgrundlag for forbedret planlægning og ressourceudnyttelse 6 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 7

5 Fælles innovation Fælles Attraktiv arbejdsplads Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Vi vil skabe rammerne for innovation til sikring af bedre proces og produkt Udvikle vores arbejdsmiljø og sikre medarbejdernes trivsel ved at fokusere på personlig og faglig udvikling. Med øget fokus på brugerinddragelse udvikle og implementere nye: Digitale løsninger Selvbetjeningsløsninger Innovative løsninger på andre relevante områder Styrke vidensdeling og netværk, bl.a. igennem et tættere samarbejde med universiteterne Skabe en kultur, hvor værdigrundlaget efterleves, og hvor fokus lægges på succes, medejerskab og stolthed over vores arbejdsplads. Medarbejderne kan imødekomme fremtidens udfordringer både personligt og fagligt ved at gennemføre kompetenceafklaring og udvikling i relevante områder Fortsætte arbejdet med sundhedsfremmende tiltag 8 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 9

6 Indledning sekretariat Udover de 3 obligatoriske fyrtårne - effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads - har vi i Sekretariatet besluttet også at arbejde med fyrtårnet - service, idet lige præcis service er en vigtig del af Sekretariatets daglige virke. På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke handlinger og mål vi i Sekretariatet har besluttet at arbejde med i den kommende 4-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariatet har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede handlinger og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. 10 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 11

7 Sekretariatet effektivitet Optimere arbejdsprocesser og minimere spildtid for Sekretariatet og dets kunder. Nedbringelse af print og traditionel papirpost Gennemføre sagsgangsanalyser (Lean) inden for relevante områder Øget anvendelse af selvbetjeningsløsninger, både internt og eksternt Sikre, at vedtagne interne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling følges. Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder Undersøge potentialet for igangsættelse af sagsgangsanalyser (Lean) Kortlægge mulighederne for at optimere nuværende selvbetjeningsløsninger samt afdække mulighederne for indførsel af nye selvbetjeningsløsninger Sort skrifttype: Fælles handlinger/mål for Sekretariatet Rød skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Administrationsgruppen Blå skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Personale & Økonomi Grøn skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Frodesgade Kortlægning gennemført Implementering gennemført i perioden i perioden Medio 2012 Ultimo /12-12/12 Primo medio 2014 Opdatering af hjemmeside med henblik på at gøre den mere brugervenlig. Herunder bedre vejledninger til borgerne om fx lokalplaner, sagsbehandlingstider, ansøgninger til Byggeri m.m. Udføres i samarbejde med Plan. Udarbejde og implementere plan for struktureret ESDH-oplæring for nuværende og kommende administrative medarbejdere i T&M Opfølgning på, at allerede vedtagne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling efterleves. Opstart af arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Informationskampagne vedr. selvbetjeningsløsninger (hvor finder man blanketterne og vejledning til udfyldelse) Opstart af arbejdsgangsanalyser (Lean) på kirkegårdsområdet Analyse af nuværende filstruktur i fælles drev med henblik på at gøre den mere effektiv i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo medio 2014 Primo - medio Medio - ultimo Primo - medio Ultimo primo Juni medio Primo - primo Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 13

8 Sekretariatet Innovation Vi vil sikre løbende udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer og anvende relevant teknologi, så arbejdsopgaverne kan udføres mest effektivt. Udarbejdelse af jobprofiler og dertil knyttede kompetenceudviklingsplaner Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og fagsystemer Indgå aktivt i tværgående samarbejde og erfagrupper med det formål at styrke vidensdeling Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation Fælles plan for udarbejdelse af jobprofiler og kompetenceudviklingsplaner Udarbejdelse og løbende opdatering af oversigt vedr. udbud af ESDH- og fag-systemer Henvendelse til Fællesforvaltningen og øvrige afdelinger i T&M med henblik på sikring af indflydelse i forbindelse med nye udbud Kortlægning af behov for ny teknologi (printere, ipads m.m.), herunder vurdering af nytteværdi Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfagruppe indenfor området sekretærfunktion/ betjening af politikere Book officiel tid til innovation (fx kontormøder, MUS) Erfaringsudveksling og opfølgning på kontormøder efter endt kursusafholdelse, såfremt det har relevans for gruppen. i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Implementeret Implementeret /12-12/12 Medio ultimo kvt kvt kvt. 4. kvt Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 15

9 Sekretariatet Attraktiv arbejdsplads Skabe rammerne for medarbejdernes trivsel og uvikling Fastholde fokus på trivsel, herunder sundhed Synliggøre Sekretariatet som en god arbejdsplads Sikre ejerskab og forståelse af vigtigheden omkring egne opgaver og egen værdi for arbejdspladsen, herunder ved samarbejde med relevante afdelinger Skabe større/bedre faglig indsigt i vores kunders arbejdsområder DBA 2014 gennemsnitlige resultater for de forskellige kategorier skal som minimum være: Jobindhold: 8,3 Personlig og faglig udvikling: 8 Ansættelsesforhold: 8,1 Nærmeste leder: 7,8 Menneskelige relationer og værdier: 8,2 Arbejdsmiljø: 8,7 Kreativitet og fornyelse: 6,8 Orientering mod borgerne/ brugerne: 8,5 Evaluering af Sekretariatets personalegodeordning (pt. frugt) Samle overblikket over tilbud på trivsel/ sundhed/personalegoder Plan for fælles/individuelle faglige besigtigelser/orientering i forbindelse med større aktuelle projekter Brande T&M via bl.a. hjemmesiden ved synliggørelse af arbejdsområder/resultater (fx brugerundersøgelsen i Køb & Salg) Afholdelse af temadage eller oplæg/ foredrag. Individuelle besigtigelser i samarbejde med sagsbehandlerne i afdelingerne i perioden i perioden i perioden Opstartes. herefter løbende Opstartes Opstartes 1. kvt. 1. kvt. Primo - medio 1. kvt Primo halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 17

10 Sekretariatet Service Sikre tilfredse kunder interne såvel eksterne Tydelig forventningsafstemning og målrettet kommunikation med vores kunder, både internt og eksternt Sikre gensidig respekt og viden om vores kunders behov og arbejdsopgaver Mindske sårbarhed gennem sidemandsoplæring, funktionsbeskrivelser og jobrotation, hvor der er mulighed Forbedre forholdene for fremmødte kunder Skabe overblik over eksisterende vejledninger til internt/eksternt brug, fx ved attestation af fakturaer, oprettelse af dagsordenpunkt i E-doc, udfyldelse af blanketter, herunder feriesedler m.m. Gennemsnitligt resultat ved næste sekretariatsevaluering i foråret Gennemsnitligt resultat for brugerundersøgelsen i Køb & Salg i perioden 4,4 indenfor alle områder (Økonomi, Personale og Øvrige opgaver) 4,3 2. halvår Udarbejde relevante arbejds-/procedurebeskrivelser, herunder med links til relevante nyhedsbreve, oplysning om erfagrupper m.m. Oprette relevante databaser, hvori arbejds-/procedurebeskrivelser gemmes Udarbejdelse af fælles skabelon til ovenstående punkt Afholdelse af dialogmøder med relevante afdelinger om idéer og tanker om nye tiltag Opstilling af offentlige computere/touchskærme i afdelingen, så borgerne kan blive hjulpet og guidet. Evt. via en vagtordning (floor-walker) i Sekretariatet Opstilling af Kaffe/The automat til borgerne Synliggørelse af retningslinjer for besvarelse/feedback på f.eks. mails, telefonopkald m.m. Gælder internt. Evaluering af telefon- og vagtordning i Byggeri. Udføres i samarbejde med Plan Øget kendskab til øvrige afdelinger og Forsyningens arbejdsområder (for at kunne henvise borgere og omstille telefoner rigtigt første gang) Udarbejde retningslinjer for medarbejder-/ opgaverotation som en løbende proces i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo 2. halvår 2. halvår 2. halvår halvår kvt. 4. kvt halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 19

11 Indledning ejendomme Når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde mod og humøret oppe. Det synes jeg, at vi skylder vore kunder, os selv og hinanden. Dette strategipas er et første forsøg på at vise en vej dertil. 20 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 21

12 Ejendomme Effektivitet Sikre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og høj kundetilfredshed i forvaltninger, på skoler og institutioner. Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold Optimere ressourceudnyttelsen i Ejendomme Opdatere eksisterende planlægnings, styrings- og kommunikationsværktøjer og i forlængelse heraf videreudvikle dem. Sikre viden og forståelse omkring ansvar og roller i forhold til kunder. Udvikle og forankre faglige spidskompetencer Optimere udbud og konkurrenceudsættelse af vedligehold Udvikle gør det selv værktøjer Nedbringelse af print og traditionel papirpost Projekt: Brugerundersøgelse efter hver afsluttet sag Afholdelse af dialogmøder med brugerne Medarbejderstab og opgaveomfang/kompleksitet Gennemsnitlig score over 3 1 gang årligt Med nuværende medarbejderstab skal en stigning i opgavers omfang og kompleksitet kunne håndteres Handleplan for opdatering af viden, rutiner og værktøjer af Afholde temamøder eller faste dagsordenspunkter mht. til roller opgaver og ansvar i forhold til kunder Opdatere skema/model for brugerundersøgelse Undersøge mulighed for optimering af tidsregistreringssystemet Opdatere og igangsætte projekt- og ressourcestyringssystemet Kortlægge behov for udvikling og placering af faglige spidskompetencer Undersøge alternative muligheder for udbud af vedligehold Opdatere/udarbejde konkrete, tekniske brugervejledninger. Afholdelse af brugerkurser Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder i Ejendomme Senest revideret tjekliste Sættes på dagsordenen hver gang Nyt skema, evt. digitalt, anvendes fra Udarbejdelse af ny timeseddel gennemført Eksisterende system opdateres og tages i anvendelse Liste med relevante kompetencer foreligger Udarbejde testmodel til konkret brug Antal brugerkurser pr. år 1. kvartal Løbende proces 1. kvartal 1. kvartal 4. kvartal kvartal Løbende proces Min. 1 brugerkursus Medio 22 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 23

13 Ejendomme Innovation Ejendomme skal fortsat være kendt og respekteret nationalt for sin Bedste praksis på bygge-, vedligeholdelses- og energiområdet Honorere nye og fremtidige krav til udbud og styring i.h.t. lovgivningen. Sikre fortsat fokus på den bygningsmæssige værdi og sikring af kapitalapparatet Styrke samarbejdsrelationerne med SE eller evt. andre relevante parter for bæredygtige løsninger Udvikle/anvende værktøjer til planlægning og styring af udbud i. h.t. fremtidig lovgivning Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold Registrering af efterspørgsel på faglige løsninger Minimum fastholdelse af nuværende niveau Sammen med Klima & Bæredygtighed afdække områder for udvikling af samarbejde med SE Undersøge og afprøve markedet for værktøjer i konkret byggesag Udvikle model til synliggørelse af bygningers vedligeholdelsesmæssige klassifikation i budgetsammenhæng og deres konkrete tilstand Møder og kontakt med SE og K&B vedr. skitse til fremtidigt samarbejde Bruge nyt værktøj, Ibinder, på digitalt udbud samt gennemføre evaluering Udvikling af prototype gennemført 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 24 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 25

14 Ejendomme Attraktiv arbejdsplads Sikre fortsat trivsel i Ejendomme Sikre at bærende værdier fagligt og socialt bevares og udvikles Fastholde den løsningsorienterede virksomhedskultur i Ejendomme Sikre at medarbejderne kan matche fremtidens udfordring både personligt og fagligt Udbygge kulturen for den lærende organisation Fastholde fælles kultur og historie Udvikle og etablere kompetenceudviklingsplaner for grupper og den enkelte medarbejder Løbende fokus på synlig og involverende ledelse Huske at fortælle den gode historie Sørge for at vi også har det sjovt. DBA-måling 2014 Minimum fastholdelse af niveauet fra målingen i 2011 Konkrete temaer m.v. i afdelings- og gruppemøder Kortlægge Ejendommes kompetencebehov Udarbejde konkrete kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder Kompetenceudviklingsforløb Praktisere synlig og tilgængelig ledelse Involverende faglige arrangementer Sociale tiltag og arrangementer Heldags studietur Sættes på dagsordenen løbende Kortlægning gennemført Med afsæt i kompetencebehovsliste og model oprettes planer DBA-måling 2014 Det swinger fortsat in- og eksternt Samlet kompetencebehov foreligger i et skema ultimo 2012 Der foreligger kompetenceudviklingsplaner, som er godkendt ved den enkelte medarbejders PLUS-samtale i /2014 Fastholde nuværende niveau vedr. ledelse Minimum 2 gange årligt Minimum 2 gange årligt Minimum 1 hvert 2. år 26 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 27

15 Indledning Esbjerg lufthavn Esbjerg Lufthavn bliver i videst mulige omfang drevet på forretningsmæssige vilkår med et betydeligt fokus på både indtægts- og udgiftssiden. Samspillet mellem Teknik & Miljøs tre overordnede fokusområder skal for lufthavnens vedkommende sikre, at lufthavnens produkter, primært tjenesteydelser, har en kvalitet og en pris, som gør det attraktivt for kunderne at købe dem. Til at styrke indtægtssiden har Esbjerg Lufthavn valgt branding med alle begrebets facetter som et fjerde fokusområde. Branding i sig selv skal tjene til at gøre lufthavnen endnu mere synlig i markedet. Traditionelt opsøgende salgsarbejde indgår også i Esbjerg Lufthavns branding. 28 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 29

16 Esbjerg Lufthavn Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Lufthavnens ansvarsområde Overarbejdsbetaling Løbende fald. Senest i 2014 = 0 kr. Forbedre ressourceudnyttelsen, bl.a. gennem øget tværgående samarbejde mellem afdelingerne Gennemføre relevante arbejdsgangsanalyser Øge digitaliseringen af arbejdsrutiner, hvor det giver mening Optjent afspadsering Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser i det enkelte sektionsområde Antal arbejdsrutiner der bliver digitaliseret årligt fra 2012 Maks. 14 dage pr. medarbejder Min. 1 pr. afd. pr. år Min. 1 arbejdsrutine pr. år. Revidere og udarbejde jobbeskrivelser pr. funktionsområde med det formål at sikre den rette til jobbet Gennemføre en kompetenceafklaring Afklare hvilke områder der er relevant ifht. digitalisering af arbejdsrutinerne Revision og godkendelse af alle jobbeskrivelser som en del af MUS-samtalen Analyse gennemført Medio Årligt Medio 30 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 31

17 Esbjerg Lufthavn Innovation Danmarks første grønne lufthavn Udvikling af lufthavnens forretningsområde med det formål at fastholde eksisterende kunder og aktivitetsniveau samt tiltrække nye kunder/aktiviteter CO 2 -forbrug Antallet af eksisterende kunder/aktivitetsniveau der fastholdes Antal nye kunder/aktiviteter der tiltrækkes Vi skal reducere vores CO 2 forbrug inden % fastholdelse 15 % tilgang i nye kunder/aktiviteter inden 2016 Energianalyse (Forbrugsmaterialer, El, vand og varme) analyse Medio Finde de energibesparende tiltag der kan betale sig Udvikling af tilbudte ydelser for fragt- og passagerflyvning Modernisering af de fysiske rammer Beregning og beslutning Ydelser specificeret Tids og prioriteringsplan udarbejdet inden Inden udgangen af 2012 Modernisering sker løbende frem til 2016 Afklaring af fokusområder for skabelsen af den første grønne lufthavn Reduktion af CO 2 forbruget på lufthavnen Fokus på at gøre det attraktivt at være kunde i Esbjerg Lufthavn Kortlægge hvilke relevante forretningsområder og ydelser, der skal tiltrække nye kunder Analyse og handlingsplan gennemført CO 2 måling Kundetilfredshedsmåling i Analyse og handlingsplan gennemført Medio CO 2 reduceres inden 2016 Kundetilfredshed på minimum 80 % 32 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 33

18 Esbjerg Lufthavn Attraktiv arbejdsplads Esbjerg Lufthavn Branding Sikring af personlig og faglig udvikling for at kunne støtte den fremtidige udvikling af Esbjerg Lufthavn Igangsætte arbejdet med kulturen, der skal sikre en positiv opbakning til styrkelse af tværgående samarbejde, en bedre ressourceudnyttelse og større kreativitet i løsninger Genopfriske værdierne og deres betydning i dagligdagens gøren og laden Teambuildingkursus for at styrke samarbejde og kommunikation for ledelsen og senere medarbejderne Gennemføre en værdiproces Lufthavnens egen APV måling, som gennemføres hvert andet år DBA-måling 2014 MUS-samtale DBA 2014 for ledelse for øvrige Positiv udvikling i forhold til sidste måling Positiv udvikling i forhold til sidste måling Adfærdsændring og forbedret resultat i DBA sammenlignet med Løbende proces Skabe synlighed og vedligeholdelse her af omkring Lufthavnen og dens ydelser Udarbejde en markedsføringsplan Udarbejde en kommunikationsplan Igangsætte samarbejde med universiteterne bl.a. med det formål at få hjælp til markedsføringsplaner og diverse analyser Synliggøre de gode historier Udarbejde en eventplan og gennemføre events Messedeltagelse Styrke relationerne til kommunikationsafdelingen i T&M Kenskabsgradsmålinger i og 2015 Kontakt etableret til uddannelsesinstitutioner Målt på presseomtale antal artikler i pressen Plan udarbejdet Antal gennemførte events Årligt antal messer der er deltaget i Kontakt etableret Positiv udvikling 2012 Min. 12 pr. år 2012 Max. 4 events pr. år med start i 1 til 2 pr. år Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 35

19 Indledning plan Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. I strategipasset har vi prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller 36 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 37

20 plan effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Plan s ansvarsområde Sikre optimale arbejdsprocesser ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser hvor hele processen incl. høringsprocedurer optimeres Videreudvikling af selvbetjeningsløsninger med overskuelige, brugervenlige og funktionelle hjemmesider Bedre tids og ressourcestyring igennem effektiv forventningsafstemning og målformulering Øget brug af digitalisering og anvendelse af IT som værktøj Kortlægning af sagsbehandlingstid på udvalgte processer Gennemføre brugerundersøgelser Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser årligt med start fra Måling af antal hits på hjemmeside. Evaluering af de konkrete processer og møder En positiv udvikling Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 set over et kvartal Mindst 2 arbejdsgangsanalyser i Plan pr. år Flere daglige unikke brugere/stigende tendens Mindst 80 % af brugerne/deltagerne melder positivt tilbage Evaluere og udvælge områder, hvor det vil være relevant at gennemføre arbejdsgangsanalyser Indføre doc2mail til brug for afsendelse af breve Gennemgå Plans del af kommunens hjemmeside med henblik på at forbedre det konkret indhold, herunder etablere en bæredygtighedsportal Opdatering af web-kommuneplan Ved opstart at alle større projekter klarlægges beslutningsgrundlag, opgaveformulering, målformulering, proces, aktører, afklaring, faser, problemstillinger og dette beskrives i et kommissorium eller en procesplan Videreudvikle LIS i Plan, således sagsbehandlingstiden kan følges Afholde kursus i skriftlig kommunikation for alle i Plan Vidensdeling: Udpege vidensansvarlige indenfor de arbejdsområder, der varetages i Plan. Udvælgelse gennemført Analyser gennemført Igangsat Færdiggjort Videreudvikling og standardisering af procedurer for projekter gennemført Ultimo 2012 Mindst to områder pr. år Primo Medio Ultimo Ultimo 2015 Medio Medio Ultimo Medio 38 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 39

21 Plan Innovation Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation til sikring af bedre produkt, proces, resultatudvikling og formidling. Udvikling af nye selvbetjeningsløsninger på relevante områder. Vi skal sætte Esbjerg på landkortet Udvikling af nye digitale muligheder, herunder den mobile arbejdsplads Arbejde med helhedsorienterede løsninger i projekter og planprocesser Videreudvikle kultur, struktur og procedure for at skabe den innovative organisation DBA 2014 spørgsmålene: - Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Deltagelse i udvikling af nye selvbetjeningsløsninger Opgørelse af omtaler m.v. i medierne, herunder antal gange hvor Esbjerg omtales positivt i medierne indenfor Plans område: Antal nye muligheder der er taget i anvendelse Stigende tendens sammenlignet med målingen i ny selvbetjeningsløsning udvikles pr. år 4 årlige omtaler i landsdækkende medier 1 pr. år Gennemføre forsøg med mobil arbejdsplads på udvalgte sagsområder Indgår i samarbejdet vedr. Byg og Miljø Afholde innovationscamp Innovation indarbejdes i og er en del af kommissorier og opgavebeskrivelser. Innovation drøftes regelmæssigt på de enkelte teams møder Videreudvikle metoder til borgerinddragelse Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter Fastholde og udvikle faglige samarbejder på regionalt og landsplan niveau Forsøg påbegyndt Forsøg gennemført Tilmelding til Byg og Miljø Afholdt Igangsat Igangsat Afprøve nye metoder Antal nye samarbejder pr. år Antallet af samarbejder Plan indgår i, hvor det er en fordel for Plan 2012 Ultimo 2012 Ultimo Medio Medio 1 ny metode testes i 2 Nuværende niveau fastholdes 40 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 41

22 Plan Attraktiv arbejdsplads Vi vil fastholde/udvikle et godt arbejdsmiljø Udvikle og bruge samarbejde internt i afdelingen og eksternt til andre afdelinger, med fokus på anerkendende dialog og kommunikation Skabe rammerne for den personlige udvikling gennem et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der gøres brug af den enkelte medarbejders kompetencer, både faglige og personlige, og hvor vi prioriteter kompetenceudvikling højt. Skabe rum og en kultur der understøtter tværgående samarbejder Vi giver plads til forskellighed og bruger den som en styrke. Styrke de sociale relationer i afdelingen og skabe plads til at udvise engagement - Vi må godt have det sjovt mens vi er her, men vi er her ikke for sjov DBA-måling 2014 Sygefraværs årsagerne vurderes løbende PLUS-samtale DBA 2014 spørgsmålene vedr. faglig og personlig udvikling DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier Stigning i gennemsnitlig score Sygefraværsdata gennemgås 2 gange årligt Gennemsnitlig stigning Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Etablere særlige arbejds/møderum til opgaver der nødvendiggør dette Etablering af kvalitetssikringsteams på byggesager. Udarbejde flere standardskrivelser udpege tovholder(e). Udarbejde kompetencebeskrivelser med CV for alle medarbejdere Udarbejde kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere Planlægning og gennemførelse af fagligt/socialt arrangement Indtænke det sociale element i det faglige samarbejde. Ultimo Medio Medio Ved PLUS-samtale i Minimum 1 gang årligt Løbende med start primo 42 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 43

23 Indledning Miljø I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi frem til at arbejde mere målrettet med disse emner. 44 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 45

24 Miljø Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Miljø s ansvarsområde Udvælge og igangsætte relevante Lean-projekter (Lean eller lign.) Afklaring af ambitionsniveau på sagsbehandlingen (hvad er godt nok?) Valg af affaldsløsninger med størst mulig frivillighed og fleksibilitet med respekt for helheden Etablere kultur på pladserne med fokus på samarbejde og vilje til at løse opgaver, som er afstemt i forhold til økonomi - service - miljø - værdier Bedre rekruttering og fleksible ansættelsesforhold, som er afstemt arbejdsopgaverne på pladserne Antal gennemførte projekter Antal gennemgåede opgavetyper Antal relevante ordninger med øget frivillighed DBA-måling: menneskelige relationer og værdier Antal fleksible ansættelser 1 projekt hvert andet år Alle væsentlige opgavetyper er gennemgået inden udgangen af % inden udgangen af Positiv udvikling ved næste måling, >7 på den enkelte plads 50 % inden udgangen af 2015 Gennemføre arbejdsgangsanalyser (primært på standardopgaver) i udvalgte områder Etablere og efterleve spilleregler for arbejdsro på kontorerne Sikre klare prioriteringsregler og struktur på Pukkelafvikling Analyse/kortlægning af opgaveplacering i afdelingen /forvaltningen (funktionsbeskrivelser) Evaluering af mødestruktur for at kortlægge, hvordan vi kan sikre større effektivitet i fremtidige møder Fastholde og synliggøre mulighederne for ekstern bistand, når situationen byder det. Udvikling og implementering af årshjul pr. afdeling/medarbejder, hvor det giver mening til sikring af overblik Antal gennemførte analyser Etablering af spilleregler Undersøgelse af effekt De tre væsentligste sagspukler identificeret og håndtering aftalt Analysen gennemføres Evaluering af Miljøs mødestruktur Månedlig evaluering på ledermøde og opfølgning på kontormøde Identifikation af relevante emner for årshjul. Udarbejdelse af årshjul 2 pilotprojekter inden udgangen af i /7 inden 1.7. inden udgangen af inden udgangen af Indført Identifikation gennemført inden udgangen af Årshjul implementeret Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 47

25 Miljø Effektivitet Fortsat Der etableres en idebank til opsamling af forslag der fremmer effektiviteten Sikre nødvendig opfølgning på gennemførte Lean-projekter med det formål at fastholde en løbende, effektiv udvikling Køre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, edoc) Udarbejde forslag til effektivisering af høringsrunder Sikre kvalitet i ansøgningsmateriale Etablere elektronisk tids- og jobregistrering på pladserne Forventningsafstemning vedr. jobbets indhold og fokus på både faglige og sociale kompetencer ved ansættelse på pladserne. Idebank etableret Indføre rutiner for løbende evaluering af gennemførte LEAN-projekter Kampagner gennemføres Forslag til effektivisering udarbejdet Gennemføre analyse/identifikation af relevante sagstyper og mulige tiltag. Registreringen indføres Job- og ansøgerprofiler anvendes ved ansættelse inden udgangen af 2012 Indført 1.7. (evt. som led i årshjul) 1. kampagne gennemføres inden udgangen af 2012 og kører derefter hvert halve år Senest 1.7. Analyse gennemført inden udgangen af 2012 Tiltag implementeret 1.7. Inden udgangen af på EAH Efter Optimering af arbejdstid og bedre udnyttelse af stilletid på pladserne ved: Øget brug af hjælpemidler og maskiner Øget brug af vikarer, fritidsjobbere mv. Øget brug af pladserne til fx indsamlingsopgaver og beholderhåndtering Bedre indretning af genbrugspladser, herunder evt. etablering af kvik-pladser og bedre skiltning/afmærkning Analyse gennemføres og et antal forslag implementeres Evaluering af indretning gennemføres Implementering af vedtagne ændringer Analyse gennemført inden udgangen af og min. 5 forslag implementeret inden udgangen af 2014 inden 1.7. Implementering gennemført inden Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 49

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere