KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden"

Transkript

1 KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl Byrådssalen Tilgår pressen

2 Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev 5 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen Vedligeholdelse af kommunale bygninger Frit valg på dagpasningsområdet Driftsaftaler for de selvejende institutioner Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service Decentraliseringsaftaler Decentraliseringsaftaler for ældreområdet Decentraliseringsaftaler for værested og støttecenter Decentraliseringsaftaler for bofællesskaberne Decentraliseringsaftale 2007 Forsyning Ansøgning om tillægsbevilling til Redningsberedskab Kerteminde Turistbureau Budget Ansøgning fra SuperBrugsen Kerteminde om tilladelse til at holde søndagsåbent også efter den 1. juli Gaveregulativ for Kerteminde Kommune. Ansatte og byrådsmedlemmer Opgradering, fornyelse og tilpasning af licensforhold Dækningsafgift af offentlige ejendomme Drøftelse af udlån af lokaler på de 3 gamle rådhuse Sager og skrivelser til orientering. 28

3 Side 2 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Ø02 sagsid Der er udarbejdet opgørelse af over-/underskud for 2006 for driften og budgetterede ekstraordinære afdrag, hvor der i de 3 gamle kommuner har været aftale om overførselsadgang af evt. over- / underskud. Over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag at overføre fra 2006 til 2007 i kr. Konto Tekst Kerteminde Langeskov Munkebo Kommune Kommune Kommune I alt Byudvikling, miljø og teknik mv. Folkeskoler, SFO mv Ungdomsskolevirksomhed Folkebibliotek Pasning - fælles formål Dagpleje Børnehaver Forebyggende foranstaltninger for børn/unge mv. Pleje og omsorg for ældre Kommunale botilbud m.v Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Beskæftigelsesordninger mv. Administration m.v I alt netto driftsover- / underskudt Afdrag på lån (budgetteret i afdrages i I alt netto over- / underskud at overføre til Som det fremgår af ovenstående tabel overføres der på driften et nettooverskud på 6,8 mio. kr. til 2007, som fordeler sig med et nettooverskud fra gl. Kerteminde Kommune på 10,2 mio. kr., et nettounderskud fra Langeskov Kommune med 0,6 mio. kr. og et nettounderskud fra Munkebo Kommune på 2,8 mio. kr. For budgetterede ekstraordinære afdrag overføres der et overskud på 1,9 mio. kr. som alene stammer fra Langeskov Kommune. Oversigt for over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag vedlægges dagsordenen. Realvæksten for 2006 for de 3 gamle kommuner er nu foreløbigt gjort op. I nedenstående tabel vises realvæksten i serviceudgifterne for de 3 kommuner.

4 Side 3 Realvækst i serviceudgifterne for 2006 i kr. Kerteminde Langeskov Munkebo I alt Serviceudgifter i oprindelingt budget Serviceudgifter i genåbnede budgetter Serviceudgifter i regnskab Rammeafgivelser Servicevækst i procent -1,67 2,36 4,67 1,01 Som det fremgår af ovenstående tabel har gl. Kerteminde Kommune i 2006 haft et fald i serviceudgifter, og både Langeskov og Munkebo Kommuner har haft væsentlige stigninger i serviceudgifterne. Til dagsordnen vedlægges 2 oversigter på servicevækstberegningen. Der er risiko for, at der her i 2007 skal betales en strafafgift til staten pga. stigningen i serviceudgifterne for Langeskov og Munkebo Kommuner. Administrationen anbefaler, at overførsel af over- / underskud til 2007 godkendes som de foreligger nu, og at dispensationsansøgninger behandles i forbindelse med 1. budgetopfølgning for Indkomne dispensationsansøgninger ligger i sagen. Derudover anbefaler administrationen at orienteringen om realvæksten tages til efterretning. 2. Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn A14 sagsid Det særlige 17, stk. 4 udvalg der er nedsat af Byrådet for udvikling af Kerteminde Havn har blandt andet til opgave, at aflægge en rapport til Byrådet inden den 30. juni 2007 med henblik på, at byrådet på baggrund af

5 Side 4 udvalgets arbejde kan godkende en vision og strategi i august 2007, og at der herefter kan gennemføres et planforløb, som kan være afsluttet i august Det særlige udvalg har i sit møde den 1. marts 2007 besluttet, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence og at Bent Kolind fra Akademisk Arkitektforening er valgt som rådgiver for kommunen indtil konkurrenceform og tidsplan er endelig besluttet. Med det formål at fremme processen vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede på nuværende tidspunkt træffes beslutning om den valgte konkurrenceform, således at byrådet inden den 30. juni 2007 kan godkende vision og strategi for Kerteminde Havn. Bemærkninger: Det særlige udvalg fik på sit møde den 1. marts 2007 orientering om forskellige konkurrenceformer. På dette grundlag er det udvalgets indstilling at vælge en indbudt konkurrence, således at første fase bliver en prækvalificering af deltagerne. Budget for den valgte konkurrenceform vil blive udarbejdet inden konkurrencen annonceres, og budgettet afholdes indenfor udvalgets meddelte ramme. Notat af 2. marts 2007 fra Akademisk Arkitektforening ligger i sagen. Det indstilles, at det særlige udvalg bemyndiges til at træffe afgørelse om formen af arkitektkonkurrencen 3. Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup P21 sagsid I foråret 1991 anmodede ejeren af ejendommen Karolinelund de tre tidligere kommuner, Langeskov, Munkebo og Kerteminde om at der blev udarbejdet en lokalplan for en 18-hullers golfbane nær landsbyen Radstrup. Byrådene vedtager efterfølgende Lokalplan nr. 38(Langeskov)/119(Munkebo)/51(Kerteminde). Lokalplanen er aldrig blevet realiseret og ejendommen Karolinelund er blevet solgt til den tidligere ejers datter. Hun ønsker at etablere huludfyldning af den eksisterende skov og en mindre sø på ejendommen, hvilket hun har fået afslag til, da disse ønsker ikke kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Kerteminde Kommune har i dag ikke nogen golfbane. Der er lokalplanlagt 3 golfbaner, men endnu er ingen af dem realiseret.

6 Side 5 Miljø- og teknikforvaltning finder det uheldigt at ophæve en vedtagen lokalplan for en golfbane, så længe der endnu ikke er realiseret nogen golfbane. Lokalplanlægningen er alle tre steder sket på ejerens opfordring og det kan kun beklages, at der endnu ikke er blevet realiseret en af mulighederne. Der var bred enighed på byrådsseminaret om, at der skal være mulighed for mere end én golfbane i Kerteminde Kommune. Der er i Kerteminde Kommune optræk til en ny lokalplanlægning af en golfbane ved Gedskovvej. Forvaltningen finder det bedst at afvente en eventuel ophævelse af lokalplanen, til der er blevet gennemført en lokalplanlægning for et alternativt golfbaneområde. Kort med de tre lokalplanområder indtegnet ligger i sagen. Forvaltningen indstiller: at lokalplanen fastholdes, således at der i Kerteminde Kommune er mulighed for etablering af mere end én golfbane. at der tages stilling til om lokalplanen skal ophæves, hvis der gennemføres lokalplanlægning af alternative golfbanemuligheder. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 7: Det anbefales, at lokalplanen ophæves. 4. Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Alléparken i Marslev ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 15 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er dog de 5 reserverede af interesserede købere. Herudover er solgt en storparcel. De grunde der således mangler, før byggemodningen af det lokalplanlagte område er afsluttet, er pladsen med de lige numre Desuden mangler en stiforbindelse til Marslev Skole, en vejtilslutning til den solgte storparcel og en endelig færdiggørelse af nogle af de omkringliggende grønne arealer. Disse arbejder er indeholdt i det nuværende overslag. Udførelse af slidlag udføres senere, når en større del af bebyggelsen er udført, og er derfor ikke omfattet af overslaget.

7 Side 6 Overslaget for udførelsen af de nævnte arbejder udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr. Finansiering: I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Merudgiften i forhold til investeringsoversigten modsvares af en forventet mindreforbrug i det efterfølgende år, da der i henhold til ovenstående alene resterer slidlag i hele udstykningen. Der er i de efterfølgende år afsat kr i 2008 og kr i henholdsvis 2009 og 2010 til vejanlæg. Der er i hvert af årene 2008 og 2009 afsat kr til kloakanlæg Merudgiften i 2007 foreslås finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområde ved. Bregnørvej. Dette med baggrund i at der på nuværende tidspunkt mangler lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer området fuldt ud, hvorfor arbejdet ikke kan forventes gennemført i år. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr.: Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status for grundsalget.

8 Side 7 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd : at byggemodningen godkendes igangsat at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Allèparken i Marslev frigives at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 5: Indstillingen anbefales. 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Bakkegårds Allé i Langeskov Øst ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 11 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er de 9 dog reserverede af interesserede købere. De grunde, der endnu ikke er byggemodnede er de ulige numre 1 67 syd for stamvejen, fordelt på 5 vænger. Antallet af grunde i hvert af vængerne varierer fra 5 til 8. For at skabe tilstrækkeligt store entrepriser foreslås byggemodningen af de resterende grunde opdelt i 2 etaper: Vænge 1 og 2 der i alt består af 14 grunde, og vænge 3, 4 og 5 der i alt består af 20 grunde. Forvaltningen er af den opfattelse, at vængerne 3, 4 og 5 bør byggemodnes først, dels fordi de må anses for at være mest attraktive og dels for at kunne færdiggøre området fra en ende af. Overslaget for udførelsen af de 3 nævnte vænger (20 grunde) udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Varmeforsyning: Fjernvarmeledninger kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr.

9 Finansiering: Side 8 I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Varmeforsyning Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Der er for de efterfølgende år ligeledes afsat til beløb til fortsættelse af byggemodningen, da der i forbindelse med budgetlægningen oprindeligt var påregnet udførelse i mindre etaper. I investeringsoversigten for 2007 er der ligeledes afsat anlægsbeløb til påbegyndelse af byggemodninger af boligområder ved Gedskovvej ved Kerteminde og Bregnørvej ved Munkebo. Der er til vejanlæg m.v. afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til kloakanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til fjernvarmeanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Begge disse områder mangler på nuværende tidspunkt lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer begge områder fuldt ud, hvorfor arbejderne ikke kan forventes gennemført i år. Det vil derfor være muligt at udføre den foreslåede byggemodning af Bakkegårds Allé inden for den samlede anlægsramme til boligudbygning. Merudgiften i 2007 foreslåes finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområderne ved Gedskovvej og Bregnørvej. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr. Sted Byudvikling ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Gedskovvej, Kerteminde Sted Kloak Byudviklingsområde ved Bregnørvej, Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status på grundsalget.

10 Side 9 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd: at byggemodningen godkendes igangsat. at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Bakkegårds Allè frigives. at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr., til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 4: Indstillingen anbefales. 6. Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen G01 sagsid Stenglaciset langs sti ved Fjorden ved Amanda Statue har skullet forestå en renovering, da betonen mellem stenene krakelerede og derved øgede muligheden for udskylning af grusmaterialer fra stien. Det oprindelige projekt bestod i to løsningsforslag. Alternativ I med en fodspuns lige over vandspejlet for at understøtte stenclaciset og alternativ II med tilbagerykket stenclacis uden fodspuns. Der er til dette renoveringsarbejde tidligere og også i 2007 afsat mindre anlægsmidler. Da Kerteminde Kommune havde det ekstreme højvande 1. november 2006 nåede vandet over stenglaciset og oversvømmede stien. Det bevirkede, at da vandet trak sig tilbage blev der udskyllet grusmaterialer ud mellem stenene som fik stien til at kollapse flere steder. Ydermere fik stenclaciset påført flere skader på grund af højvandet. Bemærkninger: Efterfølgende er skaderne blevet besigtiget og i samarbejde med Mogens Pedersen er projektet blevet revurderet, så der i stedet foreslås at anlægge en Københavnerspuns bag det nuværende stenclacis. Denne løsning vil betyde, at der ved ekstreme højvande undgås at grusmaterialer fra stien udskylles med store reparationer til følge. Kyststrækning vil fremover fremstå som en flot kajstrækning udført med Azobéflager. Stien renoveres og udlægges som en grussti.

11 Finansiering: Side 10 Tekst Budget 2007 Kt. 2 funktion anlægsudgift: Tilbud på Københavnerspuns kr. Renovering af sti kr. Finansiering: Rådighedsbeløb del af sted nr kr. Kerteminde Havn diverse vedligeholdelsesarbejder Anlæg: Rådighedsbeløb sted kr. Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro (overført bevilling fra 2006) I alt tillægsbevilling til rådighedsbeløb kr. Økonomiafdelingens bemærkninger af 27. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til anlæg på kr. i 2007 til sted Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro og om omplacering af anlægsbevilling på kr. fra sted til sted Tilbud, tegning og billeder ligger i sagen. Miljø og Teknikforvaltningen indstiller: - at kystsikringen udføres som en Københavnerspuns - at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på ansøgning om bevilling af tillægsbevilling som anført under finansiering. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 6: Indstillingen anbefales.

12 7. Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Side Ø02 sagsid I henhold til retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og styrelsesvedtægten godkendt den 26/ , skal Miljø og Teknikforvaltningen varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det miljømæssige og tekniske område, herunder opgaver vedr.: drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved styrelsesvedtægten eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg, samt udvendig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Opgaven varetages af Byg-afdelingen, som har rådført sig hos COWI, og som har erhvervet et planlægningsværktøj caretaker som hjælpeværktøj til planlægning og styring af ejendommens drift og vedligehold. Samtlige ejendomme vil blive gennemgået, og tilstanden og vedligeholdelsesbehovet bliver registreret i vedligeholdelsesprogrammet. Det vil kræve en del ressourcer at få lagt alle ejendomsdata ind i programmet, hvorfor det må påregnes at 2007 går med at indlægge alle data. På sigt vil der foreligge et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet i en længere årrække (8-10 år). J.fr. bilag 1 er den samlede økonomiske ramme der er afsat kr ,- og j.fr. bilag 4 er det samlede areal m² (BBR tal). Da der har været en meget forskellig budgettering i de 3 gamle kommuner er der valgt at lave en ny for deling og det efter størrelse, dvs. alle får det samme kr. beløb pr. m². (kr. 44,40/ m²). J.fr. bilag 3 er der udarbejdet en fordelingsnøgle som angiver arten af institutioner og fordelingen på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg, samt en definition. Ifølge styrelsesvedtægten skal de tekniske anlæg være indeholdt i den indvendige vedligeholdelse og ansvaret således den pågældende institutions. Tekniske anlæg kan være meget vitale og omkostningskrævende på en bygning, ligesom det kan være svært at fordele de forskellige omkostninger hvorfor det anbefales at tekniske anlæg også administreres af Miljø og Teknik. Dog vil det for hallernes vedkommende kun være den udvendige vedligeholdelse. Hvis dette måtte ske skal der foretages en budgetomplacering ved næste budgetopfølgning. Der vil ligeledes være ting som skal ændres/justeres i materialet, og det vil året 2007 bl.a. blive brugt på. Anlæg J.fr. bilag 2 er der afsat kr ,- til anlæg. Dette beløb er fremkommet på forskellig vis fra de 3 gamle kommuner. Da der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet en prioriteret plan for anlægsområder, kan det anbefales, at det forvaltningen anser for større opgaver henføres og konteres under anlæg. Efterfølgende (efterår 2007 og fremad) vil der blive udarbejdet en prioriteret plan for hvorledes anlægsbeløbene skal anvendes. Bilag 1: Oversigt over driftbudgetbeløbet Bilag 2: Oversigt over anlægsbudget Bilag 3: Fordeling af totale vedligeholdelsesomkostninger på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg. Bilag 4: Fordelingsskema udvendig og indvendig budgetbeløb samt areal.

13 Side 12 Det indstilles: At fordelingen af indvendig-udvendig vedligeholdelse udføres som vist i bilag 4. At tekniske anlæg og serviceomkostninger medtages i udvendig vedligeholdelse dog undtaget hallerne. At anlægspuljen anvendes på større renoveringsopgaver og at udvalget ved hver budgetopfølgning får en oversigt over forbrug og sted. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 10: Indstillingen anbefales. 8. Frit valg på dagpasningsområdet G01 sagsid Institutionstyper oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser: 9 kommunale og selvejende institutioner 10 kommunal dagpleje og 11 puljeordninger er i henhold til servicelovens 26 omfattet af reglerne om frit valg, der trådte i kraft den 1. januar Fra 1. august 2005 er der indført lignende fritvalgsordning på folkeskoleområdet, hvor udfører- og bopælskommune er blevet forpligtet til at indgå aftale, idet barnets bopælskommune samtidig blev forpligtet til at yde økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud i skolefritidsordninger. Det vil sige, at forældre har krav på at få deres barn optaget i et dagtilbud eller en skolefritidsordning efter eget valg i en anden kommune, hvis der er plads. Samtidig har forældrene ret til tilskud fra bopælskommunen til finansiering af ophold i såvel dagtilbud som skolefritidsordning i en anden kommune. I Langeskov, Kerteminde og Munkebo kommuner har praksis været, at børn optaget i dagtilbud og skolefritidsordning ydes ekstra hjælp fra støttepædagogkorps. I Munkebo og Kerteminde har praksis været, at forældrene der fravælger at benytte dagtilbud og skolefritidsordning i bopælskommune og i stedet vælger tilbud i en anden kommune, samtidig fravælges den individuelt tildelte støtte fra støttepædagogkorpset. I Langeskov har der været besluttet, at den foranstaltning som Langeskov Kommune yder barnet, følger barnet.

14 Side 13 Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at i de situationer, hvor forældre fravælger at benytte Kerteminde Kommunes tilbud også fravælger den service der ydes børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud, således at målgruppen for Kerteminde Kommunes specialpædagogkorps afgrænses til at omfatte børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 4: Indstilles godkendt. 9. Driftsaftaler for de selvejende institutioner G01 sagsid Driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner Mølleløkkens Børnehave, Fyrrevængets Børnehave og Rynkeby Børnehave, der drives efter servicelovens bestemmelser, er i samarbejde med børnehavernes ledere blevet justeret. Der foreligger justerede driftsaftaler til godkendelse og underskrivning af henholdsvis Kerteminde Byråd og respektive bestyrelser. Driftsaftalen ligger i sagen. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende driftsaftalerne. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 2: Indstilles godkendt.

15 Side Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune G01 sagsid Dansk Flygtningehjælp har fremsendt tilbud på varetagelse af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune. Tilbuddet gennemgås på udvalgsmødet med henblik på beslutning om varetagelse af opgaven fra 1. august 2007, hvor det nuværende samarbejde med Sprogcenter Odense ophører. Dansk Flygtningehjælps tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune ligger i sagen. At Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. marts 2007 Punkt nr. 4: Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. 11. Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper P16 sagsid De 3 kommuner optog ved kommunesammenlægningen tilsammen 22 SSH-elever pr. år (12 i Kerteminde, 6 i Munkebo og 4 i Langeskov). Da der er optag den 1. februar og 1. august betyder det, at der pr. gang optages 11 SSH-elever.

16 Side 15 Der blev ved ældre- og handicapudvalgsmødet den 4. december 2006 besluttet en gradvis udvidelse til i alt 24 elever pr. år med 1 elev ekstra pr. optag den 1. februar 2007 og 1. august 2007, der skulle finansieres indenfor eksisterende ramme. En udvidelse til 36 elever med 18 elever pr. optag vil betyde, at der skal optages 6 elever ekstra den 1. august 2007 og 6 elever ekstra den 1. februar 2008 og så fremdeles, i alt 12 elever ekstra pr. år. Forslaget om udvidelse fra i alt 24 til i alt 36 elever pr. år skal ses på baggrund af, at Ny Kerteminde Kommune fremtidige elevandel er dimensioneret til 36 elever, jf. tidligere orientering på ældre og handicapudvalgsmødet den om korrespondance mellem Ny kerteminde Kommune og Fællesbestyrelsen for de grundlæggende social og sundhedsuddannelser i Fyns Amt. Bemærkninger: En SSH-elev koster kr. pr. måned, når refusionen er fratrukket. Da uddannelsen varer 14 mdr. koster hver elev kr. En udvidelse med 12 vil koste kr. pr. år ved fuldt gennemslag. Finansiering: Udgift (brutto) på 12 elever: Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Elevernes andel af normeringen udgør gennemsnitlig 6 timer pr. uge i 60 uger (14 måneder). Det er i alt 360 timer under hele uddannelsen. Praktikken er i alt 29 uger, hvoraf de 18 uger ligger i 2. og 3. praktik. De 360 timer svarer til en normeringsandel på 20 timer pr. uge i 18 uger. Eleverne modtager i hele praktikperioden (29 uger) vejledning, som udgør ca. 5 timer om ugen. Denne vejledning ydes af en uddannet social- og sundhedshjælper i afdelingen, som ikke samtidig kan udføre sit arbejde. Dette svarer til, at hver praktikvejleder bruger 145 timer på vejledning til en SSH elev. Normeringsandelen udgør 360 timer, som er elevernes normeringsandel, minus 145 timer, der fragår til vejledning. Det betyder, at for hver elev skal den faste normering nedsættes til 215 timer. En udvidelse med 12 elever giver en samlet normeringsandel ved fuldt gennemslag på 2580 timer / kr. (140 kr. pr. time), hvilket svarer til en udgift pr. elev på kr. pr. måned. Det kommer til at betyde, at den faste ugentlige personalenormering skal nedsættes med i alt ca. 50 timer pr. uge fordelt på 3 distrikter. Udgift fratrukket elevernes normeringsværdi (nettoudgift): Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag lever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Forvaltningen indstiller, jf. forslag til udvidelse af elevantallet med en udvidelse fra 24 til 36 elever årligt, at det sker med fuld gennemslagskraft i Nettoudgiften i årene indstilles finansieret som en tillægsbevilling.

17 Side 16 Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 5: Sagen blev drøftet og genoptages på Ældre- og Handicapudvalgets næstkommende møde den Sagen genoptages. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 5: Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet. Ældre- og Handicapforvaltningen vil forinden foretage nye økonomiske beregninger i sagen, da der evt. kan indgå yderligere tilskud til nedsættelse af nettodriftsudgiften 12. Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service K09 sagsid Efter Lov om social service 16 skal kommunerne udarbejde retningslinier for brugerindflydelse. Det fremgår således af 16, stk.1, at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for brugerindflydelsen. Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse på individuel og brugergruppe niveau. Et væsentligt formål med lovgivningen på området er at sikre, at det sociale, pædagogiske, sundhedsmæssige indhold i tilbuddene svarer til brugernes behov, ressourcer og forudsætninger. Derfor er medinddragelse af brugerne et vigtigt aspekt i tilrettelæggelsen af tilbuddene. I Kerteminde Kommune lægges vægt på at brugerne af tilbud efter Lov om social service inddrages i videst mulig omfang indenfor de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og dermed gives størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

18 Bemærkninger: Side 17 Forslaget er afstemt imellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen på administrativt niveau, da retningslinierne, der udgør rammerne for brugerindflydelse på det sociale område, er gældende for såvel Ældre- og Handicapudvalget som Børne- og Skoleudvalget, såfremt forslaget godkendes. Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til retningslinier anbefales godkendt som rammer for brugerindflydelse på det sociale område. Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 6: Oplægget anbefales godkendt. Oplægget sendes til høring i Ældrerådet med høringsfrist den Sagen genoptages. Ældrerådet og Handicaprådet har på baggrund af udsendelse af forslaget til høring ikke noget at bemærke til forslaget til generelle retningslinier for brugerinddragelse. Høringssvar fra Ældrerådet, der har afgivet skriftligt høringssvar, og Handicaprådet, der har afgivet mundtligt høringssvar, foreligger på sagen. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 3: Udsat. Sendes til høring i handicaprådet. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 7: Anbefales godkendt på baggrund af høringssvarerne. Videresendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget inden videresendelse til behandling i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde 5.marts 2007 Punkt 5: Retningslinjer godkendt og videresendt til ØK.

19 Side Decentraliseringsaftaler G01 sagsid I forbindelse med aftaler om decentralisering på Kerteminde Kommunes institutioner fremsendes følgende aftaler: 1. Dagplejen 2. Bulderby Børnehave 3. Børnehaven Kræmmerhuset 4. Pileby Børnehave 5. Birkeby Børnehave 6. Rumleby Børnehave 7. Børnehuset Nymarken 8. Børnehaven Fjordvang 9. Børnehuset Tangloppen 10. Grønnegården 11. Rynkeby Børnehaven 12. Mølleløkkens Børnehave 13. Børnehaven Fyrrevænget 14. Børnehaven Balder 15. Bøgebjerg Naturbørnehave 16. Børnehuset Munkebo 17. Børnehaven Rosendalen 18. Børnehaven Solbakken 19. Naturbørnehaven Himmelblå 20. Marslev Skole 21. Langeskov Skole 22. Kerteminde Skole 23. Fjordvangskolen 24. Nymarksskolen 25. Mesinge Skole 26. Hindsholmskolen 27. Mølkærskolen 28. Skolen ved Noret 29. Dyrehaven 30. Tandplejen 31. Ungdomsskolen Decentraliseringsaftaler udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende aftalerne. Børn og Skoleudvalgets møde 5. marts 2007 Punkt 6: Aftalerne kan godkendes og videresendes til ØK.

20 Side Decentraliseringsaftaler for ældreområdet sagsid Sammenlægningsudvalget har tidligere i møde den godkendt den overordnede organisering af den udførende del af Hjemmeplejen. Herunder formål med og principper for organisationsdannelsen, bestående af 3 distrikter og et tværgående funktionsområde. Distrikterne Munkebo, Kerteminde, Langeskov og det tværgående funktionsområde (madservice, sygepleje, forebyggelse samt træning og aktivitet) har hver især udarbejdet forslag til decentraliseringsaftale på baggrund af de regler for decentralisering, som Sammenlægningsudvalget i 2006 har godkendt som grundlag for decentraliseringsaftaler med driftsenhederne i Kerteminde Kommune. Forslagene til decentraliseringsaftalerne er således udarbejdet dels på baggrund af : Retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og dels på baggrund af : Fælles skabelon for udarbejdelse af decentraliseringsaftalerne. Decentraliseringsaftalerne er udarbejdet i samarbejde med Ældre og Handicapforvaltningen. Bemærkninger: Driftslederne på området vil kort forelægge forslagene til decentraliseringsaftaler på Ældre og Handicapudvalgsmødet den Decentraliseringsaftaler for distrikterne og funktionsområdet på den udførende del af ældreområdet ligger i sagen. Overordnet organisationsplan for Ældre og Handicapforvaltningen ligger i sagen. Ældre og Handicapforvaltningen indstiller, at forslagene til decentraliseringsaftaler anbefales godkendt. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 4: Anbefales godkendt, idet Ældre- og Handicapudvalget ønsker følgende tilføjet aftalen: - et indsatsområde, hvor der sættes fokus på omgangstone og samvær blandt medarbejdere og brugere/beboere, hvor positiv kritik og gensidig motivation bliver en naturlig del af hverdagen - at der under afsnittet om økonomi fremgår hvilke kontoområder, der administreres Endelig foretages der enkelte redaktionelle ændringer i aftalerne

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Børn- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2007 Kl. 16.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Jesper Schmidt-Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse: 11. Dialogmøder... 3 12. Sager og skrivelser til orientering....

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2007 Kl. 15.30 Mødelokale 2 ved Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Lisbet Stemann Funk. Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Borgerservice.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.11.2010 kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien...

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 31.03.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 139. Orientering om planlægning af gennemførelsen af udviklingsplan

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere