KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden"

Transkript

1 KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl Byrådssalen Tilgår pressen

2 Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev 5 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen Vedligeholdelse af kommunale bygninger Frit valg på dagpasningsområdet Driftsaftaler for de selvejende institutioner Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service Decentraliseringsaftaler Decentraliseringsaftaler for ældreområdet Decentraliseringsaftaler for værested og støttecenter Decentraliseringsaftaler for bofællesskaberne Decentraliseringsaftale 2007 Forsyning Ansøgning om tillægsbevilling til Redningsberedskab Kerteminde Turistbureau Budget Ansøgning fra SuperBrugsen Kerteminde om tilladelse til at holde søndagsåbent også efter den 1. juli Gaveregulativ for Kerteminde Kommune. Ansatte og byrådsmedlemmer Opgradering, fornyelse og tilpasning af licensforhold Dækningsafgift af offentlige ejendomme Drøftelse af udlån af lokaler på de 3 gamle rådhuse Sager og skrivelser til orientering. 28

3 Side 2 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Ø02 sagsid Der er udarbejdet opgørelse af over-/underskud for 2006 for driften og budgetterede ekstraordinære afdrag, hvor der i de 3 gamle kommuner har været aftale om overførselsadgang af evt. over- / underskud. Over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag at overføre fra 2006 til 2007 i kr. Konto Tekst Kerteminde Langeskov Munkebo Kommune Kommune Kommune I alt Byudvikling, miljø og teknik mv. Folkeskoler, SFO mv Ungdomsskolevirksomhed Folkebibliotek Pasning - fælles formål Dagpleje Børnehaver Forebyggende foranstaltninger for børn/unge mv. Pleje og omsorg for ældre Kommunale botilbud m.v Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Beskæftigelsesordninger mv. Administration m.v I alt netto driftsover- / underskudt Afdrag på lån (budgetteret i afdrages i I alt netto over- / underskud at overføre til Som det fremgår af ovenstående tabel overføres der på driften et nettooverskud på 6,8 mio. kr. til 2007, som fordeler sig med et nettooverskud fra gl. Kerteminde Kommune på 10,2 mio. kr., et nettounderskud fra Langeskov Kommune med 0,6 mio. kr. og et nettounderskud fra Munkebo Kommune på 2,8 mio. kr. For budgetterede ekstraordinære afdrag overføres der et overskud på 1,9 mio. kr. som alene stammer fra Langeskov Kommune. Oversigt for over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag vedlægges dagsordenen. Realvæksten for 2006 for de 3 gamle kommuner er nu foreløbigt gjort op. I nedenstående tabel vises realvæksten i serviceudgifterne for de 3 kommuner.

4 Side 3 Realvækst i serviceudgifterne for 2006 i kr. Kerteminde Langeskov Munkebo I alt Serviceudgifter i oprindelingt budget Serviceudgifter i genåbnede budgetter Serviceudgifter i regnskab Rammeafgivelser Servicevækst i procent -1,67 2,36 4,67 1,01 Som det fremgår af ovenstående tabel har gl. Kerteminde Kommune i 2006 haft et fald i serviceudgifter, og både Langeskov og Munkebo Kommuner har haft væsentlige stigninger i serviceudgifterne. Til dagsordnen vedlægges 2 oversigter på servicevækstberegningen. Der er risiko for, at der her i 2007 skal betales en strafafgift til staten pga. stigningen i serviceudgifterne for Langeskov og Munkebo Kommuner. Administrationen anbefaler, at overførsel af over- / underskud til 2007 godkendes som de foreligger nu, og at dispensationsansøgninger behandles i forbindelse med 1. budgetopfølgning for Indkomne dispensationsansøgninger ligger i sagen. Derudover anbefaler administrationen at orienteringen om realvæksten tages til efterretning. 2. Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn A14 sagsid Det særlige 17, stk. 4 udvalg der er nedsat af Byrådet for udvikling af Kerteminde Havn har blandt andet til opgave, at aflægge en rapport til Byrådet inden den 30. juni 2007 med henblik på, at byrådet på baggrund af

5 Side 4 udvalgets arbejde kan godkende en vision og strategi i august 2007, og at der herefter kan gennemføres et planforløb, som kan være afsluttet i august Det særlige udvalg har i sit møde den 1. marts 2007 besluttet, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence og at Bent Kolind fra Akademisk Arkitektforening er valgt som rådgiver for kommunen indtil konkurrenceform og tidsplan er endelig besluttet. Med det formål at fremme processen vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede på nuværende tidspunkt træffes beslutning om den valgte konkurrenceform, således at byrådet inden den 30. juni 2007 kan godkende vision og strategi for Kerteminde Havn. Bemærkninger: Det særlige udvalg fik på sit møde den 1. marts 2007 orientering om forskellige konkurrenceformer. På dette grundlag er det udvalgets indstilling at vælge en indbudt konkurrence, således at første fase bliver en prækvalificering af deltagerne. Budget for den valgte konkurrenceform vil blive udarbejdet inden konkurrencen annonceres, og budgettet afholdes indenfor udvalgets meddelte ramme. Notat af 2. marts 2007 fra Akademisk Arkitektforening ligger i sagen. Det indstilles, at det særlige udvalg bemyndiges til at træffe afgørelse om formen af arkitektkonkurrencen 3. Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup P21 sagsid I foråret 1991 anmodede ejeren af ejendommen Karolinelund de tre tidligere kommuner, Langeskov, Munkebo og Kerteminde om at der blev udarbejdet en lokalplan for en 18-hullers golfbane nær landsbyen Radstrup. Byrådene vedtager efterfølgende Lokalplan nr. 38(Langeskov)/119(Munkebo)/51(Kerteminde). Lokalplanen er aldrig blevet realiseret og ejendommen Karolinelund er blevet solgt til den tidligere ejers datter. Hun ønsker at etablere huludfyldning af den eksisterende skov og en mindre sø på ejendommen, hvilket hun har fået afslag til, da disse ønsker ikke kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Kerteminde Kommune har i dag ikke nogen golfbane. Der er lokalplanlagt 3 golfbaner, men endnu er ingen af dem realiseret.

6 Side 5 Miljø- og teknikforvaltning finder det uheldigt at ophæve en vedtagen lokalplan for en golfbane, så længe der endnu ikke er realiseret nogen golfbane. Lokalplanlægningen er alle tre steder sket på ejerens opfordring og det kan kun beklages, at der endnu ikke er blevet realiseret en af mulighederne. Der var bred enighed på byrådsseminaret om, at der skal være mulighed for mere end én golfbane i Kerteminde Kommune. Der er i Kerteminde Kommune optræk til en ny lokalplanlægning af en golfbane ved Gedskovvej. Forvaltningen finder det bedst at afvente en eventuel ophævelse af lokalplanen, til der er blevet gennemført en lokalplanlægning for et alternativt golfbaneområde. Kort med de tre lokalplanområder indtegnet ligger i sagen. Forvaltningen indstiller: at lokalplanen fastholdes, således at der i Kerteminde Kommune er mulighed for etablering af mere end én golfbane. at der tages stilling til om lokalplanen skal ophæves, hvis der gennemføres lokalplanlægning af alternative golfbanemuligheder. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 7: Det anbefales, at lokalplanen ophæves. 4. Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Alléparken i Marslev ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 15 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er dog de 5 reserverede af interesserede købere. Herudover er solgt en storparcel. De grunde der således mangler, før byggemodningen af det lokalplanlagte område er afsluttet, er pladsen med de lige numre Desuden mangler en stiforbindelse til Marslev Skole, en vejtilslutning til den solgte storparcel og en endelig færdiggørelse af nogle af de omkringliggende grønne arealer. Disse arbejder er indeholdt i det nuværende overslag. Udførelse af slidlag udføres senere, når en større del af bebyggelsen er udført, og er derfor ikke omfattet af overslaget.

7 Side 6 Overslaget for udførelsen af de nævnte arbejder udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr. Finansiering: I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Merudgiften i forhold til investeringsoversigten modsvares af en forventet mindreforbrug i det efterfølgende år, da der i henhold til ovenstående alene resterer slidlag i hele udstykningen. Der er i de efterfølgende år afsat kr i 2008 og kr i henholdsvis 2009 og 2010 til vejanlæg. Der er i hvert af årene 2008 og 2009 afsat kr til kloakanlæg Merudgiften i 2007 foreslås finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområde ved. Bregnørvej. Dette med baggrund i at der på nuværende tidspunkt mangler lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer området fuldt ud, hvorfor arbejdet ikke kan forventes gennemført i år. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr.: Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status for grundsalget.

8 Side 7 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd : at byggemodningen godkendes igangsat at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Allèparken i Marslev frigives at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 5: Indstillingen anbefales. 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Bakkegårds Allé i Langeskov Øst ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 11 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er de 9 dog reserverede af interesserede købere. De grunde, der endnu ikke er byggemodnede er de ulige numre 1 67 syd for stamvejen, fordelt på 5 vænger. Antallet af grunde i hvert af vængerne varierer fra 5 til 8. For at skabe tilstrækkeligt store entrepriser foreslås byggemodningen af de resterende grunde opdelt i 2 etaper: Vænge 1 og 2 der i alt består af 14 grunde, og vænge 3, 4 og 5 der i alt består af 20 grunde. Forvaltningen er af den opfattelse, at vængerne 3, 4 og 5 bør byggemodnes først, dels fordi de må anses for at være mest attraktive og dels for at kunne færdiggøre området fra en ende af. Overslaget for udførelsen af de 3 nævnte vænger (20 grunde) udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Varmeforsyning: Fjernvarmeledninger kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr.

9 Finansiering: Side 8 I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Varmeforsyning Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Der er for de efterfølgende år ligeledes afsat til beløb til fortsættelse af byggemodningen, da der i forbindelse med budgetlægningen oprindeligt var påregnet udførelse i mindre etaper. I investeringsoversigten for 2007 er der ligeledes afsat anlægsbeløb til påbegyndelse af byggemodninger af boligområder ved Gedskovvej ved Kerteminde og Bregnørvej ved Munkebo. Der er til vejanlæg m.v. afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til kloakanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til fjernvarmeanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Begge disse områder mangler på nuværende tidspunkt lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer begge områder fuldt ud, hvorfor arbejderne ikke kan forventes gennemført i år. Det vil derfor være muligt at udføre den foreslåede byggemodning af Bakkegårds Allé inden for den samlede anlægsramme til boligudbygning. Merudgiften i 2007 foreslåes finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområderne ved Gedskovvej og Bregnørvej. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr. Sted Byudvikling ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Gedskovvej, Kerteminde Sted Kloak Byudviklingsområde ved Bregnørvej, Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status på grundsalget.

10 Side 9 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd: at byggemodningen godkendes igangsat. at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Bakkegårds Allè frigives. at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr., til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 4: Indstillingen anbefales. 6. Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen G01 sagsid Stenglaciset langs sti ved Fjorden ved Amanda Statue har skullet forestå en renovering, da betonen mellem stenene krakelerede og derved øgede muligheden for udskylning af grusmaterialer fra stien. Det oprindelige projekt bestod i to løsningsforslag. Alternativ I med en fodspuns lige over vandspejlet for at understøtte stenclaciset og alternativ II med tilbagerykket stenclacis uden fodspuns. Der er til dette renoveringsarbejde tidligere og også i 2007 afsat mindre anlægsmidler. Da Kerteminde Kommune havde det ekstreme højvande 1. november 2006 nåede vandet over stenglaciset og oversvømmede stien. Det bevirkede, at da vandet trak sig tilbage blev der udskyllet grusmaterialer ud mellem stenene som fik stien til at kollapse flere steder. Ydermere fik stenclaciset påført flere skader på grund af højvandet. Bemærkninger: Efterfølgende er skaderne blevet besigtiget og i samarbejde med Mogens Pedersen er projektet blevet revurderet, så der i stedet foreslås at anlægge en Københavnerspuns bag det nuværende stenclacis. Denne løsning vil betyde, at der ved ekstreme højvande undgås at grusmaterialer fra stien udskylles med store reparationer til følge. Kyststrækning vil fremover fremstå som en flot kajstrækning udført med Azobéflager. Stien renoveres og udlægges som en grussti.

11 Finansiering: Side 10 Tekst Budget 2007 Kt. 2 funktion anlægsudgift: Tilbud på Københavnerspuns kr. Renovering af sti kr. Finansiering: Rådighedsbeløb del af sted nr kr. Kerteminde Havn diverse vedligeholdelsesarbejder Anlæg: Rådighedsbeløb sted kr. Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro (overført bevilling fra 2006) I alt tillægsbevilling til rådighedsbeløb kr. Økonomiafdelingens bemærkninger af 27. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til anlæg på kr. i 2007 til sted Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro og om omplacering af anlægsbevilling på kr. fra sted til sted Tilbud, tegning og billeder ligger i sagen. Miljø og Teknikforvaltningen indstiller: - at kystsikringen udføres som en Københavnerspuns - at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på ansøgning om bevilling af tillægsbevilling som anført under finansiering. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 6: Indstillingen anbefales.

12 7. Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Side Ø02 sagsid I henhold til retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og styrelsesvedtægten godkendt den 26/ , skal Miljø og Teknikforvaltningen varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det miljømæssige og tekniske område, herunder opgaver vedr.: drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved styrelsesvedtægten eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg, samt udvendig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Opgaven varetages af Byg-afdelingen, som har rådført sig hos COWI, og som har erhvervet et planlægningsværktøj caretaker som hjælpeværktøj til planlægning og styring af ejendommens drift og vedligehold. Samtlige ejendomme vil blive gennemgået, og tilstanden og vedligeholdelsesbehovet bliver registreret i vedligeholdelsesprogrammet. Det vil kræve en del ressourcer at få lagt alle ejendomsdata ind i programmet, hvorfor det må påregnes at 2007 går med at indlægge alle data. På sigt vil der foreligge et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet i en længere årrække (8-10 år). J.fr. bilag 1 er den samlede økonomiske ramme der er afsat kr ,- og j.fr. bilag 4 er det samlede areal m² (BBR tal). Da der har været en meget forskellig budgettering i de 3 gamle kommuner er der valgt at lave en ny for deling og det efter størrelse, dvs. alle får det samme kr. beløb pr. m². (kr. 44,40/ m²). J.fr. bilag 3 er der udarbejdet en fordelingsnøgle som angiver arten af institutioner og fordelingen på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg, samt en definition. Ifølge styrelsesvedtægten skal de tekniske anlæg være indeholdt i den indvendige vedligeholdelse og ansvaret således den pågældende institutions. Tekniske anlæg kan være meget vitale og omkostningskrævende på en bygning, ligesom det kan være svært at fordele de forskellige omkostninger hvorfor det anbefales at tekniske anlæg også administreres af Miljø og Teknik. Dog vil det for hallernes vedkommende kun være den udvendige vedligeholdelse. Hvis dette måtte ske skal der foretages en budgetomplacering ved næste budgetopfølgning. Der vil ligeledes være ting som skal ændres/justeres i materialet, og det vil året 2007 bl.a. blive brugt på. Anlæg J.fr. bilag 2 er der afsat kr ,- til anlæg. Dette beløb er fremkommet på forskellig vis fra de 3 gamle kommuner. Da der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet en prioriteret plan for anlægsområder, kan det anbefales, at det forvaltningen anser for større opgaver henføres og konteres under anlæg. Efterfølgende (efterår 2007 og fremad) vil der blive udarbejdet en prioriteret plan for hvorledes anlægsbeløbene skal anvendes. Bilag 1: Oversigt over driftbudgetbeløbet Bilag 2: Oversigt over anlægsbudget Bilag 3: Fordeling af totale vedligeholdelsesomkostninger på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg. Bilag 4: Fordelingsskema udvendig og indvendig budgetbeløb samt areal.

13 Side 12 Det indstilles: At fordelingen af indvendig-udvendig vedligeholdelse udføres som vist i bilag 4. At tekniske anlæg og serviceomkostninger medtages i udvendig vedligeholdelse dog undtaget hallerne. At anlægspuljen anvendes på større renoveringsopgaver og at udvalget ved hver budgetopfølgning får en oversigt over forbrug og sted. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 10: Indstillingen anbefales. 8. Frit valg på dagpasningsområdet G01 sagsid Institutionstyper oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser: 9 kommunale og selvejende institutioner 10 kommunal dagpleje og 11 puljeordninger er i henhold til servicelovens 26 omfattet af reglerne om frit valg, der trådte i kraft den 1. januar Fra 1. august 2005 er der indført lignende fritvalgsordning på folkeskoleområdet, hvor udfører- og bopælskommune er blevet forpligtet til at indgå aftale, idet barnets bopælskommune samtidig blev forpligtet til at yde økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud i skolefritidsordninger. Det vil sige, at forældre har krav på at få deres barn optaget i et dagtilbud eller en skolefritidsordning efter eget valg i en anden kommune, hvis der er plads. Samtidig har forældrene ret til tilskud fra bopælskommunen til finansiering af ophold i såvel dagtilbud som skolefritidsordning i en anden kommune. I Langeskov, Kerteminde og Munkebo kommuner har praksis været, at børn optaget i dagtilbud og skolefritidsordning ydes ekstra hjælp fra støttepædagogkorps. I Munkebo og Kerteminde har praksis været, at forældrene der fravælger at benytte dagtilbud og skolefritidsordning i bopælskommune og i stedet vælger tilbud i en anden kommune, samtidig fravælges den individuelt tildelte støtte fra støttepædagogkorpset. I Langeskov har der været besluttet, at den foranstaltning som Langeskov Kommune yder barnet, følger barnet.

14 Side 13 Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at i de situationer, hvor forældre fravælger at benytte Kerteminde Kommunes tilbud også fravælger den service der ydes børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud, således at målgruppen for Kerteminde Kommunes specialpædagogkorps afgrænses til at omfatte børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 4: Indstilles godkendt. 9. Driftsaftaler for de selvejende institutioner G01 sagsid Driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner Mølleløkkens Børnehave, Fyrrevængets Børnehave og Rynkeby Børnehave, der drives efter servicelovens bestemmelser, er i samarbejde med børnehavernes ledere blevet justeret. Der foreligger justerede driftsaftaler til godkendelse og underskrivning af henholdsvis Kerteminde Byråd og respektive bestyrelser. Driftsaftalen ligger i sagen. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende driftsaftalerne. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 2: Indstilles godkendt.

15 Side Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune G01 sagsid Dansk Flygtningehjælp har fremsendt tilbud på varetagelse af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune. Tilbuddet gennemgås på udvalgsmødet med henblik på beslutning om varetagelse af opgaven fra 1. august 2007, hvor det nuværende samarbejde med Sprogcenter Odense ophører. Dansk Flygtningehjælps tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune ligger i sagen. At Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. marts 2007 Punkt nr. 4: Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. 11. Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper P16 sagsid De 3 kommuner optog ved kommunesammenlægningen tilsammen 22 SSH-elever pr. år (12 i Kerteminde, 6 i Munkebo og 4 i Langeskov). Da der er optag den 1. februar og 1. august betyder det, at der pr. gang optages 11 SSH-elever.

16 Side 15 Der blev ved ældre- og handicapudvalgsmødet den 4. december 2006 besluttet en gradvis udvidelse til i alt 24 elever pr. år med 1 elev ekstra pr. optag den 1. februar 2007 og 1. august 2007, der skulle finansieres indenfor eksisterende ramme. En udvidelse til 36 elever med 18 elever pr. optag vil betyde, at der skal optages 6 elever ekstra den 1. august 2007 og 6 elever ekstra den 1. februar 2008 og så fremdeles, i alt 12 elever ekstra pr. år. Forslaget om udvidelse fra i alt 24 til i alt 36 elever pr. år skal ses på baggrund af, at Ny Kerteminde Kommune fremtidige elevandel er dimensioneret til 36 elever, jf. tidligere orientering på ældre og handicapudvalgsmødet den om korrespondance mellem Ny kerteminde Kommune og Fællesbestyrelsen for de grundlæggende social og sundhedsuddannelser i Fyns Amt. Bemærkninger: En SSH-elev koster kr. pr. måned, når refusionen er fratrukket. Da uddannelsen varer 14 mdr. koster hver elev kr. En udvidelse med 12 vil koste kr. pr. år ved fuldt gennemslag. Finansiering: Udgift (brutto) på 12 elever: Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Elevernes andel af normeringen udgør gennemsnitlig 6 timer pr. uge i 60 uger (14 måneder). Det er i alt 360 timer under hele uddannelsen. Praktikken er i alt 29 uger, hvoraf de 18 uger ligger i 2. og 3. praktik. De 360 timer svarer til en normeringsandel på 20 timer pr. uge i 18 uger. Eleverne modtager i hele praktikperioden (29 uger) vejledning, som udgør ca. 5 timer om ugen. Denne vejledning ydes af en uddannet social- og sundhedshjælper i afdelingen, som ikke samtidig kan udføre sit arbejde. Dette svarer til, at hver praktikvejleder bruger 145 timer på vejledning til en SSH elev. Normeringsandelen udgør 360 timer, som er elevernes normeringsandel, minus 145 timer, der fragår til vejledning. Det betyder, at for hver elev skal den faste normering nedsættes til 215 timer. En udvidelse med 12 elever giver en samlet normeringsandel ved fuldt gennemslag på 2580 timer / kr. (140 kr. pr. time), hvilket svarer til en udgift pr. elev på kr. pr. måned. Det kommer til at betyde, at den faste ugentlige personalenormering skal nedsættes med i alt ca. 50 timer pr. uge fordelt på 3 distrikter. Udgift fratrukket elevernes normeringsværdi (nettoudgift): Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag lever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Forvaltningen indstiller, jf. forslag til udvidelse af elevantallet med en udvidelse fra 24 til 36 elever årligt, at det sker med fuld gennemslagskraft i Nettoudgiften i årene indstilles finansieret som en tillægsbevilling.

17 Side 16 Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 5: Sagen blev drøftet og genoptages på Ældre- og Handicapudvalgets næstkommende møde den Sagen genoptages. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 5: Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet. Ældre- og Handicapforvaltningen vil forinden foretage nye økonomiske beregninger i sagen, da der evt. kan indgå yderligere tilskud til nedsættelse af nettodriftsudgiften 12. Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service K09 sagsid Efter Lov om social service 16 skal kommunerne udarbejde retningslinier for brugerindflydelse. Det fremgår således af 16, stk.1, at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for brugerindflydelsen. Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse på individuel og brugergruppe niveau. Et væsentligt formål med lovgivningen på området er at sikre, at det sociale, pædagogiske, sundhedsmæssige indhold i tilbuddene svarer til brugernes behov, ressourcer og forudsætninger. Derfor er medinddragelse af brugerne et vigtigt aspekt i tilrettelæggelsen af tilbuddene. I Kerteminde Kommune lægges vægt på at brugerne af tilbud efter Lov om social service inddrages i videst mulig omfang indenfor de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og dermed gives størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

18 Bemærkninger: Side 17 Forslaget er afstemt imellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen på administrativt niveau, da retningslinierne, der udgør rammerne for brugerindflydelse på det sociale område, er gældende for såvel Ældre- og Handicapudvalget som Børne- og Skoleudvalget, såfremt forslaget godkendes. Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til retningslinier anbefales godkendt som rammer for brugerindflydelse på det sociale område. Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 6: Oplægget anbefales godkendt. Oplægget sendes til høring i Ældrerådet med høringsfrist den Sagen genoptages. Ældrerådet og Handicaprådet har på baggrund af udsendelse af forslaget til høring ikke noget at bemærke til forslaget til generelle retningslinier for brugerinddragelse. Høringssvar fra Ældrerådet, der har afgivet skriftligt høringssvar, og Handicaprådet, der har afgivet mundtligt høringssvar, foreligger på sagen. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 3: Udsat. Sendes til høring i handicaprådet. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 7: Anbefales godkendt på baggrund af høringssvarerne. Videresendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget inden videresendelse til behandling i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde 5.marts 2007 Punkt 5: Retningslinjer godkendt og videresendt til ØK.

19 Side Decentraliseringsaftaler G01 sagsid I forbindelse med aftaler om decentralisering på Kerteminde Kommunes institutioner fremsendes følgende aftaler: 1. Dagplejen 2. Bulderby Børnehave 3. Børnehaven Kræmmerhuset 4. Pileby Børnehave 5. Birkeby Børnehave 6. Rumleby Børnehave 7. Børnehuset Nymarken 8. Børnehaven Fjordvang 9. Børnehuset Tangloppen 10. Grønnegården 11. Rynkeby Børnehaven 12. Mølleløkkens Børnehave 13. Børnehaven Fyrrevænget 14. Børnehaven Balder 15. Bøgebjerg Naturbørnehave 16. Børnehuset Munkebo 17. Børnehaven Rosendalen 18. Børnehaven Solbakken 19. Naturbørnehaven Himmelblå 20. Marslev Skole 21. Langeskov Skole 22. Kerteminde Skole 23. Fjordvangskolen 24. Nymarksskolen 25. Mesinge Skole 26. Hindsholmskolen 27. Mølkærskolen 28. Skolen ved Noret 29. Dyrehaven 30. Tandplejen 31. Ungdomsskolen Decentraliseringsaftaler udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende aftalerne. Børn og Skoleudvalgets møde 5. marts 2007 Punkt 6: Aftalerne kan godkendes og videresendes til ØK.

20 Side Decentraliseringsaftaler for ældreområdet sagsid Sammenlægningsudvalget har tidligere i møde den godkendt den overordnede organisering af den udførende del af Hjemmeplejen. Herunder formål med og principper for organisationsdannelsen, bestående af 3 distrikter og et tværgående funktionsområde. Distrikterne Munkebo, Kerteminde, Langeskov og det tværgående funktionsområde (madservice, sygepleje, forebyggelse samt træning og aktivitet) har hver især udarbejdet forslag til decentraliseringsaftale på baggrund af de regler for decentralisering, som Sammenlægningsudvalget i 2006 har godkendt som grundlag for decentraliseringsaftaler med driftsenhederne i Kerteminde Kommune. Forslagene til decentraliseringsaftalerne er således udarbejdet dels på baggrund af : Retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og dels på baggrund af : Fælles skabelon for udarbejdelse af decentraliseringsaftalerne. Decentraliseringsaftalerne er udarbejdet i samarbejde med Ældre og Handicapforvaltningen. Bemærkninger: Driftslederne på området vil kort forelægge forslagene til decentraliseringsaftaler på Ældre og Handicapudvalgsmødet den Decentraliseringsaftaler for distrikterne og funktionsområdet på den udførende del af ældreområdet ligger i sagen. Overordnet organisationsplan for Ældre og Handicapforvaltningen ligger i sagen. Ældre og Handicapforvaltningen indstiller, at forslagene til decentraliseringsaftaler anbefales godkendt. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 4: Anbefales godkendt, idet Ældre- og Handicapudvalget ønsker følgende tilføjet aftalen: - et indsatsområde, hvor der sættes fokus på omgangstone og samvær blandt medarbejdere og brugere/beboere, hvor positiv kritik og gensidig motivation bliver en naturlig del af hverdagen - at der under afsnittet om økonomi fremgår hvilke kontoområder, der administreres Endelig foretages der enkelte redaktionelle ændringer i aftalerne

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Erling Knudsen og Marianne Machon. Indholdsfortegnelse: 55. Spørgetid... 3 56. Budgetopfølgning 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere