KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden"

Transkript

1 KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl Byrådssalen Tilgår pressen

2 Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev 5 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen Vedligeholdelse af kommunale bygninger Frit valg på dagpasningsområdet Driftsaftaler for de selvejende institutioner Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service Decentraliseringsaftaler Decentraliseringsaftaler for ældreområdet Decentraliseringsaftaler for værested og støttecenter Decentraliseringsaftaler for bofællesskaberne Decentraliseringsaftale 2007 Forsyning Ansøgning om tillægsbevilling til Redningsberedskab Kerteminde Turistbureau Budget Ansøgning fra SuperBrugsen Kerteminde om tilladelse til at holde søndagsåbent også efter den 1. juli Gaveregulativ for Kerteminde Kommune. Ansatte og byrådsmedlemmer Opgradering, fornyelse og tilpasning af licensforhold Dækningsafgift af offentlige ejendomme Drøftelse af udlån af lokaler på de 3 gamle rådhuse Sager og skrivelser til orientering. 28

3 Side 2 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner på områder med overførselsadgang, samt orientering om realvækst på serviceudgifterne også for Ø02 sagsid Der er udarbejdet opgørelse af over-/underskud for 2006 for driften og budgetterede ekstraordinære afdrag, hvor der i de 3 gamle kommuner har været aftale om overførselsadgang af evt. over- / underskud. Over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag at overføre fra 2006 til 2007 i kr. Konto Tekst Kerteminde Langeskov Munkebo Kommune Kommune Kommune I alt Byudvikling, miljø og teknik mv. Folkeskoler, SFO mv Ungdomsskolevirksomhed Folkebibliotek Pasning - fælles formål Dagpleje Børnehaver Forebyggende foranstaltninger for børn/unge mv. Pleje og omsorg for ældre Kommunale botilbud m.v Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Beskæftigelsesordninger mv. Administration m.v I alt netto driftsover- / underskudt Afdrag på lån (budgetteret i afdrages i I alt netto over- / underskud at overføre til Som det fremgår af ovenstående tabel overføres der på driften et nettooverskud på 6,8 mio. kr. til 2007, som fordeler sig med et nettooverskud fra gl. Kerteminde Kommune på 10,2 mio. kr., et nettounderskud fra Langeskov Kommune med 0,6 mio. kr. og et nettounderskud fra Munkebo Kommune på 2,8 mio. kr. For budgetterede ekstraordinære afdrag overføres der et overskud på 1,9 mio. kr. som alene stammer fra Langeskov Kommune. Oversigt for over- / underskud på driftsbudget og budgetterede ekstraordinære afdrag vedlægges dagsordenen. Realvæksten for 2006 for de 3 gamle kommuner er nu foreløbigt gjort op. I nedenstående tabel vises realvæksten i serviceudgifterne for de 3 kommuner.

4 Side 3 Realvækst i serviceudgifterne for 2006 i kr. Kerteminde Langeskov Munkebo I alt Serviceudgifter i oprindelingt budget Serviceudgifter i genåbnede budgetter Serviceudgifter i regnskab Rammeafgivelser Servicevækst i procent -1,67 2,36 4,67 1,01 Som det fremgår af ovenstående tabel har gl. Kerteminde Kommune i 2006 haft et fald i serviceudgifter, og både Langeskov og Munkebo Kommuner har haft væsentlige stigninger i serviceudgifterne. Til dagsordnen vedlægges 2 oversigter på servicevækstberegningen. Der er risiko for, at der her i 2007 skal betales en strafafgift til staten pga. stigningen i serviceudgifterne for Langeskov og Munkebo Kommuner. Administrationen anbefaler, at overførsel af over- / underskud til 2007 godkendes som de foreligger nu, og at dispensationsansøgninger behandles i forbindelse med 1. budgetopfølgning for Indkomne dispensationsansøgninger ligger i sagen. Derudover anbefaler administrationen at orienteringen om realvæksten tages til efterretning. 2. Arkitektkonkurrenceform for Kerteminde Havn A14 sagsid Det særlige 17, stk. 4 udvalg der er nedsat af Byrådet for udvikling af Kerteminde Havn har blandt andet til opgave, at aflægge en rapport til Byrådet inden den 30. juni 2007 med henblik på, at byrådet på baggrund af

5 Side 4 udvalgets arbejde kan godkende en vision og strategi i august 2007, og at der herefter kan gennemføres et planforløb, som kan være afsluttet i august Det særlige udvalg har i sit møde den 1. marts 2007 besluttet, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence og at Bent Kolind fra Akademisk Arkitektforening er valgt som rådgiver for kommunen indtil konkurrenceform og tidsplan er endelig besluttet. Med det formål at fremme processen vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede på nuværende tidspunkt træffes beslutning om den valgte konkurrenceform, således at byrådet inden den 30. juni 2007 kan godkende vision og strategi for Kerteminde Havn. Bemærkninger: Det særlige udvalg fik på sit møde den 1. marts 2007 orientering om forskellige konkurrenceformer. På dette grundlag er det udvalgets indstilling at vælge en indbudt konkurrence, således at første fase bliver en prækvalificering af deltagerne. Budget for den valgte konkurrenceform vil blive udarbejdet inden konkurrencen annonceres, og budgettet afholdes indenfor udvalgets meddelte ramme. Notat af 2. marts 2007 fra Akademisk Arkitektforening ligger i sagen. Det indstilles, at det særlige udvalg bemyndiges til at træffe afgørelse om formen af arkitektkonkurrencen 3. Anmodning om ophævelse af lokalplan for 18-hullers golfbane nær Radstrup P21 sagsid I foråret 1991 anmodede ejeren af ejendommen Karolinelund de tre tidligere kommuner, Langeskov, Munkebo og Kerteminde om at der blev udarbejdet en lokalplan for en 18-hullers golfbane nær landsbyen Radstrup. Byrådene vedtager efterfølgende Lokalplan nr. 38(Langeskov)/119(Munkebo)/51(Kerteminde). Lokalplanen er aldrig blevet realiseret og ejendommen Karolinelund er blevet solgt til den tidligere ejers datter. Hun ønsker at etablere huludfyldning af den eksisterende skov og en mindre sø på ejendommen, hvilket hun har fået afslag til, da disse ønsker ikke kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Kerteminde Kommune har i dag ikke nogen golfbane. Der er lokalplanlagt 3 golfbaner, men endnu er ingen af dem realiseret.

6 Side 5 Miljø- og teknikforvaltning finder det uheldigt at ophæve en vedtagen lokalplan for en golfbane, så længe der endnu ikke er realiseret nogen golfbane. Lokalplanlægningen er alle tre steder sket på ejerens opfordring og det kan kun beklages, at der endnu ikke er blevet realiseret en af mulighederne. Der var bred enighed på byrådsseminaret om, at der skal være mulighed for mere end én golfbane i Kerteminde Kommune. Der er i Kerteminde Kommune optræk til en ny lokalplanlægning af en golfbane ved Gedskovvej. Forvaltningen finder det bedst at afvente en eventuel ophævelse af lokalplanen, til der er blevet gennemført en lokalplanlægning for et alternativt golfbaneområde. Kort med de tre lokalplanområder indtegnet ligger i sagen. Forvaltningen indstiller: at lokalplanen fastholdes, således at der i Kerteminde Kommune er mulighed for etablering af mere end én golfbane. at der tages stilling til om lokalplanen skal ophæves, hvis der gennemføres lokalplanlægning af alternative golfbanemuligheder. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 7: Det anbefales, at lokalplanen ophæves. 4. Byggemodning af ny etape ved Alléparken i Marslev P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Alléparken i Marslev ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 15 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er dog de 5 reserverede af interesserede købere. Herudover er solgt en storparcel. De grunde der således mangler, før byggemodningen af det lokalplanlagte område er afsluttet, er pladsen med de lige numre Desuden mangler en stiforbindelse til Marslev Skole, en vejtilslutning til den solgte storparcel og en endelig færdiggørelse af nogle af de omkringliggende grønne arealer. Disse arbejder er indeholdt i det nuværende overslag. Udførelse af slidlag udføres senere, når en større del af bebyggelsen er udført, og er derfor ikke omfattet af overslaget.

7 Side 6 Overslaget for udførelsen af de nævnte arbejder udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr. Finansiering: I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Merudgiften i forhold til investeringsoversigten modsvares af en forventet mindreforbrug i det efterfølgende år, da der i henhold til ovenstående alene resterer slidlag i hele udstykningen. Der er i de efterfølgende år afsat kr i 2008 og kr i henholdsvis 2009 og 2010 til vejanlæg. Der er i hvert af årene 2008 og 2009 afsat kr til kloakanlæg Merudgiften i 2007 foreslås finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområde ved. Bregnørvej. Dette med baggrund i at der på nuværende tidspunkt mangler lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer området fuldt ud, hvorfor arbejdet ikke kan forventes gennemført i år. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr.: Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Bregnørvej i Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status for grundsalget.

8 Side 7 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd : at byggemodningen godkendes igangsat at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Allèparken i Marslev frigives at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 5: Indstillingen anbefales. 5. Byggemodning af ny etape ved Bakkegårds Allé i Langeskov P21 sagsid Status for grundsalget af den allerede byggemodnede del af Bakkegårds Allé i Langeskov Øst ser således ud, at der på nuværende tidspunkt er 11 ikke solgte grunde tilbage. Heraf er de 9 dog reserverede af interesserede købere. De grunde, der endnu ikke er byggemodnede er de ulige numre 1 67 syd for stamvejen, fordelt på 5 vænger. Antallet af grunde i hvert af vængerne varierer fra 5 til 8. For at skabe tilstrækkeligt store entrepriser foreslås byggemodningen af de resterende grunde opdelt i 2 etaper: Vænge 1 og 2 der i alt består af 14 grunde, og vænge 3, 4 og 5 der i alt består af 20 grunde. Forvaltningen er af den opfattelse, at vængerne 3, 4 og 5 bør byggemodnes først, dels fordi de må anses for at være mest attraktive og dels for at kunne færdiggøre området fra en ende af. Overslaget for udførelsen af de 3 nævnte vænger (20 grunde) udgør: Konto Boligformål: Vejanlæg mv kr. Konto Varmeforsyning: Fjernvarmeledninger kr. Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr.

9 Finansiering: Side 8 I investeringsoversigten for 2007 er der til byggemodningsprojektet for området afsat nedenstående beløb som anført i kolonne 3: Tekst Overslag Opr. Budget 2007 = investeringsoversigten Sted : Vejanlæg mv Sted : Salgsindtægter Sted : Varmeforsyning Sted : Kloakanlæg Sted : Tilslutningsbidrag til kloak Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Der er for de efterfølgende år ligeledes afsat til beløb til fortsættelse af byggemodningen, da der i forbindelse med budgetlægningen oprindeligt var påregnet udførelse i mindre etaper. I investeringsoversigten for 2007 er der ligeledes afsat anlægsbeløb til påbegyndelse af byggemodninger af boligområder ved Gedskovvej ved Kerteminde og Bregnørvej ved Munkebo. Der er til vejanlæg m.v. afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til kloakanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Der er til fjernvarmeanlæg afsat kr i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 Begge disse områder mangler på nuværende tidspunkt lokalplanlægning for at kunne realiseres, ligesom kommunen ikke ejer begge områder fuldt ud, hvorfor arbejderne ikke kan forventes gennemført i år. Det vil derfor være muligt at udføre den foreslåede byggemodning af Bakkegårds Allé inden for den samlede anlægsramme til boligudbygning. Merudgiften i 2007 foreslåes finansieret via de i investeringsoversigten for 2007 afsatte midler til byggemodning af boligområderne ved Gedskovvej og Bregnørvej. Finansieringsforslag til budget 2007: Tekst Beløb i kr. Sted Byudvikling ved Bregnørvej i Munkebo Sted Byudviklingsområde ved Gedskovvej, Kerteminde Sted Kloak Byudviklingsområde ved Bregnørvej, Munkebo I alt netto Økonomiafdelingens bemærkninger af 28. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i Grundsalgskort dateret 26/2-2007, der viser hele udstykningen og den aktuelle status på grundsalget.

10 Side 9 Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd: at byggemodningen godkendes igangsat. at de i investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til anlæg for byggemodning vedr. Bakkegårds Allè frigives. at der bevilges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 til sted på kr., til sted på kr. og til sted på kr. finansieret jf. det anførte finansieringsforslag. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 4: Indstillingen anbefales. 6. Renovering af kaj/stenclacis langs sti ved fjorden ved Amanda Statuen G01 sagsid Stenglaciset langs sti ved Fjorden ved Amanda Statue har skullet forestå en renovering, da betonen mellem stenene krakelerede og derved øgede muligheden for udskylning af grusmaterialer fra stien. Det oprindelige projekt bestod i to løsningsforslag. Alternativ I med en fodspuns lige over vandspejlet for at understøtte stenclaciset og alternativ II med tilbagerykket stenclacis uden fodspuns. Der er til dette renoveringsarbejde tidligere og også i 2007 afsat mindre anlægsmidler. Da Kerteminde Kommune havde det ekstreme højvande 1. november 2006 nåede vandet over stenglaciset og oversvømmede stien. Det bevirkede, at da vandet trak sig tilbage blev der udskyllet grusmaterialer ud mellem stenene som fik stien til at kollapse flere steder. Ydermere fik stenclaciset påført flere skader på grund af højvandet. Bemærkninger: Efterfølgende er skaderne blevet besigtiget og i samarbejde med Mogens Pedersen er projektet blevet revurderet, så der i stedet foreslås at anlægge en Københavnerspuns bag det nuværende stenclacis. Denne løsning vil betyde, at der ved ekstreme højvande undgås at grusmaterialer fra stien udskylles med store reparationer til følge. Kyststrækning vil fremover fremstå som en flot kajstrækning udført med Azobéflager. Stien renoveres og udlægges som en grussti.

11 Finansiering: Side 10 Tekst Budget 2007 Kt. 2 funktion anlægsudgift: Tilbud på Københavnerspuns kr. Renovering af sti kr. Finansiering: Rådighedsbeløb del af sted nr kr. Kerteminde Havn diverse vedligeholdelsesarbejder Anlæg: Rådighedsbeløb sted kr. Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro (overført bevilling fra 2006) I alt tillægsbevilling til rådighedsbeløb kr. Økonomiafdelingens bemærkninger af 27. februar 2007: Der vil være at tage stilling til tillægsbevilling til anlæg på kr. i 2007 til sted Renovering af stenplacis på fjordsiden af Langebro og om omplacering af anlægsbevilling på kr. fra sted til sted Tilbud, tegning og billeder ligger i sagen. Miljø og Teknikforvaltningen indstiller: - at kystsikringen udføres som en Københavnerspuns - at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på ansøgning om bevilling af tillægsbevilling som anført under finansiering. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 6: Indstillingen anbefales.

12 7. Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Side Ø02 sagsid I henhold til retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og styrelsesvedtægten godkendt den 26/ , skal Miljø og Teknikforvaltningen varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det miljømæssige og tekniske område, herunder opgaver vedr.: drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved styrelsesvedtægten eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg, samt udvendig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Opgaven varetages af Byg-afdelingen, som har rådført sig hos COWI, og som har erhvervet et planlægningsværktøj caretaker som hjælpeværktøj til planlægning og styring af ejendommens drift og vedligehold. Samtlige ejendomme vil blive gennemgået, og tilstanden og vedligeholdelsesbehovet bliver registreret i vedligeholdelsesprogrammet. Det vil kræve en del ressourcer at få lagt alle ejendomsdata ind i programmet, hvorfor det må påregnes at 2007 går med at indlægge alle data. På sigt vil der foreligge et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet i en længere årrække (8-10 år). J.fr. bilag 1 er den samlede økonomiske ramme der er afsat kr ,- og j.fr. bilag 4 er det samlede areal m² (BBR tal). Da der har været en meget forskellig budgettering i de 3 gamle kommuner er der valgt at lave en ny for deling og det efter størrelse, dvs. alle får det samme kr. beløb pr. m². (kr. 44,40/ m²). J.fr. bilag 3 er der udarbejdet en fordelingsnøgle som angiver arten af institutioner og fordelingen på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg, samt en definition. Ifølge styrelsesvedtægten skal de tekniske anlæg være indeholdt i den indvendige vedligeholdelse og ansvaret således den pågældende institutions. Tekniske anlæg kan være meget vitale og omkostningskrævende på en bygning, ligesom det kan være svært at fordele de forskellige omkostninger hvorfor det anbefales at tekniske anlæg også administreres af Miljø og Teknik. Dog vil det for hallernes vedkommende kun være den udvendige vedligeholdelse. Hvis dette måtte ske skal der foretages en budgetomplacering ved næste budgetopfølgning. Der vil ligeledes være ting som skal ændres/justeres i materialet, og det vil året 2007 bl.a. blive brugt på. Anlæg J.fr. bilag 2 er der afsat kr ,- til anlæg. Dette beløb er fremkommet på forskellig vis fra de 3 gamle kommuner. Da der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet en prioriteret plan for anlægsområder, kan det anbefales, at det forvaltningen anser for større opgaver henføres og konteres under anlæg. Efterfølgende (efterår 2007 og fremad) vil der blive udarbejdet en prioriteret plan for hvorledes anlægsbeløbene skal anvendes. Bilag 1: Oversigt over driftbudgetbeløbet Bilag 2: Oversigt over anlægsbudget Bilag 3: Fordeling af totale vedligeholdelsesomkostninger på terræn, udvendig bygning, indvendig bygning og tekniske anlæg. Bilag 4: Fordelingsskema udvendig og indvendig budgetbeløb samt areal.

13 Side 12 Det indstilles: At fordelingen af indvendig-udvendig vedligeholdelse udføres som vist i bilag 4. At tekniske anlæg og serviceomkostninger medtages i udvendig vedligeholdelse dog undtaget hallerne. At anlægspuljen anvendes på større renoveringsopgaver og at udvalget ved hver budgetopfølgning får en oversigt over forbrug og sted. Miljø- og Teknikudvalgets møde 6. marts 2007 Punkt 10: Indstillingen anbefales. 8. Frit valg på dagpasningsområdet G01 sagsid Institutionstyper oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser: 9 kommunale og selvejende institutioner 10 kommunal dagpleje og 11 puljeordninger er i henhold til servicelovens 26 omfattet af reglerne om frit valg, der trådte i kraft den 1. januar Fra 1. august 2005 er der indført lignende fritvalgsordning på folkeskoleområdet, hvor udfører- og bopælskommune er blevet forpligtet til at indgå aftale, idet barnets bopælskommune samtidig blev forpligtet til at yde økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud i skolefritidsordninger. Det vil sige, at forældre har krav på at få deres barn optaget i et dagtilbud eller en skolefritidsordning efter eget valg i en anden kommune, hvis der er plads. Samtidig har forældrene ret til tilskud fra bopælskommunen til finansiering af ophold i såvel dagtilbud som skolefritidsordning i en anden kommune. I Langeskov, Kerteminde og Munkebo kommuner har praksis været, at børn optaget i dagtilbud og skolefritidsordning ydes ekstra hjælp fra støttepædagogkorps. I Munkebo og Kerteminde har praksis været, at forældrene der fravælger at benytte dagtilbud og skolefritidsordning i bopælskommune og i stedet vælger tilbud i en anden kommune, samtidig fravælges den individuelt tildelte støtte fra støttepædagogkorpset. I Langeskov har der været besluttet, at den foranstaltning som Langeskov Kommune yder barnet, følger barnet.

14 Side 13 Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at i de situationer, hvor forældre fravælger at benytte Kerteminde Kommunes tilbud også fravælger den service der ydes børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud, således at målgruppen for Kerteminde Kommunes specialpædagogkorps afgrænses til at omfatte børn optaget i Kerteminde Kommunes tilbud. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 4: Indstilles godkendt. 9. Driftsaftaler for de selvejende institutioner G01 sagsid Driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner Mølleløkkens Børnehave, Fyrrevængets Børnehave og Rynkeby Børnehave, der drives efter servicelovens bestemmelser, er i samarbejde med børnehavernes ledere blevet justeret. Der foreligger justerede driftsaftaler til godkendelse og underskrivning af henholdsvis Kerteminde Byråd og respektive bestyrelser. Driftsaftalen ligger i sagen. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende driftsaftalerne. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 2: Indstilles godkendt.

15 Side Tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune G01 sagsid Dansk Flygtningehjælp har fremsendt tilbud på varetagelse af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune. Tilbuddet gennemgås på udvalgsmødet med henblik på beslutning om varetagelse af opgaven fra 1. august 2007, hvor det nuværende samarbejde med Sprogcenter Odense ophører. Dansk Flygtningehjælps tilbud på Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Kerteminde Kommune ligger i sagen. At Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. marts 2007 Punkt nr. 4: Arbejdsmarkedsudvalget oversender tilbuddet til videre behandling i Kerteminde Byråd. 11. Forslag til udvidelse af elevoptaget til Social- og Sundhedshjælper P16 sagsid De 3 kommuner optog ved kommunesammenlægningen tilsammen 22 SSH-elever pr. år (12 i Kerteminde, 6 i Munkebo og 4 i Langeskov). Da der er optag den 1. februar og 1. august betyder det, at der pr. gang optages 11 SSH-elever.

16 Side 15 Der blev ved ældre- og handicapudvalgsmødet den 4. december 2006 besluttet en gradvis udvidelse til i alt 24 elever pr. år med 1 elev ekstra pr. optag den 1. februar 2007 og 1. august 2007, der skulle finansieres indenfor eksisterende ramme. En udvidelse til 36 elever med 18 elever pr. optag vil betyde, at der skal optages 6 elever ekstra den 1. august 2007 og 6 elever ekstra den 1. februar 2008 og så fremdeles, i alt 12 elever ekstra pr. år. Forslaget om udvidelse fra i alt 24 til i alt 36 elever pr. år skal ses på baggrund af, at Ny Kerteminde Kommune fremtidige elevandel er dimensioneret til 36 elever, jf. tidligere orientering på ældre og handicapudvalgsmødet den om korrespondance mellem Ny kerteminde Kommune og Fællesbestyrelsen for de grundlæggende social og sundhedsuddannelser i Fyns Amt. Bemærkninger: En SSH-elev koster kr. pr. måned, når refusionen er fratrukket. Da uddannelsen varer 14 mdr. koster hver elev kr. En udvidelse med 12 vil koste kr. pr. år ved fuldt gennemslag. Finansiering: Udgift (brutto) på 12 elever: Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Elevernes andel af normeringen udgør gennemsnitlig 6 timer pr. uge i 60 uger (14 måneder). Det er i alt 360 timer under hele uddannelsen. Praktikken er i alt 29 uger, hvoraf de 18 uger ligger i 2. og 3. praktik. De 360 timer svarer til en normeringsandel på 20 timer pr. uge i 18 uger. Eleverne modtager i hele praktikperioden (29 uger) vejledning, som udgør ca. 5 timer om ugen. Denne vejledning ydes af en uddannet social- og sundhedshjælper i afdelingen, som ikke samtidig kan udføre sit arbejde. Dette svarer til, at hver praktikvejleder bruger 145 timer på vejledning til en SSH elev. Normeringsandelen udgør 360 timer, som er elevernes normeringsandel, minus 145 timer, der fragår til vejledning. Det betyder, at for hver elev skal den faste normering nedsættes til 215 timer. En udvidelse med 12 elever giver en samlet normeringsandel ved fuldt gennemslag på 2580 timer / kr. (140 kr. pr. time), hvilket svarer til en udgift pr. elev på kr. pr. måned. Det kommer til at betyde, at den faste ugentlige personalenormering skal nedsættes med i alt ca. 50 timer pr. uge fordelt på 3 distrikter. Udgift fratrukket elevernes normeringsværdi (nettoudgift): Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag elever i 11 mdr elever i 3 mdr Optag elever i 5 mdr elever i 9 mdr Optag lever i 11 mdr Optag elever i 5 mdr I alt 30 mdr mdr mdr Forvaltningen indstiller, jf. forslag til udvidelse af elevantallet med en udvidelse fra 24 til 36 elever årligt, at det sker med fuld gennemslagskraft i Nettoudgiften i årene indstilles finansieret som en tillægsbevilling.

17 Side 16 Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 5: Sagen blev drøftet og genoptages på Ældre- og Handicapudvalgets næstkommende møde den Sagen genoptages. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 5: Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet. Ældre- og Handicapforvaltningen vil forinden foretage nye økonomiske beregninger i sagen, da der evt. kan indgå yderligere tilskud til nedsættelse af nettodriftsudgiften 12. Forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse efter Lov om social service K09 sagsid Efter Lov om social service 16 skal kommunerne udarbejde retningslinier for brugerindflydelse. Det fremgår således af 16, stk.1, at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for brugerindflydelsen. Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til generelle retningslinier for brugerinddragelse på individuel og brugergruppe niveau. Et væsentligt formål med lovgivningen på området er at sikre, at det sociale, pædagogiske, sundhedsmæssige indhold i tilbuddene svarer til brugernes behov, ressourcer og forudsætninger. Derfor er medinddragelse af brugerne et vigtigt aspekt i tilrettelæggelsen af tilbuddene. I Kerteminde Kommune lægges vægt på at brugerne af tilbud efter Lov om social service inddrages i videst mulig omfang indenfor de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og dermed gives størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

18 Bemærkninger: Side 17 Forslaget er afstemt imellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen på administrativt niveau, da retningslinierne, der udgør rammerne for brugerindflydelse på det sociale område, er gældende for såvel Ældre- og Handicapudvalget som Børne- og Skoleudvalget, såfremt forslaget godkendes. Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til retningslinier anbefales godkendt som rammer for brugerindflydelse på det sociale område. Ældre- og Handicapudvalgets møde 29. januar 2007 Punkt 6: Oplægget anbefales godkendt. Oplægget sendes til høring i Ældrerådet med høringsfrist den Sagen genoptages. Ældrerådet og Handicaprådet har på baggrund af udsendelse af forslaget til høring ikke noget at bemærke til forslaget til generelle retningslinier for brugerinddragelse. Høringssvar fra Ældrerådet, der har afgivet skriftligt høringssvar, og Handicaprådet, der har afgivet mundtligt høringssvar, foreligger på sagen. Børn- og Skoleudvalgets møde 5. februar 2007 Punkt 3: Udsat. Sendes til høring i handicaprådet. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 7: Anbefales godkendt på baggrund af høringssvarerne. Videresendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget inden videresendelse til behandling i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde 5.marts 2007 Punkt 5: Retningslinjer godkendt og videresendt til ØK.

19 Side Decentraliseringsaftaler G01 sagsid I forbindelse med aftaler om decentralisering på Kerteminde Kommunes institutioner fremsendes følgende aftaler: 1. Dagplejen 2. Bulderby Børnehave 3. Børnehaven Kræmmerhuset 4. Pileby Børnehave 5. Birkeby Børnehave 6. Rumleby Børnehave 7. Børnehuset Nymarken 8. Børnehaven Fjordvang 9. Børnehuset Tangloppen 10. Grønnegården 11. Rynkeby Børnehaven 12. Mølleløkkens Børnehave 13. Børnehaven Fyrrevænget 14. Børnehaven Balder 15. Bøgebjerg Naturbørnehave 16. Børnehuset Munkebo 17. Børnehaven Rosendalen 18. Børnehaven Solbakken 19. Naturbørnehaven Himmelblå 20. Marslev Skole 21. Langeskov Skole 22. Kerteminde Skole 23. Fjordvangskolen 24. Nymarksskolen 25. Mesinge Skole 26. Hindsholmskolen 27. Mølkærskolen 28. Skolen ved Noret 29. Dyrehaven 30. Tandplejen 31. Ungdomsskolen Decentraliseringsaftaler udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende aftalerne. Børn og Skoleudvalgets møde 5. marts 2007 Punkt 6: Aftalerne kan godkendes og videresendes til ØK.

20 Side Decentraliseringsaftaler for ældreområdet sagsid Sammenlægningsudvalget har tidligere i møde den godkendt den overordnede organisering af den udførende del af Hjemmeplejen. Herunder formål med og principper for organisationsdannelsen, bestående af 3 distrikter og et tværgående funktionsområde. Distrikterne Munkebo, Kerteminde, Langeskov og det tværgående funktionsområde (madservice, sygepleje, forebyggelse samt træning og aktivitet) har hver især udarbejdet forslag til decentraliseringsaftale på baggrund af de regler for decentralisering, som Sammenlægningsudvalget i 2006 har godkendt som grundlag for decentraliseringsaftaler med driftsenhederne i Kerteminde Kommune. Forslagene til decentraliseringsaftalerne er således udarbejdet dels på baggrund af : Retningslinier for decentral styreform for decentrale driftsenheder og dels på baggrund af : Fælles skabelon for udarbejdelse af decentraliseringsaftalerne. Decentraliseringsaftalerne er udarbejdet i samarbejde med Ældre og Handicapforvaltningen. Bemærkninger: Driftslederne på området vil kort forelægge forslagene til decentraliseringsaftaler på Ældre og Handicapudvalgsmødet den Decentraliseringsaftaler for distrikterne og funktionsområdet på den udførende del af ældreområdet ligger i sagen. Overordnet organisationsplan for Ældre og Handicapforvaltningen ligger i sagen. Ældre og Handicapforvaltningen indstiller, at forslagene til decentraliseringsaftaler anbefales godkendt. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. februar 2007 Punkt 4: Anbefales godkendt, idet Ældre- og Handicapudvalget ønsker følgende tilføjet aftalen: - et indsatsområde, hvor der sættes fokus på omgangstone og samvær blandt medarbejdere og brugere/beboere, hvor positiv kritik og gensidig motivation bliver en naturlig del af hverdagen - at der under afsnittet om økonomi fremgår hvilke kontoområder, der administreres Endelig foretages der enkelte redaktionelle ændringer i aftalerne

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere