EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2004 PE / ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning (PE ) Robert Goodwill Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser Forslag til forordning (KOM(2003) C5-0397/ /0189(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 28 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, Den foreslåede forordning er ikke primært en foranstaltning for det indre marked til trods for, at Kommissionen insisterer på, at "forslaget er således udformet, at det indre marked bliver beskyttet ved, at kravene til overvågning, indeslutning og markedsføring og brug af fluorholdige gasser harmoniseres" (KOM-forslag, s. 8). Kommissionen erkender, at ud over at beskytte det indre marked er det forslagets generelle mål at yde et væsentligt bidrag til, at EU kan opfylde sit Kyoto-mål. I betragtning af dette generelle mål bør foranstaltningen være forankret i miljøbestemmelserne og have EFtraktatens artikel 175 som retsgrundlag. Denne forordning skal gøre det muligt for enhver medlemsstat at opretholde - eller indføre - AM\ doc PE /28-272

2 strengere foranstaltninger, hvis den ønsker det. Den kan ikke forpligte medlemsstaterne til at afvikle deres progressive bestræbelser på at reducere eller eliminere fluorholdige gasser. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 29 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og artikel 175, Den foreslåede forordning svarer til forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som var baseret på artikel 175. Tilføjelse af EF-traktatens artikel 175 som retsgrundlag er i overensstemmelse med eksisterende EF-lovgivning. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 30 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, Or. de Forordningens mål er først og fremmest at reducere emissioner af drivhusvirkende gasser. Dette er et rent miljøpolitisk aspekt. I Rådets beslutning 2002/358/EF fastlægges byrdefordelingen mellem medlemsstaterne, således at disse skal gennemføre yderst forskellige emissionsreduktioner. Endvidere er forordningen opbygget lige som EU-ozonforordningen ((EF) nr. 2037/2000) og gælder for de samme anvendelsessektorer. PE / /137 AM\ doc

3 Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 31 Betragtning 3 a (ny) (3a) I bilag II til Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 er der fastsat forskellige reduktionsmål for de enkelte medlemsstater. Derfor er disse forpligtet til at træffe individuelle foranstaltninger. Følgelig er det nødvendigt, at de enkelte medlemsstater har mulighed for at træffe passende foranstaltninger eller bibeholde sådanne for at nå deres nationale reduktionsmål. Or. de Der skal tages højde for medlemsstaternes individuelle forpligtelser til emissionsreduktion. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 32 Betragtning 4 (4) Der bør fastsættes bestemmelser om forebyggelse og minimering af emissionen af fluorholdige gasser uden tilsidesættelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. (4) Der bør fastsættes bestemmelser om forebyggelse og minimering af emissionen af fluorholdige drivhusgasser uden tilsidesættelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende ændringer overalt). AM\ doc 3/137 PE /28-272

4 Overalt i teksten udskiftes fluorholdige gasser med fluorholdige drivhusgasser. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 33 Betragtning 4 a (ny) (4a) De fluorholdige gasser, som er omfattet af denne forordning, er meget stærke drivhusgasser. De har en stærk GWP-værdi (globalt opvarmningspotentiale), der er op til gange mere skadelig end CO2, eller har en atmosfærisk levetid på op til år. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 34 Betragtning 4 b (ny) (4b) Eftersom der eksisterer alternativer til HFC, PFC og SF6 for langt størstedelen af de forskellige brugsformer, er det væsentligt at begrænse deres anvendelse til de brugsformer, hvor der ikke findes noget alternativ. For langt størstedelen af de forskellige brugsformer eksisterer der erstatninger for HFC, PFC og SF6. Desværre er denne industrigren præget af en hel del inerti, som forhindrer, at man hurtigere griber til alternativer, delvis som følge af den flere årtier lange forbindelse til den stærke fluorcarbon-industri, som havde - og fortsat har - en åbenlys kapitalinteresse i anvendelsen af CFC, HCFC og nu HFC. Medens niveauerne for CO2, metan og N2O - de øvrige gasser, som er dækket af Kyoto-protokollen - er stabile eller stiger svagt i Europa, tager navnlig HFC-emissionerne meget hurtigt til. Forordningen bør derfor fremme alternativer til de fluorholdige gasser for efterhånden at sikre en udfasning af disse meget stærke drivhusgasser. PE / /137 AM\ doc

5 Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 35 Betragtning 5 (5) Medlemsstaterne er ved at træffe eller planlægge indbyrdes forskellige foranstaltninger med henblik på at reducere emissioner af fluorholdige gasser. Sådanne indbyrdes forskellige foranstaltninger kunne forårsage handelshindringer eller konkurrenceforvridning på det indre marked. Det er derfor hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan for at sikre, at det indre marked beskyttes ved hjælp af ensartede krav til overvågning, indeslutning samt markedsføring og anvendelse af fluorholdige gasser. (5) For at beskytte klimaet har medlemsstaterne truffet, er ved at træffe eller planlægge indbyrdes forskellige foranstaltninger med henblik på at reducere emissioner af fluorholdige gasser. Sådanne foranstaltninger vil hjælpe med til at udvikle miljøvenlige alternative teknologier og miljøvenligt alternativt udstyr. Ud over at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen i EU vil dette hjælpe med til at opretholde EU's ledende stilling både med hensyn til klimabeskyttelse og overførsel af klimavenlig teknologi til tredjelande, navnlig udviklingslande. Det er derfor hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan for at sikre, at Jordens klima beskyttes ved hjælp af ensartede krav til overvågning, indeslutning samt markedsføring og anvendelse af fluorholdige gasser, samtidig med, at medlemsstaterne kan træffe mere vidtrækkende nationale foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer. Flere medlemsstater har rent faktisk truffet foranstaltninger på nationalt niveau - og andre kunne måske ønske at gøre det samme - til beskyttelse af klimaet. De har hjulpet med til at udvikle miljøvenlige alternativer, som kunne finde anvendelse ikke blot i EU, men også kunne overføres til tredjelande, som f.eks. udviklingslande. Denne forordning skal gøre det muligt for enhver medlemsstat at opretholde eller indføre strengere foranstaltninger, hvis den ønsker det. Den må ikke forpligte medlemsstaterne til at afvikle deres progressive bestræbelser på at reducere eller fjerne fluorholdige gasser. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 36 Betragtning 7 (7) Kyoto-protokollen kræver indberetning (7) Kyoto-protokollen kræver indberetning af emissioner af fluorholdige gasser, og data af emissioner af fluorholdige gasser, og data AM\ doc 5/137 PE /28-272

6 om produktion, import og eksport af fluorholdige gasser kan benyttes ved kontrol af nøjagtigheden af disse indberetninger. Der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af fluorholdige gasser. om produktion, import og eksport af fluorholdige gasser kan benyttes ved kontrol af nøjagtigheden af disse indberetninger. Der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af fluorholdige gasser. Med henblik på opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen til at registrere og indberette emissioner af fluorholdige gasser på deres nationale territorium bør medlemsstaterne desuden have mulighed for at indføre yderligere nationale indberetningspligter. Or. de For at efterkomme indberetningspligter på nationalt plan skal medlemsstaterne have mulighed for at indsamle data på regionalt plan. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 37 Betragtning 8 (8) Emissioner af hydrofluorcarbon-134a (HFC-134a) fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer er årsag til voksende bekymring på grund af deres medvirken til klimaændringer. Der forventes at være omkostningseffektive og sikre alternativer til rådighed meget snart. Disse alternativer skader ikke eller skader meget mindre klimaet og har ikke negative virkninger på køretøjers energiforbrug og tilknyttede kuldioxidemissioner. Anvendelse af alternative kølemidler bør fremmes ved hjælp af markedsmekanismerne og kvoter, der kan overdrages. (8) Emissioner af hydrofluorcarbon-134a (HFC-134a) fra køle- og luftkonditioneringsanlæg, både stationære og i motorkøretøjer er årsag til voksende bekymring på grund af deres medvirken til klimaændringer. Der forventes at være omkostningseffektive og sikre alternativer til rådighed meget snart. Disse alternativer skader ikke eller skader meget mindre klimaet og har ikke negative virkninger på udstyrs og køretøjers energiforbrug og tilknyttede kuldioxidemissioner. Anvendelse af alternative kølemidler bør fremmes ved hjælp af markedsmekanismerne og kvoter, der kan overdrages, eller ved at gøre det muligt for medlemsstaterne at fremme innovative teknologier ved anvendelse af fiskale incitamenter. PE / /137 AM\ doc

7 Omkostningseffektive, sikre og energieffektive alternativer er nu ved at blive tilgængelige også for stationært udstyr. Medlemsstaterne skal tilskyndes til at fremme udvikling af sådanne teknologier ved anvendelse af fiskale incitamenter eller andre incitamenter. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 38 Betragtning 9 a (ny) (9a) Der foretages en revision af denne forordning i 2010 med hovedvægten på stationært luftkonditionerings- og køleudstyr. Erfaringerne fra bilbranchen i den mellemliggende periode kan danne grundlag for den fortsatte udvikling i sektoren for stationært udstyr. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 39 Betragtning 9 a (ny) (9a) Virksomhed i forbindelse med ibrugtagning, servicering og vedligeholdelse samt genvinding og inspektion er internationale erhverv, der bør udføres af fagfolk med en passende uddannelse og som er certificerede. Udarbejdelsen af et europæisk sæt af kriterier for faglige kvalifikationer er væsentligt for at opfylde dette direktivs mål. Sammen med ændringsforslag 1 og 2 styrker dette ændringsforslag bestemmelserne vedrørende uddannelses- og certificeringsprogrammer. AM\ doc 7/137 PE /28-272

8 Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 40 Artikel 1, stk.1 Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, samt for indberetning af oplysninger om disse gasser. Disse stoffer er opført i bilag A til Kyoto-protokollen. Bilag I indeholder en vejledende liste. Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse og genvinding af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid som opført i bilag A til Kyoto-protokollen, for markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, der indeholder disse gasser, og for indberetningsdata om disse gasser. Bilag I indeholder en vejledende liste over de gasser, der er omfattet af denne forordning. Forordningen finder anvendelse på markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, men ikke på markedsføringen af selve gasserne. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 41 Artikel 1, stk.1 Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, samt for indberetning af oplysninger om disse gasser. Disse stoffer er opført i bilag A til Kyoto-protokollen. Bilag I indeholder en vejledende liste. Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring, genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, for indberetning af oplysninger om disse gasser samt for import, eksport, markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, som indeholder disse stoffer. Disse stoffer er opført i bilag A til Kyoto-protokollen. Bilag I indeholder en vejledende liste. Forslaget til forordning har - og bør helt klart have - et bredere anvendelsesområde end det, der i øjeblikket foreslås i artikel 1, stk. 1. PE / /137 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 42 Artikel 1, stk. 1 Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, samt for indberetning af oplysninger om disse gasser. Disse stoffer er opført i bilag A til Kyoto-protokollen. Bilag I indeholder en vejledende liste. Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring af de i bilag A til Kyoto-protokollen opførte fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, samt for indberetning af oplysninger om disse gasser samt markedsføring af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser eller behøver dem for at fungere. Bilag I indeholder en vejledende liste. Or. de Markedsføring af selve de fluorholdige gasser bør fortsat henhøre under anvendelsesområdet, da der skal fastsættes regler for disse stoffer, specielt også i form af trykgasemballage. Rent kemikalieretligt skal sådan trykgasemballage klassificeres som stoffer eller præparater. Et væsentligt aspekt af forordningen er begrænsning af markedsføringen af bestemte produkter og præparater. I forbindelse med anlæg (f.eks. brandslukningsanlæg) skal det tages i betragtning, at disse for det meste ikke installeres påfyldte, men først påfyldes fluorholdige gasser, umiddelbart før de sættes i drift. Bestemmelsen skal sikre, at sådanne anlæg ikke længere kan installeres, når det pågældende forbud er trådt i kraft. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 43 Artikel 2, litra - a (nyt) (-a) "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller fluorholdige drivhusgasser i Fællesskabet Denne definition er hentet fra forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Kommissionen fastslår selv i forslagets begrundelse, at det er vigtigt at foretage en sammenkædning med denne forordning, men Kommissionen benytter ikke lejligheden til at AM\ doc 9/137 PE /28-272

10 anvende den samme ordlyd. For erhvervslivet er det utvivlsomt lettere, hvis definitionerne svarer til hinanden. I dette tilfælde udskiftes ordene "kontrollerede stoffer" fra forordning (EF) nr. 2037/2000 med "fluorholdige drivhusgasser". Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 44 Artikel 2, litra a (a) "markedsføring": en fabrikants eller importørs første levering af ubrugte produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, i Den Europæiske Union (a) "markedsføring": forsyning eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af produkter eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser Denne definition er hentet fra forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Ordene "kontrollerede stoffer" er udskiftet med "fluorholdige drivhusgasser". Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 45 Artikel 2, litra a (a) "markedsføring": en fabrikants eller importørs første levering af ubrugte produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, i Den Europæiske Union (a) "markedsføring": forsyning eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af kontrollerede stoffer eller nye produkter eller udstyr, der indeholder fluorholdige gasser Den foreslåede definition er uklar og ikke fuldt ud i overensstemmelse med forordning 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Denne definition er taget fra artikel 2 i forordning (EF) 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, hvortil er føjet ordet "nye" for at begrænse denne forordnings anvendelsesområde til kun at omfatte nye produkter og udstyr. Eftersom der allerede eksisterer en forordning vedrørende fluorholdige gasser som f.eks. CFC og HCFC, er der ingen grund til at indføre en separat ordning for andre fluorholdige gasser som f.eks. HFC og PFC, der er blevet fremmet af industrien som erstatninger for CFC og HCFC i kølesystemer, aerosoler, skum og andre former for brug i det seneste årti eller så. PE / /137 AM\ doc

11 Kommissionen benyttede ikke lejligheden til at foreslå en enkelt forordning og benyttede end ikke lejligheden til at få en parallel ordlyd. I det mindste må definitionerne svare til hinanden. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 46 Artikel 2, litra a (a) "markedsføring": en fabrikants eller importørs første levering af ubrugte produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, i Den Europæiske Union (a) "markedsføring": forsyning eller levering til tredjemand, mod eller uden betaling, af fluorholdige gasser, som er omfattet af denne forordning, eller af produkter og anlæg, der indeholder disse fluorholdige gasser eller behøver dem for at fungere Or. de Fluorholdige gasser er kemikalier, for hvilke bestemmelserne i stofdirektivet og i præparatdirektivet gælder. I disse direktiver er "markedsføring" allerede defineret. Følgelig bør den samme definition anvendes, således at det undgås, at en bestemt handling, nemlig "markedsføring", defineres forskelligt i forskellige bestemmelser. Ozonforordningen (EF) nr. 2037/2000 indeholder en tilsvarende definition af "markedsføring". Eftersom væsentlige dele af det foreliggende kommissionsforslag er bestemmelser om markedsføring af produkter og anlæg, bør dette også komme til udtryk i definitionen. Ændringsforslag af Yvonne Sandberg-Fries Ændringsforslag 47 Artikel 2, litra a (a) "markedsføring": en fabrikants eller importørs første levering af ubrugte produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, i Den Europæiske Union (a) "markedsføring af fluorholdige gasser": levering eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af fluorholdige gasser eller produkter, der indeholder fluorholdige gasser, som er omfattet af denne forordning Definitionen af begrebet "markedsføring" af fluorholdige gasser bør være i overensstemmelse med definitionen på stoffer, der nedbryder ozonlaget, eftersom fluorholdige gasser ofte er AM\ doc 11/137 PE /28-272

12 erstatninger for stoffer, der nedbryder ozonlaget, og enhver definitionsmæssig forskel kunne skabe forvirring på markedet. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 48 Artikel 2, litra a a (nyt) (aa) "kontrollerede stoffer": hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, enten i ren form eller i blandinger og både ubrugte, genvundne, genanvendte og regenererede Der mangler en definition på "kontrollerede stoffer" i Kommissionens forslag. Denne definition er taget fra artikel 2 i forordning (EF) 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, hvor listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget, er blevet erstattet med "hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid". Eftersom der allerede eksisterer en forordning vedrørende fluorholdige gasser som f.eks. CFC og HCFC, er der ingen grund til at indføre en separat ordning for andre fluorholdige gasser som f.eks. HFC og PFC, der er blevet fremmet af industrien som erstatninger for CFC og HCFC i kølesystemer, aerosoler, skum og andre former for brug i det seneste årti eller så. Kommissionen benyttede ikke lejligheden til at foreslå en enkelt forordning og benyttede end ikke lejligheden til at få en parallel ordlyd. I det mindste må definitionerne svare til hinanden. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 49 Artikel 2, litra b (b) "beholder": et produkt, der er udformet til at transportere eller opbevare fluorholdige gasser udgår Or. de Kemikalieretligt er en "beholder", dvs. en trykgasemballage (gasflaske, engangsbeholder), PE / /137 AM\ doc

13 hvori der er fluorholdige gasser, en emballage til disse kemikalier. Fluorholdige gasser kan udelukkende forhandles eller lagres i sådan emballage. Derfor en selvstændig definition af begrebet "beholder" ikke nødvendig eller hensigtsmæssig, men ville kun skabe forvirring. Artikel 8 skal indeholde bestemmelser om markedsføring af beholdere, der ikke kan genfyldes, idet der helt klart er tale om de fluorholdige gasser (altså stofferne eller præparaterne = kemikalier). Derimod ville spraydåser som f.eks. tekniske spraydåser eller dosisinhalatorer til medicinsk brug kemikalieretligt skulle klassificeres som produkter. For disse opstilles der regler i bilag II. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 50 Artikel 2, litra b (b) "beholder": et produkt, der er udformet til at transportere eller opbevare fluorholdige gasser (b) "beholder": et produkt, der er udformet til at transportere eller opbevare fluorholdige drivhusgasser. Denne definition omfatter ikke beholdere til analyseformål i laboratorier og dosisinhalatorer I begrundelsen fastslås det, at sådanne beholdere er undtaget fra definitionen, og det er også fastslået i bilag II. Det virker imidlertid hensigtsmæssigt at fastslå dette klart og tydeligt i selve definitionen. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 51 Artikel 2, litra b a (nyt) (ba) "anvendelse": brug af kontrollerede stoffer ved fremstilling eller vedligeholdelse, navnlig efterfyldning, af produkter eller udstyr eller i andre processer bortset fra anvendelse som råvare og proceshjælpestof "Markedsføring" er defineret i artikel 2, men det er ordet "anvendelse" ikke (se også artikel 7 i Kommissionens forslag). Denne definition er taget fra artikel 2 i forordning (EF) 2037/2000 AM\ doc 13/137 PE /28-272

14 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Eftersom der allerede eksisterer en forordning vedrørende fluorholdige gasser som f.eks. CFC og HCFC, er der ingen grund til at indføre en separat ordning for andre fluorholdige gasser som f.eks. HFC og PFC, der er blevet fremmet af industrien som erstatninger for CFC og HCFC i kølesystemer, aerosoler, skum og andre former for brug i det seneste årti eller så. Kommissionen benyttede ikke lejligheden til at foreslå en enkelt forordning og benyttede end ikke lejligheden til at få en parallel ordlyd. I det mindste må definitionerne svare til hinanden. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 52 Artikel 2, litra c (c) "genvinding": indsamling og oplagring af fluorholdige gasser fra f.eks. anlæg, udstyr og beholdere i forbindelse med servicering eller inden bortskaffelse (c) "genvinding": indsamling og oplagring af fluorholdige drivhusgasser fra f.eks. anlæg, udstyr og beholdere i forbindelse med servicering eller bortskaffelse Det giver ingen mening at sige, at genvinding kan finde sted inden bortskaffelse. Genvinding bør finde sted i forbindelse med servicering eller bortskaffelse - og den genvundne del bliver derfor ikke bortskaffet. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 53 Artikel 2, litra e a (nyt) (ea) "destruktion": irreversibel omdannelse af et stofs kemiske natur for at ændre dets karakteristika, i dette tilfælde for at eliminere det globale opvarmningspotentiale Ifølge artikel 4 skal fluorholdige gasser genvindes med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion. De første tre begreber er defineret i artikel 2, hvorimod der mangler en definition af det sidste begreb. PE / /137 AM\ doc

15 Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 54 Artikel 2, litra g (g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150": luftkonditioneringsanlæg der anvender hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 150 som anført i bilag I (g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 15": luftkonditioneringsanlæg der anvender fluorholdige gasser, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 15 Kølemidler kunne bestå af enkeltstoffer således som anført i bilag I til dette forslag til forordning, men kunne også bestå af en blanding af fluorholdige gasser. Derfor kan man ikke udelukke muligheden for, at luftkonditioneringsanlæg indeholder - eller i fremtiden kommer til at indeholde - udelukkende rene kølemidler således som anført i bilag I. En GWP på 150 ville stadig muliggøre anvendelse af HFC som f.eks. HFC-152a til trods for, at alternativer indeholdende andre gasser som f.eks. CO2 eller hydrocarboner er eller snart vil være disponible på markedet. Et yderligere problem med HFC-anlæg er, at de kan efterfyldes med CFC eller HCFC - en praksis som foregår i flere lande, herunder i udviklingslande. Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola Ændringsforslag 55 Artikel 2, litra g (g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150": luftkonditioneringsanlæg der anvender hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 150 som anført i bilag I (g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 15": luftkonditioneringsanlæg der anvender hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 15 som anført i bilag I. I forbindelse med motorkøretøjer henvises til køretøjers luftkonditioneringsanlæg, som har til formål at konditionere luften i passagerrummet under anvendelse af hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 15 som anført i bilag I AM\ doc 15/137 PE /28-272

16 Ændringsforslaget er baseret på ændringsforslag 7 af ordføreren, men med en reduktion fra GWP 150 til GWP 15. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 56 Artikel 2, litra g a (nyt) (ga)"hydrofluorcarbon": en organisk forbindelse, der består af kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer Det er nødvendigt at indføje den kemiske definition for at skabe retssikkerhed med hensyn til forordningens anvendelsesområde. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 57 Artikel 2, litra g a (nyt) (ga)"perfluorcarbon": en organisk forbindelse, der kun består af kulstof og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer, hvad enten den er isoleret, i en blanding eller i et præparat, og hvad enten den er helt ny, er genvundet, genanvendt eller regenereret Or. fr Det er absolut nødvendigt at indføje den kemiske definition for at skabe juridisk sammenhæng i forordningens anvendelsesområde. Emissioner af genvundne, genanvendte og regenererede perfluorcarboner (PFC) skal også henhøre under disse bestemmelsers anvendelsesområde. PE / /137 AM\ doc

17 Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 58 Artikel 2, litra g b (nyt) (gb) "perfluorcarbon": en organisk forbindelse, der kun består af kulstof og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer Det er nødvendigt at indføje den kemiske definition for at skabe retssikkerhed med hensyn til forordningens anvendelsesområde. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 59 Artikel 2, litra g b (nyt) (gb) "hydrofluorcarbon": en organisk forbindelse, der består af kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer, hvad enten den er isoleret, i en blanding eller i et præparat, og hvad enten den er helt ny, er genvundet, genanvendt eller regenereret Or. fr Det er absolut nødvendigt at indføje den kemiske definition for at skabe juridisk sammenhæng i forordningens anvendelsesområde. Emissioner af genvundne, genanvendte og regenererede hydrofluorcarboner (HFC) skal også henhøre under disse bestemmelsers anvendelsesområde. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 60 Artikel 2, litra g c (nyt) AM\ doc 17/137 PE /28-272

18 (gc) "fluorholdige drivhusgasser": hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6) og præparater, der indeholder disse stoffer, undtagen præparater, der er kontrollerede stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 2037/2000, eller som har et globalt opvamningspotentiale på under 15 Denne tilføjelse definerer de stoffer, der er omfattet af forordningen, som både rene fluorholdige gasforbindelser og blandinger, der indeholder disse forbindelser, undtagen i de tilfælde, hvor blandingen falder ind under forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, eller hvor blandingens globale opvarmningspotentiale er meget lavt. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 61 Artikel 2, litra g d (nyt) (gd) "globalt opvarmningspotentiale": enten det globale opvarmningspotentiale med en tidshorisont på 100 år, der er offentliggjort i den anden vurderingsrapport, som Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC) har vedtaget, eller - hvor denne værdi ikke er offentliggjort - et globalt opvarmningspotentiale, der er fastsat i overensstemmelse med IPCC's metodologi Der er brug for en definition af globalt opvarmningspotentiale, fordi ikke alle fluorholdige drivhusgasser er anført i bilag 1. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 62 Artikel 2, litra h PE / /137 AM\ doc

19 (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år udgår Der findes ingen metode til testning af udsivning, som er i stand til at efterprøve udsivningen i et mobilt luftkonditioneringsanlæg, der er installeret i en bil, således som den foreslåede definition angiver. Hver leverandør af kompressorer, kondensatorer og fordampere har sin egen metodologi. Visse standarder fastsætter en testmetode for slangegennemtrængning, men ingen af dem er i stand til at kontrollere emissionsniveauet for et luftkonditioneringssystem installeret i en bil. Endvidere afhænger udsivningen af "kølemiddelpresset" og afhænger dermed af vejrforholdene det sted, hvor bilen kører i årets løb. Endelig kunne HFC 134aanlæg blive - og bliver det i dag, navnlig i mindre udviklede lande - efterfyldt med andre gasser som f.eks. CFC, der nedbryder ozonlaget. Ændringsforslag af Yvonne Sandberg-Fries Ændringsforslag 63 Artikel 2, litra h (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år udgår AM\ doc 19/137 PE /28-272

20 Der er ikke behov for en definition af begrebet "forbedret anlæg", hvis forslaget om forenkling af artikel 10 vedtages. Ændringsforslag af Mauro Nobilia, Cristiana Muscardini og Antonio Mussa Ændringsforslag 64 Artikel 2, litra h (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g HFC-134a-ækvivalent fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år Or. it Det bør være tilladt at bruge fluorholdige gasser med en højere GWP-værdi end HFC-134a, hvis den højere GWP-værdi udlignes ved reduceret udsivning. Det foreslås derfor at udtrykke denne udsivning i gram HFC-134a-ækvivalenter. Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola Ændringsforslag 65 Artikel 2, litra h (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 15, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 15 PE / /137 AM\ doc

21 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 15 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år Ændringsforslaget foreslår en reduktion fra GWP 150 til GWP 15. Ændringsforslag af Martin Callanan, Robert Goodwill Ændringsforslag 66 Article 2, litra h (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 30 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere Uden dette ændringsforslag ville en utilsigtet konsekvens være at øge kølemiddelfyldningen i luftkonditioneringsanlæg, hvorimod der i øjeblikket er en tendens til at reducere kølemiddelfyldningen. I tilfælde af et nedbrud eller en kollisionsskade ville det ikke være muligt at efterfylde anlægget uden ændringsforslaget. De specificerede udsivningssatser, som er de halve af dem, der gælder for "standard"-hfc 134a-luftkonditioneringsanlæg, bør også føre til et mindsket krav om servicering i sammenligning med standard-hfc 134aluftkonditioneringsanlæg. Ændringen til 30 g for anlæg med to fordampere er i overensstemmelse med de 60 g, der foreslås for standardanlæg med to fordampere (Goodwillbetænkningens ændringsforslag 23). AM\ doc 21/137 PE /28-272

22 Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 67 Artikel 2, litra h (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år (h) forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere Den oprindelige ordlyd giver ingen supplerende miljøfordele ud over dem, der opnås med en udsivning på 20 g om året. I løbet af en periode på 12 år vil ca. 50 % af den oprindeligt tilførte gas sandsynligvis være forsvundet, og producenterne vil bygge mobile luftkonditioneringsanlæg med overskydende kødemiddelfyldninger til kompensering herfor. Denne ændring er også nødvendig for at muliggøre påfyldning af anlæggene i tilfælde af et nedbrud eller kollisionsskade. Ændringsforslag af Giorgio Lisi Ændringsforslag 68 Artikel 2, litra i (i) "nye spraydåser": de spraydåser, der er anført i bilaget til direktiv 94/48/EF. (i) "tekniske spraydåser": spraydåser, der benyttes i forbindelse med vedligeholdelse, reparation, rengøring, testning, desinfektion, byggevirksomhed, installationsvirksomhed og andre anvendelsesformål, i forbindelse med hvilke der af sikkerhedshensyn kræves en ikke antændelig formulering, herunder spaghettispray som opført i bilaget til direktiv 94/48/EF. Or. it PE / /137 AM\ doc

23 Eftersom dette produkt typisk er til privat brug og fortrinsvis benyttes af børn, er det nødvendigt at afvente resultaterne af den videnskabelige undersøgelse vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med spaghettispray, inden der foreslås et andet drivmiddel, som i mangel af vished med hensyn til sikkerheden ved dets anvendelse ville risikere at forårsage talrige ulykker i hjemmet. Ændringsforslag af Bernd Lange Ændringsforslag 69 Artikel 2, litra i a (nyt) (ia) "småserieproducent": bilfabrikanter, der højst sælger køretøjer pr. kalenderår i EU. Or. de Det er nødvendigt at have en småseriekategori, da der her gælder særlige betingelser. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 70 Artikel 2 a (ny) Artikel 2 a Kontrol med kontrollerede stoffer Der skal træffes alle gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge og minimere udsivning af kontrollerede stoffer. Denne artikel er blevet fjernet fra artikel 3, stk. 1, om indeslutning og ændret, idet den bedste måde at "forebygge emissioner" i første instans er at undgå anvendelse af de pågældende stoffer. Når det erindres, at der findes alternativer til fluorholdige gasser til de fleste brugsformer, kræver logikken, at denne artikel ikke befinder sig i "indeslutnings"-delen. AM\ doc 23/137 PE /28-272

24 Ændringsforslag af Säid El Khadraoui og Dorette Corbey Ændringsforslag 71 Artikel 2 a (ny) Artikel 2 a Forebyggelse Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. Denne forpligtelse, som Kommissionen foreslår som led i artikel 3 om indeslutning, bør finde anvendelse på flere sektorer og ikke blot dække nedkøling, opvarmning og luftkonditionering, men alle sektorer, hvor HFC, PFC og SF6 anvendes. Ændringsforslag af Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 72 Artikel 3, stk Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. udgår Denne artikel er blevet fjernet fra artikel 3 om indeslutning til en ny artikel, artikel 2a (ny), idet den bedste måde at "forebygge emissioner" i første instans er at undgå anvendelse af de pågældende stoffer. Når det erindres, at der findes alternativer til fluorholdige gasser til de fleste brugsformer, kræver logikken, at denne artikel ikke befinder sig i "indeslutnings"-delen. Ændringsforslag af Guiseppe Nisticò Ændringsforslag 73 Artikel 3, stk. 1 PE / /137 AM\ doc

25 1. Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. 1. Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forhindre og minimere emissioner fra produktion og anvendelse af fluorholdige gasser. Or. it Artikel 3 fastsætter forpligtelser vedrørende brandsikringssystemer. Imidlertid indvirker sådanne systemers kapacitet ikke på emissionerne. Alle brandsikringssystemer er udformede og afprøvede med det formål at sikre, at der ikke forekommer emissioner. Et brandsikringssystem, der lækker, ville ikke udføre sin funktion. Ifølge en undersøgelse, som Kommissionen har ladet foretage som led i ECCP-processen, og som er baseret på et "business as usual"-scenarie, skulle brandsikringssektoren i 2010 tegne sig for ca. 0,3% af HFC-emissionerne i EU og for kun 0,0054% af drivhusgasemissionerne i EU. Langt de fleste brandsikringssystemer er udstyret med en trykmåler, som er et effektivt middel til afsløring af udslip. ISO-standard anbefaler ugentlig kontrol af sådanne trykmålere og kræver kontrol ved en autoriseret virksomhed eller fagmand to gange om året. Det bør derfor i forordningen fastsættes, at den i artikel 3 foreskrevne inspektionshyppighed ikke finder anvendelse på brandsikringssystemer, når disse opfylder ISO-standard Inspektionerne er for hyppige, og det foreslås at halvere deres antal for så vidt angår systemer med større kapacitet. Ændringsforslag af Antonio Mussa, Cristiana Muscardini og Mauro Nobilia Ændringsforslag 74 Artikel 3, stk Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. 1. Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forhindre og minimere emissioner fra produktion og anvendelse af fluorholdige gasser. Or. it Artikel 3 fastsætter forpligtelser vedrørende brandsikringssystemer. Imidlertid indvirker sådanne systemers kapacitet ikke på emissionerne. Alle brandsikringssystemer er udformede og afprøvede med det formål at sikre, at der ikke forekommer emissioner. Et brandsikringssystem, der lækker, ville ikke udføre sin funktion. Langt de fleste brandsikringssystemer er udstyret med en trykmåler, som er et effektivt middel AM\ doc 25/137 PE /28-272

26 til afsløring af udslip. ISO-standard anbefaler ugentlig kontrol af sådanne trykmålere og kræver kontrol ved en autoriseret virksomhed eller fagmand to gange om året. Det bør derfor i forordningen fastsættes, at den i artikel 3 foreskrevne inspektionshyppighed ikke finder anvendelse på brandsikringssystemer, når disse opfylder ISO-standard Det foreslås tillige at ændre ordet "indehavere" til "operatører" for at sikre, at bestemmelserne også finder anvendelse på tredjeparter, der driver anlæggene på indehavernes vegne. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 75 Artikel 3, stk Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. 1. Indehavere og driftsledere træffer alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige drivhusgasser. Præcisering. Ændringsforslag af David Robert Bowe Ændringsforslag 76 Artikel 3, stk. 1 a (nyt) 1a. Inden køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer tages i brug, underkastes alle komponenter og hele systemet standardiserede prøver, der defineres i overensstemmelse med den i artikel 12, stk. 2, omhandlede procedure. Indeslutning begynder, inden systemerne tages i brug. Udsivning bør opdages, inden der tilføjes fluorholdige gasser. PE / /137 AM\ doc

27 Ændringsforslag af Mauro Nobilia, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa Ændringsforslag 77 Artikel 3 stk. 1 a (nyt) 1a. Operatørerne af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg og brandsikringssystemer, der ikke er udformet i overensstemmelse med ISOstandard 14520, og som indeholder fluorholdige gasser, skal på ibrugtagningstidspunktet og derefter, i overensstemmelse med stk. 3, sikre, at systemer, der indeholder mindst ét kredsløb med 3 kg fluorholdige gasser eller derover, kontrolleres af en autoriseret virksomhed eller fagmand. Or. it Artikel 3 fastsætter forpligtelser vedrørende brandsikringssystemer. Imidlertid indvirker sådanne systemers kapacitet ikke på emissionerne. Alle brandsikringssystemer er udformede og afprøvede med det formål at sikre, at der ikke forekommer emissioner. Et brandsikringssystem, der lækker, ville ikke udføre sin funktion. Langt de fleste brandsikringssystemer er udstyret med en trykmåler, som er et effektivt middel til afsløring af udslip. ISO-standard anbefaler ugentlig kontrol af sådanne trykmålere og kræver kontrol ved en autoriseret virksomhed eller fagmand to gange om året. Det bør derfor i forordningen fastsættes, at den i artikel 3 foreskrevne inspektionshyppighed ikke finder anvendelse på brandsikringssystemer, når disse opfylder ISO-standard Det foreslås tillige at ændre ordet "indehavere" til "operatører" for at sikre, at bestemmelserne også finder anvendelse på tredjeparter, der driver anlæggene på indehavernes vegne. Ændringsforslag af Guiseppe Nisticò Ændringsforslag 78 Artikel 3, stk. 1 a (nyt) 1a. Operatørerne af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg og brandsikringssystemer, der ikke er udformet i overensstemmelse med ISOstandard 14520, og som indeholder AM\ doc 27/137 PE /28-272

28 fluorholdige gasser, skal på ibrugtagningstidspunktet og derefter, i overensstemmelse med stk. 3, sikre, at systemer, der indeholder mindst ét kredsløb med 3 kg fluorholdige gasser eller derover, kontrolleres af en autoriseret virksomhed eller fagmand. Or. it Artikel 3 fastsætter forpligtelser vedrørende brandsikringssystemer. Imidlertid indvirker sådanne systemers kapacitet ikke på emissionerne. Alle brandsikringssystemer er udformede og afprøvede med det formål at sikre, at der ikke forekommer emissioner. Et brandsikringssystem, der lækker, ville ikke udføre sin funktion. Ifølge en undersøgelse, som Kommissionen har ladet foretage som led i ECCP-processen, og som er baseret på et "business as usual"-scenarie, skulle brandsikringssektoren i 2010 tegne sig for ca. 0,3% af HFC-emissionerne i EU og for kun 0,0054% af drivhusgasemissionerne i EU. Langt de fleste brandsikringssystemer er udstyret med en trykmåler, som er et effektivt middel til afsløring af udslip. ISO-standard anbefaler ugentlig kontrol af sådanne trykmålere og kræver kontrol ved en autoriseret virksomhed eller fagmand to gange om året. Det bør derfor i forordningen fastsættes, at den i artikel 3 foreskrevne inspektionshyppighed ikke finder anvendelse på brandsikringssystemer, når disse opfylder ISO-standard Inspektionerne er for hyppige, og det foreslås at halvere deres antal for så vidt angår systemer med større kapacitet. Det foreslås tillige at ændre ordet "indehavere" til "operatører" for at sikre, at bestemmelserne også finder anvendelse på tredjeparter, der driver anlæggene på indehavernes vegne. Der tænkes f.eks. på, at det for så vidt angår anlæg, for hvilke der er indgået leasing-aftaler, er finansieringsselskabet, der er indehaver. 2. Stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige gasser, skal i medfør af stk. 3 kontrolleres for udsivning efter følgende plan: Ændringsforslag af Yvonne Sandberg-Fries Ændringsforslag 79 Artikel 3, stk. 2, indledning 2. Indehaveren skal sikre, at køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige gasser, med undtagelse af udstyr og anlæg udelukkende til personlig brug, kontrolleres for udsivning efter vedligeholdelse og på regelmæssigt PE / /137 AM\ doc

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.9.2005 PE 362.664v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 18-76 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 360.264v01-00) Avril Doyle

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 14.6.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 161/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0305(COD) 5.4.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-182 Udkast til betænkning Bas Eickhout (PE506.101v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0034/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 26.4.2013 2012/0305(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 39-135 Udkast til udtalelse Gilles Pargneaux (PE504.125v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010 2009R1005 DA 08.09.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget 31.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 286/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.11.2014 L 318/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R2037 DA 01.01.2008 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2037/2000 af 29. juni

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere