Betænkning om administration af udlændingesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om administration af udlændingesager"

Transkript

1 Betænkning om administration af udlændingesager Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994 BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1995

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN In bet. Stougaard Jensen Scantryk A/S, København

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium.. l 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning Ekspertarbejdsgruppens hidtidige arbejde 3 Kapitel 2. Baggrunden for ekspertarbejdsgruppens nedsættelse Iværksættelse af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge Turnusundersøgelsens overvejelser om behandling af udlændingesager, der ikke er asylsager 7 Kapitel 3. Planen for arbejdsgruppens arbejde/ Indholdet af betænkningen 12 Kapitel 4. Kort beskrivelse af de parametre, der er indgået i arbejdsgruppens drøftelser Kapitel 5. Direktoratet for Udlændinges behandling af ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om pas samt ansøgninger om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Proceduren i sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Inden for det almindelige arbejdsmarked Uden for det almindelige arbejdsmarked Overordnede funktionærer i udenlandske firmaers herværende filialer 19

4 Montører, konsulenter og instruktører, der ønsker beskæftigelse i Danmark ud over 3 måneder fra indrejsen Undervisere Specialister Selvstændige erhvervsdrivende Husassistenter Praktikanter Musikere og artister Ambassadepersonale, der ikke har diplomatisk status Afgørelse Proceduren ved ansøgning om EF/EØS-opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen Proceduren ved ansøgninger om dansk konventions- eller fremmedpas Flygtninge Andre udlændinge end flygtninge Ansøgninger om ophævelse af den territoriale begrænsning i rejsedokument/fremmedpas Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1) 3 0 Kapitel 6. Direktoratet for Udlændinges og politiets opgaver i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Indledning Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition Politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse og videregivelse til Direktoratet for Udlændinge af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse med underretning og forkyndelser af afgørelser inden for opholds- og arbejdstil-

5 ladelsesområdet 40 Kapitel 7. Statsamternes nuværende arbejdsopgaver og publikumsekspedition Indledning Statsamternes nuværende arbejdsopgaver Statsamternes publikumsekspedition 44 Kapitel 8. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende udlægning til statsamterne af afgørelser i 1. instans af EU-sager, opholds- og arbejdssager, pas-sager og sager vedrørende opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn Indledning Sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen Opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Pas-sager Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. udlændingebekendtgørelsens 23, stk. 1, nr Kapitel 9. Udvalgets overvejelser vedrørende udlægning af andre sagskategorier end sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, pas-sager og sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Oversigt over Direktoratet for Udlændinges sagskategorier Udvalgets overvej eiser 66

6 Generelle overvejelser Sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, og 9, stk. 2, nr Opholds- og eventuel arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Visumsager Sager om tilbagerejsetilladelse til udlændinge, der opholder sig i Danmark Sager vedrørende administrativ udvisning og høring fra anklagemyndigheden i sager vedrørende udvisning ved dom Afvisningssager Sager om ophævelse af indrejseforbud Alders - og navnerettelser Sager om udstedelse og forlængelse af midlertidige opholdstilladelser til personer fra det tidligere Jugoslavien (særlovssager) Sager om inddragelse og forlængelse af de i kapitel 9 omhandlede opholdstilladelser meddelt med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i landet 80 Kapitel 10. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver på udlændingeområdet Indledning Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne, uden at statsamterne samtidig får afgørelseskompe-

7 tence på noget: sagsområde ("simpel ordning ") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne i samme omfang, som sagsbehandlingsopgaverne udlægges fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne ("differentieret ordning") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver inden for alle sagskategorier overføres til statsamterne, medens sagsbehandlingen kun i et vist omfang udlægges til statsamterne fra Direktoratet for Udlændinge ("bred ordning") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelser overføres til statsamterne Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse med underretning om og forkyndelse af afslag i sager på opholds- og arbejdstilladelsesområdet Sammenfatning 102 Kapitel 11. Teknisk og administrativ implementering af en sagsudlægning Indledning Fastlæggelsen af den indbyrdes stedlige kompetence mellem statsamterne Påklage Styringsmæssige forhold Teknologiske og registermæssige forhold 115

8 Kapitel 12. Indstilling og sammenfatning 117 Bilag 1. Udtalelse af 29. marts 1995 fra kontorfunktionærerne i Direktoratet for Udlændinge 123 Bilag 2. Udtalelse af 30. marts 1995 fra Foreningen af Statsamtsjurister 128 Bilag 3. Udtalelse af 24. februar 1995 fra Rigspolitichefen 130 Bilag 4. Antal afgørelser i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opgjort på personer 13 8 Bilag 5. Antal afgørelser efter EF-reglerne, opgjort på personer 139 Bilag 6. Sagsbehandlingstider for afgørelser truffet i 1994 i medfør af EF/EØS-bekendtgørelsen 140 Bilag 7. Antal afgørelser i pas-sager 143 Bilag 8. Skøn for antal årsværk anvendt i forbindelse med ansøgninger, ansøgninger efter EU-bekendtgørelsen og pasansøgninger i DfU 144 Bilag 9. Antal afgørelser i medfør af udlændingebekendtgørelsen 23 (adoptionssager) i Bilag 10.Vej ledning for politiet om behandlingen af ansøgninger om visumforlængelser, opholds- og arbejdstilladelse, EU-opholdsbevis m.v 146

9 Bilag 11.Statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning for 1993 over antallet af politiets sager vedrørende ansøgninger om opholdstilladelse mv. fordelt på politikredse 187 Bilag 12.Statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning for 1994 over antallet af politiets sager vedrørende ansøgninger om opholdstilladelse mv. fordelt på politikredse ledsaget af det skema, som politikredsene har indberettet oplysningerne på (pkt. 14), tillige med den vejledning, som er knyttet, til skemaet, med henblik på at belyse, hvad tallene dækker over (pkt. 14) 188 Bilag 13.Meddelelse om opholds- og arbejdstilladelse nr. 20/ Bilag 14.Meddelelse nr. 29/94 om procedure i forbindelse med underretning af ansøgerens advokat om sagens afgørelse og sagsbehandlingsskridt 192 Bilag 15.Organisationsplan for Fyns Statsamt 194 Bilag 16.Gennemgang af sagsforløbet i en separationssag 19 5

10

11 Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium. Indenrigsministeriets ekspertarbejdsgruppe vedrørende administration af udlændingesager (2.ressortfordelings - gruppe) blev nedsat af indenrigsministeren den 2. december Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat som følge af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge. Undersøgelsen blev afgivet i oktober 1994 og indeholder i kapitel 6. Behandling af øvrige udlændingesager, afsnit om eventuel udlægning til statsamterne af administrationen af opholds- og arbejdstilladelser etc. Ekspertarbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet: "Finansministeriets turnusundersøgelse indeholder en redegørelse for, i hvilket omfang administrationen af opholds- og arbejdstilladelser samt rene administrative funktioner eventuelt kan overgå til statsamterne. Der opstilles i turnusundersøgelsen tre forskellige modeller for kompetencefordelingen mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge, statsamterne og politiet, jf. turnusundersøgelsens kapitel 6.3. På baggrund af denne redegørelse i Finansministeriets turnusundersøgelse skal arbejdsgruppen foretage en udredning af, på hvilke punkter det efter gruppens opfattelse findes hensigtsmæssigt, at afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelse i henhold til udlændingeloven samt rent administrative funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen af opholds- og arbejdstilladelser overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal herunder vurdere, i hvilket omfang politiets nuværende eks-

12 peditionsopgaver i forbindelse med sagsbehandlingen bør overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse afdække eventuelle effektivitetsmæssige, servicemæssige, administrative, personalemæssige og forvaltningsmæssige problemer, der måtte være forbundet med en sådan kompetenceoverførsel. Ekspertarbejdsgruppen foreslås nedsat med en repræsentant fra Udlændingeafdelingen, der samtidig er arbejdsgruppens formand, samt med en repræsentant fra henholdsvis Sekretariatsafdelingen, Administrativ afdeling, Direktoratet for Udlændinge, Rigspolitichefen og Foreningen af Statsamtmænd. Endvidere deltager en repræsentant fra henholdsvis Foreningen af statsamtsjurister, kontorfunktionærgruppen i statsamterne, juristgruppen i Direktoratet for Udlændinge samt kontorfunktionærgruppen i Direktoratet for Udlændinge. Udlændingeafdelingen vil varetage sekretariatsfunktionen i forbindelse med arbejdsgruppen." Arbejdsgruppens sammensætning. Ved afgivelse af nærværende betænkning er følgende personer udpeget som medlemmer af arbejdsgruppen: Formand: Afdelingschef Claes Nilas (Indenrigsministeriet, Udlændingeafdelingen). Medlemmer: Afdelingschef Ib Jensen (Indenrigsministeriet, Sekretariatsafdelingen), Afdelingschef Frederik Schydt (Indenrigsministeriet, Administrativ afdeling), Stiftamtmand Christian Hyltoft (Foreningen af Statsamtmænd, Fyns Statsamt), Underdirektør Henrik Dahl Sørensen (Direktoratet for Udlændinge), Politimester Hans-Viggo Jensen (Rigspolitchefen), Kontorchef Vibeke Larsen (Foreningen af Statsamtsjurister, Vestsjællands Statsamt), Fuldmægtig Lisbeth Wennerstrøm Nielsen (juristgruppen,

13 3 Direktoratet for Udlændinge), Kontorfuldmægtig Denny Enemark Nielsen (kontorfunktionærgruppen, Direktoratet for Udlændinge), Assistent Dorthe Grann (kontorfunktionærgruppen i statsamterne, Århus Statsamt). Sekretariat: Som sekretærer for arbejdsgruppen har fungeret kontorchef Hans B. Thomsen og fuldmægtig Christian Schønau, begge Indenrigsministeriet. I januar 1995 blev fuldmægtig Christian Schønau som sekretær for arbejdsgruppen afløst af konsulent Henriette Skouenborg Ekspertarbejdsgruppens hidtidige arbejde. Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med kommissoriet besluttet at afgive en betænkning, der gennemgår den nuværende ressortfordeling mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge og statsamterne på udlændingeområdet med henblik på at belyse grænsefladerne mellem myndighedernes kompetence og eventuelle uklarheder heri. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt i situationen på udlændingeområdet i dag, men er opmærksom på, at blandt andet den teknologiske udvikling vil kunne føre til ændrede sagsgange og metoder. Ved behandlingen af emnet har arbejdsgruppen modtaget oplysninger fra Direktoratet for Udlændinge om direktoratets sagsprocedurer og sagsbehandlingstider i sager vedrørende opholds- og airbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske

14 adoptivbørn samt i pas-sager. Arbejdsgruppen har endvidere modtaget oplysninger fra Rigspolitichefen om politiets nuværende opgaver og ressourceanvendelse i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Arbejdsgruppen har tillige modtaget en beskrivelse fra Foreningen af Statsamtmænd af statsamternes organisering og juridiske arbejdsområder. 4 Arbejdsgruppen har gennemgået de indkomne oplysninger og har på baggrund af den gældende lovgivning og de nuværende sagsbehandlingsprocedurer foretaget en vurdering af, i hvilket omfang afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelse og politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse hermed kan udlægges/overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen har under disse forudsætninger vurderet fordele og ulemper ved at udlægge sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn og passager fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne. På tilsvarende vis har arbejdsgruppen drøftet fordele og ulemper ved at overføre politiets ekspeditionsopgaver uden for asylsagsområdet helt eller delvist til statsamterne. Arbejdsgruppen har endvidere drøftet fordele og ulemper ved at overføre Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsmæssige opgaver i sager, hvor ansøgeren bor i det storkøbenhavnske område, til Københavns Overpræsidium og Københavns Statsamt. Arbejdsgruppen har endelig taget stilling til hensigts-

15 mæssigheden ved en eventuel udlægning af andre sagskategorier til statsamterne. 5 Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet fremskyndet sit arbejde for at kunne afgive denne rapport på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder. København, den 18. april 1995.

16 6 Kapitel 2. Baggrunden for ekspertarbejdsgruppens nedsættelse Iværksættelse af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge. Den tidligere regering besluttede i marts 1994 at igangsætte en turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge- Baggrunden herfor var de forudgående års udvikling på udlændingeområdet, der medførte en meget kraftig omstilling for direktoratet. Opgave- og sagsmængden var vokset markant med efterfølgende meget store personaleudvidelser til følge. Endvidere var der blevet åbnet et særligt kontor i Zagreb med deraf følgende særlige krav til Direktoratet for Udlændinges organisation og sagsstyring. På denne baggrund havde turnusundersøgelsen til formål at skabe grundlaget for en hurtigere og mere serviceorienteret sagsbehandling tillige med besparelser på det samlede asylområde. I undersøgelsen skulle bl.a. indgå overvejelser og efterfølgende vurderinger af direktoratets arbejdstilrettelæggelse og relationer til samarbejdspartnere på området. Turnusundersøgelsen skulle omfatte bl.a. en statusbeskrivelse af direktoratets opgaver, ledelsesforhold, organisation, bevilling, herunder snitflade til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere på udlændingeområdet. Beskrivelsen skulle særligt belyse forhold, der ville have betydning for sagsbehandlingen og indeholde et "servicetjek" af direktoratets publikumsrelaterede funktioner.

17 Turnusundersøgelsen havde tillige til formål at fremkomme med et oplæg til, om administrationen af opholdsog arbejdstilladelser samt eventuelt nogle rent administrative funktioner skulle overgå til statsamterne Turnusundersøgelsens overvejelser om behandling af udlændingesager, der ikke er asylsager. Ud over asylsagerne er Direktoratet for Udlændinges væsentligste sagstyper: - opholds- og arbejdssager, herunder familiesammenføringssager og EU-sager - visumsager - pas-sager - særlovssager Turnusundersøgelsen har vurderet, hvorledes disse sager administreres i dag i direktoratet, og især noteret sig, at reglerne om indgivelse af ansøgning i sager om ophold- og arbejdstilladelse er forskellige, eftersom sagerne påbegyndes i eller uden for Storkøbenhavn. For ansøgere med bopæl eller ophold i Storkøbenhavn indebærer direktoratets organisering, at sagsbehandling og direkte kontakt med publikum varetages af samme instans/person. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Storkøbenhavn, indgives ansøgninger til den lokale politimester, der herefter videresender sagen til behandling i direktoratet. Undersøgersen vurderer, at sagsbehandlingen, således som den er organiseret i direktoratet for det storkøbenhavnske område, indebærer, at en stor del af ansøgningerne færdigbehandles på stedet under direkte kontakt til ansøgeren. Eventuelle tvivlsspørgsmål vil under sådanne omstændigheder kunne afklares på stedet.

18 Det fremgår af turnusundersøgelsen, at denne fremgangsmåde i Direktoratet for Udlændinge i følge undersøgelsen har en så gunstig indvirkning på den samlede sagsbehandling, at den kunne udbredes til hele landet i form af oprettelse af publikumsekspeditioner med tilhørende sagsbehandling i de enkelte statsamter. Dette vil indebære, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver i forbindelse med sagsbehandlingen, såvel som direktoratets opgaver i denne henseende, overføres til statsamterne. 8 Ulemperne ved en sådan løsning vil være en større afstand i lokalområderne til statsamterne, vanskeligheder ved i statsamterne at opretholde en tilstrækkelig faglig kompetence samt et stærkt forøget behov for en central koordinering og vejledningsindsats. På denne baggrund vurderer undersøgelsen, at en egentlig stillingtagen til udlægning af kompetence på udlændingeområdet må afhænge af, hvilke sagstyper, der evt. kan komme på tale, idet sagernes forskellighed såvel i opstartfase som i det videre forløb ikke nødvendigvis tilsiger, at sagerne skal behandles ens. Turnusundersøgelsen opstiller derfor tre forskellige modeller for udlægning af opgaver på det udlændingeretlige område til statsamterne: en minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor"), en enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelseskompetence) samt en maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence). Minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor") Denne model indebærer, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne, mens selve

19 sagsbehandlingen fortsat foretages i Direktoratet for Udlændinge. 9 Modellen er ikke et udtryk for en ændring i selve den måde, hvorpå opgaverne løses, og der vil ikke kunne påregnes særlige fordele i form af hurtigere sagsbehandling eller større effektivitet i øvrigt. Enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelses - kompetence) Denne model indebærer, at statsamterne tillige skal behandle og træffe afgørelse i visse enkle sagstyper, f.eks EU-sagerne. Turnusundersøgelsen vurderer, at EU-sagerne normalt er ganske uproblematiske, og at en kompetenceudlægning næppe vil give anledning til kvalitetsproblemer. Der er heller ikke særlige styringsmæssige hensyn, som taler for, at disse sager skal behandles centralt. En decentral sagsbehandling i tilknytning til ekspeditionen vil være hurtigere og formentlig mere ressourceeffektiv end i dag. Turnusundersøgelsen konkluderer, at den enkle model, der indebærer, at behandlingen af EU-sager udlægges til statsamterne, samtidig med at ekspeditionsopgaverne overføres til disse, er relativt uproblematisk, og at den for EU-sagernes vedkommende må formodes at indebære en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling end i dag. Denne fordel må ifølge turnusundersøgelsen opvejes mod ulemperne i form af større afstand til nærmeste ekspeditionssted. Turnusundersøgelsen har tillige vurderet, hvilken instans, der ved en udlægning af sager bør være anke- og

20 10 klageinstans, og anført, at dette bør være Indenrigsministeriets departement. Det bør dog i denne forbindelse overvejes, om direktoratet skal have mulighed for at foretage en forbehandling af anke- og klagesagerne, der hidrører fra statsamterne. Maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence) Denne model indebærer, at statsamterne får mulighed for at behandle alle typer sager, hvor ansøgning indgives her i landet, således at publikumskontakt og sagsbehandling vil forløbe, således som situationen er i dag i Direktoratet for Udlændinge i de sager, hvor ansøgeren bor i det storkøbenhavnske område. Opholds- og arbejdssager, visumsager, pas-sager og særlovssager vil efter denne model indgå i denne omfordeling af opgaverne. En stor del af opholdssagerne samt pas-sagerne og særlovssagerne vil imidlertid have relation til en asylsag, hvilket indebærer særlige problemer, da det må forudsættes, at asylsager fortsat behandles og opbevares i et arkiv i direktoratet. Især under hensyn til, at sagsakterne ofte indeholder særdeles følsomme oplysninger, synes det i disse tilfælde mest forsvarligt, at statsamtet fremsender ansøgningen til direktoratet, som herefter færdigbehandler sagen. En egentlig høring af direktoratet vil endvidere indebære, at fordelen ved en samling af ekspedition og sagsbehandling går tabt. Turnusundersøgelsen, der finder, at en sådan udlægning vil indebære adskillige komplikationer og vanskeligt vil kunne udmøntes i en klar arbejdsdeling mellem direktoratet og statsamterne, fraråder direkte at vælge denne model uden en dybtgående og detaljeret undersø-

21 gelse af de praktiske problemer og deres mulige løsning. 11 Træffes der afgørelse om at udlægge sagsbehandlingen af visse af opholdssagerne, finder turnusundersøgelsen at måtte anbefale, at ankeinstansen bliver Indenrigsministeriets departement, jf. nærmere om påklagesituationen i afsnit 11.3.

22 12 Kapitel 3 Planen for arbejdsgruppens arbejde/indholdet af betænkningen. Ekspertarbejdsgruppens arbejde er forløbet i 3 faser. I den første fase af sit arbejde har arbejdsgruppen med udgangspunkt i Indenrigsministeriets ønske om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at ændre de nuværende sagsbehandlings- og afgørelsesprocedurer på udlændingeområdet opstillet en række parametre, som er lagt til grund for arbejdsgruppens overvejelser, jf. herom nærmere i kapitel 4. Arbejdsgruppen har i henhold til sit kommissorium besluttet sig til at anvende disse parametre i sit udredende arbejde. I den anden fase har arbejdsgruppen beskrevet Direktoratet for Udlændinges behandling af en række forskellige sagstyper, beskrevet politiets nuværende opgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelse samt beskrevet statsamternes nuværende organisering og juridiske arbejdsområder, jf. nærmere kapitlerne 5, 6 og 7. Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet, for så vidt angår beskrivelsen af direktoratets behandling af en række sagstyper, begrænset denne til at angå fire sagstyper, nemlig ansøgninger om opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, ansøgninger om pas efter udlændingebekendtgørelsens 6 samt ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn.

23 Baggrunden for Indenrigsministeriets anmodning var, dels at EU-sagerne benyttes som model for en eventuel udlægning til statsamterne i turnusundersøgelsen, dels at de pågældende sagskategorier, der er styret af mere selvstændige regelsæt end andre sagskategorier på udlændingeområdet, er af en sådan art, at de eventuelt ville være velegnede at udlægge til statsamterne. Indenrigsministeriet ønskede på denne baggrund at få foretaget et udredende arbejde med udgangspunkt i de synspunkter, der nedfældet i arbejdsgruppens kommissorium. 13 I den tredje fase har arbejdsgruppen drøftet de enkelte sagstypers egnethed til eventuelt at blive udlagt til statsamterne på baggrund af de opstillede parametre, jf. herom kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10. Arbejdsgruppen har foretaget en opregning af såvel de positive som de negative konsekvenser af en udlægning af sagsopgaverne til statsamterne. Arbejdsgruppen har på denne baggrund fundet anledning til at fremkomme med en række anbefalinger inden for visse sagsområder. Arbejdsgruppen har på andre områder fundet, at afvejningernes komplekse karakter har været til hinder for at fremkomme med anbefalinger. Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet på baggrund af de indhentede sagsbeskrivelser foretaget en nøje udredning af spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende sagstyper skulle udlægges. Arbejdsgruppen har endvidere på det foreliggende grundlag drøftet, hvorvidt de øvrige sagstyper skulle udlægges. Der har i arbejdsgruppen under henvisning til kommissoriet været enighed om, at overvejelserne ikke bør omfatte asylsagsområdet henset til de særlige retlige re-

24 guleringer, der er indbygget i dette system, og de specielle retsikkerhedsgarantier, som er opstillet deri. 14 I kapitel 11 er spørgsmålet om, hvorledes arbejdsgruppens anbefalinger ud fra en teknisk administrativ synsvinkel vil kunne udmøntes i praksis, behandlet. Endelig indeholder kapitel 12 en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger.

25 15 Kapitel 4 Kort beskrivelse af de parametre, der er indgået i arbejdsgruppens drøftelser. Nedenfor findes en oversigt over de parametre, som - afhængig af sagsområdets karakter og de foreliggende oplysninger - er indgået, i arbejdsgruppens drøftelser. Det drejer sig navnlig om følgende: A. Effektivitetsmæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil give den hurtigste sagsbehandling? - hvilken placering af opgaverne vil indebære de administrativt mest enkle sagsgange ved sagernes behandling? B. Forvaltningsmæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil sikre den bedst mulige oplysning af sagerne? - hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste overordnede styring af sagsbehandlingen og sikre en ensartet praksis for sagernes afgørelse? C. Ressourcemassige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil indebære det mest omkostningseffektive ressourceforbrug?

26 16 D. Servicemæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste service for den enkelte borger? E. Personaleforhold: -Kan statsamterne personalemæssigt overkomme at modtage opgaverne? - Vil der være behov for efteruddannelse af statsamternes personale? F. Klageadgang: - Skal den nuværende klagevej bibeholdes, eller bør Direktoratet for Udlændinge være klageinstans i visse sagstyper? G. Styringsmæssige forhold: - Bør der ændres i de styringsmæssige forhold, således at den centrale styring foregår fra Direktoratet for Udlændinge? H. Teknologiske forhold: - Vil en overførsel af opgaver til statsamterne betyde et øget teknologisk behov? - Er der praktiske problemer med tilkobling af statsamterne til Udlændingeregisteret? Arbejdsgruppen har tillige drøftet, om en eventuel udlægning af visse sagskategorier skulle indledes med en

27 17 forsøgsperiode og efterfølgende evaluering. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der vil være behov for en prøveperiode og evaluering, såfremt der måtte blive truffet beslutning om kompetenceændringer inden for det nuværende system.

28 18 Kapitel 5 Direktoratet for Udlændinges behandling af ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3 # opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om pas samt ansøgninger om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Proceduren i sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3. Ansøgning indgives via en dansk repræsentation eller, såfremt betingelserne i udlændingebekendtgørelsen 3 6 er opfyldt, hos det stedlige politi/direktoratets publikumsekspedition. Grundet de forskellige krav til dokumentation samt høringsprocedure, må der sondres mellem, under hvilken af nedennævnte kategorier ansøgningen henhører Inden for det almindelige arbejdsmarked. Ansøgningen vedlægges dokumentation for ansættelsesforholdet, godkendelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd samt ansøgerens nationalitetspas, såfremt ansøgningen indgives her i landet. Yderligere oplysninger indhentes fra arbejdsgiveren, der endvidere som udgangspunkt anmodes om at indhente en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd, såfremt denne ikke er vedlagt ansøgningen. Ofte er det dog direktoratet, der foretager høring af arbejdsmar-

29 19 kedsrådet Uden for det almindelige arbejdsmarked Overordnede funktionærer i udenlandske firmaers herværende filialer. Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf arbejdsbeskrivelse og lønforhold fremgår. Skal ansøgeren afløse en anden person, skal navnet på denne tillige oplyses. Direktoratet foretager ingen høring af faglige organisationer, forinden der træffes afgørelse Montører, konsulenter og instruktører, der ønsker beskæftigelse i Danmark ud over 3 måneder fra indrejsen. Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf det skal fremgå, hvor længe firmaet påregner at beskæftige ansøgeren, en beskrivelse af ansøgerens arbejdsopgaver samt lønforhold. Der stilles krav om dispensation fra arbejdsmarkedsrådet, såfremt der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse i mere end 6 måneder Undervisere. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer samt lønforhold. Til professorer, lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteter og højere læreanstalter foretages in-

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv.

Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. november 1994 BETÆNKNING NR. 1291 KØBENHAVN 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere