Betænkning om administration af udlændingesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om administration af udlændingesager"

Transkript

1 Betænkning om administration af udlændingesager Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994 BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1995

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN In bet. Stougaard Jensen Scantryk A/S, København

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium.. l 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning Ekspertarbejdsgruppens hidtidige arbejde 3 Kapitel 2. Baggrunden for ekspertarbejdsgruppens nedsættelse Iværksættelse af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge Turnusundersøgelsens overvejelser om behandling af udlændingesager, der ikke er asylsager 7 Kapitel 3. Planen for arbejdsgruppens arbejde/ Indholdet af betænkningen 12 Kapitel 4. Kort beskrivelse af de parametre, der er indgået i arbejdsgruppens drøftelser Kapitel 5. Direktoratet for Udlændinges behandling af ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om pas samt ansøgninger om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Proceduren i sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Inden for det almindelige arbejdsmarked Uden for det almindelige arbejdsmarked Overordnede funktionærer i udenlandske firmaers herværende filialer 19

4 Montører, konsulenter og instruktører, der ønsker beskæftigelse i Danmark ud over 3 måneder fra indrejsen Undervisere Specialister Selvstændige erhvervsdrivende Husassistenter Praktikanter Musikere og artister Ambassadepersonale, der ikke har diplomatisk status Afgørelse Proceduren ved ansøgning om EF/EØS-opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen Proceduren ved ansøgninger om dansk konventions- eller fremmedpas Flygtninge Andre udlændinge end flygtninge Ansøgninger om ophævelse af den territoriale begrænsning i rejsedokument/fremmedpas Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1) 3 0 Kapitel 6. Direktoratet for Udlændinges og politiets opgaver i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Indledning Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition Politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse og videregivelse til Direktoratet for Udlændinge af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse med underretning og forkyndelser af afgørelser inden for opholds- og arbejdstil-

5 ladelsesområdet 40 Kapitel 7. Statsamternes nuværende arbejdsopgaver og publikumsekspedition Indledning Statsamternes nuværende arbejdsopgaver Statsamternes publikumsekspedition 44 Kapitel 8. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende udlægning til statsamterne af afgørelser i 1. instans af EU-sager, opholds- og arbejdssager, pas-sager og sager vedrørende opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn Indledning Sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen Opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Pas-sager Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. udlændingebekendtgørelsens 23, stk. 1, nr Kapitel 9. Udvalgets overvejelser vedrørende udlægning af andre sagskategorier end sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, pas-sager og sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Oversigt over Direktoratet for Udlændinges sagskategorier Udvalgets overvej eiser 66

6 Generelle overvejelser Sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, og 9, stk. 2, nr Opholds- og eventuel arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr Visumsager Sager om tilbagerejsetilladelse til udlændinge, der opholder sig i Danmark Sager vedrørende administrativ udvisning og høring fra anklagemyndigheden i sager vedrørende udvisning ved dom Afvisningssager Sager om ophævelse af indrejseforbud Alders - og navnerettelser Sager om udstedelse og forlængelse af midlertidige opholdstilladelser til personer fra det tidligere Jugoslavien (særlovssager) Sager om inddragelse og forlængelse af de i kapitel 9 omhandlede opholdstilladelser meddelt med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i landet 80 Kapitel 10. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver på udlændingeområdet Indledning Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne, uden at statsamterne samtidig får afgørelseskompe-

7 tence på noget: sagsområde ("simpel ordning ") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne i samme omfang, som sagsbehandlingsopgaverne udlægges fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne ("differentieret ordning") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver inden for alle sagskategorier overføres til statsamterne, medens sagsbehandlingen kun i et vist omfang udlægges til statsamterne fra Direktoratet for Udlændinge ("bred ordning") Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelser overføres til statsamterne Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse med underretning om og forkyndelse af afslag i sager på opholds- og arbejdstilladelsesområdet Sammenfatning 102 Kapitel 11. Teknisk og administrativ implementering af en sagsudlægning Indledning Fastlæggelsen af den indbyrdes stedlige kompetence mellem statsamterne Påklage Styringsmæssige forhold Teknologiske og registermæssige forhold 115

8 Kapitel 12. Indstilling og sammenfatning 117 Bilag 1. Udtalelse af 29. marts 1995 fra kontorfunktionærerne i Direktoratet for Udlændinge 123 Bilag 2. Udtalelse af 30. marts 1995 fra Foreningen af Statsamtsjurister 128 Bilag 3. Udtalelse af 24. februar 1995 fra Rigspolitichefen 130 Bilag 4. Antal afgørelser i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opgjort på personer 13 8 Bilag 5. Antal afgørelser efter EF-reglerne, opgjort på personer 139 Bilag 6. Sagsbehandlingstider for afgørelser truffet i 1994 i medfør af EF/EØS-bekendtgørelsen 140 Bilag 7. Antal afgørelser i pas-sager 143 Bilag 8. Skøn for antal årsværk anvendt i forbindelse med ansøgninger, ansøgninger efter EU-bekendtgørelsen og pasansøgninger i DfU 144 Bilag 9. Antal afgørelser i medfør af udlændingebekendtgørelsen 23 (adoptionssager) i Bilag 10.Vej ledning for politiet om behandlingen af ansøgninger om visumforlængelser, opholds- og arbejdstilladelse, EU-opholdsbevis m.v 146

9 Bilag 11.Statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning for 1993 over antallet af politiets sager vedrørende ansøgninger om opholdstilladelse mv. fordelt på politikredse 187 Bilag 12.Statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning for 1994 over antallet af politiets sager vedrørende ansøgninger om opholdstilladelse mv. fordelt på politikredse ledsaget af det skema, som politikredsene har indberettet oplysningerne på (pkt. 14), tillige med den vejledning, som er knyttet, til skemaet, med henblik på at belyse, hvad tallene dækker over (pkt. 14) 188 Bilag 13.Meddelelse om opholds- og arbejdstilladelse nr. 20/ Bilag 14.Meddelelse nr. 29/94 om procedure i forbindelse med underretning af ansøgerens advokat om sagens afgørelse og sagsbehandlingsskridt 192 Bilag 15.Organisationsplan for Fyns Statsamt 194 Bilag 16.Gennemgang af sagsforløbet i en separationssag 19 5

10

11 Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium. Indenrigsministeriets ekspertarbejdsgruppe vedrørende administration af udlændingesager (2.ressortfordelings - gruppe) blev nedsat af indenrigsministeren den 2. december Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat som følge af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge. Undersøgelsen blev afgivet i oktober 1994 og indeholder i kapitel 6. Behandling af øvrige udlændingesager, afsnit om eventuel udlægning til statsamterne af administrationen af opholds- og arbejdstilladelser etc. Ekspertarbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet: "Finansministeriets turnusundersøgelse indeholder en redegørelse for, i hvilket omfang administrationen af opholds- og arbejdstilladelser samt rene administrative funktioner eventuelt kan overgå til statsamterne. Der opstilles i turnusundersøgelsen tre forskellige modeller for kompetencefordelingen mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge, statsamterne og politiet, jf. turnusundersøgelsens kapitel 6.3. På baggrund af denne redegørelse i Finansministeriets turnusundersøgelse skal arbejdsgruppen foretage en udredning af, på hvilke punkter det efter gruppens opfattelse findes hensigtsmæssigt, at afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelse i henhold til udlændingeloven samt rent administrative funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen af opholds- og arbejdstilladelser overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal herunder vurdere, i hvilket omfang politiets nuværende eks-

12 peditionsopgaver i forbindelse med sagsbehandlingen bør overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse afdække eventuelle effektivitetsmæssige, servicemæssige, administrative, personalemæssige og forvaltningsmæssige problemer, der måtte være forbundet med en sådan kompetenceoverførsel. Ekspertarbejdsgruppen foreslås nedsat med en repræsentant fra Udlændingeafdelingen, der samtidig er arbejdsgruppens formand, samt med en repræsentant fra henholdsvis Sekretariatsafdelingen, Administrativ afdeling, Direktoratet for Udlændinge, Rigspolitichefen og Foreningen af Statsamtmænd. Endvidere deltager en repræsentant fra henholdsvis Foreningen af statsamtsjurister, kontorfunktionærgruppen i statsamterne, juristgruppen i Direktoratet for Udlændinge samt kontorfunktionærgruppen i Direktoratet for Udlændinge. Udlændingeafdelingen vil varetage sekretariatsfunktionen i forbindelse med arbejdsgruppen." Arbejdsgruppens sammensætning. Ved afgivelse af nærværende betænkning er følgende personer udpeget som medlemmer af arbejdsgruppen: Formand: Afdelingschef Claes Nilas (Indenrigsministeriet, Udlændingeafdelingen). Medlemmer: Afdelingschef Ib Jensen (Indenrigsministeriet, Sekretariatsafdelingen), Afdelingschef Frederik Schydt (Indenrigsministeriet, Administrativ afdeling), Stiftamtmand Christian Hyltoft (Foreningen af Statsamtmænd, Fyns Statsamt), Underdirektør Henrik Dahl Sørensen (Direktoratet for Udlændinge), Politimester Hans-Viggo Jensen (Rigspolitchefen), Kontorchef Vibeke Larsen (Foreningen af Statsamtsjurister, Vestsjællands Statsamt), Fuldmægtig Lisbeth Wennerstrøm Nielsen (juristgruppen,

13 3 Direktoratet for Udlændinge), Kontorfuldmægtig Denny Enemark Nielsen (kontorfunktionærgruppen, Direktoratet for Udlændinge), Assistent Dorthe Grann (kontorfunktionærgruppen i statsamterne, Århus Statsamt). Sekretariat: Som sekretærer for arbejdsgruppen har fungeret kontorchef Hans B. Thomsen og fuldmægtig Christian Schønau, begge Indenrigsministeriet. I januar 1995 blev fuldmægtig Christian Schønau som sekretær for arbejdsgruppen afløst af konsulent Henriette Skouenborg Ekspertarbejdsgruppens hidtidige arbejde. Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med kommissoriet besluttet at afgive en betænkning, der gennemgår den nuværende ressortfordeling mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge og statsamterne på udlændingeområdet med henblik på at belyse grænsefladerne mellem myndighedernes kompetence og eventuelle uklarheder heri. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt i situationen på udlændingeområdet i dag, men er opmærksom på, at blandt andet den teknologiske udvikling vil kunne føre til ændrede sagsgange og metoder. Ved behandlingen af emnet har arbejdsgruppen modtaget oplysninger fra Direktoratet for Udlændinge om direktoratets sagsprocedurer og sagsbehandlingstider i sager vedrørende opholds- og airbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske

14 adoptivbørn samt i pas-sager. Arbejdsgruppen har endvidere modtaget oplysninger fra Rigspolitichefen om politiets nuværende opgaver og ressourceanvendelse i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Arbejdsgruppen har tillige modtaget en beskrivelse fra Foreningen af Statsamtmænd af statsamternes organisering og juridiske arbejdsområder. 4 Arbejdsgruppen har gennemgået de indkomne oplysninger og har på baggrund af den gældende lovgivning og de nuværende sagsbehandlingsprocedurer foretaget en vurdering af, i hvilket omfang afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelse og politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse hermed kan udlægges/overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen har under disse forudsætninger vurderet fordele og ulemper ved at udlægge sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn og passager fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne. På tilsvarende vis har arbejdsgruppen drøftet fordele og ulemper ved at overføre politiets ekspeditionsopgaver uden for asylsagsområdet helt eller delvist til statsamterne. Arbejdsgruppen har endvidere drøftet fordele og ulemper ved at overføre Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsmæssige opgaver i sager, hvor ansøgeren bor i det storkøbenhavnske område, til Københavns Overpræsidium og Københavns Statsamt. Arbejdsgruppen har endelig taget stilling til hensigts-

15 mæssigheden ved en eventuel udlægning af andre sagskategorier til statsamterne. 5 Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet fremskyndet sit arbejde for at kunne afgive denne rapport på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder. København, den 18. april 1995.

16 6 Kapitel 2. Baggrunden for ekspertarbejdsgruppens nedsættelse Iværksættelse af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge. Den tidligere regering besluttede i marts 1994 at igangsætte en turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge- Baggrunden herfor var de forudgående års udvikling på udlændingeområdet, der medførte en meget kraftig omstilling for direktoratet. Opgave- og sagsmængden var vokset markant med efterfølgende meget store personaleudvidelser til følge. Endvidere var der blevet åbnet et særligt kontor i Zagreb med deraf følgende særlige krav til Direktoratet for Udlændinges organisation og sagsstyring. På denne baggrund havde turnusundersøgelsen til formål at skabe grundlaget for en hurtigere og mere serviceorienteret sagsbehandling tillige med besparelser på det samlede asylområde. I undersøgelsen skulle bl.a. indgå overvejelser og efterfølgende vurderinger af direktoratets arbejdstilrettelæggelse og relationer til samarbejdspartnere på området. Turnusundersøgelsen skulle omfatte bl.a. en statusbeskrivelse af direktoratets opgaver, ledelsesforhold, organisation, bevilling, herunder snitflade til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere på udlændingeområdet. Beskrivelsen skulle særligt belyse forhold, der ville have betydning for sagsbehandlingen og indeholde et "servicetjek" af direktoratets publikumsrelaterede funktioner.

17 Turnusundersøgelsen havde tillige til formål at fremkomme med et oplæg til, om administrationen af opholdsog arbejdstilladelser samt eventuelt nogle rent administrative funktioner skulle overgå til statsamterne Turnusundersøgelsens overvejelser om behandling af udlændingesager, der ikke er asylsager. Ud over asylsagerne er Direktoratet for Udlændinges væsentligste sagstyper: - opholds- og arbejdssager, herunder familiesammenføringssager og EU-sager - visumsager - pas-sager - særlovssager Turnusundersøgelsen har vurderet, hvorledes disse sager administreres i dag i direktoratet, og især noteret sig, at reglerne om indgivelse af ansøgning i sager om ophold- og arbejdstilladelse er forskellige, eftersom sagerne påbegyndes i eller uden for Storkøbenhavn. For ansøgere med bopæl eller ophold i Storkøbenhavn indebærer direktoratets organisering, at sagsbehandling og direkte kontakt med publikum varetages af samme instans/person. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Storkøbenhavn, indgives ansøgninger til den lokale politimester, der herefter videresender sagen til behandling i direktoratet. Undersøgersen vurderer, at sagsbehandlingen, således som den er organiseret i direktoratet for det storkøbenhavnske område, indebærer, at en stor del af ansøgningerne færdigbehandles på stedet under direkte kontakt til ansøgeren. Eventuelle tvivlsspørgsmål vil under sådanne omstændigheder kunne afklares på stedet.

18 Det fremgår af turnusundersøgelsen, at denne fremgangsmåde i Direktoratet for Udlændinge i følge undersøgelsen har en så gunstig indvirkning på den samlede sagsbehandling, at den kunne udbredes til hele landet i form af oprettelse af publikumsekspeditioner med tilhørende sagsbehandling i de enkelte statsamter. Dette vil indebære, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver i forbindelse med sagsbehandlingen, såvel som direktoratets opgaver i denne henseende, overføres til statsamterne. 8 Ulemperne ved en sådan løsning vil være en større afstand i lokalområderne til statsamterne, vanskeligheder ved i statsamterne at opretholde en tilstrækkelig faglig kompetence samt et stærkt forøget behov for en central koordinering og vejledningsindsats. På denne baggrund vurderer undersøgelsen, at en egentlig stillingtagen til udlægning af kompetence på udlændingeområdet må afhænge af, hvilke sagstyper, der evt. kan komme på tale, idet sagernes forskellighed såvel i opstartfase som i det videre forløb ikke nødvendigvis tilsiger, at sagerne skal behandles ens. Turnusundersøgelsen opstiller derfor tre forskellige modeller for udlægning af opgaver på det udlændingeretlige område til statsamterne: en minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor"), en enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelseskompetence) samt en maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence). Minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor") Denne model indebærer, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne, mens selve

19 sagsbehandlingen fortsat foretages i Direktoratet for Udlændinge. 9 Modellen er ikke et udtryk for en ændring i selve den måde, hvorpå opgaverne løses, og der vil ikke kunne påregnes særlige fordele i form af hurtigere sagsbehandling eller større effektivitet i øvrigt. Enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelses - kompetence) Denne model indebærer, at statsamterne tillige skal behandle og træffe afgørelse i visse enkle sagstyper, f.eks EU-sagerne. Turnusundersøgelsen vurderer, at EU-sagerne normalt er ganske uproblematiske, og at en kompetenceudlægning næppe vil give anledning til kvalitetsproblemer. Der er heller ikke særlige styringsmæssige hensyn, som taler for, at disse sager skal behandles centralt. En decentral sagsbehandling i tilknytning til ekspeditionen vil være hurtigere og formentlig mere ressourceeffektiv end i dag. Turnusundersøgelsen konkluderer, at den enkle model, der indebærer, at behandlingen af EU-sager udlægges til statsamterne, samtidig med at ekspeditionsopgaverne overføres til disse, er relativt uproblematisk, og at den for EU-sagernes vedkommende må formodes at indebære en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling end i dag. Denne fordel må ifølge turnusundersøgelsen opvejes mod ulemperne i form af større afstand til nærmeste ekspeditionssted. Turnusundersøgelsen har tillige vurderet, hvilken instans, der ved en udlægning af sager bør være anke- og

20 10 klageinstans, og anført, at dette bør være Indenrigsministeriets departement. Det bør dog i denne forbindelse overvejes, om direktoratet skal have mulighed for at foretage en forbehandling af anke- og klagesagerne, der hidrører fra statsamterne. Maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence) Denne model indebærer, at statsamterne får mulighed for at behandle alle typer sager, hvor ansøgning indgives her i landet, således at publikumskontakt og sagsbehandling vil forløbe, således som situationen er i dag i Direktoratet for Udlændinge i de sager, hvor ansøgeren bor i det storkøbenhavnske område. Opholds- og arbejdssager, visumsager, pas-sager og særlovssager vil efter denne model indgå i denne omfordeling af opgaverne. En stor del af opholdssagerne samt pas-sagerne og særlovssagerne vil imidlertid have relation til en asylsag, hvilket indebærer særlige problemer, da det må forudsættes, at asylsager fortsat behandles og opbevares i et arkiv i direktoratet. Især under hensyn til, at sagsakterne ofte indeholder særdeles følsomme oplysninger, synes det i disse tilfælde mest forsvarligt, at statsamtet fremsender ansøgningen til direktoratet, som herefter færdigbehandler sagen. En egentlig høring af direktoratet vil endvidere indebære, at fordelen ved en samling af ekspedition og sagsbehandling går tabt. Turnusundersøgelsen, der finder, at en sådan udlægning vil indebære adskillige komplikationer og vanskeligt vil kunne udmøntes i en klar arbejdsdeling mellem direktoratet og statsamterne, fraråder direkte at vælge denne model uden en dybtgående og detaljeret undersø-

21 gelse af de praktiske problemer og deres mulige løsning. 11 Træffes der afgørelse om at udlægge sagsbehandlingen af visse af opholdssagerne, finder turnusundersøgelsen at måtte anbefale, at ankeinstansen bliver Indenrigsministeriets departement, jf. nærmere om påklagesituationen i afsnit 11.3.

22 12 Kapitel 3 Planen for arbejdsgruppens arbejde/indholdet af betænkningen. Ekspertarbejdsgruppens arbejde er forløbet i 3 faser. I den første fase af sit arbejde har arbejdsgruppen med udgangspunkt i Indenrigsministeriets ønske om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at ændre de nuværende sagsbehandlings- og afgørelsesprocedurer på udlændingeområdet opstillet en række parametre, som er lagt til grund for arbejdsgruppens overvejelser, jf. herom nærmere i kapitel 4. Arbejdsgruppen har i henhold til sit kommissorium besluttet sig til at anvende disse parametre i sit udredende arbejde. I den anden fase har arbejdsgruppen beskrevet Direktoratet for Udlændinges behandling af en række forskellige sagstyper, beskrevet politiets nuværende opgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelse samt beskrevet statsamternes nuværende organisering og juridiske arbejdsområder, jf. nærmere kapitlerne 5, 6 og 7. Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet, for så vidt angår beskrivelsen af direktoratets behandling af en række sagstyper, begrænset denne til at angå fire sagstyper, nemlig ansøgninger om opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3, ansøgninger om pas efter udlændingebekendtgørelsens 6 samt ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn.

23 Baggrunden for Indenrigsministeriets anmodning var, dels at EU-sagerne benyttes som model for en eventuel udlægning til statsamterne i turnusundersøgelsen, dels at de pågældende sagskategorier, der er styret af mere selvstændige regelsæt end andre sagskategorier på udlændingeområdet, er af en sådan art, at de eventuelt ville være velegnede at udlægge til statsamterne. Indenrigsministeriet ønskede på denne baggrund at få foretaget et udredende arbejde med udgangspunkt i de synspunkter, der nedfældet i arbejdsgruppens kommissorium. 13 I den tredje fase har arbejdsgruppen drøftet de enkelte sagstypers egnethed til eventuelt at blive udlagt til statsamterne på baggrund af de opstillede parametre, jf. herom kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10. Arbejdsgruppen har foretaget en opregning af såvel de positive som de negative konsekvenser af en udlægning af sagsopgaverne til statsamterne. Arbejdsgruppen har på denne baggrund fundet anledning til at fremkomme med en række anbefalinger inden for visse sagsområder. Arbejdsgruppen har på andre områder fundet, at afvejningernes komplekse karakter har været til hinder for at fremkomme med anbefalinger. Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet på baggrund af de indhentede sagsbeskrivelser foretaget en nøje udredning af spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende sagstyper skulle udlægges. Arbejdsgruppen har endvidere på det foreliggende grundlag drøftet, hvorvidt de øvrige sagstyper skulle udlægges. Der har i arbejdsgruppen under henvisning til kommissoriet været enighed om, at overvejelserne ikke bør omfatte asylsagsområdet henset til de særlige retlige re-

24 guleringer, der er indbygget i dette system, og de specielle retsikkerhedsgarantier, som er opstillet deri. 14 I kapitel 11 er spørgsmålet om, hvorledes arbejdsgruppens anbefalinger ud fra en teknisk administrativ synsvinkel vil kunne udmøntes i praksis, behandlet. Endelig indeholder kapitel 12 en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger.

25 15 Kapitel 4 Kort beskrivelse af de parametre, der er indgået i arbejdsgruppens drøftelser. Nedenfor findes en oversigt over de parametre, som - afhængig af sagsområdets karakter og de foreliggende oplysninger - er indgået, i arbejdsgruppens drøftelser. Det drejer sig navnlig om følgende: A. Effektivitetsmæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil give den hurtigste sagsbehandling? - hvilken placering af opgaverne vil indebære de administrativt mest enkle sagsgange ved sagernes behandling? B. Forvaltningsmæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil sikre den bedst mulige oplysning af sagerne? - hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste overordnede styring af sagsbehandlingen og sikre en ensartet praksis for sagernes afgørelse? C. Ressourcemassige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil indebære det mest omkostningseffektive ressourceforbrug?

26 16 D. Servicemæssige kriterier: - hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste service for den enkelte borger? E. Personaleforhold: -Kan statsamterne personalemæssigt overkomme at modtage opgaverne? - Vil der være behov for efteruddannelse af statsamternes personale? F. Klageadgang: - Skal den nuværende klagevej bibeholdes, eller bør Direktoratet for Udlændinge være klageinstans i visse sagstyper? G. Styringsmæssige forhold: - Bør der ændres i de styringsmæssige forhold, således at den centrale styring foregår fra Direktoratet for Udlændinge? H. Teknologiske forhold: - Vil en overførsel af opgaver til statsamterne betyde et øget teknologisk behov? - Er der praktiske problemer med tilkobling af statsamterne til Udlændingeregisteret? Arbejdsgruppen har tillige drøftet, om en eventuel udlægning af visse sagskategorier skulle indledes med en

27 17 forsøgsperiode og efterfølgende evaluering. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der vil være behov for en prøveperiode og evaluering, såfremt der måtte blive truffet beslutning om kompetenceændringer inden for det nuværende system.

28 18 Kapitel 5 Direktoratet for Udlændinges behandling af ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3 # opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om pas samt ansøgninger om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn ( 9, stk. 2, nr. 1) Proceduren i sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 3. Ansøgning indgives via en dansk repræsentation eller, såfremt betingelserne i udlændingebekendtgørelsen 3 6 er opfyldt, hos det stedlige politi/direktoratets publikumsekspedition. Grundet de forskellige krav til dokumentation samt høringsprocedure, må der sondres mellem, under hvilken af nedennævnte kategorier ansøgningen henhører Inden for det almindelige arbejdsmarked. Ansøgningen vedlægges dokumentation for ansættelsesforholdet, godkendelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd samt ansøgerens nationalitetspas, såfremt ansøgningen indgives her i landet. Yderligere oplysninger indhentes fra arbejdsgiveren, der endvidere som udgangspunkt anmodes om at indhente en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd, såfremt denne ikke er vedlagt ansøgningen. Ofte er det dog direktoratet, der foretager høring af arbejdsmar-

29 19 kedsrådet Uden for det almindelige arbejdsmarked Overordnede funktionærer i udenlandske firmaers herværende filialer. Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf arbejdsbeskrivelse og lønforhold fremgår. Skal ansøgeren afløse en anden person, skal navnet på denne tillige oplyses. Direktoratet foretager ingen høring af faglige organisationer, forinden der træffes afgørelse Montører, konsulenter og instruktører, der ønsker beskæftigelse i Danmark ud over 3 måneder fra indrejsen. Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf det skal fremgå, hvor længe firmaet påregner at beskæftige ansøgeren, en beskrivelse af ansøgerens arbejdsopgaver samt lønforhold. Der stilles krav om dispensation fra arbejdsmarkedsrådet, såfremt der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse i mere end 6 måneder Undervisere. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer samt lønforhold. Til professorer, lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteter og højere læreanstalter foretages in-

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen) 1 af 20 24-01-2008 11:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Pas eller anden rejselegitimation Kapitel 2 Indrejse- og udrejsekontrol Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) BEK nr 63 af 22/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere