Beslutningsgrundlag. 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

2 Bronzevej Kolding Telefon marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume a. Indledning og resume 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer 3. Driftsmæssige forhold a. Organisationsplan b. Driftsplan for de første 10 år c. Bogholderi- og faktureringssystem d. Kontoplan og budget e. Administrative systemer f. Miljø- og arbejdsmiljøledelse g. Intern og ekstern kommunikation 4. Juridiske og aftalemæssige forhold a. Vedtægter for det permanente selskab b. Overdragelsesaftaler c. Forpagtningsaftaler d. Aftaler om overtagelse af personale e. Indtræden i myndighedstilladelser f. Indtræden i rettigheder og pligter i løbende aftaler 5. Økonomiske forhold og forudsætninger a. Åbningsbalance samt notat om hæftelse b. Resultatbudget c. Likviditetsbudget d. Investeringsbudget e. Finansieringsmodel 2 1

3 3 1. Indledning og resume a. Indledning og resume

4 Indledning og resume 10. marts 2010 Forudsætninger Det midlertidige selskab Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd, blev stiftet den 23. oktober 2008 med det formål at klarlægge om der kan skabes grundlag for fortsættelse af et fælles deponiselskab der, gennem køb eller forpagtning, erhverver og driver de deponier inden for interessentkommunernes område, der kan fortsætte driften efter 15. juli Der tages udgangspunkt i den af Rambøll udarbejdede rapport Plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark, juli at afklare indenfor hvilken selskabsstruktur opgaven bedst løses, samt at udarbejde forslag til vedtægter og stiftelsesdokumenter for det permanente fælles deponiselskab. I den af Rambøll udarbejdede rapport har der ikke været tale om en udtømmende plan, og interessenterne har kunnet vælge at henskyde afklaringen af nogle forhold, der skønnes af mindre væsentlig betydning, indtil det permanente selskab er stiftet. Interessenter Det midlertidige selskab blev stiftet med følgende 11 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa. Oprindeligt var endvidere Fanø, Tønder og Fredericia kommuner indbudt til at deltage i det midlertidige selskab. Fanø Kommune valgte tidligt at tilslutte sig Deponi.net, mens Tønder Kommune tilkendegav, at de ønskede at fortsætte i eget regi. Derimod traf Fredericia Kommune først i marts måned beslutning om ikke at ville deltage i det midlertidige selskab. Varde Kommune har med brev af 9. september 2009 oplyst, at byrådet den 1. september 2009 besluttede at udtræde af Deponi Syd. Sønderborg og Aabenraa Kommune har på bestyrelsesmødet den 10. november 2009, meddelt, at de ønsker at udtræde af Deponi Syd. Aabenraa Kommunes byråd har den 16. december 2009 formeldt besluttet det, mens Sønderborg Kommunes byråd snarest træffer beslutning herom. Det midlertidige selskab består således af følgende 8 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Tekniske forhold Selskabets formål har bl.a. været at klarlægge køb af eksisterende og fremtidige enheder på de nævnte deponeringsanlæg, og der er derfor foretaget en besigtigelse af de tre deponier, som indgår i den langsigtede plan, og samtidig er der foretaget en vurdering, der har vist, at det vil være muligt, teknisk at adskille de eksisterende og fremtidige deponeringsenheder fra de afsluttede enheder, herunder specielt den fra enhederne afledte perkolat. Der er foretaget en gennemgang af de tre deponiers myndigheds- og planforhold, som i alle tilfælde viser at de kan videreføres efter 16. juli 2009, og at der ikke er udeståender med miljømyndighederne, der kan være til hinder for den fremtidige plan for Deponi Syd Indledning og resume.docx 1

5 Driftsmæssige forhold Affaldsgrundlaget var i den opstillede plan opgjort til at udgøre tons i Grundlaget er beregnet ud fra ISAG-tal fra 1995, der var fremskrevet til i På baggrund af nogle enkelte interessenters kritiske holdning til de i planen for den fremtidige deponeringsstruktur opstillede, beregnede og fremskrevne deponeringsmængder, blev der foretaget en verifikation af affaldsgrundlaget. Der blev efterfølgende foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget blev regnet med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Efter Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes beslutning om at udtræde af selskabet, er der foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget regnes med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Der er opstillet et forslag til driftsplan for perioden , hvori indgår, at de samlede mængder puljes og på sigt tilføres to deponier. Et i vest og et i øst. Værdiansættelser I første omgang blev de fem deponiejere anmodet om at sende opgørelser og deres bogførte værdier fra deres respektive anlægskartoteker over deponierne. Det viste sig imidlertid, at disse oplysninger ikke var tilgængelige i alle kommuner, eller at oplysningerne indgik i sammenhæng med andre anlæg i kommunerne. Derfor blev der opstillet 3 scenarier for værdifastsættelse. Scenarie 1 med standardpriser og Scenarie 2 med faktiske priser. Scenarie 3 er en kombination af de to scenarier. Med den endelige værdifastsættelse er principperne i Scenarie 3 fastholdt, bortset fra et tillæg til Billund Kommune, på grund af deres ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lokalisering af det ikke kystnære deponi i Grindsted. Driftsaftaler Der skal på et senere tidspunkt udarbejdes driftsaftaler med de enkelte deponiejere, der nærmere fastlægger præmisser og timepriser for leje af arealer, mandskab og maskiner. Der forventes udarbejdet driftsaftaler vedrørende indvejning, modtagekontrol, aflæssekontrol, kompaktering og afdækning på deponiet. Budgetmodel Der er med baggrund i den udarbejdede driftsplan opstillet en budgetmodel, der angiver såvel resultatbudget, likviditetsbudget, investeringsoversigt og finansieringsoversigt for perioden Der er samtidig kalkuleret en årlig ligevægtstakst pr. ton affald med og uden administrationsomkostninger og budget for sikkerhedsstillelse. Budgetmodellen er revideret i forbindelse med Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes udtræden af Deponi Syd. Juridiske og aftalemæssige forhold De midlertidige vedtægter, revideret 17. november 2008, er godkendt i de respektive interessenters byråd og efterfølgende godkendt endeligt af tilsynsmyndigheden den 19. maj Med udgangspunkt i de godkendte midlertidige vedtægter er der udarbejdet forslag til vedtægter for det permanente selskab, idet de midlertidige vedtægter ændres på flere punkter for at tilpasse vedtægterne til det fremtidige driftsselskab Indledning og resume.docx 2

6 Et forslag til vedtægter er fremsendt til Statsforvaltningen Syddanmark den 8. januar 2010 med anmodning om en forhåndsgodkendelse. Statsforvaltningen havde to bemærkninger. I 3.2 har vi tilrettet vedtægterne i overensstemmelse med Statsforvaltningens forslag. I 14 vedrørende udtræden af selskabet, har vi fremsendt et ændret forslag til 14 ud fra Statsforvaltningens bemærkninger, og vi afventer Statsforvaltningens godkendelse heraf. Vi har endvidere ændret i 1, Selskabets navn, således dette er Deponi Syd I/S. Yderligere er der i 4.4 tilføjet en passus vedrørende en eksisterende aftale om deponiaffald, der leveres til Affaldsregion Nord I/S fra Haderslev og en del af Kolding og Vejen kommuner. Økonomiske forhold og forudsætninger Køb af aktiver samt andre investeringer ved selskabets driftsstart finansieres i videst muligt omfang ved, at selskabet optager lån i overensstemmelse med gældende regler for kommunal låneoptagelse. Selskabets økonomi er således baseret på lånefinansiering og en driftsøkonomi der i henhold til gældende regler er baseret på hvile i sig selv princippet. Af resultatbudget fremgår, at den vægtede gennemsnitstakst for perioden er beregnet til kr. 298,- pr. ton affald ekskl. statsafgift og moms. Deponitaksten forventes således at kunne holdes på et niveau omkring kr. 300,- per ton ekskl. statsafgift og moms, uden en øget miljø eller klimapåvirkning. Omkostninger til transport fra omlastning til deponeringsanlæg er indregnet i den beregnede deponeringstakst Indledning og resume.docx 3

7 7 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold - Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer

8 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Omfang af overtagelser Deponi Samlet areal ha Heraf overtages af Deponi Syd ha Adskilte perkolatsystemer Driftsmæssige ønsker vedr. sideaktiviteter Grindsted A&G 16,0 6,9 Ja Bibeholdes Driftsmæssige ønsker vedr. gamle etaper Overdragelse bør overvejes Driftsmæssige ønsker vedr. materiel Kompaktor, gummiged, traktor (og brovægt) Driftsmæssige ønsker vedr. personale Bibeholdes Måde deponi 41,12 14,69 Ja Bibeholdes Bibeholdes Kompaktor Bibeholdes Vestfyns A&D 9,0 3,0 Ja Bibeholdes Bibeholdes Intet materiel overdrages Bibeholdes Omlastning og evt. forsortering Deponi Kommentar Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at Grindsted A&G der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. Måde deponi Vestfyns A&D Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. Driftsmæssigt er opfattelsen, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Det er således opfattelsen, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i

9 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i tre etaper som følger (jf. kortudsnit side 2): Etape 1 Enhed 1 Celle ,8 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 2 og 3 Celle ,2 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 4 Celle ,1 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha I brug (aktiv deponeringscelle) Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 2.2 Enhed 6 Celle ,2 ha Anlagt, ikke i brug Etape 2.2 Enhed 7 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 3 Enhed 8 og 9 Celle ,9 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 16 ha, hvoraf ca. 6,9 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Billund Kommune har givet udtryk for, at det bør overvejes, at Deponi Syd overtager hele deponiet, inkl. ældre og afsluttede etaper. Dette begrundes bl.a. med behovet for personale til monitering af perkolatmængde og kvalitet samt monitering af grundvandsboringer i kontrolprogrammet for Grindsted A&G. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Billund Kommune. Materiel Billund Kommune har oplyst følgende liste over materiel, som det vil være relevant at Deponi Syd overtager: Affaldskompaktor: Hanomag CL 240, årgang 1997, ca driftstimer. Gummiged: Ljungby L15, årgang 2009 (leveres primo marts 2009). Traktor med kost og vandvogn: Fiat 780, årgang 1983, ca driftstimer. Brovægt, inkl. software og hardware til betjening af brovægt: ScanX, version 3.5. Infrastruktur til deponiet (veje, hegn m.v.) Perkolatanlæg. Personale Alt personale forbliver hos Billund Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. 9 1

10 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet udarbejdet juli Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 49, 2006), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2006 ifm. behandlingen af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i forslag til Kommuneplan i overensstemmelse med tillæg nr. 49. Der er ikke udarbejdet lokalplan for deponiet. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 2. oktober 2006 for etablering, indretning og drift af nye celler og 2.2.2, samt påbud vedr. drift, nedlukning og efterbehandling af opfyldte og afsluttede etaper m.v. Revision af miljøgodkendelse meddelt 17. marts 2009 omfattende samtlige fremtidige deponeringsenheder, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ). Ibrugtagning af fremtidige etaper/celler forudsætter udarbejdelse af detailprojekt og godkendelse af tilsynsmyndigheden før etablering Overtages af Deponi Syd Snitflade mellem deponiområder Beholdes af Billund Kommune 10 2

11 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i følgende etaper og deponeringsområder (jf. kortudsnit side 2): Affaldsdepot ,64 ha Opfyldt og afsluttet Asbestdepot 0,36 ha I brug (indtil juli 2009) Etape 1 4,66 ha I brug (indtil 1. juni 2009) Etape 2 3,88 ha Opfyldt og afsluttet Deponeringsområde 3 7,50 ha Ikke anlagt (etape 3A anlægges maj/juni 2009) Deponeringsområde 4 3,68 ha Ikke anlagt Deponeringsområde 5-5A 1,56 ha Ikke anlagt Deponeringsareal 5A 1,89 Ikke anlagt (påregnes anvendt til jorddeponi) Del af deponeringsområde 6 1,95 ha Ikke anlagt, p.t. ballelager Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 41,12 ha, hvoraf ca. 14,69 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Ud fra driftsmæssige betragtninger er der givet udtryk for, at alene aktive og fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Esbjerg Kommune. Materiel Ud fra driftsmæssige betragtninger er opfattelsen, at det kun er relevant at affaldskompaktoren overtages af Deponi Syd: Affaldskompaktor: CAT 966, årgang 1997, ca driftstimer. Salgspris oplyst af Esbjerg Kommune er i størrelsesordenen kr iflg. Stallex A/S (forhandler) Andet nødvendigt driftsmateriel kan i givet fald lejes af Esbjerg Kommune/affaldsafdelingen. Personale Alt personale forbliver hos Esbjerg Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. 11 1

12 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan er tilgodeset via VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 samt den meddelte miljøgodkendelse fra Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 2, 2003), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 ifm. udarbejdelse af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen , jf. Kommuneplanændring Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr. 280, 1993 med tillæg nr.1 til lokalplan nr. 280, juni Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 13. juli 2004 for etablering, indretning og drift af deponeringsenheden 3A, deponeringsenhederne 5A 5D samt celle 4A.1 m.v. Beholdes af Esbjerg Kommune Snitflade mellem deponiområder Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Enhed 5A Beholdes af Esbjerg Kommune 12 2

13 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i deponeringsområderne A.1, A.2, A.3 og A.4 (jf. kortudsnit side 2). Etape A.1 og A.2 2,0 ha Opfyldt og afsluttet Etape A.3 2,0 ha I brug (indtil juli 2009, slutafdækning påbegyndt). Etape S1 og S2 2,0 ha Slaggebed S1 lukket i Del af S1 benyttes p.t. til midlertidigt oplag og håndtering af træ til sortering og neddeling, genanvendelse og forbrænding. Slaggebed S2 aldrig anlagt og benyttes til oplag af ler til membran og jord til afdækning. Etape A.4 3,0 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 9 ha, hvoraf ca. 3 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der kan opnås en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra fremtidige etaper. Middelfart Kommune har givet udtryk for, at alene fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Middelfart Kommune. Materiel Nuværende kompaktor er lejet. Driftsaftale kan etableres for andet materiel. Personale Alt personale forbliver hos Middelfart Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Middelfart Kommune finder, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Kommunen er af den opfattelse, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i En nærmere analyse af pladsbehov til omlastning m.v. er nødvendig for at kunne afklare eventuelle alternative placeringsmuligheder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der vil være tale om en begrænset mængde deponeringsegnet affald der skal omlastet. Det drejer sig om i størrelsesordenen tons/år (kun Middelfart Kommune) og maksimalt ca tons/år (både Middelfart og Assens Kommuner). Endelig skal bemærkes, at der er indgået aftale med Odense Nord Miljøcenter om at Vestfyns A&D aftager i størrelsesordenen tons deponeringsegnet affald fra Odense Kommune til færdigopfyldning af Etape A.3. Til gengæld skal en tilsvarende mængde leveres fra Middelfart og Assens kommuner til Odense Nord Miljøcenter efter nedlukning af Etape A.3 pr. juli

14 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet er udarbejdet i Hele deponiet er medtaget i regionplan Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr , juli Lokalplanen omfatter ud over selve deponiet et område på ca. 2,3 ha beliggende øst for og i forlængelse af Etape A.1 og A.4. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 26. juli Det bemærkes, at etablering af Etape A.4 sandsynligvis vil forudsætte gennemførelse af en VVM-screening og på basis heraf en eventuelt egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Endvidere kan der blive tale om udarbejdelse af en ny lokalplan ifm. etablering af Etape A.4. Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Etape A.3 Etape A.4 Beholdes af Middelfart og Assens Kommuner Slaggedepot S1 Oplag af ler og jord (S2) Etape A.1 og A

15 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Myndighedsforhold Deponi Overgangsplan udarbejdet Grindsted A&G Ja Juli 2002 Medtaget i Regionplan Ja RP 2012 Medtaget i Kommuneplan Ja KP Lokalplan udarbejdet Nej Miljøgodkendelse meddelt Ja 2/ og 17/ Kommentarer Omfatter celler og samt alle fremtidige etaper/celler, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ) Måde deponi Vestfyns A&D Ja (VVM-redegørelse 2003 og miljøgodkendelse 2004) Ja 2007 Ja RP 2012 Ja RP 2005 Ja KP Ja Ja Nr. 280, 1993 Ja Nr , 1991 Ja 13/ Ja 26/ Omfatter deponeringsenhederne 3A, 5A 5D samt celle 4A.1 Etablering af Etape A.4 vil sandsynligvis forudsætte gennemførelse af en VVMscreening samt en eventuelt efterfølgende egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Evt. udarbejdelse af ny lokalplan ved etablering af Etape A.4. 15

16 Kommentarer til værdifastsættelse Bronzevej Kolding Telefon poth 26. november 2009 Kommentarer til værdifastsættelse m.v. Størrelse Størrelse af arealer er opgjort for hele området, som deponeringsanlægget dækker inkl. tidligere arealer udnyttet til deponering, samt den del af det samlede opgjorte areal, som enten p.t. er i drift og kan fortsætte efter juli 2009 eller som i fremtiden vil kunne benyttes til deponering. Sidstnævnte er den del af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Arealerne er svarende til arealerne anført i de tekniske beskrivelser for det enkelte deponeringsanlæg. Kapacitet på deponietape i drift På det enkelte deponeringsanlæg er opgjort den samlede kapacitet i m 3 (svarende til tons) for etaper der er i drift eller allerede er anlagt med henblik på ibrugtagning efter juli 2009, samt den forventede restkapacitet for samme etaper pr. juli Størrelsen af etaperne (samlet og rest) er tilsvarende opgjort i ha. Kapitalomkostninger fordelt på lokalisering, infrastruktur, grundværdi og anlægspris for idriftværende eller anlagte deponietaper. Lokalisering Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til lokalisering af deponeringsanlæg (det forberedende arbejde inkl. VVM m.v.), er søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. For så vidt angår Billund Kommune er ovennævnte fraveget, idet Billund Kommune har haft ekstraordinært store omkostninger til lokalisering af det indenlandske deponi. Således har Billund Kommune oplyst, at der i perioden er anvendt hhv. kr. 3,6 mio. til eksterne konsulenter, og kr. 4,0 mio. til egne ressourcer. Alene de 3,6 mio. kr. er fordelt i forholdet 6,9/16, svarende til kr Infrastruktur Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til infrastruktur (som er fælles for hele deponeringsanlægget), er tilsvarende søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Grundværdi For grundværdien blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles estimeret grundværdi og i Scenario 2 den offentlige vurdering. 16

17 I det nu foreliggende Scenario 3 (principper for forhandlingsoplæg) i forbindelse med værdifastsættelsen er anvendt en større fælles estimeret grundværdi end vurderet af Rambøll efter ønske fra Rådgivergruppen på mødet den 9. marts Projektgruppen har vurderet prisen på kr pr. ha til en realistisk pris på landbrugsjord og en pris som sandsynligvis vil kunne godkendes af Statsforvaltningen Syddanmark. Etapeværdi anlægspris For etapeværdi anlægspris blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles anlægspris i 2009 priser, beregnet af Rambøll for anlæg af deponietaper på kr pr. ha. I Scenario 2 og i det nu foreliggende Scenario 3 er anvendt omkostninger oplyst og dokumenteret af de enkelte deponier, som herefter er fremskrevet til 2009 prisniveau med 6 % p.a. Grunden til den forholdsvis høje anlægspris for Måde deponi er, at der før selve deponietapen kunne anlægges blev afholdt omkostninger på ca. kr til opfyldning af en lergrav beliggende under hele etape 3A. Indregnes disse ekstraordinære omkostninger i det endelige volumen for etape 3A, vil anlægsprisen regnet i kr. pr. kubikmeter svare til andre deponier. Omkostningerne er fordelt i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. I Scenario 3 dateret 8. oktober 2009, er Grindsted Affalds- og Genbrugscenter revideret svarende til Billund Kommunes anlægskartotek for entreprisearbejdet. Udstyr som overtages Udstyr, som overtages, er prissat på basis af oplyste værdier fra kommunerne eller som vurderet af Rambøll. Prissætningen kan eventuelt bekræftes ved vurdering udført af en maskinhandler. Afsluttende bemærkning De efterfølgende skemaer med input til drift for henholdsvis , og er anvendt til opstilling og beregning af resultatbudgettet under pkt. 5b. 17

18 Scenario 3 Deponi Syd I/S - principper for forhandlingsoplæg (værdifastsættelse) Værdifastsættelse af deponier i region Syddanmark Vest 2009 Deponi Navn Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, ,0 0 Måde Deponeringsanlæg * 41,12 14, ,35 1, ,0 32 Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, ,5 41 Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponietape under etablering i 2009 Grundlag for værdisætning og åbningsbalance Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i (inkl. forrentning med 6 % af anlægsinvesteringer afholdt i 2006, 2007 og 2008) Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur bortset fra Grindsted A&G, hvor aftalte priser er anvendt ***) Pris pr. m3 er beregnet svarende til den endelige fyldhøjde på det areal, som dækkes af etapen Scenario 3 Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Analyse af deponietape i drift Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi Kapacitet Anlægspris *** Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha M 3 /m 2 Kr./m 3 Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Dozer/dumper Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde (som oplyst) Grindsted (vurderet af Rambøll) I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

19 Scenario 3 Deponi Syd I/S Input til drift Beregnet værdi af anlagte deponietaper i region Syddanmark Vest til estimering af driftsbudget Deponi Navn Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Beregning af ejendomsskat Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi off. vurdering Grundværdi off. vurdering Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha Kr. Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, Måde Deponeringsanlæg* 41,12 14, ,35 1, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponiafsnit under etablering i 2009 **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur Scenario 3 Grundlag for driftsomkostninger og deponitakst Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde Grindsted I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

20 Scenario 3 Deponi Syd I/S Input til drift Beregnede investeringer ved etablering af nye deponietaper i region Syddanmark Vest Deponi Navn Samlet Grundværdi off. vurdering Grundværdi off. vurdering Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha Kr. Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,50 1, Måde Deponeringsanlæg (etape 3A2) 41,12 14,69 Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi beregnet Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 0, Samlet 66,12 24, ,94 2, **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur Scenario 3 Beregning af ejendomsskat Grundlag for driftsomkostninger og deponitakst Kr. Lokalisering af hele området * Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Ansøgninger Infrastruktur for hele området * Værdi af deponietape beregnet Kr./ha Vejanlæg Anlæg af 1 ha Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning *) Investering i lokalisering og infrastruktur forrentet i 4,5 år med 6 % p.a. - indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolat-opsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris fremskrevet med 3 % p.a. frem til Udstyr (nyværdi) Værdi af lokalisering, infrastruktur, deponianlæg og grund Kompaktor (Ljungby) Gummiged (Ljungby L15) Fejemaskine Andel svarende til periodens andel efter deponeret mængde er fremskrevet med 6 % p.a. frem til 2014 (4 år) 20 \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S

VEDTÆGTER FOR DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S VEDTÆGTER FOR DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S (midlertidigt planlægningsselskab) 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Selskabets navn er Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd

VEDTÆGTER FOR. DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd VEDTÆGTER FOR DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Selskabets navn er 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune. 2. INTERESSENTER: 2.1 Selskabets interessenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Præampel: Formålet med disse vedtægter er at drive og understøtte et fælles taxanævn for de tilsluttede kommuner. Det forudsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Forslag til plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af region Syddanmark

Forslag til plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af region Syddanmark Trekantområdets Affaldsselskab I/S Forslag til plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af region Syddanmark Analyser og vurderinger af scenarier samt planforslag Del-rapport II Juli 2008

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Østdeponi

Vedtægter. for. Østdeponi dato sagsnr reference xx Vedtægter for Østdeponi Version 28.08.2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den xx 1. Navn, hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østdeponi (i det følgende Selskabet). 1.2 Selskabet er stiftet

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn A.m.b.a. 2007 Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 10. december 1970 er et interessentselskab, hvis navn er I/S Ugelbølle Vandværk. Selskabet har hjemsted i Rønde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere