Beslutningsgrundlag. 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

2 Bronzevej Kolding Telefon marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume a. Indledning og resume 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer 3. Driftsmæssige forhold a. Organisationsplan b. Driftsplan for de første 10 år c. Bogholderi- og faktureringssystem d. Kontoplan og budget e. Administrative systemer f. Miljø- og arbejdsmiljøledelse g. Intern og ekstern kommunikation 4. Juridiske og aftalemæssige forhold a. Vedtægter for det permanente selskab b. Overdragelsesaftaler c. Forpagtningsaftaler d. Aftaler om overtagelse af personale e. Indtræden i myndighedstilladelser f. Indtræden i rettigheder og pligter i løbende aftaler 5. Økonomiske forhold og forudsætninger a. Åbningsbalance samt notat om hæftelse b. Resultatbudget c. Likviditetsbudget d. Investeringsbudget e. Finansieringsmodel 2 1

3 3 1. Indledning og resume a. Indledning og resume

4 Indledning og resume 10. marts 2010 Forudsætninger Det midlertidige selskab Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd, blev stiftet den 23. oktober 2008 med det formål at klarlægge om der kan skabes grundlag for fortsættelse af et fælles deponiselskab der, gennem køb eller forpagtning, erhverver og driver de deponier inden for interessentkommunernes område, der kan fortsætte driften efter 15. juli Der tages udgangspunkt i den af Rambøll udarbejdede rapport Plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark, juli at afklare indenfor hvilken selskabsstruktur opgaven bedst løses, samt at udarbejde forslag til vedtægter og stiftelsesdokumenter for det permanente fælles deponiselskab. I den af Rambøll udarbejdede rapport har der ikke været tale om en udtømmende plan, og interessenterne har kunnet vælge at henskyde afklaringen af nogle forhold, der skønnes af mindre væsentlig betydning, indtil det permanente selskab er stiftet. Interessenter Det midlertidige selskab blev stiftet med følgende 11 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa. Oprindeligt var endvidere Fanø, Tønder og Fredericia kommuner indbudt til at deltage i det midlertidige selskab. Fanø Kommune valgte tidligt at tilslutte sig Deponi.net, mens Tønder Kommune tilkendegav, at de ønskede at fortsætte i eget regi. Derimod traf Fredericia Kommune først i marts måned beslutning om ikke at ville deltage i det midlertidige selskab. Varde Kommune har med brev af 9. september 2009 oplyst, at byrådet den 1. september 2009 besluttede at udtræde af Deponi Syd. Sønderborg og Aabenraa Kommune har på bestyrelsesmødet den 10. november 2009, meddelt, at de ønsker at udtræde af Deponi Syd. Aabenraa Kommunes byråd har den 16. december 2009 formeldt besluttet det, mens Sønderborg Kommunes byråd snarest træffer beslutning herom. Det midlertidige selskab består således af følgende 8 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Tekniske forhold Selskabets formål har bl.a. været at klarlægge køb af eksisterende og fremtidige enheder på de nævnte deponeringsanlæg, og der er derfor foretaget en besigtigelse af de tre deponier, som indgår i den langsigtede plan, og samtidig er der foretaget en vurdering, der har vist, at det vil være muligt, teknisk at adskille de eksisterende og fremtidige deponeringsenheder fra de afsluttede enheder, herunder specielt den fra enhederne afledte perkolat. Der er foretaget en gennemgang af de tre deponiers myndigheds- og planforhold, som i alle tilfælde viser at de kan videreføres efter 16. juli 2009, og at der ikke er udeståender med miljømyndighederne, der kan være til hinder for den fremtidige plan for Deponi Syd Indledning og resume.docx 1

5 Driftsmæssige forhold Affaldsgrundlaget var i den opstillede plan opgjort til at udgøre tons i Grundlaget er beregnet ud fra ISAG-tal fra 1995, der var fremskrevet til i På baggrund af nogle enkelte interessenters kritiske holdning til de i planen for den fremtidige deponeringsstruktur opstillede, beregnede og fremskrevne deponeringsmængder, blev der foretaget en verifikation af affaldsgrundlaget. Der blev efterfølgende foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget blev regnet med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Efter Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes beslutning om at udtræde af selskabet, er der foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget regnes med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Der er opstillet et forslag til driftsplan for perioden , hvori indgår, at de samlede mængder puljes og på sigt tilføres to deponier. Et i vest og et i øst. Værdiansættelser I første omgang blev de fem deponiejere anmodet om at sende opgørelser og deres bogførte værdier fra deres respektive anlægskartoteker over deponierne. Det viste sig imidlertid, at disse oplysninger ikke var tilgængelige i alle kommuner, eller at oplysningerne indgik i sammenhæng med andre anlæg i kommunerne. Derfor blev der opstillet 3 scenarier for værdifastsættelse. Scenarie 1 med standardpriser og Scenarie 2 med faktiske priser. Scenarie 3 er en kombination af de to scenarier. Med den endelige værdifastsættelse er principperne i Scenarie 3 fastholdt, bortset fra et tillæg til Billund Kommune, på grund af deres ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lokalisering af det ikke kystnære deponi i Grindsted. Driftsaftaler Der skal på et senere tidspunkt udarbejdes driftsaftaler med de enkelte deponiejere, der nærmere fastlægger præmisser og timepriser for leje af arealer, mandskab og maskiner. Der forventes udarbejdet driftsaftaler vedrørende indvejning, modtagekontrol, aflæssekontrol, kompaktering og afdækning på deponiet. Budgetmodel Der er med baggrund i den udarbejdede driftsplan opstillet en budgetmodel, der angiver såvel resultatbudget, likviditetsbudget, investeringsoversigt og finansieringsoversigt for perioden Der er samtidig kalkuleret en årlig ligevægtstakst pr. ton affald med og uden administrationsomkostninger og budget for sikkerhedsstillelse. Budgetmodellen er revideret i forbindelse med Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes udtræden af Deponi Syd. Juridiske og aftalemæssige forhold De midlertidige vedtægter, revideret 17. november 2008, er godkendt i de respektive interessenters byråd og efterfølgende godkendt endeligt af tilsynsmyndigheden den 19. maj Med udgangspunkt i de godkendte midlertidige vedtægter er der udarbejdet forslag til vedtægter for det permanente selskab, idet de midlertidige vedtægter ændres på flere punkter for at tilpasse vedtægterne til det fremtidige driftsselskab Indledning og resume.docx 2

6 Et forslag til vedtægter er fremsendt til Statsforvaltningen Syddanmark den 8. januar 2010 med anmodning om en forhåndsgodkendelse. Statsforvaltningen havde to bemærkninger. I 3.2 har vi tilrettet vedtægterne i overensstemmelse med Statsforvaltningens forslag. I 14 vedrørende udtræden af selskabet, har vi fremsendt et ændret forslag til 14 ud fra Statsforvaltningens bemærkninger, og vi afventer Statsforvaltningens godkendelse heraf. Vi har endvidere ændret i 1, Selskabets navn, således dette er Deponi Syd I/S. Yderligere er der i 4.4 tilføjet en passus vedrørende en eksisterende aftale om deponiaffald, der leveres til Affaldsregion Nord I/S fra Haderslev og en del af Kolding og Vejen kommuner. Økonomiske forhold og forudsætninger Køb af aktiver samt andre investeringer ved selskabets driftsstart finansieres i videst muligt omfang ved, at selskabet optager lån i overensstemmelse med gældende regler for kommunal låneoptagelse. Selskabets økonomi er således baseret på lånefinansiering og en driftsøkonomi der i henhold til gældende regler er baseret på hvile i sig selv princippet. Af resultatbudget fremgår, at den vægtede gennemsnitstakst for perioden er beregnet til kr. 298,- pr. ton affald ekskl. statsafgift og moms. Deponitaksten forventes således at kunne holdes på et niveau omkring kr. 300,- per ton ekskl. statsafgift og moms, uden en øget miljø eller klimapåvirkning. Omkostninger til transport fra omlastning til deponeringsanlæg er indregnet i den beregnede deponeringstakst Indledning og resume.docx 3

7 7 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold - Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer

8 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Omfang af overtagelser Deponi Samlet areal ha Heraf overtages af Deponi Syd ha Adskilte perkolatsystemer Driftsmæssige ønsker vedr. sideaktiviteter Grindsted A&G 16,0 6,9 Ja Bibeholdes Driftsmæssige ønsker vedr. gamle etaper Overdragelse bør overvejes Driftsmæssige ønsker vedr. materiel Kompaktor, gummiged, traktor (og brovægt) Driftsmæssige ønsker vedr. personale Bibeholdes Måde deponi 41,12 14,69 Ja Bibeholdes Bibeholdes Kompaktor Bibeholdes Vestfyns A&D 9,0 3,0 Ja Bibeholdes Bibeholdes Intet materiel overdrages Bibeholdes Omlastning og evt. forsortering Deponi Kommentar Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at Grindsted A&G der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. Måde deponi Vestfyns A&D Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. Driftsmæssigt er opfattelsen, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Det er således opfattelsen, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i

9 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i tre etaper som følger (jf. kortudsnit side 2): Etape 1 Enhed 1 Celle ,8 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 2 og 3 Celle ,2 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 4 Celle ,1 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha I brug (aktiv deponeringscelle) Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 2.2 Enhed 6 Celle ,2 ha Anlagt, ikke i brug Etape 2.2 Enhed 7 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 3 Enhed 8 og 9 Celle ,9 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 16 ha, hvoraf ca. 6,9 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Billund Kommune har givet udtryk for, at det bør overvejes, at Deponi Syd overtager hele deponiet, inkl. ældre og afsluttede etaper. Dette begrundes bl.a. med behovet for personale til monitering af perkolatmængde og kvalitet samt monitering af grundvandsboringer i kontrolprogrammet for Grindsted A&G. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Billund Kommune. Materiel Billund Kommune har oplyst følgende liste over materiel, som det vil være relevant at Deponi Syd overtager: Affaldskompaktor: Hanomag CL 240, årgang 1997, ca driftstimer. Gummiged: Ljungby L15, årgang 2009 (leveres primo marts 2009). Traktor med kost og vandvogn: Fiat 780, årgang 1983, ca driftstimer. Brovægt, inkl. software og hardware til betjening af brovægt: ScanX, version 3.5. Infrastruktur til deponiet (veje, hegn m.v.) Perkolatanlæg. Personale Alt personale forbliver hos Billund Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. 9 1

10 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet udarbejdet juli Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 49, 2006), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2006 ifm. behandlingen af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i forslag til Kommuneplan i overensstemmelse med tillæg nr. 49. Der er ikke udarbejdet lokalplan for deponiet. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 2. oktober 2006 for etablering, indretning og drift af nye celler og 2.2.2, samt påbud vedr. drift, nedlukning og efterbehandling af opfyldte og afsluttede etaper m.v. Revision af miljøgodkendelse meddelt 17. marts 2009 omfattende samtlige fremtidige deponeringsenheder, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ). Ibrugtagning af fremtidige etaper/celler forudsætter udarbejdelse af detailprojekt og godkendelse af tilsynsmyndigheden før etablering Overtages af Deponi Syd Snitflade mellem deponiområder Beholdes af Billund Kommune 10 2

11 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i følgende etaper og deponeringsområder (jf. kortudsnit side 2): Affaldsdepot ,64 ha Opfyldt og afsluttet Asbestdepot 0,36 ha I brug (indtil juli 2009) Etape 1 4,66 ha I brug (indtil 1. juni 2009) Etape 2 3,88 ha Opfyldt og afsluttet Deponeringsområde 3 7,50 ha Ikke anlagt (etape 3A anlægges maj/juni 2009) Deponeringsområde 4 3,68 ha Ikke anlagt Deponeringsområde 5-5A 1,56 ha Ikke anlagt Deponeringsareal 5A 1,89 Ikke anlagt (påregnes anvendt til jorddeponi) Del af deponeringsområde 6 1,95 ha Ikke anlagt, p.t. ballelager Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 41,12 ha, hvoraf ca. 14,69 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Ud fra driftsmæssige betragtninger er der givet udtryk for, at alene aktive og fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Esbjerg Kommune. Materiel Ud fra driftsmæssige betragtninger er opfattelsen, at det kun er relevant at affaldskompaktoren overtages af Deponi Syd: Affaldskompaktor: CAT 966, årgang 1997, ca driftstimer. Salgspris oplyst af Esbjerg Kommune er i størrelsesordenen kr iflg. Stallex A/S (forhandler) Andet nødvendigt driftsmateriel kan i givet fald lejes af Esbjerg Kommune/affaldsafdelingen. Personale Alt personale forbliver hos Esbjerg Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. 11 1

12 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan er tilgodeset via VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 samt den meddelte miljøgodkendelse fra Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 2, 2003), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 ifm. udarbejdelse af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen , jf. Kommuneplanændring Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr. 280, 1993 med tillæg nr.1 til lokalplan nr. 280, juni Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 13. juli 2004 for etablering, indretning og drift af deponeringsenheden 3A, deponeringsenhederne 5A 5D samt celle 4A.1 m.v. Beholdes af Esbjerg Kommune Snitflade mellem deponiområder Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Enhed 5A Beholdes af Esbjerg Kommune 12 2

13 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i deponeringsområderne A.1, A.2, A.3 og A.4 (jf. kortudsnit side 2). Etape A.1 og A.2 2,0 ha Opfyldt og afsluttet Etape A.3 2,0 ha I brug (indtil juli 2009, slutafdækning påbegyndt). Etape S1 og S2 2,0 ha Slaggebed S1 lukket i Del af S1 benyttes p.t. til midlertidigt oplag og håndtering af træ til sortering og neddeling, genanvendelse og forbrænding. Slaggebed S2 aldrig anlagt og benyttes til oplag af ler til membran og jord til afdækning. Etape A.4 3,0 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 9 ha, hvoraf ca. 3 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der kan opnås en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra fremtidige etaper. Middelfart Kommune har givet udtryk for, at alene fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Middelfart Kommune. Materiel Nuværende kompaktor er lejet. Driftsaftale kan etableres for andet materiel. Personale Alt personale forbliver hos Middelfart Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Middelfart Kommune finder, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Kommunen er af den opfattelse, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i En nærmere analyse af pladsbehov til omlastning m.v. er nødvendig for at kunne afklare eventuelle alternative placeringsmuligheder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der vil være tale om en begrænset mængde deponeringsegnet affald der skal omlastet. Det drejer sig om i størrelsesordenen tons/år (kun Middelfart Kommune) og maksimalt ca tons/år (både Middelfart og Assens Kommuner). Endelig skal bemærkes, at der er indgået aftale med Odense Nord Miljøcenter om at Vestfyns A&D aftager i størrelsesordenen tons deponeringsegnet affald fra Odense Kommune til færdigopfyldning af Etape A.3. Til gengæld skal en tilsvarende mængde leveres fra Middelfart og Assens kommuner til Odense Nord Miljøcenter efter nedlukning af Etape A.3 pr. juli

14 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet er udarbejdet i Hele deponiet er medtaget i regionplan Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr , juli Lokalplanen omfatter ud over selve deponiet et område på ca. 2,3 ha beliggende øst for og i forlængelse af Etape A.1 og A.4. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 26. juli Det bemærkes, at etablering af Etape A.4 sandsynligvis vil forudsætte gennemførelse af en VVM-screening og på basis heraf en eventuelt egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Endvidere kan der blive tale om udarbejdelse af en ny lokalplan ifm. etablering af Etape A.4. Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Etape A.3 Etape A.4 Beholdes af Middelfart og Assens Kommuner Slaggedepot S1 Oplag af ler og jord (S2) Etape A.1 og A

15 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Myndighedsforhold Deponi Overgangsplan udarbejdet Grindsted A&G Ja Juli 2002 Medtaget i Regionplan Ja RP 2012 Medtaget i Kommuneplan Ja KP Lokalplan udarbejdet Nej Miljøgodkendelse meddelt Ja 2/ og 17/ Kommentarer Omfatter celler og samt alle fremtidige etaper/celler, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ) Måde deponi Vestfyns A&D Ja (VVM-redegørelse 2003 og miljøgodkendelse 2004) Ja 2007 Ja RP 2012 Ja RP 2005 Ja KP Ja Ja Nr. 280, 1993 Ja Nr , 1991 Ja 13/ Ja 26/ Omfatter deponeringsenhederne 3A, 5A 5D samt celle 4A.1 Etablering af Etape A.4 vil sandsynligvis forudsætte gennemførelse af en VVMscreening samt en eventuelt efterfølgende egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Evt. udarbejdelse af ny lokalplan ved etablering af Etape A.4. 15

16 Kommentarer til værdifastsættelse Bronzevej Kolding Telefon poth 26. november 2009 Kommentarer til værdifastsættelse m.v. Størrelse Størrelse af arealer er opgjort for hele området, som deponeringsanlægget dækker inkl. tidligere arealer udnyttet til deponering, samt den del af det samlede opgjorte areal, som enten p.t. er i drift og kan fortsætte efter juli 2009 eller som i fremtiden vil kunne benyttes til deponering. Sidstnævnte er den del af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Arealerne er svarende til arealerne anført i de tekniske beskrivelser for det enkelte deponeringsanlæg. Kapacitet på deponietape i drift På det enkelte deponeringsanlæg er opgjort den samlede kapacitet i m 3 (svarende til tons) for etaper der er i drift eller allerede er anlagt med henblik på ibrugtagning efter juli 2009, samt den forventede restkapacitet for samme etaper pr. juli Størrelsen af etaperne (samlet og rest) er tilsvarende opgjort i ha. Kapitalomkostninger fordelt på lokalisering, infrastruktur, grundværdi og anlægspris for idriftværende eller anlagte deponietaper. Lokalisering Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til lokalisering af deponeringsanlæg (det forberedende arbejde inkl. VVM m.v.), er søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. For så vidt angår Billund Kommune er ovennævnte fraveget, idet Billund Kommune har haft ekstraordinært store omkostninger til lokalisering af det indenlandske deponi. Således har Billund Kommune oplyst, at der i perioden er anvendt hhv. kr. 3,6 mio. til eksterne konsulenter, og kr. 4,0 mio. til egne ressourcer. Alene de 3,6 mio. kr. er fordelt i forholdet 6,9/16, svarende til kr Infrastruktur Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til infrastruktur (som er fælles for hele deponeringsanlægget), er tilsvarende søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Grundværdi For grundværdien blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles estimeret grundværdi og i Scenario 2 den offentlige vurdering. 16

17 I det nu foreliggende Scenario 3 (principper for forhandlingsoplæg) i forbindelse med værdifastsættelsen er anvendt en større fælles estimeret grundværdi end vurderet af Rambøll efter ønske fra Rådgivergruppen på mødet den 9. marts Projektgruppen har vurderet prisen på kr pr. ha til en realistisk pris på landbrugsjord og en pris som sandsynligvis vil kunne godkendes af Statsforvaltningen Syddanmark. Etapeværdi anlægspris For etapeværdi anlægspris blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles anlægspris i 2009 priser, beregnet af Rambøll for anlæg af deponietaper på kr pr. ha. I Scenario 2 og i det nu foreliggende Scenario 3 er anvendt omkostninger oplyst og dokumenteret af de enkelte deponier, som herefter er fremskrevet til 2009 prisniveau med 6 % p.a. Grunden til den forholdsvis høje anlægspris for Måde deponi er, at der før selve deponietapen kunne anlægges blev afholdt omkostninger på ca. kr til opfyldning af en lergrav beliggende under hele etape 3A. Indregnes disse ekstraordinære omkostninger i det endelige volumen for etape 3A, vil anlægsprisen regnet i kr. pr. kubikmeter svare til andre deponier. Omkostningerne er fordelt i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. I Scenario 3 dateret 8. oktober 2009, er Grindsted Affalds- og Genbrugscenter revideret svarende til Billund Kommunes anlægskartotek for entreprisearbejdet. Udstyr som overtages Udstyr, som overtages, er prissat på basis af oplyste værdier fra kommunerne eller som vurderet af Rambøll. Prissætningen kan eventuelt bekræftes ved vurdering udført af en maskinhandler. Afsluttende bemærkning De efterfølgende skemaer med input til drift for henholdsvis , og er anvendt til opstilling og beregning af resultatbudgettet under pkt. 5b. 17

18 Scenario 3 Deponi Syd I/S - principper for forhandlingsoplæg (værdifastsættelse) Værdifastsættelse af deponier i region Syddanmark Vest 2009 Deponi Navn Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, ,0 0 Måde Deponeringsanlæg * 41,12 14, ,35 1, ,0 32 Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, ,5 41 Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponietape under etablering i 2009 Grundlag for værdisætning og åbningsbalance Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i (inkl. forrentning med 6 % af anlægsinvesteringer afholdt i 2006, 2007 og 2008) Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur bortset fra Grindsted A&G, hvor aftalte priser er anvendt ***) Pris pr. m3 er beregnet svarende til den endelige fyldhøjde på det areal, som dækkes af etapen Scenario 3 Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Analyse af deponietape i drift Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi Kapacitet Anlægspris *** Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha M 3 /m 2 Kr./m 3 Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Dozer/dumper Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde (som oplyst) Grindsted (vurderet af Rambøll) I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

19 Scenario 3 Deponi Syd I/S Input til drift Beregnet værdi af anlagte deponietaper i region Syddanmark Vest til estimering af driftsbudget Deponi Navn Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Beregning af ejendomsskat Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi off. vurdering Grundværdi off. vurdering Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha Kr. Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, Måde Deponeringsanlæg* 41,12 14, ,35 1, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponiafsnit under etablering i 2009 **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur Scenario 3 Grundlag for driftsomkostninger og deponitakst Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde Grindsted I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

20 Scenario 3 Deponi Syd I/S Input til drift Beregnede investeringer ved etablering af nye deponietaper i region Syddanmark Vest Deponi Navn Samlet Grundværdi off. vurdering Grundværdi off. vurdering Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha Kr. Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,50 1, Måde Deponeringsanlæg (etape 3A2) 41,12 14,69 Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi beregnet Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 0, Samlet 66,12 24, ,94 2, **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur Scenario 3 Beregning af ejendomsskat Grundlag for driftsomkostninger og deponitakst Kr. Lokalisering af hele området * Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Ansøgninger Infrastruktur for hele området * Værdi af deponietape beregnet Kr./ha Vejanlæg Anlæg af 1 ha Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning *) Investering i lokalisering og infrastruktur forrentet i 4,5 år med 6 % p.a. - indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolat-opsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris fremskrevet med 3 % p.a. frem til Udstyr (nyværdi) Værdi af lokalisering, infrastruktur, deponianlæg og grund Kompaktor (Ljungby) Gummiged (Ljungby L15) Fejemaskine Andel svarende til periodens andel efter deponeret mængde er fremskrevet med 6 % p.a. frem til 2014 (4 år) 20 \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd

VEDTÆGTER FOR. DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd VEDTÆGTER FOR DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S Deponi Syd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Selskabets navn er 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune. 2. INTERESSENTER: 2.1 Selskabets interessenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere