Beslutningsgrundlag. 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

2 Bronzevej Kolding Telefon marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume a. Indledning og resume 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer 3. Driftsmæssige forhold a. Organisationsplan b. Driftsplan for de første 10 år c. Bogholderi- og faktureringssystem d. Kontoplan og budget e. Administrative systemer f. Miljø- og arbejdsmiljøledelse g. Intern og ekstern kommunikation 4. Juridiske og aftalemæssige forhold a. Vedtægter for det permanente selskab b. Overdragelsesaftaler c. Forpagtningsaftaler d. Aftaler om overtagelse af personale e. Indtræden i myndighedstilladelser f. Indtræden i rettigheder og pligter i løbende aftaler 5. Økonomiske forhold og forudsætninger a. Åbningsbalance samt notat om hæftelse b. Resultatbudget c. Likviditetsbudget d. Investeringsbudget e. Finansieringsmodel 2 1

3 3 1. Indledning og resume a. Indledning og resume

4 Indledning og resume 10. marts 2010 Forudsætninger Det midlertidige selskab Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd, blev stiftet den 23. oktober 2008 med det formål at klarlægge om der kan skabes grundlag for fortsættelse af et fælles deponiselskab der, gennem køb eller forpagtning, erhverver og driver de deponier inden for interessentkommunernes område, der kan fortsætte driften efter 15. juli Der tages udgangspunkt i den af Rambøll udarbejdede rapport Plan for deponeringsanlæg i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark, juli at afklare indenfor hvilken selskabsstruktur opgaven bedst løses, samt at udarbejde forslag til vedtægter og stiftelsesdokumenter for det permanente fælles deponiselskab. I den af Rambøll udarbejdede rapport har der ikke været tale om en udtømmende plan, og interessenterne har kunnet vælge at henskyde afklaringen af nogle forhold, der skønnes af mindre væsentlig betydning, indtil det permanente selskab er stiftet. Interessenter Det midlertidige selskab blev stiftet med følgende 11 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa. Oprindeligt var endvidere Fanø, Tønder og Fredericia kommuner indbudt til at deltage i det midlertidige selskab. Fanø Kommune valgte tidligt at tilslutte sig Deponi.net, mens Tønder Kommune tilkendegav, at de ønskede at fortsætte i eget regi. Derimod traf Fredericia Kommune først i marts måned beslutning om ikke at ville deltage i det midlertidige selskab. Varde Kommune har med brev af 9. september 2009 oplyst, at byrådet den 1. september 2009 besluttede at udtræde af Deponi Syd. Sønderborg og Aabenraa Kommune har på bestyrelsesmødet den 10. november 2009, meddelt, at de ønsker at udtræde af Deponi Syd. Aabenraa Kommunes byråd har den 16. december 2009 formeldt besluttet det, mens Sønderborg Kommunes byråd snarest træffer beslutning herom. Det midlertidige selskab består således af følgende 8 kommuner som interessenter: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Tekniske forhold Selskabets formål har bl.a. været at klarlægge køb af eksisterende og fremtidige enheder på de nævnte deponeringsanlæg, og der er derfor foretaget en besigtigelse af de tre deponier, som indgår i den langsigtede plan, og samtidig er der foretaget en vurdering, der har vist, at det vil være muligt, teknisk at adskille de eksisterende og fremtidige deponeringsenheder fra de afsluttede enheder, herunder specielt den fra enhederne afledte perkolat. Der er foretaget en gennemgang af de tre deponiers myndigheds- og planforhold, som i alle tilfælde viser at de kan videreføres efter 16. juli 2009, og at der ikke er udeståender med miljømyndighederne, der kan være til hinder for den fremtidige plan for Deponi Syd Indledning og resume.docx 1

5 Driftsmæssige forhold Affaldsgrundlaget var i den opstillede plan opgjort til at udgøre tons i Grundlaget er beregnet ud fra ISAG-tal fra 1995, der var fremskrevet til i På baggrund af nogle enkelte interessenters kritiske holdning til de i planen for den fremtidige deponeringsstruktur opstillede, beregnede og fremskrevne deponeringsmængder, blev der foretaget en verifikation af affaldsgrundlaget. Der blev efterfølgende foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget blev regnet med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Efter Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes beslutning om at udtræde af selskabet, er der foretaget en justering, så der i beslutningsgrundlaget regnes med en deponeringsmængde på tons i 2009 med en fremskrivning efter miljøstyrelsens FRIDA model, dvs. faldende til tons i Der er opstillet et forslag til driftsplan for perioden , hvori indgår, at de samlede mængder puljes og på sigt tilføres to deponier. Et i vest og et i øst. Værdiansættelser I første omgang blev de fem deponiejere anmodet om at sende opgørelser og deres bogførte værdier fra deres respektive anlægskartoteker over deponierne. Det viste sig imidlertid, at disse oplysninger ikke var tilgængelige i alle kommuner, eller at oplysningerne indgik i sammenhæng med andre anlæg i kommunerne. Derfor blev der opstillet 3 scenarier for værdifastsættelse. Scenarie 1 med standardpriser og Scenarie 2 med faktiske priser. Scenarie 3 er en kombination af de to scenarier. Med den endelige værdifastsættelse er principperne i Scenarie 3 fastholdt, bortset fra et tillæg til Billund Kommune, på grund af deres ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lokalisering af det ikke kystnære deponi i Grindsted. Driftsaftaler Der skal på et senere tidspunkt udarbejdes driftsaftaler med de enkelte deponiejere, der nærmere fastlægger præmisser og timepriser for leje af arealer, mandskab og maskiner. Der forventes udarbejdet driftsaftaler vedrørende indvejning, modtagekontrol, aflæssekontrol, kompaktering og afdækning på deponiet. Budgetmodel Der er med baggrund i den udarbejdede driftsplan opstillet en budgetmodel, der angiver såvel resultatbudget, likviditetsbudget, investeringsoversigt og finansieringsoversigt for perioden Der er samtidig kalkuleret en årlig ligevægtstakst pr. ton affald med og uden administrationsomkostninger og budget for sikkerhedsstillelse. Budgetmodellen er revideret i forbindelse med Varde, Sønderborg og Aabenraa Kommunes udtræden af Deponi Syd. Juridiske og aftalemæssige forhold De midlertidige vedtægter, revideret 17. november 2008, er godkendt i de respektive interessenters byråd og efterfølgende godkendt endeligt af tilsynsmyndigheden den 19. maj Med udgangspunkt i de godkendte midlertidige vedtægter er der udarbejdet forslag til vedtægter for det permanente selskab, idet de midlertidige vedtægter ændres på flere punkter for at tilpasse vedtægterne til det fremtidige driftsselskab Indledning og resume.docx 2

6 Et forslag til vedtægter er fremsendt til Statsforvaltningen Syddanmark den 8. januar 2010 med anmodning om en forhåndsgodkendelse. Statsforvaltningen havde to bemærkninger. I 3.2 har vi tilrettet vedtægterne i overensstemmelse med Statsforvaltningens forslag. I 14 vedrørende udtræden af selskabet, har vi fremsendt et ændret forslag til 14 ud fra Statsforvaltningens bemærkninger, og vi afventer Statsforvaltningens godkendelse heraf. Vi har endvidere ændret i 1, Selskabets navn, således dette er Deponi Syd I/S. Yderligere er der i 4.4 tilføjet en passus vedrørende en eksisterende aftale om deponiaffald, der leveres til Affaldsregion Nord I/S fra Haderslev og en del af Kolding og Vejen kommuner. Økonomiske forhold og forudsætninger Køb af aktiver samt andre investeringer ved selskabets driftsstart finansieres i videst muligt omfang ved, at selskabet optager lån i overensstemmelse med gældende regler for kommunal låneoptagelse. Selskabets økonomi er således baseret på lånefinansiering og en driftsøkonomi der i henhold til gældende regler er baseret på hvile i sig selv princippet. Af resultatbudget fremgår, at den vægtede gennemsnitstakst for perioden er beregnet til kr. 298,- pr. ton affald ekskl. statsafgift og moms. Deponitaksten forventes således at kunne holdes på et niveau omkring kr. 300,- per ton ekskl. statsafgift og moms, uden en øget miljø eller klimapåvirkning. Omkostninger til transport fra omlastning til deponeringsanlæg er indregnet i den beregnede deponeringstakst Indledning og resume.docx 3

7 7 2. Tekniske forhold a. Omfang af overtagelser Oversigt samt 3 bilag b. Myndighedsforhold - Oversigt c. Værdiansættelser d. Projektforslag for ændringer ifm. overtagelse e. Projektforslag for omlastning og forsortering f. Projektforslag for etablering af nyanlæg g. Projektforslag for driftsmæssige ændringer

8 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Omfang af overtagelser Deponi Samlet areal ha Heraf overtages af Deponi Syd ha Adskilte perkolatsystemer Driftsmæssige ønsker vedr. sideaktiviteter Grindsted A&G 16,0 6,9 Ja Bibeholdes Driftsmæssige ønsker vedr. gamle etaper Overdragelse bør overvejes Driftsmæssige ønsker vedr. materiel Kompaktor, gummiged, traktor (og brovægt) Driftsmæssige ønsker vedr. personale Bibeholdes Måde deponi 41,12 14,69 Ja Bibeholdes Bibeholdes Kompaktor Bibeholdes Vestfyns A&D 9,0 3,0 Ja Bibeholdes Bibeholdes Intet materiel overdrages Bibeholdes Omlastning og evt. forsortering Deponi Kommentar Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at Grindsted A&G der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. Måde deponi Vestfyns A&D Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. Driftsmæssigt er opfattelsen, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Det er således opfattelsen, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i

9 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i tre etaper som følger (jf. kortudsnit side 2): Etape 1 Enhed 1 Celle ,8 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 2 og 3 Celle ,2 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 4 Celle ,1 ha Opfyldt og afsluttet Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha I brug (aktiv deponeringscelle) Etape 2.1 Enhed 5 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 2.2 Enhed 6 Celle ,2 ha Anlagt, ikke i brug Etape 2.2 Enhed 7 Celle ,6 ha Ikke anlagt Etape 3 Enhed 8 og 9 Celle ,9 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 16 ha, hvoraf ca. 6,9 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Billund Kommune har givet udtryk for, at det bør overvejes, at Deponi Syd overtager hele deponiet, inkl. ældre og afsluttede etaper. Dette begrundes bl.a. med behovet for personale til monitering af perkolatmængde og kvalitet samt monitering af grundvandsboringer i kontrolprogrammet for Grindsted A&G. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Billund Kommune. Materiel Billund Kommune har oplyst følgende liste over materiel, som det vil være relevant at Deponi Syd overtager: Affaldskompaktor: Hanomag CL 240, årgang 1997, ca driftstimer. Gummiged: Ljungby L15, årgang 2009 (leveres primo marts 2009). Traktor med kost og vandvogn: Fiat 780, årgang 1983, ca driftstimer. Brovægt, inkl. software og hardware til betjening af brovægt: ScanX, version 3.5. Infrastruktur til deponiet (veje, hegn m.v.) Perkolatanlæg. Personale Alt personale forbliver hos Billund Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres ifm. den nuværende omlastning, som er placeret på etape 3. Billund Kommune anbefaler, at der etableres en samlet og koordineret løsning for omlastning m.v. 9 1

10 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 24. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet udarbejdet juli Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 49, 2006), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2006 ifm. behandlingen af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i forslag til Kommuneplan i overensstemmelse med tillæg nr. 49. Der er ikke udarbejdet lokalplan for deponiet. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 2. oktober 2006 for etablering, indretning og drift af nye celler og 2.2.2, samt påbud vedr. drift, nedlukning og efterbehandling af opfyldte og afsluttede etaper m.v. Revision af miljøgodkendelse meddelt 17. marts 2009 omfattende samtlige fremtidige deponeringsenheder, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ). Ibrugtagning af fremtidige etaper/celler forudsætter udarbejdelse af detailprojekt og godkendelse af tilsynsmyndigheden før etablering Overtages af Deponi Syd Snitflade mellem deponiområder Beholdes af Billund Kommune 10 2

11 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i følgende etaper og deponeringsområder (jf. kortudsnit side 2): Affaldsdepot ,64 ha Opfyldt og afsluttet Asbestdepot 0,36 ha I brug (indtil juli 2009) Etape 1 4,66 ha I brug (indtil 1. juni 2009) Etape 2 3,88 ha Opfyldt og afsluttet Deponeringsområde 3 7,50 ha Ikke anlagt (etape 3A anlægges maj/juni 2009) Deponeringsområde 4 3,68 ha Ikke anlagt Deponeringsområde 5-5A 1,56 ha Ikke anlagt Deponeringsareal 5A 1,89 Ikke anlagt (påregnes anvendt til jorddeponi) Del af deponeringsområde 6 1,95 ha Ikke anlagt, p.t. ballelager Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 41,12 ha, hvoraf ca. 14,69 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der er en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra aktive og fremtidige etaper. Ud fra driftsmæssige betragtninger er der givet udtryk for, at alene aktive og fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Esbjerg Kommune. Materiel Ud fra driftsmæssige betragtninger er opfattelsen, at det kun er relevant at affaldskompaktoren overtages af Deponi Syd: Affaldskompaktor: CAT 966, årgang 1997, ca driftstimer. Salgspris oplyst af Esbjerg Kommune er i størrelsesordenen kr iflg. Stallex A/S (forhandler) Andet nødvendigt driftsmateriel kan i givet fald lejes af Esbjerg Kommune/affaldsafdelingen. Personale Alt personale forbliver hos Esbjerg Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Omlastning og evt. forsortering kan etableres på deponeringsområde 4 tæt ved modtageområdet. 11 1

12 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Måde Deponeringsanlæg 17. februar 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan er tilgodeset via VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 samt den meddelte miljøgodkendelse fra Hele deponiet er medtaget i Regionplan 2012 (tillæg nr. 2, 2003), samt i forslag til Regionplan VVM-redegørelse udarbejdet i 2003 ifm. udarbejdelse af regionplantillægget. Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen , jf. Kommuneplanændring Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr. 280, 1993 med tillæg nr.1 til lokalplan nr. 280, juni Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 13. juli 2004 for etablering, indretning og drift af deponeringsenheden 3A, deponeringsenhederne 5A 5D samt celle 4A.1 m.v. Beholdes af Esbjerg Kommune Snitflade mellem deponiområder Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Enhed 5A Beholdes af Esbjerg Kommune 12 2

13 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Omfang af overtagelser Arealer Deponiet er opdelt i deponeringsområderne A.1, A.2, A.3 og A.4 (jf. kortudsnit side 2). Etape A.1 og A.2 2,0 ha Opfyldt og afsluttet Etape A.3 2,0 ha I brug (indtil juli 2009, slutafdækning påbegyndt). Etape S1 og S2 2,0 ha Slaggebed S1 lukket i Del af S1 benyttes p.t. til midlertidigt oplag og håndtering af træ til sortering og neddeling, genanvendelse og forbrænding. Slaggebed S2 aldrig anlagt og benyttes til oplag af ler til membran og jord til afdækning. Etape A.4 3,0 ha Ikke anlagt Som udgangspunkt vil de med kursiv anførte dele af deponiet blive overtaget af Deponi Syd. Det samlede deponiareal er således ca. 9 ha, hvoraf ca. 3 ha overtages af Deponi Syd. Perkolatsystemet er og vil blive etableret således, at der kan opnås en klar adskillelse af perkolat, som kommer fra opfyldte og afsluttede etaper og fra fremtidige etaper. Middelfart Kommune har givet udtryk for, at alene fremtidige deponeringsenheder skal overtages af Deponi Syd. Sideaktiviteter Alle sideaktiviteter forbliver hos Middelfart Kommune. Materiel Nuværende kompaktor er lejet. Driftsaftale kan etableres for andet materiel. Personale Alt personale forbliver hos Middelfart Kommune, dvs. det nuværende personale hyres på lejebasis via driftsaftale af Deponi Syd ifm. deponeringsaktiviteter. Omlastning/forsortering Middelfart Kommune finder, at omlastning og evt. forsortering bør ske på den del af arealet som er udlagt til deponi, dvs. Etape A.4. Kommunen er af den opfattelse, at omlastning m.v. ikke kan ske på de øvrige arealer, som ifølge aftale med SKAT gøres ikke-afgiftsbelagte i En nærmere analyse af pladsbehov til omlastning m.v. er nødvendig for at kunne afklare eventuelle alternative placeringsmuligheder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der vil være tale om en begrænset mængde deponeringsegnet affald der skal omlastet. Det drejer sig om i størrelsesordenen tons/år (kun Middelfart Kommune) og maksimalt ca tons/år (både Middelfart og Assens Kommuner). Endelig skal bemærkes, at der er indgået aftale med Odense Nord Miljøcenter om at Vestfyns A&D aftager i størrelsesordenen tons deponeringsegnet affald fra Odense Kommune til færdigopfyldning af Etape A.3. Til gengæld skal en tilsvarende mængde leveres fra Middelfart og Assens kommuner til Odense Nord Miljøcenter efter nedlukning af Etape A.3 pr. juli

14 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg 10. marts 2009 Myndighedsforhold Overgangsplan for hele deponiet er udarbejdet i Hele deponiet er medtaget i regionplan Hele deponiet er medtaget i Kommuneplanen Hele deponiet er omfattet af lokalplan nr , juli Lokalplanen omfatter ud over selve deponiet et område på ca. 2,3 ha beliggende øst for og i forlængelse af Etape A.1 og A.4. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven meddelt 26. juli Det bemærkes, at etablering af Etape A.4 sandsynligvis vil forudsætte gennemførelse af en VVM-screening og på basis heraf en eventuelt egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Endvidere kan der blive tale om udarbejdelse af en ny lokalplan ifm. etablering af Etape A.4. Snitflade mellem deponiområder Overtages af Deponi Syd Etape A.3 Etape A.4 Beholdes af Middelfart og Assens Kommuner Slaggedepot S1 Oplag af ler og jord (S2) Etape A.1 og A

15 Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Sammenfatning de 3 deponier 16. november 2009 Myndighedsforhold Deponi Overgangsplan udarbejdet Grindsted A&G Ja Juli 2002 Medtaget i Regionplan Ja RP 2012 Medtaget i Kommuneplan Ja KP Lokalplan udarbejdet Nej Miljøgodkendelse meddelt Ja 2/ og 17/ Kommentarer Omfatter celler og samt alle fremtidige etaper/celler, dvs. Enhed 5 (celle 2.1.8), Enhed 7 (celle og 2.2.4) samt Enhed 8 og 9 (celle ) Måde deponi Vestfyns A&D Ja (VVM-redegørelse 2003 og miljøgodkendelse 2004) Ja 2007 Ja RP 2012 Ja RP 2005 Ja KP Ja Ja Nr. 280, 1993 Ja Nr , 1991 Ja 13/ Ja 26/ Omfatter deponeringsenhederne 3A, 5A 5D samt celle 4A.1 Etablering af Etape A.4 vil sandsynligvis forudsætte gennemførelse af en VVMscreening samt en eventuelt efterfølgende egentlig VVM. Der skal med sikkerhed ske udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse iht. til reglerne i MBL. Evt. udarbejdelse af ny lokalplan ved etablering af Etape A.4. 15

16 Kommentarer til værdifastsættelse Bronzevej Kolding Telefon poth 26. november 2009 Kommentarer til værdifastsættelse m.v. Størrelse Størrelse af arealer er opgjort for hele området, som deponeringsanlægget dækker inkl. tidligere arealer udnyttet til deponering, samt den del af det samlede opgjorte areal, som enten p.t. er i drift og kan fortsætte efter juli 2009 eller som i fremtiden vil kunne benyttes til deponering. Sidstnævnte er den del af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Arealerne er svarende til arealerne anført i de tekniske beskrivelser for det enkelte deponeringsanlæg. Kapacitet på deponietape i drift På det enkelte deponeringsanlæg er opgjort den samlede kapacitet i m 3 (svarende til tons) for etaper der er i drift eller allerede er anlagt med henblik på ibrugtagning efter juli 2009, samt den forventede restkapacitet for samme etaper pr. juli Størrelsen af etaperne (samlet og rest) er tilsvarende opgjort i ha. Kapitalomkostninger fordelt på lokalisering, infrastruktur, grundværdi og anlægspris for idriftværende eller anlagte deponietaper. Lokalisering Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til lokalisering af deponeringsanlæg (det forberedende arbejde inkl. VVM m.v.), er søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. For så vidt angår Billund Kommune er ovennævnte fraveget, idet Billund Kommune har haft ekstraordinært store omkostninger til lokalisering af det indenlandske deponi. Således har Billund Kommune oplyst, at der i perioden er anvendt hhv. kr. 3,6 mio. til eksterne konsulenter, og kr. 4,0 mio. til egne ressourcer. Alene de 3,6 mio. kr. er fordelt i forholdet 6,9/16, svarende til kr Infrastruktur Omkostninger i 2009-priser, som skal afholdes til infrastruktur (som er fælles for hele deponeringsanlægget), er tilsvarende søgt opgjort ud fra Rambøll s erfaringstal for denne type opgaver. Den opgjorte omkostning anses for uafhængig af størrelsen af det pågældende deponeringsanlæg. Omkostningen fordeles i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. Grundværdi For grundværdien blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles estimeret grundværdi og i Scenario 2 den offentlige vurdering. 16

17 I det nu foreliggende Scenario 3 (principper for forhandlingsoplæg) i forbindelse med værdifastsættelsen er anvendt en større fælles estimeret grundværdi end vurderet af Rambøll efter ønske fra Rådgivergruppen på mødet den 9. marts Projektgruppen har vurderet prisen på kr pr. ha til en realistisk pris på landbrugsjord og en pris som sandsynligvis vil kunne godkendes af Statsforvaltningen Syddanmark. Etapeværdi anlægspris For etapeværdi anlægspris blev der tidligere i Scenario 1 anvendt en fælles anlægspris i 2009 priser, beregnet af Rambøll for anlæg af deponietaper på kr pr. ha. I Scenario 2 og i det nu foreliggende Scenario 3 er anvendt omkostninger oplyst og dokumenteret af de enkelte deponier, som herefter er fremskrevet til 2009 prisniveau med 6 % p.a. Grunden til den forholdsvis høje anlægspris for Måde deponi er, at der før selve deponietapen kunne anlægges blev afholdt omkostninger på ca. kr til opfyldning af en lergrav beliggende under hele etape 3A. Indregnes disse ekstraordinære omkostninger i det endelige volumen for etape 3A, vil anlægsprisen regnet i kr. pr. kubikmeter svare til andre deponier. Omkostningerne er fordelt i henhold til andel af det samlede areal, som i givet fald overtages af Deponi Syd. I Scenario 3 dateret 8. oktober 2009, er Grindsted Affalds- og Genbrugscenter revideret svarende til Billund Kommunes anlægskartotek for entreprisearbejdet. Udstyr som overtages Udstyr, som overtages, er prissat på basis af oplyste værdier fra kommunerne eller som vurderet af Rambøll. Prissætningen kan eventuelt bekræftes ved vurdering udført af en maskinhandler. Afsluttende bemærkning De efterfølgende skemaer med input til drift for henholdsvis , og er anvendt til opstilling og beregning af resultatbudgettet under pkt. 5b. 17

18 Scenario 3 Deponi Syd I/S - principper for forhandlingsoplæg (værdifastsættelse) Værdifastsættelse af deponier i region Syddanmark Vest 2009 Deponi Navn Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, ,0 0 Måde Deponeringsanlæg * 41,12 14, ,35 1, ,0 32 Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, ,5 41 Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponietape under etablering i 2009 Grundlag for værdisætning og åbningsbalance Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i (inkl. forrentning med 6 % af anlægsinvesteringer afholdt i 2006, 2007 og 2008) Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur bortset fra Grindsted A&G, hvor aftalte priser er anvendt ***) Pris pr. m3 er beregnet svarende til den endelige fyldhøjde på det areal, som dækkes af etapen Scenario 3 Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Analyse af deponietape i drift Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi Kapacitet Anlægspris *** Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha M 3 /m 2 Kr./m 3 Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Dozer/dumper Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde (som oplyst) Grindsted (vurderet af Rambøll) I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

19 Scenario 3 Deponi Syd I/S Input til drift Beregnet værdi af anlagte deponietaper i region Syddanmark Vest til estimering af driftsbudget Deponi Navn Størrelse Kapacitet på deponietape i drift Kapitalomkostninger Beregning af ejendomsskat Hele området Evt. køb Deponi Syd Volumen Restvol. Areal Restareal Lokalisering** Infrastruktur** Grundværdi Etapeværdi anlægspris Samlet Grundværdi off. vurdering Grundværdi off. vurdering Ha Ha M 3 M 3 Ha Ha Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr./ha Kr. Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg 9,00 3, ,00 0, Måde Deponeringsanlæg* 41,12 14, ,35 1, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter 16,00 6, ,44 1, Samlet 66,12 24, ,79 2, *) Deponiafsnit under etablering i 2009 **) Standardpriser anvendt for lokalisering og infrastruktur Scenario 3 Grundlag for driftsomkostninger og deponitakst Kr. Lokalisering af hele området Grundværdi Kr./ha Lokalisering Estimeret handelspris Planlægning Miljøvurderinger Værdi af deponietape med anlægspris 2009 niveau Kr. Ansøgninger Vestfyns Deponi Måde Deponi 3A1 i (inkl. opfyldning af lergrav under hele etape 3A (3A1, 3A2 og 3A3) med sand, pris kr ) Infrastruktur for hele området Grindsted Deponi og i Vejanlæg Ledningsanlæg Moniteringsbrønde Hegn og beplantning indeholder miljøgodkendelse af etapen (detailprojekt), membran, perkolatopsamlingssystem, anlæg af interim veje m.v. Anlægspris forrentet med 6 % p.a. fra anlægstidspunkt frem til Udstyr som overtages Kompaktor Gummiged Fejemaskine Samlet Kr. Kr. Kr. Kr. Vestfyns 0 Måde Grindsted I alt \\ODENSEFIL\SAGARKIV\2008\ \dok\G CLSA.xls :39 4

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere