1. Resume Introduktion Baggrund Formål med IT-analysen Fremgangsmåde og projektforløb IT-analysens disposition 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11"

Transkript

1 21. februar 2005

2 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion Baggrund Formål med IT-analysen Fremgangsmåde og projektforløb IT-analysens disposition IT-analyse af tinglysningen Nuværende IT-understøttelse af tinglysningen IT-understøttelse af den fremtidige tinglysning Analyse af mulighederne for at automatisere og understøtte prøvelse af de enkelte dokumenter IT-arkitektur for digitalisering af tinglysningen Sikkerhedsløsning Konsekvenser for det eksisterende tinglysningsregister Digitalisering af akterne Omkostningsskøn Implementeringsplan Ejendomsdata Kortlægning af nuværende systemer vedrørende ejendomsdata Ejendomsdatanøgle i forbindelse med tinglysningsregistret Datamodel for ejendomsdata Etablering af en integreret systemarkitektur for hele ejendomsdataområdet Samfundsøkonomiske konsekvenser Baggrund Fremgangsmåde Forudsætninger og afgrænsning Datagrundlag og analysemetode Konsekvenser af en digitalisering Samlede samfundsøkonomiske konsekvenser Følsomhedsanalyse Perspektivering Bilag Bilag A: 29. Andre tinglysningsdokumenter Bilag B: Tinglysninger af fast ejendom Bilag C: Omkostning pr. tinglysningssag Bilag D: Nuværende generiske arbejdsgang i tinglysningen Bilag E: Den fælles logiske datamodel for ejendomsdataområdet 176

3 6.6. Bilag F: Ændringer i den fælles logiske datamodel siden tilblivelsestidspunkt Bilag G: Forretningssyn for tinglysningen Bilag H: Fællesskab af begreber Bilag I: Registeransvarlige virksomheder 180

4 Nærværende rapport beskriver resultatet af en IT-analyse af tinglysningen som er blevet gennemført i perioden 16. september 31. oktober Analysen vurderer i hvilket omfang det er muligt at digitalisere og automatisere tinglysningen af fast ejendom således at borgere, professionelle aktører som f.eks. banker, realkreditinstitutioner og advokater digitalt kan foretage anmeldelse af dokumenter, hvorefter disse tinglyses automatisk i nær realtid. Analysen beskriver den IT-understøttelse, der kan etableres af de enkelte trin ved den formelle og juridiske prøvelse, samt i overordnede træk den IT-arkitektur, der bør etableres for at sikre en hensigtsmæssige IT-understøttelse for borgerne og de professionelle aktører. Endvidere er skitseret hvorledes der etableres en tilfredsstillende sikkerhedsløsning for den digitale tinglysning. Det vurderes at med anvendelse af en digital signatur baseret på OCES certifikater har en digitaliseret og automatiseret tinglysning et sikkerhedsniveau som er fuldt på højde med sikkerhedsniveauet for den nuværende papirbaserede tinglysning. I forbindelse med anmeldelse af tinglysningsdokumenter er det en væsentlig fordel, at borgeren har mulighed for, at anvende en mobil digital signatur, således at borgeren kan anvende denne hos en anmelder som f.eks. en bank, et realkreditinstitution eller en advokat. Der er en række muligheder for at etablere en sådan mobil digital signatur, men endnu ikke en udbredt løsning, således at det er muligt at anvende OCES certifikater mobilt. Analysen peger på at der indtil en sådan løsning er etableret kan anvendes en pinkodeløsning, hvor borgeren ved hjælpe af et OCES certifikat, installeret på borgerens PC, opnår en unik pinkode som kan anvendes i forbindelse med tinglysningen til brug for en samlet anmeldelse hos en professionel aktør. Der er videre foretaget en vurdering af hvorvidt den fremtidige digitaliserede og automatiserede tinglysning bør baseres på videreudvikling af det eksisterende tinglysningsregister eller hvorvidt dette bør baseres på nyudvikling. En forudsætning for at anvende det eksisterende tinglysningsregister er, at der foretages grundlæggende omlægninger af det eksisterende tinglysningsregisters system- og dataarkitektur. Den grundlæggende tekniske arkitektur er fra 1987/88 og er baseret på en central forespørgselsdel som batch opdateres med opdateringer fra de decentrale installationer hvor ajourføringen foregår ved hver af de 82 byretter. Endvidere er udbredelsen af de udviklingsværktøjer og den databaseplatform, som anvendes i det eksisterende tinglysningsregister fortsat faldende og det er nødvendigt af hensyn til at fremtidssikre den nuværende databaseplatform at migrere til en mere udbredt og standardiseret platform. Det vurderes at den nuværende funktionalitet og skærmbilleder skal ændres væsentligt da disse er designede til at blive anvendt af tinglysningsmedarbejdere, mens det fremtidige system skal understøtte et behov således at borgere, realkreditinstitutioner og advokater selvstændigt kan foretage tinglysningen.

5 Den nuværende brugerfunktionalitet er imidlertid bundet til de eksisterende skærmbilleder. Det vil således kræve væsentlige omprogrammeringer af applikationslogikken, hvorfor den reelle genanvendelse af applikationslogikken vil være begrænset. Når de nødvendige ændringer af arkitekturen og den teknologiske platform er gennemført, er anvendelsen af selve funktionaliteten således fortsat begrænset, hvorfor det vurderes, at det fremtidige tinglysningssystem bør baseres på nyudvikling på en ny platform frem for på en videreudvikling af det eksisterende tinglysningsregister. Det er skønnet, at etableringsomkostningerne for det fremtidige tinglysningssystem er i størrelsesordenen mio. kr. og at de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgør i størrelsesordenen mio. kr. om året. Disse skøn er forbundet med usikkerhed. Tinglysningsregisteret omfatter i dag registreringer vedrørende adkomster, pantebreve og servitutter, men omfatter ikke den fulde dokumentation dvs. digital adgang til dokumenterne i akten, som er arkiveret ved den enkelte byret. En fremtidig digitaliseret tinglysning forudsætter, at akten indskannes og gøres tilgængelig digitalt, således at brugeren af det fremtidige tinglysningssystem har adgang til de enkelte dokumenter i akten. Akten udgør i dag 82 mio. papirer samlet set og er fordelt med 2.1 mio. aktmapper på gennemsnit 40 sider. Digitalisering af akten er et omfattende projekt, som vil strække sig over en årrække. Der er i analysen anført forskellige modeller for indskanning af akten hvor indskanningsperioden varierer for de enkelte modeller. Afhængig af valg af model og de forudsætninger, som er knyttet til digitalisering af akten skønnes det at omkostningerne for digitalisering akten udgør i størrelsesordenen mio. kr. Dette er skøn som er forbundet med betydelig usikkerhed, hvor en væsentlig usikkerhedsfaktor er den gennemsnitlige indskanningstid pr. side i akten. Der er i samarbejde med Søren Sørup Hansen, dommer ved Retten i Århus og ekspert indenfor tinglysning, vurderet i hvilket omfang det er muligt at automatisere tinglysningen under forudsætning af, at den ovenstående IT-understøttelse etableres. Vurderingen er baseret på en gennemgang af de kontroller, der gennemføres i forbindelse med den manuelle tinglysning, og herunder en vurdering af i hvilket omfang det er muligt at automatisere tinglysningen ved en passende IT-understøttelse. Automatiseringspotentialet vurderes samlet højt for behandling af skøder og pantebreve, men der er fortsat en række tilfælde tinglysningsdokumenter, som kræver en mere manuel sagsbehandling og prøvelse. Samlet set skønnes, at det er muligt at reducere den nuværende manuelle sagsbehandling med ca. 69 %, hvilket svarer til et effektiviseringspotentiale på 245 årsværk, som er baseret på en vurdering af i hvilket omfang den manuelle ressourceindsats reduceres i forbindelse med digitaliseringen og automatisering af tinglysningen af de forskellige dokumenttyper.

6 Der er endvidere gennemført et skøn vedrørende de samfundsøkonomiske konsekvenser,der er forbundet med en automatiseret tinglysning i nær realtid for borgere, banker, realkreditinstitutioner og advokater. Vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser er foretaget for tinglysninger, der vedrører tinglysning af fast ejendom, og omfatter skøder, realkreditpantebreve, og ejerpantebreve. Kvantificeringen omfatter udelukkende de direkte konsekvenser, mens indirekte konsekvenser er behandlet mere kvalitativt. Analysen er baseret på interview med aktører udpeget af Finansrådet, Realkreditrådet og Advokatrådet, herunder er der gennemført interviews med to udvalgte banker, to udvalgte realkreditinstitutioner og formanden for Danske Boligadvokater. Vurderingen af effekten for borgerne tager afsæt i de ovennævnte interviews, hvor de professionelle aktører har søgt at belyse borgernes tidsmæssige og finansielle besparelser som følge af en digitaliseret tinglysning. Besparelsen for borgeren består primært af en reduktion i de finansielle omkostninger i forbindelse med kurssikring, bankgarantier og finansielle omkostninger som følge af deponering af salgsprovenu. Besparelserne for de professionelle aktører består primært af en reduktion i sagsbehandlingstiden, samt besparelser til porto, papir og print, samt arkivplads. Effekterne er opregnet fra transaktionsniveau til samfundsniveau. Opregningen er foretaget på baggrund af tilgængelig statistik for samlede årlige tinglysninger af fast ejendom, samt statistik for pengeinstitutters, realkreditinstitutioners og advokaters andel af samlede tinglysninger. De samlede årlige samfundsøkonomiske konsekvenser vurderes at være i størrelsesordenen mio. kr. hvoraf ca. 70 mio. kr. udgør besparelsen for borgerne. Inkluderes de afledte besparelser i forbindelse med en reduktion i antallet af kundemøder, bliver den samlede samfundsøkonomiske besparelse på mellem 300 og 400 mio. kr. pr. år hvoraf ca. 100 mio. kr. udgør besparelsen for borgerne. Det skal understreges, at de angivne besparelser er et kvalificeret skøn, baseret på få interviews, der dog dækker markedet bredt. Resultatet er derfor forbundet med en væsentlig usikkerhed. Den konkrete besparelse afhænger af en række parametre herunder antal tinglysningssager, gennemsnitlig friværdi og rente på alternativ placering.

7 Af regeringsgrundlag II fremgår, at regeringen ønsker at gøre tinglysningen af fast ejendom "papirløs". Et af skridtene på vejen mod en papirløs tinglysning er, at tinglysningen gennemdigitaliseres og i videst muligt omfang automatiseres med henblik på en effektiv tinglysning og et højt serviceniveau over for borgere og virksomheder. Målet er, at det er muligt at gennemføre tinglysningen af fast ejendom i realtid ved: At borgere, virksomheder mv. kan anmelde rettigheder elektronisk via internettet inkl. betaling hvis påkrævet. At anmeldte rettigheder umiddelbart efterfølgende automatisk prøves. At relevante ejendomsdata opdateres i processen. At tinglysningen herved er gennemført, og at anmelder herefter tilsendes en kvittering for opnået (eller afvist) lysning. Effekterne af gennemdigitaliseringen og automatisering af tinglysningen af fast ejendom skal udmønte sig i en række gevinster for tinglysningens interne som eksterne brugere. Herunder: At tinglysningen af fast ejendom effektiviseres for alle aktører i sikkerhedsmæssigt trygge rammer. At man forbedrer kundeservicen væsentligt over for borgeren ved at kunne præsentere valide tinglysningsdata i en samlet løsning, der kan foretages opslag i fra internettet. At der opnås en række samfundsmæssige gevinster, idet borgerne eksempelvis kan spare udgifter til bl.a. kurssikring og mellemfinansiering. At de professionelle aktører i form af banker, realkreditinstitutter, advokater og ejendomsmæglere via en særlig adgang til tinglysningssystemet, herunder eventuelt ved integration fra egne ITsystemer, kan foretage anmeldelser og straks modtage svar fra Tinglysningen om resultatet af den automatiserede prøvelse på egen skærm.

8 Der vil i IT-analysen blive lagt størst vægt og fokus på IT-analysen af selve tinglysningen af fast ejendom, herunder tinglysningsregisteret og de ejendomsrelaterede data, som indgår direkte i en fremtidig automatiseret tinglysning. Parallelt med nærværende IT-analyse gennemføres en analyse af den fremtidige organisering af Danmarks Domstole, herunder tinglysningen. Selvom der her arbejdes med flere modeller (regional, central og privat) tages udgangspunkt i, at tinglysningen samles i én central statslig tinglysningsenhed, idet konsekvenserne af den regionale og private model mest hensigtsmæssigt kan beregnes som korrektioner til den centrale model. I forhold til at igangsætte en digitalisering ønskes gennemført en IT-analyse af tinglysningen af fast ejendom, som belyser følgende: Gennemdigitalisering og automatisering af tinglysningen: En teknologisk vurdering af hvorvidt det er muligt at digitalisere og automatisere tinglysningen i det omfang, som er anført ovenfor. En vurdering af hvorvidt der findes tilfredsstillende sikkerhedsløsninger i forbindelse med den digitale tinglysning. En kortlægning af hvilke konsekvenser dette vil have i forhold til det nuværende tinglysningsregister, herunder en vurdering af hvorvidt det er nødvendigt at nyudvikle dette fra grunden eller alternativt at renovere dette, herunder evt. at placere data i andre ejendomsregistre. En vurdering af nødvendigheden (for tinglysning i realtid) af og muligheden for at etablere en fælles ejendomsdatanøgle, som kan bruges til at udveksle data direkte mellem de forskellige ejendomsregistre, som anvendes direkte i forbindelse med tinglysningen. En vurdering af hvilke relevante modeller herunder modeller, hvor opgaven udliciteres til private der er for hvorledes Akterne kan digitaliseres og implementeres i det fremtidige tinglysningsregister over en årrække samt de økonomiske konsekvenser heraf. En vurdering af omkostningsniveauet med hensyn til at få en privat IT-virksomhed til at udvikle og implementere en digitaliseret og automatiseret tinglysning samt et overslag over de efterfølgende driftsog vedligeholdelsesomkostninger. Ejendomsrelaterede data En overordnet vurdering af den datamodel, der fremgår af Ejendomsdata -bogen, eller eventuelle senere versioner af denne, med henblik på at kunne beskrive den ejendomsdatamæssige

9 henblik på at kunne beskrive den ejendomsdatamæssige sammenhæng, data fra tinglysningen indgår i. I forlængelse heraf en skitsering af hvorledes det er muligt at digitalisere tinglysningen således, at tinglysningen på langt sigt gennem et antal afmålte implementeringsskridt kan/ikke forhindres i at indgå i en samlet mere integreret systemarkitektur for hele ejendomsdataområdet. Samfundsøkonomiske konsekvenser Et økonomiske overslag vedrørende de samfundsøkonomiske besparelser, der er forbundet med at digitalisere og automatisere tinglysningen i forhold de professionelle aktører, som omfatter banker og realkreditinstitutioner, samt besparelser for den almindelige borger. Der vil i IT-analysen blive lagt størst vægt og fokus på IT-analysen af selve tinglysningen, herunder tinglysningsregisteret og de ejendomsrelaterede data, som indgår direkte i en fremtidig automatiseret tinglysning. Det overordnede analysedesign består af en kortlægning, analyse og afrapporteringsfase, som det er illustreret i nedenstående figur og er gennemført i tidsperioden d. 16. september 26. oktober 2004.

10 Kortlægningen sigter på at indsamle og strukturere faktuel information omkring tinglysning og ejendomsdata i dag. Der fokuseres derefter på at forstå problemstillinger, begrænsninger og muligheder i nuværende systemer set i forhold til den overordnede målsætning om en digitaliseret og automatiseret tinglysning. Der gennemføres herefter en række analyser med hensyn til de systemmæssige muligheder og konsekvenser i forhold til den fremtidige digitaliserede og automatiserede tinglysning, som skal gennemføres i noget nær realtid. Endvidere analyseres de samfundsøkonomiske konsekvenser af den fremtidige automatiserede tinglysning og mulighederne for at skabe en sammenhængende systemarkitektur for de øvrige ejendomsrelaterede systemer. Endelig udarbejdes rapporten for den samlede analyse. Kortlægningen og analysen har inddraget en række interessenter gennem interview og udlevering/gennemgang af relevant baggrundsmateriale: I forbindelse med kortlægning og analyse af den fremtidige tinglysning er der således gennemført interview med følgende: Dommer Søren Sørup Hansen, Århus byret. Domstolsstyrelsens IT-kontor. CSC som vedligeholder og driftsafvikler det eksisterende tinglysningsregister. ToldSkat. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

11 En leverandør af en integreret løsning til dokumenthåndtering, herunder indskanning og opbevaring. I forbindelse med kortlægning og analyse af ejendomsdata er der således gennemført interview med følgende: Kort & Matrikelstyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen. I forbindelse med kortlægning og analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af den automatiserede og digitaliserede tinglysning er der således gennemført følgende interview: Finansrådet, herunder 2 udvalgte banker. Realkreditrådet, herunder 2 udvalgte realkreditinstitutioner. Advokatrådet.! I det følgende er resultaterne af IT-analysen beskrevet således, at der i afsnit 3 beskrives vores analyse og vurderinger i relation til den fremtidige digitalisering og automatisering af tinglysningen samt de ejendomsrelaterede data, der umiddelbart indgår i tinglysningen. Herefter beskrives den samlede analyse af de ejendomsrelaterede data, samt hvorledes digitaliseringen af tinglysningen gennem et antal afmålte implementeringsskridt kan/ikke forhindres i at indgå i en samlet mere integreret systemarkitektur for hele ejendomsdataområdet. Endelig er der i hovedafsnit 5 anført et økonomisk overslag over de samfundsøkonomiske besparelser, der er forbundet med at digitalisere og automatisere tinglysningen. De samfundsøkonomiske konsekvenser omfatter gevinsterne for en række professionelle aktører i form af banker, realkreditinstitutioner og advokater samt for borgeren.

12 I nærværende afsnit 3 er en række forhold vedrørende den nuværende tinglysning og fremtidige forhold beskrevet. I afsnit 3.1 opridses kort hvilke processer, den nuværende tinglysning består af, samt hvorledes disse er IT-understøttet. I afsnit 3.2 er den fremtidige IT-understøttelse af tinglysningen overordnet beskrevet. Afsnittet opridser, hvorledes den fremtidige IT-understøttelse finder sted uafhængigt af hvilke dokumenter, der fremsendes til tinglysning. I afsnit 3.3 vurderes i hvilket omfang, det er muligt at automatisere behandlingen af de enkelte dokumenttyper, som anmeldes til tinglysning. I afsnit 3.4 beskrives den IT-arkitektur, som forventes at understøtte den fremtidige tinglysning i afsnit 3.4. I afsnit 3.5 er sikkerhedsmæssige aspekter af den fremtidige IT-understøttelse beskrevet. I afsnit 3.6 vurderes, hvorvidt den fremtidige tinglysning skal baseres på det eksisterende tinglysningsregister, eller om dette bør nyudvikles. Uafhængigt af resultatet af denne vurdering anvendes benævnelsen det fremtidige tinglysningssystem. I afsnit 3.7 beskrives, hvorledes det er muligt at digitalisere akten, herunder skønnes de omkostninger, der er forbundet herved. I afsnit 3.8 er der foretaget et omkostningsskøn vedrørende etablering af det fremtidige tinglysningssystem samt de efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. I afsnit 3.9 er der endelig skitseret et forslag til en overordnet implementeringsplan for digitalisering af akten samt etablering af det fremtidige tinglysningssystem. "#$ I det følgende er beskrevet, hvorledes den nuværende tinglysningsproces er understøttet af det eksisterende tinglysningsregister. I afsnit 3.6 er givet en mere detaljeret beskrivelse af de systemmæssige forhold omkring tinglysningsregistret. "#$% Den nuværende tinglysningsproces eller sagsgang for tinglysningen består af en række underprocesser, som vist i følgende figur:

13 Tinglysning - Underprocesser Modtage sag Kasseregistrering Håndtering af akter Tingbogsregistrering Afslutte sag Håndtering af frister Håndtering af storkunder Håndtere Afsendelse af afgiftsprøvelser post til ToldSkat Tinglysning Underprocesser. Håndtering af tlf. tingbogsoplysninger Håndtering af tingbogsattester og udskrifter Håndtering af personlige henvendelser Den logiske sammenhæng, og dermed den rækkefølge hvori de enkelte underprocesser udføres, er vist i bilag D. Det skal nævnes, at sagsgangen er generisk, idet der kan være tale om (små) forskelle mellem de enkelte retskredse. Således optræder den såkaldte dagbogsregistrering ikke som en selvstændig underproces, idet dagbogsregistrering i visse retskredse udføres som en del af tingbogsregistreringen (dagbogsog tingbogsregistrering udføres samtidig), mens den i andre retskredse udføres som en selvstændig aktivitet. Dette anses dog ikke for at have nogen praktisk betydning. I det følgende er kort beskrevet de enkelte underprocesser, og de aktiviteter, som udføres som en del af processerne. Modtage sag består i, at tinglysningen (tinglysningskontoret i hver enkelt retskreds) modtager de enten fremsendte eller personligt afleverede papiranmeldelser. Herefter foretages en såkaldt formel prøvelse, som består i et check af grundlæggende krav såsom check af genpart, betalingsanvisninger og lignende. Såfremt anmeldelsen inkluderer betaling udføres Kasseregistrering, se nedenfor. Anmeldelser, som modtages inden kl. 12 på en given dag, opfattes som værende anmeldt samtidig. Tingbogsregistrering består indledningsvis i, at der udføres en formel prøvelse eller et indledende check af, om de formelle krav til anmeldelsen er opfyldt. Såfremt de formelle krav er opfyldt, udføres den såkaldte juridiske prøvelse, hvor indhold, prioritet og dispositionsret bliver prøvet.

14 I tilfælde af at anmeldelsen kan tinglyses, bliver anmeldelsen registreret i tinglysningsregistret (tingbogen), som på baggrund af de indtastede oplysninger foretager diverse automatiske opslag i tingbogen selv, f.eks. indhentning af en adresse på baggrund af et telefonnummer og lignende. Tingbogsregistreringen indeholder også et check og efterfølgende indtastning af afgiftsbeløb samt evt. anmærkninger. Såfremt der er tale om en såkaldt storkunde, udføres Håndtering af storkunder, og i tilfælde af afgiftsprøvelser udføres Håndtering af afgiftsprøvelser til ToldSkat, se nedenfor. Uanset om anmeldelsen kan tinglyses eller ej, afsluttes tingbogsregistreringen med at anmeldelsen påføres en tinglysningspåtegning, og genpart påsættes tinglysningsgenparten. Afslutte sag består i, at Håndtering af akter udføres, se nedenfor. Afsendelse af post består indledningsvis i, at der udføres en kvittering for alle dagens anmeldelser samt foretages en udskrift af den såkaldte dagbog. Dagbogen er en integreret del af tinglysningsregistret og udgør i praksis en liste over alle aktiviteter, som er udført i forbindelse med en given anmeldelse. Endvidere bliver alle dagens tinglyste anmeldelser, som omhandler skøder og nye pantebreve, bekendtgjort i Tingbladet. Tingbladet er en del af Overførsel af data mellem tinglysningsregistret og Tingbladet sker dagligt og automatisk, men forudsætter at ovennævnte kvittering er udført. Som det sidste bliver den originale anmeldelse returneret til anmelderen via almindelig post. Kasseregistrering består i at håndtere betaling af tinglysningsafgift i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en storkunde. Betaling af tinglysningsafgift kan foretages enten via check, kontooverførsel, dankort eller som kontantbetaling. Kasseregistrering afsluttes med, at beløbet stemples ind på anmeldelsen. Håndtering af frister er en følge af, at anmeldelser i visse tilfælde kan tinglyses med frist. Tinglysningsregistret foretager automatisk et løbende check af, om tidsfristen for anmeldelser, som er tinglyst med frist, er overskredet. Såfremt tidsfristen er overskredet, bliver anmeldelsen automatisk slettet i tinglysningsregistret.

15 Hver måned bliver der genereret en liste fra tinglysningsregistret, som viser de anmeldelser, som er blevet slettet. Listen benyttes som udgangspunkt til at opdatere den såkaldte akt. Håndtering af storkunder består i, at der foretages et check og efterfølgende indtastning af afgiftsbeløb i tinglysningsregistret. Det skal nævnes, at der i dag foreligger et løsningsforslag, som afventer en beslutning hos ToldSkat, med henblik på at lette det opfølgende arbejde for storkunder i forbindelse med fakturering. I dag kan storkunder ikke direkte se af fakturaen fra ToldSkat, som varetager fakturering på vegne af tinglysningen, hvilken kunde som de enkelte fakturabeløb vedrører. Ønsket er, at storkunder i forbindelse med anmeldelsen kan medprinte f.eks. en stregkode, som unikt identificerer kunden. Stregkoden skal følge anmeldelsen under hele tinglysningsprocessen inkl. på fakturaen fra Told- Skat og vil således kunne benyttes af storkunden i forbindelse med opfølgning internt. Ovenstående stregkodeløsning vil ikke umiddelbart kunne anvendes i den fremtidige tinglysning, se afsnit 3.2. Håndtering af afgiftsprøvelser består i, at der foretages en udskrift og efterfølgende udsendelse af materiale til ToldSkat. Materialet udsendes på papir af hensyn til påstempling af beløb. Det skal nævnes, at som oftest anmodes ikke om materiale retur fra ToldSkat. I tilfælde af at ToldSkat returnerer det originale dokument, skal dette videresendes til anmelderen, mens, er der tale om en kopi af ToldSkats afgørelse, foretages der intet. Der er dog enkelte tinglysningskontorer, som noterer i tinglysningsregistret, at de har udsendt materiale til ToldSkat. På disse kontorer er man nødsaget til at fjerne noteringen fra tinglysningsregistret. Håndtering af akter består i, at genparten lægges i den såkaldte akt(mappe). I tillæg håndteres arkivering, idet pantebreve arkiveres i 3 år, hvorefter de slettes, mens øvrige dokumenter arkiveres i 10 år, hvorefter de sendes til landsarkivet. Opsamling af dokumenter, som skal sendes til landsarkivet, foretages 1 gang årligt og udføres af de enkelte retskredse. Håndtering af telefoniske tingbogsoplysninger består af de serviceaktiviteter, som følger af, at personer henvender sig telefonisk til tinglysningen. Aktiviteter vil være en kombination af de aktiviteter, som udføres som en del af de øvrige processer.

16 Håndtering af tingbogsattester og udskrifter består for tingbogsattesters vedkommende i en udskrift og efterfølgende udsendelse af attesterne til eksterne aktører som banker og realkreditinstitutioner. For udskrifters vedkommende består dette i en udskrift af (hele) akter til eksterne aktører som advokater og ejendomsmæglere.! Håndtering af personlige henvendelser består af de serviceaktiviteter, som følger af, at personer henvender sig personligt til tinglysningen. Aktiviteter vil være en kombination af de aktiviteter, som udføres som en del af de øvrige processer. " Som det fremgår af beskrivelsen af de enkelte underprocesser ovenfor, er det ikke alle underprocesser, som direkte involverer tinglysningsregistret. I nedenstående figur er de underprocesser, som direkte involverer tinglysningsregistret markeret med gråt. Tinglysning - Underprocesser Modtage sag Kasseregistrering Håndtering af akter Tingbogsregistrering Afslutte sag Afsendelse af post Håndtering af frister Håndtering af storkunder Håndtere afgiftsprøvelser til ToldSkat Håndtering af tlf. tingbogsoplysninger Håndtering af tingbogsattester og udskrifter Håndtering af personlige henvendelser Tinglysning Underprocesser markeret med gråt er understøttet af tinglysningsregistret. Tinglysningsprocessen er således kun direkte understøttet af tinglysningsregistret selv. Indirekte er tinglysningsprocessen dog understøttet af en række andre systemer, som enten modtager data fra eller afgiver data til tinglysningsregistret. Dette er tidligere beskrevet ovenfor i afsnittet om dataintegration.

17 I dette afsnit er den fremtidige IT-understøttelse af tinglysningen overordnet beskrevet. Afsnittet opridser, hvorledes den fremtidige IT-understøttelse finder sted uafhængigt af hvilke dokumenter, der fremsendes til tinglysning. Dette behandles efterfølgende i afsnit 3.3, hvor det ligeledes vurderes i hvilket omfang, det er muligt at automatisere behandlingen af de enkelte dokumenttyper, som anmeldes til tinglysning. Ligeledes beskrives den IT-arkitektur, som forventes at understøtte den fremtidige tinglysning, i afsnit 3.4. De sikkerhedsmæssige aspekter af den fremtidige IT-understøttelse er kun overordnet berørt i nærværende afsnit, idet en mere uddybende beskrivelse er givet i afsnit 3.5. I afsnit 3.6 vurderes, hvorvidt den fremtidige tinglysning skal baseres på det eksisterende tinglysningsregister, eller om dette bør nyudvikles. Uafhængigt af resultatet af denne vurdering anvendes benævnelsen det fremtidige tinglysningssystem. I det følgende er beskrevet, hvorledes den fremtidige tinglysning tænkes at foregå, og hvorledes den er IT-understøttet. Udgangspunktet for den fremtidige tinglysning, herunder IT-understøttelsen er, at den såkaldte objektive retssikkerhed bibeholdes ved overgang til en digitaliseret tinglysning. Den objektive retssikkerhed indebærer, at tinglysningen også i fremtiden skal have et objektivt ansvar for rigtigheden af oplysningerne i tinglysningssystemet. En konsekvens af dette vil derfor være, at den nuværende juridiske prøvelse skal opretholdes (i en automatiseret og digitaliseret udgave), og at IT-understøttelsen sikkerhedsmæssigt skal have et tilfredsstillende højt niveau. Dette er nærmere belyst i afsnit 3.5. Den fremtidige IT-understøttelse af tinglysningen er baseret på, at alle brugere af tinglysningen skal have en og samme indgang til tinglysningssystemet. I tillæg tænkes alle brugere at følge nedenstående overordnede sagsgang: Anmeldelse Verifikation Prøvelse Afslutning Sagsgang for fremtidig tinglysning Sagsgangen er som udgangspunkt fælles for alle brugere af tinglysningen, idet der vil optræde forskelle på de enkelte trin for de forskellige grupper af brugere, se nedenfor.

18 I denne sammenhæng er brugere defineret som såvel ansatte i tinglysningen som borgere og virksomheder samt professionelle aktører i form af advokater, banker, realkreditinstitutioner og ejendomsmæglere. I det følgende vil betegnelsen disponenter blive benyttet om borgere og virksomheder, som har dokumenter, der skal tinglyses, mens betegnelsen anmeldere vil blive benyttet om professionelle aktører, som agerer på vegne af en disponent. I det følgende er de enkelte trin i sagsgangen beskrevet mere uddybende samtidig med, at beskrivelsen vil fremhæve de forskelle, der findes for de enkelte brugere. Anmeldelsen kan foretages af enten en disponent eller af en anmelder, som agerer på vegne af en disponent. Der vil også være tilfælde, hvor ansatte i tinglysningen indtaster en papirbaseret anmeldelse for på den måde at bringe denne på digital form, jf. stationsmodellen beskrevet sidst i afsnit 3.2. Anmeldelsen foregår ved, at brugeren tilgår en elektronisk tinglysningsblanket. For at tilgå blanketten skal brugeren identificere sig med sin digitale signatur. I tilfælde af en ansat fra tinglysningen skal vedkommende benytte et brugernavn og password. Kravet om brugerens signatur er udelukkende et forsøg på at undgå, at tinglysningen bliver genstand for et utal af falske anmeldelser. Digital signatur og de forskellige typer af certifikater er nærmere beskrevet i afsnit 3.5. Den elektroniske blanket indeholder en række indtastningsfelter, som skal udfyldes. Udformning og antallet af indtastningsfelter på den elektroniske blanket afhænger af hvilken dokumenttype, som ønskes tinglyst, idet der som udgangspunkt vil være en blanket for hver dokumenttype (antal afhænger af det konkrete løsningsdesign). Ved tinglysning af et pantebrev vil der f.eks. være behov for indtastning af bl.a.: Ejendomsidentifikation. Debitors og kreditors identitet. Lånets størrelse. Rente og betalingsvilkår. Opsigelse. Respekterede servitutter og hæftelser. Den elektroniske blanket vil endvidere automatisk indhente (udvalgte) relevante informationer, som er nødvendige for tinglysningen på baggrund af f.eks. disponentens identitet eller i tilfælde af eksisterende servitutter på baggrund af matrikelnummeret. Informationerne kan enten indhentes fra tinglysningssystemet eller fra offentlige registre.

19 Den elektroniske blanket vil blive stillet til rådighed fra en relevant hjemmeside/portal, og vil kunne tilgås via internettet og en almindelig webbrowser. I tillæg vil der blive stillet en række såkaldte webservices til rådighed, som muliggør at anmeldere med udgangspunkt i egne systemer kan etablere skærmbilleder, som modsvarer den elektroniske blanket fra tinglysningen. Anmeldere vil på denne måde kunne indhente relevante informationer fra egne systemer til brug for tinglysningen. IT-mæssigt realiseres dette ved, at der etableres en speciel webadgang til det fremtidige tinglysningssystem. For ansatte i tinglysningen vil det betyde, at de fremover skal benytte en webbaseret brugerflade som erstatning for den nuværende 3270-klient. I forbindelse med visse dokumenttyper, jf. afsnit 3.3, vil der være behov for at anmeldelsen suppleres med information, som umiddelbart kun foreligger i papirformat. Den fremtidige IT-løsning vil understøtte, at filer i form af indskannede dokumenter kan vedlægges de enkelte anmeldelser. Det vil være de enkelte brugeres ansvar at have adgang til faciliteter til indskanning samt at udføre selve indskanningen. I tillæg kan der være behov for at tilgå dele af den såkaldte akt som en hjælp i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen. Akterne, som i dag udgør ca. 82 mio. papirdokumenter, vil i den fremtidige tinglysning blive stillet til rådighed på digital form. Enten ved en initiel indskanning af en væsentlig del af akten, eller efter behov når et givet aktdokument efterspørges. I sidstnævnte tilfælde vil der være en kort (1-2 timer) leveringstid i forbindelse med at indskanne og gøre dokumentet digitalt tilgængeligt, jf. afsnit 3.7. Der vil i en indkøringsperiode være behov for at opretholde en aktiv papirbaseret akt, idet der i denne periode vil være behov for at gemme indkomne papiranmeldelser. Er der tale om en disponent, vil der i forbindelse med anmeldelsen ydermere være adgang til at foretage betaling af tinglysningsafgift, se nedenfor. I forbindelse med anmeldelsen vil man, evt. på sigt, kunne forestille sig indbygget funktionalitet i tinglysningssystemet, som muliggør at man kan sende en anmeldelse til prøvelse, dog uden at den bindende prøvelse faktisk udføres. Altså at der bliver mulighed for at teste en anmeldelse, inden den afsendes endeligt. Anmeldelsen anses i princippet for afsluttet i det øjeblik, brugeren trykker på en knap Verifikation (fremgangsmåde afhænger af det konkrete løsningsdesign), hvorefter næste trin i sagsgangen påbegyndes. I praksis regnes anmeldelsen først for afsluttet, når verifikationen er gennemført, se nedenfor. # Verifikationen består af to dele, dels en kontrol, dels en godkendelse.

20 Kontrollen består af en feltvalidering af de indtastede informationer, f.eks. om der mangler informationer, om hvorvidt informationer er indtastet med korrekt format og lignende. Der er altså ikke tale om en egentlig prøvelse i juridisk forstand. Såfremt kontrollen viser, at der optræder fejl, vil brugeren automatisk blive ledt tilbage til anmeldelsen med henblik på at korrigere fejlen, hvorefter verifikationen kan påbegyndes igen. Såfremt kontrollen viser, at der ikke optræder fejl, vil brugeren få vist anmeldelsen igen med mulighed for at gennemse de indtastede informationer en sidste gang inden godkendelse. Såfremt de indtastede informationer kan accepteres, trykkes på en knap Godkend (fremgangsmåde afhænger af det konkrete løsningsdesign), hvorefter brugeren vil blive bedt om at underskrive anmeldelsen med sin digitale signatur. Digital signatur og de forskellige typer af certifikater er nærmere beskrevet i afsnit 3.5. Er der tale om en ansat i tinglysningen, skal vedkommende ikke underskrive anmeldelsen, idet ansatte i tinglysningen implicit har ret til at foretage anmeldelser. Rent juridisk vil der stadig skulle forefindes en gyldig underskrift fra disponenten på papiranmeldelsen. Ovenstående vil være aktuelt i de tilfælde, hvor der foreligger en papiranmeldelse, som skal bringes på digital form i den nye ITløsning. Er der tale om en disponent i form af en borger (enkeltperson), skal vedkommende underskrive med sit eget personcertifikat. Såfremt disponenten er en virksomhed, skal personen, som agerer på virksomhedens vegne, underskrive med sit eget medarbejdercertifikat. Er der tale om en anmelder, skal vedkommende underskrive med sit eget medarbejdercertifikat. Rent juridisk vil der stadig skulle forefindes en gyldig underskrift fra disponenten i form af en digital signatur. Kravet om anmelders signatur er udelukkende et forsøg på at undgå, at tinglysningen bliver genstand for et utal af falske anmeldelser, samt for generelt at kunne identificere hvilke brugere som sender anmeldelser til tinglysning. Såfremt de indtastede oplysninger ikke kan accepteres, vil der være mulighed for at returnere til anmeldelsen og foretage evt. rettelser, hvorefter verifikationen skal påbegyndes igen.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Elektronisk tinglysning i Danmark

Elektronisk tinglysning i Danmark Elektronisk tinglysning i Danmark DaVinci seminar, Hennie Onstad Kunstsenter, torsdag 9. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 24. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat ne er 31. juli 2001, version Denne beskrivelse indeholder nogle råd og anbefalinger i forbindelse med bestilling, håndtering og

Læs mere