Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske målsætninger Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder... 6 Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager indenfor familieretten... 6 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet... 6 Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider... 7 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Økonomistyring og rapportering Beregning af målopfyldelse Påtegning Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder)

3 Indledning Denne resultatkontrakt gælder for 3. og 4. kvartal 2013 og er indgået mellem Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. I november 2012 blev der indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Aftalen medførte, at de fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én myndighed, Statsforvaltningen, og at myndigheden blev etableret d. 1/ De overordnede retningslinjer for mål, resultatkrav og initiativområder i resultatkontrakten er fastlagt efter drøftelser mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de primære hvervgivende myndigheder samt implementeringsdirektøren. 1.1 Statsforvaltningens organisatoriske tilknytning og opgaver Statsforvaltningen hører budgetmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen beskæftiger ca. 500 årsværk og forventes at behandle ca sager i Statsforvaltningen har flere hvervgivere og varetager kun opgaverne med det kommunale tilsyn, opgaver i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og statsborgerskab under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages derfor for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for opgaverne. Statsforvaltningens opgaveportefølje spænder derfor også vidt. Hovedparten af Statsforvaltningens opgaver vedrører familie- og personretten. Inden for familieretten varetages bl.a. sager, der omhandler opløsning af ægteskab, fastsættelse af børnebidrag, samvær, forældremyndighed, barnets bopæl, faderskabssager, børneloven og inddrivelse af børnebidrag. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Inden for personretten varetages bl.a. sager vedrørende adoption (fase 1 og fase 3), værgemål, navneændringer, båndlagte midler. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere samt sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn. Endelig varetager Statsforvaltningen opgaver i forbindelse med planlægning af kongelige besøg og forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg. Sluttelig udgør Statsforvaltningens direktør - sammen med biskoppen - stiftsøvrigheden. Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen kan findes på hvor der er en præsentation af organisation, opgaver samt de konkrete sagsområder mv. 3

4 1. Strategiske målsætninger Efter sammenlægning af de fem regionale statsforvaltninger til en enhedsforvaltning står Statsforvaltningen over for to strategiske udfordringer: - I den resterende del af 2013 skal produktion og drift opretholdes på samme niveau som de fem statsforvaltninger præsterede i Statsforvaltningens organisation og sagsgange skal optimeres og forbedres med henblik på at øge forvaltningens effektivitet og afgørelsernes kvalitet. Såfremt den besluttede omstrukturering af Statsforvaltningen skal have den tiltænkte effekt, er det en forudsætning, at begge udfordringer mødes. Grundlæggende afspejler de strategiske målsætninger en afvejning mellem disse hensyn. Strategisk målsætning 1 Fastholdelse af produktion Produktionen i 3. og 4. kvartal 2013 skal på hvert fagområde være på samme niveau som summen pr. fagområde for de fem regionale statsforvaltninger i 3. og 4. kvartal 2012 En specificeret oversigt over produktionen i 2012 fremgår af bilag 1. Etableringen af enhedsforvaltningen medfører, at en del medarbejdernes arbejdssted skifter, og at en række procedurer og arbejdsgange ændres som følge af øget specialisering mv. Statsforvaltningens opfyldelse af strategisk målsætning 1 skal således ses i lyset af denne rammebetingelse. I perioden frem til og med 2016 skal Statsforvaltningens drift, procedurer og arbejdsgange tilpasses på en række områder samtidig med, at bevillingen falder. Andet halvår 2013 vil derfor blive anvendt til at konsolidere Statsforvaltningens organisation samt planlægge målene for de kommende års udvikling. Med strategisk målsætning 2 sikres planlægningsgrundlaget for, at forvaltningen kan drage nytte af den nye organisering og udnytte de fælles offentlige digitaliseringstiltag bedst muligt. 4

5 Strategisk målsætning 2 Udviklingsplaner for Statsforvaltningen Initiativer vedrørende konsolidering og effektivisering af Statsforvaltningen i perioden 2013 til 2016 opdeles i følgende punkter: 1. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for større initiativer vedrørende specialisering, standardisering og effektivisering af alle fagområder. De omfattede initiativer afgrænses til tiltag, som vurderes at have strategisk betydning for budgetoverholdelsen og medføre et generelt kvalitetsløft. 2. Statsforvaltningen forventer at foretage en række it-anskaffelser fra og med 2. halvdel af Anskaffelserne har til formål at forny løsninger, som allerede anvendes, og at effektivisere arbejdsgange og processer. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for alle større anskaffelser til og med De fælles offentlige digitaliseringstiltag skal efterleves. Både forretningsorienterede tiltag (punkt 1) samt IT-anskaffelser (punkt 2) skal derfor overholde af Lov om obligatorisk digital selvbetjening (lov nr. 558 af 18/06/2012) samt Lov om digital post (lov nr. 528 af 11/06/2012). Statsforvaltningen udarbejder en statusredegørelse for overholdelsesgraden medio 2013 samt en beskrivelse, plan og budget for udbedring af eventuelle mangler. 4. Enhedsforvaltningens nye fælles funktioner til mødebookning og infocenter har været under forberedelse i første halvår Funktionerne forventes at være operationelle fra og med etableringen af enhedsforvaltningen, men konsolideringen afsluttes først, når medarbejdernes arbejdssted flyttes. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for den endelige konsolidering af mødebookning og infocenteret. Formålet med punkt 1, 2 og 3 er samlet set at optimere Statsforvaltningen med henblik på, at bevillingen kan reduceres som planlagt, uden at sagsbehandlingstiderne øges, men med en øget kvalitet i afgørelserne mv. For hver initiativ under punkt 1, 2 og 3 udarbejdes derfor en gevinstrealiseringsplan. For at sikre det samlede overblik udarbejdes desuden en oversigt over forventede og realiserede gevinster til og med 2016 fordelt på enhedsforvaltning, regelforenklinger, standardisering, specialisering og digitalisering mv. I samarbejde med Statsforvaltningen udarbejder departementet skabeloner til dokumentation af de krævede planer. 5

6 2. Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder Resultatkontraktens fire faglige målsætninger berører alle myndighedsopgaver, hvor Statsforvaltningen foretager afgørelser. Målsætningerne er dog udformet med særlig fokus på familieretten, fordi familieretten er det største område, som også berører flest borgere. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær er belastende for både børn og forældre, og derfor indkaldes der til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. På møderne søges enighed om løsninger og mødetilrettelæggelsen sker, så der er mindst mulig ventetid for de involverede parter. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R Mål 1A: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse. Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet På børnebidragsområdet skal høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, korrekte afgørelser og en kort sagsbehandlingstid være kendetegn for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal i 2013 fokusere på stabil drift og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen. Kvalitetskravene for børnebidragsområdet omhandler alene de sager, der indklages til Ankestyrelsen. De indklagede sager udgør kun en brøkdel af det samlede antal behandlede sager. 6

7 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af sager, hvor Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen Mål 2A: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2B: Maksimal andel af klagesager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2C: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Ankestyrelsen optæller antallet af fejl, ligesom der optælles antallet af sager, hvori der noteres fejl. Den procentvise opgørelse af andelen af sager, hvori der noteres fejl, sker i forhold til antal afgørelser truffet af Statsforvaltningen og antal behandlede klagesager i Ankestyrelsen og ikke i forhold til antal fejl. Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen Mål 2D: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2E: Maksimal andel af omgørelsessager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2F: Maksimal andel af omgørelsessager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Afgørelser, der er omgjort på grund af ændret praksis eller som følge af oplysninger, der er fremkommet i ankeinstansen, medtælles ikke ved opgørelsen over den procentvise andel af omgørelsessager. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. fastsættelse af børnebidrag fastsættes på samme niveau som målsætningen for Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på børnebidragsområdet (antal uger) R Mål 2E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 8,5 9 9 Anm.: Tallet for 2012 er det faktiske tal pr. 3. kvartal Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på udvalgte sagsområder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse. Resultatkravene er fastsat i samarbejde med hvervgiverne. Måledefinitioner for alle resultatkrav fremgår af afsnit 4. Statsforvaltningen skal ligeledes sikre, at der dels ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, dels at liggetiden for uafsluttede sager ikke 7

8 påvirker sagsbehandlingstiden. Kravene til sagsbehandlingstiderne er fastsat på samme niveau som forrige år. Korte sagsbehandlingstider skal tilstræbes. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Gennemsnitlige sagsbehandlingstider (antal uger) Det familieretlige område R Mål 3A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse. 5,6 9 9 Det personretlige område Mål 3B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 10, Mål 3C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 14, Mål 3D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager Udlændingeområdet Mål 3E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 3F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn 15, Anm.: For mål 3E forudsættes, at der er en væsentlig kortere sagsbehandlingstid i sager, hvor der ikke skal indhentes speciallægeerklæring.. Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal styrke børns situation i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af metoden tværfaglige møder. På den baggrund oprettes landsdækkende tilbud om børnegrupper, og der udvikles et særligt spor for konfliktfyldte sager ved en styrkelse af det børnesagkyndige element. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. 8

9 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper Mål 4A: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. I 2013 skal der samlet set være etableret 80 grupper, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen skal skabe grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for gennem visitation og metode at skærme børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Faglig målsætning 4 styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor Mål 4B: I 2013 skal der samlet set være gennemført ca tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. 9

10 3. Økonomistyring og rapportering I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring opstilles et mål om afvigelse mellem budget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved etableringen af Statsforvaltningen. Forudsætningerne for indfrielse drøftes og aftales nærmere med departementet fx hvis der udmøntes en tillægsbevilling, der ikke var forventet, som påvirker budgettet samlet set. Målsætning om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budget og forbrug Afvigelserne i forhold til institutionens seneste indsendte budget må maksimalt være: 2 pct. i opadgående retning for udgifter (merforbrug) 5 pct. i nedadgående retning for udgifter (mindre forbrug) Anm.: For hver procentuel overskridelse udover de angivne procenter, reduceres målopfyldelsen med en ligefrem proportionel andel efter metoden angivet i afsnit 4. En væsentlig del af Statsforvaltningens kommende indtægtsgrundlag bliver gebyrer. Da flere af gebyrerne først træder i kraft fra d. 1. juli 2013, er der ikke et erfaringsgrundlag for budgetteringen af indtægterne. Mål for budgettering af gebyrindtægterne m.v. er derfor ikke taget med i indeværende resultatkontrakt. Til brug for det fremadrettede arbejde med konsolidering af enhedsforvaltningen skal Statsforvaltningen ved hver månedsafslutning i 2013 fremsende nøgletal for de relevante områder. Desuden skal Statsforvaltningen ved hver kvartalsafslutning udarbejde en rapport, som redegør for status for Statsforvaltningens målopfyldelse. Målsætning om rapportering Samlet set er måneds- og kvartalsrapporteringen formål at sikre overblik over centrale elementer i konsoliderings- og effektiviseringsprocessen. Redegørelserne skal indeholde nedenstående hovedelementer. Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hver måned en status på: Tidsforbrug Antal afgørelser Sagsbehandlingstid Produktivitet Statsforvaltningen rapporterer hver 2. måned status på den samlede økonomi. Denne afrapportering skal indeholde opdaterede budgetter og forbrugstal for: Statsforvaltningens almindelige virksomhed Frigjorte midler som følge af effektiviseringer Forventede besparelser vedr. øvrig drift Gebyrindtægter Omkostninger ved implementering af enhedsforvaltningen Forventet forbrug af videreførsler Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hvert kvartal en rapport med status på: Strategisk målsætning et og to. Faglig målsætning et til fire Målsætning om budgetoverholdelse Ved afvigelser i forhold til målsætningerne indeholder rapporten desuden en årsagsforklaring samt en handlingsplan. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for alle elementer i strategisk målsætning to. Milepælsplanen anvendes i den kvartalsvise rapportering og skal foreligge senest ved udgangen af 3. kvt Departementet udarbejder en skabelon for statusredegørelserne, hvori de ønskede informationer specificeres. 10

11 4. Beregning af målopfyldelse For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatkravs vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatkrav, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelsesgrad. For resultatkravene vedrørende sagsbehandlingstid og sagsstyring, herunder også mål 1 om opretholdelse af produktionen gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. For resultatkravene på de øvrige områder, kan de være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt, hvor målopfyldelsen vil være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Det bemærkes, at beregning af målopfyldelsen baseres på faktiske tal - og ikke de beregnede tal. 11

12 5. Påtegning Kontrakten træder i kraft 1. juli 2013 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på resultatkontrakten som specificeret i målsætning om rapportering. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål/resultatkrav samt initiativområder. København den 12. august 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Den 7. juli 2013 Konstitueret direktør Helle Haxgart Statsforvaltningen 12

13 Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Tabellen viser summen af afgørelser registreret i Statsforvaltningen Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 3. og 4. kvartal 2012 fordelt på fagområde. Antallet af afgørelser i De Fem Regionale Statsforvaltninger registreret i andet halvår 2012 kvartalvis opgørelse 3. kvartal kvartal 2012 Ægteskabssager Børnebidrag Rådgivning, konfliktmægling Samvær Forældremyndighed/registrering Forældremyndighed/forligsindsats Børneloven Inddrivelse af bidrag 6 13 Familieretten samlet Godkendelse af adoptanter Adoptionssager Navnesager Værgemål Båndlagte midler Sager vedr. udlændinge Uledsagede flygtningebørn Sager vedr. indfødsret Patientklagenævn Lov om kunstig befrugtning 9 16 Den kommunale styrelseslov Byggesager Andre love I alt Total

14 Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder) Målingen foretages ved hjælp af de afgørelseskoder, som angivet i nedenstående tabel: Koder til rapportering af resultatkrav Resultatkrav Faglig målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i familieretten Koder I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse *100/ ( ) Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen. Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 1-(197011/117???)* ?+11301?+11302? ? Faglig målsætning 3 Korte sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse 11200?+11201?+11202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 21202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 21203? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i værgemålsager 232??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) ?? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager vedr. kommunalt tilsyn 3 613??? 1 35 dage svarer til 5 uger 2 Kontrolsager og sager vedrørende familiesammenføringer indgår ikke i beregningen af sagsbehandlingstid. 3 Udarbejdelse af koder for Faglig målsætning 5 afventer. Ovenstående oversigt opdateres med de aktuelle afgørelseskoder ved udgangen af 4. kvartal For øvrige resultater gælder, at de kan være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt. Målopfyldelsen vil således være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Målopfyldelse: Fuldt opfyldt Delvist opfyldt På vej Ikke opfyldt 100 pct. 66 pct. 33 pct. 0 14

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere