Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske målsætninger Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder... 6 Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager indenfor familieretten... 6 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet... 6 Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider... 7 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Økonomistyring og rapportering Beregning af målopfyldelse Påtegning Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder)

3 Indledning Denne resultatkontrakt gælder for 3. og 4. kvartal 2013 og er indgået mellem Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. I november 2012 blev der indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Aftalen medførte, at de fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én myndighed, Statsforvaltningen, og at myndigheden blev etableret d. 1/ De overordnede retningslinjer for mål, resultatkrav og initiativområder i resultatkontrakten er fastlagt efter drøftelser mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de primære hvervgivende myndigheder samt implementeringsdirektøren. 1.1 Statsforvaltningens organisatoriske tilknytning og opgaver Statsforvaltningen hører budgetmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen beskæftiger ca. 500 årsværk og forventes at behandle ca sager i Statsforvaltningen har flere hvervgivere og varetager kun opgaverne med det kommunale tilsyn, opgaver i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og statsborgerskab under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages derfor for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for opgaverne. Statsforvaltningens opgaveportefølje spænder derfor også vidt. Hovedparten af Statsforvaltningens opgaver vedrører familie- og personretten. Inden for familieretten varetages bl.a. sager, der omhandler opløsning af ægteskab, fastsættelse af børnebidrag, samvær, forældremyndighed, barnets bopæl, faderskabssager, børneloven og inddrivelse af børnebidrag. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Inden for personretten varetages bl.a. sager vedrørende adoption (fase 1 og fase 3), værgemål, navneændringer, båndlagte midler. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere samt sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn. Endelig varetager Statsforvaltningen opgaver i forbindelse med planlægning af kongelige besøg og forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg. Sluttelig udgør Statsforvaltningens direktør - sammen med biskoppen - stiftsøvrigheden. Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen kan findes på hvor der er en præsentation af organisation, opgaver samt de konkrete sagsområder mv. 3

4 1. Strategiske målsætninger Efter sammenlægning af de fem regionale statsforvaltninger til en enhedsforvaltning står Statsforvaltningen over for to strategiske udfordringer: - I den resterende del af 2013 skal produktion og drift opretholdes på samme niveau som de fem statsforvaltninger præsterede i Statsforvaltningens organisation og sagsgange skal optimeres og forbedres med henblik på at øge forvaltningens effektivitet og afgørelsernes kvalitet. Såfremt den besluttede omstrukturering af Statsforvaltningen skal have den tiltænkte effekt, er det en forudsætning, at begge udfordringer mødes. Grundlæggende afspejler de strategiske målsætninger en afvejning mellem disse hensyn. Strategisk målsætning 1 Fastholdelse af produktion Produktionen i 3. og 4. kvartal 2013 skal på hvert fagområde være på samme niveau som summen pr. fagområde for de fem regionale statsforvaltninger i 3. og 4. kvartal 2012 En specificeret oversigt over produktionen i 2012 fremgår af bilag 1. Etableringen af enhedsforvaltningen medfører, at en del medarbejdernes arbejdssted skifter, og at en række procedurer og arbejdsgange ændres som følge af øget specialisering mv. Statsforvaltningens opfyldelse af strategisk målsætning 1 skal således ses i lyset af denne rammebetingelse. I perioden frem til og med 2016 skal Statsforvaltningens drift, procedurer og arbejdsgange tilpasses på en række områder samtidig med, at bevillingen falder. Andet halvår 2013 vil derfor blive anvendt til at konsolidere Statsforvaltningens organisation samt planlægge målene for de kommende års udvikling. Med strategisk målsætning 2 sikres planlægningsgrundlaget for, at forvaltningen kan drage nytte af den nye organisering og udnytte de fælles offentlige digitaliseringstiltag bedst muligt. 4

5 Strategisk målsætning 2 Udviklingsplaner for Statsforvaltningen Initiativer vedrørende konsolidering og effektivisering af Statsforvaltningen i perioden 2013 til 2016 opdeles i følgende punkter: 1. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for større initiativer vedrørende specialisering, standardisering og effektivisering af alle fagområder. De omfattede initiativer afgrænses til tiltag, som vurderes at have strategisk betydning for budgetoverholdelsen og medføre et generelt kvalitetsløft. 2. Statsforvaltningen forventer at foretage en række it-anskaffelser fra og med 2. halvdel af Anskaffelserne har til formål at forny løsninger, som allerede anvendes, og at effektivisere arbejdsgange og processer. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for alle større anskaffelser til og med De fælles offentlige digitaliseringstiltag skal efterleves. Både forretningsorienterede tiltag (punkt 1) samt IT-anskaffelser (punkt 2) skal derfor overholde af Lov om obligatorisk digital selvbetjening (lov nr. 558 af 18/06/2012) samt Lov om digital post (lov nr. 528 af 11/06/2012). Statsforvaltningen udarbejder en statusredegørelse for overholdelsesgraden medio 2013 samt en beskrivelse, plan og budget for udbedring af eventuelle mangler. 4. Enhedsforvaltningens nye fælles funktioner til mødebookning og infocenter har været under forberedelse i første halvår Funktionerne forventes at være operationelle fra og med etableringen af enhedsforvaltningen, men konsolideringen afsluttes først, når medarbejdernes arbejdssted flyttes. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for den endelige konsolidering af mødebookning og infocenteret. Formålet med punkt 1, 2 og 3 er samlet set at optimere Statsforvaltningen med henblik på, at bevillingen kan reduceres som planlagt, uden at sagsbehandlingstiderne øges, men med en øget kvalitet i afgørelserne mv. For hver initiativ under punkt 1, 2 og 3 udarbejdes derfor en gevinstrealiseringsplan. For at sikre det samlede overblik udarbejdes desuden en oversigt over forventede og realiserede gevinster til og med 2016 fordelt på enhedsforvaltning, regelforenklinger, standardisering, specialisering og digitalisering mv. I samarbejde med Statsforvaltningen udarbejder departementet skabeloner til dokumentation af de krævede planer. 5

6 2. Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder Resultatkontraktens fire faglige målsætninger berører alle myndighedsopgaver, hvor Statsforvaltningen foretager afgørelser. Målsætningerne er dog udformet med særlig fokus på familieretten, fordi familieretten er det største område, som også berører flest borgere. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær er belastende for både børn og forældre, og derfor indkaldes der til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. På møderne søges enighed om løsninger og mødetilrettelæggelsen sker, så der er mindst mulig ventetid for de involverede parter. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R Mål 1A: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse. Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet På børnebidragsområdet skal høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, korrekte afgørelser og en kort sagsbehandlingstid være kendetegn for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal i 2013 fokusere på stabil drift og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen. Kvalitetskravene for børnebidragsområdet omhandler alene de sager, der indklages til Ankestyrelsen. De indklagede sager udgør kun en brøkdel af det samlede antal behandlede sager. 6

7 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af sager, hvor Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen Mål 2A: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2B: Maksimal andel af klagesager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2C: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Ankestyrelsen optæller antallet af fejl, ligesom der optælles antallet af sager, hvori der noteres fejl. Den procentvise opgørelse af andelen af sager, hvori der noteres fejl, sker i forhold til antal afgørelser truffet af Statsforvaltningen og antal behandlede klagesager i Ankestyrelsen og ikke i forhold til antal fejl. Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen Mål 2D: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2E: Maksimal andel af omgørelsessager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2F: Maksimal andel af omgørelsessager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Afgørelser, der er omgjort på grund af ændret praksis eller som følge af oplysninger, der er fremkommet i ankeinstansen, medtælles ikke ved opgørelsen over den procentvise andel af omgørelsessager. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. fastsættelse af børnebidrag fastsættes på samme niveau som målsætningen for Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på børnebidragsområdet (antal uger) R Mål 2E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 8,5 9 9 Anm.: Tallet for 2012 er det faktiske tal pr. 3. kvartal Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på udvalgte sagsområder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse. Resultatkravene er fastsat i samarbejde med hvervgiverne. Måledefinitioner for alle resultatkrav fremgår af afsnit 4. Statsforvaltningen skal ligeledes sikre, at der dels ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, dels at liggetiden for uafsluttede sager ikke 7

8 påvirker sagsbehandlingstiden. Kravene til sagsbehandlingstiderne er fastsat på samme niveau som forrige år. Korte sagsbehandlingstider skal tilstræbes. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Gennemsnitlige sagsbehandlingstider (antal uger) Det familieretlige område R Mål 3A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse. 5,6 9 9 Det personretlige område Mål 3B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 10, Mål 3C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 14, Mål 3D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager Udlændingeområdet Mål 3E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 3F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn 15, Anm.: For mål 3E forudsættes, at der er en væsentlig kortere sagsbehandlingstid i sager, hvor der ikke skal indhentes speciallægeerklæring.. Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal styrke børns situation i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af metoden tværfaglige møder. På den baggrund oprettes landsdækkende tilbud om børnegrupper, og der udvikles et særligt spor for konfliktfyldte sager ved en styrkelse af det børnesagkyndige element. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. 8

9 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper Mål 4A: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. I 2013 skal der samlet set være etableret 80 grupper, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen skal skabe grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for gennem visitation og metode at skærme børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Faglig målsætning 4 styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor Mål 4B: I 2013 skal der samlet set være gennemført ca tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. 9

10 3. Økonomistyring og rapportering I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring opstilles et mål om afvigelse mellem budget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved etableringen af Statsforvaltningen. Forudsætningerne for indfrielse drøftes og aftales nærmere med departementet fx hvis der udmøntes en tillægsbevilling, der ikke var forventet, som påvirker budgettet samlet set. Målsætning om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budget og forbrug Afvigelserne i forhold til institutionens seneste indsendte budget må maksimalt være: 2 pct. i opadgående retning for udgifter (merforbrug) 5 pct. i nedadgående retning for udgifter (mindre forbrug) Anm.: For hver procentuel overskridelse udover de angivne procenter, reduceres målopfyldelsen med en ligefrem proportionel andel efter metoden angivet i afsnit 4. En væsentlig del af Statsforvaltningens kommende indtægtsgrundlag bliver gebyrer. Da flere af gebyrerne først træder i kraft fra d. 1. juli 2013, er der ikke et erfaringsgrundlag for budgetteringen af indtægterne. Mål for budgettering af gebyrindtægterne m.v. er derfor ikke taget med i indeværende resultatkontrakt. Til brug for det fremadrettede arbejde med konsolidering af enhedsforvaltningen skal Statsforvaltningen ved hver månedsafslutning i 2013 fremsende nøgletal for de relevante områder. Desuden skal Statsforvaltningen ved hver kvartalsafslutning udarbejde en rapport, som redegør for status for Statsforvaltningens målopfyldelse. Målsætning om rapportering Samlet set er måneds- og kvartalsrapporteringen formål at sikre overblik over centrale elementer i konsoliderings- og effektiviseringsprocessen. Redegørelserne skal indeholde nedenstående hovedelementer. Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hver måned en status på: Tidsforbrug Antal afgørelser Sagsbehandlingstid Produktivitet Statsforvaltningen rapporterer hver 2. måned status på den samlede økonomi. Denne afrapportering skal indeholde opdaterede budgetter og forbrugstal for: Statsforvaltningens almindelige virksomhed Frigjorte midler som følge af effektiviseringer Forventede besparelser vedr. øvrig drift Gebyrindtægter Omkostninger ved implementering af enhedsforvaltningen Forventet forbrug af videreførsler Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hvert kvartal en rapport med status på: Strategisk målsætning et og to. Faglig målsætning et til fire Målsætning om budgetoverholdelse Ved afvigelser i forhold til målsætningerne indeholder rapporten desuden en årsagsforklaring samt en handlingsplan. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for alle elementer i strategisk målsætning to. Milepælsplanen anvendes i den kvartalsvise rapportering og skal foreligge senest ved udgangen af 3. kvt Departementet udarbejder en skabelon for statusredegørelserne, hvori de ønskede informationer specificeres. 10

11 4. Beregning af målopfyldelse For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatkravs vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatkrav, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelsesgrad. For resultatkravene vedrørende sagsbehandlingstid og sagsstyring, herunder også mål 1 om opretholdelse af produktionen gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. For resultatkravene på de øvrige områder, kan de være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt, hvor målopfyldelsen vil være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Det bemærkes, at beregning af målopfyldelsen baseres på faktiske tal - og ikke de beregnede tal. 11

12 5. Påtegning Kontrakten træder i kraft 1. juli 2013 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på resultatkontrakten som specificeret i målsætning om rapportering. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål/resultatkrav samt initiativområder. København den 12. august 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Den 7. juli 2013 Konstitueret direktør Helle Haxgart Statsforvaltningen 12

13 Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Tabellen viser summen af afgørelser registreret i Statsforvaltningen Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 3. og 4. kvartal 2012 fordelt på fagområde. Antallet af afgørelser i De Fem Regionale Statsforvaltninger registreret i andet halvår 2012 kvartalvis opgørelse 3. kvartal kvartal 2012 Ægteskabssager Børnebidrag Rådgivning, konfliktmægling Samvær Forældremyndighed/registrering Forældremyndighed/forligsindsats Børneloven Inddrivelse af bidrag 6 13 Familieretten samlet Godkendelse af adoptanter Adoptionssager Navnesager Værgemål Båndlagte midler Sager vedr. udlændinge Uledsagede flygtningebørn Sager vedr. indfødsret Patientklagenævn Lov om kunstig befrugtning 9 16 Den kommunale styrelseslov Byggesager Andre love I alt Total

14 Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder) Målingen foretages ved hjælp af de afgørelseskoder, som angivet i nedenstående tabel: Koder til rapportering af resultatkrav Resultatkrav Faglig målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i familieretten Koder I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse *100/ ( ) Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen. Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 1-(197011/117???)* ?+11301?+11302? ? Faglig målsætning 3 Korte sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse 11200?+11201?+11202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 21202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 21203? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i værgemålsager 232??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) ?? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager vedr. kommunalt tilsyn 3 613??? 1 35 dage svarer til 5 uger 2 Kontrolsager og sager vedrørende familiesammenføringer indgår ikke i beregningen af sagsbehandlingstid. 3 Udarbejdelse af koder for Faglig målsætning 5 afventer. Ovenstående oversigt opdateres med de aktuelle afgørelseskoder ved udgangen af 4. kvartal For øvrige resultater gælder, at de kan være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt. Målopfyldelsen vil således være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Målopfyldelse: Fuldt opfyldt Delvist opfyldt På vej Ikke opfyldt 100 pct. 66 pct. 33 pct. 0 14

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark Resultatkontrakt 2008 Statsforvaltningen Syddanmark Indledning Denne resultatkontrakt gælder for kalenderåret 2008, og er indgået mellem Statsforvaltningen Syddanmark og Velfærdsministeriet. Resultatkontrakten

Læs mere

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland Resultatkontrakt 2009 Statsforvaltningen Sjælland Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 1.1 De regionale statsforvaltninger...3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske tilknytning og opgaver...3 2. Statsforvaltningernes

Læs mere

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010 STATS FORVALTN I NGERNE * e e 4 se Statsforvaltningen Nordjylland Resultatkontrakt 2010 Indhold Indhold.2 1. Indledning.3 1.1 De regionale statsforvaltninger 3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Juni 2014 B E R E T N I N G O M S A G S B E H A N D L I N G S T I D E R V E D O M S T R U K T U R E

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Påtegning. 7. marts 2016

1. Påtegning. 7. marts 2016 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Statsforvaltningen... 3 2.1.1. Mission og vision... 3 2.1.2. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning... 3 2.2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

UDKAST. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område mv.

UDKAST. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område mv. Enhed FVJURA, Forvaltningsjura Sagsbehandler DEPCJB Sagsnr. 2012-01721 Doknr. 36835 Dato 17-12-2012 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Kolofon Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012 1 Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Familiecentret har gennem 2012 intensiveret arbejdet for at højne kvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor er der gennemført et styrket og udvidet ledelsestilsyn.

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service Punkt 2. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service 2016-014727 Oprindelig indstilling: Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag om, at Aalborg

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere