Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske målsætninger Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder... 6 Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager indenfor familieretten... 6 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet... 6 Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider... 7 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Økonomistyring og rapportering Beregning af målopfyldelse Påtegning Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder)

3 Indledning Denne resultatkontrakt gælder for 3. og 4. kvartal 2013 og er indgået mellem Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. I november 2012 blev der indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Aftalen medførte, at de fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én myndighed, Statsforvaltningen, og at myndigheden blev etableret d. 1/ De overordnede retningslinjer for mål, resultatkrav og initiativområder i resultatkontrakten er fastlagt efter drøftelser mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de primære hvervgivende myndigheder samt implementeringsdirektøren. 1.1 Statsforvaltningens organisatoriske tilknytning og opgaver Statsforvaltningen hører budgetmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen beskæftiger ca. 500 årsværk og forventes at behandle ca sager i Statsforvaltningen har flere hvervgivere og varetager kun opgaverne med det kommunale tilsyn, opgaver i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og statsborgerskab under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages derfor for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for opgaverne. Statsforvaltningens opgaveportefølje spænder derfor også vidt. Hovedparten af Statsforvaltningens opgaver vedrører familie- og personretten. Inden for familieretten varetages bl.a. sager, der omhandler opløsning af ægteskab, fastsættelse af børnebidrag, samvær, forældremyndighed, barnets bopæl, faderskabssager, børneloven og inddrivelse af børnebidrag. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Inden for personretten varetages bl.a. sager vedrørende adoption (fase 1 og fase 3), værgemål, navneændringer, båndlagte midler. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere samt sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn. Endelig varetager Statsforvaltningen opgaver i forbindelse med planlægning af kongelige besøg og forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg. Sluttelig udgør Statsforvaltningens direktør - sammen med biskoppen - stiftsøvrigheden. Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen kan findes på hvor der er en præsentation af organisation, opgaver samt de konkrete sagsområder mv. 3

4 1. Strategiske målsætninger Efter sammenlægning af de fem regionale statsforvaltninger til en enhedsforvaltning står Statsforvaltningen over for to strategiske udfordringer: - I den resterende del af 2013 skal produktion og drift opretholdes på samme niveau som de fem statsforvaltninger præsterede i Statsforvaltningens organisation og sagsgange skal optimeres og forbedres med henblik på at øge forvaltningens effektivitet og afgørelsernes kvalitet. Såfremt den besluttede omstrukturering af Statsforvaltningen skal have den tiltænkte effekt, er det en forudsætning, at begge udfordringer mødes. Grundlæggende afspejler de strategiske målsætninger en afvejning mellem disse hensyn. Strategisk målsætning 1 Fastholdelse af produktion Produktionen i 3. og 4. kvartal 2013 skal på hvert fagområde være på samme niveau som summen pr. fagområde for de fem regionale statsforvaltninger i 3. og 4. kvartal 2012 En specificeret oversigt over produktionen i 2012 fremgår af bilag 1. Etableringen af enhedsforvaltningen medfører, at en del medarbejdernes arbejdssted skifter, og at en række procedurer og arbejdsgange ændres som følge af øget specialisering mv. Statsforvaltningens opfyldelse af strategisk målsætning 1 skal således ses i lyset af denne rammebetingelse. I perioden frem til og med 2016 skal Statsforvaltningens drift, procedurer og arbejdsgange tilpasses på en række områder samtidig med, at bevillingen falder. Andet halvår 2013 vil derfor blive anvendt til at konsolidere Statsforvaltningens organisation samt planlægge målene for de kommende års udvikling. Med strategisk målsætning 2 sikres planlægningsgrundlaget for, at forvaltningen kan drage nytte af den nye organisering og udnytte de fælles offentlige digitaliseringstiltag bedst muligt. 4

5 Strategisk målsætning 2 Udviklingsplaner for Statsforvaltningen Initiativer vedrørende konsolidering og effektivisering af Statsforvaltningen i perioden 2013 til 2016 opdeles i følgende punkter: 1. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for større initiativer vedrørende specialisering, standardisering og effektivisering af alle fagområder. De omfattede initiativer afgrænses til tiltag, som vurderes at have strategisk betydning for budgetoverholdelsen og medføre et generelt kvalitetsløft. 2. Statsforvaltningen forventer at foretage en række it-anskaffelser fra og med 2. halvdel af Anskaffelserne har til formål at forny løsninger, som allerede anvendes, og at effektivisere arbejdsgange og processer. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for alle større anskaffelser til og med De fælles offentlige digitaliseringstiltag skal efterleves. Både forretningsorienterede tiltag (punkt 1) samt IT-anskaffelser (punkt 2) skal derfor overholde af Lov om obligatorisk digital selvbetjening (lov nr. 558 af 18/06/2012) samt Lov om digital post (lov nr. 528 af 11/06/2012). Statsforvaltningen udarbejder en statusredegørelse for overholdelsesgraden medio 2013 samt en beskrivelse, plan og budget for udbedring af eventuelle mangler. 4. Enhedsforvaltningens nye fælles funktioner til mødebookning og infocenter har været under forberedelse i første halvår Funktionerne forventes at være operationelle fra og med etableringen af enhedsforvaltningen, men konsolideringen afsluttes først, når medarbejdernes arbejdssted flyttes. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for den endelige konsolidering af mødebookning og infocenteret. Formålet med punkt 1, 2 og 3 er samlet set at optimere Statsforvaltningen med henblik på, at bevillingen kan reduceres som planlagt, uden at sagsbehandlingstiderne øges, men med en øget kvalitet i afgørelserne mv. For hver initiativ under punkt 1, 2 og 3 udarbejdes derfor en gevinstrealiseringsplan. For at sikre det samlede overblik udarbejdes desuden en oversigt over forventede og realiserede gevinster til og med 2016 fordelt på enhedsforvaltning, regelforenklinger, standardisering, specialisering og digitalisering mv. I samarbejde med Statsforvaltningen udarbejder departementet skabeloner til dokumentation af de krævede planer. 5

6 2. Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder Resultatkontraktens fire faglige målsætninger berører alle myndighedsopgaver, hvor Statsforvaltningen foretager afgørelser. Målsætningerne er dog udformet med særlig fokus på familieretten, fordi familieretten er det største område, som også berører flest borgere. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær er belastende for både børn og forældre, og derfor indkaldes der til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. På møderne søges enighed om løsninger og mødetilrettelæggelsen sker, så der er mindst mulig ventetid for de involverede parter. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R Mål 1A: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse. Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet På børnebidragsområdet skal høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, korrekte afgørelser og en kort sagsbehandlingstid være kendetegn for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal i 2013 fokusere på stabil drift og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen. Kvalitetskravene for børnebidragsområdet omhandler alene de sager, der indklages til Ankestyrelsen. De indklagede sager udgør kun en brøkdel af det samlede antal behandlede sager. 6

7 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af sager, hvor Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen Mål 2A: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2B: Maksimal andel af klagesager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2C: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Ankestyrelsen optæller antallet af fejl, ligesom der optælles antallet af sager, hvori der noteres fejl. Den procentvise opgørelse af andelen af sager, hvori der noteres fejl, sker i forhold til antal afgørelser truffet af Statsforvaltningen og antal behandlede klagesager i Ankestyrelsen og ikke i forhold til antal fejl. Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen Mål 2D: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2E: Maksimal andel af omgørelsessager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2F: Maksimal andel af omgørelsessager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Afgørelser, der er omgjort på grund af ændret praksis eller som følge af oplysninger, der er fremkommet i ankeinstansen, medtælles ikke ved opgørelsen over den procentvise andel af omgørelsessager. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. fastsættelse af børnebidrag fastsættes på samme niveau som målsætningen for Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på børnebidragsområdet (antal uger) R Mål 2E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 8,5 9 9 Anm.: Tallet for 2012 er det faktiske tal pr. 3. kvartal Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på udvalgte sagsområder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse. Resultatkravene er fastsat i samarbejde med hvervgiverne. Måledefinitioner for alle resultatkrav fremgår af afsnit 4. Statsforvaltningen skal ligeledes sikre, at der dels ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, dels at liggetiden for uafsluttede sager ikke 7

8 påvirker sagsbehandlingstiden. Kravene til sagsbehandlingstiderne er fastsat på samme niveau som forrige år. Korte sagsbehandlingstider skal tilstræbes. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Gennemsnitlige sagsbehandlingstider (antal uger) Det familieretlige område R Mål 3A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse. 5,6 9 9 Det personretlige område Mål 3B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 10, Mål 3C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 14, Mål 3D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager Udlændingeområdet Mål 3E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 3F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn 15, Anm.: For mål 3E forudsættes, at der er en væsentlig kortere sagsbehandlingstid i sager, hvor der ikke skal indhentes speciallægeerklæring.. Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal styrke børns situation i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af metoden tværfaglige møder. På den baggrund oprettes landsdækkende tilbud om børnegrupper, og der udvikles et særligt spor for konfliktfyldte sager ved en styrkelse af det børnesagkyndige element. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. 8

9 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper Mål 4A: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. I 2013 skal der samlet set være etableret 80 grupper, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen skal skabe grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for gennem visitation og metode at skærme børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Faglig målsætning 4 styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor Mål 4B: I 2013 skal der samlet set være gennemført ca tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. 9

10 3. Økonomistyring og rapportering I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring opstilles et mål om afvigelse mellem budget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved etableringen af Statsforvaltningen. Forudsætningerne for indfrielse drøftes og aftales nærmere med departementet fx hvis der udmøntes en tillægsbevilling, der ikke var forventet, som påvirker budgettet samlet set. Målsætning om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budget og forbrug Afvigelserne i forhold til institutionens seneste indsendte budget må maksimalt være: 2 pct. i opadgående retning for udgifter (merforbrug) 5 pct. i nedadgående retning for udgifter (mindre forbrug) Anm.: For hver procentuel overskridelse udover de angivne procenter, reduceres målopfyldelsen med en ligefrem proportionel andel efter metoden angivet i afsnit 4. En væsentlig del af Statsforvaltningens kommende indtægtsgrundlag bliver gebyrer. Da flere af gebyrerne først træder i kraft fra d. 1. juli 2013, er der ikke et erfaringsgrundlag for budgetteringen af indtægterne. Mål for budgettering af gebyrindtægterne m.v. er derfor ikke taget med i indeværende resultatkontrakt. Til brug for det fremadrettede arbejde med konsolidering af enhedsforvaltningen skal Statsforvaltningen ved hver månedsafslutning i 2013 fremsende nøgletal for de relevante områder. Desuden skal Statsforvaltningen ved hver kvartalsafslutning udarbejde en rapport, som redegør for status for Statsforvaltningens målopfyldelse. Målsætning om rapportering Samlet set er måneds- og kvartalsrapporteringen formål at sikre overblik over centrale elementer i konsoliderings- og effektiviseringsprocessen. Redegørelserne skal indeholde nedenstående hovedelementer. Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hver måned en status på: Tidsforbrug Antal afgørelser Sagsbehandlingstid Produktivitet Statsforvaltningen rapporterer hver 2. måned status på den samlede økonomi. Denne afrapportering skal indeholde opdaterede budgetter og forbrugstal for: Statsforvaltningens almindelige virksomhed Frigjorte midler som følge af effektiviseringer Forventede besparelser vedr. øvrig drift Gebyrindtægter Omkostninger ved implementering af enhedsforvaltningen Forventet forbrug af videreførsler Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hvert kvartal en rapport med status på: Strategisk målsætning et og to. Faglig målsætning et til fire Målsætning om budgetoverholdelse Ved afvigelser i forhold til målsætningerne indeholder rapporten desuden en årsagsforklaring samt en handlingsplan. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for alle elementer i strategisk målsætning to. Milepælsplanen anvendes i den kvartalsvise rapportering og skal foreligge senest ved udgangen af 3. kvt Departementet udarbejder en skabelon for statusredegørelserne, hvori de ønskede informationer specificeres. 10

11 4. Beregning af målopfyldelse For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatkravs vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatkrav, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelsesgrad. For resultatkravene vedrørende sagsbehandlingstid og sagsstyring, herunder også mål 1 om opretholdelse af produktionen gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. For resultatkravene på de øvrige områder, kan de være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt, hvor målopfyldelsen vil være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Det bemærkes, at beregning af målopfyldelsen baseres på faktiske tal - og ikke de beregnede tal. 11

12 5. Påtegning Kontrakten træder i kraft 1. juli 2013 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på resultatkontrakten som specificeret i målsætning om rapportering. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål/resultatkrav samt initiativområder. København den 12. august 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Den 7. juli 2013 Konstitueret direktør Helle Haxgart Statsforvaltningen 12

13 Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Tabellen viser summen af afgørelser registreret i Statsforvaltningen Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 3. og 4. kvartal 2012 fordelt på fagområde. Antallet af afgørelser i De Fem Regionale Statsforvaltninger registreret i andet halvår 2012 kvartalvis opgørelse 3. kvartal kvartal 2012 Ægteskabssager Børnebidrag Rådgivning, konfliktmægling Samvær Forældremyndighed/registrering Forældremyndighed/forligsindsats Børneloven Inddrivelse af bidrag 6 13 Familieretten samlet Godkendelse af adoptanter Adoptionssager Navnesager Værgemål Båndlagte midler Sager vedr. udlændinge Uledsagede flygtningebørn Sager vedr. indfødsret Patientklagenævn Lov om kunstig befrugtning 9 16 Den kommunale styrelseslov Byggesager Andre love I alt Total

14 Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder) Målingen foretages ved hjælp af de afgørelseskoder, som angivet i nedenstående tabel: Koder til rapportering af resultatkrav Resultatkrav Faglig målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i familieretten Koder I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse *100/ ( ) Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen. Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 1-(197011/117???)* ?+11301?+11302? ? Faglig målsætning 3 Korte sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse 11200?+11201?+11202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 21202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 21203? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i værgemålsager 232??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) ?? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager vedr. kommunalt tilsyn 3 613??? 1 35 dage svarer til 5 uger 2 Kontrolsager og sager vedrørende familiesammenføringer indgår ikke i beregningen af sagsbehandlingstid. 3 Udarbejdelse af koder for Faglig målsætning 5 afventer. Ovenstående oversigt opdateres med de aktuelle afgørelseskoder ved udgangen af 4. kvartal For øvrige resultater gælder, at de kan være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt. Målopfyldelsen vil således være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Målopfyldelse: Fuldt opfyldt Delvist opfyldt På vej Ikke opfyldt 100 pct. 66 pct. 33 pct. 0 14

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Justitsministeriet. Mindre sektoranalyse Af statsamternes opgavevaretagelse

Justitsministeriet. Mindre sektoranalyse Af statsamternes opgavevaretagelse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Justitsministeriet. Mindre sektoranalyse Af statsamternes opgavevaretagelse Denne udgave er rettet på side 20 og 21 med hensyn til antallet af godkendelse af udenlandske

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere