Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske målsætninger Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder... 6 Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager indenfor familieretten... 6 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet... 6 Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider... 7 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Økonomistyring og rapportering Beregning af målopfyldelse Påtegning Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder)

3 Indledning Denne resultatkontrakt gælder for 3. og 4. kvartal 2013 og er indgået mellem Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. I november 2012 blev der indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Aftalen medførte, at de fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én myndighed, Statsforvaltningen, og at myndigheden blev etableret d. 1/ De overordnede retningslinjer for mål, resultatkrav og initiativområder i resultatkontrakten er fastlagt efter drøftelser mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de primære hvervgivende myndigheder samt implementeringsdirektøren. 1.1 Statsforvaltningens organisatoriske tilknytning og opgaver Statsforvaltningen hører budgetmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen beskæftiger ca. 500 årsværk og forventes at behandle ca sager i Statsforvaltningen har flere hvervgivere og varetager kun opgaverne med det kommunale tilsyn, opgaver i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og statsborgerskab under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages derfor for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for opgaverne. Statsforvaltningens opgaveportefølje spænder derfor også vidt. Hovedparten af Statsforvaltningens opgaver vedrører familie- og personretten. Inden for familieretten varetages bl.a. sager, der omhandler opløsning af ægteskab, fastsættelse af børnebidrag, samvær, forældremyndighed, barnets bopæl, faderskabssager, børneloven og inddrivelse af børnebidrag. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Inden for personretten varetages bl.a. sager vedrørende adoption (fase 1 og fase 3), værgemål, navneændringer, båndlagte midler. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere samt sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn. Endelig varetager Statsforvaltningen opgaver i forbindelse med planlægning af kongelige besøg og forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg. Sluttelig udgør Statsforvaltningens direktør - sammen med biskoppen - stiftsøvrigheden. Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen kan findes på hvor der er en præsentation af organisation, opgaver samt de konkrete sagsområder mv. 3

4 1. Strategiske målsætninger Efter sammenlægning af de fem regionale statsforvaltninger til en enhedsforvaltning står Statsforvaltningen over for to strategiske udfordringer: - I den resterende del af 2013 skal produktion og drift opretholdes på samme niveau som de fem statsforvaltninger præsterede i Statsforvaltningens organisation og sagsgange skal optimeres og forbedres med henblik på at øge forvaltningens effektivitet og afgørelsernes kvalitet. Såfremt den besluttede omstrukturering af Statsforvaltningen skal have den tiltænkte effekt, er det en forudsætning, at begge udfordringer mødes. Grundlæggende afspejler de strategiske målsætninger en afvejning mellem disse hensyn. Strategisk målsætning 1 Fastholdelse af produktion Produktionen i 3. og 4. kvartal 2013 skal på hvert fagområde være på samme niveau som summen pr. fagområde for de fem regionale statsforvaltninger i 3. og 4. kvartal 2012 En specificeret oversigt over produktionen i 2012 fremgår af bilag 1. Etableringen af enhedsforvaltningen medfører, at en del medarbejdernes arbejdssted skifter, og at en række procedurer og arbejdsgange ændres som følge af øget specialisering mv. Statsforvaltningens opfyldelse af strategisk målsætning 1 skal således ses i lyset af denne rammebetingelse. I perioden frem til og med 2016 skal Statsforvaltningens drift, procedurer og arbejdsgange tilpasses på en række områder samtidig med, at bevillingen falder. Andet halvår 2013 vil derfor blive anvendt til at konsolidere Statsforvaltningens organisation samt planlægge målene for de kommende års udvikling. Med strategisk målsætning 2 sikres planlægningsgrundlaget for, at forvaltningen kan drage nytte af den nye organisering og udnytte de fælles offentlige digitaliseringstiltag bedst muligt. 4

5 Strategisk målsætning 2 Udviklingsplaner for Statsforvaltningen Initiativer vedrørende konsolidering og effektivisering af Statsforvaltningen i perioden 2013 til 2016 opdeles i følgende punkter: 1. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for større initiativer vedrørende specialisering, standardisering og effektivisering af alle fagområder. De omfattede initiativer afgrænses til tiltag, som vurderes at have strategisk betydning for budgetoverholdelsen og medføre et generelt kvalitetsløft. 2. Statsforvaltningen forventer at foretage en række it-anskaffelser fra og med 2. halvdel af Anskaffelserne har til formål at forny løsninger, som allerede anvendes, og at effektivisere arbejdsgange og processer. Der udarbejdes en beskrivelse, plan og budget for alle større anskaffelser til og med De fælles offentlige digitaliseringstiltag skal efterleves. Både forretningsorienterede tiltag (punkt 1) samt IT-anskaffelser (punkt 2) skal derfor overholde af Lov om obligatorisk digital selvbetjening (lov nr. 558 af 18/06/2012) samt Lov om digital post (lov nr. 528 af 11/06/2012). Statsforvaltningen udarbejder en statusredegørelse for overholdelsesgraden medio 2013 samt en beskrivelse, plan og budget for udbedring af eventuelle mangler. 4. Enhedsforvaltningens nye fælles funktioner til mødebookning og infocenter har været under forberedelse i første halvår Funktionerne forventes at være operationelle fra og med etableringen af enhedsforvaltningen, men konsolideringen afsluttes først, når medarbejdernes arbejdssted flyttes. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for den endelige konsolidering af mødebookning og infocenteret. Formålet med punkt 1, 2 og 3 er samlet set at optimere Statsforvaltningen med henblik på, at bevillingen kan reduceres som planlagt, uden at sagsbehandlingstiderne øges, men med en øget kvalitet i afgørelserne mv. For hver initiativ under punkt 1, 2 og 3 udarbejdes derfor en gevinstrealiseringsplan. For at sikre det samlede overblik udarbejdes desuden en oversigt over forventede og realiserede gevinster til og med 2016 fordelt på enhedsforvaltning, regelforenklinger, standardisering, specialisering og digitalisering mv. I samarbejde med Statsforvaltningen udarbejder departementet skabeloner til dokumentation af de krævede planer. 5

6 2. Mål for Statsforvaltningens kerneopgaver og fagområder Resultatkontraktens fire faglige målsætninger berører alle myndighedsopgaver, hvor Statsforvaltningen foretager afgørelser. Målsætningerne er dog udformet med særlig fokus på familieretten, fordi familieretten er det største område, som også berører flest borgere. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær er belastende for både børn og forældre, og derfor indkaldes der til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. På møderne søges enighed om løsninger og mødetilrettelæggelsen sker, så der er mindst mulig ventetid for de involverede parter. Faglig målsætning 1 Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R Mål 1A: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse. Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet På børnebidragsområdet skal høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, korrekte afgørelser og en kort sagsbehandlingstid være kendetegn for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal i 2013 fokusere på stabil drift og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen. Kvalitetskravene for børnebidragsområdet omhandler alene de sager, der indklages til Ankestyrelsen. De indklagede sager udgør kun en brøkdel af det samlede antal behandlede sager. 6

7 Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af sager, hvor Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen Mål 2A: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2B: Maksimal andel af klagesager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2C: Maksimal andel af klagesager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Ankestyrelsen optæller antallet af fejl, ligesom der optælles antallet af sager, hvori der noteres fejl. Den procentvise opgørelse af andelen af sager, hvori der noteres fejl, sker i forhold til antal afgørelser truffet af Statsforvaltningen og antal behandlede klagesager i Ankestyrelsen og ikke i forhold til antal fejl. Faglig målsætning 2 kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen Mål 2D: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen målt i forhold til antal klagesager (pct.) Mål 2E: Maksimal andel af omgørelsessager målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Mål 2F: Maksimal andel af omgørelsessager, hvori Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen målt i forhold til antal afgørelser (pct.) Anm.: Afgørelser, der er omgjort på grund af ændret praksis eller som følge af oplysninger, der er fremkommet i ankeinstansen, medtælles ikke ved opgørelsen over den procentvise andel af omgørelsessager. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. fastsættelse af børnebidrag fastsættes på samme niveau som målsætningen for Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på børnebidragsområdet (antal uger) R Mål 2E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 8,5 9 9 Anm.: Tallet for 2012 er det faktiske tal pr. 3. kvartal Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på udvalgte sagsområder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse. Resultatkravene er fastsat i samarbejde med hvervgiverne. Måledefinitioner for alle resultatkrav fremgår af afsnit 4. Statsforvaltningen skal ligeledes sikre, at der dels ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, dels at liggetiden for uafsluttede sager ikke 7

8 påvirker sagsbehandlingstiden. Kravene til sagsbehandlingstiderne er fastsat på samme niveau som forrige år. Korte sagsbehandlingstider skal tilstræbes. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Faglig målsætning 3 Sagsbehandlingstider Gennemsnitlige sagsbehandlingstider (antal uger) Det familieretlige område R Mål 3A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse. 5,6 9 9 Det personretlige område Mål 3B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 10, Mål 3C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 14, Mål 3D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager Udlændingeområdet Mål 3E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 3F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn 15, Anm.: For mål 3E forudsættes, at der er en væsentlig kortere sagsbehandlingstid i sager, hvor der ikke skal indhentes speciallægeerklæring.. Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal styrke børns situation i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af metoden tværfaglige møder. På den baggrund oprettes landsdækkende tilbud om børnegrupper, og der udvikles et særligt spor for konfliktfyldte sager ved en styrkelse af det børnesagkyndige element. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. 8

9 Faglig målsætning 4 Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper Mål 4A: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. I 2013 skal der samlet set være etableret 80 grupper, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen skal skabe grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for gennem visitation og metode at skærme børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Faglig målsætning 4 styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor Mål 4B: I 2013 skal der samlet set være gennemført ca tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Anm.: Opfyldelsesgraden vurderes på baggrund af hele 2013, fordi målsætningen ikke kan periodiseres. 9

10 3. Økonomistyring og rapportering I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring opstilles et mål om afvigelse mellem budget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved etableringen af Statsforvaltningen. Forudsætningerne for indfrielse drøftes og aftales nærmere med departementet fx hvis der udmøntes en tillægsbevilling, der ikke var forventet, som påvirker budgettet samlet set. Målsætning om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budget og forbrug Afvigelserne i forhold til institutionens seneste indsendte budget må maksimalt være: 2 pct. i opadgående retning for udgifter (merforbrug) 5 pct. i nedadgående retning for udgifter (mindre forbrug) Anm.: For hver procentuel overskridelse udover de angivne procenter, reduceres målopfyldelsen med en ligefrem proportionel andel efter metoden angivet i afsnit 4. En væsentlig del af Statsforvaltningens kommende indtægtsgrundlag bliver gebyrer. Da flere af gebyrerne først træder i kraft fra d. 1. juli 2013, er der ikke et erfaringsgrundlag for budgetteringen af indtægterne. Mål for budgettering af gebyrindtægterne m.v. er derfor ikke taget med i indeværende resultatkontrakt. Til brug for det fremadrettede arbejde med konsolidering af enhedsforvaltningen skal Statsforvaltningen ved hver månedsafslutning i 2013 fremsende nøgletal for de relevante områder. Desuden skal Statsforvaltningen ved hver kvartalsafslutning udarbejde en rapport, som redegør for status for Statsforvaltningens målopfyldelse. Målsætning om rapportering Samlet set er måneds- og kvartalsrapporteringen formål at sikre overblik over centrale elementer i konsoliderings- og effektiviseringsprocessen. Redegørelserne skal indeholde nedenstående hovedelementer. Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hver måned en status på: Tidsforbrug Antal afgørelser Sagsbehandlingstid Produktivitet Statsforvaltningen rapporterer hver 2. måned status på den samlede økonomi. Denne afrapportering skal indeholde opdaterede budgetter og forbrugstal for: Statsforvaltningens almindelige virksomhed Frigjorte midler som følge af effektiviseringer Forventede besparelser vedr. øvrig drift Gebyrindtægter Omkostninger ved implementering af enhedsforvaltningen Forventet forbrug af videreførsler Statsforvaltningsdirektøren fremsender ved udgangen af hvert kvartal en rapport med status på: Strategisk målsætning et og to. Faglig målsætning et til fire Målsætning om budgetoverholdelse Ved afvigelser i forhold til målsætningerne indeholder rapporten desuden en årsagsforklaring samt en handlingsplan. Statsforvaltningen udarbejder en milepælsplan for alle elementer i strategisk målsætning to. Milepælsplanen anvendes i den kvartalsvise rapportering og skal foreligge senest ved udgangen af 3. kvt Departementet udarbejder en skabelon for statusredegørelserne, hvori de ønskede informationer specificeres. 10

11 4. Beregning af målopfyldelse For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatkravs vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatkrav, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelsesgrad. For resultatkravene vedrørende sagsbehandlingstid og sagsstyring, herunder også mål 1 om opretholdelse af produktionen gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. For resultatkravene på de øvrige områder, kan de være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt, hvor målopfyldelsen vil være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Det bemærkes, at beregning af målopfyldelsen baseres på faktiske tal - og ikke de beregnede tal. 11

12 5. Påtegning Kontrakten træder i kraft 1. juli 2013 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på resultatkontrakten som specificeret i målsætning om rapportering. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål/resultatkrav samt initiativområder. København den 12. august 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Den 7. juli 2013 Konstitueret direktør Helle Haxgart Statsforvaltningen 12

13 Bilag 1 Oversigt over produktivitetsniveau i 3. og 4. kvt Tabellen viser summen af afgørelser registreret i Statsforvaltningen Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 3. og 4. kvartal 2012 fordelt på fagområde. Antallet af afgørelser i De Fem Regionale Statsforvaltninger registreret i andet halvår 2012 kvartalvis opgørelse 3. kvartal kvartal 2012 Ægteskabssager Børnebidrag Rådgivning, konfliktmægling Samvær Forældremyndighed/registrering Forældremyndighed/forligsindsats Børneloven Inddrivelse af bidrag 6 13 Familieretten samlet Godkendelse af adoptanter Adoptionssager Navnesager Værgemål Båndlagte midler Sager vedr. udlændinge Uledsagede flygtningebørn Sager vedr. indfødsret Patientklagenævn Lov om kunstig befrugtning 9 16 Den kommunale styrelseslov Byggesager Andre love I alt Total

14 Bilag 2 Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder) Målingen foretages ved hjælp af de afgørelseskoder, som angivet i nedenstående tabel: Koder til rapportering af resultatkrav Resultatkrav Faglig målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i familieretten Koder I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse *100/ ( ) Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen. Faglig målsætning 2 Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 1-(197011/117???)* ?+11301?+11302? ? Faglig målsætning 3 Korte sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse 11200?+11201?+11202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 21202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 21203? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i værgemålsager 232??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) ?? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager vedr. kommunalt tilsyn 3 613??? 1 35 dage svarer til 5 uger 2 Kontrolsager og sager vedrørende familiesammenføringer indgår ikke i beregningen af sagsbehandlingstid. 3 Udarbejdelse af koder for Faglig målsætning 5 afventer. Ovenstående oversigt opdateres med de aktuelle afgørelseskoder ved udgangen af 4. kvartal For øvrige resultater gælder, at de kan være ikke opfyldt, påbegyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt. Målopfyldelsen vil således være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct. Målopfyldelse: Fuldt opfyldt Delvist opfyldt På vej Ikke opfyldt 100 pct. 66 pct. 33 pct. 0 14

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark Resultatkontrakt 2008 Statsforvaltningen Syddanmark Indledning Denne resultatkontrakt gælder for kalenderåret 2008, og er indgået mellem Statsforvaltningen Syddanmark og Velfærdsministeriet. Resultatkontrakten

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland Resultatkontrakt 2009 Statsforvaltningen Sjælland Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 1.1 De regionale statsforvaltninger...3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske tilknytning og opgaver...3 2. Statsforvaltningernes

Læs mere

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010 STATS FORVALTN I NGERNE * e e 4 se Statsforvaltningen Nordjylland Resultatkontrakt 2010 Indhold Indhold.2 1. Indledning.3 1.1 De regionale statsforvaltninger 3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans.

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans. Resultatplan Ankestyrelsen - 2018 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Juni 2014 B E R E T N I N G O M S A G S B E H A N D L I N G S T I D E R V E D O M S T R U K T U R E

Læs mere

STATSFORVALTN I NGERNE * e e. Statsforvaltningen. Syddanmark. Resultatkontrakt 2010

STATSFORVALTN I NGERNE * e e. Statsforvaltningen. Syddanmark. Resultatkontrakt 2010 STATSFORVALTN I NGERNE * e e s SS / ( Statsforvaltningen Syddanmark Resultatkontrakt 2010 Indhold Indhold. 1. Indledning.3 1.1 De regionale statsforvaltninger 3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 2017

Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

1. Påtegning. 7. marts 2016

1. Påtegning. 7. marts 2016 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Statsforvaltningen... 3 2.1.1. Mission og vision... 3 2.1.2. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning... 3 2.2.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 157 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til

Forslag. Lovforslag nr. L 157 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Kolofon Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere