Vær en der kan forstå ser sprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær en der kan forstå ser sprog"

Transkript

1 Vær en der kan forstå ser sprog Så er gode gamle Rorty atter på banen med et debatindlæg om sandhed, erkendelse, forståelse og metafysik. Med Gadamer-citatet Væren der kan forstås er sprog som titel (bragt i sidste nummer af Semikolon), slår Rorty et vanligt slag for antirealismen. Også denne gang er det med afsæt i sin egen cocktail af hermeneutik, dagligsprogfilosofi og pragmatisme. Selvom det sjældent er originalt, hvad Rorty har at sige, har det alligevel ofte en provokerende effekt. Denne gang er jeg næsten enig med Rorty og så dog alligevel overhovedet ikke. Det er et spørgsmål om nuancer, men nuancer kan være altafgørende og vække oprør. Det er en kendt sag, at de bitreste kampe kan kæmpes me llem nært beslægtede synspunkter. Desuden kan ingen sige sig fri for at male med grovere penselstrøg, når modstanderens synspunkt skal ski t- seres. Karikaturer er altid lettere at forho lde sig til. Fordelen ved Rorty er, at han skriver med analytikerens klarhed. Så er man i det min d- ste fri for at først at skulle dechifrere unødig dunkel tale, inden man indtager kamppos ition (hvis man venter så længe. Salig er den jomfruelige læser, der ikke ved det blotte syn af na v- net på forfatteren får sit udsyn blændet af tungt artilleri!). Jeg vil klart melde ud, at jeg finder det omsonst at begive mig ud i en diskussion af Rortys Gadamer-læsning. Slige nidkære sysler overlader jeg til de beton-kontinentalister, der alligevel har opgivet at beskæftige sig med den sprogeksterne virkelighed, og derfor har helliget sig eksegetiske og filologiske studier. Jeg vil koncentrere mig om én pointe, nemlig Rortys variant af ideali s- me/nominalisme/hermeneutik, der hævder, at: ingen beskrivelse af et objekt er mere sand i forhold til objektets natur end en anden (s.5). Beskrivelser kan således ikke supplere i dybden, kun i bredden. Hvad der gør en beskrivelse god og relevant, er dens grad af samme n- hæng med og (vel også dens) evne til at supplere hidtidige beskrivelser. Hvorledes afgør man, hvornår en beskrivelse supplerer og hænger sammen med de hidtidige? Man må ifølge Rorty ikke anvende kriterier, idet man derved antager: at fremt idens sprog skulle være i hænderne på nutidens...det er det samme som at tro på, at vi nu kan ko n- struere et arkivsystem, som vil have et passende rum for alt, hvad der eventuelt måtte dukke op i fremtiden (s.10). I stedet byder Rorty os med Habermas at opretholde en vedvare nde herredømmefri dialog.

2 Sandhed bliver imidlertid uden kriterier helt uopnåelig, idet den evt. enighed, der skal befordre sandhed qua kohærens, kun kan opnås ved anvendelse af kriterier for begrundelse. Kohærens hviler på begrundelse, ikke omvendt. Og hvis man ikke kan nå til enighed om hvornår en beskrivelse er supplerende og forenelig med de eksisterende, hvordan kan man så hævde, at: [v]i forstår materien bedre, efter at Hobbes korpuskler er blevet erstattet med Daltons atomer og siden hen med Bohrs (s.6)? Bedre i forhold til hvad? Ikke sagen selv i sin ekstra-sproglige virkelighed, da et sådant metafysisk uhyre er os nægtet. Hvorfor så overhovedet anvende termen forstå? Vi forstår jo ikke noget som helst, hvis det blot drejer sig om opfindelsen af en diskurs (s.5), med mindre forståelse kun angiver en social aktivitet. Med andre ord: hvis man ikke engang kan fastslå kohærens pga. kriterieforbudet og korrespondens pga. metafysikforbudet, så er alle beskrivelser radikalt lige -gyldige, da de end ikke kan sammenholdes. Kohærens hviler på kriterier for identiteten af det beskrevne, idet det ikke er mening s- fuldt at tilskrive kohærens til beskrivelser, der ikke omhandler samme genstandsområde. Ved at operere med en identificerende beskrivelse (s.6 i onlineversion. Gider du checke referencen) i stedet for forestillingen om den inderste natur (Ibid. Gider du checke referencen), er man nøjagtig lige så afhængig af sagens reale essens (Ibid. Gider du checke referencen), som en korrespondensteori beskyldes for at være. Og så behøver jeg ikke engang indvende, at man sagtens kunne forestille sig en rablende ga lnings verdensbillede, som kunne forenes med de fleste andres, men at det ikke af den grund var oplysende - endsige interessant. Mere forståelse er ikke det samme som bedre forståelse; forståelse er et kvalitativt begreb (Rorty slingrer konsekvent mellem det kvalitative og det kvantitative: forøgelse af vores forståelse jo flere beskrivelser desto bedre er vores forståelse distinktionen mellem mindre og større forståelse... ). Hvis ikke teoridannelse skal blive pøbelvælde (demokratisk sandhedsbegreb), må tanken om sammenføjning af forskellige beskrivelser godtgøres yderligere. Hvad angår korrespondens, så er den egentlige forskel mellem Rorty og undertegnede ikke hans insisteren på behovet for mange supplerende beskrivelser, men at han nægter at referere til noget sprog-eksternt, og at nogle beskrivelser er bedre end andre tout court. Jeg er heller ikke af den overbevisning, at virkeligheden lader sig indfange af én (non -triviel) beskrivelse. Ej heller, at forestillingen om en universal mediator -teori (radikal konstruktivisme, idealisme) for erkendelse kan kombineres med en korrespondensteori for san dhed. Hvad jeg er nødt til at opponere mod er afskrivningen af verdens sproguafhængige eks istens og en

3 mangel på kvalificering af de forskellige beskrivelser. Det tilhører simpelthen den værste form for antropocentrisk humanisme, en udpræget vulgær-hermeneutik, hvor man sammenblander semantik, erkendelsesteori og ontologi og slutter fra det banale fo rhold, at verden kun lader sig beskrive i sprog til, at sproget er endestationen for beskrivelsesaktiviteten. Det pseudosyllogistiske argument synes at være: 1. Vi forstår aldrig noget undtagen ud fra en beskrivelse og der er ingen privilegerede beskrivelser (s.6) Den første præmis er i bedste fald triviel, og reelt forker t. Hvis forståelsen foræres til den hermeneutiske fascisme, gives der selvsagt intet uden for sproget heller ikke forståelse. Dette er en klassisk intellektualistisk, men fejlagtig opfattelse. Forståelse er et mere primitivt fænomen end diskursivitet og sprogevne. Forståelse hviler både logisk og historisk på en mere umiddelbar interaktion med verden, hvorved virkelighedens aspekter oprindeligt gestalter sig som konsekvens af vore handlingsinteresser. Et forhold også kognitionsforskningen har san d- synliggjort ved at afdække vore begrebers kropsafledte metaforiske karakter (Lakoff og Joh n- son) og handlingsbetingede taksonomi (Rosch). Hvis ikke vi skal ud i transcendentale fantas i- er, så må vi kunne godtgøre, hvorledes vi overhovedet forstår beskrivelser. Vi forstår beskrivelser, ved at de hæfter sig på en mere umiddelbar forståelse. Beskrivelser elaborerer og art i- kulerer vor forståelse, de funderer den ikke. I så fald ville vi jo ikke forstå dem, da vi ingen beskrivelse ville besidde til at forstå dem med. Ror ty opererer altså med en cirkularitet (hvilket han som erklæret hermeneutiker formodentligt kun regner for et sundhedstegn), hvor han i sin iver for at tildele sproget (beskrivelse) prioritet glemmer, hvad han skulle forklare selve forståelsen. I den sammenhæng er det interessant at notere, at såvel hermeneutikken, som Rorty hævder at repræsentere, som den form for interaktivisme som jeg plæderer for, i stor udtrækning har deres udspring i Sein und zeit. Sagen er nok den, at de to positioner repræse n- terer hver deres yderpunkt i Heideggers tænkning, hhv. den lurende sprogidealisme og tanken om menneskets umiddelbart fortrolige omgang med dets omgivelser. En fortrolighed der ikke skyldes, at verden går restløst op i vort sprog, men at vor sproglighed netop ikke er nødvendig for mange aktiviteter. Den anden præmis er også uheldig. Det er rimeligt at hævde, at der ingen privilegerede beskrivelser gives (hvis privilegerede indikerer normativitet eller endnu værre prima philosophia), men hvad med kvalificerede beskrivelser? Fordi der intet klart hierarki gives for fo r- skellige beskrivelser, betyder det ikke, at der ikke gives mere eller mindre relevante, ko n-

4 struktive og slidstærke beskrivelser. Relativiteten af vore forskellige beskrivelser angiver ne t- op, at relativt til et givent perspektiv, er en bestemt optik bedst egnet: Hvis vi vælger, at b e- skrive dette aspekt, er denne forklaring bedst. Det er derfor også korrekt, at tænkningens b e- grebslige hierarkier ikke modsvares af ontologiske hierarkier. Ikke desto mindre vil jeg hellere være i besiddelse af begreber som kraft, energi, selvorganisation og kognit ion, hvis jeg skal beskrive virkeligheden, end fodbold og aubergine. No gle begreber har slet og ret mere deskriptiv prægnans end andre. Rortys svaghed er, at han, trods sin egen hån mod sådanne aktiviteter, synes at argumentere mod nogle hardcore techies. De findes dog ikke længere i særlig rigt mål (men karikaturen er som nævnt et effektivt retorisk sigtekorn). Selvom han heroisk forsøger at in d- skrive sig i kontinentalismens krig mod scientismen, så har situationen ændret sig siden Hu s- serl, Heidegger og Gadamer drog de første spadestik i naturvidenskabernes hovne fernis. På sin vis har den hermeneutiske lære sejret sig ihjel. Ikke mange seriøse videnskabsfolk kunne længere drømme om fuldstændig at negligere muligheden af alternative beskrivelser ja sågar den mulige umulighed af sande beskrivelser. En sådan fallibilisme er dog stadig milevidt fra en beskrivelsesmæssig political correctness. Det første angår det principielle fravær af eksklusivitet i vore beskrivelser, det andet en afvejning af rimeligheden i at betvivle velfund e- rede teorier. Hermed benytter jeg mig af to klassiske argumenter for videnskabelig re alisme (som jeg dog kun er moderat tilhænger af), nemlig 1) at antagelsen om at videnskaben fors ø- ger at afdække en sprog- og bevidsthedsuafhængig virkelighed lægger sig i forlængelse af commonsense og dermed er begrundet bottom up af en umiddelbar før -videnskabelig erfaring ved verden, og 2), at videnskabens konstruktions- og forudsigelsesmæssige succes er en indikator på dens tag i verden. Ad 1) Selvom commonsense aldrig bør anvendes som repressiv tolitarisme, udgør den det proto-teoretiske udgangspunkt for vore elaborerede teoridannelser og bør konsulteres som sådan. Rorty er karakteristisk tilhænger af, at vore teorier så vidt muligt sammenvæves, men det er vanskeligt at forene hans relativt rabiate standpunkt med commonsense (det sa mme kan siges om relativitetsteorien, men den finder sit argument i næste punkt. Det bør bemærkes, at argumenterne for videnskabelig realisme udgør en klynge af beslægtede argume nter, der ikke hver for sig er tilstrækkelige). De fleste kendte naturvidenskabelige teorier lader sig heller ikke rekonstruere instrumentalistisk, men forudsætter uafhængighed af den menneskelige b e- vidsthed. Hermed mener jeg, at mange teorier ikke forbliver meningsfulde, hvis de tolkes som

5 blotte diskurser. F.eks. neodarwinismen, der som en teori om hvorledes (og hvorfor) biolog i- ske organismer samt deres egenskaber - herunder bevidstheden med dens begreber - er opstået, ikke selv (ontologisk) kan afhænge heraf. Bevidstheden er et tilfældigt (ontologisk) pr o- dukt af evolutionen ikke omvendt. Ad 2) Videnskabelig realisme er ikke en slutning: fra det faktum, at et bestemt deskriptivt vokabular gør det muligt for os at forudsige og udnytte objekternes kausale magt, til den påstand at dette vokabular tilbyder en bedre forståelse af disse objekter end nogen andre (s.9). Derimod er grundtanken, at kontinuerlig succes trods alt er indikatorer på en vis påvis e- lig sundhed, i modsætning til teorier der på ingen måde kan udsættes for virkelighedens rea k- tion. Jeg siger derfor ikke, at naturvidenskaben er mere sand, fordi den virker, eller a t virkning er et universelt sandhedsideal, men at det er sandt at den virker, og at virkning er noget konkret. Man må adskille det, at vi vælger at opfatte naturen som afdækkelig på en bestemt måde (in casu naturvidenskabens) og så de reelle resultater a f udforskningen. Det første er selvsagt et kulturprodukt og en diskurs. Men at atombomben, penicillin og mobiltelef oner findes og virker er ingen diskurs og er ikke som sådan afhængig heraf. Rorty taler om hjæl p- somhed af et givent vokabular (ibid.) som et kvasi-sandhedsparameter, men den efterfølgende anti-realistiske retræte ender i en særdeles dubiøs udlægning af bemeldte hjæl psomhed som kampe om at fange forestillingsevnen, og om at få andre mennesker til at bruge ens eget vokabular (s.10). Det var dog en sælsom missionerende form for hjælpsomhed. En hjæl p- somhed der ikke besidder noget eksternt mål. Det må da være det bedste bud på en fuldbyrdet teoretisk dekadence. Jeg ser ingen grund til at fortsætte, da vi alligevel ikke undgår skyttegravskrige n og alle de gamle argumentatoriske travere. Rorty har for så vidt ret i, at teorier er behæftet med en vis vilkårlighed, og vore positioner udtryk for epistemologiske normer, der ikke endegyldigt kan begrundes. Derfor vil jeg afslutte med to opbyggelige credi: ) Der er uendeligt langt fra en teoris mulighed til dens rimelighed; ) få har glæde af en blind reduktionisme, færre af en humanistisk manieri sme.

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

GABRIEL TARDE OG DET SOCIALES ENDELIGT

GABRIEL TARDE OG DET SOCIALES ENDELIGT GABRIEL TARDE OG DET SOCIALES ENDELIGT BRUNO LATOUR There is a close connection between Gabriel Tarde s social theory and what has become known as actor network theory, especially because of Tarde s two

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion . En fænomenologisk diskussion Torben Hangaard Rasmussen Rasmussen, T. H. (unpub.).. En fænomenologisk diskussion. (pp. 1-35). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Indledning Indenfor den klassiske strid om sjæl-legeme relationens natur findes der fire forskellige hovedstandpunkter: dualisme, dobbeltaspekt-teorien,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere