LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING

3 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets fjortende beretningsår: 1. Embedets almindelige forhold 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområder 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2009 Vera Leth 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Hjemmel til delegation, Departementet for Infrastruktur og Miljø (j.nr , tidligere ) En skoles sagsbehandling i forhold til en elevs forældre (j.nr /023-07) Manglende kundgørelse af Familiedirektoratets forsøgsvise udlægning i aftaleform af afgørelseskompetence i medfør af handicapforordningen til visse kommuner (j.nr , tidligere /063-07) Kompetenceforhold ved udbetaling af arbejdsmarkedsydelse i området uden for den kommunale inddeling (j.nr , tidligere /137-07) Kompetenceafgrænsning mellem Departementet for Infrastruktur og Miljø og A/S Boligselskabet INI i klager over ophævelse af lejemål (j. nr , tidligere /140-07) En kommunens manglende efterlevelse af Det Sociale Ankenævns kendelse (j.nr /043-08) Gennemgang af sociale sager 3.7 Krav om præcision af samtykkeerklæringer fra borgerne til, at kommunen kan indhente oplysninger (j. nr , tidligere j. nr /092-04)

6 Indholdsfortegnelse 3.8 Gennemgang af sociale sager (j.nr /116-07) Gennemgang af sociale sager Generelle bemærkninger om meddelelse til bidragspligtige om forskudsvis udlægning af bidrag samt tilbagebetalingserklæringer (j.nr , tidligere /008-08) Oprettelse af sager samt udarbejdelse af handleplaner (j.nr , tidligere /023-08) En kommunes behandling af førtidspensionssager (j.nr , tidligere /048-08) En kommunes manglende overholdelse af sagsbehandlingslovens regler om skriftlighed og begrundelse (j.nr , tidligere /051-08) Gennemgang af personalesager 3.13 Adskillelse af sagsakter vedrørende politisk hverv fra en personalesag (j.nr , tidligere /046-06) En kommunes praksis i advarselssager (j.nr , tidligere /009-08) Bemærkninger om udtagne sagsakter (j.nr , tidligere /024-08) En kommunes udfærdigelse af ansættelsesbrev samt afgørelser om fratræden (j.nr , tidligere /052-08) Uoverensstemmelse mellem grønlandsk og dansk version af en landstingsforordning (j.nr og ) Forskellige spørgsmål knyttet til forældelse af restancer og spørgsmål om ulovlig anvendelse af tvangsmidler over for en skylnder (j.nr , tidligere j.nr /046-05)

7 3.19 Generelle bemærkninger vedrørende debitorer med ukendt adresse (j.nr /010-08) Generelle bemærkninger om manglende udskrivning af elektroniske notater/dagbøger og kreditorers prioritet (j.nr , tidligere /025-08) Generelle bemærkninger om løntilbageholdelse, betalingsaftaler og modregning (j.nr , tidligere /053-08) Egen drift-sager og projekter og kommunebesøg Kommunernes administration af dagpenge i arbejdsskadesager (j. nr , tidligere j. nr /026-08) Det Sociale Ankenævns stadfæstelse af et afslag på førtidspension (j. nr , tidligere j. nr /027-08) Kassation af kommunernes arkivalier (j. nr , tidligere j. nr /047-08) Spørgsmål om hjemmel til at foretage lønreduktion hos suspenderede tjenestemænd (j. nr , tidligere j. nr /055-08) Behandling af klager over boligselskabet Iserit A/S (j.nr ) Behandling af sager om ansøgninger om afdragsvis betaling af huslejerestancer (j. nr ) Afskedsansøgning indgivet under protest (j. nr ) Regulering af personlige tillæg til pensionister i K Kommune (j. nr ) Betaling for opbevaring af kommunale midler (j. nr )

8 Indholdsfortegnelse Gennemgang af sociale sager (J.nr , tidligere /008-08) (J.nr , tidligere /023-08) (J.nr , tidligere /048-08) (J.nr , tidligere /051-08) Gennemgang af personalesager (J.nr , tidligere /009-08) (J.nr , tidligere /024-08) (J.nr , tidligere /049-08) (J.nr , tidligere /052-08) Gennemgang af inkassosager (J.nr , tidligere /010-08) (J.nr , tidligere /025-08) (J.nr , tidligere /050-08) (J.nr , tidligere /053-08) Sager af almindelig interesse opdelt på sagsområde Grønlands Hjemmestyre Pligter, sanktioner og afskedigelse Uansøgt afskedigelse: Efterprøvelse af skønsudøvelse, fritagelse for tjeneste, kompetencefordelingen mellem ansættelsesmyndigheden og tjenestestedet Hjemmelskrav reduktion af suspenderede tjenestemænds løn Mangelfuld sagsbehandling i afskedigelsessag Bortvisning på grund af for sent modtaget lægeerklæring hjemmelsspørgsmål, mangelfuld sagsbehandling, proportionalitet

9 5.2 Restskat Forældelse af skattebøde, modregning med overskydende skat, interessenters hæftelse udadtil Formueret Undersøgelsespligten i sager, hvor borgerne kræver erstatning for fejlbehandling i sundhedsvæsenet Kommuner Døgninstitutioner Konkret begrænsning af besøgstider på landsdækkende døgninstitution Andet En kommunes manglende orientering til forælder om, at barn under anbringelse uden for hjemmet havde begået kriminalitet Pligter, sanktioner og afskedigelse Adskillige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelse om tildeling af advarsel Arealtildeling En kommunes manglende besvarelse af et selskabs ansøgninger om arealtildeling samt af ombudsmandens henvendelser Opkrævningsvirksomhed i almindelighed Spørgsmål om den lønudbetalende myndigheds behandling af en sag om lønforskrivning, herunder overholdelse af god forvaltningsskik og spørgsmålet, om tjenestemanden kan tilbagekalde lønforskrivningen. Myndighedens videregivelse af oplysninger til et pengeinstitut Egen drift sager Klausuler om tavshedspligt og diskretion i offentlige myndigheders fratrædelsesaftaler Behandling af ansøgninger om afholdelse af ferie i tilknytning til tjenesterejser Boligklagenævnets vejledning til borgerne om domstolsprøvelse af nævnets afgørelser

10 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til en kommunes inkassosager Ferierejser til grønlandske psykiatriske patienter på hospital i Danmark Opfølgning på tidligere års beretninger klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift-sager Stikordsregister

11 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Tolk Anda Kristiansens vikariat udløb med udgangen af juni måned Jeg fastansatte den 1. juli 2008 Erno Aronsen. Erno Aronsen er uddannet tolk fra Fuldmægtig Mona Jensen fratrådte sin stilling med udgangen af juli måned Jeg fastansatte med virkning fra 1. august 2008 Line Lander Madsen. Line Lander Madsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra marts Fuldmægtig Tina Bavnbæk fratrådte sin stilling med udgangen af oktober måned Jeg fastansatte med virkning fra den 1. november 2008 Lili Rasmussen. Lili Rasmussen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra november Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen fratrådte sin stilling den 19. november Jeg fastansatte med virkning fra den 1. november 2008 Jonna Zacho. Jonna Zacho er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra februar Fuldmægtig Thomas Gønge fratrådte sin stilling med udgangen af oktober måned Stillingen som fuldmægtig var ved årets udgang endnu ikke besat. Embedet havde ved udgangen af 2008 herefter følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Sekretær Alice Møller Tolk Erno Aronsen Fuldmægtig Line Lander Madsen Fuldmægtig Lili Rasmussen Fuldmægtig Jonna Zacho 10

12 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2008 følgende kommunebesøg: Februar måned: Sisimiut Kommuniat April måned: Qaanaap Kommunia Maj måned: Ammassallip Kommunia Juni måned: Ittoqqortoormiit Kommuniat 1. Embedets almindelige forhold Jeg deltog i Vestnordiske Ombudsmandsmøder henholdsvis i København i maj måned samt i Island i oktober måned. Jeg deltog endvidere i Nordisk Ombudsmandsmøde i september måned i Norge. Øvrige aktiviteter: Fuldmægtig Tina Bavnbæk deltog på Embedets vegne i Nordisk Juristmøde i København. 1.3 Ombudsmandens kompetence Klage fra KNR over Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (j.nr ) KNR klagede den 31. oktober 2008 til mig over, at landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og hans departement ikke besvarede henvendelser fra KNR om blandt andet økonomiske forhold og KNR s public service forpligtelser. Jeg besluttede at afvise at behandle sagen, jf. landstingsloven om landstingets Ombudsmand 6, stk. 4, idet det er ombudsmandens hovedopgave at vurdere konflikter mellem offentlige myndigheder og private borgere og virksomheder, mens myndighedernes indbyrdes konflikter må afgøres andetsteds, for eksempel ved forhandling eller sagsanlæg. Jeg henviste samtidig til, at de forvaltningsretlige regler, herunder de almindelige sagsbehandlingsregler, kun i begrænset omfang fandt anvendelse på forholdet mellem offentlige myndigheder. 11

13 Således vil de rettigheder, som efter sagsbehandlingsloven og forvaltningsretlige grundprincipper er tillagt en sags private parter normalt ikke finde anvendelse på et forhold mellem offentlige myndigheder, som er reguleret ved lovgivning om de pågældende myndigheder. Jeg bemærkede i den forbindelse, at KNR s public service-forpligtelser reguleres ved resultatkontrakter med Landsstyret efter landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed 28, ligesom Landsstyret efter landstingsforordningens 29 kan fastsætte regler om KNR s anden virksomhed. Det fremgik af landstingsforordningens 36, at KNR s bestyrelse fremsætter forslag til Landsstyret om KNR s budget. Jeg fandt således, at KNR i sit forhold til Landsstyret vedrørende de spørgsmål, som klagen omhandlede, ikke kunne anses som en privat part. Til spørgsmålet, om KNR s mulighed for at rette henvendelse om sagen til andre myndigheder, henviste jeg til landstingsforordningen om radio- og tv-virksomhed 30, hvoraf det fulgte, at KNR var en selvstændig offentlig institution, og det i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres overtagelse af KNR var forudsat, at KNR fik tilstræbt samme uafhængighed som Danmarks Radio. Dette indebar umiddelbart, at de gældende principper for kommandoveje i centraladministrationen ikke kunne overføres til KNR. Jeg udtalte derfor, at det er min opfattelse, at såfremt KNR er utilfreds med den måde, hvorpå det lovpligtige samarbejde med hjemmestyrets centraladministration foregår, kan KNR eksempelvis rette direkte henvendelse til Landsstyreformanden, som efter landstingsloven om Landstinget og Landsstyret 4, stk. 3, fordeler sagerne mellem de enkelte landsstyremedlemmer. Det er endvidere nærliggende at antage, at KNR har den fornødne handlefrihed til direkte at kontakte det relevante landstingsudvalg om de dele af KNR s virksomhed, som skal reguleres ved landstingsfinansloven, eller som angår Landsstyrets forpligtelser overfor KNR i henhold til landstingsforordningen om radioog tv-virksomhed. Omorganisering af centraladministrationen (j.nr , tidligere ) I forbindelse med, at Landsstyret i 2008 gennemførte en omorganisering af centraladministrationen, som blandt andet indebar, at der blev oprettet departementer som øverste centraladministrative myndigheder under landsstyremedlemmerne, besluttede jeg at høre Landsstyreformanden om det nærmere ind- 12

14 1. Embedets almindelige forhold hold af den ny struktur navnlig med henblik på afklaring af min kompetence, jf. landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 6, stk. 3, hvorefter jeg ikke kan behandle klager over forhold, som kan påklages til en overordnet myndighed. Det var således af væsentlig betydning for mig at få afklaret, om den nye struktur indebar etableringen af et myndighedshierarki i centraladministrationen. Jeg stillede i den anledning Landsstyreformanden følgende spørgsmål: - Skal de nye departementer være overordnede myndigheder i forhold til de hidtidige direktorater? - I hvilket omfang påtænker Landsstyret at overføre opgaver fra de eksisterende direktorater til de nye departementer? - Idet jeg går ud fra, at Landsstyret har gennemgået den gældende lovgivning med henblik på at vurdere behovet for lovændringer, beder jeg Landsstyret gøre rede for, hvorvidt denne gennemgang har indebåret, at der skal søges tilvejebragt ændringer af lovbestemmelser, som tillægger de eksisterende direktorater opgaver som klageeller tilsynsmyndigheder, eller hvor lovgivningen bestemmer, at et direktorats afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. - Har Landsstyret overvejet overgangsordninger for sager, som aktuelt er under behandling i de eksisterende direktorater? Ved brev af 7. marts 2008 fremkom jeg over for Landsstyreformanden med nogle foreløbige bemærkninger. Jeg modtog den 8. maj 2008 følgende besvarelse fra Landsstyreformanden: Overordnet er der ved omorganiseringen taget udgangspunkt i 3, stk. 1, i landstingsloven om landstinget og landsstyret, hvorefter Landstinget vælger et landsstyre til at varetage forvaltningen af hjemmestyrets anliggender. Det har i den forbindelse været vurderingen, at det vil forudsætte særlig lovhjemmel, såfremt der skal etableres myndigheder, som ikke er underlagt Landsstyrets ansvar for den løbende sagsbehandling. Det er endvidere lagt til grund, at omorganiseringen skulle gennemføres med udgangspunkt i 4, stk. 3, i landstingsloven om landsting og landsstyre, hvorefter landsstyreformanden bestemmer fordelingen af sagerne mellem de enkelte landsstyremedlemmer. 13

15 14 Desuden har det været forudsat, at omorganiseringen skulle gennemføres uden at denne i sig selv nødvendiggør lovændringer, eller i øvrigt ændrer ved borgernes retsstilling i forhold til myndighederne. Der er således af Landsstyreformanden truffet beslutninger om forskellige ressortændringer, hvorved sagsområder fra nogle direktorater og landsstyreområder er overført til andre landsstyreområder. Med udgangspunkt i den nye ressortfordeling er der inden for de enkelte landsstyremedlemmers ansvarsområder gennemført en organisering, som forudsætter, at det enkelte landsstyremedlem og dennes departementschef har det overordnede ansvar for alle sager inden for pågældende ressortområde, uanset om den enkelte sag behandles i et departement, en afdeling i departementet eller i en styrelse. Til nærmere belysning af ressortomlægningerne og omorganiseringen vedlægges orientering til Landsstyret af 21. november 2007 og orientering til Landsstyret af 27. december Med hensyn til opdelingen i departementer og styrelser, er der lagt vægt på, at organiseringen tager udgangspunkt i karakteren af de opgaver, der varetages, jf. afsnittet III. Hovedprincipper i organisationsforenklingen" i landsstyreorienteringen af 21. november I ombudsmandens brev [ ] er der stillet 4 nærmere opregnede spørgsmål. Disse skal hermed besvares konkret. Spørgsmål 1: Skal de nye departementer være overordnede myndigheder i forhold til de hidtidige direktorater? Svar: Det har ved organisationsomlægningen været antagelsen, at styrelser og departementer udgør en myndighed på samme måde, som et direktorat og dets afdelinger hidtil har udgjort en myndighed. Råstofdirektoratet, Embedslægeinstitutionen og Udenrigsdirektoratet antages dog at være selvstændige myndigheder. Grundlæggende er der som ovenfor nævnt gennemført forskellige ressortændringer. Landsstyreområderne er på grundlag af ressortfordelingen herefter som hovedregel organiseret i departementer og styrelser. Departementer og styrelser anses således formelt set at modsvare tidligere direktorater og disses afdelinger eller andre (interne) enheder. Departementerne med tilhørende styrelser varetager således opgaver, som tidligere har været varetaget af et eller flere direktorater.

16 1. Embedets almindelige forhold Adgangen for styrelserne til at træffe afgørelser er forudsat at bestå i kraft af intern delegation inden for samme myndighed. Dette anses at svare til den praksis, som har bestået i de hidtidige direktorater, hvor afdelingschefer/afdelinger eller andre ved intern delegation har kunnet få tildelt kompetence til at afgøre sager inden for pågældende arbejdsområde uden forelæggelse af de enkelte sager for direktøren, landsstyremedlemmet eller Landsstyret. Spørgsmål 2: I hvilket omfang påtænker Landsstyret at overføre opgaver fra de eksisterende direktorater til de nye departementer? Svar: Der henvises til de vedlagte landsstyreorienteringer. Der vedlægges endvidere en organisationsplan, som på overordnet niveau viser organiseringen i departementer med tilhørende styrelser. Organisationsdiagrammer for de enkelte departementer og tilhørende styrelser er fortsat under tilretning, men forventes at kunne offentliggøres inden for en kortere tid. Spørgsmål 3: Idet jeg går ud fra, at Landsstyret har gennemgået den gældende lovgivning med henblik på at vurdere behovet for lovændringer, beder jeg Landsstyret gøre rede for, hvorvidt denne gennemgang har indebåret, at der skal søges tilvejebragt ændringer af lovbestemmelser, som tillægger de eksisterende direktorater opgaver som klage- eller tilsynsmyndigheder, eller hvor lovgivningen bestemmer, at et direktorats afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Svar: Det er lagt til grund, at de hidtidige direktoraters lovbestemte beføjelser kan og skal varetages inden for det departement eller en tilhørende styrelse, som i medfør af landsstyreformandens beslutninger om ressortfordelingen har ansvaret for opgaverne. I det omfang beføjelser til at træffe afgørelser i henhold til forskellige lovbestemmelser er tillagt et direktorat, er det forudsat, at disse beføjelser varetages af det pågældende departement, eller ved intern delegation er eller bliver tillagt en styrelse under departementet. På baggrund af karakteren af de gennemførte ressortomlægninger og organisationsomlægningen, har det været forudsat, at der ikke er behov for ændringer af gældende lovgivning, idet varetagelsen af de lovbestemte opgaver ikke grundlæggende har ændret karakter. 15

17 16 Der er således på denne baggrund ikke foretaget en gennemgang af samtlige lovområder i forbindelse med organisationsforenklingen. Spørgsmål 4: Har Landsstyret overvejet overgangsordninger for sager, som aktuelt er under behandling i de eksisterende direktorater? Svar: Landsstyret forudsætter, at alle igangværende og kommende sager behandles efter gældende regler for pågældende område uanset ressortomlægninger og organisationsomlægninger. Som det er tilfældet ved tidligere ressortændringer og organisationsomlægninger, vil opgaver og ressourcer som hovedregel følge hinanden. Landsstyret har derfor ikke overvejet overgangsordninger for igangværende sager. Ombudsmanden har i brev at 7. marts 2008 givet udtryk for ombudsmandens vurdering af forskellige spørgsmål, som organisationsomlægningen har rejst. For så vidt angår opfattelsen af styrelser som selvstændige myndigheder i forhold til departementerne, er der ovenfor redegjort for, at Landsstyret ikke har anset at organisationsomlægningen indebærer, at styrelserne skal opfattes som selvstændige myndigheder i forvaltningsretlig forstand. Landsstyret afventer herefter Ombudsmandens bemærkninger til de hermed fremsendte oplysninger, og herunder om disse giver anledning til en ændret opfattelse af spørgsmålet om styrelsernes status i forvaltningsretlig forstand. Ombudsmanden nævner i brevet af 7. marts 2008 forskellige lovbestemmelser, som kan give anledning til tvivl om i hvilket omfang, et departement har styringsbeføjelser i forhold til et direktorat eller en styrelse. For så vidt det måtte lægges til grund, at styrelser er selvstændige myndigheder i forhold til et departement, er Landsstyret enig i, at der er behov for en nærmere vurdering af de nævnte lovbestemmelser i relation til departementernes styringsbeføjelser. Landsstyret afventer derfor, om ovennævnte giver anledning til en ændret vurdering af styrelsernes forvaltningsretlige status, inden der tages konkret skridt til at udarbejde eventuelle forslag til ændringer af disse og eventuelle andre bestemmelser. Som det fremgår af det ovennævnte har det ikke været hensigten at etablere en udskillelse af styrelser og departementer i den forstand, at styrelser skal opfattes som selvstændige myndigheder. I det omfang lovgivningen tillægger en myndighed en særlig selvstændig stilling, er det ligeledes forudsat, at denne stilling ikke berøres af organisationsomlægningen. Uanset styrelsernes forvaltningsretlige status, er Landsstyret dog opmærksom på, at lovgivningen på forskellige områder indeholder myndighedsbetegnelser for de tidli-

18 1. Embedets almindelige forhold gere direktorater, hvor sagsområder nu er henført til et departement eller en tilhørende styrelse. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt af hensyn til borgernes muligheder for at vide, hvor de kan henvende sig om bestemte spørgsmål i relation til lovgivningen. Derfor vil departementerne nu blive anmodet om snarest at gennemgå lovgivningen inden for deres ressortområder for at sikre, at der er klarhed over, om de lovbestemte beføjelser, som hidtil har været tillagt et bestemt direktorat, herefter er tillagt departementet eller om de ved intern delegation er tillagt en styrelse i departementet. Når departementerne har foretaget denne gennemgang skal departementerne endvidere vurdere, om der er væsentlige behov for ændringer i lovgivningen, og i givet fald tage skridt til at der snarest udarbejdes forslag om sådanne ændringer. Jeg skrev den 30. maj 2008 til Landsstyreformanden: Jeg tager til efterretning, at det har været Landsstyreformandens hensigt at gennemføre en ny struktur, som ikke indebærer en udskillelse af de hidtidige direktorater til selvstændige styrelser/direktorater i forhold til departementerne. Jeg vil derfor ved min fremtidige behandling af sager vedrørende hjemmestyrets centraladministration lægge ovenstående forståelse til grund. Jeg vil således fremover stile min høringer og andre ekspeditioner ved behandling af sagerne til det ansvarlige departement. Jeg vil dog fortsat stile mine udtalelser og opfølgninger herpå til det ansvarlige landsstyremedlem, idet jeg går ud fra, at det ansvarlige landsstyremedlem uanset gennemførelsen af intern delegation i landsstyremedlemmets departement vil forholde sig til min opfattelse. I de tilfælde, hvor det ikke er klart, hvilket departement en sag hører under, vil jeg stile mine henvendelser til Landsstyreformanden, jf. loven om Grønlands Hjemmestyre 3, 2. pkt., og landstingsloven om landsting og landsstyre 4, stk. 3, med henblik på videresendelse af sagen til rette myndighed. Jeg finder dog anledning til at bemærke, at jeg finder, at anvendelse af betegnelsen styrelse er misvisende for organer, som er udtryk for en underopdeling af et departement. Ved valget af den terminologi, som skal benyttes ved betegnelsen af centraladministrationens myndigheder, er det efter min opfattelse væsentligt, at myndighederne betegnes på en måde, som ikke giver anledning til misforståelser om, hvorvidt der er tale om delegation (etablering af et myndighedshierarki (ekstern delegation) eller (intern) delegation inden for samme myndighed) eller om fordeling af et departements opgaver på en række afdelinger og eventuelt kontorer. 17

19 18 Der er intet til hinder for, at hjemmestyrets centraladministration vælger at benytte samme terminologi, som kendes fra den danske statsadministration, men i den danske statsadministration er betegnelsen styrelse og direktorat forbeholdt underordnede, mere selvstændige myndigheder i en hierarkisk struktur, hvorimod et departement opdeles i afdelinger, som igen underopdeles i kontorer. Der er ved den almindelige forståelse af styrelser eller direktorater i forhold til departementer tillige tale om, at styrelsen i modsætning til departementet (hvor landsstyremedlemmet er forvaltningschef) har ansat en øverste chef. Ved anvendelsen af styrelsesbegrebet i den sammenhæng, som Landsstyreformanden oplyser, har styrelsen, som en del af departementet, ikke en ansat øverste chef, men styrelseschefen er reelt en afdelingschef. Herudover giver selve den omstændighed, at en opgave ved lov er henlagt til et direktorat (eller en styrelse) anledning til tvivl om, hvorvidt et departement har kontrolbeføjelser i forhold til det pågældende direktorat (styrelse). Udgangspunktet er her, at et departement i denne situation ikke kan genoptage behandlingen af direktoratets (styrelsens) upåklagede afgørelser, den såkaldte call-in-beføjelse. Jeg beder derfor Landsstyreformanden overveje, om betegnelsen styrelse, således som den er anvendt i den aktuelle myndighedsstruktur, bør ændres til betegnelsen afdeling, som efter min opfattelse vil være den korrekte betegnelse ud fra den terminologi, som Landsstyreformanden i øvrigt har benyttet ved omstruktureringen. Til spørgsmålet, om hvorvidt der er behov for en lovrevision, tager jeg til efterretning, at departementerne er anmodet om at undersøge, hvorvidt det er påkrævet at søge lovgivningen ændret som en konsekvens af den ændrede struktur i centraladministrationen. Jeg forstår dog Landsstyreformandens svar således, at den iværksatte gennemgang tager udgangspunkt i, at myndighedsbetegnelserne af hensyn til borgerne bør være i overensstemmelse med den gældende terminologi, og at der som udgangspunkt ikke er behov for lovændringer, såfremt opdelingen af departementer i styrelser er udtryk for en intern opdeling af departementerne. Jeg bemærker, at jeg ikke ganske kan tilslutte mig dette ræsonnement. Såfremt lovgivningen henlægger en opgave til en bestemt administrativ myndighed, opstår spørgsmålet, om der herved etableres en særlig myndighed uden for eller underordnet et departement. Såfremt spørgsmålet kan besvares bekræftende, vil det efter omstændighederne kræve lovhjemmel at nedlægge myndigheden eller at lægge myndigheden ind under en anden myndighed.

20 1. Embedets almindelige forhold Har en myndighed ved lovgivningen fået til opgave at føre tilsyn med en anden myndighed, kan der ikke være tale om, at tilsynsmyndigheden er den samme som den myndighed, der føres tilsyn med. Omtaler en lov, at der eksisterer flere administrative enheder, der betegnes forskelligt, og som er af forskellig organisatorisk type (eksempelvis en hierarkisk opbygget myndighed som et departement og et kollegialt organ), er der som udgangspunkt også tale om, at lovgivningen har forudsat eksistensen af forskellige myndigheder. Følgende mere almindelige kriterier kan efter min opfattelse som udgangspunkt benyttes til afgørelse af, om en administrativ enhed er forudsat at være en selvstændig forvaltningsmyndighed: - Hvor omfattende og betydningsfulde de opgaver, der er henlagt til den administrative enhed, må siges at være. - Hvor klart den administrative enheds opgaver er afgrænset fra andre administrative enheders opgaver. - Om disse opgaver udføres på den administrative enheds egne vegne (og herunder i den udstrækning opgaverne består i at træffe afgørelser om afgørelse træffes på egne vegne). - Om der er rekursadgang til en anden administrativ enhed. - Om den administrative enhed har eller er undergivet instruktionsbeføjelse; i bekræftende fald må der ses på, om instruktionsbeføjelsen er rettet mod eller tilkommer en forvaltningsenhed, der forskellig fra den administrative enhed, forskellig forvaltningsenhed, og - i øvrigt den grad af selvstændighed i forhold til det omgivende administrative system den administrative enhed indtager. Det kan således efter min opfattelse ikke besvares generelt, om det er muligt at omstrukturere hjemmestyrets centraladministration uden, at der opstår behov for ændringer i lovgivningen. Dette må afgøres ud fra en konkret analyse af omstruktureringen i forhold til de bestemmelser i lovgivningen, som regulerer den administrative myndighedsstruktur. På denne baggrund vil jeg knytte nogle bemærkninger til de landsstyreoplæg, som Landsstyreformanden har sendt til min orientering: Det fremgår blandt andet af Landsstyreformandens orientering af 21. november 2007 om organisationsforenkling i centraladministrationen pr. 1. januar 2008, at embedslægeinstitutionen ikke kan være underordnet departementschefen for familie- og sundhedsdepartementet, idet embedslægeinstitutionen har kontrolopgaver i forhold til sundhedsvæsenet. 19

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet Arbejdsgiverkompetencen, herunder kompetencen til at træffe afgørelse om bortvisning af ansatte. Kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt. Besvarelse af ombudsmandens henvendelser Advokat D klagede

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). DEPARTEMENTET Til diverse høringsparter, jf. høringsliste 22. maj 2015 Dato J. nr. 2015-273 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere