LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING

3 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets fjortende beretningsår: 1. Embedets almindelige forhold 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområder 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2009 Vera Leth 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Hjemmel til delegation, Departementet for Infrastruktur og Miljø (j.nr , tidligere ) En skoles sagsbehandling i forhold til en elevs forældre (j.nr /023-07) Manglende kundgørelse af Familiedirektoratets forsøgsvise udlægning i aftaleform af afgørelseskompetence i medfør af handicapforordningen til visse kommuner (j.nr , tidligere /063-07) Kompetenceforhold ved udbetaling af arbejdsmarkedsydelse i området uden for den kommunale inddeling (j.nr , tidligere /137-07) Kompetenceafgrænsning mellem Departementet for Infrastruktur og Miljø og A/S Boligselskabet INI i klager over ophævelse af lejemål (j. nr , tidligere /140-07) En kommunens manglende efterlevelse af Det Sociale Ankenævns kendelse (j.nr /043-08) Gennemgang af sociale sager 3.7 Krav om præcision af samtykkeerklæringer fra borgerne til, at kommunen kan indhente oplysninger (j. nr , tidligere j. nr /092-04)

6 Indholdsfortegnelse 3.8 Gennemgang af sociale sager (j.nr /116-07) Gennemgang af sociale sager Generelle bemærkninger om meddelelse til bidragspligtige om forskudsvis udlægning af bidrag samt tilbagebetalingserklæringer (j.nr , tidligere /008-08) Oprettelse af sager samt udarbejdelse af handleplaner (j.nr , tidligere /023-08) En kommunes behandling af førtidspensionssager (j.nr , tidligere /048-08) En kommunes manglende overholdelse af sagsbehandlingslovens regler om skriftlighed og begrundelse (j.nr , tidligere /051-08) Gennemgang af personalesager 3.13 Adskillelse af sagsakter vedrørende politisk hverv fra en personalesag (j.nr , tidligere /046-06) En kommunes praksis i advarselssager (j.nr , tidligere /009-08) Bemærkninger om udtagne sagsakter (j.nr , tidligere /024-08) En kommunes udfærdigelse af ansættelsesbrev samt afgørelser om fratræden (j.nr , tidligere /052-08) Uoverensstemmelse mellem grønlandsk og dansk version af en landstingsforordning (j.nr og ) Forskellige spørgsmål knyttet til forældelse af restancer og spørgsmål om ulovlig anvendelse af tvangsmidler over for en skylnder (j.nr , tidligere j.nr /046-05)

7 3.19 Generelle bemærkninger vedrørende debitorer med ukendt adresse (j.nr /010-08) Generelle bemærkninger om manglende udskrivning af elektroniske notater/dagbøger og kreditorers prioritet (j.nr , tidligere /025-08) Generelle bemærkninger om løntilbageholdelse, betalingsaftaler og modregning (j.nr , tidligere /053-08) Egen drift-sager og projekter og kommunebesøg Kommunernes administration af dagpenge i arbejdsskadesager (j. nr , tidligere j. nr /026-08) Det Sociale Ankenævns stadfæstelse af et afslag på førtidspension (j. nr , tidligere j. nr /027-08) Kassation af kommunernes arkivalier (j. nr , tidligere j. nr /047-08) Spørgsmål om hjemmel til at foretage lønreduktion hos suspenderede tjenestemænd (j. nr , tidligere j. nr /055-08) Behandling af klager over boligselskabet Iserit A/S (j.nr ) Behandling af sager om ansøgninger om afdragsvis betaling af huslejerestancer (j. nr ) Afskedsansøgning indgivet under protest (j. nr ) Regulering af personlige tillæg til pensionister i K Kommune (j. nr ) Betaling for opbevaring af kommunale midler (j. nr )

8 Indholdsfortegnelse Gennemgang af sociale sager (J.nr , tidligere /008-08) (J.nr , tidligere /023-08) (J.nr , tidligere /048-08) (J.nr , tidligere /051-08) Gennemgang af personalesager (J.nr , tidligere /009-08) (J.nr , tidligere /024-08) (J.nr , tidligere /049-08) (J.nr , tidligere /052-08) Gennemgang af inkassosager (J.nr , tidligere /010-08) (J.nr , tidligere /025-08) (J.nr , tidligere /050-08) (J.nr , tidligere /053-08) Sager af almindelig interesse opdelt på sagsområde Grønlands Hjemmestyre Pligter, sanktioner og afskedigelse Uansøgt afskedigelse: Efterprøvelse af skønsudøvelse, fritagelse for tjeneste, kompetencefordelingen mellem ansættelsesmyndigheden og tjenestestedet Hjemmelskrav reduktion af suspenderede tjenestemænds løn Mangelfuld sagsbehandling i afskedigelsessag Bortvisning på grund af for sent modtaget lægeerklæring hjemmelsspørgsmål, mangelfuld sagsbehandling, proportionalitet

9 5.2 Restskat Forældelse af skattebøde, modregning med overskydende skat, interessenters hæftelse udadtil Formueret Undersøgelsespligten i sager, hvor borgerne kræver erstatning for fejlbehandling i sundhedsvæsenet Kommuner Døgninstitutioner Konkret begrænsning af besøgstider på landsdækkende døgninstitution Andet En kommunes manglende orientering til forælder om, at barn under anbringelse uden for hjemmet havde begået kriminalitet Pligter, sanktioner og afskedigelse Adskillige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelse om tildeling af advarsel Arealtildeling En kommunes manglende besvarelse af et selskabs ansøgninger om arealtildeling samt af ombudsmandens henvendelser Opkrævningsvirksomhed i almindelighed Spørgsmål om den lønudbetalende myndigheds behandling af en sag om lønforskrivning, herunder overholdelse af god forvaltningsskik og spørgsmålet, om tjenestemanden kan tilbagekalde lønforskrivningen. Myndighedens videregivelse af oplysninger til et pengeinstitut Egen drift sager Klausuler om tavshedspligt og diskretion i offentlige myndigheders fratrædelsesaftaler Behandling af ansøgninger om afholdelse af ferie i tilknytning til tjenesterejser Boligklagenævnets vejledning til borgerne om domstolsprøvelse af nævnets afgørelser

10 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til en kommunes inkassosager Ferierejser til grønlandske psykiatriske patienter på hospital i Danmark Opfølgning på tidligere års beretninger klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift-sager Stikordsregister

11 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Tolk Anda Kristiansens vikariat udløb med udgangen af juni måned Jeg fastansatte den 1. juli 2008 Erno Aronsen. Erno Aronsen er uddannet tolk fra Fuldmægtig Mona Jensen fratrådte sin stilling med udgangen af juli måned Jeg fastansatte med virkning fra 1. august 2008 Line Lander Madsen. Line Lander Madsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra marts Fuldmægtig Tina Bavnbæk fratrådte sin stilling med udgangen af oktober måned Jeg fastansatte med virkning fra den 1. november 2008 Lili Rasmussen. Lili Rasmussen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra november Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen fratrådte sin stilling den 19. november Jeg fastansatte med virkning fra den 1. november 2008 Jonna Zacho. Jonna Zacho er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra februar Fuldmægtig Thomas Gønge fratrådte sin stilling med udgangen af oktober måned Stillingen som fuldmægtig var ved årets udgang endnu ikke besat. Embedet havde ved udgangen af 2008 herefter følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Sekretær Alice Møller Tolk Erno Aronsen Fuldmægtig Line Lander Madsen Fuldmægtig Lili Rasmussen Fuldmægtig Jonna Zacho 10

12 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2008 følgende kommunebesøg: Februar måned: Sisimiut Kommuniat April måned: Qaanaap Kommunia Maj måned: Ammassallip Kommunia Juni måned: Ittoqqortoormiit Kommuniat 1. Embedets almindelige forhold Jeg deltog i Vestnordiske Ombudsmandsmøder henholdsvis i København i maj måned samt i Island i oktober måned. Jeg deltog endvidere i Nordisk Ombudsmandsmøde i september måned i Norge. Øvrige aktiviteter: Fuldmægtig Tina Bavnbæk deltog på Embedets vegne i Nordisk Juristmøde i København. 1.3 Ombudsmandens kompetence Klage fra KNR over Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (j.nr ) KNR klagede den 31. oktober 2008 til mig over, at landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og hans departement ikke besvarede henvendelser fra KNR om blandt andet økonomiske forhold og KNR s public service forpligtelser. Jeg besluttede at afvise at behandle sagen, jf. landstingsloven om landstingets Ombudsmand 6, stk. 4, idet det er ombudsmandens hovedopgave at vurdere konflikter mellem offentlige myndigheder og private borgere og virksomheder, mens myndighedernes indbyrdes konflikter må afgøres andetsteds, for eksempel ved forhandling eller sagsanlæg. Jeg henviste samtidig til, at de forvaltningsretlige regler, herunder de almindelige sagsbehandlingsregler, kun i begrænset omfang fandt anvendelse på forholdet mellem offentlige myndigheder. 11

13 Således vil de rettigheder, som efter sagsbehandlingsloven og forvaltningsretlige grundprincipper er tillagt en sags private parter normalt ikke finde anvendelse på et forhold mellem offentlige myndigheder, som er reguleret ved lovgivning om de pågældende myndigheder. Jeg bemærkede i den forbindelse, at KNR s public service-forpligtelser reguleres ved resultatkontrakter med Landsstyret efter landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed 28, ligesom Landsstyret efter landstingsforordningens 29 kan fastsætte regler om KNR s anden virksomhed. Det fremgik af landstingsforordningens 36, at KNR s bestyrelse fremsætter forslag til Landsstyret om KNR s budget. Jeg fandt således, at KNR i sit forhold til Landsstyret vedrørende de spørgsmål, som klagen omhandlede, ikke kunne anses som en privat part. Til spørgsmålet, om KNR s mulighed for at rette henvendelse om sagen til andre myndigheder, henviste jeg til landstingsforordningen om radio- og tv-virksomhed 30, hvoraf det fulgte, at KNR var en selvstændig offentlig institution, og det i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres overtagelse af KNR var forudsat, at KNR fik tilstræbt samme uafhængighed som Danmarks Radio. Dette indebar umiddelbart, at de gældende principper for kommandoveje i centraladministrationen ikke kunne overføres til KNR. Jeg udtalte derfor, at det er min opfattelse, at såfremt KNR er utilfreds med den måde, hvorpå det lovpligtige samarbejde med hjemmestyrets centraladministration foregår, kan KNR eksempelvis rette direkte henvendelse til Landsstyreformanden, som efter landstingsloven om Landstinget og Landsstyret 4, stk. 3, fordeler sagerne mellem de enkelte landsstyremedlemmer. Det er endvidere nærliggende at antage, at KNR har den fornødne handlefrihed til direkte at kontakte det relevante landstingsudvalg om de dele af KNR s virksomhed, som skal reguleres ved landstingsfinansloven, eller som angår Landsstyrets forpligtelser overfor KNR i henhold til landstingsforordningen om radioog tv-virksomhed. Omorganisering af centraladministrationen (j.nr , tidligere ) I forbindelse med, at Landsstyret i 2008 gennemførte en omorganisering af centraladministrationen, som blandt andet indebar, at der blev oprettet departementer som øverste centraladministrative myndigheder under landsstyremedlemmerne, besluttede jeg at høre Landsstyreformanden om det nærmere ind- 12

14 1. Embedets almindelige forhold hold af den ny struktur navnlig med henblik på afklaring af min kompetence, jf. landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 6, stk. 3, hvorefter jeg ikke kan behandle klager over forhold, som kan påklages til en overordnet myndighed. Det var således af væsentlig betydning for mig at få afklaret, om den nye struktur indebar etableringen af et myndighedshierarki i centraladministrationen. Jeg stillede i den anledning Landsstyreformanden følgende spørgsmål: - Skal de nye departementer være overordnede myndigheder i forhold til de hidtidige direktorater? - I hvilket omfang påtænker Landsstyret at overføre opgaver fra de eksisterende direktorater til de nye departementer? - Idet jeg går ud fra, at Landsstyret har gennemgået den gældende lovgivning med henblik på at vurdere behovet for lovændringer, beder jeg Landsstyret gøre rede for, hvorvidt denne gennemgang har indebåret, at der skal søges tilvejebragt ændringer af lovbestemmelser, som tillægger de eksisterende direktorater opgaver som klageeller tilsynsmyndigheder, eller hvor lovgivningen bestemmer, at et direktorats afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. - Har Landsstyret overvejet overgangsordninger for sager, som aktuelt er under behandling i de eksisterende direktorater? Ved brev af 7. marts 2008 fremkom jeg over for Landsstyreformanden med nogle foreløbige bemærkninger. Jeg modtog den 8. maj 2008 følgende besvarelse fra Landsstyreformanden: Overordnet er der ved omorganiseringen taget udgangspunkt i 3, stk. 1, i landstingsloven om landstinget og landsstyret, hvorefter Landstinget vælger et landsstyre til at varetage forvaltningen af hjemmestyrets anliggender. Det har i den forbindelse været vurderingen, at det vil forudsætte særlig lovhjemmel, såfremt der skal etableres myndigheder, som ikke er underlagt Landsstyrets ansvar for den løbende sagsbehandling. Det er endvidere lagt til grund, at omorganiseringen skulle gennemføres med udgangspunkt i 4, stk. 3, i landstingsloven om landsting og landsstyre, hvorefter landsstyreformanden bestemmer fordelingen af sagerne mellem de enkelte landsstyremedlemmer. 13

15 14 Desuden har det været forudsat, at omorganiseringen skulle gennemføres uden at denne i sig selv nødvendiggør lovændringer, eller i øvrigt ændrer ved borgernes retsstilling i forhold til myndighederne. Der er således af Landsstyreformanden truffet beslutninger om forskellige ressortændringer, hvorved sagsområder fra nogle direktorater og landsstyreområder er overført til andre landsstyreområder. Med udgangspunkt i den nye ressortfordeling er der inden for de enkelte landsstyremedlemmers ansvarsområder gennemført en organisering, som forudsætter, at det enkelte landsstyremedlem og dennes departementschef har det overordnede ansvar for alle sager inden for pågældende ressortområde, uanset om den enkelte sag behandles i et departement, en afdeling i departementet eller i en styrelse. Til nærmere belysning af ressortomlægningerne og omorganiseringen vedlægges orientering til Landsstyret af 21. november 2007 og orientering til Landsstyret af 27. december Med hensyn til opdelingen i departementer og styrelser, er der lagt vægt på, at organiseringen tager udgangspunkt i karakteren af de opgaver, der varetages, jf. afsnittet III. Hovedprincipper i organisationsforenklingen" i landsstyreorienteringen af 21. november I ombudsmandens brev [ ] er der stillet 4 nærmere opregnede spørgsmål. Disse skal hermed besvares konkret. Spørgsmål 1: Skal de nye departementer være overordnede myndigheder i forhold til de hidtidige direktorater? Svar: Det har ved organisationsomlægningen været antagelsen, at styrelser og departementer udgør en myndighed på samme måde, som et direktorat og dets afdelinger hidtil har udgjort en myndighed. Råstofdirektoratet, Embedslægeinstitutionen og Udenrigsdirektoratet antages dog at være selvstændige myndigheder. Grundlæggende er der som ovenfor nævnt gennemført forskellige ressortændringer. Landsstyreområderne er på grundlag af ressortfordelingen herefter som hovedregel organiseret i departementer og styrelser. Departementer og styrelser anses således formelt set at modsvare tidligere direktorater og disses afdelinger eller andre (interne) enheder. Departementerne med tilhørende styrelser varetager således opgaver, som tidligere har været varetaget af et eller flere direktorater.

16 1. Embedets almindelige forhold Adgangen for styrelserne til at træffe afgørelser er forudsat at bestå i kraft af intern delegation inden for samme myndighed. Dette anses at svare til den praksis, som har bestået i de hidtidige direktorater, hvor afdelingschefer/afdelinger eller andre ved intern delegation har kunnet få tildelt kompetence til at afgøre sager inden for pågældende arbejdsområde uden forelæggelse af de enkelte sager for direktøren, landsstyremedlemmet eller Landsstyret. Spørgsmål 2: I hvilket omfang påtænker Landsstyret at overføre opgaver fra de eksisterende direktorater til de nye departementer? Svar: Der henvises til de vedlagte landsstyreorienteringer. Der vedlægges endvidere en organisationsplan, som på overordnet niveau viser organiseringen i departementer med tilhørende styrelser. Organisationsdiagrammer for de enkelte departementer og tilhørende styrelser er fortsat under tilretning, men forventes at kunne offentliggøres inden for en kortere tid. Spørgsmål 3: Idet jeg går ud fra, at Landsstyret har gennemgået den gældende lovgivning med henblik på at vurdere behovet for lovændringer, beder jeg Landsstyret gøre rede for, hvorvidt denne gennemgang har indebåret, at der skal søges tilvejebragt ændringer af lovbestemmelser, som tillægger de eksisterende direktorater opgaver som klage- eller tilsynsmyndigheder, eller hvor lovgivningen bestemmer, at et direktorats afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Svar: Det er lagt til grund, at de hidtidige direktoraters lovbestemte beføjelser kan og skal varetages inden for det departement eller en tilhørende styrelse, som i medfør af landsstyreformandens beslutninger om ressortfordelingen har ansvaret for opgaverne. I det omfang beføjelser til at træffe afgørelser i henhold til forskellige lovbestemmelser er tillagt et direktorat, er det forudsat, at disse beføjelser varetages af det pågældende departement, eller ved intern delegation er eller bliver tillagt en styrelse under departementet. På baggrund af karakteren af de gennemførte ressortomlægninger og organisationsomlægningen, har det været forudsat, at der ikke er behov for ændringer af gældende lovgivning, idet varetagelsen af de lovbestemte opgaver ikke grundlæggende har ændret karakter. 15

17 16 Der er således på denne baggrund ikke foretaget en gennemgang af samtlige lovområder i forbindelse med organisationsforenklingen. Spørgsmål 4: Har Landsstyret overvejet overgangsordninger for sager, som aktuelt er under behandling i de eksisterende direktorater? Svar: Landsstyret forudsætter, at alle igangværende og kommende sager behandles efter gældende regler for pågældende område uanset ressortomlægninger og organisationsomlægninger. Som det er tilfældet ved tidligere ressortændringer og organisationsomlægninger, vil opgaver og ressourcer som hovedregel følge hinanden. Landsstyret har derfor ikke overvejet overgangsordninger for igangværende sager. Ombudsmanden har i brev at 7. marts 2008 givet udtryk for ombudsmandens vurdering af forskellige spørgsmål, som organisationsomlægningen har rejst. For så vidt angår opfattelsen af styrelser som selvstændige myndigheder i forhold til departementerne, er der ovenfor redegjort for, at Landsstyret ikke har anset at organisationsomlægningen indebærer, at styrelserne skal opfattes som selvstændige myndigheder i forvaltningsretlig forstand. Landsstyret afventer herefter Ombudsmandens bemærkninger til de hermed fremsendte oplysninger, og herunder om disse giver anledning til en ændret opfattelse af spørgsmålet om styrelsernes status i forvaltningsretlig forstand. Ombudsmanden nævner i brevet af 7. marts 2008 forskellige lovbestemmelser, som kan give anledning til tvivl om i hvilket omfang, et departement har styringsbeføjelser i forhold til et direktorat eller en styrelse. For så vidt det måtte lægges til grund, at styrelser er selvstændige myndigheder i forhold til et departement, er Landsstyret enig i, at der er behov for en nærmere vurdering af de nævnte lovbestemmelser i relation til departementernes styringsbeføjelser. Landsstyret afventer derfor, om ovennævnte giver anledning til en ændret vurdering af styrelsernes forvaltningsretlige status, inden der tages konkret skridt til at udarbejde eventuelle forslag til ændringer af disse og eventuelle andre bestemmelser. Som det fremgår af det ovennævnte har det ikke været hensigten at etablere en udskillelse af styrelser og departementer i den forstand, at styrelser skal opfattes som selvstændige myndigheder. I det omfang lovgivningen tillægger en myndighed en særlig selvstændig stilling, er det ligeledes forudsat, at denne stilling ikke berøres af organisationsomlægningen. Uanset styrelsernes forvaltningsretlige status, er Landsstyret dog opmærksom på, at lovgivningen på forskellige områder indeholder myndighedsbetegnelser for de tidli-

18 1. Embedets almindelige forhold gere direktorater, hvor sagsområder nu er henført til et departement eller en tilhørende styrelse. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt af hensyn til borgernes muligheder for at vide, hvor de kan henvende sig om bestemte spørgsmål i relation til lovgivningen. Derfor vil departementerne nu blive anmodet om snarest at gennemgå lovgivningen inden for deres ressortområder for at sikre, at der er klarhed over, om de lovbestemte beføjelser, som hidtil har været tillagt et bestemt direktorat, herefter er tillagt departementet eller om de ved intern delegation er tillagt en styrelse i departementet. Når departementerne har foretaget denne gennemgang skal departementerne endvidere vurdere, om der er væsentlige behov for ændringer i lovgivningen, og i givet fald tage skridt til at der snarest udarbejdes forslag om sådanne ændringer. Jeg skrev den 30. maj 2008 til Landsstyreformanden: Jeg tager til efterretning, at det har været Landsstyreformandens hensigt at gennemføre en ny struktur, som ikke indebærer en udskillelse af de hidtidige direktorater til selvstændige styrelser/direktorater i forhold til departementerne. Jeg vil derfor ved min fremtidige behandling af sager vedrørende hjemmestyrets centraladministration lægge ovenstående forståelse til grund. Jeg vil således fremover stile min høringer og andre ekspeditioner ved behandling af sagerne til det ansvarlige departement. Jeg vil dog fortsat stile mine udtalelser og opfølgninger herpå til det ansvarlige landsstyremedlem, idet jeg går ud fra, at det ansvarlige landsstyremedlem uanset gennemførelsen af intern delegation i landsstyremedlemmets departement vil forholde sig til min opfattelse. I de tilfælde, hvor det ikke er klart, hvilket departement en sag hører under, vil jeg stile mine henvendelser til Landsstyreformanden, jf. loven om Grønlands Hjemmestyre 3, 2. pkt., og landstingsloven om landsting og landsstyre 4, stk. 3, med henblik på videresendelse af sagen til rette myndighed. Jeg finder dog anledning til at bemærke, at jeg finder, at anvendelse af betegnelsen styrelse er misvisende for organer, som er udtryk for en underopdeling af et departement. Ved valget af den terminologi, som skal benyttes ved betegnelsen af centraladministrationens myndigheder, er det efter min opfattelse væsentligt, at myndighederne betegnes på en måde, som ikke giver anledning til misforståelser om, hvorvidt der er tale om delegation (etablering af et myndighedshierarki (ekstern delegation) eller (intern) delegation inden for samme myndighed) eller om fordeling af et departements opgaver på en række afdelinger og eventuelt kontorer. 17

19 18 Der er intet til hinder for, at hjemmestyrets centraladministration vælger at benytte samme terminologi, som kendes fra den danske statsadministration, men i den danske statsadministration er betegnelsen styrelse og direktorat forbeholdt underordnede, mere selvstændige myndigheder i en hierarkisk struktur, hvorimod et departement opdeles i afdelinger, som igen underopdeles i kontorer. Der er ved den almindelige forståelse af styrelser eller direktorater i forhold til departementer tillige tale om, at styrelsen i modsætning til departementet (hvor landsstyremedlemmet er forvaltningschef) har ansat en øverste chef. Ved anvendelsen af styrelsesbegrebet i den sammenhæng, som Landsstyreformanden oplyser, har styrelsen, som en del af departementet, ikke en ansat øverste chef, men styrelseschefen er reelt en afdelingschef. Herudover giver selve den omstændighed, at en opgave ved lov er henlagt til et direktorat (eller en styrelse) anledning til tvivl om, hvorvidt et departement har kontrolbeføjelser i forhold til det pågældende direktorat (styrelse). Udgangspunktet er her, at et departement i denne situation ikke kan genoptage behandlingen af direktoratets (styrelsens) upåklagede afgørelser, den såkaldte call-in-beføjelse. Jeg beder derfor Landsstyreformanden overveje, om betegnelsen styrelse, således som den er anvendt i den aktuelle myndighedsstruktur, bør ændres til betegnelsen afdeling, som efter min opfattelse vil være den korrekte betegnelse ud fra den terminologi, som Landsstyreformanden i øvrigt har benyttet ved omstruktureringen. Til spørgsmålet, om hvorvidt der er behov for en lovrevision, tager jeg til efterretning, at departementerne er anmodet om at undersøge, hvorvidt det er påkrævet at søge lovgivningen ændret som en konsekvens af den ændrede struktur i centraladministrationen. Jeg forstår dog Landsstyreformandens svar således, at den iværksatte gennemgang tager udgangspunkt i, at myndighedsbetegnelserne af hensyn til borgerne bør være i overensstemmelse med den gældende terminologi, og at der som udgangspunkt ikke er behov for lovændringer, såfremt opdelingen af departementer i styrelser er udtryk for en intern opdeling af departementerne. Jeg bemærker, at jeg ikke ganske kan tilslutte mig dette ræsonnement. Såfremt lovgivningen henlægger en opgave til en bestemt administrativ myndighed, opstår spørgsmålet, om der herved etableres en særlig myndighed uden for eller underordnet et departement. Såfremt spørgsmålet kan besvares bekræftende, vil det efter omstændighederne kræve lovhjemmel at nedlægge myndigheden eller at lægge myndigheden ind under en anden myndighed.

20 1. Embedets almindelige forhold Har en myndighed ved lovgivningen fået til opgave at føre tilsyn med en anden myndighed, kan der ikke være tale om, at tilsynsmyndigheden er den samme som den myndighed, der føres tilsyn med. Omtaler en lov, at der eksisterer flere administrative enheder, der betegnes forskelligt, og som er af forskellig organisatorisk type (eksempelvis en hierarkisk opbygget myndighed som et departement og et kollegialt organ), er der som udgangspunkt også tale om, at lovgivningen har forudsat eksistensen af forskellige myndigheder. Følgende mere almindelige kriterier kan efter min opfattelse som udgangspunkt benyttes til afgørelse af, om en administrativ enhed er forudsat at være en selvstændig forvaltningsmyndighed: - Hvor omfattende og betydningsfulde de opgaver, der er henlagt til den administrative enhed, må siges at være. - Hvor klart den administrative enheds opgaver er afgrænset fra andre administrative enheders opgaver. - Om disse opgaver udføres på den administrative enheds egne vegne (og herunder i den udstrækning opgaverne består i at træffe afgørelser om afgørelse træffes på egne vegne). - Om der er rekursadgang til en anden administrativ enhed. - Om den administrative enhed har eller er undergivet instruktionsbeføjelse; i bekræftende fald må der ses på, om instruktionsbeføjelsen er rettet mod eller tilkommer en forvaltningsenhed, der forskellig fra den administrative enhed, forskellig forvaltningsenhed, og - i øvrigt den grad af selvstændighed i forhold til det omgivende administrative system den administrative enhed indtager. Det kan således efter min opfattelse ikke besvares generelt, om det er muligt at omstrukturere hjemmestyrets centraladministration uden, at der opstår behov for ændringer i lovgivningen. Dette må afgøres ud fra en konkret analyse af omstruktureringen i forhold til de bestemmelser i lovgivningen, som regulerer den administrative myndighedsstruktur. På denne baggrund vil jeg knytte nogle bemærkninger til de landsstyreoplæg, som Landsstyreformanden har sendt til min orientering: Det fremgår blandt andet af Landsstyreformandens orientering af 21. november 2007 om organisationsforenkling i centraladministrationen pr. 1. januar 2008, at embedslægeinstitutionen ikke kan være underordnet departementschefen for familie- og sundhedsdepartementet, idet embedslægeinstitutionen har kontrolopgaver i forhold til sundhedsvæsenet. 19

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere