فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد."

Transkript

1 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده و پوشه را انجام دهد. 4 حذف و بازیابی پرونده و پوشه را انجام دهد. 5 سازماندهی اطالعات در رایانه را شرح دهد. 6 پروندهها و پوشههای ذخیره شده در دیسک سخت را با استفاده از امکانات ویندوز مورد جستوجو قرار دهد. 7 برنامههای جانبی سیستم عامل ویندوز و کاربرد آنها را شرح دهد. 8 با برنامه ماشین حساب ویندوز کار کند. 9 با برنامه ویرایشی NotePad تایپ نماید. 10 برنامه جانبی Paint را راهاندازی و تصویر دلخواه را با آن باز و ویرایش کند. 11 نحوه فشردهسازی پروندهها و پوشهها را توضیح دهد. 12 نرم افزارهای متداول فشردهسازی پروندهها را شناسایی نماید.

2 1 3 مقدمه هنگامی که شما برای ثبت نام در ابتدای سال تحصیلی به هنرستان مراجعه میکنید در دفتر مدرسه از شما مدارکی خواسته میشود که پس از تحویل آنها به مسئول ثبت نام وی مدارک را در پوشهای کاغذی که نام شما بر روی آن نوشته شده قرار داده و سپس در زونکن مخصوص کالس شما در کنار پوشههای سایر همکالسیهایتان بایگانی میکند. زونکن تمام کالسها معموال در کمدهای طبقهبندی بزرگ که برای نگه داری پرونده ها پیش بینی شده است قرار میگیرد. اگر مسئول دفتر هنرستان این پوشهها را طبقهبندی نکند و در زونکنهای مخصوص قرار ندهد و آنها را در گوشههای مختلف اتاق دفترداری مدرسه انباشته نماید آنگاه برای پیدا نمودن پرونده یک دانشآموز دردسر زیادی خواهد داشت و مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا آن را پیدا نماید. بنابراین طبقه بندی و نظم در پروندهها در دستیابی سریعتر و راحتتر مؤثر است. در رایانه نیز این دستهبندی و نظم باعث سهولت بیشتر و بهرهوری باالتر در بهرهگیری از اطالعات خواهد بود. در این به مبحث مدیریت پروندهها و برنامههای جانبی در ویندوز میپردازیم. 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند مدیریت پرونده در ویندوز اجزای مختلف سیستم عامل ویندوز چگونه مدیریت میشوند دیسک سخت Disk( )Hard رایانه نیز همانند یک کمد بزرگ میباشد که در ابتدا طبقهبندی نشده است. به منظور استفاده مناسب از فضای دیسک سخت آن را به چند بخش کوچک تر تقسیم میکنند که هر کدام از این قسمتها پارتیشن نامیده میشود. پارتیشن دارای دو نوع اولیه )Primary( و توسعهیافته )Extended( میباشد. پارتیشن توسعه یافته به بخش های کوچک تری بهنام درایو )Drive( تقسیم میگردد. معموال فقط یک درایو به کل پارتیشن اولیه اختصاص مییابد. پس از پارتیشنبندی هر درایو باید قالببندی )Format( گردد. قالببندی درایوها را برای استفاده آمادهسازی میکند. قالببندي ديسك سخت قبل از نصب ويندوز انجام ميشود.

3 نكته قالب بندي ديسك كليه اطالعات موجود درآن را پاك مي كند. لذا بايد قبل از قالب بندي ديسك نسبت به نياز نداشتن به اطالعات موجود در ديسك اطمينان داشته باشيد. درایو در ویندوز در ویندوز حافظههای جانبی با حروف انگلیسی نامگذاری میشوند. حرف :A و :B برای دیسک فالپی :C :D و... برای درایوهای دیسک سخت و حرف بعد از آخرین نام درایو دیسک سخت برای گرداننده لوح فشرده استفاده می گردد )به عنوان مثال G:(. درایوی که فایل های راه انداز سیستم عامل روی آن قرار دارد را درایو راهانداز گویند. شکل 1 3 درایوهای C وD دو درایو دیسک سخت براي ديدن دستهبندي دیسک سخت رايانه خود در ميز كار رايانه روی نشانه Computer دوبار کلیک كنيد. در شکل 1 3 حرف A گرداننده دیسک نرم و حرف G گرداننده دیسک نوری ROM( 1 CD ( را نشان میدهد. مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی پرونده و پوشه Folder( )File & پرونده را می توان مجموعه اطالعاتی دانست که با یک نام روی حافظه جانبی ذخیره شده است. به عنوان مثال در مدارک 77 تحویلی به هنرستان توسط شما فتوکپی شناسنامه فتوکپی کارت ملی عکس فتوکپی کارنامه سال قبل و... هر یک نقش پرونده را دارد. اما در رایانه پروندهها انواع گوناگونی دارند از نوع متنی گرافیکی صوتی سیستمی و غیره. برای مدیریت سادۀ پروندهها روی درایوها از پوشه استفاده میشود. هر پوشه عالوه بر اینکه حاوی تعدادی پرونده است می تواند حاوی زیر پوشه نیز باشد. یعنی یک پوشه داخل یک پوشه دیگر قرار داشته باشد. 1 بنا به سخت افزار موجود در رایانه می تواند DVD - writer هم باشد.

4 پوشه و زیر پوشه های موجود در یک درایو میتوانند ساختار درختی به وجود آورند. هر پرونده دارای یک نام و یک پسوند میباشد که با یک نقطه از هم جدا شدهاند. معموال دیسک سخت رایانه ظرفیت زیادی را داراست و می تواند صدها هزار پرونده و پوشه مختلف را در خود جای دهد. در ویندوز با دوبار کلیک روی درایو و پوشه محتویات آنها قابل مشاهده و دسترسی است. شکل 2 3 پوشه های داخل یک پوشه در درایو C شکل 3 3 ساختار درختی یک درایو 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 78 استفاده از نماهای مختلف ویندوز ویندوز 7 هشت نمای مختلف را برای مشاهده محتویات پوشهها ارائه کرده است. عالوه بر این یک نمای خاص هم برای مشاهدۀ پوشههای شامل پروندههای گرافیکی در نظر گرفته شده است. برای تغییر نمای نمایشی از پنجره Computer میتوانید به یکی از سه روش زیر عمل کنید: الف( از منوی View یکی از نماهای موجود نمایش را انتخاب کنید. در کنار نمای انتخابی عالمت دایره توپر قرار میگیرد شکل ٣-٤ )الف(. ب( از نوار ابزار روی گزینه View همانند شکل 4 3 )ب( کلیک کرده و یکی از نماها را انتخاب کنید. ج( روی بخش محتویات پنجره کلیک راست کرده و از منوی View نمای مورد نظر را انتخاب کنید شکل ٣-٤ )ج(.

5 الف( ب( ج( ایجاد پوشه شکل 4 3 گزینه View براي ايجاد پوشه در داخل یک درایو یا یک پوشه میتوانید به يكي از روشهاي زير عمل کنید: 1 از منوي File گزينه New سپس گزينه Folder را انتخاب كنيد. 2 روي قسمت خالي پنجره راست كليك كرده آنگاه گزينه New سپس گزينه Folder را انتخاب كنيد. پس از ايجاد پوشه ویندوز نام آن را New Folder یا یک نام مانند آن Folder1( New Folder2 New و غیره( قرار داده و یک کادر ویرایشی اطراف نام قرار میدهد که در صورت لزوم ميتوانيد نام جدید )حتی فارسی( پوشه را تايپ مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 79 كنيد. پس از زدن دكمه Enter نام مورد نظر شما به عنوان نام پوشه ثبت ميشود. نام گذاري هر پوشه يا پرونده در ويندوز يك نام اختصاصي دارد كه مطابق قواعد خاص نامگذاري انتخاب ميشود. شرايط نامگذاري

6 به شرح ذيل است: طول نام حداكثر 255 حرف است. نام انتخابي بايد تركيبي از حروف فارسي يا انگليسي اعداد و برخي از عاليم روي صفحه كليد باشد. انتخاب عاليم زير براي نامگذاري ممنوع است: / \ : * < >? ][}{ معموال نام كامل پوشهها تركيبي از يك نام و يك پسوند است كه با يك نقطه از هم جدا ميشوند. پسوند معموال سه حرفي است و نوع پرونده را مشخص ميكند. به عنوان مثال پروندههاي تصاوير با پسوند. jpg يا. gif مشخص ميشوند و پروندههاي متني با پسوند.txt يا.doc نشانه )آیکن( پوشهها معموال به رنگ زرد است. نشانه پروندهها با توجه به نوع آنها ظاهر متفاوت دارند )جدول 1 3(. جدول 1 3 تصوير نشانههاي انواع پروندهها پوشه DOC, TXT, PDF فایل های متنی Jpeg, Jpg, gif, tiff Mp3,Mp4,Raw,wma,mid,mpg فایل های گرافیکی فایل های صوتی و تصویری html فایل های اینترنتی ساير نشانهها 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 80 پس از بازكردن يك پوشه در ويندوز معموال مجموعهاي از نشانههای فوق قابل مشاهده است كه هر يك از آنها نشانه يك پرونده يا پوشه هستند. مشاهده مشخصات هر پرونده شناسنامهاي دارد كه نشان دهندۀ مشخصات اصلي آن است. اين مشخصات عبارتند از: نام پرونده Name( )File برنامهای که با دابل کلیک روی نام فایل آن را باز میکند With( ( Opens

7 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی مسیر ذخیره شدن پرونده )Location( اندازه روی دیسک بر حسب بایت و کیلو بایت Disk( )Size on تاريخ و ساعت ايجاد )Created( تاريخ و ساعت تغییر فایل )Modified( تاريخ و ساعت آخرین مراجعه به فایل )Accessed( صفات فایل )Attributes( نوع پرونده File( )Type of اندازه برحسب بایت و کیلو بایت )Size( اطالعاتی که به وسیلۀ ویندوز در ارتباط با پوشهها در اختیار ما قرار میگیرد کم و بیش مانند پرونده ها میباشد. اطالعاتی مانند نام پوشه نوع موجودیت مسیر وجود پوشه اندازه پوشه تعداد فایل ها و زیرپوشههای موجود در آن و... براي ديدن اين مشخصات پس از راست كليك روي نشانه پرونده یا پوشه گزينه Properties را از منوي ميانبر انتخاب كنيد یا از کلیدهای ترکیبی Alt+Enter استفاده نمایید. 81 دسترسی به پرونده ها شکل 5 3 ديدن مشخصات پرونده و پوشه :Documents محلي است كه شما می توانید اسناد خود را در آن نگهداري کنيد. این پوشه نقش یک پوشه دم دستی

8 را ایفا میکند. ويندوز 7 اين امكان را فراهم آورده تا به ازاي هر كاربر پوشهاي به نام document ساخته شود كه متمايز از يكديگر خواهند بود. شايد دسترسي سريع به document را بتوان علت اصلي ذخيره سازي اسناد در آن دانست در غير اين صورت بيان اينكه چه عناويني را در اين پوشه ذخيره كنيد بسيار مشكل است. : Computer برنامه دست یابی به ديسکها و درايوهاي موجود در سيستم است كه شامل سه قسمت ميباشد: قسمت Files stored on this computer كه حاوي دو پوشۀ Shared Document )اسنادي كه براي كليۀ كاربران قابل دسترسي است( وDocument User كه در آن براي هر كاربر پوشههاي مخصوص به او اختصاص داده ميشود. قسمت Hard Disk drives حاوي تمام درايوها و پوشهها و پروندههاي موجود در رايانه بوده و قابليت دسترسي به آنها را فراهم مي آورد. به تعبير ديگر حتي كلیۀ اطالعات ذخيره شده در My document نيز از طريق اين قسمت قابل دسترسي ميباشد. قسمت Devices with removable storage مديريت تمام درايوهاي قابل جابهجايي نظير Floppy disk Cool disk و DVD drive ها را در اختيار كاربر قرار ميدهد. قسمت :Other در قسمت other مدیریت بخشهایی که بهصورت موقت به سیستم رایانه متصل میشوند بهعنوان حافظه شناخته میگردد در اختیار کاربر قرار میگیرد. بهعنوان مثال هنگامی که گوشی تلفن همراه به رایانه متصل میشود حافظه داخل گوشی بهعنوان یک بخش حافظه در قسمت other نمایش داده میشود. 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 82 شکل 6 3 پنجره Computer

9 انتخاب برای کار روی یک پوشه یا پرونده ابتدا باید آن را انتخاب کنید. انتخاب پوشهها و پروندهها میتواند برای مقاصد مختلفی از جمله کپیکردن انتقال دادن حذف کردن باز کردن تغییر نام و... صورت گیرد. پوشهها و پروندهها میتوانند به صورت تکی یا گروهی انتخاب شوند. حالتهای مختلفی برای انتخاب پوشهها و پروندهها وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است : برای انتخاب یک پرونده میتوانید روی آن کلیک کنید. برای انتخاب تمام پروندههای داخل یک پوشه میتوانید از کلید ترکیبی Ctrl+A استفاده کنید. انتخاب چند پرونده پشت سرهم با انتخاب پرونده اول و سپس نگه داشتن کلید Shift و انتخاب پوشه آخر مورد نظر انجام میشود. انتخاب پروندههای مختلف بدون ترتیب معین با انتخاب پرونده اول و انتخاب پروندههای بعدی همزمان با نگهداشتن کلید Ctrl انجام می شود. اگر با نگه داشتن کلید Ctrl روی پرونده انتخاب شده کلیک کنید آن پرونده از حالت انتخاب خارج خواهد شد. توجه کنید که انتخاب پوشه مانند انتخاب پرونده است )شکل 7 3 (. شکل 7 3 انتخاب پرونده ها مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 83 نکته کرد. با استفاده از کلیدهای جهت دار و Shift و Ctrl می توان بدون استفاده از ماوس پرونده ها و پوشه ها را انتخاب

10 نسخه برداري به منظور ايجاد نسخههاي متعدد از يك پرونده و يا پوشه در ويندوز روشهاي متفاوتي وجود دارد كه در اين بخش اين روشها توضيح داده شده است برای این کار باید ابتدا پروندهها و يا پوشههاي مورد نظر را انتخاب کنید. در تمامي اين روشها نسخه اصلي بدون تغيير مانده و يك نسخه جديد از پروندهها و يا پوشههاي انتخابي در محل مورد نظر ايجاد ميشود. با استفاده از ماوس روی پوشه مورد نظر راست كليك كرده و گزينۀ Copy را از منوي باز شده انتخاب كنيد. به محيط مقصد رفته و با راست كليك مجدد گزينۀ Paste را كليك كنيد. با استفاده از منوي Edit از منوي Edit گزينۀ Copy را كليك كنيد. به محيط مقصد رفته از منوي Edit گزينۀ Paste را كليك كنيد. )شکل 8 ٣ ( با استفاده از كليدهاي ميانبر صفحه كليد براي Copy كردن كليدهاي Ctrl + C را فشار دهيد. براي Paste كردن در محيط مقصد كليدهاي Ctrl V+ را همزمان فشار دهيد. شکل 8 3 نسخه برداری به کمک منوی Edit 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 84 به وسيله ماوس و با كشيدن به محيط مقصد نكته با نگه داشتن کلید Ctrl پوشه یا پوشه های انتخاب شده را به پنجره مقصد بكشيد. عالوه بر پروندهها و پوشهها متنها تصاوير و هر چيز ديگري كه در محيط ويندوز و يا برنامههای مختلف قابل انتخابشدن باشد را نيز ميتوان با استفاده از روشهاي گفته شده تكثير و يا جابجا كرد. به عنوان مثال ميتوان بخشي از متن داخل یک برنامه را با اين روش كپي كرده و در جاي ديگر Paste نمود.

11 انتقال در ويندوز عالوه بر اينكه ميتوان پروندهها را تكثير كرد ميتوان آنها را از جایی به جای دیگر منتقل نمود. در حالت انتقال پرونده يا پوشه انتخاب شده به محل جديد منتقل شده و از محل اوليه خود حذف ميشود. به اين روش اصطالحا Cut و Paste گفته ميشود. انتقال با استفاده از تمامي روشهاي گفته شده براي نسخه برداری امكان پذير است با اين تفاوت كه در روش دوم به جاي استفاده از گزينه Copy الزم است كه از گزينه Cut استفاده شود و در روش چهارم )در صورتی که درایو مبدأ و مقصد یکسان باشد( نیازی به نگه داشتن کلید Ctrl نیست. اگر درایو مبدأ و مقصد متفاوت باشد برای انتقال باید کلید Shift را بگیریم. نکته باید توجه داشت که عمل Paste قبل از انجام عملیات انتخاب و Copy )یا )Cut بی معنی است. به همین دلیل ممکن است در اغلب موارد گزینه Paste به صورت غیر فعال باشد. 1 ايجاد نشانه ميانبر يكي از روشهايي كه برای دسترسی به یک پرونده از محل هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از ميانبر است. در نشانه میانبر يك فلش كوچك در قسمت پايين و سمت چپ شكل پوشه ميباشد. براي ايجاد ميانبر ميتوان روشهاي مختلف را بهکار برد که سه روش زیر را در اینجا توضیح میدهیم: كلیکراسترويپوشهموردنظروانتخابگزينۀ مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 85.Create shortcut انتخاب كردن پوشه مورد نظر و سپس انتخاب گزینه File/Short cut و سپس انتقال میانبر به محل مورد نظر. شکل 9 3 ایجاد میانبر برای پرونده ها و پوشه ها Short cut 1

12 اگر برای یک پوشه یا پرونده قصد ايجاد میانبر در میزکار را داريد از فرمان Send to استفاده كنيد. براي اين كار نرم افزار يا پرونده مورد نظر را انتخاب كرده روی آن راست كليك كنيد سپس گزينۀDeskTop از زیر منوی Send to را انتخاب كنيد. در صورت انتخاب میز کار به عنوان مقصد ويندوز يك ميانبر از پوشه يا پرونده مورد نظر را روي ميز كار ميفرستد. )شکل 9 3( تغيير نام توصیه می شود در انتخاب نام پوشهها و پروندهها از اسامی با مفهوم که گویای محتویات پوشه یا پرونده باشد استفاده نمایید. به این ترتیب در جستجو و بررسی پوشهها و فایلها سردرگم نخواهید شد.براي تغيير دادن نام يك پرونده يا پوشه ميتوانيد به یکی از روشهای زير عمل كنيد: پرونده یا پوشه مورد نظر را انتخاب كنيد.با استفاده از كليد F2 روي صفحه كليد وارد حالت تغيير نام شويد ( (. سپس نام مورد نظر خود را بر اساس قواعد بيان شده در بخش اسامي پروندهها وارد كرده و كليد Enter را از صفحه كليد فشار دهيد. پرونده یا پوشه مورد نظر را انتخاب کرده و با راست کلیک روی آن از منوی حاصل گزینه Rename را انتخاب کنید. پس از تایپ نام مورد نظر خود کلید Enter را بزنید. پس از انتخاب پرونده یا پوشه مورد نظر از منوی File گزینه Rename را انتخاب کنید. پس از تایپ نام مورد نظر 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 86 خود کلید Enter را بزنید. برای ظاهر شدن کادر ویرایشی در اطراف نام مورد نظر یکبار روی آن کلیک و بعد از یک مکث کوتاه دوباره روی نام مورد نظر کلیک کنید. نکته در صورتی که هنگام تغییر نام یک پوشه یا پرونده تصمیم به لغو نامگذاری گرفتید کافیست کلید Esc را فشار دهید. به این ترتیب نام قبلی پوشه یا پرونده بدون تغییر باقی می ماند. حذف هنگامی که به پروندهها و پوشهها نیازی ندارید میتوانید آنها را از روی دیسک حذف کنید. پوشهها و پروندههایی که حذف میشوند به صورت پیش فرض به سطل بازیافت Bin( )Recycle فرستاده میشوند. مزیت این کار این

13 است که در صورت نیاز و انصراف میتوان آنها را دوباره بازیابی کرد. بنابراین سطل بازیافت خود پوشهای است که پروندهها و پوشههاي حذف شده از محيط ويندوز را در خود نگهميدارد با اين توضيح كه تمامي اين پروندهها قابل دستيابي مجدد هستند. با استفاده از این روش حذف يك پرونده يا پوشه در ويندوز 7 در دو مرحله انجام ميگيرد. در مرحلۀ اول پروندهها وارد پوشه Recycle Bin میشوند و در مرحلۀ دوم به صورت دستی یا طبق تنظیم انجام شده از آنجا حذف ميگردند. الزم به یادآوری است که فقط اقدام به حذف پوشهها و پروندههایی نمایید که بهوسیله خودتان ایجاد شدهاند. حذف پرونده های نا آشنا میتواند سبب بروز مشکالتی برای ویندوز شود. نکته در صورتی که اطمينان دارید در آینده نیاز به بازیابی پروندهای نخواهید داشت ميتوانید آن را به طور مستقيم و بدون واسطۀ Recycle Bin از محيط ويندوز حذف کنید. در این صورت پس از انتخاب آنها كليد ترکیبی Shift+Del را فشار دهيد. فضاي سطل بازیافت قابل تنظیم است ولی در صورت پر شدن فضای اختصاص داده شده به آن پرونده های قديمی تر به طور اتوماتيك از آن خارج و پروندههاي جديد جايگزين مي شوند. بنابراين در صورت نياز به بازيابي یک پرونده مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 87 آن را نباید به مدت طوالنی در اين فضا نگه داری كنيد. برای حذف يك پوشه یا پرونده چندين روش وجود دارد كه در ذيل به آنها اشاره میشود: انتخاب پرونده يا پوشه مورد نظر و سپس: 1 فشردن كليد Del از صفحه كليد. 2 انتخاب گزينۀ Delete از منوي.File 3 فشردن دكمۀ Delete از نوار ابزار پنجرۀ جاري. 4 راست كليك روی پوشه یا پرونده مورد نظر و انتخاب گزينۀ Delete از منوي باز شده. 5 كشيدن آن به وسیلۀ ماوس به پنجرۀ Recycle Bin )سطل زباله(.

14 نکته در صورتی که بالفاصله بعد از حذف پوشه ها و پرونده ها پشیمان شدید و خواستید آنها را بازیابی کنید کافیست از منوی Edit گزینه اول با عنوان Undo Delete را انتخاب کنید یا کلیدهای میانبر Ctrl+Z را فشار دهید. بازيابي بازیابی پرونده به معني برگرداندن آن به محل قبل از حذف است. پروندهها و پوشههای موجود در سطل بازیافت تا زمانی که کاربر آنها را حذف نکرده یا سطل بازیافت پر نشده باشد درون آن باقی میمانند. براي بازیابی پروندهها و پوشهها از سطل بازیافت مراحل زير را انجام دهيد. پنجره سطل بازیافت را با دابل کلیک روی آیکن آن از روی میزکار باز كنيد. پرونده يا پوشه مورد نظر را پيدا كرده و سپس روی آن راست كليك كنيد. از منوي ميانبر گزينه Restore را انتخاب كنيد. شکل 10 3 منوی میانبر سطل بازیافت 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 88 نكته پرونده يا پوشه از سطل بازیافت به محلی که قبال از آنجا حذف شده بود منتقل ميشود. برای حذف محتویات سطل بازیافت کافیست گزینه Empty Recycle Bin را )از منوی فایل یا نوار ابزار( انتخاب کنید. در این صورت ویندوز کادر Confirm Multiple file delete را برای اطمینان از انجام کار به شما نشان میدهد. دکمۀ Yes را انتخاب کنید تا محتویات سطل بازیافت حذف شوند. معموال ظاهر سطل بازیافت با داشتن پرونده یا پوشههای حذف شده به صورت و در صورت خالی بودن به شکل است. تخلیۀ محتویات سطل بازیافت فضای آزاد درایوها را افزایش میدهد. پاك كردن اطالعات از روي ديسكهاي قابل حمل )فالپي ديسك Flash memory و.. ) به صورت مستقيم انجام می شود. این بدان معني است كه اين پروندهها پس از حذف به سطل بازیافت یا Recycle Bin انتقال نمییابند و لذا قابل بازگشت نخواهند بود.

15 آرايش نشانهها نشانه ها در محیط ویندوز به چندین روش و نما نشان داده می شود. براي بررسی و تعيين روش نمايش نشانه ها در پنجره ویندوز ميتوانید با کلیک راست در فضاي خالي پنجره از منوي باز شده گزینۀ View را انتخاب كنيد. شکل 11 3 با انتخاب هر يك از گزينههاي موجود روش نمايش نشانههاي پروندهها به شرح ذيل تغيير ميكند. Small Icons Medium Icons Large Icons Extra Large Icons نشانهها را بهترتیب بهصورت خیلی بزرگ بزرگ متوسط و کوچک نمايش ميدهد. در اين حالتها تا حدودي ميتوان از روي شكل نشانه به محتواي آن پي برد. :Tile List نشانهها را بهصورت رديفي نمايش ميدهد. : Content Details نمايش ليستي نشانهها به همراه جزئيات بيشتري شامل: تاريخ ايجاد يا تغييرات حجم و نوع. مرتب نمودن پرونده ها و پوشه ها برای ترتيب قرار گرفتن نشانهها )پروندهها و پوشهها( روی فضاي خالي در محيط مربوطه راستکليك كرده از منوي باز شده گزینۀ Sort by را انتخاب كنيد. از منوی کشویی بازشده با انتخاب هر گزینه میتوان نوع ترتیب قرارگیری را تعیین نمود. مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 89 شکل 12 3

16 در ذیل به شرح آن میپردازیم. :Name پروندهها و پوشهها بر اساس نام مرتب ميشوند. :Date modified بر اساس تاریخ ایجاد پروندهها مرتب میشوند. :Type پروندهها و پوشهها براساس نوع و پسوند مرتب میشوند. :Size بر اساس اندازه و حجم پروندهها و پوشهها مرتب میشوند. نکته در منوی باز شده sort by تمامی گزینه های قابل مرتب شدن را می توان به دو صورت Ascending یا صعودی و Descending یا نزولی مرتب نمود /24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 90 جستجو شکل 13 3 هدف از جستجو چیست جستجو در چه زمان هایی مفید است زمانی که تعداد پروندهها و پوشههای ذخیره شده در دیسک سخت زیاد می شود پیدا کردن آنها به آسانی میسر نمیباشد. ویندوز امکانی به نام جستجو را برای پیدا کردن آنها در اختیار کاربر قرار میدهد. با استفاده از اين امكان كاربر قادر خواهد بود پروندههايي را كه در رايانه ذخيره شده ولي از محل دقيق آن اطالعي ندارد پيدا كند. براي انجام جستجو كافي است مراحل صفحه بعد را انجام دهید:

17 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی الف( جستجو از طریق منوی start روی start کلیک کنید. درون کادر جستجو کلیک نموده و متن مورد جستجو را تایپ نمایید. شکل 14 3 در هنگام تایپ ویندوز 7 برنامه ها و فایل های موجود را که هم نام با عبارت تایپ شده می باشد را نشان می دهد )شکل 15 3 (. 91 شکل 15 3

18 شود. باز تا نمود کلیک آن روی میتوان موردنظر فایل یا برنامه کردن پیدا با کلید صفحه از f 3 کلید زدن یا باز پنجره داخل از جستجو ب( نمایید. باز کنید جستجو میخواهید که را پوشهای پنجره 16 3 (. )شکل کنید تایپ را موردنظر متن جستجو قسمت درون 16 3 شکل دهد. می نشان را باشد می نام هم شده تایپ متن با که را هایی پوشه یا ها فایل ویندوز 7 تایپ هنگام 17 3 شکل 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 92 شود. باز تا کرده کلیک آن روی توان می موردنظر فایل یا پوشه نمودن پیدا صورت در جستجو در جايگزين های نشانه قابل پروندهها نامگذاري در نویسهها این است * و نویسههای جستجو محاورههاي كادر در جانشين عالئم از منظور حرف يك جاي به تنها ميتواند كاراكتر دارند. ويژهاي كاربرد نظر مورد پروندههاي جستوجوي در ولي نيستند استفاده را آن نميخواهيد حتي يا و كرده فراموش را كلمهاي از حرفي كه برد كار به را آن ميتوان زماني و گيرد قرار استفاده مورد P حرف با و آغاز F حرف با كه حرفي سه اسنادي پروندههاي كليه F?P.doc عبارت درج با مثال عنوان به كنيد. مشخص * نويسه نمايد. جستجو باشد پرونده اين عنوان در كه حرفي هر ميتواند سؤال عالمت و ميشوند جستجو مييابند خاتمه جستجو كادر در را doc.* عبارت اگر مثال عنوان به و حروف( محدوديت )بدون ميرود كار به حرف تعداد هر جاي به ميآيند. در نمايش به آنها نام از نظر صرف جستجو حوزه در اسنادي پروندههاي تمامي كنيد تايپ

19 4 3 برنامه های جانبی ویندوز برنامههای جانبی ویندوز با چه هدفی طراحی شدهاند بشر براي انجام هر كاري در دنياي واقعي يك وسيله ايجاد كرده است. وقتي وارد رايانه ميشويم با يك دنياي غير واقعي يا مجازي روبهرو هستيم. كار در اين دنيای مجازی نيز به ابزار خاص خود نياز دارد كه ابزار آن نرمافزار يا برنامه میباشد. به عنوان مثال WordPad ماشينحساب NotePad و نقاشي برنامههایی هستند كه همراه با ويندوز نصب میشوند و میتوان بهراحتی از آنها برای کارهای معمول نوشتن محاسبه و نقاشی استفاده کرد. برنامه ماشين حساب همانطور که بیان شد يكي از برنامههاي مفيدي كه در ويندوز وجود دارد برنامه ماشين حساب است. اين برنامه بسياري از امكانات يك ماشين حساب پیشرفته را در اختيار كاربر قرار ميدهد. براي دسترسي و اجراي برنامه ماشين حساب مسير زير را با استفاده از ماوس طي كنيد: از منوی Start گزينه All Programs را انتخاب كنيد. از منوي بازشده گزينه Accessories را انتخاب كنيد. از منوي باز شده جديد گزينه Calculator را انتخاب كنيد. همانطور که قبال مالحظه نمودید بطور خالصه مسیر و نحوه دستیابی به برنامه را میتوان به صورت زیر نوشت: Start / All Programs / Accessories / calculator ظاهر برنامه ماشين حساب مشابه شکل 18 3 است. اين ماشين حساب دارای دو نمای ساده و مهندسی است که می توانيد از طريق منوي View نمای ماشين حساب را تغيير دهيد. برای کار با ماشين حساب می توانيد از ماوس یا صفحه کليد استفاده کنيد. مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 93 شکل 18 3 ماشین حساب ویندوز

20 برنامه NotePad پروندههای متنی اغلب شامل نویسهها هستند. برای ایجاد و ویرایش این پروندهها از برنامههای خاصی به نام ویراستار )Editor( استفاده میشود. ویندوز 7 همراه خود یک ویراستار متن با عنوان NotePad و یک واژهپرداز با عنوان WordPad را عرضه کرده است. امکانات این دو نرم افزار در مقایسه با Word MS محصول شرکت مایکروسافت سادهتر است. برای اجرای برنامه NotePad مراحل زیر را دنبال کنید : Start / All Programs / Accessories / NotePad اکنون پنجره ای مشابه شکل 19 3 باز میشود. مکان نما )خط عمودی چشمک زن( محل شروع تایپ را نشان می دهد. در اینجا میتوانید متن مورد نظرتان را تایپ کنید. برای شروع پاراگراف جدید کلید Enter را فشار دهید. برای ایجاد فاصله بین کلمات از کلید SpaceBar استفاده کنید. نکته شکل 19 3 نمای برنامه NotePad برای تایپ به زبان فارسی ابتدا باید زبان صفحه کليد را به فارسی تغییر دهید. اگر قبال زبان فارسی نصب شده باشد برای این کار می توان کلید های ترکیبی Alt + Shift را فشار داد. در صورتی که متن از سمت چپ نوشته می شود براي راست چين كردن متن كليدهاي تركيبي Ctrl+Shift را از سمت راست صفحه كليد فشار دهيد. شکل 20 3 یک متن تایپ شده در برنامۀ NotePad را نشان می دهد. 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 94 شکل 20 3 مثال متن تایپ شده در NotePad

21 برای ذخیره سند از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید. کادر محاوره ای Save As ظاهر می شود. در این کادر محاوره ای برای سند در جلوی File Name نامی را تایپ کنید و سپس روی دکمه Save کلیک کنید تا سند ذخیره شود )شکل 21 3 (. شکل 21 3 ذخیره یک سند NotePad ذخیره سندها امکان رجوع به آنها و انجام تغییرات در هر زمان را فراهم میکند. برای تغییر حالت تایپ متن به التین و برعکس از کلیدهای Alt+Shift استفاده نمایید. میتوان سند ذخیره شده را باز نمود و با مرور مجدد در صورت نیاز تغییراتی در آن انجام داد. البته با نرم افزار NotePad در هر لحظه فقط میتوان روی یک سند کار کرد. یعنی قبل از باز کردن سند جدید باید سند قبلی را ذخیره کرده و بست. برای باز کردن یک سند مراحل زیر را دنبال کنید : 1 نرم افزار NotePad را اجرا نمایید. از منوی File گزینۀ Open را انتخاب کنید تا کادر محاورهای Open ظاهر گردد. 2 سند مورد نظر را در دیسک سختیافته و روی نام آن کلیک کنید. 3 روی دکمه Open کلیک کرده تا سند باز شده و روی صفحه نمایش ظاهر گردد. میتوانید سند را مرور کرده و تغییرات الزم را اعمال نمایید. )شکل 22 3 ( مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 95 شکل 22 ٣ باز کردن یک سند در NotePad

22 کار با نرم افزار Paint برنامه Paint يک برنامۀ ساده نقاشی بوده كه از مسیر زیر قابل دستیابی است. Start /All programs /Accessories / Paint در اين نرم افزار عالوه بر اجزاي معمول پنجرههاي ويندوز و نوار منو كه در قسمتهاي قبلي معرفي شدهاند بخشهایی نظیر دکمه نقاشی 1 ابزار دسترسی سریع 2 ریبون 3 و محیط ترسیم 4 نیز وجود دارد )شکل 23 3 (. شکل 23 ٣ نرمافزار Paint Paint buttom 1 Quick Access Toolbar 2 Ribbon 3 Drawing area /24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 96 نکته در برنامه Paint زمانی که می خواهید یک نقاشی را با گزینه Save As از منوی File ذخیره کنید از کادر Save As Type می توانید قالب پرونده را انتخاب کنید. با کلید Print Screen می توانید از کل میزکار عکس بگیرید و با استفاده از برنامه Paint عکس گرفته شده را به صورت یک پرونده تصویری ذخیره نمایید. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ابتدا کلید Print Screen را فشار دهید تا از میزکار و محتویات آن عکس تهیه شود. این عکس به صورت موقت در حافظه اصلی ذخیره می گردد. Alt + Print Screen فقط از پنجره فعال میزکار عکس می گیرد. سپس برنامه Paint را اجرا نمایید.

23 از منوی Home گزینه Paste را انتخاب کنید تا تصویر از حافظه اصلی در محیط برنامه Paint چسبانده شود. در آخر پرونده تصویری را با نام دلخواه ذخیره کنید. شکل 24 3 عکس گرفتن از میزکار فشرده سازی پرونده ها )Zip( در موارد زیادی بخصوص در انتقال پروندهها با مشکل حجم باالی پروندهها مواجه میشویم. به عنوان مثال شما میخواهید چند سند تصویری را بر روی یک CD کپی کنید اما مجموع اندازه تصاویر از میزان گنجایش CD بیشتر است. برای کاهش حجم یک پرونده بدون اینکه به محتویات آن آسیبی وارد شود نرمافزارهای خاصی طراحی شده است. البته ویندوز به صورت ساده و بدون استفاده از این نرمافزارها هم این کار را انجام میدهد ولی میزان فشردهسازی پرونده در استفاده از این روش زیاد نیست. رایجترین نرمافزارها برای این کار WinZip و WinRAR میباشند..Zip و.Rar به ترتیب پسوندهای مرتبط با این دو نرمافزار هستند. این نرم افزارها با دریافت پرونده مورد نظر بهعنوان ورودی و انجام عملیات فشردهسازی پروندهای را به عنوان خروجی تحویل میدهند که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پرونده اولیه است. در برخی از موارد این نرمافزارها میتوانند حجم پرونده را تا 50 درصد و حتی بیشتر نیز کاهش دهند. مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی 97 برای باز کردن پرونده فشرده شده باید نرم افزار فشردهساز بر روی رایانه گیرنده پرونده هم نصب شده باشد. این بدان معنی است که نرم افزار فشردهسازی هم پرونده را به صورت فشرده تبدیل میکند و هم آن را از حالت فشرده خارج میسازد. بنابراین با استفاده از نرم افزار فشردهسازی پرونده فشرده شده را به حالت اولیه برگردانده و سپس آن را با برنامه اصلی باز کننده آن پرونده باز مینمایند.

24 روش فشرده کردن پرونده با WinRAR پس از نصب این نرمافزار روی یک پرونده یا پوشهای که میخواهید فشرده شود کلیک راست کرده و گزینه Add to archive را انتخاب کنید. در قسمت Archive name کادر محاورهای باز شده نام مورد نظرتان را برای پرونده یا پوشه فشرده شده تایپ کنید. توجه داشته باشید که پسوند آن rar باقی بماند. با گزینه Browse میتوانید مسیر ذخیره پرونده فشرده شده را تعیین کنید. با کلیک روی دکمه OK پرونده پس از طی مدتی )که به حجم پروندههای انتخاب شده بستگی دارد( به صورت فشرده شده ذخیره خواهد شد. 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 98 شکل 25 3 فشرده کردن پرونده ها شکل 26 3 تعیین مشخصات پرونده فشرده شده باز کردن پرونده فشرده شده برای بازکردن پروندهای که با نرمافزار WinRAR فشرده شده باید این نرم افزار در رایانه نصب شده باشد. با دنبالکردن مراحل زیر میتوان پروندهها را از حالت فشرده خارج نمود : بر روی پرونده فشرده شده کلیک راست کرده و از منوی میانبر حاصل گزینه Extract File را برگزینید. در کادر محاورهای باز شده نام و مسیر پروندههای خروجی را تعیین نمایید. با کلیک بر روی OK پروندهها از حالت فشرده خارج شده و در مسیر تعیین شده ذخیره خواهند شد.

25 شکل 27 3 باز کردن پرونده فشرده شده شکل 28 3 تعیین نام و مسیر پرونده های خروجی 5 3 استفاده از سیستم راهنمای ویندوز سیستم راهنمای ویندوز چه کمکی میتواند به من نماید سیستمعاملهای ویندوز مانند بسیاری از برنامههای کاربردی دیگر دارای سیستم راهنمای جست وجوگری بهنام Center» «Help and Support است که نحوه استفاده از خود سیستم عامل و گزینههای آن را به شما یاد میدهد. نمایش سیستم راهنمای ویندوز 7 از دو روش امکانپذیر است: روش اول: کلیک بر روی آیکن Computer ویندوز و انتخاب آیکن )شکل 29 3 ( که پنجره مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی Windows Help and Support را باز می کند. 99 شکل 29 3 انتخابSupport Windows Help and

26 روش دوم: کلیک بر روی گزینه. Start / Help and Support )شکل 30 3 ( ب( الف( شکل 30 ٣ انتخاب گزینه Help and Support پس از انتخاب هر یک از روش های باال پنجره Windows Help and Support به نمایش در می آید: شکل 30 3 )ب( پس از انتخاب هر یک از روش های باال شما می توانید با یکی از روش های زیر مطالب مورد نیازتان را پیدا کنید: جست و جو از طریق کادر Search با تایپ موارد مورد نیاز. انتخاب یکی از موضوعات دسته بندی شده در صفحه اصلی پنجره.Windows Help and Support 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 100

27 مطالعه آزاد اصطالحات رایج در مورد CD و DVD ها اصطالح مربوط به CD CD CD-ROM CDR CD RW CD ROM Drive CD Writer Audio CD VCD یا Vidio CD DVD R توضیح به صورت عمومی به همه دیسک های فشرده اطالق می شود. مخفف Compact Disk دیسک فشرده فقط خواندنی معموال به دیسک فشرده ای که یک شرکت نرم افزار خود را بر روی آن قرار داده و دیگر قابل نوشتن نیست اطالق می شود. نوعی CD که قابلیت ذخیره اطالعات را دارد. همه CDهای خام بازار از این نوع محسوب می شوند. نوعی CD که قابلیت پاک شدن و نوشتن مجدد را دارد به کمک ضبط کننده CD می توان بارها بر روی این CDها نوشت و مجددا پاک نمود. درایو خواندن CD که معموال به آنDrive CD می گویند. ضبط کننده CD نوعی درایو CD است که عالوه بر اینکه می تواند CD را بخواند قابلیت نوشتن بر روی CD را نیز دارد. نوعی CD که بر روی آن با استاندارد خاصی موسیقی ضبط شده است که عالوه بر رایانه توسط همه دستگاه های صوتی استاندارد قابل خواندن است. نوعی CD که بر روی آن با استاندارد خاصی فیلم ضبط شده است که عالوه بر رایانه توسط همه دستگاه های تصویری استاندارد قابل خواندن است. نوعی DVD است که با ضبط کننده DVD می توان روی آن اطالعاتی را نوشت. ظرفیت یک طرفه آن 4/7 گیگا بایت است. استاندارد این DVD توسط برخی شرکت ها ایجاد شده و در اکثر درایوها قابل پخش است. همانند R DVD است با این تفاوت که استاندارد آن توسط شرکت های دیگری ایجاد شده است. این DVD ها هم در اکثر درایوها قابل پخش است. نوعیR DVD است که عبارت DL به معنای دوالیه بوده و ظرفیت آن 7/95 گیگا بایت است. نوعی DVD R+ است که عبارت DL به معنای دوالیه بوده و ظرفیت آن 7/95 گیگا بایت است. نوعیR DVD که قابلیت پاک شدن و نوشتن مجدد به کمک ضبط کننده DVD را دارد. نوعی DVD R+ که قابلیت پاک شدن و نوشتن مجدد به کمک ضبط کننده DVD را دارد. مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی DVD +R DVD R DL DVD +R DL RW DVD DVD +RW 101 فناوری ساخت و استفاده از این نوع DVD با انواع دیگر متفاوت است. شیوه خواندن و نوشتن بر روی این نوع DVD همانند دیسک سخت به صورت مستقیم بوده و فقط در درایوهای مخصوصRAM DVD قابل استفاده است. از این نوع DVD می توان فقط برای خواندن استفاده نمود. فیلم های DVD موجود بر روی این نوع ذخیره می گردند. DVD RAM DVD ROM

28 خالصه پرونده مجموعه دادهها و اطالعات مرتبط بهم است که تحت یک نام ذخیره میشوند. امکان تغییر نام جابجایی نسخهبرداری و حذف پروندهها وجود دارد پروندهها معموال در دیسک سخت ذخیره میشوند. دیسک سخت به چندین پارتیشن و درایو قابل تقسیم است و هر درایو با یک حرف انگلیسی مانندF,C,D,E مشخص میشود. برای سازماندهی پروندهها میتوان آنها را در داخل پوشه و درایو قرار داد. برای دسترسی به پروندهها و پوشهها میتوان از نشانهها و میانبرها استفاده کرد. این نشانهها در محیط ویندوز به چندین روش و نما نشان داده میشود. با راست كليك در فضاي خالي یک پنجره منويی باز میشود که عبارت View در آن قابل انتخاب است. با انتخاب هر يك از گزينههاي جلوي اين گزينه روش نمايش نشانههاي پروندهها تغيير ميكند. زمانی که تعداد پروندهها و پوشههای ذخیره شده زیاد باشد پیدا کردن آسان پروندهها و پوشههای مورد نظر از بین پروندهها و پوشههای ذخیره شده با انتخاب کلید F 3 و با استفاده از برنامه Search امکانپذیر است. با این امکان میتوان بر مبنای مشخصات پرونده یا پوشه مورد نظر آن را مورد جستجو قرار داد. برای انجام آسان برخی کارها در محیط سیستم عامل ویندوز چندین برنامه جانبی مانند WordPad Paint و... به همراه این سیستم عامل ارایه میشود. پروندههای متنی اغلب شامل نویسهها هستند. برای ایجاد و ویرایش این پروندهها از برنامههای خاصی به نام ویراستار )Editor( استفاده می شود. ویندوز 7 همراه خود یک ویراستار متن با عنوان NotePad و یک واژه پرداز با عنوان WordPad را عرضه کرده است. برنامه جانبی Paint برای ترسیم نقاشی و برخی کارها روی پرونده های تصویری مورد استفاده قرار می گیرند. با کلید 3-42/24/1/5/2 الکترونیکی شهروند 102 Print Screen میتوانید از کل میزکار عکس بگیرید و با استفاده از برنامه Paint عکس گرفته شده را به صورت یک پرونده تصویری ذخیره نمایید. برای کاهش حجم یک پرونده بدون اینکه به محتویات آن آسیبی وارد شود نرم افزارهای خاصی طراحی شده است. رایجترین نرم افزارها برای این کار WinZip و WinRAR میباشند. Zip و Rar به ترتیب پسوندهای مرتبط با این دو نرم افزار هستند. این نرم افزارها با دریافت پرونده مورد نظر به عنوان ورودی و انجام عملیات فشرده سازی پروندهای را به عنوان خروجی تحویل میدهند که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پرونده اولیه است.

29 فعالیت کارگاهی 1 تغییر نمای پنجره Computer را به صورت عملی از سه روش گفته شده در متن درس انجام دهید. 2 پوشهای بهنام Small روی میز کار ویندوز ایجاد کنید. حال چند پرونده را به درون پوشه فوق کپی کنید. اندازه این پوشه و محتویات آن بر حسب بایت چقدر است پوشه Small را به طور کامل به ریشه درایو D: انتقال دهید. 3 وارد پوشه دلخواهی شده نمای نشانههای پرونده ها و پوشهها را تغییر دهید. 4 تمامي پروندههاي از نوع تصوير )با پسوند )Jpg را كه در درايو C قرار داشته را پيدا كنيد. 5 عملكرد گزینههای نوار منو در برنامه ماشينحساب را بررسی کنید. با استفاده از ماوس و صفحه كليد برخی از محاسبات را در نمای ساده و مهندسی ماشين حساب انجام دهيد. 6 در نرمافزار Paint با استفاده از ابزارهای موجود نقاشي مناسبي را در صفحه سفيد برنامه نقاشي كنيد. اسم خودتان را نيز در پايين صفحه سمت چپ در يك كادر مناسب بنويسيد نقاشي ايجاد شده را ذخيره كنيد. 7 چه قالبهایی برای تصاویری که در برنامه Paint ایجاد کردهاید قابل استفاده است 8 اگر برنامههای WinZip یا WinRar بر روی رایانه نصب نباشد آیا باز هم میتوان نسبت به فشردهسازی پروندهها اقدام کرد 9 هر درایو دیسک سخت رایانه خود را به صورت ساختار مدیریتی نمایش دهید. 10 در نرم افزار NotePad زندگینامه خودتان را تایپ کنید. سپس آن را به نام خودتان روی درایو C ذخیره نمایید. 11 در مورد یک پرونده نام گذاری انتقال نسخه برداری حذف و بازیابی را انجام دهید. 12 با استفاده از فرمان Send To برای یک پوشه میانبر ایجاد کنید. 13 بررسی كنيد چگونه ميتوان با استفاده از ماوس و بدون استفاده از كليد F2 وارد محيط تغيير نام پرونده شد 14 بااستفادهازراستكلیکروینشانهیکپروندهوانتخابگزينهProperties ازمنويميانبر مشخصات آن راتعیینكنيد. 15 پرونده ها و پوشه های ذخیره شده در درایو C را که دارای سه کاراکتر و پسوند.doc هستند مورد جستجو قرار دهید. 16 تحقیق کنید به همراه ویندوز چه برنامههای جانبی دیگری نصب می شوند مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی معرفی کوتاهی از رشته تحصیلی خود در هنرستان تهیه نموده و آن را در برنامه NotePad تایپ نمایید. 18 نشانه میانبر از برنامههای جانبی ویندوز بر روی میز کار وارد نمایید. 19 برنامه Paint را اجرا کرده یک پرونده تصویری را باز کنید و از نوار ابزار این برنامه ابزارA را انتخاب و اسم خود را در قسمت باالی پرونده تصویری بنویسید. سپس پرونده را با نام جدید ذخیره کنید.

30 20 با استفاده از برنامه Paint ابتدا تصویری از محیط کار ویندوز تهیه نموده و سپس قسمت نشانهها را جدا نموده و بهعنوان یک پرونده ذخیره نمایید. 21 آیا هر درایو یک سطل بازیافت مخصوص دارد آیا می توانید نشانه آنها را نمایش دهید 22 چگونه می توان حجم و اندازه سطل بازیافت را تعیین نمود الکترونیکی شهروند 3-42/24/1/5/2 104

31 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی خودآزمایی 1 پارتیشن چیست و چه انواعی دارد 2 درایو در ویندوز به چه معناست 3 پوشه و پرونده چه تفاوتی با یکدیگر دارند 4 قوانین نامگذاری پوشهها و پروندهها در ویندوز چیست 5 نسخهبرداری در ویندوز از چند راه امکان پذیر است توضیح دهید. 6 برای یک جستوجوی مناسب چه عواملی را میتوان در نظر گرفت 7 سطل بازیافت چه کاربردی دارد 8 ساختار مناسب براي درايوها و پوشههاي اصلي رايانه شخصيتان را روي كاغذ طراحي كنيد. 9 نرمافزارهای فشردهسازی چه کاری انجام میدهند 105

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere