DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE"

Transkript

1 L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1, under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«), særlig artikel 16, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 128, stk. 1, i traktaten og artikel 16 i ESCB-statutten har Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Unionen. Denne ret omfatter beføjelse til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af eurosedlers integritet som betalingsmiddel. (2) Det er af største betydning, at eurosedler og råmaterialer til eurosedler produceres efter ensartede kvalitetsstandarder for at sikre kvaliteten heraf, uanset hvor de produceres. (3) Der bør derfor indføres en procedure for kvalitetsgodkendelse for at sikre, at kun producenter, som opfylder minimumskvalitetskrav, godkendes til at fremstille eurosedler og råmaterialer til eurosedler VEDTAGET DENNE AFGØRELSE AFDELING I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Definitioner I denne afgørelse forstås ved: (a)»kvalitetsgodkendelse«: den status hvis omfang fremgår af artikel 3 og 4 som ECB tildeler en producent til bekræftelse af, at denne opfylder kvalitetskravene (b)»virksomhed i forbindelse med euroseddelproduktion«: produktion af eurosedler eller af råmaterialer til eurosedler (c)»producent«: en enhed, som er beskæftiget, eller ønsker at være beskæftiget, med virksomhed i forbindelse med euroseddelproduktion (d)»produktionssted«: en lokalitet, som en producent anvender, eller ønsker at anvende, til virksomhed i forbindelse med euroseddelproduktion (e)»kvalitetskrav«: de materielle regler, som fastlægges særskilt af ECB, og som skal overholdes af en producent, der søger om kvalitetsgodkendelse (f)»kvalitetsforanstaltninger«: de foranstaltninger, som en producent træffer på et produktionssted med henblik på at opfylde kvalitetskravene (g)»certificeringsmyndighed«: en uafhængig certificeringsmyndighed, som vurderer producenters kvalitetsstyringssystemer og er bemyndiget til at certificere, at en producent opfylder kravene i ISO 9001-standardserien (h)»råmaterialer til eurosedler«: papir, blæk, folie og tråd, som anvendes til produktion af eurosedler (i)»fortroligt euromateriale«og»fortrolig eurovirksomhed«har samme betydning som i afgørelse ECB/2008/3 af 15. maj 2008 om procedurer for sikkerhedsgodkendelse af producenter af fortroligt euromateriale til eurosedler ( 1 ) (j)»ecb-arbejdsdag«: en hverdag fra mandag til fredag, bortset fra officielle ECB-fridage (k)»national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta (l)»forberedende kontrolspørgeskema«: et skema, som kvalitetskontrolgruppen anvender til at indhente oplysninger fra en producent om de nærmere detaljer vedrørende et produktionssted og om eventuelle ændringer af kvalitetsforanstaltningerne, som er foretaget siden sidste kvalitetskontrol. Artikel 2 Almindelige principper 1. En producent skal ansøge om og opnå kvalitetsgodkendelse fra ECB inden påbegyndelsen eller fortsættelsen af dennes virksomhed i forbindelse med euroseddelproduktion. 2. En godkendt producent må kun udføre en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion på produktionssteder, hvortil denne har opnået kvalitetsgodkendelse i henhold til denne afgørelse. ( 1 ) EFT L 140 af , s. 26.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 330/15 3. ECB's krav til kvalitetsgodkendelse er minimumskrav. Producenter kan vedtage og gennemføre strengere kvalitetsstandarder, der skal fastlægges i deres kvalitetsplan, som defineret i kvalitetskravene. 4. Direktionen har beføjelse til at træffe alle beslutninger vedrørende kvalitetsgodkendelse af en producent, under hensyntagen til Seddelkomiteens synspunkter, og skal underrette Styrelsesrådet herom. 5. Alle omkostninger og hermed forbundne tab, som en producent pådrager sig i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse, bæres af producenten. 6. Bestemmelserne i denne afgørelse gælder med forbehold af eventuelle fulde eller midlertidige kvalitetsgodkendelser, som er givet før afgørelsens ikrafttræden. Artikel 3 Fuld kvalitetsgodkendelse 1. En producent må kun udføre en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, hvis ECB giver denne fuld kvalitetsgodkendelse til den pågældende virksomhed. 2. En producent kan opnå fuld kvalitetsgodkendelse til virksomhed vedrørende euroseddelproduktion under forudsætning af, at samtlige nedenstående betingelser er opfyldt: a) producenten har været beskæftiget med en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion i de sidste 24 måneder forud for anmodningen om fuld kvalitetsgodkendelse eller har fået midlertidig kvalitetsgodkendelse som fastlagt i artikel 4 og har indledt en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion i henhold til artikel 10, stk. 3 b) producenten opfylder ISO 9001-standardserien vedrørende kvalitetsstyring på et bestemt produktionssted for en bestemt virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, og en certificeringsmyndighed har udstedt et certifikat til bekræftelse heraf c) producenten opfylder kvalitetskravene på det ovennævnte produktionssted for den ovennævnte virksomhed vedrørende euroseddelproduktion d) producenten har, såfremt denne fremstiller fortroligt euromateriale, fuld sikkerhedsgodkendelse på ovennævnte produktionssted for ovennævnte fortrolige eurovirksomhed i henhold til afgørelse ECB/2008/3 e) producentens produktionssted er beliggende i en medlemsstat, såfremt der er tale om et trykkeri, og f) producentens produktionssted er beliggende i en medlemsstat eller i en medlemsstat i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), såfremt der ikke er tale om et trykkeri. 3. Direktionen kan, under hensyntagen til Seddelkomiteens synspunkter, i konkrete tilfælde give dispensation fra kravene om beliggenhed i litra e) og f). En sådan beslutning meddeles straks Styrelsesrådet. Direktionen er bundet af enhver beslutning, som Styrelsesrådet måtte træffe herom. 4. En fuld kvalitetsgodkendelse gives til en producent for 24 måneder med forbehold af en beslutning truffet i henhold til artikel 15, 16 eller 17. En fuld kvalitetsgodkendelse kan fornyes efter 24 måneder. 5. Der kræves forudgående skriftligt samtykke fra ECB, såfremt en godkendt producent ønsker at udlicitere produktionen af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler til et andet produktionssted eller til tredjemand, herunder producentens datterselskaber og associerede virksomheder. Artikel 4 Midlertidig kvalitetsgodkendelse 1. Hvis en producent ikke har beskæftiget sig med en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion i de seneste 24 måneder forud for anmodningen om fuld kvalitetsgodkendelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), kan denne opnå midlertidig kvalitetsgodkendelse til en påtænkt virksomhed vedrørende euroseddelproduktion. 2. En producent kan opnå midlertidig kvalitetsgodkendelse til en påtænkt virksomhed vedrørende euroseddelproduktion under forudsætning af, at samtlige nedenstående betingelser er opfyldt: a) producenten opfylder ISO 9001-standardserien vedrørende kvalitetsstyring på et bestemt produktionssted for en påtænkt virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, og en certificeringsmyndighed har udstedt et certifikat, der bekræfter dette b) producenten har indført de nødvendige procedurer og den nødvendige infrastruktur med henblik på opfyldelsen af kvalitetskravene på ovennævnte produktionssted for ovennævnte virksomhed vedrørende euroseddelproduktion c) såfremt producenten påtænker at fremstille fortroligt euromateriale, har denne opnået sikkerhedsgodkendelse på ovennævnte produktionssted for en påtænkt fortrolig eurovirksomhed i henhold til afgørelse ECB/2008/3 d) producentens produktionssted er beliggende i en medlemsstat, såfremt der er tale om et trykkeri, og e) producentens produktionssted er beliggende i en medlemsstat eller i en EFTA-medlemsstat, såfremt der ikke er tale om et trykkeri. 3. En midlertidig kvalitetsgodkendelse gives til en producent for et år med forbehold af en beslutning truffet i henhold til artikel 15, 16 eller 17. Hvis producenten deltager i en licitation vedrørende eller har fået i opdrag at udføre en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion i denne periode, kan denne pågældendes midlertidige kvalitetsgodkendelse forlænges i den nødvendige periode, indtil ECB har besluttet, hvorvidt producenten skal tildeles fuld kvalitetsgodkendelse.

3 L 330/16 Den Europæiske Unions Tidende AFDELING II PROCEDURE FOR FULD KVALITETSGODKENDELSE Artikel 5 Ansøgning om indledning af proceduren og udnævnelse af en kvalitetskontrolgruppe 1. En producent med en midlertidig kvalitetsgodkendelse til en påtænkt virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, som ønsker at udføre denne virksomhed, eller som i de seneste 24 måneder har udført en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion og ønsker at fortsætte denne virksomhed, skal indgive en skriftlig ansøgning til ECB om indledning af produceren for fuld kvalitetsgodkendelse. Ansøgningen skal indeholde samtlige følgende elementer: a) præcise oplysninger om produktionsstedet og dets beliggenhed samt den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, hvortil producenten søger om fuld kvalitetsgodkendelse b) oplysninger om den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, som udføres b) producenten har ikke givet de yderligere oplysninger, som ECB har anmodet om i henhold til stk. 2, inden for en rimelig periode, der aftales mellem parterne c) ECB har inddraget producentens fulde kvalitetsgodkendelse, og den periode, hvor det ikke er muligt at indgive en ny ansøgning, som angivet i afgørelsen om inddragelse af godkendelsen, er ikke udløbet d) produktionsstedets beliggenhed opfylder ikke kravene i artikel 3, stk. 2, litra e) eller f) e) producenten producerer fortroligt euromateriale, og ECB har ikke tildelt denne en sikkerhedsgodkendelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d). 5. Hvis en godkendt producent ønsker sin kvalitetsgodkendelse fornyet og indgiver en ny ansøgning om fuld kvalitetsgodkendelse inden den i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), fastsatte dato, forbliver producentens kvalitetsgodkendelse gyldig, indtil ECB har truffet en beslutning i henhold til artikel 7, stk. 1. c) en kopi af det i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede certifikat. 2. ECB kontrollerer, om producenten har opfyldt de krav, der er fastsat i stk. 1, og underretter producenten om resultatet af denne vurdering senest 30 ECB-arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af ansøgningen om indledning af godkendelsesproceduren. ECB kan forlænge fristen én gang og skal give producenten skriftlig meddelelse herom. ECB kan under udførelsen af denne vurdering anmode om yderligere oplysninger fra producenten vedrørende kravene fastsat i stk. 1. Hvis ECB anmoder om yderligere oplysninger, underrettes producenten om resultatet af vurderingen senest 20 ECB-arbejdsdage efter datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger. ECB kan efter aftale med producenten forlænge de i dette stykke omhandlede frister. Artikel 6 Kvalitetskontrol 1. Kvalitetskontrollen skal indledes på en dato, som er aftalt mellem producenten og ECB. Hvis producenten er et trykkeri, finder kvalitetskontrollen sted under produktionen af eurosedler. 2. Senest to uger før kvalitetskontrollen udleverer ECB producenten et forberedende kontrolspørgeskema, som denne skal udfylde og returnere til ECB senest en uge før kvalitetskontrollen. 3. Kvalitetskontrollen skal finde sted på det produktionssted, som producenten søger om kvalitetsgodkendelse til. 3. Hvis bedømmelsen er positiv, underretter ECB producenten om, at der vil blive udført en kvalitetskontrol hos denne. ECB udpeger en kvalitetskontrolgruppe bestående af eksperter fra ECB og nationale centralbanker. Ved udpegningen skal interessekonflikter undgås. Såfremt der opstår en interessekonflikt efter en udpegning, erstatter ECB øjeblikkeligt den pågældende ekspert med en ekspert, som ikke har en interessekonflikt. 4. Kvalitetskontrolgruppen vurderer, hvorvidt producentens kvalitetsforanstaltninger opfylder kvalitetskravene. Hvis producenten foreslår forbedringer med henblik på at opfylde kvalitetskravene, gives der ikke kvalitetsgodkendelse, før disse forbedringer er gennemført. Kvalitetskontrolgruppen kan gennemføre en opfølgende kvalitetskontrol for at efterprøve, om disse forbedringer har medført, at kvalitetsforanstaltningerne opfylder kvalitetskravene, før den forelægger producenten det i stk. 6 omhandlede udkast til kontrolrapport. 4. ECB giver afslag på ansøgningen om indledning af proceduren og underretter producenten skriftligt om denne beslutning, med begrundelse for afslaget, i følgende tilfælde: a) producenten har ikke indsendt de oplysninger, som kræves i henhold til stk Efter at have gennemført kvalitetskontrollen og, i givet fald, den opfølgende kvalitetskontrol, giver kvalitetskontrolgruppen, inden den forlader produktionsstedet, en redegørelse for sine konklusioner, herunder eventuelle tilfælde af manglende opfyldelse af kvalitetskravene og eventuelle forbedringer, der er foreslået af producenten, i form af et foreløbigt sammendrag, som både kvalitetskontrolgruppen og producenten tilslutter sig og underskriver.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 330/17 6. Kvalitetskontrolgruppen udarbejder et udkast til kontrolrapport på grundlag af det foreløbige sammendrag. Denne rapport skal især indeholde detaljerede oplysninger om: a) de kvalitetsforanstaltninger, der er gennemført på produktionsstedet, som overholder sikkerhedskravene b) eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kvalitetskravene, som kvalitetskontrolgruppen har konstateret c) eventuelle forholdsregler, som er truffet af producenten under kvalitetskontrollen d) eventuelle forbedringer, som er foreslået af producenten, og, såfremt der er gennemført en opfølgende kontrol, kvalitetskontrolgruppens vurdering af, hvorvidt disse forbedringer er gennemført e) kvalitetskontrolgruppens vurdering af, hvorvidt der bør gives fuld kvalitetsgodkendelse. 7. Udkastet til kontrolrapporten sendes til producenten senest 30 ECB-arbejdsdage efter datoen for gennemførelsen af kvalitetskontrollen eller, i givet fald, den opfølgende kvalitetskontrol. Producenten kan inden for 30 ECB-arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til kontrolrapport afgive kommentarer hertil. ECB færdiggør udkastet til kontrolrapport under hensyntagen til producentens kommentarer, inden der træffes en beslutning i henhold til artikel 7. ECB kan efter aftale med producenten forlænge de i dette stykke omhandlede frister. 8. Uanset bestemmelserne i denne artikel kan ECB i tilfælde af et kvalitetsproblem, der påvirker kvaliteten af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler, iværksætte en ad hoc-kvalitetskontrol for at undersøge sagen. Stk. 5-7 finder anvendelse i overensstemmelse hermed. Artikel 7 Beslutning om fuld kvalitetsgodkendelse 1. ECB giver producenten skriftlig meddelelse om sin beslutning om ansøgningen om fuld kvalitetsgodkendelse senest 30 ECB-arbejdsdage fra modtagelsen af producentens kommentarer til udkastet til kontrolrapport eller fra udløbet af fristen for at fremsætte sådanne kommentarer. 2. Hvis beslutningen er positiv, giver ECB producenten fuld kvalitetsgodkendelse. Beslutningen skal klart angive: a) producenten b) den aktivitet vedrørende euroseddelproduktion og det produktionssted, som der gives fuld kvalitetsgodkendelse til c) datoen for den fulde kvalitetsgodkendelses udløb d) eventuelle særlige vilkår vedrørende litra a)-c). Beslutningen træffes på grundlag af oplysningerne i den endelige kontrolrapport, der skal vedlægges som bilag til beslutningen. 3. Hvis der ikke gives fuld kvalitetsgodkendelse til producenten, specificerer ECB årsagerne hertil, og producenten kan indlede den i artikel 18 omhandlede prøvelsesprocedure. AFDELING III PROCEDURE FOR MIDLERTIDIG KVALITETSGODKENDELSE Artikel 8 Ansøgning om indledning af proceduren og udpegning af en gruppe til forberedende kvalitetskontrol 1. Hvis en producent: i) ikke har udøvet virksomhed i forbindelse med euroseddelproduktion i de 24 måneder, der går forud for ansøgningen om midlertidig kvalitetsgodkendelse, eller ii) slet ikke har udøvet virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, men af en national centralbank eller et trykkeri er blevet anmodet om at indlede en virksomhed vedrørende produktion af eurosedler skal denne sende en skriftlig ansøgning til ECB om indledning af proceduren for midlertidig kvalitetsgodkendelse. Denne ansøgning skal indeholde samtlige følgende elementer: a) nøjagtig angivelse af produktionsstedet og dets beliggenhed samt den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, som producenten søger om midlertidig kvalitetsgodkendelse til b) oplysninger om den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, som skal udføres c) en kopi af det i artikel 4, stk. 2, litra a), omhandlede certifikat. 2. Hvis en producents midlertidige kvalitetsgodkendelse er udløbet, kan denne ansøge om en ny midlertidig kvalitetsgodkendelse. Foruden de oplysninger, som kræves i henhold til stk. 1, skal producenten i den skriftlige ansøgning til ECB angive årsagerne til, at denne ikke har a) deltaget i en licitation vedrørende eller b) har fået i opdrag at udføre en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion som omhandlet i artikel 4, stk ECB kontrollerer, hvorvidt producenten har opfyldt de krav, der er fastsat i stk. 1 og 2, og underretter producenten om resultatet af denne vurdering senest 30 ECB-arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen om indledning af proceduren. ECB kan forlænge denne frist én gang ved at give producenten skriftlig meddelelse herom. ECB kan, under udførelsen af denne vurdering, anmode om yderligere oplysninger fra producenten vedrørende kravene anført i stk. 1 og 2. Hvis ECB anmoder om yderligere oplysninger, underrettes producenten om resultatet af vurderingen senest 20 ECB-arbejdsdage efter datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger. ECB kan efter aftale med producenten forlænge de i dette stykke omhandlede frister.

5 L 330/18 Den Europæiske Unions Tidende Hvis vurderingen er positiv, underretter ECB producenten om, at der vil blive udført en forberedende kvalitetskontrol hos producenten. Gruppen for forberedende kvalitetskontrol udpeges som fastsat i artikel 5, stk ECB giver afslag på ansøgningen om indledning af proceduren og underretter producenten skriftligt om afslaget, med begrundelse, i følgende tilfælde: a) producenten har ikke indsendt de oplysninger, som kræves i henhold til stk. 1 og 2 b) producenten har ikke givet de yderligere oplysninger, som ECB har anmodet om i henhold til stk. 3, inden for en rimelig periode, der er aftalt mellem parterne c) ECB har inddraget sin midlertidige eller fulde kvalitetsgodkendelse, og den periode, hvor det ikke er muligt at indgive en ny ansøgning, som angivet i beslutningen om inddragelse af godkendelsen, er ikke udløbet d) produktionsstedets beliggenhed opfylder ikke kravene fastsat i artikel 4, stk. 2, litra d) og e) e) producenten påtænker at producere fortroligt euromateriale, og ECB har ikke udstedt en sikkerhedsgodkendelse til denne som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c). 6. Hvis en godkendt producent ønsker sin kvalitetsgodkendelse fornyet og indgiver en ny ansøgning om midlertidig kvalitetsgodkendelse inden den i henhold til artikel 10, stk. 2, litra c), fastsatte dato, forbliver producentens kvalitetsgodkendelse gyldig, uden at stk. 2 herved berøres, indtil ECB har truffet en beslutning i henhold til artikel 10, stk. 1. Artikel 9 Forberedende kvalitetskontrol 1. Den forberedende kvalitetskontrol indledes på en dato, som er aftalt mellem producenten og ECB. 2. Den forberedende kvalitetskontrol finder sted på det produktionssted, som producenten søger om kvalitetsgodkendelse til. 3. Gruppen for forberedende kvalitetskontrol vurderer, hvorvidt de kvalitetsforanstaltninger, som producenten har gennemført, vil opfylde kvalitetskravene, så snart producenten påbegynder en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion. 4. Gruppen vedrørende forberedende kvalitetskontrol opstiller sine resultater i et udkast til forberedende kontrolrapport. Dette udkast til forberedende kontrolrapport skal navnlig indeholde detaljerede oplysninger om samtlige følgende elementer: a) de kvalitetsforanstaltninger, der allerede er gennemført på produktionsstedet, og som overholder kvalitetskravene b) eventuelle kvalitetsforanstaltninger, som producenten stadig mangler at gennemføre for at opfylde kvalitetskravene c) gruppen for forberedende kvalitetskontrols vurdering af, hvorvidt der bør gives midlertidig kvalitetsgodkendelse. 5. Udkastet til forberedende kontrolrapport tilsendes producenten senest 30 ECB-arbejdsdage fra datoen for gennemførelsen af den forberedende kvalitetskontrol. Producenten kan inden for 30 ECB-arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til forberedende kontrolrapport afgive kommentarer hertil. ECB færdiggør udkastet til forberedende kontrolrapport under hensyntagen til producentens kommentarer, inden der træffes beslutning i henhold til artikel 10. ECB kan efter aftale med producenten forlænge de i dette stykke omhandlede frister. Artikel 10 Beslutning om midlertidig kvalitetsgodkendelse 1. ECB giver producenten skriftlig meddelelse om sin beslutning vedrørende producentens ansøgning om midlertidig kvalitetsgodkendelse senest 30 ECB-arbejdsdage fra modtagelsen af producentens kommentarer til udkastet til forberedende kontrolrapport eller fra udløbet af fristen for at fremsætte sådanne kommentarer. 2. Hvis beslutningen er positiv, giver ECB producenten midlertidig kvalitetsgodkendelse. ECB's beslutning skal indeholde en klar angivelse af: a) producenten b) den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion og det produktionssted, som der gives midlertidig kvalitetsgodkendelse til c) datoen for den midlertidige kvalitetsgodkendelses udløb d) eventuelle særlige vilkår vedrørende litra a)-c). Beslutningen træffes på grundlag af oplysningerne i den endelige forberedende kontrolrapport som omhandlet i artikel 9, stk. 5, der skal vedlægges som bilag til beslutningen. 3. En producent, der har fået midlertidig kvalitetsgodkendelse, kan deltage i en licitation vedrørende eller få i opdrag at udføre en virksomhed vedrørende euroseddelproduktion. Når producenten påbegynder en aktivitet vedrørende euroseddelproduktion, skal denne øjeblikkelig indsende en skriftlig ansøgning til ECB om indledning af proceduren for fuld kvalitetsgodkendelse i henhold til afdeling II. Den i artikel 6 omhandlede kvalitetskontrol indledes senest 12 måneder fra den dato, hvor producenten har fået midlertidig kvalitetsgodkendelse. 4. ECB giver en udførlig begrundelse for et afslag på en ansøgning om midlertidig kvalitetsgodkendelse. Producenten kan indlede den i artikel 18 fastlagte prøvelsesprocedure.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 330/19 AFDELING IV VEDVARENDE FORPLIGTELSER Artikel 11 Kvalitetsgodkendte producenters og ECB's vedvarende forpligtelser 1. En godkendt producent skal vedrørende det relevante produktionssted forsyne ECB med en kopi af certifikatet for producentens kvalitetsstyringssystem, hver gang det i artikel 3, stk. 2, litra b), og artikel 4, stk. 2, litra a), omhandlede indledende certifikat fornyes. 2. En godkendt producent skal skriftligt og uden unødig forsinkelse give ECB meddelelse om: a) indledning af en eventuel afviklings- eller saneringsprocedure eller tilsvarende procedure b) udnævnelse af en likvidator, midlertidig bobestyrer, administrator eller en tilsvarende person c) eventuelle planer om at inddrage tredjemand i en aktivitet vedrørende euroseddelproduktion, herunder anvendelse af underentreprise d) eventuelle ændringer, der er foretaget, efter at der er givet kvalitetsgodkendelse, og som berører eller kan berøre opfyldelsen af kravene til kvalitetsgodkendelse e) eventuelle ændringer i kontrol over producenten som følge af ændringer i ejerstrukturen eller af andre årsager. 3. En godkendt producent skal behandle kvalitetskravene fortroligt. 4. ECB giver godkendte producenter meddelelse om eventuelle ajourføringer af kvalitetskravene. AFDELING V KONSEKVENSER AF MANGLENDE OVERHOLDELSE Artikel 12 Beslutningsprocedure 1. I forbindelse med en bemærkning eller en beslutning som omhandlet i artikel skal ECB: a) vurdere tilfældet af manglende overholdelse under hensyntagen til kontrolrapporten eller den forberedende kontrolrapport, og b) give producenten skriftlig meddelelse om sin bemærkning eller beslutning senest 30 ECB-arbejdsdage fra modtagelsen af producentens kommentarer til udkastet til (forberedende) kontrolrapport med angivelse af: i) tilfældet af manglende overholdelse, ii) det produktionssted og den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, som bemærkningen eller beslutningen vedrører, iii) datoen for bemærkningen eller for beslutningens ikrafttræden, og iv) begrundelse for bemærkningen eller beslutningen. 2. I alle tilfælde, hvor ECB fremsætter en bemærkning eller træffer en beslutning i henhold til artikel 14-17, skal denne stå i rimeligt forhold til den manglende overholdelses karakter. ECB underretter de nationale centralbanker og alle producenter om den pågældende bemærkning eller beslutning samt dennes rækkevidde og varighed. ECB anfører desuden, at de nationale centralbanker vil blive underrettet om eventuelle statusændringer for den producent, som er ansvarlig for den manglende overholdelse. Artikel 13 Tilfælde af manglende overholdelse 1. En producents manglende overholdelse af kvalitetskravene, de øvrige krav til kvalitetsgodkendelse eller forpligtelserne fastsat i artikel 11 skal af kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol klassificeres i en af de i stk. 2-5 anførte kategorier. 2. Manglende overholdelse, som af kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol vurderes at have en umiddelbar og alvorlig indvirkning på kvaliteten af producentens produktion af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler, skal klassificeres som en alvorlig manglende overholdelse, og ECB træffer en beslutning i henhold til artikel Manglende overholdelse, som af kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol vurderes ikke at have en umiddelbar og alvorlig indvirkning på kvaliteten af producentens produktion af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler, men som muligvis kan have en direkte skadelig indvirkning på kvaliteten af denne produktion, skal klassificeres som en almindelig manglende overholdelse, og ECB træffer en beslutning i henhold til artikel Manglende overholdelse, som af kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol vurderes ikke at have en direkte skadelig indvirkning på kvaliteten af producentens produktion af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler, men som der skal rettes op på før den næste kvalitetskontrol, skal omtales i kontrolrapporten eller den forberedende kontrolrapport som en bemærkning, og ECB fremsætter en skriftlig bemærkning i henhold til artikel Manglende overholdelse, som ikke er en af de typer, der er omhandlet i stk. 2-4, skal omtales i kontrolrapporten eller den forberedende kontrolrapport som en note uden dog at give anledning til yderligere foranstaltninger i henhold til artikel Artikel 14 Skriftlig bemærkning 1. ECB fremsætter en skriftlig bemærkning til producenten i tilfælde af manglende overholdelse af den type, som er omhandlet i artikel 13, stk. 4, som kan tilføjes til kontrolrapporten eller den forberedende kontrolrapport. 2. Den skriftlige bemærkning gør opmærksom på, at ECB træffer en beslutning efter artikel 15, såfremt der ikke er rettet op på den manglende overholdelse, når den næste (forberedende) kontrol finder sted.

7 L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 15 Korrigerende foranstaltninger og suspension af kvalitetsgodkendelse vedrørende nye ordrer Såfremt der konstateres en manglende overholdelse af den type, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, men hvor producenten fremsætter rimelige argumenter for, at denne vil kunne rette op på den manglende overholdelse, træffer ECB en beslutning, a) hvori der, i samråd med producenten, sættes en tidsfrist, inden for hvilken producenten skal rette op på den manglende overholdelse b) hvori det påpeges, at producenten ikke må acceptere nye ordrer til den relevante virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, herunder deltagelse i relevante udbudsprocedurer, hvis der ikke er rettet op på den manglende overholdelse ved udløbet af den i litra a) omhandlede tidsfrist. Artikel 16 Suspension af virksomhed vedrørende euroseddelproduktion 1. Såfremt der konstateres et tilfælde af manglende overholdelse som omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol anbefale ECB at suspendere den relevante virksomhed vedrørende euroseddelproduktion med øjeblikkelig virkning, indtil der er rettet op på den manglende overholdelse. Producenten skal give kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol oplysninger om eventuelle andre producenter, der som kunder eller leverandører kan blive berørt af suspensionen. 2. Snarest muligt efter at suspensionen er trådt i kraft i henhold til stk. 1, skal kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol, i forbindelse med en opfølgende kvalitetskontrol, vurdere, hvorvidt der er rettet op på den manglende overholdelse. Hvis kvalitetskontrolgruppen eller gruppen for forberedende kvalitetskontrol beslutter, at der er rettet op på den manglende overholdelse, ophæver ECB suspensionen. Hvis producenten ikke retter op på den manglende overholdelse, træffer ECB en beslutning efter artikel 17. Artikel 17 Inddragelse af kvalitetsgodkendelse 1. ECB inddrager en producents kvalitetsgodkendelse, hvis denne ikke kan rette op på en manglende overholdelse af en af de i artikel 13, stk. 2, nævnte typer. 2. I sin beslutning om inddragelse af kvalitetsgodkendelse angiver ECB den dato, hvorefter producenten på ny kan ansøge om kvalitetsgodkendelse. Artikel 18 Prøvelsesprocedure 1. Såfremt ECB har truffet en beslutning a) om at give afslag på en ansøgning om indledning af proceduren for fuld eller midlertidig kvalitetsgodkendelse b) om at give afslag på fuld eller midlertidig kvalitetsgodkendelse c) i henhold til artikel kan producenten senest 30 ECB-arbejdsdage efter meddelelsen af en sådan beslutning indgive en skriftlig ansøgning til Styrelsesrådet om prøvelse af beslutningen. Producenten skal begrunde sin ansøgning og vedlægge alle oplysninger til støtte for denne. 2. Hvis producenten udtrykkeligt anmoder herom og angiver grundene herfor, kan Styrelsesrådet opsætte virkningen af den beslutning, der skal prøves. 3. Styrelsesrådet skal prøve beslutningen og give producenten skriftlig, begrundet meddelelse om sin afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af ansøgningen. 4. Anvendelsen af stk. 1-3 berører ikke rettigheder i henhold til traktatens artikel 263 og 265. AFDELING VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 19 ECB's kvalitetsgodkendelsesregister 1. ECB fører et register over kvalitetsgodkendelser, som a) indeholder en fortegnelse over de producenter, der har opnået fuld eller midlertidig kvalitetsgodkendelse, og deres produktionssteder b) for hvert produktionssted angiver den virksomhed vedrørende euroseddelproduktion, der er givet fuld kvalitetsgodkendelse til c) registrerer alle kvalitetsgodkendelsers udløb. 2. Hvis ECB træffer en beslutning efter artikel 16, registrerer ECB varigheden af suspensionen. 3. Hvis ECB træffer en beslutning efter artikel 17, sletter ECB producentens navn fra registeret. 4. ECB stiller en fortegnelse over alle producenter, som indgår i registeret, og eventuelle ajourføringer heraf til rådighed for nationale centralbanker og godkendte producenter. Artikel 20 Ikrafttræden Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra 1. maj Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. november Jean-Claude TRICHET Formand for ECB

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011D0008 DA 16.05.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 21. juni 2011 om procedurerne

Læs mere

L 176/52 Den Europæiske Unions Tidende

L 176/52 Den Europæiske Unions Tidende L 176/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 21. juni 2011 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler (ECB/2011/8)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 27.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 57/29 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale

Læs mere

02013D0054(01) DA

02013D0054(01) DA 02013D0054(01) DA 01.11.2016 002.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere