BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger for hele Danmark såvel som for landsdele og kommuner. Kort om statistikken: Landsfremskrivningen omfatter hele Danmark i perioden , mens de regionale fremskrivninger på landsdele og kommuner dækker årene Fremskrivningerne viser, hvordan de seneste års tendenser i fertilitet, dødelighed og flytninger kombineret med en række antagelser om den fremtidige udvikling i hele Danmark vil påvirke befolkningens størrelse og sammensætning fremover. 1. Landsfremskrivningen 1.1 Forudsætninger Beregningerne bygger på en række forudsætninger. De væsentligste beskrives her. Dødelighedsantagelserne er normalt de forudsætninger, hvis forløb kan vurderes med størst sikkerhed, hvorimod fertilitet, vandringer og flytninger kan udvise store udsving fra år til år. Dette gør dem vanskeligere at forudsige. Fremskrivningens resultater bør fortolkes med større varsomhed, desto længere ud i fremtiden man ser. Ny samordnet fremskrivning med DREAM 2010-fremskrivningen er den første samordnede fremskrivning mellem Danmarks Statistik og DREAM. Tidligere har både Danmarks Statistik og DREAM lavet hver deres befolkningsfremskrivning. Fremover vil der kun komme én samordnet fremskrivning for hele landet, som fortsat udgives af Danmarks Statistik. Metoderne i den nye samordnede fremskrivning baserer sig hovedsageligt på DREAMs tidligere fremskrivning. DREAMs erfaringer med mere avancerede metoder inden for blandt andet dødelighed er et hovedargument for at den samordnede fremskrivning først og fremmest er en videreførsel af DREAMs tidligere fremskrivning. På DREAMs hjemmeside ( findes der en udførlig beskrivelse af metoderne inden for alle områder i fremskrivningen. Det er kun landsfremskrivningen, som er en samordnet fremskrivning. De regionale fremskrivninger på landsdele og kommuner laves fortsat udelukkende af Danmarks Statistik, hvor resultaterne fra den samordnede landsfremskrivning dog bruges i forbindelse med afstemninger. Flere befolkningsgrupper Resultatet af landsfremskrivningen offentliggøres for fem befolkningsgrupper: 1. Personer med dansk oprindelse 2. Indvandrere fra vestlige lande 3. Indvandrere fra ikke-vestlige lande 4. Efterkommere fra vestlige lande 5. Efterkommere fra ikke-vestlige lande.

2 2 2010:7 I selve fremskrivningen har hver af grupperne to undergrupper, idet befolkningerne opdeles i personer henholdsvis med og uden dansk statsborgerskab. Det sker ud fra den betragtning, at statsborgerskabet har betydning for en gruppes adfærd, og man får derfor det bedste resultat ved både at fremskrive gruppen med dansk statsborgerskab og gruppen uden dansk statsborgerskab. På regionalt niveau (landsdele og kommuner) fremskrives de fem grupper af befolkningen under ét. Udgangsbefolkning Fertilitetsforudsætninger Fremskrivningens udgangsbefolkning (startbefolkningen) er den befolkning, fordelt på køn og alder, som 1. januar 2010 var bosat i Danmark. Fremtidige fertilitetsniveauer er vanskelige at forudsige, og der findes ikke metoder, der kan fjerne den store usikkerhed, som antagelserne om fertilitetsudvikling er behæftet med. Der antages værdier for langsigtede niveauer for den samlede fertilitet, som for alle grupper ligger svagt over de nuværende, og tilpasningen antages at ske tidligt i fremskrivningsperioden. Langsigtede niveauer for samlet fertilitet: Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 1,90 Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 1,90 Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 1,88 Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 1,93 Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 1,61 Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 1,77 Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 1,90 Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 1,90 Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 1,75 Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 1,75. Nyfødtes herkomst og oprindelse Nyfødte, som har en mor, der er indvandrer eller efterkommer, kan både kategoriseres som efterkommer eller med dansk oprindelse. Det afhænger af herkomst og statsborgerskab for både moderen og faderen, hvilken kategori barnet havner i. I fremskrivningen fordeles nyfødte på oprindelse i overensstemmelse med det gældende mønster i perioden Fx var der i den periode17,3 pct. af de nyfødte, der fik dansk oprindelse, når moderen var en ikke-vestlig indvandrer med dansk statsborgerskab. Andelene holdes på samme niveau gennem hele fremskrivningsperioden. Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab: Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct. Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct. Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct. Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct. Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct. Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct. Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct. Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct. Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct. Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct. Dødelighed Alders- og kønsopdelte dødshyppigheder fremskrives ud fra udviklingen i perioden ved brug af Lee-Carter metoden. Dødelighed opdeles ikke på forskellige herkomstgrupper, hvilket først og fremmest skyldes manglende datagrundlag for indvandrere og efterkommere. Det antages altså, at de alders- og kønsopdelte dødshyppigheder er de samme for personer med dansk oprindelse og alle grupper af indvandrere og efterkommere. Fremskrivningen af dødshyppigheder resulterer i

3 2010:7 3 middellevetider for 0-årige, der i 2050 er 84,8 år for mænd og 86,8 år for kvinder. De seneste offentliggjorte tal for middellevetid for 0-årige vedrører perioden Her var niveauerne 76,5 år for mænd og 80,8 år for kvinder Genindvandring Indvandring og udvandring Fremtidig indvandring af personer med dansk oprindelse, efterkommere samt indvandrere med dansk statsborgerskab er baseret på udregnede genindvandringshyppigheder for alle køn- og aldersgrupper i perioden Genindvandringshyppighederne er simpelt beregnet ved at dividere årlig indvandring for en bestemt gruppe med den tilsvarende gruppes antal i hele befolkningen. Hyppighederne holdes konstante gennem hele fremskrivningsperioden. Når det gælder fremtidig indvandring, er det indvandringen af indvandrere uden dansk statsborgerskab, som er det store usikkerhedsmoment. Her antages det, at der gennem hele fremskrivningsperioden hvert år vil komme henholdsvis vestlige og ikke-vestlige indvandrere til Danmark. Da mange indvandrere også udvandrer hvert år, er nettoindvandringen dog væsentlig lavere. For alle herkomstgrupper er den årlige udvandring baseret på beregnede udvandringshyppigheder for alle køns- og aldersgrupper for perioden Udvandringshyppighederne holdes konstante gennem hele fremskrivningsperioden. 1.2 Resultater Hovedresultater Befolkningsgrupper Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Aldersstruktur Tabel 1 viser en oversigt over udviklingen for hele Danmarks befolkning. Befolkningen vokser indtil slutningen af fremskrivningsperioden i 2050, hvor folketallet forventes at være 6,05 millioner sammenlignet med 5,53 i dag. Tabel 2-6 viser udviklingen på landsplan i de fem befolkningsgrupper. Gruppen af personer med dansk oprindelse er den klart største af de fem befolkningsgrupper, og dens udvikling følger i stor udstrækning udviklingen i befolkningen som helhed. I 2050 forventes personer med dansk oprindelse at udgøre 84,8 pct. af befolkningen mod 90,2 pct. i I 2050 forventes der at være omkring flere vestlige indvandrere end i dag. Deres andel af befolkningen i 2050 er 3,7 pct. mod 2,9 pct. i Også befolkningen af ikke-vestlige indvandrere forventes at stige frem mod 2050, hvor der vil ikke-vestlige indvandrere i den danske befolkning. Det svarer til en andel på 6,1 pct. mod 4,6 pct. i dag. Gruppen af efterkommere fra vestlige lande er den mindste befolkningsgruppe. Både i 2050 og i dag. Gruppen forventes dog at stige kraftigt, idet der vil være 4,5 gange flere vestlige efterkommere i 2050 sammenlignet med Deres andel af den samlede befolkning er 1,3 pct. i 2050 mod 0,3 pct. i De ikke-vestlige efterkommere vil i 2050 udgøre 4,1 pct. af befolkningen mod kun 2,0 pct. i dag. Der vil i 2050 være ikke-vestlige efterkommere. Det er 2,2 gange så mange som i Tabel 8-13 viser befolkningen på femårs aldersklasser. I tabellerne er indlagt linier, der markerer en omtrentlig grænse mellem den del af befolkningen, der ikke var født ved fremskrivningens starttidspunkt (over stregen), og den del af befolkningen, der var født ved starttidspunktet (under stregen). Den sidstnævnte del af befolkningen kan fremskrives med større sikkerhed.

4 4 2010:7 2. Befolkningsfremskrivninger på landsdele 2.1 Den geografiske inddeling Med kommunalreformen ændredes kommuneinddelingen i Danmark 1. januar De hidtidige 275 kommuner blev reduceret til 98. Amterne bortfaldt og der blev oprettet 5 regioner. Landsdele Da arealet af hver af de nye regioner er for stort til en række statistikformål, herunder de regionale befolkningsfremskrivninger, har Danmarks Statistik defineret et nyt geografisk begreb, landsdele. Landsdelene er dannet ud fra den nye kommuneinddeling og summerer op til regionsinddelingen. Landsdelsinddelingen fremgår af Appendiks 1. Det skal pointeres, at landsdelsinddelingen udelukkende tjener statistikformål. 2.2 Forudsætninger Når landsfremskrivningen er færdigudarbejdet, bruges den som en overordnet ramme for de regionale landsdelsfremskrivninger. Antallet af fødte, døde, nettotilflyttede og hvert års slutbefolkning beregnes for hver landsdel. Summen af de fødte, døde og hvert års slutbefolkning afstemmes med landsfremskrivningens tal. Fremskrivningsperioden er I de regionale fremskrivninger skelnes ikke mellem indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse. Ingen regionsfremskrivning Fertilitet Der er ikke foretaget nogen selvstændig fremskrivning på regionsniveau, men folketallet i den enkelte region kan dannes ved at summere landsdele. Dette gælder også for antal fødte og antal døde, men derimod ikke for til- og fraflyttede, idet disse tal også indeholder flytninger mellem landsdelene. Fertiliteten i den enkelte landsdel er baseret på fireårsperioden Antallet af fødte i landsdelene justeres, således at der er konsistens mellem landsfremskrivningens fødte og summen af landsdelenes fødte. Den fertilitetsudvikling, der er forudsat i landsfremskrivningen, smitter således af på den regionale fertilitet, hvilket betyder, at der for de enkelte landsdele regnes med en ændring i den samlede fertilitet svarende til ændringen på landsplan. Dødelighed Flytninger I de regionale fremskrivninger tager beregningerne udgangspunkt i landsdelenes dødshyppigheder efter køn og alder beregnet på grundlag af dødeligheden i seneste offentliggjorte dødelighedstavler (2008:2009). Antallet af døde afstemmes år for år med landsfremskrivningen, således at summerne af de regionale fremskrivninger stemmer med landsfremskrivningen. Det resulterer i, at dødeligheden i landsdelene bevæger sig nedad på samme måde som i landsfremskrivningen, men forholdet mellem landsdelenes dødelighedsniveau bevares igennem fremskrivningsperioden. Det er forudsat, at flyttemønstret for de enkelte landsdele i hele fremskrivningsperioden svarer til gennemsnittet af flytningerne i Fraflytningerne baseres således på de køns- og aldersbetingede fraflytningshyppigheder i perioden , mens tilflytningerne beregnes ud fra den pågældende landsdels andel af samtlige tilflytninger i landet i samme periode efter køn og alder.

5 2010: Resultater Tabel 15 giver nogle hovedresultater for landsdelene for Befolkningsfremskrivninger på kommuner 3.1 Forudsætninger Befolkningsfremskrivningen på kommuner er geografisk baseret på de kommuner, der blev indført den 1. januar Fremskrivningsperioden er Fertilitet Fertiliteten tager udgangspunkt i de aldersbetingede fertilitetskvotienter i Fertilitetskvotienterne er baseret direkte på den enkelte kommunes data. Antallet af fødte i landsdelene justeres, således at der er konsistens mellem landsdelsfremskrivningens fødte og summen af kommunernes fødte. Den fertilitetsudvikling, der er forudsat i landsfremskrivningen, smitter således af på den regionale fertilitet, hvilket betyder, at der for de enkelte landsdele regnes med en ændring i den samlede fertilitet svarende til ændringen på landsplan. Dødelighed Flytninger I beregningerne antages det, at alle kommuner inden for en landsdel har samme dødelighed. Da de regionale fremskrivninger afstemmes med landsfremskrivningen, vil det indregnede fald i landsfremskrivningens dødelighed også indvirke på de enkelte kommuner. Det er forudsat, at flyttemønstret for de enkelte kommuner i hele fremskrivningsperioden svarer til gennemsnittet af flytningerne i Fraflytningerne baseres således på de køns- og aldersbetingede fraflytningshyppigheder i perioden , mens tilflytningerne beregnes ud fra den pågældende kommunes andel af samtlige tilflytninger i landsdelen i samme periode. 3.2 Resultater Figur 1 viser forskellene i den forventede befolkningstilvækst fra 2010 til 2040 i de enkelte kommuner. Vallensbæk, Horsens og Københavns Kommuner er de tre kommuner, som forventes at have størst befolkningstilvækst fra 2010 til For Vallensbæk forventes en stigning i befolkningen på 31 pct., for Horsens 28 pct. og for København 25 pct. I den modsatte ende findes kommunerne Læsø, Lemvig og Bornholm, som forventes at få reduceret deres befolkninger med henholdsvis 19 pct., 13 pct. og 12 pct. frem mod 2040.

6 6 2010:7 Figur 1. Befolkningstilvækst i kommunerne Under -5 pct. -4,9 - -0,1 pct. 0-4,9 pct. 5-9,9 pct. 10 pct. og dero. Kort og Matrikelstyrelsen (G. 5-00) Tabel 16 indeholder en oversigt med hovedtal vedrørende landets kommuner. 4. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Resultaterne kan findes på Befolkningsfremskrivninger 2009 udkom 26. maj 2009 i serien Befolkning og valg 2009:10 (Statistiske Efterretninger). Befolkningsfremskrivninger 2011 udkommer i maj 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik samt i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Thomas Michael Nielsen, tlf , 5. Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationen På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder.

7 2010:7 7 Tabel 1. Befolkningsregnskab for hele befolkningen. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

8 8 2010:7 Tabel 2. Befolkningsregnskab for personer med dansk oprindelse. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

9 2010:7 9 Tabel 3. Befolkningsregnskab for indvandrere fra vestlige lande. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

10 :7 Tabel 4. Befolkningsregnskab for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

11 2010:7 11 Tabel 5. Befolkningsregnskab for efterkommere fra vestlige lande. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

12 :7 Tabel 6. Befolkningsregnskab for efterkommere fra ikke-vestlige lande. Landsfremskrivningen Befolkning Fødte Døde Fødsels- Netto- Befolknings- År 1. januar overskud indvandring tilvækst

13 2010:7 13 Tabel 7. Befolkningen i udvalgte aldre. Absolutte tal og relativ udvikling (2010 = 100). Landsfremskrivningen Alder absolutte tal I alt år år år år år og derover år år år år år år år år år år år og derover indeks, 2010 = 100 I alt år år år år år og derover år år år år år år år år år år år og derover

14 :7 Tabel 8. Hele befolkningen fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

15 2010:7 15 Tabel 9. Personer med dansk oprindelse fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

16 :7 Tabel 10. Indvandrere fra vestlige lande fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

17 2010:7 17 Tabel 11. Indvandrere fra ikke-vestlige lande fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

18 :7 Tabel 12. Efterkommere fra vestlige lande fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

19 2010:7 19 Tabel 13. Efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på køn og 5-års aldersklasser. Landsfremskrivningen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

20 :7 Tabel 14. Befolkningen 1. januar fordelt på regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Tallene er fremkommet ved en summation af fremskrivningsresultaterne for de enkelte landsdele, se tabel 15.

21 2010:7 21 Tabel 15. Befolkningsregnskab for landsdelene År Befolkning 1. januar København by Københavns omegn Nordsjælland Fødselsoverskud Nettotilflytning Befolkningstilvækst Befolkning 1. januar Fødselsoverskud Nettotilflytning Befolkningstilvækst Befolkning 1. januar Fødselsoverskud Nettotilflytning Befolkningstilvækst

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:11 26. juni 2007 Befolkningsfremskrivninger 2007 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks landsfremskrivning

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 1 / 15 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 1 / 16 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Det nye demografiske danmarkskort

Det nye demografiske danmarkskort TemaPubl 2006:4 Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner Otto Andersen Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner TemaPubl 2006:4 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Regional fremskrivningsmodel

Regional fremskrivningsmodel Bilag 6: Regional fremskrivningsmodel 28. april AMF Befolkning og uddannelse Regional fremskrivningsmodel 1. Generelt 1. 1 Formål Formålet er at kvantificere befolkningens fremtidige størrelse (tilstand)

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Indhold. Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau. 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse

Indhold. Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau. 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau Indhold Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau... 1 Resume... 2 Baggrund... 3 Fremskrivning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 4 Metode og resultater Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou Danish Rational Agents Model, DREAM December 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 24 Metode og resultater Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen Danish Rational Agents Model, DREAM November 23 2 Indholdsfortegnelse DREAMs

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Granskning af CPR-oplysninger

Granskning af CPR-oplysninger Bilag 4: Granskning af CPR-oplysninger 28. oktober 215 AMF Befolkning Granskning af CPR-oplysninger Formål Introduktion til vores befolkningsdata Metode Resultater Konklusion Tabel og figurer Formål Kvaliteten

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger)

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut. Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu

Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut. Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Innuttaasut Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Ukiuni

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Interessen for, hvorledes arbejdsstyrken udvikler sig de næste 40 år, er stor. Og med rette. Muligheden for at finansiere

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning

Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 21 med DREAMs 29-fremskrivning - en oversigt over fremgangsmåde og resultater Marianne Frank Hansen Maj 21 Side 2 af 14 Indledning 18. maj 21 udsendtes

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere