Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling."

Transkript

1 Dato: Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres i juni, indeholder data til og med april måned. Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. For kræft- og hjertepakker måles tiden fra henvisning er modtaget til behandling påbegyndes. På hjerteområdet er der færre pakker end på kræftområdet, og i nogle tilfælde er der kun mål for delprocesserne. I de nationale opgørelser for kræftpakker tages der ikke højde for ventetid, som enten er fagligt begrundet eller skyldes patientens eget ønske, også kaldet passiv ventetid. Værdi for Borgeren tager udgangspunkt i overholdelsesgraden ekskl. passiv ventetid (den generelle målsætning er en overholdelsesgrad på 95% ekskl. passiv ventetid). Den månedlige afrapportering vil indeholde data for den seneste måned der er data for og de foregående to måneder i alt tre måneder i hvert notat. Målopfyldelse, Kræftpakker 1 I tabel 1 er udviklingen for Region Sjælland vist for hhv. hvor mange procent af patientforløbene, der overholder standardforløbstiderne for kræftpakkerne (overholdelsesgraden) og antal afsluttede kræftpakkeforløb. Her måles overholdelsen ift. det samlede forløb, dvs. fra henvisningen til behandlingen påbegyndes. Overholdelsesgraden opgøres både fratrukket og ikke fratrukket den passive ventetid, dvs. evt. ventetid, som skyldes patientens eget ønske eller er fagligt begrundet 1 Data er trukket fra PMV-systemet d. 12. juni 2015 Side 1

2 Tabel 1. Afsluttede kræftpakkeforløb i monitoreringen Kræftpakker Behandling påbegyndt Feb Mar Apr Overholdelsesgrad, ikke fratrukket fagligt begrundet og patientinitieret ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket fagligt begrundet og patientinitieret ventetid Antal pakkeforløb i alt Antal forløb, der har overskredet standardforløbstiog patientinitieret den, fratrukket fagligt begrundet ventetid 79% 81% % 82% % 94% Den nationale opgørelse viser kun, hvor mange forløb, som er gået over den fastsatte stan- nedenfor er vist, dardforløbstid, men ikke hvor stor en overskridelse, der er tale om. I figuren hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over standardforløbstiden. Figur 1. Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS Overholdelsesgraden i de ovenstående opgørelser tager ikke højde for, at der er tale om for- I tabel 2 er må- skellige kræftformer, hvor antal og overholdelsesgrad kan variere betydeligt. lopfyldelsen derfor opgjort for hver kræftpakke. Side 2

3 Tabel 2. Overholdelsesgrad (O-grad) fratrukket passiv ventetid fordelt på pakker Kræftpakker Behandling påbegyndt Feb Mar Apr Antal O-grad Antal O-grad Antal O-grad 01 Brystkræft 63 97% 63 97% % 02 Hoved- og halskræft 16 75% 23 48% 7 86% 03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk 18 94% % % 05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 2 100% 3 100% 1 100% 07 Kræft i bugspytkirtlen 7 86% 1 100% 4 100% 08 Kræft i galdegang 2 0% 1 100% 0-09 Kræft i spiserøret/mavemunden 2 50% 1 100% 0-12 Kræft i tyk- og endetarm 56 73% 52 79% 41 88% 14 Kræft i blæren 6 0% 3 33% 0-15 Kræft i nyre 15 93% % 1 100% 16 Kræft i prostata 13 62% 7 71% 0-20 Livmoderkræft 10 90% 11 64% 9 56% 21 Kræft i æggestok 2 50% 3 33% 0-23 Kræft i hjernen 2 50% 2 100% 4 100% 25 Modermærkekræft i hud % % % 26 Lungekræft 52 77% 52 75% % Også på sygehusniveau kan der findes variation i målopfyldelsen, og i tabel 3 er antal forløb og overholdelsesgrad opgjort for hvert af regionens sygehuse. Tabel 3. Overholdelsesgrad (O-grad) fratrukket passiv ventetid fordelt på sygehuse Kræftpakker Behandling påbegyndt Feb Mar Apr Antal O-grad Antal O-grad Antal O-grad Holbæk Sygehus 17 71% 14 93% 6 100% Nykøbing F Sygehus 5 100% 2 50% 2 100% Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 65 80% 57 74% 40 88% Roskilde og Køge Sygehuse % % % Side 3

4 Målopfyldelse, Hjertepakker 2 Hjertepakkerne er struktureret en smule anderledes end kræftpakkerne. Udgangspunktet er det samme, nemlig opgørelse af tid i forbindelse med en række delprocesser (henvisningsperiode, udredningsperiode, forberedelse til behandling) samt det samlede forløb fra henvisning til behandling start. Der er tre forskellige hjertepakker: - Stabil angina pectoris (Hjertekramper) - Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation (NSTEMI) (Uprovokerede brystsmerter og blodprop i hjertet) - Hjerteklapsygdom Pakkerne "Stabil angina pectoris" og "Hjerteklapsygdom" er ikke opgjort i dette notat, da der kun har været meget få patienter i perioden. I denne første opgørelse medtages hele Den månedlige afrapportering vil fremover indeholde data for den seneste måned der er data for og de foregående to måneder i alt tre måneder i hvert notat. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation (NSTEMI) (Uprovokerede brystsmerter og blodprop i hjertet) Ustabil angina pectoris er en potentielt livstruende sygdom. For ustabil angina pectoris er der tale om et forløb, der starter med akut indgang på alle seks sygehuse. Inden for 24 timer skal afdelingen diagnosticere og stabilisere patienten og tage stilling til, om patienten skal i pakkeforløb. Der opgøres 3 indikatorer for pakken "Ustabil angina pectoris": a) Henvisning og udredningsperioden for patienter der kommer på vores sygehuse. Fra patienten starter pakkeforløbet, har regionen to dage til at tilbyde en udredende KAG. Indikatoren beregnes kun for patienter, hvor diagnosen bekræftes. b) De patienter, der får foretaget ballonudvidelse (PCI) samtidig med en KAG, opgøres særskilt som "invasiv behandling under udredning". Ved invasiv behandling forstås PCI, bypassoperation eller hjerteklapoperation. Standardforløbstiden er to dage. c) For patienter der ikke får en invasiv behandling under udredningen opgøres indikatoren forberedelse til invasiv behandling. Den invasive behandling kan foretages på Roskilde Sygehus og bypass-operation på OUH eller i Region Hovedstaden. Standardforløbstiden er syv dage. 2 Data er trukket fra PMV-systemet d. 12. juni 2015 Side 4

5 Tabel 4. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt - overholdelsesgrad fordelt på indikatorer Indikator Afsluttede forløb, RS Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 a: Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet (UF1A) b: Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning (UF1A2) c: Forberedelse til invasiv behandling (UF3) Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid Antal afsluttede hjertepakkeforløb Overholdelsesgrad, ikke fratrukket passiv ventetid Overholdelsesgrad, fratrukket passiv ventetid % 79% 65% 73% 68% 79% 65% 73% % 88% 79% 71% 82% 88% 79% 71% % 25% 36% 55% 47% 25% 36% 55% I figuren nedenfor er vist, hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over standardforløbstiden. Her ses det at de forløb, der ikke håndteres inden for rammerne af pakkerne kun overskrider med få dage. Side 5

6 Figur 2. Ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt - Antal dages overskridelse for ikke-overholdte forløb i RS, Indikator UF1A Indikator UF1A2 Side 6

7 Indikator UF3 Side 7

8 Målopfyldelse, Somatisk udredningsret 3 Når en patient er henvist til sygehuset, skal vedkommende være udredt inden for 30 dage jf. udredningsretten. Hvis det ikke ke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, har patienten krav på at få en udredningsplan. At ikke alle patienter udredes inden 30 dage, betyder såfravælger eksempelvis at ledes ikke, at de ikke får et tilbud, de gerne vil have. Nogle patienter gøre brug af udredningsredningsretten ved i stedet selv at vælge sygehus. Der kan desuden være faglige årsager til, at det tager lidt længere tid at udrede patienten. I figur 4 nedenfor vises det samlede billede af overholdelsen af udredningsretten. Den andel, der estimeres til ikke at overholde olde udredningsretten, er den andel af patienter, som ikke er udredt inden for 30 dage eller har modtaget en udredningsplan inden for 30 dage, pga. faglige årsager eller patientens eget et ønske. Figuren omfatter de forløb, hvor Region Sjælland har udredt patienten. Det skal understreges, at der er tale om et estimat behæftet med en vis usikkerhed. Figur 3. Overholdelse af udredningsret, når faglige årsager og patientens valg fratrækkes Februar 2015 Marts 2015 April 2015 I tabel 5 vises overholdelsesgrad (korrigeret 4 ) for regionen samlet set samt medianen for vaden midterste pati- righeden, dvs. hvor mange dage det tog fra henvisning til udredning for ent. 3 Data er trukket fra PMV-systemet d. 12. juni 2015 Ift. monitoreringen af overholdelse lse af den somatiske udredningsret, skal det bemærkes, at det er et forholdsvist nyt område, hvor koden først er indført 1. april Det betyder, at det er en ny registreringspraksis, der er indført, og det må forventes at tage tid, før denne er fuldt implementeret. Data- grundlaget i monitoreringen er derfor endnu ufuldstændigt og bør anvendes med forbehold. 4 I beregningen er korrigeret for patienter, der har været inkluderet i pakkeforløb for hjerte eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet. Der korrigeres desuden som udgangspunkt for perioder, hvor patienten n ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Side 8

9 Tabel 5. Andel udredt inden for 30 dage (korrigeret) Udredning Udredningsmåned Feb Mar Apr Antal henvisninger der er udredt Antal forløb med en varighed til og med 30 dage Andel udredningsforløb med en varighed til og med 30 dage 75% 73% 72% Median varighed af samtlige udredningsforløb 25 dage 22 dage 25 dage Såfremt en patient ikke kan nå at blive udredt inden for 30 dage, er afdelingerne forpligtet til at udarbejde en udredningsplan i stedet. I tabel 6 er udviklingen vist på månedsbasis for antal planer, og andel udleveret inden fristen på 30 dage. Tabel 6. Antal udredningsplaner og overholdelsesgrad Udredningsplaner Måned for udredningsplan Feb Mar Apr Antal udredningsplaner udleveret i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen på 30 dage 94% 91% 85% Som nævnt kan der være flere grunde til, at patienten har fået udarbejdet en udredningsplan. Det er derfor interessant at se på omfanget af hver type af begrundelse for, at der udarbejdes udredningsplaner. Dette er muligt, da der i Region Sjælland anvendes underkoder der angiver årsagerne til udredningsplanerne. Årsagerne fremgår af tabel 7. Tabel 7. Begrundelse for udarbejdelse af udredningsplan Udredningsplaner Måned for udredningsplan Feb Mar Apr Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager 39% 35% 41% Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed (frit 21% 22% 18% valg) Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager (kapacitet, patientens aflysning/udeblivelse, 40% 43% 41% manglende kapacitet på landsplan) Ingen årsag angivet 0,3% 0,4% 0,6% Ovenstående omfatter kun de patienter, som ikke har kunne overholde de 30 dages udredningsret, og i stedet har fået udarbejdet en udredningsplan inden for 30 dage. Som det fremgik af tabel 7 er der en mindre andel, som hverken er udredt inden for tidsfristen eller har fået en udredningsplan. Blandt disse kan der fortsat være patientinitierede eller faglige årsager til forsinkelsen, men da udarbejdelse af udredningsplan er et ufravigeligt krav, må disse forløb betragtes som ikke-overholdt uanset årsagen. Den regionale målopfyldelse dækker over variationer på sygehusniveau. Figur 4 viser, ligesom figur 3, det samlede billede af udredningsretten, såfremt der tages højde for årsagerne til udarbejdelse af udredningsplaner, nu fordelt på regionens sygehuse. Side 9

10 Figur 4. Overholdelse af udredningsretten, når faglige årsager og patientens valg fratrækkes, sygehusniveau Holbæk Sygehus Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Februar 2015 Nykøbing Falster Sygehus Marts 2015 April 2015 Februar 2015 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Marts 2015 April 2015 Side 10

11 Februar 2015 Marts 2015 Figur 4. Overholdelse af udredningsretten, når faglige årsager og patientens valg fra- trækkes, sygehusniveau Roskilde og Køge sygehuse April 2015 De ovenstående opgørelser på udredningsretten omhandler de forløb, hvor Region Sjælland har haft den første kontakt med patienten, og er dermed sammenlignelig med de nationale opgørelser. Det betyder, at opgørelserne ikke omfatter alle patienter, der udredes på et pri- undersøgt vathospital. Data for patienter der udredes på et privathospital er ved at blive sammen med de relevante private sygehuse, for at kunne give en nærmere analyse heraf. Side 11

12 Målopfyldelse, Somatisk behandlingsmål 5 Ift. det regionale behandlingsmål betragtes ventetiden fra det tidspunkt, hvor en patient kan visiteres til et behandlingstilbud. I Region Sjælland har Regionsrådet besluttet, at når patienten er visiteret til behandling enler på et af regionens samarbejdssygehuse, skal patienten til- ten på et sygehus i regionen eller bydes behandling inden for én måned. Overholdelsen af dette regionale behandlingsmål fremgår af figur 5 nedenfor. Figur 5. Andel patienter i behandling inden for 30 dage Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Den overordnede målopfyldelse i Figur 5 er ligeledes opgjort i Tabel 8, der er en opgørelse over antallet af henvisninger omfattet af det regionale behandlingsmål, og andelen heraf der bliver behandlet inden for 30 dage. Tabel 8. Andel af patienter behandlet inden for 30 dage Regionalt behandlingsmål Antal henvisninger omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Region Sjælland Jan Feb Mar Apr % 59% 60% 54% Det regionale behandlingsmåll betyder, at i de tilfælde, hvor ventetiderne på regionens sygehuse overstiger 30 dage, får patienten en udvidet ret til at vælge behandling under den private Partnerskabsaftale eller på andet privat samarbejdssygehus alternativt et privat aftalesyge- hus. De ovenstående målopfyldelsesgrader dækker både over patienter, som accepterer at afvente et behandlingstilbud i Region Sjælland, og patienter, som venter, fordi der er national kapacitetsmangel og derfor ikke muligt at tilbyde behandling nogen steder indenfor 30 dage. 5 Data er trukket fra PMV-systemet d. 12. juni 2015 Side 12

13 For at kunne opgøre, hvor mange af hver af disse type patienter, der er tale om, har Region Sjælland indført to regionale årsagskoder, XR002 Patienten har valgt at afvente et behandlingstilbud her i regionen og XR003 National kapacitetsmangel. Koderne er indført primo 2015 og benyttes derfor endnu kun i begrænset omfang. Så snart koderne vurderes at blive anvendt i et tilstrækkeligt omfang, vil figur 5 og tabel 8 blive opdateret, så årsagerne til at tiden til behandling overstiger 30 dage fremgår. Målopfyldelsesgraden viser kun, hvor mange forløb, som er gået over de fastsatte 30 dage, men ikke hvor stor en overskridelse, der er tale om. I figuren nedenfor er vist, hvor mange dage de overskredne forløb i Region Sjælland er gået over målsætningen. Figur 6. Antal dages overskridelse af regionalt behandlingsmål Antal forløb Feb. - Apr Antal forløb i alt: Antal overskredne forløb: Overskridelse: Median: Gns: 27 dage 46,2 dage >50 Antal dage overskredet Den regionale målopfyldelse dækker desuden over variationer på sygehusniveau, og i tabel 9 er antallet af henvisninger og overholdelsesgraden derfor opgjort for hvert af regionens sygehuse. Side 13

14 Tabel 9. Patienter i behandling inden for 30 dage Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Roskilde og Køge Sygehuse Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Antal henv. omfattet af behandlingsmål Andel behandlet inden for 30 dage Region Sjælland Jan Feb Mar Apr % 58% 62% 50% % 68% 68% 67% % 60% 58% 53% % 57% 57% 55% På samme måde, som det gjorde sig gældende under udredningsretten, omfatter ovenstående opgørelser kun forløb, hvor Region Sjælland har haft første kontakt med patienten. Dermed indgår ikke alle forløb, hvor behandlingen er foregået på et privathospital. Grundet udfordringer med at foretage en korrekt kobling af kontakter til forløb, er det dog ikke umiddelbart muligt at lave en selvstændig opgørelse af målopfyldelsen på privathospitalerne. Side 14

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere