Budget Bind 2 - bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger"

Transkript

1 Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social- og Sundhedsudvalget 83 Beskæftigelsesudvalget 96 Anlæg 115 Teknik- og Miljøudvalget 115 Uddannelsesudvalget 118 Børn- og Familieudvalget 121 Erhverv- og Kulturudvalget 123 Økonomiudvalget 126 Omsorgsudvalget 130 Social- og Sundhedsudvalget 131 Renter 132 Balanceforskydning 134 Langfristet gæld 135 Finansiering 136

4 2

5 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling,bolig-og miljøforanstaltninger 18,0 20,3 18,7 18,2 18,2 Faste ejendomme 13,2 15,4 13,8 13,3 13,3 Fritidsområder 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturbeskyttelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vandløbsvæsen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Transport og infrastruktur 42,1 42,9 44,1 44,1 44,1 - heraf ejendomsdrift 1,2 1,2 1,2 1,2 Fælles funktioner (Vejvæsen) 9,4 8,6 8,6 8,6 8,6 Kommunale veje 32,47 34,3 35,6 35,6 35,6 Undervisning og Kultur 36,8 36,8 36,8 36,8 - heraf ejendomsdrift 36,8 36,8 36,8 36,8 Folkeskolen m.m 34,3 34,3 34,3 34,3 Folkebiblioteker 2,2 2,2 2,2 2,2 Kulturel virksomhed 0,1 0,1 0,1 0,1 Folkeoplysning 0,2 0,2 0,2 0,2 Sociale opgaver 12,1 12,1 12,1 12,1 - heraf ejendomsdrift 12,1 12,1 12,1 12,1 Dagtilbud til børn og unge 8,5 8,5 8,5 8,5 Tilbud til ældre og handicappede 3,6 3,6 3,6 3,6 Fælles udgifter og administration 7,0 9,1 9,1 9,2 9,2 - heraf ejendomsdrift 7,0 7,0 7,0 7,0 Administrationsbygniger/kantiner 9,1 9,1 9,2 9,2 Center for Ejendomme i alt 67,1 121,1 120,9 120,4 120,4 Center for Teknik & Miljø Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1,5 3,3 3,3 3,3 2,6 Faste ejendomme 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturbeskyttelse 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Vandløbsvæsen 0,6 0,6 0,6 0,6 Miljøbeskyttelse m.v 0,6 1,8 1,8 1,8 1,1 Transport og infrastruktur 15,7 15,3 15,3 15,6 15,9 Kommunale veje 1,3 0,6 0,6 0,9 1,2 Kollektiv trafik 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7 Center for Teknik & Miljø i alt 17,2 18,6 18,6 18,9 18,5 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter (Mio. kr.) Opr. Regnskab 2011 budget Teknik- og Miljøudvalget i alt 66,6 84,3 139,8 139,5 139,3 138,9 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalget serviceres af 2 centre: Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø. Center for Ejendommes hovedopgaver er, at koordinere og planlægge drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover står centeret for drift af brandstationerne som ligger under økonomiudvalget. Center for Teknik & Miljøs hovedopgaver omfatter myndighedsmæssig behandling af byggesager og brandtekniske tilsyn, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på trafikområdet, trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser. Centeret varetager også planlægning og koordinering af den kollektive trafik i kommunen. På natur- og miljøområdet varetages behandling af henvendelser og sager efter lovgivningen efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl. Endelig varetager og bidrager centeret til større og tværgående projekter så som affaldsplan, klimahandlingsplan, planstrategi, kommuneplan m.fl. Center for Ejendomme 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme. Center for Ejendomme vil kunne udnytte stordriftsfordele og muligheden for tværgående prioritering - herunder opbygge en ensartet administration for en bedre udnyttelse af den faglige ekspertise, der er til stede i kommunen. Effektivisering af ejendomsdriften er indbygget i budgettet med følgende besparelser: 4,5 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i De opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Naturbeskyttelse På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Administrationsbygninger / kantinedrift Administrationsbygninger med kantiner drives efter de givne budgetter. Servicen tager udgangspunkt i de funktioner og aktiviteter, som hører til i administrationsbygningerne. 5

8 Teknik- og Miljøudvalget 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for al vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Center for Ejendomme, er der foretaget en omplacering så opgaverne og midlerne nu er placeret i Center for Ejendomme. Opgaverne: opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer Serviceniveau Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter. De øvrige områder er der endnu ikke faste servicebeskrivelser for. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v Kvalitet Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning. 6

9 Teknik- og Miljøudvalget Aktivitet Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får Serviceniveau Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje. 3.4 Vandløbsvæsen Aktivitet Området omfatter følgende: vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, udarbejdelse af regulativer, administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag, bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale. Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. 7

10 Teknik- og Miljøudvalget Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Der er i Faxe kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter, Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysning: Aftalen med SEAS NVE, som passer kommunens vej- og stibelysningsanlæg, er gennemgået og der er reduceret i udgifter til vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt. Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det) på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr det kan betyde, at nogle veje ryddes senere afhængigt af vejrsituationen Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.6 Administrationsbygninger / kantinedrift Aktivitet Der er 4 administrationsbygninger i Faxe Kommune: Frederiksgade og Tingvej i Haslev, Industrivej i Rønnede og på Rådhusvej i Faxe. Derudover er der enkelte andre lokaliteter. Kantinerne i de 4 hovedadministrationsbygninger er budgetmæssigt og administrativt underlagt de respektive bygninger. Administrationsbygningerne administreres af Teknisk service- og rengøringsfunktionen. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget en pulje til udvendigt bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse, herunder administrationsbygningerne. Der er afsat 3,8 mio. kr. til drift og vedligehold af administrationsbygninger og kantinerne Serviceniveau Der foreligger servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder, der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder. Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation Kvalitet Se ovenfor 4. Udviklingstendenser Faste ejendomme Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget De kommende års arbejde i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Naturbeskyttelse Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Vandløbsvæsen Der er nye regler på vej som kan ændre på hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan få konsekvenser for afvandingen. Administrationsbygninger / kantinedrift Der arbejdes på en professionalisering af al facility management. 10

13 Teknik- og Miljøudvalget 5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2013 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012 (2013 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2013 priser) 89,1 90,5 90,5 90,5 Reduktioner -2,5-2,5-2,5-2,5 Budgettilpasninger 3,0 3,0 3,0 3,0 Opprioriteringer 1,6 1,6 1,6 1,6 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0 Tekniske korrektioner 47,9 46,2 45,7 45,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7 Budget ,8 139,5 139,3 138,9 Center for Teknik & Miljø 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Der er i budget 2013 afsat kommunale midler til at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen til beboelse. Der er endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via Velfærdsministeriet. Naturbeskyttelse På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier samt adgangen til naturen - sikres. Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere. Miljøbeskyttelse Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader. Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde. Udnyttelsen af råstoffer sker ud fra en samlet vurdering, således at samfunds-, natur- og miljømæssige hensyn tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Kollektiv trafik I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. Rejsekortet blev indført i Movia område Syd i efteråret Rejsekortet har gjort det væsentligt billigere at rejse på tværs i kommunen, og bør sammen med en nyoprettet aftenbus mellem Haslev og Faxe medvirke til et forbedret socialt og kulturelt samvær på tværs af de gamle kommunegrænser. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet Hvert år konstateres der i en række ejendomme problemer med indeklimaet. I en del af disse sager konstateres der ved ekspertvurdering skimmelsvamp. I andre sager kan der være andre årsager til indeklimaproblemer. Som et særligt område har Byfornyelsesfonden afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med skimmelsager er der lavet et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med de berørte parter i hele forløbet Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejde skal svare til den kvalitet, der kræves i forhold til ansøgning om midler fra Byfornyelsesloven samt byggeloven omkring sikring af forsvarligt indeklima. 3.2 Naturbeskyttelse Aktivitet Området omfatter vand- og Natura 2000-planlægning, naturadministration (plejeaftaler m.m.) og naturprojekter. Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende: opfølgning på kommunale vandhandle- og Natura 2000-planer, plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug) opfølgning på bjørnekloindsatsplan registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, og naturgenopretning. Vand- og Natura 2000-handleplaner Vandhandleplan for Faxe Kommune - og Natura 2000-handleplan for de fem Natura områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen blev vedtaget af Byrådet i Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og gennemføre projekter om ændret vandløbsvedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer). Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført. Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med både vandløbsindsatser og Natura 2000-indsatser. 13

16 Teknik- og Miljøudvalget Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med vandløbs- og Natura projekter og tilhørende sagsbehandling. Plejeaftaler Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer. Projekter Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, Faxe Å-dal og Naturvejleder Faxe. Naturrum Præstø Fjord. Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommune og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge tilgængeligheden i området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet. Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter. Projektet er afsluttet i Fremadrettet vil der være udgifter til drift og vedligeholdelse af formidlingsposterne m.m. Naturpark Præstø Fjord Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i området og skal i det væsentlige bidrage til en øget tilgængelighed og oplevelse af de naturrigdomme, der findes under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen. Projektet forsøges finansieret og startet i Faxe Ådal Der etableres som et væsentligt element i Faxe Ådals-projektet et stisystem ved Faxe Å, der derved gøres tilgængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af bjørneklo omkring åsystemet. Endvidere foretages der genslyngning af åen. Naturvejleder Faxe Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer Serviceniveau For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. For vand- og Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.3 Vandløbsvæsen Aktivitet Center for Teknik & Miljø varetager sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Endvidere gennemføres projekter vedrørende restaurering af vandløb. Området omfatter følgende: 14

17 Teknik- og Miljøudvalget sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer o.l., administrationen af dige- og pumpelag, udarbejdelse af regulativer, sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag, og udarbejdelse og gennemførelse af vandløbsrestaurerings-projekter i samarbejde med lodsejere m.fl. Budgetbeløbet anvendes bl.a. til restaurering af vandløb for at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet. Opstart af revision af regulativer forventes først at ske i 2015, hvorfor der ikke er afsat budget for Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. For vandløbsrestaurerings-projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.4 Miljøbeskyttelse Aktivitet Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand, grundvand og drikkevand samt spildevand. Jord Jordforureningsområdet omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af forurenet jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og tilladelse til byggeri eller ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Faxe Kommune har i henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenet jord. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. til konsulentbistand. Affald Kommunerne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatorer. Udgifterne dækkes af producenter og importører. Kommunerne bliver DUTkompenseret for udgifterne. Driften af indsamlingsordningen varetages af Faxe Forsyning (Faxe Affald A/S). Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen. Virksomheder og landbrug Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg. 15

18 Teknik- og Miljøudvalget Omfanget af tilsyn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet, som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper. For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser samt behandling af klagesager. Badevand Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. Budgetbeløbet anvendes til bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver. Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret. Budgettet til finansiering af udgifter og indtægter til indsatsplaner er nulstillet på baggrund af en beslutning i Byrådet den 13. oktober Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når statens grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et overblik over opgavens omfang. Arbejdet forventes opstartet i Spildevand En ny spildevandsplan for Faxe Kommune blev vedtaget af Byrådet i Forslaget indebærer, at mindst 708 ejendomme i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen. Grundejerne vil få påbud herom. Endvidere indebærer planen bl.a., at Vindbyholt og Faxe Ladeplads renseanlæg nedlægges. Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen og arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Kvalitetsstyringssystem Kommunerne skal i henhold til kvalitetsstyringsloven indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem, som skal medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Faxe Kommune anvender et edb-system i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer m.m. Budgetbeløbet anvendes til drift af systemet Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 16

19 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Kommunale veje Aktivitet Center for Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Center for Teknik & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje. En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner. Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig effekt og i det omfang, som budgettildelingerne muliggør. Vejafvandingsbidrag For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold til betalingsloven betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. I Faxe Kommune er der for 2013 fastsat et vejbidrag på ½ %. Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 19. juni 2012 vedrørende årene vurderet, at vejbidraget generelt skal være 8 %. Fastsættelse af en lavere bidragsprocent skal ske på et kvalificeret grundlag, dvs. oplysninger om vejvandets forholdsmæssige andel af den samlede mængde spildevand fra kloaknettet. Det afsatte budgetbeløb er ikke tilstrækkeligt vurderet på baggrund af bl.a. Forsyningssekretariatets afgørelse. Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL med henblik på videre rådgivning i sagen Serviceniveau Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner i samarbejde med Rådet for sikker trafik. Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i forhold til øvrige opgaver Kvalitet Center for Teknik og Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser mm., som skal være med til at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet. 17

20 Teknik- og Miljøudvalget 3.6 Kollektiv trafik Aktivitet Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune med et transporttilbud særligt tilpasset skolesøgende, men også arbejdspladserne i kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer. Derudover afholdes udgifter til åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af socialområdet Serviceniveau Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år frem. I august 2013 foretages ændringer i skolebusruterne, så der bliver bedst mulig sammenhæng i transporten mellem de respektive distriktsskoler. I december 2013 forventes bybussen i Haslev at udgå, idet kørselsbehovet dækkes af de omlagte skolebusruter. Aftenbussen fik ny rute den 3. august 2012, idet de hidtidige ruter Haslev-Faxe og Haslev-Karise havde meget dårlige passagertal. Hvis den ny rute med timedrift på strækningen Haslev-Dalby- Rønnede-Faxe ikke fremviser væsentlig bedre passagertal, påtænkes ruten nedlagt. Rejsekortet forventes at kunne levere valide tal til brug ved denne beslutning. Flextur til reduceret takst er blevet positivt modtaget. Movia har besluttet at nedsætte grundtaksten i januar 2013 hvilket vil medføre øgede omkostninger på op til ½ mio. kr Kvalitet Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og tilbud om Flextur, hvor borgeren for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør til dør efter bestilling til centralt bestillingskontor hos Movia. Ordningen er fra 2012 blevet billigere for brugerne som følge af øget kommunalt tilskud. Flextrafik anvendes også til andre af kommunens kørselsopgaver, og på sigt forventes at indebære økonomiske fordele. Disse fordele har dog endnu ikke vist sig i forbindelse med "Flextur", et forhold der følges nøje af administrationen. Budgettet dækker både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Faciliteterne omkring stoppestederne søges løbende forbedret med reparation eller udskiftning af gamle buslæskure. Bedre ventefaciliteter øger trygheden og fremmer kvalitetsfornemmelsen ved offentlig transport. 4. Udviklingstendenser Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for teknik- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og 18

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere