Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune"

Transkript

1 Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Vurdering af : r, hvor den realiserede sagsbehandlingstid har ligget inden for, er i oversigten markeret med en smiley. r, hvor ikke er overholdt, er i oversigten markeret med en sur smiley i Familie og Forebyggelse er herunder henviser til loven 1 Konsulentbistand/Rådgivning om familieplanlægning 11, stk. 3 Ny jf. Barnets reform Straks *1)kræver ikke afgørelse og tilbydes straks B&U 2 x Rådgivning 11, stk. 4 Straks Straks Jf. *1 B&U 3 x Undersøgelse/behandling 11, stk. 4 1 måned 1 måned B&U 4 11, stk 5. Ny jf. Barnets Reform 3 mdr. 1 måned B&U 1

2 i 5 x Merudgiftsydelse 41 2 måned 2 måneder *2)Afgørelse forventes 1 mdr. efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation som den nyetablerede Modtagelse indhenter, hvorfor det forventes at tidsfristen for afgørelse forventes afkortet. B&U 6 x Tabt arbejdsfortjeneste 42 6 uger 6 uger Jf. *2) B&U 7 Supplerende ydelse 43 Ikke tidligere udmeldt 1 måned *3) Afgørelse forventes truffet 1 mdr. efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation Barnets behov for personlig hjælp og pleje ( 83) Afløsning eller aflastning ( 84) Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder ( 86, stk. 2) Ikke tidligere udmeldt 1 måned Jf. *3) B&U 9 x Personlig ledsager 45 1 måned 1 måned B&U undersøgelse 4 måneder 4 måneder 4 måneder B&U 11 x Ophold til dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign. 52, stk. 3, nr. 1 1 uge 1 uge *4) Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den socialfaglige undersøgelse er lavet, til der er truffet en afgørelse B&U 12 x Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 52, stk. 3,,nr. 2 1 måned 1 måned * 4) B&U 2

3 i 13 x Familiebehandling 52, skt. 3, nr x Døgnophold for familien 52, stk. 3, nr. 4 1 uge 1 uge *4) B&U 1 måned 1 måned *4) B&U 15 x Aflastningsordning 52, stk. 3, nr x Fast kontaktperson 52, stk. 3, nr x Anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3, nr. 7 1 måned 1 måned *4) På grund af ventelister kan der gå lang tid inden aflastning kan iværsksættes 1 uge 1 måned *4) Begrundelsen for hævelse af tidsfrist er, at der skal være forsøgt afholdt rådslagning eller netværksmøde inden beslutning træffes 1 måned 1½ måneder Afgørelsesfristen er hævet da alle anbringelsessager der ikke har akut karakter skal behandles på ROA B&U B&U B&U 18 x Praktiktilbud 52, stk. 3, nr x Anden hjælp 52, stk. 3, nr. 9 1 måned 1 måned *4) B&U 1 måned 1 måned *4) 20 x Foranstaltninger under graviditet 52, stk. 4 Ny jf. Barnets Reform 1 måned *4) B&U 21 x Økonomisk støtte når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte 52 a Ny jf. Barnets Reform 1-4 måneder Begrundelse for at tidsfristen er varierende er at der i nogle tilfælde vil være nødvendigt med B&U 3

4 i indhentning af relevante oplysninger til brug for enten en trangsberegning eller en 50 undersøgelse. 22 x Støtteperson til forældre til anbragte børn 54 1 uge 1 uge *4) B&U 23 Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter straffelovens 74a 54a Ikke tidligere tidsfastsat Straks efter dom 24 x Hjælpemidler 112 og forbrugsgoder måneder 2 måneder B&U 25 x Bil måneder 6 måneder B&U 26 x Boligændringer måneder 6 måneder B&U 27 x Støtte til individuel befordring x Godkendelse af plejefamilier, egne værelser, kollegier, kollegielignende opholdssteder og optagelse af opholdssteder på tilbudsportalen måned 1 måned B&U 5 måneder 5 måneder B&U 29 Samvær og kontakt 71 1 måned Ingen indmeldt frist i B&U Skoleområdet B&U 4

5 i 30 Ansøgning om hjælpemidler til elever i folkeskoler 1 måned 1 måned B&U 31 Endelave uddannelsesstøtte 1 måned Ingen indmeldt frist i 32 Ansøgning om befordring af elever til folkeskoler Daginstitutioner for børn 33 Hjemmetræning servicelovens Godkendelse af privat dagtilbud Godkendelse af private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje 22 1 uge 1 uge B&U B&U 8 måneder Ikke tidsfastsat i 3 måneder Ikke tidsfastsat i 3 måneder Ikke tidsfastsat i 36 x Tildeling af socialpædagogiske fripladser Dagtilbudslovens x Tildeling af økonomisk friplads Dagtilbudslovens uger 2 uger Flere ansøgninger/ændringer med baggrund i økonomisk krise/arbejdsløshed/skilsmisse samt indførelse af eneforsørgerfradrag 1 måned 1 måned Flere ansøgninger/ændringer med baggrund i økonomisk krise/arbejdsløshed/skilsmisse samt indførelse af eneforsørgerfradrag B&U B&U 5

6 i 38 x Ansøgning om optagelse i daginstitution, kommunal dagpleje, fritidshjem og klubtilbud 2 uger 2 uger Fra borgeren søger om plads til besked om, at man er optaget/registreret på venteliste. B&U 39 x Tilskud til privat pasningsordning 1 uge 1 uge Hvis ordningen er godkendt, er sagsbehandlingstiden for borgeren 1 uge. B&U 40 x Tilskud til pasning over kommunegrænser 41 Godkendelse af aftale om privat pasning mellem forældre og private pasningsordninger 81 1 uge 1 uge B&U 1 måned Ikke tidsfastsat i Hjælp, genoptræning og behandling til voksne med funktionsnedsættelse 42 x Bevilling af personlig pleje 5 hverdage 5 hverdage 43 x Bevilling af praktisk hjælp 10 hverdage 10 hverdage 44 x Bevilling af madservice 7 hverdage 7 hverdage 6

7 i 45 x Privat ansat hjemmehjælp 4 uger 4 uger Udmøntning og ansættelse i distrikterne 46 x Bevilling af plejevederlag ved pasning af døende og pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom 5 hverdage 5 hverdage 47 x Personlig hjælper 2 måneder 2 måneder 48 x Bevilling af plejevederlag ved pasning af døende 49 x Anvisning af husly til husvilde (enlig eller familie) 50 x Bevilling af socialpædagogiske ydelser - hjemmevejleder 5 hverdage 5 hverdage 5 hverdage 1 uge 1 uge Der har ikke været sager i. Borgerservice 2 måneder 2 måneder 51 x Bevilling af ledsagelse 2 måneder 2 måneder 52 x Kontaktperson til døvblinde 2 måneder 2 måneder 53 x Misbrugsbehandling 2 uger 2 uger 2 uger Varetages af driften 54 x Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktions- 1 måned efter at lægelig dokumentation foreligger 1 måned efter at lægelig dokumentation foreligger 7

8 i evne og beskyttet beskæftigelse 55 x Genoptræning og træning efter servicelov x Dækning af nødvendig merudgift Hjælpemidler m.v. 57 x Bevilling af hjælpemidler kropsbårne 3 uger 3 uger 2 måneder 2 måneder 3 uger 3 uger 58 x Bevilling af hjælpemidler 2 måneder 2 måneder I de tilfælde, hvor funktionen af et hjælpemiddel afprøves før afgørelser, f.eks. el-kørestol og IKT hjælpemidler, vil tidsfrist for afgørelser være mere end 2 måneder. 59 x Bevilling af forbrugsgoder 2 måneder 2 måneder 60 x Bevilling af boligændringer 6 måneder 6 måneder 61 x Biler 6 måneder 6 måneder Kan ikke overholdes pga lang ventetid hos læge og politi 62 x Bevilling af omsorgskørsel/individuel handicap uger 6 uger 8

9 i Botilbud for voksne 63 x Visitation til ældrebolig med døgnbemanding somatisk 64 x Visitation til ældrebolig med døgnbemanding - demens 65 x Visitation til andre kommuners plejebolig 4 uger 4 uger 6 uger 6 uger 4 uger 4 uger 66 x Aflastningsplads - somatisk 5 hverdage 5 hverdage 67 x Aflastningsplads - demens 5 hverdage 5 hverdage 68 x Visitation til særlig plejebolig 2 måneder 2 måneder 69 x Visitation til psykiatrisk bofællesskab 70 x Døgnanbringelser tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (loven 102) 71 x Visitation til øvrige bofællesskaber 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder 9

10 i 72 x Omsorgstandpleje 1 måned 1 måned Kontanthjælp og aktivering 73 x Kontanthjælp / Starthjælp 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 74 x Udfærdigelse af jobplan 1 dag 1 dag. 75 x Aktivering, personer u. 30 år med problemer udover ledighed 76 x Aktivering, personer o. 30 år med problemer udover ledighed 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag Straksvejledning 77 x Henvendelse/ansøger Afgørelse (berettigelse i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse) Igangsat danskundervisning for flygtninge/indvandrere 1 5 dage 1 måned 1 5 dage 1 måned 78 Revalidering 10

11 i 79 x Revalidering 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 80 x Visitation til revalideringsinstitution 2 uger efter, at al dokumentation foreligger 2 uger efter, at al dokumentation foreligger 81 x Forlængelse af revalideringsperioden 82 x Godkendelse af arbejde under revalidering 83 x Særlig støtte under revalidering 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned 84 x Merudgifter til bolig 1 måned efter at lægelig dokumentation m.v. foreligger 1 måned efter at lægelig dokumentation m.v. foreligger 85 x Hjælp til selvstændig virksomhed 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 86 Fleksjob og skånejob med løntilskud 87 x Fleksjob 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 11

12 i 88 x Ledighedsydelse, særlig ydelse 2 uger 2 uger 89 x Skånejob 1 måned 1 måned 90 x Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber 1 måned efter, at al relevant dokumentation foreligger 1 måned efter, at al relevant dokumentation foreligger Fleksydelse 91 x Fleksydelse 1 måned fra relevant dokumentation foreligger og betingelser er opfyldte 1 måned fra relevant dokumentation foreligger og betingelser er opfyldte Integration 92 x Boligplacering/ Etableringsydelse 2 måneder 2 måneder 93 x Introduktionsydelse 2 uger 2 uger 94 x Integrationsprogram 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende 95 x Integrationskontrakt 1 måned efter, at kommunen har 1 måned efter, at kommunen har 12

13 i overtaget ansvaret for pågældende overtaget ansvaret for pågældende 96 x Danskundervisning 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende 97 x Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 1 måned 1 måned Hjælp i særlige tilfælde (Aktivloven og Integrationsloven) 98 x Hjælp til repatriering 3. måneder 3 måneder Det kan være en langsommelig proces, hvor borgeren er medbestemmende for sagsbehandlingstiden, indenfor det de skal beslutte, men vi bruger ikke 3 måneder samlet set i administrationen. 99 x Enkeltudgifter 2. uger Ca. 3 uger 3. uger Flere ansøgninger. 100 x Hjælp til sygebehandling 2 uger Ca. 3 uger 3. uger Flere ansøgninger 101 x Udgifter vedrørende samkvem 2 uger Ca. 3 uger 3. uger Flere ansøgninger 13

14 i 102 x Forældreløse børn 1 måned 1 måned. 103 x Hjælp til flytning 2 uger Ca. 3 uger 3. uger 104 x Efterlevelseshjælp 1 uge 1 uge Social Pension 105 x Folkepension 1 måned 1 måned Der udsendes ansøgningsskema til alle potentielle nye folkepensionister 2 måneder før pensionisten fylder 65 år. Overgår til Udbetaling Danmark x Forhøjelser af førtidspensioner bevilget før 1. januar måneder 3 måneder 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger. 107 x Bistands- og plejetillæg for førtidspensioner bevilget før 1. januar måneder Skal søges senest 3 måneder før overgang til folkepension 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger. 108 x Førtidspension tilkendt fra 1. januar måneder 3 måneder 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger Pensionsnævn 14

15 i 109 x Varmetillæg 1 måned 1 måned Under forudsætning af alle relevante oplysninger foreligger 110 x Personlige tillæg 1 måned 1 måned Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger 111 x Helbredstillæg 1 måned 1 måned Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger Delpension 112 x Delpension 3 måneder 3 måneder Ordningen ophører i Dagpenge 113 x Dagpenge ved barsel eller adoption 3 uger 3-4 uger 3 uger Elektronisk system nemrefusion 114 x Dagpenge ved sygdom 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 115 x Dagpenge, selvstændige 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 2 uger I 4. kvartal kan det være vanskeligt at nå fristen på 2 uger, da der i denne periode er mange som anmoder om dagpenge 2 uger I 4. kvartal kan det være vanskeligt at nå fristen på 2 uger, da der i denne periode er mange som anmoder om dagpenge 15

16 i 116 x Dagpenge ved barns alvorlige sygdom 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 2 uger 117 x Dagpenge i h.t. 56 (kronisk syge) 2 uger fra relevant dokumentation foreligger 3 uger I 4. kvartal kan det være vanskeligt at nå fristen på 2 uger, da der i denne periode er mange som anmoder om dagpenge Børnetilskud og børnebidrag 118 x Ordinært børnetilskud Hvis ansøgningsskema med alle relevante oplysninger foreligger inden sidste dag i et kvartal, så udbetales børnetilskuddet den 20. i næste kvartals første måned. 119 x Ekstra børnetilskud Hvis ansøgningsskema med alle relevante oplysninger foreligger inden sidste dag i et kvartal, så udbetales børnetilskuddet den 20. i næste kvartals første måned. 120 x Særligt børnetilskud Hvis ansøgningsskema med alle relevante oplysninger foreligger inden sidste dag i et kvartal, så udbetales børnetilskuddet den 20. i næste kvartals første måned. 121 x Adoptionstilskud 2 uger 2 uger Borgerger- 16

17 i 122 x Forskudsvis udbetaling 4 uger 4 uger Sagerne skal sendes til partshøring med svarfrist på 14 dage. 123 x Særlige bidrag ved fødsel, dåb, konfirmation m.v. 4 uger 4 uger Sygesikring 124 Nyt sygesikringsbevis 2 uger Leverandør oplyser, at det tager op til 2 uger. 125 Refusion af gruppe 2 speciallægeregninger 2 uger 2 uger 126 Sygesikringskørsel 1 dag 1 dag 127 Begravelseshjælp 3 uger 3 uger fra vi har alle oplysninger 17

18 i Boligstøtte 128 x Boligsikring 6 uger 6 uger Fra ansøgning til udbetaling. Overgår til Udbetaling Danmark x Boligydelse 6 uger 6 uger Fra ansøgning til udbetaling. Overgår til Udbetaling Danmark Lån/garanti for beboerindskud 2 uger 2 uger Når alle oplysninger foreligger. 131 Lån til betaling af ejendomsskat 132 Bevilling af lån til betaling af ejendomsskatter. 2 uger 2 uger Regnskab og Opkrævning 18

19 i Kultur og fritid 133 Undervisningstilskud til godkendte aftenskoler 134 Aktivitetstilskud til godkendte børne- og ungdomsforeninger 135 Kursustilskud til godkendte børne- og ungdomsforeninger 136 Lokaleanvisning til godkendte foreninger og aftenskoler 137 Lokaletilskud til godkendte foreninger 138 Venskabsbysamarbejde Tilskud til udvikling af samarbejdet 139 Kulturelle formål Tilskud til kulturelle aktiviteter 140 Musikformål Tilskud til musikaktiviteter 1 måned 1 måned Kulturafdelingen 2 måneder 2 måneder Kulturafdelingen 1 måned 1 måned Kulturafdelingen 1 måned 1½ måneder Kulturafdelingen 1 måned 1 måned Kulturafdelingen 1 måned 1 måned Kulturafdelingen 6 uger 6 uger Kulturafdelingen 6 uger 6 uger Kulturafdelingen 19

20 i 141 Horsens Museum Lokalplaner 142 Horsens Museum Forhåndsudtalelser forud for anlægsarbejder 8 uger 8 uger Kulturafdelingen 1 måned 1 måned Kulturafdelingen 143 Miljø, vandforsyning og renovation 144 Typisk vandløbssag 2 uger i gennemsnit 2 uger i gennemsnit T&M 145 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Miljøgodkendelse af husdyrbrug 12 6 måneder 6 måneder Tidsfrist er ikke overholdt pga. sagspukkel, omprioritering af ressourcer og ny anmeldeordning 6 måneder 6 måneder Tidsfrist er ikke overholdt pga. sagspukkel, omprioritering af ressourcer og ny anmeldeordning 9 måneder 9 måneder Tidsfrist er ikke overholdt pga. sagspukkel, omprioritering af ressourcer og ny anmeldeordning T&M T&M T&M 148 Anmeldelse af ændringer på husdyrbrug jf. 19 ingen Tids er beskrevet i bekendtgørelse 19 a - 19 d 2 måneder 19 f 1 måned Ny sagstype T&M 149 Klagebehandling vedrørende placering af affaldsstativer i 2-3 uger 2-3 uger T&M 20

21 i h.t. Arbejdstilsynets regler Vej og parkering 150 P-tilladelser, primært til håndværkere Straks Straks 151 Byggeri og boliger 152 Byggesager (Større erhverv, boliger samt enfamiliehuse) 8 uger Det tilstræbes, at tidsfristen reduceres til 4 uger senest 1. maj. n erstattes af nr se nedenfor Ca. 4 ugers sagsbehandlingstid er overholdt i første halvår. Herefter er sagsbehandlingstiden forøget pga. langtidssygefravær i afdelingen T&M 153 Anmeldelsessager Sager der er fuldt belyst og ikke kræver nogen form for dispensation eller høring Sagen gennemgås/færdigbehandles indenfor 2 uger T&M 154 Byggetilladelser Erhvervs- og etageboligbyggeri Sagen færdigbehandles indenfor 7 uger. T&M 21

22 i 155 Øvrige ansøgninger om byggetilladelser Sager som er fuldt belyst og ikke kræver nogen form for dispensation eller høring Afgørelsen udstedes indenfor 5 uger. T&M 156 Udfærdigelse af BBR og ESR-attester Straks Straks 157 Ejendomsoplysningsskemaer 6-10 dage 6-10 dage T&M 158 Ansøgning om afholdelse af arrangement 159 Udfærdigelse af lejekontrakt m.v. i forbindelse med udlejning af lejlighed i kommunal ejendom 4-5 dage 4-5 dage T&M Ca. 1 time Ca. 1 time T&M 160 Behandling af opgravningstilladelser Ca. 14 dage Ca. 14 dage Sagsbehandlingstiden er dog længere ved opgravning i private fællesveje, da der skal foretages partshøring inden tilladelsen gives T&M 161 Skødepåtegning 1 uge 1 uge T&M 22

23 i 162 Udstykningssager 8-10 uger 8-10 uger T&M 163 Lokalplansag Ca. 8 måneder Ca. 8 måneder T&M 164 Brandteknisk byggesagsbehandling 3-4 uger 3-4 uger T&M Boliggrunde 165 Salgsmateriale og supplerende materiale vedr. boliggrunde - udlevering 3 dage (alm. post) 3 dage (alm.post) Borgerne kan trække oplysningerne direkte fra internettet, hvilket størstedelen gør Juridisk Afd. 166 Accept af købstilbud (ved udbud, hvor fristen ikke er udløbet) Accept af købstilbud, hvor udbudsfristen er udløbet. 15 dage (fristens udløb) Samme dag som modtaget købstilbud. 15 dage (fristens udløb) Samme dag som Modtaget købstilbud Accept via mail Juridisk Afd. Opkrævning, køber betaler a contobeløb på 10% og restkøbesum 7 dage 7 dage 167 Fremsendelse af fuldmagt til digital tinglysning til købers underskrift: 1 uge før overtagelsesdagen 1 uge før overtagelsesdagen Juridisk Afd. 168 Indberette skødet via digital 1 uge efter overtagelsesdagen 1 uge efter overtagelsesdagen Juridisk Afd. 23

24 i tinglysning 169 Fremsendelse af kvittering for gennemført digital tinglysning til køber eller til købers rådgiver/bank/kreditforening (tiden regnes fra Juridisk afdelings modtagelse af skøde fra Tinglysningen) 3 dage 3 dage Juridisk Afd. Erhvervsgrunde 170 Salgsmateriale og supplerende materiale vedr. erhvervsgrunde - udlevering. 3 dage (alm.post) 3 dage (alm.post) Borgerne kan trække oplysningerne direkte fra internettet, hvilket størstedelen gør. Juridisk Afd. 171 Accept af købstilbud (ved udbud, hvor fristen ikke er udløbet) Accept af købstilbud, hvor udbudsfristen er udløbet 15 dage (fristens udløb) 1 dag 3 dage 15 dage (fristens udløb) 1 dag 3 dage Accept via mail Juridisk Afd. Opkrævning, køber betaler a contobeløb på 10% og restkøbesum Fremsendelse af fuldmagt til brug for digital tinglysning til 1 uge før overtagelsesdagen 1 uge før overtagelsesdagen Juridisk Afd. 24

25 i købers underskrift 173 Oprettelse af digital tinglysning (hvis fuldmagten er os i hænde på overtagelsesdagen) 2 uger efter overtagelsesdagen 2 uger efter overtagelsesdagen Juridisk Afd. 174 Fremsendelse af kvittering af tinglyst adkomst til køber eller til købers rådgiver/bank/kreditforening (tiden regnes fra Juridisk afdelings modtagelse af skøde fra Tinglysningen) 3 dage 3 dage Juridisk Afd. Skat 175 Forskudsopgørelse kun ved personlig henvendelse Straks Straks Folkeregister 176 Flyttemeddelelser 1 dag 1 dag Undersøgelsessager tager længere tid 25

26 i 177 Skriftlige forespørgsler 1 dag dog 1 uge hvis arkivsag 1 dag dog 1 uge hvis arkivsag 178 Attester 1 dag 1 dag 179 Udtalelser til Indenrigsministeriet (klagesager) 2 uger ja 2 uger Pas og kørekort 180 Udstedelse af pas 9 10 dage dage Ekspederes samme dag videre til anden myndighed 181 Udstedelse og fornyelse af kørekort 2 3 uger 2-3 uger Ekspederes samme dag videre til anden myndighed Vielser 182 Prøvelsesattest/vielse på Rådhuset 1 uge 1-2 dage danske 3-4 uger udenlandske sager på årsbasis kan tage måneder, hvis ansøger skal indhente dokumenter i udlandet 26

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er og udmelding af er for i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3 Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område Tids for afgørelser på det sociale område Retssikkerhedsloven: 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område NOTAT Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4646 Dato: Juli 2016 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund Huslejenævn/beboerklage nævn restaurations- /alkoholbevilling uger Staben Byrådssekretariat dage Staben

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Koncernsekretariat & Udvikling D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: Juni 2014 J.nr.: 14/3825 Høringsmateriale:

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Lov Område Frister Bemærkninger Personale og HR Forvaltningsloven 19 Vurdering af tilbagebetalingssag 1 uge Forvaltningsloven 19 Vurdering af grundlag for en skriftlig advarsel 1

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Alle henvendelser visiteres efter en vurdering af sagernes indhold og kompleksitet og ud fra dette foretages en individuel prioritering. Nogle sager indeholder

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For børn, unge og deres familier. Ishøj Kommune 1 I denne pjece

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 1 Mødedato: 20.01.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-18.15 Saliem H. Bader Mødested: Mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom kl. 16.30

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere