Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget"

Transkript

1 Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens behandling af 1. finansielle orientering den 5. maj Der er tale om følgende ændringer: - Opgaveændringer/beslutninger i Kommunalbestyrelsen siden 1. finansielle orientering. - Forhandlingsresultatet af 3. juni 2014 mellem Regeringen og KL. - Skøn over skatter, tilskud og udligning, budgetgaranterede og konjunkturafhængige poster, pris- og lønniveau, finansielle poster, anlægsplan samt tekniske ændringer. Dette notat præsenterer først det samlede skøn for den finansielle situation, herunder de væsentligste årsager til ændringerne i forhold til budgettet i 1. finansielle orientering. De enkelte elementer uddybes nærmere i følgende bilag: Bilag 1A Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Økonomiske nøgletal Skøn over budgetgaranterede og konjunkturafhængige områder Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for Frederiksberg Tekniske korrektioner og opgaveændringer Skøn over skatteindtægter Skøn over tilskud og udligning Status i forhold til befolkningsprognosen 1. Samlet ændring i balancen Ændringen i balancen for de enkelte år er opgjort således: Tabel 1. Samlet balance og ændringer heri Mio. kr finansielle orientering Efterfølgende ændrede skøn i 2. finansielle orientering finansielle orientering (netto) = kassetræk + = kasseforøgelse

2 Med denne 2. finansielle orientering er der i kommunens økonomi for et finansieringsunderskud på 36 mio. kr. i 2015 samt henholdsvis 126 og 45 mio. kr. i I 2018 er der et finansieringsoverskud på 6 mio. kr. Set i forhold til 1. finansielle orientering er der tale om en samlet forværring på 21 mio. kr. i perioden , hvilket dækker over en væsentlig forbedring i 2015 og forværringer i budgetoverslagsårene. Den primære årsag er store ændringer under skat og tilskud og udligning samt nedjustering af usikkerhedspulje for indtægter, men derudover er der en række andre forhold, der bidrager til de samlede ændringer. De er specificeret på enkeltposter i tabel 2 og gennemgås under tabel 2. Hovedårsager til ændret skøn Tabel 2. Hovedårsager til ændret skøn fra 1. finansielle orientering (maj 2014) til 2. finansielle orientering (august 2014) Konjunktur- og budgetgaranterede områder PL service fra marts til august PL overførsel fra marts til august DUT (service og overførsel) Drift omregnet til løbende priser Beredskab i økonomiaftale Budgetposter på overførsler (Tomgangsleje, DAB og medfinansiering) Ændringer, drift i alt Skat, tilskud og udligning mv Beskæftigelsestilskud Bufferpulje vedr. indtægtsskøn Efterregulering parkeringsindtægter Finansforskydninger Nettoanlæg inkl. lånoptagelse Deponering og indskud Anlæg omregnet til løbende priser Renovation Afledte ændringer på afdrag og renter Øvrige ændringer i alt Netto ændring fra 1. FO til 2. FO

3 Følgende forhold er ikke indeholdt i den ovenstående tabel, da de modsvares af udarbejdede effektiviseringsforslag til budget Serviceudgifterne i 2. finansielle orientering er således sat lig med rammen for serviceudgifter. - Konsekvenser af opgaveændringer - 2. forventet regnskab Økonomiaftalen (løft på sundhedsområdet) - Opgaveændringer (politisk vedtaget) - Tekniske ændringer - Nulstilling af effektiviseringspuljer fra budget 2014 Disse forhold er beskrevet i bilag 4. Balancen forbedres af: Ændret pris- og lønniveau bidrager til mindreudgifter på i alt netto 22 mio. kr. i perioden Indarbejdelsen af DUT forbedrer balancen med 70 mio. kr. i perioden, hvilket dog skal ses i sammenhæng, at bloktilskuddet reduceres tilsvarende. Forvaltningen har indarbejdet en lavere reduktion af udgifter vedr. sygedagpengereform, da kommunen har en lavere andel af folk på sygedagpenge, end bloktilskudsandelen tilsiger. Tilsvarende er der også indregnet færre udgifter til jobafklaringsforløb. For øvrige ændringer vedr. DUT justeres indtægter/udgifter svarende til bloktilskudsnøglen og lægges ind som betingede bevillinger. Med økonomiaftalen følger desuden en regulering udover DUT som følge af omlægning af beredskabet, der forbedrer balancen med 1 mio. kr. i perioden. Set under ét medfører skat, tilskud og udligning en forværring på 142 mio. kr. (ekskl. beskæftigelsestilskud). Det modsvares dog af, at usikkerhedspuljen vedr. indtægtsskøn i budgetoverslags-perioden er blevet reduceret med 155 mio. kr. Samlet svarer disse bevægelser til en forbedring på netto 13 mio. kr. i forhold til 1. finansielle orientering. Det indebærer dog også, at bufferpuljen er reduceret fra 245 mio. kr. i 1. finansielle orientering til 90 mio. kr. i 2. finansielle orientering. Budgetgaranti og konjunkturskøn samt beskæftigelsestilskud giver netto en marginal forbedring på under en halv mio. kr. i perioden. Forbedringen dækker dog over modsatrettede bevægelser, hvor budgetgaranti og konjunkturskøn giver mindreudgifter på 43 mio. kr. i perioden , mens beskæftigelsestilskuddet giver mindreindtægter på et tilsvarende beløb i perioden. Øvrige ændringer på renter, afdrag mv. forbedrer balancen med samlet 2 mio. kr. væsentligst som konsekvens af forøget kassebeholdning ultimo

4 Balancen forværres af: Indarbejdelse af direktionens anlægsplan inkl. lånoptagelse, finansforskydninger samt deponering og indskud men ekskl. PL forværrer budgettet med i alt 47 mio. kr. i perioden På overførselssiden er der sket en forværring af balancen vedr. overførsler på 22 mio. kr. i perioden for ændringer vedr. tomgangsleje, DAB og kommunal medfinansiering. Der er ingen efterregulering af skat og tilskud og udligning, da Frederiksberg de forudgående tre budgetår har valgt statsgaranti, og der kun sker ordinær efterregulering ved valg af selvbudgettering. Derimod er der en samlet forværring vedr. efterregulering af parkeringsindtægter på 62 mio. kr. i perioden , som følge af de foreløbige opgørelser af konsekvenserne af den ny parkeringsstrategi Udvidelser/reduktioner i 2. finansielle orientering Bilag 4 Tekniske korrektioner og opgaveændringer Der er i bilag 4 indarbejdet konsekvenser af 2. forventet regnskab, samt udvidelser fra økonomiaftalen vedr. løft på sundhedsområdet. Derudover indeholder bilag 4 en række tekniske ændringer samt nulstilling af effektiviseringspuljer fra budget Tabel 3. Udvidelser/reduktioner i 2. finansielle orientering indenfor servicerammen. Mio. kr Udgangspunkt - Budget 2015 inkl. 1. FO, august PL Ændringer siden 1. F.O: Ændringer tiltrådt i KB siden 1. finansielle orientering 2. forventet regnskab (halvårsregnskabet) Økonomiaftale Afledt drift - følger af direktionens anlægsplan Budgettekniske ændringer Tilpasning af puljer Ændringer siden 1. FO, i alt Rum til politisk prioritering Demografireserve I alt, serviceudgifter Serviceramme Tilpasning til serviceudgifter

5 Den ovenstående tabel 3 tager udgangspunkt i bilag 4 med beskrivelser af ændringer siden 1. finansielle orientering. Måltallet, der skal sikre overholdelse af servicerammen, kan opgøres til 31 mio. kr. i 2015 stigende til 60 mio. kr. i Der henvises til bilag 4, hvor alle ændringer er uddybet Driftsændringer i 2. finansiel orientering Der er indarbejdet driftsændringer i bilag 2, 3 og 4. Det drejer sig om: Bilag 2: Budget- og konjunkturregulerede udgifter På baggrund af økonomiaftalen og områdets vurderinger er der udarbejdet et nyt skøn for de budget- og konjunkturregulerede udgifter. Det nye skøn medfører mindreudgifter på 10 mio. kr. i 2015, hvilket gennemgås nærmere i bilag 2. Tillægges reduktion i usikkerhedspulje vedr. ydelser på beskæftigelsesområdet 1,5 mio. kr., fås mindreudgifter på 12 mio. kr., svarende til ændringen i tabel 2. De 10 mio. kr. vedrører primært: Mindreudgifter vedr. dagpenge til forsikrede ledige (16,5 mio. kr.), som dog modsvares af lavere beskæftigelsestilskud. Tilskuddet falder, når udgifter til forsikrede ledige falder. De faldende udgifter skyldes primært den forkortede dagpengeperiode. mindreudgifter kontanthjælp mv. (3 mio. kr.), budgetgaranteret merudgifter på ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb (15,2 mio. kr.), budgetgaranteret. merudgifter på ledighedsydelse (2,0 mio. kr.), budgetgaranteret mindreudgifter på sygedagpenge (12,9 mio. kr.), ikke budgetgaranteret mindreudgifter på kontanthjælp, seniorjob og jobtræning (1,7 mio. kr.), ikke budgetgaranteret Jobafklaringsforløb står for den primære merudgift, som dog modsvares af færre udgifter vedr. sygedagpenge, som reguleres via DUT. Eftersom kommunen kun har 1,19 pct. af sygedagpengemodtagere men en DUT andel på 1,74 pct., vil udgifter til sygedagpenge kunne reduceres mindre end DUT, hvilket netto betyder en merudgift for kommunen. Netto er der mindreudgifter på de ikke-budgetgaranterede områder på 8,8 mio. kr. Omvendt indgår merudgifter på 15 mio. kr. på i budgetgarantien, som reguleres senere. Dog kun hvis andre kommuner har tilsvarende merudgifter. Det vurderes som en reduktion af risiko for kommunen, at udgifter flytter fra det ikke budgetgaranterede område til det budgetgaranterede område. 5

6 Der henvises i øvrigt til gennemgang i bilag 2. Bilag 3: DUT Kommunerne kompenseres for økonomiske konsekvenser af lovændringer, som pålægger kommunerne nye opgaver, ændrer nuværende opgaver eller ophæver tidligere opgaver. Samlet set reduceres Frederiksbergs bloktilskud med 22,9 mio. kr. i 2015 som følge af lovændringer. Det dækker over, at serviceudgifterne hæves med 1,7 mio. kr., mens overførsler reduceres med 24,6 mio. kr. Reduktionen på overførsler vedrører primært mindreudgifter på 27 mio. kr. vedr. sygedagpengereformen, men det har dog modpost på budgetgarantien. Effekt i overslagsårene fremgår af tabel 4. Tabel 4. Samlet konsekvens for Frederiksberg som følge af LCP kr Service Overførelser I alt Ændringer med DUT er blevet udarbejdet ud fra bloktilskudsnøglen. Ændringerne er lagt ind som betingede bevillinger, så områderne skal til 3. forventede regnskab give en tilbagemelding på, om DUT er i overensstemmelse med den faktiske ændring i udgifter. Der er dog valgt ikke at indarbejde følgende DUT i budgettet: LCP nr. 107 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at realisere den fulde effektivisering pga. mindre volumen, hvorfor der kun indarbejdes den halve effekt svarende til -479 t. kr. i 2015, -694 t. kr. i 2015 og -736 t.kr. i LCP nr. 126 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer til regioner pr. 1. juli Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke tidligere har haft udgifter til disse tilladelser, vil det ikke være muligt at realisere den forudsatte effekt på 215 t.kr. i LCP nr. 79 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love 6

7 (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Som også nævnt vedr. bilag 3 vurderes det ikke muligt at realisere det fulde potentiale vedr. overførselsudgiften sygedagpenge, da kommunens andel af helårspersoner, der er på sygedagpenge, er mindre end den andel, der anvendt i bloktilskudsnøglen. LCP-punkter under +/ t. kr. ikke indarbejdes i udvalgenes budgetter. Samlet set vil DUT på service blive indarbejdet i budgettet ud fra tabel 5. Tabel 5. Fordeling efter foreslået håndtering kr Betinget bevilling Ikke realiseret potentiale Under +/- 100 t. kr LCP i alt (service) Samlet set beløber de eftergivne LCP-punkter sig til merudgifter på 0,694 mio. kr. i 2015 stigende til 0,951 mio. kr. De ikke realiserbare potentialer samt punkterne under +/- 100 t. kr. udgør tilsammen en merudgifter for kommunen på 691 t. kr. i 2015, 994 t. kr. i 2016 og 827 i 2017 og DUT vedr. overførselsudgifter vil indarbejdet ud fra tabel 6. Tabel 6. Fordeling af overførelsesudgifterne i henhold til den foreslåede håndtering kr Betinget bevilling Ikke realiseret potentiale Under +/- 100 t. kr LCP i alt (overførelser) Det ikke realiserede potentiale kan henføres til den tidligere nævnte LCP nr. 79 vedr. sygedagpengereformen. Det ikke realiserbare potentiale samt punkterne under +/- 100 t. kr. udgør tilsammen en merudgifter for kommunen på 8,8 mio. kr. i 2015, 8,7 mio. kr. i 2016 og 8,7 mio. kr. i 2017 og Der henvises i øvrigt til gennemgang i bilag 3. 7

8 1.2. Anlæg I økonomiaftalen er det aftalt, at kommunernes anlægsudgifter maksimalt må udgøre 17,5 mia. kr. I Økonomiaftalen for 2015 er det mellem Regeringen og KL aftalt, at kommunerne foretager en gensidig koordinering med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen, selvom der ikke er fastlagt et anlægsloft med sanktioner I 1. finansielle orientering blev det besluttet at arbejde efter en bruttoanlægsramme på 363 mio. kr. Som følge af en højere anlægsramme i økonomiaftalen end antaget i 1. finansielle orientering er der i budget 2015 blevet budgetlagt ned yderligere 22 mio. kr. til en pulje til håndtering af overførsler fra budget Dermed er den budgetlagte bruttoanlægsramme i 2015 på 385 mio. kr. I overslagsårene fastholdes dog en bruttoramme 363 mio. kr. Tabel 7. Brutto- og nettoanlægsniveauet i 2. finansielle orientering / direktionens anlægsplan Mio. kr., løbende priser Anlægsudgifter Anlæg, klima Anlæg, ældrebolig Anlægsindtægter P/L regulering Deponering og indskud Nettoanlæg i alt Heraf lånefinansieres Nettoanlægsudgifter efter lån Ledig låneramme Lånoptagelse Ligesom i budget 2014 er der i 2. finansielle orientering ikke budgetlagt med lånoptagelse på byfornyelse eller ESCO. Klimainvesteringer afholdt på forsyningsområdet bliver lånefinansieret. Derudover vil der fortsat blive budgetlagt med lånoptagelse til boligdelen på ældreboliger, idet finansieringen af disse sker med særlige lån som tilbagebetales af beboerne Indtægtssiden Den 2. finansielle orientering er baseret på statsgaranti i 2015 samt selvbudgettering i overslagsårene Kommunens eget skøn (selvbudgettering) er baseret på specifikke vækstrater og egen befolkningsprognose. Der er lavere skatteindtægter i 8

9 2015 i 2. finansielle orientering end i 1. finansielle orientering. Ved valg af statsgaranti er udligningsgevinsten dog markant større i 2. finansielle orientering end de lavere skatteindtægter, hvorved statsgaranti er mest fordelagtig for kommunen. Inden budgetvedtagelse forelægges særskilt notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering, som bl.a. inddrager regeringens seneste vækstskøn fra økonomisk redegørelse i august Indtægtssiden - skatteskøn Skatteskønnet er som nævnt baseret på statsgaranti. I forhold til 1. finansielle orientering) er der på nuværende tidspunkt tale om netto mindreindtægter på 484,6 mio. kr. i perioden Heraf kan 455 mio. kr. af mindreindtægten henføres til et lavere skøn for væksten i indkomstskat i hele perioden Merindtægt på 9,6 mio. kr. i 2015 skyldes et højere skøn for selskabsskatteprovenu. I overslagsårene er der modsat skønnet mindreindtægter på 3,9 mio. kr. samlet. - Mindreindtægter på 35,5 mio. kr. skyldes ændringer vedr. opjusterede skøn for væksten i grundskyld og anden skat på fast ejendom. Skatteskønnet er beskrevet nærmere i bilag Indtægtssiden tilskud og udligning Indtægtssiden vedr. tilskud og udligning er ligeledes baseret på statsgaranti i Samlet er der i forhold til 1. finansielle orientering tale om merindtægter på 454 mio. kr. i perioden Eftersom statsgarantien nu er udmeldt, kan usikkerhed på 20 mio. kr. vedr. indtægter i 2015 nu nedskrives til nul. Endvidere er usikkerhedspuljen vedr. indtægter i overslagsårene nedjusteret med henholdsvis 20, 45 og 70 mio. kr. Det betyder, at der trods kraftig reduktion fastholdes en usikkerhedspulje vedr. indtægter på 30 mio. kr. hvert år i perioden af følgende årsager: - Usikkerhed om lavere fremtidig vækst på landsplan. - Usikkerhed om lavere befolkningsvækst end forudsagt i befolkningsprognosen. - Usikkerhed om konsekvenserne af kommende reform af beskæftigelsesindsatserne vedr. refusionsomlægning og evt. også en udligningsreform. Usikkerhedspuljen er reduceret med 155 mio. kr. i forhold til 1. finansielle orientering og blev også reduceret med 40 mio. kr. fra Budget 2014 til 1. finansielle orientering. Det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt en usikkerhedspulje på årligt 30 mio. kr. fra

10 18 er tilstrækkelig, men af hensyn til de samlede nøgletal og risikoen for at være for tilbageholdende, foreslås en usikkerhedspulje på 30 mio. kr. i hvert af årene Bloktilskud mv. Det bloktilskud, som kommunen får fra staten, reguleres bl.a. via balancetilskuddet, hvor kommunerne samlet set kompenseres for forskellen mellem skatteindtægter og de strukturelt bestemte udgifter. Samlet har kommunerne oplevet en forbedring af balancetilskuddet til 2. finansielle orientering på 4,1 mia. kr., da kommunerne nu kun får trukket 4,6 mia. kr. mod 8,7 mia. kr. i 1. finansielle orientering. For det samlede bloktilskud betyder det for Frederiksberg en forbedring på 76 mio. kr. i 2015 siden 1. finansielle orientering. Derudover er der afsat et ekstraordinært tilskud på 2 mia. kr., hvoraf Frederiksbergs andel er 37 mio. kr. Der var også et ekstraordinært tilskud i budget 2013 og Skøn for tilskud og udligning er beskrevet nærmere i bilag 6. Tabel 8 Økonomiske nøgletal Nøgletal B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Drift (inkl. grundbidrag til Region Hovedstaden) Skatteskøn Ordinær drift før tilskud/udligning Skøn for tilskud og udligning (inkl. moms) Ordinær drift efter tilskud/udligning Renter Strukturel balance Nettoanlæg efter lånoptagelse I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Afdrag og finansforskydninger Skattefinansieret område i alt Brugerfinansieret område i alt Balance, der udlignes over kassen Kasse ultimo =udgifter, -=indtægter; dog modsat på kassen. Kassebeholdningen er en beholdning, ikke en udgift 10

Bilag 1 - Resumé. 2. finansiel orientering om budget 2012

Bilag 1 - Resumé. 2. finansiel orientering om budget 2012 Bilag 1 - Resumé 2. finansiel orientering om budget 2012 11. august 2012 Sagsbehandler: ØA Dok.nr.: 2012/0062713 Økonomiafdelingen Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013

Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013 Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013 Resumé af 1. finansielle orientering 2. maj 2012 Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen 1. Baggrund Budgetproceduren i Frederiksberg Kommune indebærer, at der

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser.

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser. Bilag 3 4. juli 2014 Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 19. juni 2014 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører 2014-2018. I dette

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere