Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april Specialets titel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel"

Transkript

1 Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard Antal tegn: (uden mellemrum) Antal ord: (uden tekstbokse) UKLASSIFICERET

2 ABSTRACT. In 2006, two officers from the 727 Fighter Squadron (at Fighter Wing Skrydstrup), applied for a civilian coaching course. Discussing this issue two years later, the question arose; what made the officers from the 727 Fighter Squadron in 2006 apply for extra education in communication and leadership, when the military had been teaching alike issues for several years? Using Fairclough s critical discourse analysis model, the officers discourse and social practises are analysed. The discourse analysis reveals that a discourse paradox existed in which the officers were forced to compromise their own discourse. The analysis of the social practise reveals that a recent, major organisational restructuring of the Fighter Wing, had left the officers with an unclear understanding of what their main task was and how they should accomplish it. Furthermore, both the structure and the culture of the Fighter Wing, and especially of the Fighter Squadron, was changed radically, leaving the officers with very few guidelines and routines in their daily planning. Without sufficient skills to handle this complex situation, the officers ended up frustrated and unable to comply with their own terms of good leadership, which made them apply for a coaching practitioner. UKLASSIFICERET 2

3 RESUME. I 2006 ansøgte to officerer fra 727 fighter squadron om civil kompetenceuddannelse. Under en diskussion af Forsvarets kompetenceuddannelser, to år senere, rejser spørgsmålet sig; Hvad skabte behovet for ekstra uddannelse i ledelse og kommunikation blandt officererne i 727 Fighter Squadron i 2006, når Forsvaret har undervist i sådanne emner i adskillige år? Gennem interviews med de to officerer foretages en kvalitativ analyse af officerernes opgave- og ledelsesforståelse i forhold til deres sociale og diskursive praksis, efter Faircloughs kritiske diskursanalyse model. Forsvarets udvikling i perioden fra murens fald, i 1989, til officererne ansøgte om kompetenceuddannelse, i 2006, gennemgås med fokus på hvad dette betød for udviklingen af flyvevåbnets, og mere specifikt fighter wing Skrydstrup og 727 fighter squadron opgaver, og ledelsesgrundlag. Flyvevåbnets officersuddannelse og ledelsesgrundlag behandles med fokus på hvorledes dette havde formet officerernes handleberedskab. Forsvarets udvikling medførte blandt andet en større omstrukturering af fighter wing Skrydstrup i 2006, hvilket ændrede officerernes daglig på en række væsentlige punkter. Organisationsændringen medførte en opsplitning af medarbejderne fra 727 fighter squadron i flere forskellige, funktionelle dele af fighter wingens struktur, samtidig med at man tilføjede en ny personelfunktion i selve enheden. Dette betød reelt, at enhedens tidligere kultur forsvandt, hvilket gjorde, at der efterfølgende var behov for at opbygge en ny kultur, både i enheden og på fighter wingen. Organisationsændringen medførte desuden uigennemsigtighed i den daglige kommandostruktur, og meget energi endte derfor med at blive brugt på kortsigtede opgaveløsninger, til stor frustration for både officererne og medarbejderne. UKLASSIFICERET 3

4 I den nye organisation var opgaveformulering fra fighter wingen uklar, og der opstod som konsekvens heraf to forskellige ledelsesdiskurser. Dette efterlod officererne i et diskursivt spændingsfelt, som de ikke havde tilstrækkelige ledelsesmæssige redskaber til at håndtere. Officerernes ledelsesuddannelse og ledelsesmæssige erfaring, i forhold til flyvevåbnets tidligere formulerede værdigrundlag, havde ikke forberedt officererne tilstrækkeligt på at skulle håndtere samtidige, store omvæltninger i både strukturen, opgaven og kulturen. Som konsekvens af sammenfaldet af alle disse store ændringer i officerernes dagligdag, og officerernes oplevelse af, at de ikke havde tilstrækkeligt med ledelses- og kommunikationsmæssige værktøjer til at leve op til deres egen opfattelse af det at være gode ledere, førte situationen til, at officererne søgte om ekstra uddannelse i ledelse og kommunikation i UKLASSIFICERET 4

5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Motivation og relevans Emneformulering Teori Empiri Metode Afgrænsninger LEDELSES- OG ORGANISATIONSTEORI Faircloughs kritiske diskursanalyse Kulturteori Kultur og diskurs i Forsvaret FORSVARETS VERDENSBILLEDE Forsvarets opgaver Fra garnisonsforsvar Flyvevåbnet i krig fighter squadron opgaver Til reaktionsstyrkeforsvar Forsvarets ledelsesgrundlag Flyvevåbnets ledelsesgrundlag Flyvevåbnets værdigrundlag Flyvevåbnets MVV proces Flyvevåbnets ledelsesuddannelse OFFICERERNES VERDENSBILLEDE Konteksten Flyvestation Skrydstrup historik før strukturforandringen Fighter Wing Skrydstrup historik efter strukturforandringen INTERVIEWS Officerernes opgaveforståelse Officerernes ledelsesforståelse ANALYSE Officerernes diskursive praksis officerernes opgaveforståelse i forhold til Forsvarets formulerede opgaver Officerernes sociale praksis officerernes ledelsesforståelse i forhold til Forsvarets formulerede ledelsesgrundlag Officerernes ledelsesuddannelse og - erfaring KONKLUSION Perspektivering UKLASSIFICERET

6 BILAGSOVERSIGT: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: MVV folder Chef FTK, GM S. Ø. Nielsen, 01 aug. 2005, skrivelse til flyvevåbnets medarbejdere. Flyvestation Skrydstrup organisation før strukturforandringen. Fighter Wing Skrydstrup organisation efter strukturforandringen. Interviewguide. KILDER: - KN T. M. Kristensen / MET og PL M. Thomsen, som interviewpersoner. - Militær etik og ledelse i praksis, ved Katrine Nørgaard, Stefan Ring Thorbjørnsen og Vilhelm Holsting, Forsvarsakademiet Kommunikation, kultur og etik, Ole Thyssen, Handelshøjskolens forlag, Samfundsvidenskab i praksis, Introduktion til anvendt metode, Ole Riis, Hans Reitzels forlag, Det danske forsvar, Søren Nørby, Diskursanalyse som teori og metode, Marianne Winther Jørgensen. - Diverse Power point briefinger, FTK hjemmeside. - Wikipedia (baggrundsinformation om forfatteren Norman Fairclough). FORSIDEBILLEDE: Forsidebilledet er taget af specialets forfatter, under en hjemflyvning fra Spanien til Danmark, en søndag formiddag. Fly og piloter kommer fra 727 fighter squadron. Billedets relevans i forhold til specialet ligger i, at billedet er et snapshot af virkeligheden, hvor piloterne på billedet ikke får noget kvalitativt ud af weekendens missioner (transit til og fra Spanien), men til gengæld producerer kvantitet, i form af flyvetimer. UKLASSIFICERET

7 1. INDLEDNING 1.1. Motivation og relevans. Forsvaret (FSV) har i adskillige år undervist i ledelsesteori af forskellig slags, og har gennem grundlæggende, såvel som videregående uddannelser samt kurser af forskellig karakter, søgt at bibringe officerer på alle niveauer passende kompetencer til at kunne fungere som ledere i FSV. På Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP), hvor jeg har gjort tjeneste siden januar 2001, begyndte vi i 2006 at søge kompetenceuddannelse blandt civile tilbud. Medio 2006 formulerede den fungerende chef for 727 Fighter Squadron en bemærk- TEKSTBOKS 1 ning til en ansøgning fra en af hans officerer, til Forsvarets kompetencefond. Bemærkningen er vist i tekstboks 1. Søgningen efter disse uddannelser opstod i erkendelse af, at der eksisterede et behov for bedre at kunne håndtere enhedens daglige Planen er at KN efter forløbet: ledelsesopgaver, som f.eks. formidling af enhedens opgaver og ansvar, planer og ideer, forankring af ønskede arbejdsmetodikker og forventninger, samt videreformulering af virksomhedens -, og formulering af enhedens overordnede mission og vision. Alt sammen ledelsesmæssige aspekter, der således dækkede over en række forhold fra praktisk ledelse og kommunikation, til formulering af retningslinjer for enhedens daglige operationer. Resultatet blev, at tre officerer 1 fra 727 Fighter Squadron påbegyndte en 2-årig civil coachinguddannelse i foråret Allerede efter kort tid oplevede vi i enheden en positiv feedback på effekten af denne uddannelse, hvilket blandt andet gav sig til udtryk i form af medarbejdernes større tilfredshed med ledelsens opgaveformidling, samt deres generelle personelforvaltning. Kurset har til formål at give KN værktøjer til at blive en bedre leder. I vores MVV proces er der bl.a. lagt vægt på, at vi skal være bedre til at kommunikere, kunne sige til og fra på en god måde, kunne arbejde med - og håndtere stress, og vi skal kunne udvikle og udnytte vores primære ressource nemlig personellet bedre. Dette kursus er som skræddersyet til dette formål hvilket vedhæftede kursusbeskrivelse (udprint fra SDU hjemmeside) også vil vise. - Får coaching og ledelse som udviklingsværktøj - Kan skabe motivation hos medarbejderne i forhold til virksomhedens mål - Kan være en inspirerende samarbejdspartner for medarbejdere og lederkolleger på FWSKP såvel som resten af FSV, i forhold til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer og opgaver - Via samtaler kan skabe udvikling af medarbejderes/kollegers faglige og personlige kompetencer - Kan udvikle teams, og skabe stærke og brugbare resultater med disse - Kan skabe engagement og kraft i forhold til organisationens og teamets målsætninger Det er et ønske fra enheden, at vi ved at sende folk på sådanne kurser kan medvirke til at fremme MVV-effekten, og skabe gode, moderne ledere der kan håndtere en god, moderne struktur. 1 To kaptajner (KN) og en premierløjtnant (PL) UKLASSIFICERET 7

8 Det efterfølgende år ansøgte yderligere to officerer 2 om samme kompetenceuddannelsesforløb. Kendskabet til både uddannelsen og effekten heraf spredte sig gennem de involverede officerer til andre steder i FSV, og i 2008 er således mindst én officer fra flyvevåbnets taktiske kommando ( Flyver Taktisk Kommando - FTK) påbegyndt en tilsvarende kompetenceuddannelse, netop på baggrund af kendskabet til erfaringerne fra 727 Fighter Squadron Emneformulering. Godt to år senere, ultimo 2008, hvor jeg i en samtale med MJ Claus Holland ved FAK, diskuterer Forsvarets nyeste tiltag inden for kompetenceudvikling, kaldet; KURS 3, ser jeg parallellen til den to år gamle ansøgning. I løbet af diskussionen viser det sig, at tanken omkring kompetenceudvikling således er opstået flere steder i Forsvaret, tilsyneladende uafhængigt af hinanden. Det er dermed ikke kun Institut for Ledelse og Organisation, der har set behovet for at gøre en ekstra indsats for at kompetenceudvikle Forsvarets officerer, men man har også oplevet behovet ude i enhederne. Behovet har endog været så markant, at officererne af sig selv har følt sig motiverede til at søge kompetenceuddannelse blandt tilbuddene i den civile verden, som illustreret i tekstboks 1. Det faktum, at officererne tilsyneladende uafhængigt af Forsvarets uddannelsessystem er kommet dertil, hvor de direkte opsøger ekstra kompetenceuddannelse, medførte spørgsmålene omkring hvorfor det behov er opstået, hvorfor det er opstået på det aktuelle niveau (militært organisatorisk), og hvorfor det er opstået netop på det tidspunkt, altså i Formålet med denne opgave, er at formulere disse spørgsmål i en konkret problemstilling, og efterfølgende analysere den ved hjælp af relevant teori og empiri. Analysen skal frembringe en konklusion, som svarer på det / de spørgsmål jeg rejser i problemformuleringen, og hvis muligt skal opgaven ende med en perspektivering, der operationaliserer konklusionen i form af en beskrivelse af hvad Forsvaret evt. kan bruge konklusionen til. Det leder frem til opgavens problemformulering; Hvad skabte behovet for ekstra uddannelse i ledelse og kommunikation blandt officererne i 727 Fighter Squadron i 2006, når Forsvaret har undervist i sådanne emner i adskillige år? 2 En kaptajn (KN) og en premierløjtnant (PL). 3 KompetenceUdvikling ved Refleksion og Samtale. UKLASSIFICERET 8

9 1.3. Teori. Problemformuleringen antyder således, at officererne oplevede en ledelses- og kommunikationsmæssig manko i forhold til de opgaver og det ledelsesgrundlag Forsvaret stillede officererne overfor. Ved hjælp af forskellig teori vil jeg forsøge at forklare hvorfor, samt om muligt i hvilket omfang, disse mankoer kan være opstået. Tanken er, at mankoerne er opstået som følge af forskellige opfattelser mellem officerernes forståelse og Forsvarets formuleringer. For at belyse denne problematik, vil jeg tage udgangspunkt i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Socialkonstruktionisme tager udgangspunkt i den betragtning, at vores opfattelse af virkeligheden er en social konstruktion, som formes gennem den måde vi taler om tingene på. Det vil sige, at både det sprog vi bruger, og den måde vi bruger det på, medvirker til at konstruere vores virkelighed. Den socialkonstruktionistiske teori behandler derved hvorledes forskellige virkeligheder, eller verdensbilleder, kan opstå i en given kontekst. I forhold til opgavens problemformulering vil jeg derfor anvende det socialkonstruktionistiske perspektiv til at forklare, hvorledes der kan opstå forskelle i hvordan Forsvaret forstår og formulerer god ledelse, og hvordan officererne forstår og udøver god ledelse. Forskellen i disse to opfattelser af god ledelse, kan således i den givne kontekst have medført at der blandt officererne opstod et behov for ekstra uddannelse. Den teoretiske indgangsvinkel til behandlingen af problemformuleringen, indebærer derved et behov for at analysere diskursive og sociale sammenhænge, hvilket lægger op til anvendelse af diskursanalyse som analysemodel. Der findes flere typer af diskursanalyse, der hver især kan anvendes på forskellige sociale områder i mange forskellige typer af undersøgelser, men som har det til fælles, at de som hovedtræk analyserer mønstre i diskurser 4. Blandt disse diskursanalyser findes Norman Faircloughs 5 kritiske diskursanalyse. Det centrale formål med den kritiske diskursanalyse er at kortlægge forbindelserne mellem sprogbrug og social praksis, eller 4 Som formuleret i Marianne Winther Jørgensens bog Diskursanalyse som teori og metode, kapitel 1, side 9. 5 Norman Fairclough (1941-) er brite og uddannet inden for lingvistik ved University Of London. Fairclough har siden 1980 erne udviklet en diskursanalytisk tilgang kaldet kritisk diskursanalyse. Ref.: Wikipedia. UKLASSIFICERET 9

10 formuleret lidt mere elegant; at vise forbindelserne mellem diskursive praksisser og bredere sociale og kulturelle udviklinger og strukturer 6. Da formålet er at klarlægge, hvad det var ved officerernes hverdag, der gjorde, at de oplevede et behov for ekstra uddannelse, skal analysen således bruges til at fokusere på forholdet mellem Forsvarets formulerede god ledelse og officerernes opfattelse af samme, i (forhold til) deres sociale praksis. Fairclough opstiller i sin kritiske diskursanalyse netop en model for diskurs i social praksis. Modellen er vist i figur 1.1 I forhold til modellen, kan opgaven beskrives således; SOCIAL PRAKSIS Tekstproduktion TEKST Tekstkonsumption DISKURSIV PRAKSIS Fig. 1.1 Faircloughs tre-dimensionelle model for kritisk diskursanalyse. i området TEKST findes Forsvarets formulerede opgaver og ledelsesgrundlag, og i området SOCIAL PRAKSIS findes officerernes praktiske ledelseskontekst, deres hverdag. Relationerne mellem teksterne og den sociale praksis medieres af den diskursive praksis, og det er således i analysen af disse, jeg vil søge efter de forskelle i ledelsesopfattelsen, der medførte at officererne oplevede et behov for ekstra uddannelse. I analysen af den diskursive praksis, vil jeg fokusere på de diskurstyper jeg kan identificere ud fra analysen af henholdsvis Forsvarets og officerernes diskursive praksisser 7. Jeg vil efterfølgende belyse hvorvidt der imellem disse diskurstyper er tale om en diskursiv reproduktion eller forandring, hvilket naturligt leder til analysen af den sociale praksis. I analysen af den sociale praksis er der to aspekter, der gør sig gældende. Det ene aspekt handler om afdækningen af relationerne mellem den diskursive praksis og den diskursorden den indgår i, og det andet aspekt handler om afdækningen af de sociale 6 Diskursanalyse som teori og metode side 89, hvor Faircloughs analyse af diskursiv praksis i en institution diskuteres. 7 Gennem analyse af Forsvarets tekstproduktion (opgaver og ledelsesgrundlag) og officerernes tekstkonsumption (forståelse af de formulerede opgaver og ledelsesgrundlag). UKLASSIFICERET 10

11 TEKSTBOKS 2 Formålet er, at klarlægge, hvad det var ved officerernes hverdag, der gjorde, at de oplevede et behov for ekstra uddannelse. kulturelle relationer og strukturer, der sammen skaber rammen for den diskursive praksis 8. Analysen vil derfor behandle i hvilket omfang de sociale og kulturelle relationer og strukturer påvirkede, og påvirkedes af, den diskursive praksis, samt hvorledes forholdet var mellem den diskursive praksis og den overordnede diskursorden. Jeg kan også formulere det som; Hvordan påvirkede dagligdagen officerernes opgaveforståelse og omvendt?, og hermed klarlægge hvad der gjorde, at officererne i 727 fighter squadron oplevede et behov for at søge om ekstra uddannelse, i Som anført i Diskursanalyse som teori og metode 9, har jeg brug for at supplere analysen af de ikke-diskursive aspekter med teori, der diskuterer emner som for eksempel sociologi eller kultur. Jeg vil her anvende Ole Thyssens beskrivelse af kulturelle skemaer og temaer, samt hans skelnen mellem intuitiv og refleksiv kultur. Teorien giver mulighed for dels at forklare diskursforskellen mellem Forsvarets og officerernes diskurser, på baggrund af kulturelle skemaer og temaer, og dels at forklare hvordan forskellige typer af kulturer håndterer forandringer, afhængig af kulturernes erfaringsniveau. Som supplement til det teoretiske grundlag, vil jeg fremdrage pointer fra bogen Militær etik og ledelse i praksis 10, der operationaliserer forskellige teorier om diskurs og kultur gennem praktiske eksempler fra Forsvarets hverdag. Formålet med at anvende beskrivelserne i denne bog er, dels underbygge min analyse ved at drage paralleller til tilsvarende, kendte situationer andre steder i Forsvaret, og dels at have et sammenligningsgrundlag for hvorvidt min analyse kommer tilstrækkeligt i både dybden og bredden i forhold til de ovenstående kritikpunkter til selve analysemodellen, som gennemgås i afsnit Som formuleret i Diskursanalyse som teori og metode, kapitel 3, side 82 og side Jf. Diskursanalyse som teori og metode, kapitel 3, side 98, kan disse spørgsmål ikke forklares med diskursanalyse som Fairclough definerer den, men skal suppleres med teori, der diskuterer emner som for eksempel sociologi eller kultur. Denne pointe er også nævnt i samme kapitel, side Katrine Nørgaard, Stefan Ring Thorbjørnsen og Vilhelm Holsting, Forsvarsakademiet UKLASSIFICERET 11

12 1.4. Empiri. Forsvarets verdensbillede findes ved at belyse empiri om udviklingen af Forsvarets opgaver og ledelsesgrundlag, med fokus på flyvevåbnet, og officerernes verdensbillede findes ved at interviewe de implicerede officerer. Desuden bliver det nødvendigt at skitsere rammen omkring officerernes verdensbillede, altså officerernes daglige kontekst, således at læseren får mulighed for at forstå officerernes kommentarer i forhold til denne. Ovenstående betragtninger omkring hvilken teori og empiri jeg ønsker at behandle på baggrund af problemformuleringen, leder frem til nedenstående valg af metode Metode. Metoden er kvalitativt interview og diskursanalyse. For at kunne belyse officerernes verdensbillede, vil jeg interviewe de to officerer, der søgte om kompetenceuddannelse i 2006, og efterfølgende foretage en kvalitativ analyse af disse interviews. Som del af mit empiriske grundlag har jeg valgt at lave interviews med to af de tre officerer fra 727 Fighter Squadron, der i 2006 ansøgte om kompetenceuddannelse. Da jeg selv er den tredje af disse officerer, ligger jeg selvfølgelig under for de betragtninger der er beskrevet i Diskursanalyse som teori og metode under afsnittet om forskerens rolle 11. Jeg er opmærksom på denne problematik, og vil søge at antage en antropologisk position. Først og fremmest vil jeg, så godt som muligt, prøve at undgå at påvirke interviewet. Interviewpersonerne, respondenterne, er mine kolleger fra det tidspunkt undersøgelsen drejer sig om, og der er derfor behov for, at jeg er opmærksom på ikke at påvirke deres svar, herunder også at undgå den såkaldte interviewer-effekt 12. Selve interviewet vil tage udgangspunkt i en række planlagte spørgsmål, og vil foregå som en kombination af samtale og skriftlig besvarelse. Den indledende samtale tjener til at sikre min forståelse af samtalepartnerens sprog, og samtidig giver det officererne mulighed for at komme tilbage til deres 2006-verdensbillede. Da jeg kun skal foretage to interviews, ønsker jeg at lave et åbent interview, og bevare så stor fleksibilitet både i spørgsmålene og svarmulighederne som muligt. 11 Kapitel 1, side Ole Riis Samfundsvidenskab i praksis, introduktion til anvendt metode, Hans Reitzels forlag, 2005, kapitel VI. UKLASSIFICERET 12

13 Man kan diskutere hvorvidt det er rimeligt blot at interviewe 2 personer, og herefter bruge disse resultater som argumentation for den større sammenhæng. I forhold til denne opgave giver det dog god mening, da problemformuleringen netop retter sig mod forholdene omkring disse to officerer, den kontekst i hvilken de befandt sig, samt den oplevelse netop de havde på netop det tidspunkt. Som argument kan man således anføre, at interviewene indhentes fra 2/3 af samtlige de officerer problemformuleringen specifikt retter sig imod, hvorved alle, mulige kilder behandles (når jeg selv udelukkes i min funktion af forskeren selv ). Behandlingen af materialet vil tage form af en kvalitativ analyse 13. I første omgang vil jeg, i kapitel 4 gennemgå og gruppere svarene fra interviewene i forhold til opgavens struktur, og i det efterfølgende kapitel vil jeg foretage selve analysen af interviewene. Analysen vil således fremstå alene i mine fortolkninger af informationerne. Da materialet vil være åbent for mange fortolkningsmuligheder, er der behov for at jeg er opmærksom på at begrunde mine fortolkninger i blandt andet den gennemgåede teori. Her er det dog ligeledes vigtigt, at jeg ikke presser en teoretisk facitliste ned over materialet 14. Efter at have afholdt de planlagte interview, og efterfølgende gennemgået de afgivne svar, erkendte jeg et behov for at stille nogle få, uddybende spørgsmål. Disse blev efterfølgende gennemført som et telefoninterview. Den anvendte interviewguide, inklusive de afgivne og transskriberede svar, er vedlagt opgaven som bilag Afgrænsninger. Opgaven afgrænses til at omhandle netop de 2 officerer, fra 727 fighter squadron der ansøgte om coachinguddannelsen i Da opgaven handler om hvad, der skabte behovet, og ikke hvorfor behovet opstod, ligger fokus mere på omstændighederne, altså den sociale praksis, end på officerernes ledelsesmæssige uddannelse, og jeg vil derfor blot overordnet behandle hvilke emner officererne har gennemgået i forbindelse med deres ledelsesuddannelse samt i hvor stor grad de her har haft med coaching at gøre. Tidsmæssigt begrænses opgaven til perioden fra officererne blev ansat i Forsvaret, til de ansøgte om ekstra uddannelse i Fokus afgrænses overordnet til at belyse 13 Samfundsvidenskab i praksis, kapitel VIII. 14 Ole Riis Samfundsvidenskab i praksis, introduktion til anvendt metode, Hans Reitzels forlag, 2005, kapitel VI. UKLASSIFICERET 13

14 udviklingen i Forsvarets opgaver og ledelsesgrundlag, og mere specifikt flyvevåbnets og især 727 fighter squadron opgaver. I forhold til officerernes hverdag, afgrænses opgaven til at omfatte faktorer fra officerernes faktorer med direkte relevans til deres opgaveløsning som officerer i funktionen af ledere, hvilket betyder, at faktorer som officerernes private, og sociologiske omstændigheder, eller overordnede faktorer for Forsvarets opgaveløsning som dansk sikkerhedspolitik eller Forsvarets berøring med det civile samfund, ikke behandles i analysen. Det vil desuden ikke være formålet at finde faktorer, der kan forklare hvorfor behovet ikke er opstået tidligere, og det vil heller ikke være formålet at undersøge hvorvidt behovet er opstået andre steder i Forsvaret. Tekstboks 3 præsenterer afgrænsningerne overordnet. TEKSTBOKS 3 Afgrænsning i tid: Perioden Afgrænsning i emneområder: Forsvarets opgaver; overordnet udvikling af disse med fokus på flyvevåbnets og især 727 fighter squadron opgaver, og officerernes forståelse af samme. Forsvarets ledelsesgrundlag; udviklingen af dette med fokus på flyvevåbnets ledelsesgrundlag, og officerernes forståelse af samme, herunder o Flyvevåbnets ledelsesuddannelse, og officerernes ledelseserfaringer. Tekstboks 4 viser hvilken opgavestruktur jeg efterfølgende vælger at anvende på baggrund af den valgte teori, empiri, metode og afgrænsninger. UKLASSIFICERET 14

15 TEKSTBOKS 4 KAPITEL 1: Opgavediskussion og problemformulering KAPITEL 3: FSV verdensbillede - Opgaver - Ledelsesgrundlag KAPITEL 2: Ledelses- og organisationsteori - Diskurs - Kultur - Kultur og diskurs i forsvaret KAPITEL 4: OFF verdensbillede - Kontekst - Interviews - Opgaveforståelse - Ledelsesforståelse KAPITEL 5: Analyse - Hvordan påvirkede dagligdagen officerernes opgaveforståelse og omvendt? KAPITEL 6: Konklusion og perspektivering - Hvad skabte behovet for ekstra uddannelse i ledelse og kommunikation blandt officererne i 727 Fighter Squadron i 2006, når Forsvaret har undervist i sådanne emner i adskillige år? 2. LEDELSES- OG ORGANISATIONSTEORI 2.1. Faircloughs kritiske diskursanalyse. I dette afsnit behandler jeg teorien om diskurs og diskursanalyse lidt dybere end i kapitel 1, hvor Faircloughs kritiske diskursanalyse blot er beskrevet overordnet i forhold til valg af metode 15. I afsnittet beskriver jeg således Faircloughs diskursteori og analysemodel som grundlag for den efterfølgende analyse af empirien. Teorien skal søge at belyse, hvordan forskelle i Forsvarets og officerernes diskurser medførte, at der blandt officererne opstod et behov for at søge ekstra uddannelse, og analysemodellen skal tjene som grundlag for den endelige analyse af både den sociale og den diskursive praksis. Faircloughs kritiske diskursanalysemodel tager udgangspunkt i, at en kommunikativ begivenhed indeholder de tre dimensioner: 15 I afsnittet tager jeg generelt udgangspunkt i, og benytter betragtninger fra Marianne Winther Jørgensens bog Diskursanalyse som teori og metode. Hvor der forekommer tekstnær referering, markerer jeg det med reference til det aktuelle sidetal i bogen. UKLASSIFICERET 15

16 Tekst. Diskursiv praksis. Social praksis. En kommunikativ begivenhed kan være en artikel i et medie, et møde, en sms, en mail, en vejledning eller selvfølgelig en samtale. Selve teksten udgøres af den lingvistiske modulering af den kommunikative begivenhed. Det vil sige ordvalg, grammatisk fremstilling etc., som medvirker til at konstruere diskursen. Fairclough definerer diskurs som en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv. 16 Denne formulering inkluderer både hvad man taler om, måden man taler om det på, samt i hvilken kontekst man taler om det. Eksempelvis taler man om en lægediskurs, en forskerdiskurs eller en politisk diskurs. Pointen er her blandt andet, at en diskurs ændrer mening, hvis den anvendes ude af konteksten, eller hvis den bibeholdes og konteksten ændres. I Faircloughs syn på diskurs er det forbindelsen mellem teksten og de samfundsmæssige og kulturelle processer og strukturer, der dels former og dels formes af teksten. Fairclough anser således diskursen som værende både konstitueret og konstituerende. Der findes forskellige typer af diskurs, og hvis man forestiller sig en mængde af forskellige diskurstyper, inden for en given social institution, taler Fairclough om en samlet diskursorden. En sådan diskursorden kunne være Forsvarets diskursorden. Inden for en given diskursorden anvendes forskellige diskursive praksisser i de forskellige diskursive systemer, som ordenen består af. De diskursive systemer består igen af diskurser og genrer, hvor genren er en sprogbrug, der er forbundet med og konstituerer en del af en bestemt social praksis. Hér er det, at overgangen mellem den diskursive praksis og den sociale praksis udviskes, og man kan se, at den diskursive praksis udgør en del af den bredere sociale praksis. Af hensyn til min senere opgaveanalyse, er der således behov for at trække grænsen lidt skarpere op, hvilket jeg forsøger at gøre med illustrationen i figur Diskursanalyse som teori og metode, side 79. UKLASSIFICERET 16

17 Tekst Diskur siv praksis Diskursiv praksis Social praksis Social praksis Én diskurstype En anden diskurstype Overordnet diskursorden Figur 2.1. Faircloughs model for kritisk diskursanalyse i forhold til diskursorden og type. Figuren viser hvorledes forskellige diskurstyper, med dertil hørende forskellige diskursive - og sociale praksisser, kan dække forskellige områder inden for den samme diskursorden. Overlappet i Tuborgen skal illustrere hvorledes en given tekst, formuleret inden for en given diskursorden, ser forskellig ud fra den ene til den anden diskurstype. Gennem pointen om at diskursen er både konstitueret og konstituerende, fremdrager Fairclough altså, at i en given diskursorden former selve diskursen dele af den sociale praksis, og omvendt. En anden del af den sociale praksis udgøres af ikke-diskursive elementer, som kan analyseres ved hjælp af sociologisk teori 17 og kulturteori 18. Ikke diskursive praksisser er for eksempel den fysiske praksis, der indgår i bygningen af en bro 19. Den diskursive praksis udgør krydsfeltet mellem teksten og den sociale praksis. Det er her teksten henholdsvis formuleres af afsenderen, og fortolkes af modtageren. Man kan sige, at analysen af den diskursive praksis vil vise om der finder en diskursiv reproduktion sted, altså om teksten modtages på samme måde som den blev afsendt, eller om der TEKSTBOKS 5 Jo større afstand mellem Forsvarets (ledelsens) og officerernes sociale praksisser, jo større afstand synes der logisk at kunne være mellem deres diskursive praksisser, eller forståelse af teksten. 17 Jævnfør afsnit 1.6 Afgrænsninger, vil jeg i opgaven ikke analysere sociologiske faktorer. Den sociale praksis analyseres således gennem kultur- og diskursanalyse. 18 Tanken er her, at kulturen i organisationen (enheden) har indflydelse på hvilke diskurstyper medarbejderne trækker på. I afsnit 2.2. gennemgås derfor kulturteori, og i afsnit 2.3. samles teorierne i et Forsvarsperspektiv. 19 Diskursanalyse som teori og metode, 5. oplag 2006, side 77. UKLASSIFICERET 17

18 finder en forandring sted, altså om teksten modtages anderledes end den blev afsendt. Det er netop i den diskursive praksis, at tekster former og formes af den sociale praksis, og som grundlæggende forklaring på hvorfor en forandring kan risikere at finde sted i dette felt gælder, at både afsenderen og modtageren kommer fra en given social praksis, hvor netop hans/hendes diskursive praksis har medvirket til at formulere den aktuelle tekst. Figur 2.1 illustrerer i nogen grad denne sammenhæng, og meningen er grundlæggende, at jo større afstand mellem de sociale praksisser, jo større afstand synes det logisk der kan være mellem de diskursive praksisser, - teksten værende det aktuelle bindeled. Se tekstboks 5. Faircloughs kritiske diskursanalyse præsenterer hermed muligheden for at forklare forskellene mellem givne diskurssystemer, inden for en given diskursorden (eksempelvis Forsvarets diskursorden) ud fra forskellene i den ikke-diskursive del af den sociale praksis, for eksempel kulturen. Som udgangspunkt for opgavens analyse, hvor jeg vil beskæftige mig med den sociale praksis som helhed, er der behov for at jeg kommer med et par grundlæggende betragtninger vedrørende hvordan jeg ser sammenhængen mellem den sociale praksis, den diskursive praksis, og kulturen. På baggrund af ovenstående beskrivelse af den kritiske diskursanalyse, er mit udgangspunkt, at den sociale praksis består af en diskursiv praksis, og en ikke-diskursiv praksis. Den ikke-diskursive del af den sociale praksis består af flere dele, for eksempel kulturen. Kulturen i sig selv kan ganske vist også siges at være diskursiv 20, men i forhold til denne opgave, hvor det i større grad er den praktiske kultur jeg ønsker at belyse, altså hvordan kulturen påvirkede og påvirkedes af omstændighederne, placerer jeg den analytisk i modellen på den ikke-diskursive side af den sociale praksis. I forhold til analysens hovedformål, der er at analysere sociale og kulturelle relationer og strukturer udgøres disse sociale relationer og strukturer i denne opgave af for eksempel organisatoriske forhold, indgår som en del af analysens sociale praksis. Herved kan ændringen af de organisatoriske forhold (strukturændringen) på fighter wing Skrydstrup inddrages i analysen af den ikke-diskursive del af den sociale praksis. Det betyder, at jeg i analysen af den ikke-diskursive del af den sociale praksis kan betragte de to faktorer; kulturen og strukturen (organisationen). 20 Man siger, forstår og taler om ting blandt andet på baggrund af sin kultur, og kulturen kommer herved også til udtryk i den diskursive praksis, for eksempel i historier eller heraldiske mærker. UKLASSIFICERET 18

19 I forhold til denne opgave og de tidligere anvendte betegnelser; Forsvarets verdensbillede og Officerernes TEKSTBOKS 6 verdensbillede, kan man således Forsvarets verdensbillede -> Ledelsens diskurssystem Officerernes verdensbillede -> Officerernes diskurssystem omformulere disse til Ledelsens diskurssystem og Officerernes diskurssystem, hvorved forholdet mellem de to niveauers sociale og diskursive praksisser (kan) illustreres i figur 2.1. I bogen Diskursanalyse som teori og metode 21 anføres en række kritiske bemærkninger til den kritiske diskursanalyse generelt, og til Faircloughs tilgang specifikt. Af de væsentligste, i forhold til denne opgave, ser jeg pointen omkring uklarheden i opdeling mellem diskursanalysen og analysen af den sociale praksis. Grænsen mellem de to analyser trækkes ikke klart op, og det defineres ikke hvor meget social analyse der er nok. Det beskrives heller ikke hvilke teorier, der vil kunne beskrive de ikke-diskursive aspekter af den sociale praksis tilstrækkeligt 22, og endelig giver Fairclough ikke en præcis beskrivelse af hvor og hvordan det ikke-diskursive aspekt påvirker det diskursive. I forhold til opgaven, kommer ovenstående kritiske bemærkninger således til at handle om; hvornår det ikke-diskursive aspekt påvirker diskursen, hvor meget, samt hvor grænsen går mellem behovet for at analysere hver af disse dele, og hvornår det er analyse nok. Det ligger i kritikkens natur, at det næppe er muligt, at svare fuldstændigt på disse spørgsmål. Da jeg med opgaven søger at afklare, hvad der skabte behovet for ekstra uddannelse blandt officererne i 727 Fighter Squadron i 2006, og dette ikke defineres yderligere, anlægges dog tilpas rummelighed omkring disse grænsedragninger og målestoksforhold til, at en meget nøjagtig præcisering ikke vurderes nødvendig Kulturteori. Som anført i den kritiske diskursanalyse udgøres dele af den sociale praksis af ikkediskursive elementer, som kan analyseres ved hjælp af blandt andet kulturteori. I dette afsnit benytter jeg således Ole Thyssens kulturbegreb om kulturelle skemaer og temaer, 21 Siderne Jf. Diskursanalyse som teori og metode, kapitel 3, side 98, kan disse spørgsmål ikke forklares med diskursanalyse som Fairclough definerer den, men skal suppleres med teori, der diskuterer emner som for eksempel sociologi eller kultur. UKLASSIFICERET 19

20 samt hans skelnen mellem intuitiv og refleksiv kultur 23. Kulturteorien skal dels forklare, hvorledes officerernes kulturelle skemaer og temaer påvirkede diskursen, og dels forklare hvordan officererne tilpassede sig forandringer på baggrund af deres kulturtype, hvilket skal medvirke til at belyse hvordan kulturen påvirkede officerernes dagligdag. Som udgangspunkt er det svært at definere kultur eksakt, men i forhold til denne opgave er en sådan definition heller ikke afgørende. Det er kulturens indflydelse på den sociale praksis i organisationen, og ikke selve kulturens definition, der er interessant. I følge Thyssen kan kulturen grundlæggende betragtes som værende forudsætningsskabende for al kommunikation. Kulturen definerer forventninger, der gør det muligt for individet at definere sit jeg, og hermed verden i det hele taget. Forventningerne angiver hvorledes noget skal forstås, altså om det er rigtigt eller forkert, godt eller skidt, bedre eller dårligere (end noget andet, som igen skal forstås på den ene eller den anden måde), og det er gennem accepten og anvendelsen af disse skemaer, det bliver muligt for individet at forstå og definere sociale forventninger, og herved definere sig selv. Man kan sige, at hvis der ingen skemaer fandtes, ville der ingen kodning være for hvordan ting skulle forstås. Dette ville umuliggøre al kommunikation, fordi det ikke ville være muligt at forstå hvad kommunikationen handlede om, eller ikke handlede om. Eller at forstå hvordan den skulle forstås. Når dette paradoks krydres med den forståelse, at man ikke kan ikke-kommunikere, så bliver konstellationen af en verden uden skemaer, uden kultur, absurd. Med andre ord, så må der nødvendigvis altid være en kultur til stede i én eller anden form, enten som en kultur, eller som en ikke-kultur, bedre kendt som kaos. Kulturen skaber således en orden for hvordan kommunikationen skal forstås, hvad der giver mening, hvad der ikke giver mening, og hvilken mening det giver, det der giver mening. Kulturen udgør ikke selve sproget, men stiller de forbindelser til rådighed mellem sproget og sprogbrugen, der giver kommunikationen sin betydning. Sin mening. På denne måde styrer kulturen kriterierne for hvad der er meningsfuldt og relevant, og heri opstår kulturens temaer, som hvad vi snakker om. Kulturens valg af temaer og skemaer skaber en verden. Temaerne udgør de diskursive fikspunkter, der skaber ro, ved at definere øjeblikket. 23 Ole Thyssen, Kommunikation, kultur og etik, Handelshøjskolens forlag, UKLASSIFICERET 20

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre hvordan tales der om dem?

Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre hvordan tales der om dem? Masteruddannelse i Gerontologi Syddansk Universitet August 2006 Masterprojekt Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre hvordan tales der om dem? Spouses of frail and disabled elderly how are they spoken

Læs mere