HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE"

Transkript

1 HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE

2 Helhedsskolen vejen til en sammenhængende dag med undervisning, leg og læring for eleverne Befolkningens uddannelsesniveau er alfa og omega for den danske velstand, og det er i den forbindelse helt afgørende at ruste fremtidige generationer bedst muligt i den tiltagende internationale konkurrence om viden. Det forudsætter for det første et velfungerende uddannelsessystem, der løfter alle elever mest muligt på baggrund af det potentiale, som den enkelte har. For det andet forudsætter det et åbent syn på nye undervisningsmodeller, der fremmer dette mål. I det moderne samfund indgår de fleste børn i en dagligdag, hvor der pendles mellem forskellige miljøer og samværsformer. Barnets rolle i fællesskaber som familie, skole og fritidsordning er langt fra ens og skaber en opsplittet tilværelse, der mest af alt præges af en konstant navigering mellem disse kulturer. Flere undersøgelser bekræfter, at der er en række negative konsekvenser som følge af denne livsstil fra elevens indlæringsevne til dennes trivsel. Fra socialdemokratisk side har der længe været fokus på at skabe en mere sammenhængende dagligdag for det enkelte barn ved at danne en større balance mellem skole og fritidsordning. Over 80 pct. af alle børn i alderen 6-9 år benytter fritidsordninger efter skolens undervisning en andel der er stigende. 1 Det er dermed også langt de flest børn i vores samfund, som påvirkes af den eksisterende ubalance mellem skole- og fritidsmiljøet. Dette oplæg skal bidrage til debatten om, hvordan man i højere grad kan sammentænke skole, fritidsordning og foreningsliv til et fælles miljø, som kombinerer undervisning, leg, kreativitet og læring i en større helhed. Målet er, at alle børn lærer mere og bliver rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse 1 Svar på spørgsmål 177 (Alm. del),

3 Visionen om en helhedsskole har stadig bredere opbakning For Socialdemokraterne har helhedsskoletanken været på dagsordenen længe. I 2006 blev visionen om en helhedsskole indarbejdet i partiets principprogram for uddannelse Lyst til at lære - hele livet, og samme år blev der fremsat beslutningsforslag om kommunal frihed til at etablere helhedsskoler. I 2008 udkom rapporten 13 års uddannelse til alle fra partiets uddannelseskommission bestående af forskere, uddannelsesledere og aftagerorganisationer, der også anbefalede udvikling af helhedsskoler. I december 2009 stod S, SF, R og EL bag en forespørgselsdebat, hvor partiernes udkast til vedtagelse bl.a. slog fast, at lovgivningen skal ændres, så»kommuner selv kan beslutte, om de vil etablere helhedsskoler uden at skulle søge dispensation hos undervisningsministeren. Det forudsættes, at det fortsat er gratis at gå i folkeskolen. Der skal være muligheder for udvikling af læringsmiljøer, der reelt giver mulighed for undervisningsdifferentiering, så alle elever lærer mest muligt uanset social baggrund. Muligheden for samarbejde mellem skolen og fritidsordningen, det lokale foreningsliv, det lokale samfund og andre relevante aktører skal udvikles. De forskellige deltagere skal alle kunne bidrage til den enkelte elevs alsidige, faglige og sociale udvikling.«det er dog ikke kun oppositionen, som støtter forslaget om en helhedsskole Tidligere formand for KL, Erik Fabrin (V) har bl.a. bakket op om helhedsskolen, ligesom statsministeren ved Venstres sommergruppemøde i 2009 udtalte følgende:»jeg kan ikke forstå, hvorfor børn absolut skal have fri klokken et, og vi så skal have hele systemet med skolefritidsordninger og klubber ved siden af ( ) det er oplagt at tænke børnenes fritidsliv, klubber med mere med ind. Jeg går ikke ind for, at børnene skal være voksenstyret hele dagen, men det behøver ikke være så adskilt som i dag, hvor man enten er i skole eller har fri.«2 De positive tilkendegivelser har desværre ikke manifesteret sig i en konkret politisk støtte, når lejligheden har budt sig. Regeringen og Dansk Folkeparti har således stemt imod beslutningsforslag 2 Berlingske Tidende , side 1 2

4 om kommunal frihed til etablering af helhedsskoler, ligesom forespørgselsdebatten fra 2009 endte med, at den efterfølgende vedtagelse blev forkastet af de samme partier. Regeringens Velfærdskommission har anbefalet, at der bliver indført en heldagsskole for 6-9- årige, finansieret igennem en omlægning af børnefamilieydelsen. 3 Det kan hertil bemærkes, at Undervisningsministeriet har beregnet den samlede merudgift til 2,0 mia. kr., såfremt man ophæver den nuværende brugerbetaling for alle børn indskrevet i en kommunal SFO. 4 Endelig har forældrene også taget idéen til sig. Politiken offentliggjorde i 2009 en undersøgelse, hvor 64 pct. af de adspurgte forældre gav deres støtte til helhedsskolen. 5 Helhedsskole på forsøgsbasis Indtil videre har helhedsskolen kørt på forsøgsbasis, idet seks kommuner har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at oprette i alt tolv helhedsskoler. 6 Dispensationerne er imidlertid kun benyttet i integrationsmæssigt øjemed, hvor der er givet tre former for dispensation: Dispensation i forhold til at pædagoger kan have undervisningsansvar - elever fra 1. klasse skal som udgangspunkt modtage undervisning fra uddannede lærere. Dispensation fra bestemmelserne om betaling for skolefritidsordning. Dispensation til heldagsskoleforsøg i forhold til undervisningstimeloftet. Følgende skoler har modtaget dispensation til helhedsskolen Høje Tåstrup kommune Selsmoseskolen Odense kommune Abildgårskolen H.C. Andersen skolen Humlehaveskolen Århus kommune Søndervangskolen Tovhøjskolen Nordgårdsskolen (nedlagt i 2008) Københavns kommune Tingbjerg skole Hillerødgades Skole Klostervængets Skole Ishøj kommune Strandgårdskolen Esbjerg kommune Bakkeskolen Kilde: Svar på spørgsmål 316 (Alm. del), Velfærdskommissionen (kap. 6)- 4 Svar på spørgsmål 177 (Alm. del), Politiken: "Forældre: Ja tak til heldagsskole" Undervisningsministeriet behandler en ansøgning fra en syvende kommune om dispensation til oprettelse af helhedsskoler. 3

5 Tiden er moden til at arbejde for flere helhedsskoler Dette notat afspejler det meget brede ønske, der er for flere helhedsskoler i håb om, at der kan komme en konstruktiv debat også på det politiske niveau, så helhedsskoler nu for alvor bliver en del af den danske skolemodel. Notatet uddyber, hvilke muligheder helhedsskolerne giver for at tilbyde endnu bedre undervisning til alle elever. Her er overvejelser omkring den praktiske udformning heriblandt generelle fordele og ulemper, rammer for arbejdet, pædagogiske redskaber, ledelses- og personalemæssige målsætninger, civilsamfundet, idræts- og foreningslivets inddragelse samt nødvendigheden af mere forskning og udviklingsarbejde omkring helhedsskolerne. 4

6 Helhedsskolen en del af fremtidens folkeskole Derfor lærer eleverne mere i helhedsskolen: Fagligheden bliver styrket. Helhedsskolen giver bedre tid til fordybelse Der er flere forskellige læringsstile. Det primære fokus skal lægges på indlæring i kernefagene. Lærere, pædagoger og andre faggrupper supplerer hinanden med deres fagligheder. F.eks. gennem styrket klasseledelse, relationen til forældrene, gruppeprocessen samt omsorg og støtte til den enkelte elev i undervisningen. Integrationen bliver styrket, fordi også store elever med anden etnisk baggrund går i helhedsskole og er i et læringsmiljø hele dagen. Det har samtidig betydet, at flere mindre søskende med anden etnisk baggrund kommer i daginstitution, når de store søskende går i helhedsskolen. Der er et stort sikkerhedsnet, fordi der er større bredde i de voksnes faglige kompetencer, og de følges gennem hele dagen af få voksne i et tæt socialt fællesskab. Det er sjovt at gå i skole hele dagen med spændende undervisning, der giver eleverne lyst til at lære mere. Derfor skal oplevelser fylde meget i dagligdagen. Helhedsskolens rammer: En skole, der skal være attraktiv for alle elever i folkeskolen uanset social baggrund. Der skal være mulighed for helhedsskole på alle klassetrin (fra klasse). Helhedsskoledagen bør svare til ca. 8 lektioner hver dag for at kunne udnytte helhedsskolens samlede fordele bedst muligt i en sammenhængende skole/sfo-dag. Der skal være tæt samarbejde med lokale daginstitutioner om indskoling eller integration af daginstitution som del af helhedsskolen. Der skal være tæt samarbejde med lokale ungdomsskoler, klubber og foreningsliv om overbygningen eller integration af disse tilbud som del af helhedsskolen. Helhedsskolen bør bruges fuldt ud også med lange åbningstider herunder aftenåbent, hvor man kan benytte en kombination af skole, SFO og aftenklubber. Fokus på forældreinvolvering, idet disse inddrages i helhedsskolens aktiviteter ved at deltage i konkrete projekter med deres viden og erfaring. 5

7 Skolen skal indeholde fleksible moduler, så forældre f.eks. har mulighed for at hente børnene tidligere 1 gang om ugen ( Onsdags-modulet ). Der skal være en effektiv udnyttelse af lokaliteterne (så skolen f.eks. ikke står tom om eftermiddagen, mens SFO en står tom om formiddagen). Der bør være mindst to spor og gerne flere, så der bl.a. sikres linjefagsuddannede lærere i alle fag. Dette er især afgørende på overbygningen. Der bør være teamsamarbejde, som dækker hele dagen på tværs mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper. De fysiske rammer skal understøtte helhedsskolens opgaver, fx bevægelsesrum- og motionsområder, kantine/tekøkken, computerrum/trådløst netværk, grønne områder og værkstedsfaciliteter. Der bør være fleksibilitet i bygningerne/indretningen, så rummene kan udvikle sig over tid, fx foldedøre, storrum med skærme, putte-hjørner til de små, hænge-ud-steder til de store, fleksible grupperum, mobile møbler. Eksempler på pædagogiske redskaber: Eleverne skal kunne se sammenhængen mellem teori og praksis. Ture ud af huset i form af udeskoletid (f.eks. med fast udeskole-dag, samarbejde med naturcenter, virksomhedsbesøg, haveskole mv.). Lærernes og pædagogernes særlige interesser skal sættes i spil det vil sige emner og aktiviteter, som de brænder for (f.eks. skakspil, fodbold, cykelrytter mv.) Lektiecafeer i løbet af dagen, der samtidig understøtter forældrene ansvar for også at lave lektier med børnene og følge med i, hvad børnene laver hver dag i skolen. Undervisning på andre uddannelsesinstitutioner (f.eks. på erhvervsuddannelserne) som supplement til helhedsskolens undervisning. Sund mad hver dag fx morgenmad/frokost/frugt. Det kan fx være morgenmadsordning, så alle børn er mætte, når de starter dagen og frokost-fællesskaber, hvor man spiser sammen, taler sammen og laver mad og rydder op sammen. Idræt/motion bør fylde en stor del af ugens skema, da dette forbedrer indlæringsevnerne og den generelle sundhed betydeligt. Udvikle nye prøveformer, som også måler på elevernes helhedsskole-erfaringer (det kan være eksamen i de kreative fag samt idræt mv.). 6

8 Fællesskaber på tværs af alle alderstrin gennem fælles aktiviteter på helhedsskolen, der samtidig understøtter trivsel for alle. Fx fælles morgenmad, morgensamling og legepatruljer. Elever-hjæper-elever, hvor store elever hjælper de små elever også i undervisningssituationer sammen med lærerne. Det er godt med mentorordninger (f.eks. ved at tilknytte nogle unge fra de store klasser/gymnasiet/tekniske skole, som forpligter sig til at have løbende kontakt med eleverne). Ledelses- og personalemæssige mål: Der er brug for en lang forberedelsesproces ved oprettelsen af en helhedsskole. Det gælder ikke mindst i forhold til integreringen af arbejdsprocesser mellem forskellige faggrupper, varsling af forældre i skoledistriktet mv. Den politiske opbankning er essentiel for processen. De kommunale beslutningstagere skal følge projektet til dørs (selvom der måtte komme uforudsete udgifter, problemer med samarbejde mellem personalegrupper mv.). Underviserne bør søge stillingerne til en nyetableret helhedsskole, så det undervisere der har lyst til at arbejde i en helhedsskole, der ansættes og ikke nogle, der tvinges til at gå med. Afgørende med fælles pædagogisk platform for hver enkelt helhedsskole, der skal udarbejdes lokalt med ansvar for en helhedsskoles overordnede mål. Der skal være fokus på målstyring frem for processtyring. Helhedsskolen har frie rammer til at nå nogle veldefinerede mål. Der skal være en strategi for markedsføringen af helhedsskolen over for forældre, personale og lokalsamfund. Eleverne skal så vidt muligt ikke have vikarer, men højest 2-3 kontaktvoksne (f.eks. årgangsteams på tværs mellem lærere, pædagoger og andre undervisere), som følger dem i skoleforløbet. Børnene skal skabe et trygt forhold til nogle få voksne i dagligdagen i helhedsskolen dvs. at alle lærere og pædagoger deles om at være primærvoksne. Der bør være stor indflydelse hos de forskellige teams i forhold til den løbende undervisning, skemaplanlægning mv. Det gælder ligeledes med hensyn til målene for undervisning samt årsplanerne, selvstyre ved sygdom, vikarer mv. Planlagt fravær bør lærerteams selv dække i deres løbende organisering. Skoleledelsen skal have en anerkendt ledelsesuddannelse. 7

9 Personalet skal regelmæssigt tilbydes efteruddannelse, herunder intern efteruddannelse på skolerne, fx fælles kompetenceløft, fælles læringssyn blandt lærere, pædagoger og andre undervisere, teamsamarbejde, årsplaner og vejledning. Lærerne skal have mere fleksible arbejdstider, så der f.eks. er mulighed for at arbejde i helhedsskolens sommerferietilbud og klubben om eftermiddagen/aftenen. Civilsamfundet, idræts- og foreningslivet m.fl. som en del af helhedsskolen: Skolerne skal bestræbe sig på at inddrage eksterne ressourcer - det kan f.eks. være i forhold til frivillig arbejdskraft (lokale fodboldtrænere, karateundervisere, studerende, der er aktive i foreningslivet m.fl.). Det er vigtigt at være opsøgende i forhold til eksterne interesser. Det kan bl.a. medføre samarbejde med museer, teatre eller lokale foreninger om forskellige aktiviteter (fx betale den lokale musikskole for undervisningsforløb et antal timer om ugen på skolen eller uden for skolen.) Der skal etableres samarbejder med frivilligcentrene, studerende, pensionister og andre ressourcestærke personer i lokalområdet, der vil bidrage med deres viden og erfaring på helhedsskolerne. Fx gennem morfar -ordninger i undervisningen og studerende i lektiecafeer i skolen eller boligområdet. Det bør udvikles et tæt samarbejde med distriktsforvaltning, SSP m.fl., så børn med problemer kan hjælpes på et tidligt stadie. Forskning og udviklingsarbejde om helhedsskoler: Der skal etableres et videncenter om udvikling af helhedsskoler, ledelsesformer, pædagogisk-didaktiske forløb på tværs af faggrupper, styrket faglighed til mange forskellige elever i et helhedsperspektiv, læring i fællesskab med foreningsliv mv. Der skal etableres et forsknings- og udviklingssamarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og de enkelte skoler om helhedsskoler. Herunder tilknytning af erhvervs-ph.d ere direkte til skolerne. Lærer- og pædagogseminarierne skal i højere grad koordinere deres uddannelse vendt mod helhedsskoler. 8

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere