Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011"

Transkript

1 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen April 2008

2 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Flerårsaftalen skal sikre hurtig indsættelse af dømte, og en sikker og effektiv strafafsoning. De ansatte skal have en god og tidssvarende uddannelse, de skal have gode og sikre arbejdsforhold, og de bygnings- og sikkerhedsmæssige rammer skal være i orden. Der skal være gode muligheder for misbrugsbehandling, uddannelse og gradvis udslusning, så færrest mulige indsatte begår ny kriminalitet. II. Flerårsaftalens økonomiske rammer Til at videreføre styrkelsen af kriminalforsorgen og til at iværksætte en række nye initiativer tilføres kriminalforsorgen i perioden fra 2008 til 2011 i alt 1.271,6 mio. kr., heraf 206,6 mio. kr. til nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. Der investeres i aftaleperioden 200 mio. kr. i bygningsforbedringer, vedligeholdelse og ny teknologi mv. Kriminalforsorgens bevillinger Mio. kr Driftsbevilling 2.549, , , ,5 Anm.: Af den samlede bevilling til kriminalforsorgen i er 15,7 mio. kr. i 2008 og 19,7 mio. kr. årligt i finansieret i forbindelse med aftale om udmøntning af satspuljen for Satspuljebevillingen anvendes til et screeningsprojekt for psykisk syge og til videreførelse af Familiehuset Engelsborg mv. III. Initiativområder I det følgende beskrives udmøntningen af fleråraftalens enkelte initiativer, herunder målsætninger, operationalisering og milepæle. III. 1. Bedre uddannelse og arbejdsmiljø a. Uddannelse og rekruttering af personale Med henblik på at kunne rekruttere og fastholde uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen er det vigtigt, at medarbejderne får en god og en tidssvarende grunduddannelse, der matcher de krav, som stilles i dag, og at alle medarbejdere løbende får den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere skal der ske en styrkelse af lederne, således at de kan sikre en effektiv opgavevaretagelse og et godt arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. Revision af den nuværende grunduddannelse for fængselsfunktionærer, Kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte, Styrket lederudvælgelse og opprioritering af lederuddannelsen ved at: o revidere og udvikle de eksisterende ledelsesuddannelser o iværksætte lederevalueringer o etablere ledernetværk 2

3 2008 Grunduddannelsen Fastlægge indholdet af den nye grunduddannelse Tilrettelægge organiseringen af arbejde Planlægge afviklingen af den nuværende uddannelse Tilpasning af retningslinier for rekruttering og assessment Kompetenceudvikling Udvikle koncept for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Lederudvælgelse/lederuddannelse Påbegynde arbejdet med revision af lederudvælgelse Påbegynde arbejdet med revision af lederuddannelse Afprøve ledernetværk for de uniformerede afdelingsledere og souschefer i Storkøbenhavn Iværksætte lederevaluering 2009 Grunduddannelsen Udarbejde cirkulære og en ny uddannelsesordning Efteruddanne uddannelseskonsulenter og praktikvejledere Påbegynde den ny grunduddannelse Kompetenceudvikling Pilotteste konceptet Færdigudvikle/tilrette konceptet for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Påbegynde kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Revision af lederudvælgelse Revision af lederuddannelse Pilotteste ny lederudvælgelse og lederuddannelse Afprøve ledernetværk for lederne på Fyn Fortsætte lederevaluering 2010 Grunduddannelsen Gennemføre det første praktikforløb Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Implementere ny lederudvælgelse og lederuddannelse Iværksætte ledernetværk for ledere i Kriminalforsorgen Fortsætte lederevaluering 2011 Grunduddannelse Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Evaluere den nye lederudvælgelse og lederuddannelse samt ledernetværk Fortsættelse af lederevaluering 3

4 b. Forebyggelse af nedslidning og nedbringelse af sygefravær Der stilles høje krav til medarbejderne i Kriminalforsorgen, som er særligt udsatte for fysisk og psykisk nedslidning. Der er behov for en ekstra indsats, som sætter ind på flere fronter for at styrke arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. En reduktion af alenearbejde for uniformerede medarbejdere på udsatte steder ved at: o nedsætte en arbejdsgruppe, der kan samle eksisterende viden fra tjenestestederne om udbredelsen af alenearbejde o lokalisere en række arbejdsfunktioner, der er særligt udsatte ved alenearbejde, og o udarbejde en plan for reduktion af alenearbejdet Øget brug af supervision ved at: o udvikle et koncept for supervision på baggrund af de erfaringer, Kriminalforsorgen har gjort sig på området. Der skal være mulighed for at kunne differentiere indsatsen afhængigt af det givne tjenestesteds specifikke behov o afprøve konceptet ved 2 halvårsforløb på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel o iværksætte supervision Oprettelse og drift af en HR-enhed på centralt niveau, opdelt i henholdsvis en HR administrativenhed, som primært beskæftiger sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, og en HR og organisationsudviklingsenhed, som primært vil skulle søsætte nye strategiske initiativer inden for ledelses-, organisations- og HR-udvikling Alenearbejde Etablere en arbejdsgruppe vedrørende alenearbejde Indsamle viden om alenearbejde Udarbejde plan for reduktion af alenearbejde Supervision Udvikle koncept for supervision HR-enheder Ansætte medarbejdere i enhederne Udarbejde opgavebeskrivelser med tidsplaner for enhederne 2009 Alenearbejde Udmønte forslagene til reduktion af alenearbejde i institutionernes kontrakter Supervision Afprøve konceptet på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2010 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Supervision Etablere supervisionsforløb 4

5 HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2011 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Evaluering Supervision Fortsat supervision Evaluering HR-enhederne Arbejde med opgavebeskrivelserne Evaluering af arbejdet og organiseringen III. 2. Styrket sikkerhed a. Underretningssystem og overfaldsalarmer Den fysiske sikkerhed i fængsler og arresthuse er skærpet ved opsætning af net og hegn, metaldetektorer og bagagescannere. Der er dog behov for fortsat fokus på personalets sikkerhed, så den positive udvikling i retning af færre tilfælde af vold og trusler mod personalet kan fastholdes og forstærkes. Anskaffelse af et it-understøttet underretningssystem til indsamling og strukturering af oplysninger på bestemte grupper af indsatte, Anskaffelse af personoverfaldsalarmer med ægte lokation Underretningssystem Fastlægge retningslinier for opbygningen og anvendelsen af underretningssystemet Kravspecifikation vedrørende IT-systemets opbygning og valg af leverandør Fastlægge hvilke data, der skal overføres fra andre systemer til underretningssystemet Kravspecifikation af de oplysninger, der skal trækkes fra Klientsystemet Personoverfaldsalarmer Udarbejde projektplan Udarbejde kravspecifikation Iværksætte udbud Underretningssystem Etablering af systemet En gradvis udbygning af systemet Personoverfaldsalarmer Afslutte udbud Etablere alarmer i arresthusene 5

6 Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i arresthusene Etablere alarmer i fængslerne Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i fængslerne Afslutte og evaluere projektet b. Sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel mv. Kriminalforsorgen har i de seneste år fået nye kategorier af indsatte såsom krigsforbrydere, terrordømte og andre særligt belastede kriminelle. For at forhindre undvigelser og for at sikre orden og konsekvens i fængslerne er det nødvendigt, at særligt farlige eller negativt styrende arrestanter og dømte kan anbringes i særlige afdelinger med et højt sikkerhedsniveau. Etablering af 12 sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel Opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne 2008 Udarbejde projektplan og kravspecifikation for 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Udarbejde udbud Udarbejde plan for opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger 2009 Etablere og ibrugtage de 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Opjustere og ensrette sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger c. Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering Ifølge straffuldbyrdelsesloven og De Europæiske Fængselsregler har indsatte ret til at deltage i gudstjenester med en præst eller lignende fra eget trossamfund. Imamer, der virker i fængslerne, skal godkendes. Godkendelsen skal sikre de nødvendige danskfærdigheder, kendskab til kriminalforsorgen og viden om og indsigt i danske samfundsforhold. Vedkommendes holdninger til kriminalforsorgens arbejde skal vurderes, og der skal foretages en egentlig sikkerhedsvurdering i ethvert tilfælde. Gejstlige handlinger skal foregå på dansk, med mindre særlige forhold tilsiger noget andet, og personalet skal have mulighed for at følge med i de religiøse handlinger. Dette skal ske ved at: Etablere en grundig godkendelsesprocedure af imamer Overvågning af den gejstlige betjening dels ved personale, dels ved evt. optagelse af gejstlige handlinger, hvis det skønnes nødvendigt f.eks. med henblik på oversættelse. 6

7 2008 Indhente eventuelle erfaringer fra udlandet Udarbejde godkendelsesprocedure og metode til overvågning af den gejstlige betjening 2009 Implementere godkendelsesprocedure og overvågning i alle de berørte fængsler og arresthuse 2010 Erfaringsopsamling og vurdering af behov for tilpasning af godkendelsesprocedure og metode til overvågning 2011 Eventuelle tilpasninger III. 3. Uddannelse, udslusning og behandling a. Uddannelse og udslusning af indsatte Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, med den nødvendige kontrol og sikkerhed, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. For at begge led i hovedopgaven kan opfyldes effektivt, er det nødvendigt, at de indsatte kan tilbydes relevant uddannelse under afsoningen, og at der allerede tidligt i forløbet kan etableres et smidigt og velfungerende samarbejde med den indsattes hjemkommune, så et sammenhængende uddannelses- og udslusningsforløb kan planlægges uden risiko for, at det efterfølgende må afbrydes som følge af praktiske forhindringer og økonomiske eller administrative barrierer. Etablering af sikrede PC-netværk til indsatte i særlige undervisningslokaliteter fordelt på åbne og lukkede fængsler samt arresthuse som: o Har styret og overvåget adgang til internettet og central styring af udvalgte uddannelsesinstitutioners fjernundervisningstilbud o Ingen mulighed har for lokal lagring af data eller tilslutning af egne enheder o Logger alle transaktioner, ligesom der gennemføres stikprøvevis kontrol af loggen Fortsættelse af det igangværende pilotprojekt God løsladelse, som ledes af Servicestyrelsen, hvor: o Kriminalforsorgen iværksætter et udredningsarbejde med inddragelse af alle relevante aktører o Kortlægger de væsentligste barrierer i det nuværende samarbejde med kommunerne o Udarbejder forslag til, hvordan barriererne kan fjernes - et katalog med anbefalinger til det gode løsladelsesarbejde. Iværksættelse af et udredningsarbejde af den nugældende beskæftigelsesbekendtgørelse 2008 PC-netværk til indsatte Afdække undervisningsbehovet i de forskellige institutionstyper Udarbejde kravspecifikation Gennemgå og eventuelt tilpasse regelgrundlaget 7

8 God løsladelse Udarbejde katalog med anbefalinger af gode samarbejdsmetoder Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Gennemgang og eventuel tilpasning af regelgrundlaget, så det ikke unødigt modvirker indsattes valg af uddannelse frem for beskæftigelse 2009 PC-netværk til indsatte Etablere den centrale serverinstallation Gennemføre sikkerhedstest ved eksternt konsulentfirma Gennemføre pilotprojekt på udvalgt tjenestested God løsladelse Udarbejde plan for implementering af anbefalingerne vedr. gode samarbejdsmetoder Kortlægge barrierer i samarbejdet Udarbejde plan for fjernelse af barrierer Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Implementere eventuelle regeltilpasninger 2010 PC-netværk til indsatte Implementere b. Bedre dokumentation og evaluering af behandlingsindsatsen Antallet af forskellige behandlingsprogrammer i kriminalforsorgen er i de senere år udvidet ganske betragteligt, herunder ikke mindst som led i indførelsen af behandlingsgarantien for alkohol- og stofmisbrugere i fængslerne. Som følge heraf er behovet for en effektiv, central dokumentation og evaluering af de enkelte programmer tilsvarende vokset. Effektmålinger skal supplere akkrediteringsordningen og sikre, at ressourcerne på behandlingsområdet anvendes der, hvor de gør mest gavn. Etablering af en centralt placeret dokumentations- og evalueringsenhed Fastlægge kvalifikationsprofil for dokumentations- og evalueringsenhed i forhold til evalueringsbehov i aftaleperioden Etablere dokumentations- og evalueringsenhed. Afdække karakteren af tværgående evalueringer af forskellige typer af behandlingsinitiativer i Kriminalforsorgen Udarbejdelse af evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingsinitiativer Udvide dokumentationsenhed Iværksætte evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingstiltag lig status på nye behandlingsformer i Kriminalforsorgen 8

9 III. 4. Tidssvarende bygninger og ny teknologi a. Bygningsforbedringer I forbindelse med den ekstra indsats for at sikre, at Kriminalforsorgens bygninger er i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, afsættes der i aftaleperioden 96 mio. kr. til større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Vedligeholdelsesarbejdet planlægges udført i de lukkede såvel som i de åbne fængsler samt arresthusene, herunder renovering af undervisningslokaler. Det skal ske ved: Igangsættelse af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Forbedring af de fysiske rammer for kvindelige afsonere på Anstalten ved Herstedvester. Bl.a. skal de kvindelige indsattes beskæftigelsesmuligheder adskilt fra mændene forbedres ligesom de skal sikres mere samvær med børn og børnebørn Vedligeholdelse og renovering Udarbejde detaljeret plan for ekstraordinært bygningsvedligehold samt licitation af de første projekter Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Udarbejde byggeprojekt og fastlæggelse af programinitiativer 2009 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt yderligere licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Afholde licitation samt igangsætte byggeprojekt 2010 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Gennemføre og afslutte byggeriet 2011 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte og færdiggør de sidste vedligeholdelses- og renoveringsprojekter b. IT-modernisering Med udviklingen af de nye IT-systemer til politiet og domstolene, der bl.a. sker som led i politi- og domstolsreformen, skabes der mulighed for digital udveksling af oplysninger og data som led i straffesagsbehandlingen. Dette skal ved: Etablering og ibrugtagning af en elektronisk datafølgeseddel, der kan overføre sager og dokumenter mellem myndighedernes hovedsystemer. Etablering af en sikker ekstern adgang til Kriminalforsorgens it-systemer for enkelte samarbejdsparter (f.eks. personundersøgere), der derved selv vil kunne lægge data ind i systemerne og trække relevante informationer ud. 9

10 2008 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices kravspecificeres Pilotforsøg med ibrugtagning af en standard dokumentcontainer, der kan lette registreringen og adgangen til sagsdokumenter. Dokumentoverførsel mellem Rigspolitiet, Domstolene og Kriminalforsorgen digitaliseres og automatiseres via datafølgeseddelprojektet. Sikker ekstern adgang Kravspecifikation vedrørende etablering af adgang for udvalgte eksterne samarbejdsparter 2009 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices etableres. En standard dokumentcontainer tages i brug i tilknytning til klientsagsbehandlingen og den generelle sagsbehandling Sikker ekstern adgang Adgang for udvalgte eksterne samarbejdspartnere etableres 2010 Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer. IV. Øvrige tiltag a. Strengere straffe for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder Straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder er med virkning fra 1. juli 2008 skærpet (lov nr. 500 af 17/6 2008). Strafskærpelserne forventes at medføre en forøgelse af strafmassen, når de er slået fuldt igennem. Med den nuværende belægssituation i kriminalforsorgen kan forøgelsen rummes inden for den eksisterende kapacitet. Kriminalforsorgen følger løbende belægsudviklingen, og Rigsadvokaten vil følge effekten af strafskærpelserne. Løbende overvågning af belægssituationen og udarbejdelse af kvartalsvis statistik over udviklingen i strafmassen for våbenlovsovertrædelser b. Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene Som følge af politireformen gennemføres der en ledelses- og sagsbehandlingsreform som indebærer, at landets 36 arresthuse indtil videre inddeles i 3 geografiske områder (Midt- og Nordjylland (12 arresthuse), Fyn, Syd- og Sdr. Jylland (10 arresthuse) og Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm (14 arresthuse). Hvert område ledes af en arrestinspektør, som får det øverste lokale ledelsesansvar for bl.a. behandlingen af klient- og personalesager og kontraktstyring. 10

11 2008 Ansætte tre arrestinspektører Afklare opgaver og kompetencer Indrette kontorfaciliteter mv. Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2009 Ansætte yderligere personale Evaluere ordningen Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2010 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2011 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser c. Flere afsoningspladser i Grønland Med henblik på at afvikle venterkøen og tilpasse kapaciteten, så der er den nødvendige balance mellem den voksende tilgang af straf og det samlede antal afsoningspladser i Grønland, skal der: Ske en forlængelse af driften af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq med yderligere 4 måneder og Oprettes yderligere 10 afsoningspladser i Sisimiut 2008 Kangerlussuaq Fortsat drift af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq til 1. juli 2008 Sisimuit Etablere yderligere 10 pladser i Sisimiut 2009 Sisimuit Ibrugtage af de 10 pladser i Sisimiut d. Nyt fængsel på Falster I aftaleperioden planlægges og projekteres et nyt lukket fængsel på Falster Endelig beslutning om fængslets kapacitet, økonomi og tidsplan Endelig beslutning om organisering af projektet Udbud af bygherrerådgivning 2009 Udarbejde byggeprogram Erhverve grund 2010 Gennemføre projektkonkurrence Lokalplansprocedure 2011 Projektering afsluttes 11

12 V. Finansiering af kriminalforsorgens flerårsaftale Effektiviseringer De specifikke effektiviseringstiltag for kriminalforsorgen vedrører følgende initiativer: Ændret sygeberedskab, Fælles administration, Udvidelse af fodlænkeordningen. Ændret sygeberedskab skal effektivisere sygesagsbehandlingen og nedbringe sygefraværet. For at arbejde målrettet på nedbringelse af sygefraværet oprettes en administrativ HR-enhed, som bl.a. skal beskæftige sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet i Kriminalforsorgen. Enheden skal sikre, at der iværksættes initiativer, der sandsynliggør, at den indbudgetterede driftsbesparelse kan opnås. Fælles administration inden for bogholderi og lønadministration. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse sikre, at de udgifter, der afholdes til bogholderi og lønadministration anvendes så effektivt som muligt. Arbejdet skal tage højde for det igangsatte projekt om etablering af administrative servicecentre for bl.a. løn og regnskab i staten. Udvidelse af fodlænkeordningen indebærer, at alle med domme på op til 3 måneder skal kunne afsone med fodlænke. Dette betyder en udvidelse af fodlænkeordningen, der skal finansieres ved, at et antal åbne fængselspladser nedlægges Kriminalforsorgens nyoprettede sygefraværsenhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2008 undersøge, hvordan bogholderi og lønadministration tilrettelægges mest effektivt, herunder i lyset af det kommende servicecenter i Økonomistyrelsen. Lukning af fængselspladser og udvidelse af fodlænkeordningen igangsættes ud fra en implementeringsplan, der sikrer en driftsbesparelse Kriminalforsorgens administrative HR-enhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2009 have igangsat implementeringen af de effektiviseringsmuligheder, vedrørende bogholderi og lønadministration, der er fundet i Lukningen af åbne fængselspladser og implementeringen af udvidelsen af fodlænkeordningen er fuldt gennemført i 2008, således at der opnås en driftsbesparelse. Overvåge omfanget af den udvidede fodlænkeordning med henblik på at lukke yderligere afsoningskapacitet til finansieringen af udvidelsen. 12

13 Frasalg af ejendom og udnyttelse af udisponerede midler Der frasælges en række grunde og bygninger i kriminalforsorgen, hvilket forventes at indbringe op til 115 mio. kr. Herved spares omkostninger på 6,5 mio. kr., årligt faldende til ca. 2 mio. kr. årligt i renter og afskrivninger over 50 år. Herudover anvendes fra 2010 hidtil udisponerede midler på 15 mio. kr. årligt. I alt frigøres 56 mio. kr. i aftaleperioden Identifikation og indsamling af data på de lejeboliger, der kan indskydes i Freja i perioden Sikkerhedsmæssig vurdering af indskud af lejemålene Forberedelse af indskud i Freja, herunder udarbejdelse og godkendelse af aktstykke Øvrigt Forligsområdet vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv. VI. Afrapportering på flerårsaftalen Hvert år foretages en skriftlig opfølgning på flerårsaftalens indsatsområder og resultatmål. Forligspartierne orienteres om den årlige resultatopfølgning og orienteres i øvrigt løbende om forhold af væsentlig betydning for de områder, der er omfattet af aftalen. 13

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport

KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009 Direktoratet for Kriminalforsorgen Maj 2010 2 Indhold Indhold Forord 5 1. del Årets begivenheder Kapacitet og belæg 8 antal pladser

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere