Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011"

Transkript

1 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen April 2008

2 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Flerårsaftalen skal sikre hurtig indsættelse af dømte, og en sikker og effektiv strafafsoning. De ansatte skal have en god og tidssvarende uddannelse, de skal have gode og sikre arbejdsforhold, og de bygnings- og sikkerhedsmæssige rammer skal være i orden. Der skal være gode muligheder for misbrugsbehandling, uddannelse og gradvis udslusning, så færrest mulige indsatte begår ny kriminalitet. II. Flerårsaftalens økonomiske rammer Til at videreføre styrkelsen af kriminalforsorgen og til at iværksætte en række nye initiativer tilføres kriminalforsorgen i perioden fra 2008 til 2011 i alt 1.271,6 mio. kr., heraf 206,6 mio. kr. til nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. Der investeres i aftaleperioden 200 mio. kr. i bygningsforbedringer, vedligeholdelse og ny teknologi mv. Kriminalforsorgens bevillinger Mio. kr Driftsbevilling 2.549, , , ,5 Anm.: Af den samlede bevilling til kriminalforsorgen i er 15,7 mio. kr. i 2008 og 19,7 mio. kr. årligt i finansieret i forbindelse med aftale om udmøntning af satspuljen for Satspuljebevillingen anvendes til et screeningsprojekt for psykisk syge og til videreførelse af Familiehuset Engelsborg mv. III. Initiativområder I det følgende beskrives udmøntningen af fleråraftalens enkelte initiativer, herunder målsætninger, operationalisering og milepæle. III. 1. Bedre uddannelse og arbejdsmiljø a. Uddannelse og rekruttering af personale Med henblik på at kunne rekruttere og fastholde uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen er det vigtigt, at medarbejderne får en god og en tidssvarende grunduddannelse, der matcher de krav, som stilles i dag, og at alle medarbejdere løbende får den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere skal der ske en styrkelse af lederne, således at de kan sikre en effektiv opgavevaretagelse og et godt arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. Revision af den nuværende grunduddannelse for fængselsfunktionærer, Kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte, Styrket lederudvælgelse og opprioritering af lederuddannelsen ved at: o revidere og udvikle de eksisterende ledelsesuddannelser o iværksætte lederevalueringer o etablere ledernetværk 2

3 2008 Grunduddannelsen Fastlægge indholdet af den nye grunduddannelse Tilrettelægge organiseringen af arbejde Planlægge afviklingen af den nuværende uddannelse Tilpasning af retningslinier for rekruttering og assessment Kompetenceudvikling Udvikle koncept for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Lederudvælgelse/lederuddannelse Påbegynde arbejdet med revision af lederudvælgelse Påbegynde arbejdet med revision af lederuddannelse Afprøve ledernetværk for de uniformerede afdelingsledere og souschefer i Storkøbenhavn Iværksætte lederevaluering 2009 Grunduddannelsen Udarbejde cirkulære og en ny uddannelsesordning Efteruddanne uddannelseskonsulenter og praktikvejledere Påbegynde den ny grunduddannelse Kompetenceudvikling Pilotteste konceptet Færdigudvikle/tilrette konceptet for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Påbegynde kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Revision af lederudvælgelse Revision af lederuddannelse Pilotteste ny lederudvælgelse og lederuddannelse Afprøve ledernetværk for lederne på Fyn Fortsætte lederevaluering 2010 Grunduddannelsen Gennemføre det første praktikforløb Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Implementere ny lederudvælgelse og lederuddannelse Iværksætte ledernetværk for ledere i Kriminalforsorgen Fortsætte lederevaluering 2011 Grunduddannelse Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Evaluere den nye lederudvælgelse og lederuddannelse samt ledernetværk Fortsættelse af lederevaluering 3

4 b. Forebyggelse af nedslidning og nedbringelse af sygefravær Der stilles høje krav til medarbejderne i Kriminalforsorgen, som er særligt udsatte for fysisk og psykisk nedslidning. Der er behov for en ekstra indsats, som sætter ind på flere fronter for at styrke arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. En reduktion af alenearbejde for uniformerede medarbejdere på udsatte steder ved at: o nedsætte en arbejdsgruppe, der kan samle eksisterende viden fra tjenestestederne om udbredelsen af alenearbejde o lokalisere en række arbejdsfunktioner, der er særligt udsatte ved alenearbejde, og o udarbejde en plan for reduktion af alenearbejdet Øget brug af supervision ved at: o udvikle et koncept for supervision på baggrund af de erfaringer, Kriminalforsorgen har gjort sig på området. Der skal være mulighed for at kunne differentiere indsatsen afhængigt af det givne tjenestesteds specifikke behov o afprøve konceptet ved 2 halvårsforløb på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel o iværksætte supervision Oprettelse og drift af en HR-enhed på centralt niveau, opdelt i henholdsvis en HR administrativenhed, som primært beskæftiger sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, og en HR og organisationsudviklingsenhed, som primært vil skulle søsætte nye strategiske initiativer inden for ledelses-, organisations- og HR-udvikling Alenearbejde Etablere en arbejdsgruppe vedrørende alenearbejde Indsamle viden om alenearbejde Udarbejde plan for reduktion af alenearbejde Supervision Udvikle koncept for supervision HR-enheder Ansætte medarbejdere i enhederne Udarbejde opgavebeskrivelser med tidsplaner for enhederne 2009 Alenearbejde Udmønte forslagene til reduktion af alenearbejde i institutionernes kontrakter Supervision Afprøve konceptet på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2010 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Supervision Etablere supervisionsforløb 4

5 HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2011 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Evaluering Supervision Fortsat supervision Evaluering HR-enhederne Arbejde med opgavebeskrivelserne Evaluering af arbejdet og organiseringen III. 2. Styrket sikkerhed a. Underretningssystem og overfaldsalarmer Den fysiske sikkerhed i fængsler og arresthuse er skærpet ved opsætning af net og hegn, metaldetektorer og bagagescannere. Der er dog behov for fortsat fokus på personalets sikkerhed, så den positive udvikling i retning af færre tilfælde af vold og trusler mod personalet kan fastholdes og forstærkes. Anskaffelse af et it-understøttet underretningssystem til indsamling og strukturering af oplysninger på bestemte grupper af indsatte, Anskaffelse af personoverfaldsalarmer med ægte lokation Underretningssystem Fastlægge retningslinier for opbygningen og anvendelsen af underretningssystemet Kravspecifikation vedrørende IT-systemets opbygning og valg af leverandør Fastlægge hvilke data, der skal overføres fra andre systemer til underretningssystemet Kravspecifikation af de oplysninger, der skal trækkes fra Klientsystemet Personoverfaldsalarmer Udarbejde projektplan Udarbejde kravspecifikation Iværksætte udbud Underretningssystem Etablering af systemet En gradvis udbygning af systemet Personoverfaldsalarmer Afslutte udbud Etablere alarmer i arresthusene 5

6 Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i arresthusene Etablere alarmer i fængslerne Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i fængslerne Afslutte og evaluere projektet b. Sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel mv. Kriminalforsorgen har i de seneste år fået nye kategorier af indsatte såsom krigsforbrydere, terrordømte og andre særligt belastede kriminelle. For at forhindre undvigelser og for at sikre orden og konsekvens i fængslerne er det nødvendigt, at særligt farlige eller negativt styrende arrestanter og dømte kan anbringes i særlige afdelinger med et højt sikkerhedsniveau. Etablering af 12 sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel Opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne 2008 Udarbejde projektplan og kravspecifikation for 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Udarbejde udbud Udarbejde plan for opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger 2009 Etablere og ibrugtage de 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Opjustere og ensrette sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger c. Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering Ifølge straffuldbyrdelsesloven og De Europæiske Fængselsregler har indsatte ret til at deltage i gudstjenester med en præst eller lignende fra eget trossamfund. Imamer, der virker i fængslerne, skal godkendes. Godkendelsen skal sikre de nødvendige danskfærdigheder, kendskab til kriminalforsorgen og viden om og indsigt i danske samfundsforhold. Vedkommendes holdninger til kriminalforsorgens arbejde skal vurderes, og der skal foretages en egentlig sikkerhedsvurdering i ethvert tilfælde. Gejstlige handlinger skal foregå på dansk, med mindre særlige forhold tilsiger noget andet, og personalet skal have mulighed for at følge med i de religiøse handlinger. Dette skal ske ved at: Etablere en grundig godkendelsesprocedure af imamer Overvågning af den gejstlige betjening dels ved personale, dels ved evt. optagelse af gejstlige handlinger, hvis det skønnes nødvendigt f.eks. med henblik på oversættelse. 6

7 2008 Indhente eventuelle erfaringer fra udlandet Udarbejde godkendelsesprocedure og metode til overvågning af den gejstlige betjening 2009 Implementere godkendelsesprocedure og overvågning i alle de berørte fængsler og arresthuse 2010 Erfaringsopsamling og vurdering af behov for tilpasning af godkendelsesprocedure og metode til overvågning 2011 Eventuelle tilpasninger III. 3. Uddannelse, udslusning og behandling a. Uddannelse og udslusning af indsatte Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, med den nødvendige kontrol og sikkerhed, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. For at begge led i hovedopgaven kan opfyldes effektivt, er det nødvendigt, at de indsatte kan tilbydes relevant uddannelse under afsoningen, og at der allerede tidligt i forløbet kan etableres et smidigt og velfungerende samarbejde med den indsattes hjemkommune, så et sammenhængende uddannelses- og udslusningsforløb kan planlægges uden risiko for, at det efterfølgende må afbrydes som følge af praktiske forhindringer og økonomiske eller administrative barrierer. Etablering af sikrede PC-netværk til indsatte i særlige undervisningslokaliteter fordelt på åbne og lukkede fængsler samt arresthuse som: o Har styret og overvåget adgang til internettet og central styring af udvalgte uddannelsesinstitutioners fjernundervisningstilbud o Ingen mulighed har for lokal lagring af data eller tilslutning af egne enheder o Logger alle transaktioner, ligesom der gennemføres stikprøvevis kontrol af loggen Fortsættelse af det igangværende pilotprojekt God løsladelse, som ledes af Servicestyrelsen, hvor: o Kriminalforsorgen iværksætter et udredningsarbejde med inddragelse af alle relevante aktører o Kortlægger de væsentligste barrierer i det nuværende samarbejde med kommunerne o Udarbejder forslag til, hvordan barriererne kan fjernes - et katalog med anbefalinger til det gode løsladelsesarbejde. Iværksættelse af et udredningsarbejde af den nugældende beskæftigelsesbekendtgørelse 2008 PC-netværk til indsatte Afdække undervisningsbehovet i de forskellige institutionstyper Udarbejde kravspecifikation Gennemgå og eventuelt tilpasse regelgrundlaget 7

8 God løsladelse Udarbejde katalog med anbefalinger af gode samarbejdsmetoder Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Gennemgang og eventuel tilpasning af regelgrundlaget, så det ikke unødigt modvirker indsattes valg af uddannelse frem for beskæftigelse 2009 PC-netværk til indsatte Etablere den centrale serverinstallation Gennemføre sikkerhedstest ved eksternt konsulentfirma Gennemføre pilotprojekt på udvalgt tjenestested God løsladelse Udarbejde plan for implementering af anbefalingerne vedr. gode samarbejdsmetoder Kortlægge barrierer i samarbejdet Udarbejde plan for fjernelse af barrierer Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Implementere eventuelle regeltilpasninger 2010 PC-netværk til indsatte Implementere b. Bedre dokumentation og evaluering af behandlingsindsatsen Antallet af forskellige behandlingsprogrammer i kriminalforsorgen er i de senere år udvidet ganske betragteligt, herunder ikke mindst som led i indførelsen af behandlingsgarantien for alkohol- og stofmisbrugere i fængslerne. Som følge heraf er behovet for en effektiv, central dokumentation og evaluering af de enkelte programmer tilsvarende vokset. Effektmålinger skal supplere akkrediteringsordningen og sikre, at ressourcerne på behandlingsområdet anvendes der, hvor de gør mest gavn. Etablering af en centralt placeret dokumentations- og evalueringsenhed Fastlægge kvalifikationsprofil for dokumentations- og evalueringsenhed i forhold til evalueringsbehov i aftaleperioden Etablere dokumentations- og evalueringsenhed. Afdække karakteren af tværgående evalueringer af forskellige typer af behandlingsinitiativer i Kriminalforsorgen Udarbejdelse af evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingsinitiativer Udvide dokumentationsenhed Iværksætte evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingstiltag lig status på nye behandlingsformer i Kriminalforsorgen 8

9 III. 4. Tidssvarende bygninger og ny teknologi a. Bygningsforbedringer I forbindelse med den ekstra indsats for at sikre, at Kriminalforsorgens bygninger er i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, afsættes der i aftaleperioden 96 mio. kr. til større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Vedligeholdelsesarbejdet planlægges udført i de lukkede såvel som i de åbne fængsler samt arresthusene, herunder renovering af undervisningslokaler. Det skal ske ved: Igangsættelse af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Forbedring af de fysiske rammer for kvindelige afsonere på Anstalten ved Herstedvester. Bl.a. skal de kvindelige indsattes beskæftigelsesmuligheder adskilt fra mændene forbedres ligesom de skal sikres mere samvær med børn og børnebørn Vedligeholdelse og renovering Udarbejde detaljeret plan for ekstraordinært bygningsvedligehold samt licitation af de første projekter Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Udarbejde byggeprojekt og fastlæggelse af programinitiativer 2009 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt yderligere licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Afholde licitation samt igangsætte byggeprojekt 2010 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Gennemføre og afslutte byggeriet 2011 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte og færdiggør de sidste vedligeholdelses- og renoveringsprojekter b. IT-modernisering Med udviklingen af de nye IT-systemer til politiet og domstolene, der bl.a. sker som led i politi- og domstolsreformen, skabes der mulighed for digital udveksling af oplysninger og data som led i straffesagsbehandlingen. Dette skal ved: Etablering og ibrugtagning af en elektronisk datafølgeseddel, der kan overføre sager og dokumenter mellem myndighedernes hovedsystemer. Etablering af en sikker ekstern adgang til Kriminalforsorgens it-systemer for enkelte samarbejdsparter (f.eks. personundersøgere), der derved selv vil kunne lægge data ind i systemerne og trække relevante informationer ud. 9

10 2008 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices kravspecificeres Pilotforsøg med ibrugtagning af en standard dokumentcontainer, der kan lette registreringen og adgangen til sagsdokumenter. Dokumentoverførsel mellem Rigspolitiet, Domstolene og Kriminalforsorgen digitaliseres og automatiseres via datafølgeseddelprojektet. Sikker ekstern adgang Kravspecifikation vedrørende etablering af adgang for udvalgte eksterne samarbejdsparter 2009 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices etableres. En standard dokumentcontainer tages i brug i tilknytning til klientsagsbehandlingen og den generelle sagsbehandling Sikker ekstern adgang Adgang for udvalgte eksterne samarbejdspartnere etableres 2010 Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer. IV. Øvrige tiltag a. Strengere straffe for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder Straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder er med virkning fra 1. juli 2008 skærpet (lov nr. 500 af 17/6 2008). Strafskærpelserne forventes at medføre en forøgelse af strafmassen, når de er slået fuldt igennem. Med den nuværende belægssituation i kriminalforsorgen kan forøgelsen rummes inden for den eksisterende kapacitet. Kriminalforsorgen følger løbende belægsudviklingen, og Rigsadvokaten vil følge effekten af strafskærpelserne. Løbende overvågning af belægssituationen og udarbejdelse af kvartalsvis statistik over udviklingen i strafmassen for våbenlovsovertrædelser b. Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene Som følge af politireformen gennemføres der en ledelses- og sagsbehandlingsreform som indebærer, at landets 36 arresthuse indtil videre inddeles i 3 geografiske områder (Midt- og Nordjylland (12 arresthuse), Fyn, Syd- og Sdr. Jylland (10 arresthuse) og Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm (14 arresthuse). Hvert område ledes af en arrestinspektør, som får det øverste lokale ledelsesansvar for bl.a. behandlingen af klient- og personalesager og kontraktstyring. 10

11 2008 Ansætte tre arrestinspektører Afklare opgaver og kompetencer Indrette kontorfaciliteter mv. Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2009 Ansætte yderligere personale Evaluere ordningen Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2010 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2011 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser c. Flere afsoningspladser i Grønland Med henblik på at afvikle venterkøen og tilpasse kapaciteten, så der er den nødvendige balance mellem den voksende tilgang af straf og det samlede antal afsoningspladser i Grønland, skal der: Ske en forlængelse af driften af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq med yderligere 4 måneder og Oprettes yderligere 10 afsoningspladser i Sisimiut 2008 Kangerlussuaq Fortsat drift af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq til 1. juli 2008 Sisimuit Etablere yderligere 10 pladser i Sisimiut 2009 Sisimuit Ibrugtage af de 10 pladser i Sisimiut d. Nyt fængsel på Falster I aftaleperioden planlægges og projekteres et nyt lukket fængsel på Falster Endelig beslutning om fængslets kapacitet, økonomi og tidsplan Endelig beslutning om organisering af projektet Udbud af bygherrerådgivning 2009 Udarbejde byggeprogram Erhverve grund 2010 Gennemføre projektkonkurrence Lokalplansprocedure 2011 Projektering afsluttes 11

12 V. Finansiering af kriminalforsorgens flerårsaftale Effektiviseringer De specifikke effektiviseringstiltag for kriminalforsorgen vedrører følgende initiativer: Ændret sygeberedskab, Fælles administration, Udvidelse af fodlænkeordningen. Ændret sygeberedskab skal effektivisere sygesagsbehandlingen og nedbringe sygefraværet. For at arbejde målrettet på nedbringelse af sygefraværet oprettes en administrativ HR-enhed, som bl.a. skal beskæftige sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet i Kriminalforsorgen. Enheden skal sikre, at der iværksættes initiativer, der sandsynliggør, at den indbudgetterede driftsbesparelse kan opnås. Fælles administration inden for bogholderi og lønadministration. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse sikre, at de udgifter, der afholdes til bogholderi og lønadministration anvendes så effektivt som muligt. Arbejdet skal tage højde for det igangsatte projekt om etablering af administrative servicecentre for bl.a. løn og regnskab i staten. Udvidelse af fodlænkeordningen indebærer, at alle med domme på op til 3 måneder skal kunne afsone med fodlænke. Dette betyder en udvidelse af fodlænkeordningen, der skal finansieres ved, at et antal åbne fængselspladser nedlægges Kriminalforsorgens nyoprettede sygefraværsenhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2008 undersøge, hvordan bogholderi og lønadministration tilrettelægges mest effektivt, herunder i lyset af det kommende servicecenter i Økonomistyrelsen. Lukning af fængselspladser og udvidelse af fodlænkeordningen igangsættes ud fra en implementeringsplan, der sikrer en driftsbesparelse Kriminalforsorgens administrative HR-enhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2009 have igangsat implementeringen af de effektiviseringsmuligheder, vedrørende bogholderi og lønadministration, der er fundet i Lukningen af åbne fængselspladser og implementeringen af udvidelsen af fodlænkeordningen er fuldt gennemført i 2008, således at der opnås en driftsbesparelse. Overvåge omfanget af den udvidede fodlænkeordning med henblik på at lukke yderligere afsoningskapacitet til finansieringen af udvidelsen. 12

13 Frasalg af ejendom og udnyttelse af udisponerede midler Der frasælges en række grunde og bygninger i kriminalforsorgen, hvilket forventes at indbringe op til 115 mio. kr. Herved spares omkostninger på 6,5 mio. kr., årligt faldende til ca. 2 mio. kr. årligt i renter og afskrivninger over 50 år. Herudover anvendes fra 2010 hidtil udisponerede midler på 15 mio. kr. årligt. I alt frigøres 56 mio. kr. i aftaleperioden Identifikation og indsamling af data på de lejeboliger, der kan indskydes i Freja i perioden Sikkerhedsmæssig vurdering af indskud af lejemålene Forberedelse af indskud i Freja, herunder udarbejdelse og godkendelse af aktstykke Øvrigt Forligsområdet vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv. VI. Afrapportering på flerårsaftalen Hvert år foretages en skriftlig opfølgning på flerårsaftalens indsatsområder og resultatmål. Forligspartierne orienteres om den årlige resultatopfølgning og orienteres i øvrigt løbende om forhold af væsentlig betydning for de områder, der er omfattet af aftalen. 13

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret 2 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere