Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011"

Transkript

1 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen April 2008

2 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Flerårsaftalen skal sikre hurtig indsættelse af dømte, og en sikker og effektiv strafafsoning. De ansatte skal have en god og tidssvarende uddannelse, de skal have gode og sikre arbejdsforhold, og de bygnings- og sikkerhedsmæssige rammer skal være i orden. Der skal være gode muligheder for misbrugsbehandling, uddannelse og gradvis udslusning, så færrest mulige indsatte begår ny kriminalitet. II. Flerårsaftalens økonomiske rammer Til at videreføre styrkelsen af kriminalforsorgen og til at iværksætte en række nye initiativer tilføres kriminalforsorgen i perioden fra 2008 til 2011 i alt 1.271,6 mio. kr., heraf 206,6 mio. kr. til nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. Der investeres i aftaleperioden 200 mio. kr. i bygningsforbedringer, vedligeholdelse og ny teknologi mv. Kriminalforsorgens bevillinger Mio. kr Driftsbevilling 2.549, , , ,5 Anm.: Af den samlede bevilling til kriminalforsorgen i er 15,7 mio. kr. i 2008 og 19,7 mio. kr. årligt i finansieret i forbindelse med aftale om udmøntning af satspuljen for Satspuljebevillingen anvendes til et screeningsprojekt for psykisk syge og til videreførelse af Familiehuset Engelsborg mv. III. Initiativområder I det følgende beskrives udmøntningen af fleråraftalens enkelte initiativer, herunder målsætninger, operationalisering og milepæle. III. 1. Bedre uddannelse og arbejdsmiljø a. Uddannelse og rekruttering af personale Med henblik på at kunne rekruttere og fastholde uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen er det vigtigt, at medarbejderne får en god og en tidssvarende grunduddannelse, der matcher de krav, som stilles i dag, og at alle medarbejdere løbende får den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere skal der ske en styrkelse af lederne, således at de kan sikre en effektiv opgavevaretagelse og et godt arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. Revision af den nuværende grunduddannelse for fængselsfunktionærer, Kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte, Styrket lederudvælgelse og opprioritering af lederuddannelsen ved at: o revidere og udvikle de eksisterende ledelsesuddannelser o iværksætte lederevalueringer o etablere ledernetværk 2

3 2008 Grunduddannelsen Fastlægge indholdet af den nye grunduddannelse Tilrettelægge organiseringen af arbejde Planlægge afviklingen af den nuværende uddannelse Tilpasning af retningslinier for rekruttering og assessment Kompetenceudvikling Udvikle koncept for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Lederudvælgelse/lederuddannelse Påbegynde arbejdet med revision af lederudvælgelse Påbegynde arbejdet med revision af lederuddannelse Afprøve ledernetværk for de uniformerede afdelingsledere og souschefer i Storkøbenhavn Iværksætte lederevaluering 2009 Grunduddannelsen Udarbejde cirkulære og en ny uddannelsesordning Efteruddanne uddannelseskonsulenter og praktikvejledere Påbegynde den ny grunduddannelse Kompetenceudvikling Pilotteste konceptet Færdigudvikle/tilrette konceptet for kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte Påbegynde kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Revision af lederudvælgelse Revision af lederuddannelse Pilotteste ny lederudvælgelse og lederuddannelse Afprøve ledernetværk for lederne på Fyn Fortsætte lederevaluering 2010 Grunduddannelsen Gennemføre det første praktikforløb Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Implementere ny lederudvælgelse og lederuddannelse Iværksætte ledernetværk for ledere i Kriminalforsorgen Fortsætte lederevaluering 2011 Grunduddannelse Fortsætte den nye uddannelse Kompetenceudvikling Gennemføre kompetenceudviklingen Lederudvælgelse/lederuddannelse Evaluere den nye lederudvælgelse og lederuddannelse samt ledernetværk Fortsættelse af lederevaluering 3

4 b. Forebyggelse af nedslidning og nedbringelse af sygefravær Der stilles høje krav til medarbejderne i Kriminalforsorgen, som er særligt udsatte for fysisk og psykisk nedslidning. Der er behov for en ekstra indsats, som sætter ind på flere fronter for at styrke arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. En reduktion af alenearbejde for uniformerede medarbejdere på udsatte steder ved at: o nedsætte en arbejdsgruppe, der kan samle eksisterende viden fra tjenestestederne om udbredelsen af alenearbejde o lokalisere en række arbejdsfunktioner, der er særligt udsatte ved alenearbejde, og o udarbejde en plan for reduktion af alenearbejdet Øget brug af supervision ved at: o udvikle et koncept for supervision på baggrund af de erfaringer, Kriminalforsorgen har gjort sig på området. Der skal være mulighed for at kunne differentiere indsatsen afhængigt af det givne tjenestesteds specifikke behov o afprøve konceptet ved 2 halvårsforløb på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel o iværksætte supervision Oprettelse og drift af en HR-enhed på centralt niveau, opdelt i henholdsvis en HR administrativenhed, som primært beskæftiger sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, og en HR og organisationsudviklingsenhed, som primært vil skulle søsætte nye strategiske initiativer inden for ledelses-, organisations- og HR-udvikling Alenearbejde Etablere en arbejdsgruppe vedrørende alenearbejde Indsamle viden om alenearbejde Udarbejde plan for reduktion af alenearbejde Supervision Udvikle koncept for supervision HR-enheder Ansætte medarbejdere i enhederne Udarbejde opgavebeskrivelser med tidsplaner for enhederne 2009 Alenearbejde Udmønte forslagene til reduktion af alenearbejde i institutionernes kontrakter Supervision Afprøve konceptet på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2010 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Supervision Etablere supervisionsforløb 4

5 HR-enheder Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser 2011 Alenearbejde Eventuel fortsat udmøntning i institutionernes kontrakter Evaluering Supervision Fortsat supervision Evaluering HR-enhederne Arbejde med opgavebeskrivelserne Evaluering af arbejdet og organiseringen III. 2. Styrket sikkerhed a. Underretningssystem og overfaldsalarmer Den fysiske sikkerhed i fængsler og arresthuse er skærpet ved opsætning af net og hegn, metaldetektorer og bagagescannere. Der er dog behov for fortsat fokus på personalets sikkerhed, så den positive udvikling i retning af færre tilfælde af vold og trusler mod personalet kan fastholdes og forstærkes. Anskaffelse af et it-understøttet underretningssystem til indsamling og strukturering af oplysninger på bestemte grupper af indsatte, Anskaffelse af personoverfaldsalarmer med ægte lokation Underretningssystem Fastlægge retningslinier for opbygningen og anvendelsen af underretningssystemet Kravspecifikation vedrørende IT-systemets opbygning og valg af leverandør Fastlægge hvilke data, der skal overføres fra andre systemer til underretningssystemet Kravspecifikation af de oplysninger, der skal trækkes fra Klientsystemet Personoverfaldsalarmer Udarbejde projektplan Udarbejde kravspecifikation Iværksætte udbud Underretningssystem Etablering af systemet En gradvis udbygning af systemet Personoverfaldsalarmer Afslutte udbud Etablere alarmer i arresthusene 5

6 Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i arresthusene Etablere alarmer i fængslerne Personoverfaldsalarmer Etablere alarmer i fængslerne Afslutte og evaluere projektet b. Sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel mv. Kriminalforsorgen har i de seneste år fået nye kategorier af indsatte såsom krigsforbrydere, terrordømte og andre særligt belastede kriminelle. For at forhindre undvigelser og for at sikre orden og konsekvens i fængslerne er det nødvendigt, at særligt farlige eller negativt styrende arrestanter og dømte kan anbringes i særlige afdelinger med et højt sikkerhedsniveau. Etablering af 12 sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel Opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne 2008 Udarbejde projektplan og kravspecifikation for 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Udarbejde udbud Udarbejde plan for opjustering og ensretning af sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger 2009 Etablere og ibrugtage de 12 arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Opjustere og ensrette sikkerhedsstandarderne i de særligt sikrede afdelinger c. Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering Ifølge straffuldbyrdelsesloven og De Europæiske Fængselsregler har indsatte ret til at deltage i gudstjenester med en præst eller lignende fra eget trossamfund. Imamer, der virker i fængslerne, skal godkendes. Godkendelsen skal sikre de nødvendige danskfærdigheder, kendskab til kriminalforsorgen og viden om og indsigt i danske samfundsforhold. Vedkommendes holdninger til kriminalforsorgens arbejde skal vurderes, og der skal foretages en egentlig sikkerhedsvurdering i ethvert tilfælde. Gejstlige handlinger skal foregå på dansk, med mindre særlige forhold tilsiger noget andet, og personalet skal have mulighed for at følge med i de religiøse handlinger. Dette skal ske ved at: Etablere en grundig godkendelsesprocedure af imamer Overvågning af den gejstlige betjening dels ved personale, dels ved evt. optagelse af gejstlige handlinger, hvis det skønnes nødvendigt f.eks. med henblik på oversættelse. 6

7 2008 Indhente eventuelle erfaringer fra udlandet Udarbejde godkendelsesprocedure og metode til overvågning af den gejstlige betjening 2009 Implementere godkendelsesprocedure og overvågning i alle de berørte fængsler og arresthuse 2010 Erfaringsopsamling og vurdering af behov for tilpasning af godkendelsesprocedure og metode til overvågning 2011 Eventuelle tilpasninger III. 3. Uddannelse, udslusning og behandling a. Uddannelse og udslusning af indsatte Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, med den nødvendige kontrol og sikkerhed, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. For at begge led i hovedopgaven kan opfyldes effektivt, er det nødvendigt, at de indsatte kan tilbydes relevant uddannelse under afsoningen, og at der allerede tidligt i forløbet kan etableres et smidigt og velfungerende samarbejde med den indsattes hjemkommune, så et sammenhængende uddannelses- og udslusningsforløb kan planlægges uden risiko for, at det efterfølgende må afbrydes som følge af praktiske forhindringer og økonomiske eller administrative barrierer. Etablering af sikrede PC-netværk til indsatte i særlige undervisningslokaliteter fordelt på åbne og lukkede fængsler samt arresthuse som: o Har styret og overvåget adgang til internettet og central styring af udvalgte uddannelsesinstitutioners fjernundervisningstilbud o Ingen mulighed har for lokal lagring af data eller tilslutning af egne enheder o Logger alle transaktioner, ligesom der gennemføres stikprøvevis kontrol af loggen Fortsættelse af det igangværende pilotprojekt God løsladelse, som ledes af Servicestyrelsen, hvor: o Kriminalforsorgen iværksætter et udredningsarbejde med inddragelse af alle relevante aktører o Kortlægger de væsentligste barrierer i det nuværende samarbejde med kommunerne o Udarbejder forslag til, hvordan barriererne kan fjernes - et katalog med anbefalinger til det gode løsladelsesarbejde. Iværksættelse af et udredningsarbejde af den nugældende beskæftigelsesbekendtgørelse 2008 PC-netværk til indsatte Afdække undervisningsbehovet i de forskellige institutionstyper Udarbejde kravspecifikation Gennemgå og eventuelt tilpasse regelgrundlaget 7

8 God løsladelse Udarbejde katalog med anbefalinger af gode samarbejdsmetoder Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Gennemgang og eventuel tilpasning af regelgrundlaget, så det ikke unødigt modvirker indsattes valg af uddannelse frem for beskæftigelse 2009 PC-netværk til indsatte Etablere den centrale serverinstallation Gennemføre sikkerhedstest ved eksternt konsulentfirma Gennemføre pilotprojekt på udvalgt tjenestested God løsladelse Udarbejde plan for implementering af anbefalingerne vedr. gode samarbejdsmetoder Kortlægge barrierer i samarbejdet Udarbejde plan for fjernelse af barrierer Uddannelses- og beskæftigelsesvederlag Implementere eventuelle regeltilpasninger 2010 PC-netværk til indsatte Implementere b. Bedre dokumentation og evaluering af behandlingsindsatsen Antallet af forskellige behandlingsprogrammer i kriminalforsorgen er i de senere år udvidet ganske betragteligt, herunder ikke mindst som led i indførelsen af behandlingsgarantien for alkohol- og stofmisbrugere i fængslerne. Som følge heraf er behovet for en effektiv, central dokumentation og evaluering af de enkelte programmer tilsvarende vokset. Effektmålinger skal supplere akkrediteringsordningen og sikre, at ressourcerne på behandlingsområdet anvendes der, hvor de gør mest gavn. Etablering af en centralt placeret dokumentations- og evalueringsenhed Fastlægge kvalifikationsprofil for dokumentations- og evalueringsenhed i forhold til evalueringsbehov i aftaleperioden Etablere dokumentations- og evalueringsenhed. Afdække karakteren af tværgående evalueringer af forskellige typer af behandlingsinitiativer i Kriminalforsorgen Udarbejdelse af evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingsinitiativer Udvide dokumentationsenhed Iværksætte evalueringsplan for alle Kriminalforsorgens institutioners behandlingstiltag lig status på nye behandlingsformer i Kriminalforsorgen 8

9 III. 4. Tidssvarende bygninger og ny teknologi a. Bygningsforbedringer I forbindelse med den ekstra indsats for at sikre, at Kriminalforsorgens bygninger er i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, afsættes der i aftaleperioden 96 mio. kr. til større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Vedligeholdelsesarbejdet planlægges udført i de lukkede såvel som i de åbne fængsler samt arresthusene, herunder renovering af undervisningslokaler. Det skal ske ved: Igangsættelse af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Forbedring af de fysiske rammer for kvindelige afsonere på Anstalten ved Herstedvester. Bl.a. skal de kvindelige indsattes beskæftigelsesmuligheder adskilt fra mændene forbedres ligesom de skal sikres mere samvær med børn og børnebørn Vedligeholdelse og renovering Udarbejde detaljeret plan for ekstraordinært bygningsvedligehold samt licitation af de første projekter Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Udarbejde byggeprojekt og fastlæggelse af programinitiativer 2009 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt yderligere licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Afholde licitation samt igangsætte byggeprojekt 2010 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter samt licitation Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester Gennemføre og afslutte byggeriet 2011 Vedligeholdelse og renovering Igangsætte og færdiggør de sidste vedligeholdelses- og renoveringsprojekter b. IT-modernisering Med udviklingen af de nye IT-systemer til politiet og domstolene, der bl.a. sker som led i politi- og domstolsreformen, skabes der mulighed for digital udveksling af oplysninger og data som led i straffesagsbehandlingen. Dette skal ved: Etablering og ibrugtagning af en elektronisk datafølgeseddel, der kan overføre sager og dokumenter mellem myndighedernes hovedsystemer. Etablering af en sikker ekstern adgang til Kriminalforsorgens it-systemer for enkelte samarbejdsparter (f.eks. personundersøgere), der derved selv vil kunne lægge data ind i systemerne og trække relevante informationer ud. 9

10 2008 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices kravspecificeres Pilotforsøg med ibrugtagning af en standard dokumentcontainer, der kan lette registreringen og adgangen til sagsdokumenter. Dokumentoverførsel mellem Rigspolitiet, Domstolene og Kriminalforsorgen digitaliseres og automatiseres via datafølgeseddelprojektet. Sikker ekstern adgang Kravspecifikation vedrørende etablering af adgang for udvalgte eksterne samarbejdsparter 2009 Elektronisk datafølgeseddel Stamdataservices etableres. En standard dokumentcontainer tages i brug i tilknytning til klientsagsbehandlingen og den generelle sagsbehandling Sikker ekstern adgang Adgang for udvalgte eksterne samarbejdspartnere etableres 2010 Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer Elektronisk datafølgeseddel Udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med, at der foretages løbende ændringer i Kriminalforsorgens it-systemer. IV. Øvrige tiltag a. Strengere straffe for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder Straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder er med virkning fra 1. juli 2008 skærpet (lov nr. 500 af 17/6 2008). Strafskærpelserne forventes at medføre en forøgelse af strafmassen, når de er slået fuldt igennem. Med den nuværende belægssituation i kriminalforsorgen kan forøgelsen rummes inden for den eksisterende kapacitet. Kriminalforsorgen følger løbende belægsudviklingen, og Rigsadvokaten vil følge effekten af strafskærpelserne. Løbende overvågning af belægssituationen og udarbejdelse af kvartalsvis statistik over udviklingen i strafmassen for våbenlovsovertrædelser b. Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene Som følge af politireformen gennemføres der en ledelses- og sagsbehandlingsreform som indebærer, at landets 36 arresthuse indtil videre inddeles i 3 geografiske områder (Midt- og Nordjylland (12 arresthuse), Fyn, Syd- og Sdr. Jylland (10 arresthuse) og Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm (14 arresthuse). Hvert område ledes af en arrestinspektør, som får det øverste lokale ledelsesansvar for bl.a. behandlingen af klient- og personalesager og kontraktstyring. 10

11 2008 Ansætte tre arrestinspektører Afklare opgaver og kompetencer Indrette kontorfaciliteter mv. Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2009 Ansætte yderligere personale Evaluere ordningen Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2010 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser 2011 Udarbejde kvartalsstatistik vedr. strafmassen for våbenlovsovertrædelser c. Flere afsoningspladser i Grønland Med henblik på at afvikle venterkøen og tilpasse kapaciteten, så der er den nødvendige balance mellem den voksende tilgang af straf og det samlede antal afsoningspladser i Grønland, skal der: Ske en forlængelse af driften af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq med yderligere 4 måneder og Oprettes yderligere 10 afsoningspladser i Sisimiut 2008 Kangerlussuaq Fortsat drift af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq til 1. juli 2008 Sisimuit Etablere yderligere 10 pladser i Sisimiut 2009 Sisimuit Ibrugtage af de 10 pladser i Sisimiut d. Nyt fængsel på Falster I aftaleperioden planlægges og projekteres et nyt lukket fængsel på Falster Endelig beslutning om fængslets kapacitet, økonomi og tidsplan Endelig beslutning om organisering af projektet Udbud af bygherrerådgivning 2009 Udarbejde byggeprogram Erhverve grund 2010 Gennemføre projektkonkurrence Lokalplansprocedure 2011 Projektering afsluttes 11

12 V. Finansiering af kriminalforsorgens flerårsaftale Effektiviseringer De specifikke effektiviseringstiltag for kriminalforsorgen vedrører følgende initiativer: Ændret sygeberedskab, Fælles administration, Udvidelse af fodlænkeordningen. Ændret sygeberedskab skal effektivisere sygesagsbehandlingen og nedbringe sygefraværet. For at arbejde målrettet på nedbringelse af sygefraværet oprettes en administrativ HR-enhed, som bl.a. skal beskæftige sig med arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet i Kriminalforsorgen. Enheden skal sikre, at der iværksættes initiativer, der sandsynliggør, at den indbudgetterede driftsbesparelse kan opnås. Fælles administration inden for bogholderi og lønadministration. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse sikre, at de udgifter, der afholdes til bogholderi og lønadministration anvendes så effektivt som muligt. Arbejdet skal tage højde for det igangsatte projekt om etablering af administrative servicecentre for bl.a. løn og regnskab i staten. Udvidelse af fodlænkeordningen indebærer, at alle med domme på op til 3 måneder skal kunne afsone med fodlænke. Dette betyder en udvidelse af fodlænkeordningen, der skal finansieres ved, at et antal åbne fængselspladser nedlægges Kriminalforsorgens nyoprettede sygefraværsenhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2008 undersøge, hvordan bogholderi og lønadministration tilrettelægges mest effektivt, herunder i lyset af det kommende servicecenter i Økonomistyrelsen. Lukning af fængselspladser og udvidelse af fodlænkeordningen igangsættes ud fra en implementeringsplan, der sikrer en driftsbesparelse Kriminalforsorgens administrative HR-enhed skal iværksætte initiativer med henblik på, at Kriminalforsorgen samlet set kan nedbringe udgifterne til sygefravær. Kriminalforsorgen skal inden udgangen af 2009 have igangsat implementeringen af de effektiviseringsmuligheder, vedrørende bogholderi og lønadministration, der er fundet i Lukningen af åbne fængselspladser og implementeringen af udvidelsen af fodlænkeordningen er fuldt gennemført i 2008, således at der opnås en driftsbesparelse. Overvåge omfanget af den udvidede fodlænkeordning med henblik på at lukke yderligere afsoningskapacitet til finansieringen af udvidelsen. 12

13 Frasalg af ejendom og udnyttelse af udisponerede midler Der frasælges en række grunde og bygninger i kriminalforsorgen, hvilket forventes at indbringe op til 115 mio. kr. Herved spares omkostninger på 6,5 mio. kr., årligt faldende til ca. 2 mio. kr. årligt i renter og afskrivninger over 50 år. Herudover anvendes fra 2010 hidtil udisponerede midler på 15 mio. kr. årligt. I alt frigøres 56 mio. kr. i aftaleperioden Identifikation og indsamling af data på de lejeboliger, der kan indskydes i Freja i perioden Sikkerhedsmæssig vurdering af indskud af lejemålene Forberedelse af indskud i Freja, herunder udarbejdelse og godkendelse af aktstykke Øvrigt Forligsområdet vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv. VI. Afrapportering på flerårsaftalen Hvert år foretages en skriftlig opfølgning på flerårsaftalens indsatsområder og resultatmål. Forligspartierne orienteres om den årlige resultatopfølgning og orienteres i øvrigt løbende om forhold af væsentlig betydning for de områder, der er omfattet af aftalen. 13

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.3 Sikrede arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.3 Sikrede arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 2.3 Sikrede arrestpladser i Statsfængslet i Nyborg Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk. Projektansvarlig: IT-kontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk. Projektansvarlig: IT-kontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk Projektansvarlig: IT-kontoret 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3. Bemanding 4.

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland Resultatkontrakt 2014 2 Indhold Indledning... 4 Præsentation af... 4 s økonomiske rammer... 5 Faglige fokusområder i resultatkontrakten for 2014... 6 1. Tæt samarbejde med omverdenen... 7 2. Fleksibel

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen 20 16 Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Recidivet 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2016 5 Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 6 Tæt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. oktober 2014 Kontor: Økonomistyringskontoret

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet August 2011 BERETNING OM KRIMINALFORSORGENS INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF DØMTES

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE vedr. en særlig udvalgt gruppe af kriminelle MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Projektbeskrivelse for

Projektbeskrivelse for Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: Projekt nr. 6.6 (inkl. 1.3): HR-enhed vedrørende sygefravær (udmøntning af effektiviseringsforslagene om sygeberedskab) Projektansvarlig: Personalekontoret

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem. Projektansvarlig: It-kontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem. Projektansvarlig: It-kontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem Projektansvarlig: It-kontoret 1. oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3. Bemanding 4.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere