DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27. februar 2006 sendte Anton sålydende brev til sin gamle ven Bertil Beck:»Kære Bertil. Du har tidligere spurgt, om jeg ville sælge»kystens Perle«. Det vil jeg nu. Jeg tilbyder dig, at du kan købe huset for kr. kontant. Dit svar skal være mig i hænde senest mandag den 27. marts Hilsen Anton«. Bertil modtog Antons tilbud den følgende dag, tirsdag den 28. februar. Bertil fandt prisen for sommerhuset temmelig høj, og han ville derfor tænke over sagen. Onsdag den 22. marts havde Bertil imidlertid besluttet sig: Han ville gerne købe ejendommen og sendte samme dag et brev med følgende ordlyd til Anton:»Kære Anton. Jeg har tænkt over dit forslag vedrørende»kystens Perle«. Jeg synes godt nok, det er en høj pris, du forlanger, men jeg er villig til at betale kr. for sommerhuset. Hilsen Bertil«. Når Bertil skrev, at han ville give kr. for ejendommen, beroede det på en skrivefejl. Bertil havde besluttet, at han ville have sommerhuset, og at han gerne ville betale de kr., som Anton forlangte. Torsdag den 23. marts fik Bertil at vide, at han led af en alvorlig sygdom, og at han skulle opereres hurtigst muligt. Bertil kom derfor i tvivl om, hvorvidt han skulle købe Antons sommerhus, og Bertil sendte samme dag et brev med følgende ordlyd til Anton:»Kære Anton. På grund af alvorlig sygdom er jeg nødt til at tænke nærmere over det med sommerhuset, og jeg vil bede dig om at se bort fra mit brev af 22. marts. Hilsen Bertil«. 1

2 Efter at have tænkt sig om igen besluttede Bertil, at han simpelthen måtte have ejendommen. Fredag den 24. marts skrev Bertil derfor atter til Anton. Brevet lød som følger:»kære Anton. Beklager al ulejligheden. Jeg vil meget gerne købe dit sommerhus. Jeg fastholder det, jeg skrev i mit brev af 22. marts. Hilsen Bertil«. Bertils tre breve til Anton var alle dateret og poststemplet med datoen for deres respektive afsendelse, nemlig onsdag den 22. marts, torsdag den 23. marts og fredag den 24. marts. På grund af sygdomsfravær på postvæsenets områdekontorer blev de tre breve imidlertid først afleveret til Anton onsdag den 29. marts. Anton læste brevene i den rækkefølge, hvori de var afsendt af Bertil, og foretog sig herefter ikke yderligere. Bertil var i de følgende uger indlagt på hospitalet og glemte alt om»kystens Perle«. Først den 5. maj henvendte Bertil sig til Anton med henblik på at»få handlen bragt i orden«, som han sagde. Anton benægtede, at der var indgået en bindende aftale om salg af sommerhuset, idet han henviste til, at Bertil ved sit brev af 23. marts havde tilbagekaldt sin accept, og at Bertils accept af 22. marts i øvrigt var både for sen og i uoverensstemmelse med tilbuddet. Anton hævdede endelig, at hvis han ikke»kunne slippe uden om at sælge huset«, skulle Bertil i hvert fald betale kr. for det, sådan som Bertil faktisk også havde været indstillet på ved afsendelsen af accepten den 22. marts. Bertil hævdede, at der var indgået en bindende aftale mellem parterne om salg af sommerhuset. Hvis han ikke fik medhold heri, ville han kræve den størst mulige erstatning af Anton i anledning af det skete. Hvorledes er retsstillingen mellem Anton og Bertil, når det lægges til grund, at værdien af»kystens Perle«i almindelig handel og vandel var kr., og at Bertil havde haft udgifter på kr. til advokatrådgivning i forbindelse med det planlagte køb af ejendommen? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr Er A forpligtet over for B? 1.1. Er B s accept tilbagekaldt? B s brev af 23. marts må anses som en tilbagekaldelse af accepten af 22. marts. Tilbagekaldelsen er rettidig, idet den er kommet frem til A den 29. marts, hvor A får kundskab om accepten, jf. AFTL 7 (Lærebogen s. 41). B s skrivelse af 23. marts, hvori han beder A om at»se bort fra [B s] brev af 22. marts«, kan efter sin formulering ikke anses som et afslag på A s tilbud, jf. AFTL 5. A s tilbud af 27. februar om, at B kan erhverve ejendommen, består dermed stadigvæk (Lærebogen s. 47 f.). B s skrivelse af 24. marts, hvori han»fastholder det, [han] skrev i [sit] brev af 22. marts«, må anses for en tilbagekaldelse af tilbagekaldelsen af accepten. Også denne tilbagekaldelse er rettidig, da den er kommet frem til A den 29. marts, hvor A får kundskab om tilbagekaldelsen af 23. marts, jf. AFTL 7 (Lærebogen s. 41). Herefter kan A ikke få medhold i, at B har tilbagekaldt sin accept af 22. marts, og at A af denne grund ikke er forpligtet over for B. Det afgørende for, om der er indgået en aftale mellem parterne, bliver derfor, om B s accept er rettidig og overensstemmende, og om A i modsat fald har tilsidesat en eventuel reklamationspligt over for B Er B s accept for sen og/eller uoverensstemmende? Acceptfristen udløber mandag den 27. marts, som A har angivet i sit tilbud, jf. AFTL 2, stk. 1. B s accept kommer først frem til A onsdag den 29. marts og er dermed for sen. Der påhviler A en reklamationspligt over for B i anledning af den forsinkede accept, jf. AFTL 4, stk. 2. B går ud fra, at hans accept er rettidig, da han afsender den om onsdagen, og acceptfristen først udløber den følgende mandag. A må desuden indse, at B går ud fra, at accepten er rettidig, idet det fremgår af poststemplet, hvornår accepten er afsendt (Lærebogen s. 65 ff.). B s accept er uoverensstemmende med A s tilbud, idet B angiver en købesum på kr., mens A i sit tilbud forlangte kr. Der påhviler ikke A en reklamationspligt over for B i den anledning, jf. AFTL 6, stk. 2: Ganske vist går B ud fra, at hans accept er overensstemmende, da det beror på en skrivefejl, at accepten får det indhold, den faktisk får, men dette må A ikke indse, jf. formuleringen af B s accept (»Jeg synes godt nok, det er en høj pris, du forlanger, men jeg er villig til at betale kr.«). A kan ikke tro andet, end at B ikke er interesseret i at købe ejendommen til kr., men derimod kun til kr. B s uoverensstemmende accept skal derfor anses for et nyt tilbud til A, jf. AFTL 6, stk. 1 (Lærebogen s. 69 ff.). Selv om B er i god tro om såvel acceptens rettidighed som dens overensstemmelse med A s tilbud, påhviler der herefter ikke A en reklamationspligt: Han har naturligvis ikke pligt til at reklamere i anledning af forsinkelsen, jf. AFTL 4, stk. 2, når han ikke skal reklamere i anledning af uoverensstemmelsen, jf. AFTL 6, stk. 1. 3

4 Da A ikke er forpligtet af sin passivitet over for B s forsinkede og uoverensstemmende accept, og da A ikke har accepteret B s nye tilbud (om køb til kr.), foreligger der ikke en aftale mellem parterne. (Det er uden betydning for parternes retsstilling, hvad B faktisk ville udtrykke i sin accept: A ønsker tydeligvis ikke at holde B fast på, at han skal købe huset, sml. AFTL 32, stk. 1, hvis anvendelse i øvrigt også forudsætter, at A var i ond tro om skrivefejlen). 2. B s erstatningskrav mod A Da der ikke foreligger en gyldig aftale mellem parterne, kan B ikke opgøre sit krav efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse. (B har herefter ikke krav på at få sin mistede fortjeneste erstattet, dvs. han kan ikke kræve erstatning for forskellen mellem den købesum, der har været på tale ( kr. eller kr.), og ejendommens værdi ( kr.) (Lærebogen s. 110 ff.)). Der er ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at hver part (her B) selv må bære sine udgifter til kontraktsforhandling m.v., hvis en aftale ikke kommer i stand. A har ikke handlet culpøst ved at forholde sig passiv over for B s accept (eller udvist uagtsomhed på anden måde). B kan derfor ikke kræve erstatning for sine advokatomkostninger på kr. (Lærebogen s. 107 f.).»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001). 4

5 Opgave nr. 2 Anker Andersen havde en mindre købmandsforretning, som reklamerede med gratis udbringning af varer. Den 16-årige skoleelev Bo Brandt var ansat som bud hos Anker. Fredag den 3. marts 2006 skulle Bo møde hos Anker kl Bo var blevet lidt forsinket i skolen, og da han tidligere til stor irritation for Anker var kommet for sent, løb han gennem byen. Da Bo skulle passere en større villavej, løb han uden at se sig for lige ud på vejen, hvor Jonna Jensen kom kørende i sin bil. Jonna foretog en katastrofeopbremsning, men ramte alligevel Bo, der faldt. Bo kom ikke selv til skade, men den jakke, han havde på, blev ødelagt. Bo havde lånt jakken af sin far, Dan. Jakken var købt på udsalg i januar 2006 for kr., men kostede nu kr. Jonnas bil, der var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring, led ingen skade. Bo kom hurtigt på benene efter påkørslen, og kl mødte han hos Anker. Bo blev straks sendt af sted på forretningens budcykel med varer til en af forretningens største kunder. Bo, der fornemmede, at det drejede sig om en hastesag, trådte hårdt i pedalerne, og i høj hastighed kørte han i et vejkryds over for rødt lys uden at se sig for. Bo havde observeret, at lyset var rødt, men tænkte, at der sjældent var trafik i eftermiddagstimerne. Ude i vejkrydset blev Bo påkørt af bilisten Carl Carlsen, som i det samme passerede krydset for grønt lys, og som ikke havde nogen mulighed for at undgå påkørslen. Budcyklen blev ved sammenstødet med Carls bil påført en skade, som beløb sig til kr. Anker havde en forsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring, som dækkede skaden på budcyklen. Varerne led ingen skade. Carls bil, der var ansvars- og kaskoforsikret uden selvrisiko i forsikringsselskabet Totalsikring, blev påført en skade, som beløb sig til kr. Bo, der ved sammenstødet med Carls bil væltede og pådrog sig en hjernerystelse, var herefter sygemeldt i 5 uger. Han havde i den anledning et løntab på kr. Bo pådrog sig ikke varige skader. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 5

6 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på Dans jakke Bo har lånt jakken af sin far, Dan. Spørgsmålet er derfor, om Dan kan kræve den ødelagte jakke erstattet. Dan kan rette et erstatningskrav mod Jonnas ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. FL 101 og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 175 og 357 ff.). Dan har selvsagt ikke (selv) udvist egen skyld, og da han heller ikke skal identificeres med sin søn (Lærebogen s. 323 ff.), der jf. nedenfor har handlet culpøst, skal hans erstatningskrav mod Helsikring ikke reduceres, jf. FL 101, stk. 3. Da Bo er umyndig, finder reglen i DL 5-8-1, som hjemler objektivt ansvar for skader på lånte genstande (Lærebogen s. 111 f.), ikke anvendelse. Bo er derfor kun ansvarlig, såfremt han har handlet culpøst (eller lånet er kommet ham til nytte) (Aftaler og mellemmænd s. 139 med note 56). Bo, der løb ud på en større villavej uden at se sig for, har imidlertid handlet groft uagtsomt, hvorfor han (også) er erstatningsansvarlig for skaden på jakken. Bo og Jonna/ansvarsforsikringsselskabet Helsikring hæfter solidarisk (Lærebogen s. 336 f.). Ved den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden mellem de solidarisk erstatningsansvarlige finder EAL 25, stk. 2, anvendelse (Lærebogen s. 341 f.). Den ikke-ansvarsforsikringsdækkede Bo er ikke fri for regresansvar, jf. EAL 25, stk. 2, 1. pkt., da han har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, men regresansvaret vil kunne lempes, selv om Bo har handlet groft uagtsomt, jf. nærmere EAL 25, stk. 2, 2. pkt. Ved opgørelsen af Dans erstatningskrav skal der tages udgangspunkt i genanskaffelsesprisen på kr., jf. princippet i FAL 37 (Lærebogen s. 247). 2. Skaden på budcyklen (5.000 kr.) Det fremgår af opgaveteksten, at skaden på budcyklen er dækket af tingsforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Udgangspunktet er herefter, at Fuldsikring kan rette et regreskrav mod Carls ansvarsforsikringsselskab Totalsikring, jf. EAL 22, stk. 1, og 21, nr. 1, samt FL 101 og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 175 og 357 ff.). Da Fuldsikrings regreskrav er et afledet krav, vil en eventuel medvirken fra skadelidtes side dog medføre, at regreskravet reduceres i samme omfang, som skadelidtes (direkte) erstatningskrav ville blive reduceret (Lærebogen s. 324 og 358). Anker, der er den skadelidte, har ikke selv medvirket til skaden på cyklen, men skaden er forvoldt under medvirken af Bo. Da der foreligger et DL forhold mellem Anker og Bo, må Anker/Fuldsikring tåle, at hans erstatningskrav/fuldsikrings regreskrav mod Carls ansvarsforsikringsselskab reduceres under hensyntagen til den skyld (culpa), der er udvist af Bo, jf. reglen om passiv identifikation (Lærebogen s. 323 ff.). Ved tingsskade forvoldt af et motordrevet køretøj finder bestemmelsen i FL 101, stk. 3, om egen skyld anvendelse. Bo har ved sin bevidste handling om at passere vejkrydset for rødt lys og tilmed i høj hastighed optrådt groft uagtsomt. Dette fører (formentlig) til, at Ankers erstatningskrav og dermed Fuldsikrings regreskrav mod 6

7 Carls ansvarsforsikringsselskab Totalsikring (på grund af den passive identifikation med Bo) bortfalder, jf. FL 101, stk. 3 (Lærebogen s. 170 og afgørelsen FED V). Spørgsmålet er dernæst, om Ankers forsikringsselskab Fuldsikring har et regreskrav et afledet krav mod Bo (Lærebogen s. 324 med note 8), jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 358 f.). Da Bo, jf. i øvrigt ovenfor, har optrådt groft uagtsomt, vil ansvarsbortfald ikke kunne komme på tale, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 360). Efter EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1, vil Fuldsikrings regreskrav mod Bo på trods af den af Bo udviste grove uagtsomhed eventuelt kunne lempes under hensyntagen til Bos underordnede stilling og til, at der er tale om et regreskrav fra et forsikringsselskab (Lærebogen s. 117 ff.). 3. Skaden på Carls bil ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af kaskoforsikringen i forsikringsselskabet Totalsikring. Da Bo har forvoldt skaden ved culpøs adfærd under udførelsen af sit arbejde for Anker, er Anker ansvarlig, jf. DL (Lærebogen s. 105 ff.). Da skaden er forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, har Totalsikring et regreskrav mod Anker, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 355 ff. og 358). Bos erstatningsansvar bortfalder ikke, jf. EAL 19, stk. 3, men kan eventuelt lempes efter EAL 23, stk. 2, eller stk. 1, hvis kravet mod Bo fremsættes som et regreskrav fra Anker, jf. i det hele ovenfor pkt Personskaden på Bo Bo har et erstatningskrav på kr. for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, og et krav på godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 259 ff. og 263). Bos tabsposter er ikke omfattet af ASL (jf. ASL 11 e.c.) (Lærebogen s. 148 og 296 f.). Bo har medvirket til skaden ved grov uagtsomhed, jf. ovenfor pkt. 2. Efter FL 101, stk. 2, 2. pkt., kan et personskadeerstatningskrav nedsættes, hvis skadelidte har medvirket til skaden ved grov uagtsomhed og i bekræftende fald normalt med 1/3 (Lærebogen s. 168 f.). Bo vil herefter være berettiget til enten fuld erstatning eller eventuelt nedsat erstatning. (For nedsættelse taler udover den grove uagtsomhed at Bo ikke pådrog sig varig skade).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 7

8 Opgave nr. 3 Møbelhandler Knud Kjær og kunsthandler Søren Snare indgik den 11. maj 2005 aftale om en byttehandel. Handlen gik ud på, at Kjær skulle levere en trepersoners sort lædersofa af mærket»edvardsen«, model»m3«, mens Snare skulle levere et bestemt maleri, der angav at være signeret af skagensmaleren Tuxen. Kjær skulle bruge maleriet til ophængning på sit kontor i møbelforretningen, og Snare skulle bruge lædersofaen som møbel på sit forkontor. Maleriet var prissat til kr., hvilket præcis svarede til Kjærs sædvanlige prisforlangende ved salg af den pågældende type sofa. Da sofaen først skulle fremstilles af Kjærs leverandør, inden levering kunne finde sted, aftalte parterne, at udveksling af ydelserne skulle finde sted 2 måneder senere, nemlig den 11. juli Kjær vidste, at der ofte var problemer med at få leverandøren til at levere sofaer af model»m3«i en fuldstændig ensartet kvalitet, men fortalte ikke Snare herom. Den 10. juni 2005 havde Snare i sin forretning besøg af kunstkenderen Rasmus Ravn. Da Ravn fik øje på Tuxenmaleriet, udtalte han med stor sikkerhed, at billedet var en meget dygtigt udført kopi, og at han kendte ejeren af det originale maleri. Kopien var ifølge Ravn malet af en ikke særlig kendt kunstmaler fra Skagen. Ravn udtalte, at kopien havde en værdi på kr., mens det originale maleri var kr. værd. Den 11. juli mødte Kjær op i Snares forretning for at aflevere sofaen og hente maleriet. Ydelserne blev udvekslet, uden at Snare nævnte noget om Ravns besøg, og umiddelbart efter kørte Kjær glad hjem med maleriet. I løbet af sommeren begyndte en af rygpuderne i lædersofaen at falme en lille smule, og hvis man så godt efter, kunne man ane, at denne pude var betrukket med læder af en lidt dårligere kvalitet, end der i øvrigt var anvendt ved sofaens fremstilling. Snare reklamerede i den anledning straks over for Kjær. Ifølge en fagkyndig vurdering, som Snare herefter lod foretage, var sofaen på leveringstidspunktet kr. værd uden fejlen, mens den var kr. mindre værd med fejlen. Ifølge den fagkyndige vurdering ville en ombetrækning af puden alene ikke kunne ramme den præcise farvenuance, som sofaen i øvrigt havde. Omlevering kunne heller ikke komme på tale, 8

9 da sofaen var udsolgt og ikke længere blev fremstillet af leverandøren, som havde lukket sin virksomhed. En ombetrækning af hele sofaen foretaget af den oprindelige leverandør ville have kostet kr., men ville koste kr., hvis arbejdet skulle udføres af en anden møbelfabrikant eller møbelpolstrer. Straks Snare havde modtaget disse oplysninger den 31. august, rettede han skriftlig henvendelse til Kjær. Snare ønskede under ingen omstændigheder, at byttehandlen skulle gå tilbage, og han oplyste, at han ikke agtede at lade puden eller sofaen ombetrække, idet han for så vidt godt kunne»leve med«farveforskellen, men han krævede dog den størst mulige økonomiske kompensation. Da Kjær den 1. september modtog Snares brev, blev han aldeles opbragt. Årsagen hertil var, at Kjær dagen før tilfældigt havde haft besøg af den samme Rasmus Ravn, som tidligere havde udtalt sig om Tuxenmaleriet over for Snare, og at Ravn havde givet Kjær de samme oplysninger om maleriets manglende ægthed, som Snare tidligere havde fået. Endnu den 1. september sendte Kjær til Snare et brev, hvori han dels afviste Snares krav vedrørende sofaen, dels krævede erstatning i anledning af byttehandlen vedrørende maleriet. Kjær fandt maleriet meget smukt, og i brevet til Snare skrev han, at han ligesom Snare under ingen omstændigheder ønskede, at byttehandlen skulle gå tilbage. Der anmodes om en stillingtagen til de fremsatte krav. 9

10 Løsningseksempel til opgave nr Indledning Der foreligger en byttehandel mellem Kjær og Snare. Købeloven finder også anvendelse på bytte, jf. KBL 2, stk. 3. Ved bytte anses hver af parterne som sælger med hensyn til den ydelse, han skal præstere, og som køber med hensyn til den ydelse, han har krav på at modtage. Se Lærebogen s. 33. Kjær anses altså som sælger med hensyn til lædersofaen og som køber med hensyn til maleriet. Snare anses som sælger med hensyn til maleriet og som køber med hensyn til lædersofaen. Da Kjær og Snare begge er handlende, og da de begge handler i eller for deres bedrift, skal byttehandlen anses som to handelskøb, jf. KBL 4, stk. 2. Det er således ikke nogen betingelse, at det købte skal anvendes til videresalg. Se Lærebogen s. 37. Kjærs køb af maleriet er et specieskøb, idet aftalen vedrører en individuelt bestemt genstand. Se Lærebogen s. 34. Snares køb af lædersofaen er et genuskøb, idet genstanden er bestemt efter art, jf. KBL 3. Det er uden betydning, at der er indgået aftale om en lædersofa af mærket»edvardsen«, model»m3«, for Kjær kan opfylde sin leveringsforpligtelse med en hvilken som helst lædersofa, der svarer til denne betegnelse. Det bemærkes, at købeloven finder anvendelse, selv om der er tale om bestilling af en genstand, som først skal tilvirkes, jf. KBL 2, stk. 1. Se Lærebogen s. 31 og Lædersofaen Det første spørgsmål, der må tages stilling til, er, om sofaen overhovedet lider af en mangel, eller om forholdet er så bagatelagtigt, at Snare må leve med farveforskellen uden økonomisk kompensation. Se Lærebogen s Det oplyses i opgaveteksten, at en enkelt rygpude er falmet»en lille smule«, og at man hvis man»så godt efter«kunne»ane«, at puden var betrukket med læder af en»lidt dårligere kvalitet«, end der i øvrigt var anvendt. Snare agter da heller ikke efter eget udsagn at lade puden eller sofaen ombetrække. Til trods for de nævnte forhold er det klart, at sofaen er mangelfuld. Således foreligger der en fagkyndig erklæring, ifølge hvilken sofaen er kr. mindre værd, end den skulle være. Vedrørende sofaen kræver Snare»den størst mulige økonomiske kompensation«. Kjær er klart erstatningsansvarlig, jf. KBL 43, stk. 3, jf. 24. (Kjær har oven i købet udvist culpøs adfærd ved at undlade at oplyse Snare om, at der»ofte«var problemer med at få sofaer i en fuldstændig ensartet kvalitet). Snare kan begribeligvis ikke kræve at få kr. i erstatning for ompolstring af hele sofaen, idet dette beløb ligger klart uden for aftalens forudsætninger, når man tager manglens karakter i betragtning. De kr. er således et helt uforholdsmæssigt stort beløb sammenholdt med de kr., som sofaens værdi er forringet med. Idet Snare vælger at fastholde købet, kan han kræve erstatning for den værdiforringelse, der skyldes manglen, dvs kr. Se Lærebogen s Snare kræver imidlertid»den størst mulige økonomiske kompensation«, og i den foreliggende situation udgør et forholdsmæssigt afslag et større beløb end erstatningskravet. Se Lærebogen s Et forholdsmæssigt afslag skal beregnes i forhold til sofaens værdi uden manglen. Ifølge den indhentede fagkyndige vurdering er 10

11 sofaens værdi uden mangel kr. Tages der ved vurderingen højde for manglen, er værdien kr. mindre, dvs. 25 % mindre end værdien i mangelfri tilstand. Det forholdsmæssige afslag skal beregnes i forhold til»købesummen«(her forstået som de kr., som maleriet af parterne er prissat til). Det forholdsmæssige afslag bliver altså på kr., svarende til 25 % af kr. (Ved bytte bør man muligvis efter omstændighederne indrømme en misligholdende part ret til at afværge et krav om betaling af forholdsmæssigt afslag ved at tilbyde, at byttet i det hele går tilbage. Se Lærebogen s Dette kommer dog ikke på tale i den foreliggende situation, hvor Kjær i sit brev af 1. september udtrykkeligt tilkendegiver, at han ikke ønsker, at handlen skal gå tilbage). 3. Maleriet Maleriet er afhændet som udført af Tuxen, og oplysningen herom må anses for en tilsikring, som Kjær kan påberåbe sig som grundlag for det fremsatte erstatningskrav, jf. KBL 42, stk. 2. Se Lærebogen s Efter aftalens indgåelse men før udvekslingen af ydelserne modtager Snare fra Ravn oplysning om, at maleriet ikke er ægte. Snares fortielse af denne oplysning kan ikke siges at have fremkaldt bytteaftalen, der som nævnt allerede var indgået. Da Snare imidlertid fortier oplysningen i forbindelse med købeaftalens opfyldelse, har han handlet svigagtigt i købelovens forstand, jf. KBL 42, stk. 2, således at han også af denne grund er erstatningsansvarlig. Kjærs erstatningskrav må opgøres til kr., svarende til differencen mellem værdien på kr. og de kr., som maleriet havde været prismærket til i Snares forretning. 4. Samlet opgørelse Snares krav på forholdsmæssigt afslag i anledning af manglen ved sofaen beløber sig til kr., mens Kjærs erstatningskrav i anledning af manglen ved maleriet er på kr. Ved den samlede opgørelse må Snare altså betale Kjær kr.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere