Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet."

Transkript

1 8.maj Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25 institutioner. Der er ikke indkommet høringssvar fra 2 institutioner: Skårup bh. og vg. og Børnebiksen. Generelt oplever vi, at den politiske beslutning om en fælles barsels- og sygefraværspulje og de økonomiske og personalemæssige konsekvenser heraf har fyldt meget; der er meget stor bekymring herfor. At vi i gruppen har ønsket at sende principper i høring (som på skoleområdet, og da der er tale om en harmonisering), har givet anledning til usikkerhed i flere høringssvar, da man ønsker at se hvilke økonomiske konsekvenser det har for ens egen institution. Alle høringssvarene tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger. Grundlæggende principper for lønsumsmodellen er: Overordnet opleves det, at modellen har mange positive elementer, men selve den pose penge, der skal fordeles, opleves for lille til at løse de mange opgaver daginstitutionerne pt står i og over for. Der stilles spørgsmålstegn ved rimeligheden i at decentralisere så meget decentralisere usikkerhed. Den skal være så enkel som mulig Der skal være så få puljer som muligt Det fremgår entydigt, at der fortsat ønskes fælles puljer til barsels- og langtidssygdom. A. Vi anbefaler følgende fælles puljer til: Barsels- og langtidssygdom Praktikvederlag Ledelsesuddannelse Opkvalificering i forhold til indsatsområder Hvis man mener, der er behov for flere puljer kan det besluttes igennem MEDsystemet; f.eks. puljer til: Fratrædelsesgodtgørelse Opfyldning ved manglende praktikant Der skal være en tildeling pr. barn (børn under 3 år tæller dobbelt) Der skelnes mellem tildeling til løn og til drift Centrale principper i resursemodellen: Institutioner med 25 børn eller derunder her tillægges 2,4 enhed 1

2 Flere påpeger, at det er positivt, at der fortsat er plads til små institutioner, det påpeges også, at det giver ulighed i forhold til små institutioner, der er i områdeledelse. B. Vi anbefaler fortsat, at der laves bæredygtige enheder; hvormed vi mener, det er en overgangsperiode, at vi har de små selvstændige institutioner. Der arbejdes med et fast antal timer til køkkenassistent pr. barn under 3 år Alle anerkender, at der skal være køkkentid til vuggestuebørn, men ønsker samtidig, at dette tilbud udvides til børnehavebørn også set i lyset af det fokus, der er på børns ernæring. C. Vi anbefaler: At der fortsat gives tid til at lave mad til vuggestuebørn. Vi mener fortsat, man på sigt må se på nødvendigheden af at give køkkentimer til børnehaverne, da mange børnehaver af tidsmæssige årsager har måttet droppe at lave eftermiddagsmad og dette strider mod kostrådene. Der afregnes efter det faktisk indskrevne antal børn pr. måned, der afregnes pr. år Der er bekymring for afregning pr. barn. Det giver stor usikkerhed i institutionerne, at man ikke ved, hvordan økonomien ser ud fremadrettet. Dette sker især ved nedgang i børnetallet set i forhold til planlægning af afskedigelse/ afskedigelsesvarsel af personale. Der er forslag om en minimumstildeling pr. institution, f.eks. på 95%. D. Vi anbefaler, at der laves en minimumsnormering på 95% i gennemsnit for et år; det vil indebære, at en institution max kan blive trukket i lønsummen for 5%. Der arbejdes ikke med et fast antal timer til ledelse Flere ønsker fastsat tid til ledelse, således at det tydeligt fremgår, hvad der er af tid til ledelse, og dermed hvad der er (tilbage) af tid til børnene E. Vi anbefaler med de nuværende økonomiske midler og den store forskellighed i organiseringerne, at der fortsat ikke defineres tid til ledelse. Der tildeles efter en åbningstid på 50 timer pr. uge Åbningstid udover 50 timer tildeles efter en fast takst Der er mange, der påpeger det uhensigtsmæssige i, at der skal tildeles færre midler til ekstra åbningstid. Flere påpeger, at det kunne være hensigtsmæssigt at se på fordeling af åbne- lukketider indenfor et distrikt, således at færrest muligt økonomiske midler går hertil. F. Vi anbefaler: At der ses på åbningstider indenfor et distrikt, samt undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid. (Reduktion af midlerne til dækning af den udvidede åbningstid er en del af budgetforliget for 2007.) Vikarlønnen udgør en procentdel af lønsummen Det påpeges, at vikarprocenten ikke kan være lavere end 5% G. Vi anbefaler, at vikarprocenten fastsættes til minimum 5% set i lyset af, hvad den skal dække. 2

3 Ulempetillæg er indregnet i lønsummen Der peges på, at der forhandles et fast tillæg pr. medarbejder pr. måned; det vil spare administrationstid alle steder i systemet. H. Vi anbefaler, at der forsøges forhandlet et fast tillæg pr. medarbejder. Funktionsløn på baggrund af forhåndsaftaler tildeles særskilt Anciennitetsstigninger kompenserer institutionerne selv for Der er bekymring for, at det udhuler budgettet/ normeringerne på sigt. I. Vi anbefaler/ forventer, at de principper, der er gældende for skoleområdet, også gør sig gældende på daginstitutionsområdet. Endelig: Der påpeges, at der ønskes fast princip for andel af pædagogisk uddannet personale. J. Vi anbefaler et princip, der fastsætter en minimumsprocent for uddannet personale. Rengøringstid: Det påpeges, at der også skal ses på bygningers stand. K. Vi anbefaler fortsat, at der hyres et konsulentfirma til at se på opgaven. Driftsmidler: Få stiller spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at vuggestuebørn tæller dobbelt. Der ydes ekstra midler til institutioner der har en gruppe børn med særlige behov. L. Vi anbefaler fortsat, at vuggestuebørn tæller dobbelt. M. Vi anbefaler, at institutioner med en gruppe børn med særlige behov tildeles ekstra driftsmidler Vedligeholdelse: Modellen hilses velkommen af størsteparten af instituionerne. Der arbejdes allerede med forslag til en model, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe med institutionsledere og medarbejdere fra Direktørområdet for Miljø og Teknik. N. Vi anbefaler, at der arbejdes videre med modellen Generelt kan det sammenfattes, at udover anbefalingerne A til M, er der i høringssvarene fuld opbakning til dagpasningsgruppens anbefalinger vedr. ekstra midler til: O. Ledelsestid P. Differentieret normering Q. Forberedelsestid. 3

4 BILAG: Nedenfor er medtaget de kommentarer, som repræsenterer et enkelt, max 3 høringssvar og som ikke er medtaget via anbefalingerne: Differentieret normering: Byparkens bh. har som den eneste institution haft ekstra midler p.g.r.a. belastningsgrad; og ser det naturligvis som et problem at skulle løfte samme opgave med færre resurser. Byparkens vuggestue påpeger ligeledes nødvendigheden af at tilføre ekstra midler i forhold til de opgaver, der løses i institutionen. En enkelt institution foreslår, der tages midler ud til differentieret normering, førend fordeling i øvrigt. Forberedelsestid bør ikke gives til den enkelte pædagog, men som ekstra tid i forhold til en given opgave (pæd.læreplaner, APV, BMV m.v.), så man i institutionen kan prioritere, hvem og hvordan opgaven skal løses. Med sammenlægning til større områder bliver behovet for specialiserede medarbejdere som servicemedarbejder og kontorassistent tydeligt, men der ikke økonomiske midler hertil hvis vil det gå ud over tiden til det direkte pædagogiske arbejde med børnene. Et beløb pr. barn giver uigennemskuelighed i forhold til hvor meget personalenormeringen reelt er, der ønskes et fast antal vugge/ børnehavebarn pr.pædagog. Det er uigennemskueligt, når man dels skal forholde sig til besparelse i omlagte institutioner i Gl. Svendborg kommune, budget 2007 besparelse og kommunesammenlægning/ harmonisering. Køkkentimer; kunne man evt. prioritere at give timer til de institutioner, der sørger for kost til børnene uanset om det er børnehave- eller vuggestuebørn? Nogle puljer kan trække flere puljer med sig, f.eks. anciennitet kontra vikar til dækning af omsorgsdage. Pulje ti Ny løn og anciennitetstigninger. Udgifter til Tr/Ftr dækkes centralt (det gør den, da det er en forhåndsaftale) Kunne man tænke en normering, der sagde, hvor mange børn, der skulle være pr. voksen, f.eks. 5 børn pr. voksen i bh.? Flere varme hænder, ønsket fra politikerne om dette, opfyldes ikke pt med de øgede opgaver områdelederne har. Bekymring for, at den nye model er en stor besparelse. Bekymring for merindskrivningens konsekvenser for institutionens personalefravær og dermed vikarkontoen. Tildeling af driftmidler: kunne det være hensigtsmæssigt at give mere, hvis man har handicappede eller udsatte børn. Diskriminerende, at der ikke er fuld dækning for barsel, barns 1.sýgedag og omsorgsdage. Lønsummen bør til enhver tid være så stor, at alle medarbejdere kan være på slutløn. Lederlønnen problematisk, hvis der ikke er et loft/ ansvarsforflygtigelse 4

5 Køkkentimer enten til alle 0-6 årsinst, eller til ingen. 25 børn udløser ekstra penge kan fastholde nogle i at være små, frem for at indgå i et større fællesskab med stordriftsfordele. I Område Øst, hvor Lærkereden, der har 14 børn, er, er man bekymret om muligheden for fortsat at eksistere. Vedligeholdelse: et problem at kommunen har overtaget, når der ikke er mandskab til at udføre opgaverne. Vedligeholdelse: enkelte institutioner/ selvejende ønsker at få udvendig vedligeholdelsesbudget tilbage til institutionen. 5

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere