Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende i medicinsk sengeafsnit (MSA) på Herning Regionshospital. Medicinsk afdeling består desuden af et dagafsnit, et ambulatorium, et hjertemedicinsk afsnit samt et akut modtager afsnit (ASA). Alle afsnit har specialiseret sig indenfor forskellige områder af medicinske sygdomme. bortset fra ASA som modtager alle patientkategorier. Fysisk er MSA placeret på regionshospitalet i Herning som hører under Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Samarbejdsrelationer MSA har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter, som dagligt kommer i afsnittene. Derudover har vi et tæt samarbejde med det geriatriske team og det palliative team som vore patienter kan henvises til. Desuden har vi et tæt samarbejde med medicinsk dagafsnit, medicinsk ambulatorium og ASA, hvor vi modtager de fleste af vore patienter fra. Omkring planlægning af udskrivelse har vi et tæt samarbejde med de forskellige kommuners visitatorer. Patient/borger kategorier MSA har bl.a. speciale indenfor gastroenterologi. Afsnittet modtager speciale relaterede patienter fra hele det tidligere Ringkøbing Amt. De hyppigste forekommende sygdomme som patienterne har indlægges med er Levercirrhose, hepatitis, ulcus ventrikuli, esophagus variceblødninger, forgiftninger, kroniske tarmsygdomme, pancreatitis og cancer. Aldersmæssig er der en stor spredning blandt patienterne, fra helt unge til ældre. Desuden modtager afsnittet også patienter med forskellige lungesygdomme og infektionsmedicinske sygdomme. De hyppigst forekommende sygdomme her er lungecancer hjerte/lungeinsufficens, Kol og astma. Indenfor det infektionsmæssige område, modtager vi primært patienter med pneumoni, sepsis, urinvejsinfektioner, tropesygdomme, HIV/AIDS samt andre infektionssygdomme. Aldersmæssig er det som oftest ældre medborgere der er indlagt, men vi har også yngre Side 1 af 9

2 patienter. Der udover modtager MSA også patienter med endokrine sygdomme såsom diabetes mellitus og stofskiftesygdomme. Desuden modtager afsnittet de geriatriske patienter. Patienternes indlæggelse skyldes ofte almen svækkelse, dehydrering, infektioner så som blærebetændelse, rosen eller DVT. Centrale kliniske problemstillinger Som studerende i afsnittene er der mulighed for at følge forløb for både akutte som planlagte indlagte patienter, hvor du vil opleve samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt. En del af vore patienter har langvarige kroniske forløb. Der er gode muligheder for at lære grundlæggende sygepleje i praksis samt opøve færdigheder i sygepleje og observationer. Der er ligeledes mulighed for at udøve sygepleje til den komplekse medicinske patient i kroniske forløb. De kroniske sygdomsforløb giver rig mulighed for at arbejde med sundhedspædagogiske opgaver. Du vil møde udfordringer, hvor du kommer til at arbejde med sygeplejeprocessen, og du vil indse, hvorfor man som sygeplejerske skal besidde både kliniske og teoretiske kompetencer. Vores fokus er patienternes sygeplejeproblemer, og du får mulighed for at studere den kliniske praksis i forhold til disse. De sygeplejeproblemer vi oftest arbejder med er: Ernæringsproblemer: Patienter der har kvalme, opkastning, hæmatemese, nedsat appetit, dehydrerings- og vægtproblemer. Eliminationsproblemer: Patienter der har diarre, obstipation, melæna, fæces-og/eller urininkontinens eller urinretention. Mobilitetsproblemer: Patienter der har balanceforstyrrelser, lider af svimmelhed, nedsat funktion pga. sygdomssvækkelse samt sengelejekomplikationer. Respirationsproblemer: Patienter der har astma, kol, smerter eller infektion i luftvejene. Smerteproblemer: Patienter med komplekse akutte/kroniske smerter. Kredsløbsproblemer: Patienter med blødninger, hypo-og hypertension, ødemer og lungestase. Psykosociale problemer: Patienter der har identitetsproblemer, socialeproblemer, aktivitetsproblemer, søvnproblemer, angst eller er i en krisetilstand. Misbrugsproblemer: Patienter der har behov for hjælp til at håndtere problemstillinger der er forårsaget af et overforbrug af f. eks. alkohol eller medicin, og som er blevet kronisk syge af det Temperaturreguleringsproblemer: Patienter med infektioner, abstinenser, kramper eller hypotermi. Sygeplejeproblemer i.f.t. døende patienter: Palliativ, symptomlindrende sygepleje med fokus på livskvalitet, en god smertebehandling,medinddragelse og omsorg for pårørende samt alt hvad det medfører. Der ud over er der sygeplejefaglige opgaver i forhold til indlæggelse og udskrivelser, samt mange pædagogiske opgaver som vejledning, information og undervisning til patienter og pårørende f. eks. i forbindelse med undersøgelser, behandlinger, ernæring, livsstilsændringer Side 2 af 9

3 m.m. I relation til kroniske forløb er der stor mulighed for at arbejde med etiske problemstillinger, som hvordan behandler man patienter som har svært ved at tage vare på sig selv, og følge behandlingen. Hvordan foretage motiverende samtaler i forhold til behandling overfor alkoholiserede patienter eller rygningsbetingede lungesyge patienter. eller AIDS patienter som ikke vil i behandling. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalesammensætningen består af en afdelingssygeplejerske, udviklingssygeplejersker, kliniske koordinatorer, 2 kliniske vejledere, 3 praktikvejledere, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, sekretærer og serviceassistenter. Der er tilknyttet specialeansvarlige overlæger til de forskellige områder, ligesom der er tilknyttet faste ergo/fysioterapeuter. Vi har et tæt samarbejde med diabetessygeplejersken i forhold til nyopdagede og dårligt regulerede diabetespatienter, ligesom vi udskriver patienter til diabetesambulatoriet. Vi har et tæt samarbejde med sygehusapoteket, der kommer en farmaceut på alle hverdage som bestiller medicin til afsnittet. Vi har et tæt samarbejde med det palliative team når vi har terminale cancerpatienter med svære sygeplejefaglige problemstillinger. Vi har et tæt samarbejde med det geriatriske team, som planlægger udskrivelser på patienter fra Herning kommune med svære geriatriske problemstillinger.. Regionshospitalet har tilknyttet en sygehuspræst som afsnittet benytter ved behov. Vi har sygeplejestuderende på alle niveauer, ligesom vi har social - og sundhedsassistentelever. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener De patienter som modtages på afsnittet er som oftest indlagt akut via ASA til udredning og behandling, en del af vore kroniske lunge og leverpatienter bliver genindlagt med jævne mellemrum Årsagerne til indlæggelsen kan variere meget. Det kan f. eks. være begyndende leversvigt, blødning fra mave-/tarmkanalen, opkastninger/dehydrering, smerter, almen svækkelse, en infektion som kan være endocarditis, cystitis, pneumoni. Vi får også patienter indlagt med delir, som kan skyldes en infektion. Vi har patienter, som har en åben indlæggelse i afsnittet. Det er som oftest cancerpatienter som har svære sygeplejemæssige problemstillinger som ikke umiddelbart kan løses i hjemmet. Sygeplejefaglige opgaver Det er afsnittets hensigt, at den studerendes kompetencer fra Modul 5 og 6 gradvist skal øges, fra at være observerende til, at opnå en vis rutine i afsnittets sygeplejefaglige opgaver, Side 3 af 9

4 så disse kan udføres og planlægges selvstændigt. Tema: Kulturelle og sundhedsmæssige forholds betydning Vise forståelse for hvilken betydning livsstil, livsholdning, livsvilkår og netværk har for sundhed og sygdom Møde patienter med anden etnisk baggrund og andre kulturmønstre og reflektere over betydning for disses sundhed Tema: Etiske problemstillinger Identificere etiske problemstillinger i konkrete patientsituationer, opstille handlinger Diskutere udvalgte typiske etiske problemstillinger i afsnittet ilt i hjemmet, behandlingstvang, relationen til patienter der har svært ved at samarbejde om deres behandling, hvornår standser man behandling Tema: Reaktioner på kroniske sygdomme Arbejde med betydning af selvbillede og ændring af dette Tema: Kliniske metoder til observation, vurdering og intervention Ernæringsscreening, tryksårsscreening og anvendelse af disse Kontrolmålinger: BT, puls, tp, blodprøver, vgt., blodsukker, væskeskema mm. Abstinensscoringer samt scoring af lever patienter i forhold til comagrad Tema: Planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje til den kroniske patient Deltage i plejen af patienter og samarbejde tværfagligt og tværsektorielt med udgangspunkt i konkrete patientforløb Tema: Medicinadministration Udførelse af plejen i relation til medicingivning med anvendelse MEM. Tema: Risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos den ældre patient Anvende risikovurderingsredskaber i afsnittet for eks: scoringsskemaer i forhold til tryksår eller ernæringsscreening og planlægge sundhedsfremmende tiltag et oplagt område for den fastlagte studieaktivitet Du vil sammen med den kliniske vejleder få hjælp til at få struktureret planerne Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Vi arbejder på at få udviklet den gode sygepleje, hvor udgangspunktet for arbejdet tager afsæt i det positive og det, som der fungerer godt. Desuden arbejder vi kontinuerligt med at forbedre dokumentationen. Vi har fokus på implementering af kliniske retningslinjer indenfor rammerne af evidensbaseret praksis og kvalitetskriterier for sygeplejen. Desuden arbejdes der med at forbedre patientsikkerheden. Vi forventer indenfor overskuelig fremtid at skulle have elektroniske patientjournaler. Foreløbig er medicinmodulet en del af den elektroniske patientjournal opstartet. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen er den gennemgående metode til vurdering planlægning og evaluering af sygeplejen Til dokumentation af sygeplejen anvendes sygeplejejournaler der er opbygget efter sygeplejeprocessen. Side 4 af 9

5 Til dokumentation og administration af medicin anvendes medicinsk elektronisk modul (MEM). Afsnittet har et positivt og godt samarbejde, hvor nysgerrighed, undren og spørgsmål er meget accepteret, hvilket danner baggrund for trivsel, læring og udvikling. Afsnittet ønsker at yde sygepleje på et højt fagligt niveau med patienten i fokus. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den første dag i afsnittet vil der være en introduktion til afsnittet, studiemiljøet, studievilkårene og læringsmulighederne. Vi ønsker at skabe rammerne for, at du kan få en målrettet klinisk studietid. Den kliniske vejleder vil i samarbejde med dig planlægge perioden med udgangspunkt i dine kompetencer, ønsker og behov. Vi vil tilrettelægge studietiden ud fra aktuelle kroniske patientforløb, Studietiden er 30 timer pr uge, og det tilrettelægges sammen med den kliniske vejleder. Vi kan planlægge deltagelse i både aften og weekendvagter, så du får mulighed for også at møde de pårørende, så du gennem dialog kan få forståelse for den kulturelle opfattelse af sundhed/ sygdom, som hersker i familien. Derved har du mulighed for at påvirke familien sundhedspædagogisk. Den kliniske vejleder er sammen med den studerende ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode. De kliniske studier tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger, læringsudbytte for modul 6 samt afsnittets studietilbud. Der benyttes både formelle og uformelle refleksionsprocesser Der er fastlagt start, midtvejs og slutsamtale. Studieaktivitet for modul 6 studerende. Via dialog med kroniske patienter, og måske deres pårørende, få forståelse for de kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom. Via sygeplejefaglig dialog få reflekteret over etiske problemstillinger i forhold til sygdomme hos kronisk syge patienter. Via observation at identificere hvordan de forskellige kroniske sygdomme ytrer sig. Via kliniske studier lære, at anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention. Via kliniske studier, at lære at tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til kronisk syge patienter. Via gennemgang af den medicinske behandling hos den kronisk syge patient og i samråd med sygeplejerske få forståelse for MEM. Via kliniske studier identificere og analysere risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos ældre patienter. Via kliniske studier at finde ud af hvilke tilbud samfundet har til ældre patienter. Side 5 af 9

6 Via kliniske studier lære at indgå i relationer, dialog og samspil med kronisk syge, samt kunne undervise, vejlede og informere de ældre patienter. Læringsmiljø /Studiemiljø MSA har et godt lærings- og studiemiljø, vi er et engageret og dynamisk personale der går meget op i den enkeltes ve og vel. Vi har et godt arbejdsmiljø, som giver god mulighed for læring, trivsel og udvikling. MSA er en afdeling, hvor du kan lære alt fra den fundamentale til den specielle sygepleje. De fysiske rammer på afsnittet er meget begrænsede, men vi har et stort og godt studierum i kælderen med adgang til computere. I er også velkomne til at medbringe egne bærbare computere. Afsnittet har relevant litteratur tilknyttet. Den kliniske vejleder vil modtage den studerende den første dag i klinikken og stå for introduktionen til afsnittet. I samarbejde med den studerende vil den kliniske vejleder være med til at planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis, med udgangspunkt i kompetencerne for det enkelte modul. For at opnå et så godt lærings/studiemiljø som muligt, har vi en forventning om, at du som studerende er ansvarlig for egen uddannelse, at du er engageret og aktivt tager initiativ til at opsøge læringsmuligheder. At du er bevidst om at reflektere over praksis så du får en forståelse af teoriens betydning for praksis. At du er målrettet, dvs. at du har et studiefokus og kan synliggøre det overfor dem, som du arbejder sammen med. At du forholder dig konstruktivt over for tilbagemeldinger, og ikke mindst selv er opsøgende i forhold til at få evalueret din dag. Vejlednings- og evalueringstilbud I MSA er der ansat 2 kliniske vejleder, som varetager planlægninger af den studerendes kliniske praktik forløb. I MSA er de kliniske vejleder en del af den samlede personale normering, de har et bestemt timetal afsat til klinisk vejledning. Dette betyder, at den studerende ikke kan påregne daglig vejledning af den kliniske vejleder, men vejledningen kan søges hos det øvrige personale, som man samarbejder med. De kliniske vejleders funktion: - At introducere den studerende til afsnittet. - I samarbejde med den studerende, at planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis, med udgangspunkt i kompetencerne for det enkelte modul. - Støtte, udfordre samt inspirere den studerende til at finde studie egnede situationer og Side 6 af 9

7 fokus områder. - Forestå den kliniske vejledning i praksis i størst muligt omfang, og samtidig være rollemodel for den gode praksis. - Være deltager ved refleksionsseancer. - Være eksaminator ved de kliniske prøver. - Evaluere den studerendes læringsudbytte ud fra modulets kompetencer - Give anbefalinger for videre studier. - Være der for den studerende, når denne har brug for en ressource person. Det øvrige plejepersonales rolle i forhold til den studerende: - Være rollemodeller og yde daglig vejledning i den kliniske sygepleje. - Formidle deres kliniske sygepleje viden. - Evaluere den studerende i forhold til kompetencerne i samarbejde med den kliniske vejleder. Tid til vejledning samt evaluering planlægges ud fra et individuelt behov. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Den ene kliniske vejleder som er tilknyttet afsnittede, er uddannet sygeplejerske, fra sygeplejeskolen i Holstebro i Har været ansat i afsnittet siden da, og har en bred erfaring som medicinsk sygeplejerske. Har fungeret som klinisk vejleder siden dec Er påbegyndt en sundhedsfaglig diplomuddannelse og har på nuværende tidspunkt afsluttet 3 moduler ud af 6. Den ene er klinisk vejledermodulet. Den anden kliniske vejleder har en bred og solid klinisk erfaring, har arbejdet med intensiv sygepleje, abdominalkirurgisk sygepleje, ortopædkirurgisk sygepleje, ledelse samt medicinsk sygepleje. Har ledelsesuddannelse fra Århus universitet samt klinisk vejledermodul fra foråret Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Arborelius, Elisabeth: "Hvorfor gør de ikke som vi si`r". Teori og praksis om at påvirke menneskers levevaner. Klinisk metodebøger for medicinsk center: Sygeplejefaglige instrukser, gastroenterologi, geriatri samt intern medicin. Forefindes på intranettet er tilgængelig på afsnittende. Hygiejnehåndbogen for hospitalsenheden vest: Forefindes på intranettet er tilgængelig på afsnittende. Mundt, Kirsten. m.fl.: "Alkohol - forebyggelse på sygehus", Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse, Side 7 af 9

8 Glinsvad, Birte: "pædagogik og sygepleje", Munksgaard, 1993, kap. 5 Hansen, Helle Ploug: "Teknikker og procedurer", Munksgaard, 2002, 1. udg. Introduktionsmateriale for den nyuddannede sygeplejerske Pia Houmark,cand scient,cand merc.aud. Hvordan værne om patienters integritet ved kropspleje? Artikel i sygeplejersken Birgitte Pontoppidan, sygeplejerske cand cur. Tag trykket. Om at måle blodtryk. Artikel i sygeplejersken Livet med en kronisk lidelse. Midt Liv nr Region Midtjylland Center for folkesundhed, sundhedsfremme og forebyggelse. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende planlægger sammen med den kliniske vejleder et fremmøde svarende til 30 timer /ugen og arbejdstiden er kl , kl , samt kl Der er lavet en arbejdsplan for alle studerende inden de starter i afsnittet, og det skyldes det store antal studerende og elever, som der er i afdelingen. Der er planlagt med fortrinsvis dag, aften samt weekendarbejde for at give de studerende de bedste studiemuligheder. Vi hjælper jer gerne, hvis I har ønsker om ændringer i arbejdsplanen. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes individuelle kliniske studieplan om den studerende på trods af dette opfylder deltagelsespligten. Kan den kliniske vejleder ikke attestere at den studerende opfylder deltagelsespligten, skal der ske kontakt til den kliniske sygeplejelærer og studievejlederen mhp afklaring af, hvordan den studerende kan få opfyldt sin deltagelsespligt og dermed retten til at gå til klinisk prøve der udarbejdes min 1 uge forud. Studieaktiviteten består i, at der foretages en risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, hvor udgangspunktet er en epidemiologisk undersøgelse, der er relevant for den gruppe/enkeltpersoner i hjemmeplejen, som den studerende har mulighed for at omgås. Formidlingen af risikovurderingen sker på områdets sygeplejemøde for tilstedeværende sygeplejersker, ergoterapeut og andre studerende i løbet af de sidste 2 uger af perioden - eller som undervisningsseance i forhold til sosu-hjælper/ass.-gruppen. Hvor den studerende afslutter 6. modul skal der afholdes intern klinisk prøve, hvor den studerende har mulighed for at demonstrere sundhedsfremmende og forebyggende handlinger, der tager udgangspunkt i borgerens situation. Prøven aftales nærmere i samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Side 8 af 9

9 Godkendelse som klinisk undervisningssted Undervisningssted: Dato: Underskrift af klinisk vejleder: Uddannelsesansvarlig: Nærmeste overordnede leder: Sygeplejerskeuddannelsens godkendelse: Uddannelseschef Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Alparkens Område, Lemvig Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Alparkens Område, Lemvig Kommune Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Alparkens Område, Lemvig Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro.

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Regionshospital Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Regionshospital Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Regionshospital Herning Beskrivelse af organisatoriske

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef.

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg September 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Nyre- og infektionsmedicinsk afsnit M13-1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Hammel Neurocenter, afsnit H10 Volbyvej 15 8450 Hammel Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Nord, Kjellerup Adresse: Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 6 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Neurologisk afsnit N09 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurologisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere