Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende i medicinsk sengeafsnit (MSA) på Herning Regionshospital. Medicinsk afdeling består desuden af et dagafsnit, et ambulatorium, et hjertemedicinsk afsnit samt et akut modtager afsnit (ASA). Alle afsnit har specialiseret sig indenfor forskellige områder af medicinske sygdomme. bortset fra ASA som modtager alle patientkategorier. Fysisk er MSA placeret på regionshospitalet i Herning som hører under Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Samarbejdsrelationer MSA har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter, som dagligt kommer i afsnittene. Derudover har vi et tæt samarbejde med det geriatriske team og det palliative team som vore patienter kan henvises til. Desuden har vi et tæt samarbejde med medicinsk dagafsnit, medicinsk ambulatorium og ASA, hvor vi modtager de fleste af vore patienter fra. Omkring planlægning af udskrivelse har vi et tæt samarbejde med de forskellige kommuners visitatorer. Patient/borger kategorier MSA har bl.a. speciale indenfor gastroenterologi. Afsnittet modtager speciale relaterede patienter fra hele det tidligere Ringkøbing Amt. De hyppigste forekommende sygdomme som patienterne har indlægges med er Levercirrhose, hepatitis, ulcus ventrikuli, esophagus variceblødninger, forgiftninger, kroniske tarmsygdomme, pancreatitis og cancer. Aldersmæssig er der en stor spredning blandt patienterne, fra helt unge til ældre. Desuden modtager afsnittet også patienter med forskellige lungesygdomme og infektionsmedicinske sygdomme. De hyppigst forekommende sygdomme her er lungecancer hjerte/lungeinsufficens, Kol og astma. Indenfor det infektionsmæssige område, modtager vi primært patienter med pneumoni, sepsis, urinvejsinfektioner, tropesygdomme, HIV/AIDS samt andre infektionssygdomme. Aldersmæssig er det som oftest ældre medborgere der er indlagt, men vi har også yngre Side 1 af 9

2 patienter. Der udover modtager MSA også patienter med endokrine sygdomme såsom diabetes mellitus og stofskiftesygdomme. Desuden modtager afsnittet de geriatriske patienter. Patienternes indlæggelse skyldes ofte almen svækkelse, dehydrering, infektioner så som blærebetændelse, rosen eller DVT. Centrale kliniske problemstillinger Som studerende i afsnittene er der mulighed for at følge forløb for både akutte som planlagte indlagte patienter, hvor du vil opleve samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt. En del af vore patienter har langvarige kroniske forløb. Der er gode muligheder for at lære grundlæggende sygepleje i praksis samt opøve færdigheder i sygepleje og observationer. Der er ligeledes mulighed for at udøve sygepleje til den komplekse medicinske patient i kroniske forløb. De kroniske sygdomsforløb giver rig mulighed for at arbejde med sundhedspædagogiske opgaver. Du vil møde udfordringer, hvor du kommer til at arbejde med sygeplejeprocessen, og du vil indse, hvorfor man som sygeplejerske skal besidde både kliniske og teoretiske kompetencer. Vores fokus er patienternes sygeplejeproblemer, og du får mulighed for at studere den kliniske praksis i forhold til disse. De sygeplejeproblemer vi oftest arbejder med er: Ernæringsproblemer: Patienter der har kvalme, opkastning, hæmatemese, nedsat appetit, dehydrerings- og vægtproblemer. Eliminationsproblemer: Patienter der har diarre, obstipation, melæna, fæces-og/eller urininkontinens eller urinretention. Mobilitetsproblemer: Patienter der har balanceforstyrrelser, lider af svimmelhed, nedsat funktion pga. sygdomssvækkelse samt sengelejekomplikationer. Respirationsproblemer: Patienter der har astma, kol, smerter eller infektion i luftvejene. Smerteproblemer: Patienter med komplekse akutte/kroniske smerter. Kredsløbsproblemer: Patienter med blødninger, hypo-og hypertension, ødemer og lungestase. Psykosociale problemer: Patienter der har identitetsproblemer, socialeproblemer, aktivitetsproblemer, søvnproblemer, angst eller er i en krisetilstand. Misbrugsproblemer: Patienter der har behov for hjælp til at håndtere problemstillinger der er forårsaget af et overforbrug af f. eks. alkohol eller medicin, og som er blevet kronisk syge af det Temperaturreguleringsproblemer: Patienter med infektioner, abstinenser, kramper eller hypotermi. Sygeplejeproblemer i.f.t. døende patienter: Palliativ, symptomlindrende sygepleje med fokus på livskvalitet, en god smertebehandling,medinddragelse og omsorg for pårørende samt alt hvad det medfører. Der ud over er der sygeplejefaglige opgaver i forhold til indlæggelse og udskrivelser, samt mange pædagogiske opgaver som vejledning, information og undervisning til patienter og pårørende f. eks. i forbindelse med undersøgelser, behandlinger, ernæring, livsstilsændringer Side 2 af 9

3 m.m. I relation til kroniske forløb er der stor mulighed for at arbejde med etiske problemstillinger, som hvordan behandler man patienter som har svært ved at tage vare på sig selv, og følge behandlingen. Hvordan foretage motiverende samtaler i forhold til behandling overfor alkoholiserede patienter eller rygningsbetingede lungesyge patienter. eller AIDS patienter som ikke vil i behandling. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalesammensætningen består af en afdelingssygeplejerske, udviklingssygeplejersker, kliniske koordinatorer, 2 kliniske vejledere, 3 praktikvejledere, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, sekretærer og serviceassistenter. Der er tilknyttet specialeansvarlige overlæger til de forskellige områder, ligesom der er tilknyttet faste ergo/fysioterapeuter. Vi har et tæt samarbejde med diabetessygeplejersken i forhold til nyopdagede og dårligt regulerede diabetespatienter, ligesom vi udskriver patienter til diabetesambulatoriet. Vi har et tæt samarbejde med sygehusapoteket, der kommer en farmaceut på alle hverdage som bestiller medicin til afsnittet. Vi har et tæt samarbejde med det palliative team når vi har terminale cancerpatienter med svære sygeplejefaglige problemstillinger. Vi har et tæt samarbejde med det geriatriske team, som planlægger udskrivelser på patienter fra Herning kommune med svære geriatriske problemstillinger.. Regionshospitalet har tilknyttet en sygehuspræst som afsnittet benytter ved behov. Vi har sygeplejestuderende på alle niveauer, ligesom vi har social - og sundhedsassistentelever. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener De patienter som modtages på afsnittet er som oftest indlagt akut via ASA til udredning og behandling, en del af vore kroniske lunge og leverpatienter bliver genindlagt med jævne mellemrum Årsagerne til indlæggelsen kan variere meget. Det kan f. eks. være begyndende leversvigt, blødning fra mave-/tarmkanalen, opkastninger/dehydrering, smerter, almen svækkelse, en infektion som kan være endocarditis, cystitis, pneumoni. Vi får også patienter indlagt med delir, som kan skyldes en infektion. Vi har patienter, som har en åben indlæggelse i afsnittet. Det er som oftest cancerpatienter som har svære sygeplejemæssige problemstillinger som ikke umiddelbart kan løses i hjemmet. Sygeplejefaglige opgaver Det er afsnittets hensigt, at den studerendes kompetencer fra Modul 5 og 6 gradvist skal øges, fra at være observerende til, at opnå en vis rutine i afsnittets sygeplejefaglige opgaver, Side 3 af 9

4 så disse kan udføres og planlægges selvstændigt. Tema: Kulturelle og sundhedsmæssige forholds betydning Vise forståelse for hvilken betydning livsstil, livsholdning, livsvilkår og netværk har for sundhed og sygdom Møde patienter med anden etnisk baggrund og andre kulturmønstre og reflektere over betydning for disses sundhed Tema: Etiske problemstillinger Identificere etiske problemstillinger i konkrete patientsituationer, opstille handlinger Diskutere udvalgte typiske etiske problemstillinger i afsnittet ilt i hjemmet, behandlingstvang, relationen til patienter der har svært ved at samarbejde om deres behandling, hvornår standser man behandling Tema: Reaktioner på kroniske sygdomme Arbejde med betydning af selvbillede og ændring af dette Tema: Kliniske metoder til observation, vurdering og intervention Ernæringsscreening, tryksårsscreening og anvendelse af disse Kontrolmålinger: BT, puls, tp, blodprøver, vgt., blodsukker, væskeskema mm. Abstinensscoringer samt scoring af lever patienter i forhold til comagrad Tema: Planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje til den kroniske patient Deltage i plejen af patienter og samarbejde tværfagligt og tværsektorielt med udgangspunkt i konkrete patientforløb Tema: Medicinadministration Udførelse af plejen i relation til medicingivning med anvendelse MEM. Tema: Risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos den ældre patient Anvende risikovurderingsredskaber i afsnittet for eks: scoringsskemaer i forhold til tryksår eller ernæringsscreening og planlægge sundhedsfremmende tiltag et oplagt område for den fastlagte studieaktivitet Du vil sammen med den kliniske vejleder få hjælp til at få struktureret planerne Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Vi arbejder på at få udviklet den gode sygepleje, hvor udgangspunktet for arbejdet tager afsæt i det positive og det, som der fungerer godt. Desuden arbejder vi kontinuerligt med at forbedre dokumentationen. Vi har fokus på implementering af kliniske retningslinjer indenfor rammerne af evidensbaseret praksis og kvalitetskriterier for sygeplejen. Desuden arbejdes der med at forbedre patientsikkerheden. Vi forventer indenfor overskuelig fremtid at skulle have elektroniske patientjournaler. Foreløbig er medicinmodulet en del af den elektroniske patientjournal opstartet. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen er den gennemgående metode til vurdering planlægning og evaluering af sygeplejen Til dokumentation af sygeplejen anvendes sygeplejejournaler der er opbygget efter sygeplejeprocessen. Side 4 af 9

5 Til dokumentation og administration af medicin anvendes medicinsk elektronisk modul (MEM). Afsnittet har et positivt og godt samarbejde, hvor nysgerrighed, undren og spørgsmål er meget accepteret, hvilket danner baggrund for trivsel, læring og udvikling. Afsnittet ønsker at yde sygepleje på et højt fagligt niveau med patienten i fokus. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den første dag i afsnittet vil der være en introduktion til afsnittet, studiemiljøet, studievilkårene og læringsmulighederne. Vi ønsker at skabe rammerne for, at du kan få en målrettet klinisk studietid. Den kliniske vejleder vil i samarbejde med dig planlægge perioden med udgangspunkt i dine kompetencer, ønsker og behov. Vi vil tilrettelægge studietiden ud fra aktuelle kroniske patientforløb, Studietiden er 30 timer pr uge, og det tilrettelægges sammen med den kliniske vejleder. Vi kan planlægge deltagelse i både aften og weekendvagter, så du får mulighed for også at møde de pårørende, så du gennem dialog kan få forståelse for den kulturelle opfattelse af sundhed/ sygdom, som hersker i familien. Derved har du mulighed for at påvirke familien sundhedspædagogisk. Den kliniske vejleder er sammen med den studerende ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode. De kliniske studier tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger, læringsudbytte for modul 6 samt afsnittets studietilbud. Der benyttes både formelle og uformelle refleksionsprocesser Der er fastlagt start, midtvejs og slutsamtale. Studieaktivitet for modul 6 studerende. Via dialog med kroniske patienter, og måske deres pårørende, få forståelse for de kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom. Via sygeplejefaglig dialog få reflekteret over etiske problemstillinger i forhold til sygdomme hos kronisk syge patienter. Via observation at identificere hvordan de forskellige kroniske sygdomme ytrer sig. Via kliniske studier lære, at anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention. Via kliniske studier, at lære at tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til kronisk syge patienter. Via gennemgang af den medicinske behandling hos den kronisk syge patient og i samråd med sygeplejerske få forståelse for MEM. Via kliniske studier identificere og analysere risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos ældre patienter. Via kliniske studier at finde ud af hvilke tilbud samfundet har til ældre patienter. Side 5 af 9

6 Via kliniske studier lære at indgå i relationer, dialog og samspil med kronisk syge, samt kunne undervise, vejlede og informere de ældre patienter. Læringsmiljø /Studiemiljø MSA har et godt lærings- og studiemiljø, vi er et engageret og dynamisk personale der går meget op i den enkeltes ve og vel. Vi har et godt arbejdsmiljø, som giver god mulighed for læring, trivsel og udvikling. MSA er en afdeling, hvor du kan lære alt fra den fundamentale til den specielle sygepleje. De fysiske rammer på afsnittet er meget begrænsede, men vi har et stort og godt studierum i kælderen med adgang til computere. I er også velkomne til at medbringe egne bærbare computere. Afsnittet har relevant litteratur tilknyttet. Den kliniske vejleder vil modtage den studerende den første dag i klinikken og stå for introduktionen til afsnittet. I samarbejde med den studerende vil den kliniske vejleder være med til at planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis, med udgangspunkt i kompetencerne for det enkelte modul. For at opnå et så godt lærings/studiemiljø som muligt, har vi en forventning om, at du som studerende er ansvarlig for egen uddannelse, at du er engageret og aktivt tager initiativ til at opsøge læringsmuligheder. At du er bevidst om at reflektere over praksis så du får en forståelse af teoriens betydning for praksis. At du er målrettet, dvs. at du har et studiefokus og kan synliggøre det overfor dem, som du arbejder sammen med. At du forholder dig konstruktivt over for tilbagemeldinger, og ikke mindst selv er opsøgende i forhold til at få evalueret din dag. Vejlednings- og evalueringstilbud I MSA er der ansat 2 kliniske vejleder, som varetager planlægninger af den studerendes kliniske praktik forløb. I MSA er de kliniske vejleder en del af den samlede personale normering, de har et bestemt timetal afsat til klinisk vejledning. Dette betyder, at den studerende ikke kan påregne daglig vejledning af den kliniske vejleder, men vejledningen kan søges hos det øvrige personale, som man samarbejder med. De kliniske vejleders funktion: - At introducere den studerende til afsnittet. - I samarbejde med den studerende, at planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis, med udgangspunkt i kompetencerne for det enkelte modul. - Støtte, udfordre samt inspirere den studerende til at finde studie egnede situationer og Side 6 af 9

7 fokus områder. - Forestå den kliniske vejledning i praksis i størst muligt omfang, og samtidig være rollemodel for den gode praksis. - Være deltager ved refleksionsseancer. - Være eksaminator ved de kliniske prøver. - Evaluere den studerendes læringsudbytte ud fra modulets kompetencer - Give anbefalinger for videre studier. - Være der for den studerende, når denne har brug for en ressource person. Det øvrige plejepersonales rolle i forhold til den studerende: - Være rollemodeller og yde daglig vejledning i den kliniske sygepleje. - Formidle deres kliniske sygepleje viden. - Evaluere den studerende i forhold til kompetencerne i samarbejde med den kliniske vejleder. Tid til vejledning samt evaluering planlægges ud fra et individuelt behov. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Den ene kliniske vejleder som er tilknyttet afsnittede, er uddannet sygeplejerske, fra sygeplejeskolen i Holstebro i Har været ansat i afsnittet siden da, og har en bred erfaring som medicinsk sygeplejerske. Har fungeret som klinisk vejleder siden dec Er påbegyndt en sundhedsfaglig diplomuddannelse og har på nuværende tidspunkt afsluttet 3 moduler ud af 6. Den ene er klinisk vejledermodulet. Den anden kliniske vejleder har en bred og solid klinisk erfaring, har arbejdet med intensiv sygepleje, abdominalkirurgisk sygepleje, ortopædkirurgisk sygepleje, ledelse samt medicinsk sygepleje. Har ledelsesuddannelse fra Århus universitet samt klinisk vejledermodul fra foråret Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Arborelius, Elisabeth: "Hvorfor gør de ikke som vi si`r". Teori og praksis om at påvirke menneskers levevaner. Klinisk metodebøger for medicinsk center: Sygeplejefaglige instrukser, gastroenterologi, geriatri samt intern medicin. Forefindes på intranettet er tilgængelig på afsnittende. Hygiejnehåndbogen for hospitalsenheden vest: Forefindes på intranettet er tilgængelig på afsnittende. Mundt, Kirsten. m.fl.: "Alkohol - forebyggelse på sygehus", Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse, Side 7 af 9

8 Glinsvad, Birte: "pædagogik og sygepleje", Munksgaard, 1993, kap. 5 Hansen, Helle Ploug: "Teknikker og procedurer", Munksgaard, 2002, 1. udg. Introduktionsmateriale for den nyuddannede sygeplejerske Pia Houmark,cand scient,cand merc.aud. Hvordan værne om patienters integritet ved kropspleje? Artikel i sygeplejersken Birgitte Pontoppidan, sygeplejerske cand cur. Tag trykket. Om at måle blodtryk. Artikel i sygeplejersken Livet med en kronisk lidelse. Midt Liv nr Region Midtjylland Center for folkesundhed, sundhedsfremme og forebyggelse. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende planlægger sammen med den kliniske vejleder et fremmøde svarende til 30 timer /ugen og arbejdstiden er kl , kl , samt kl Der er lavet en arbejdsplan for alle studerende inden de starter i afsnittet, og det skyldes det store antal studerende og elever, som der er i afdelingen. Der er planlagt med fortrinsvis dag, aften samt weekendarbejde for at give de studerende de bedste studiemuligheder. Vi hjælper jer gerne, hvis I har ønsker om ændringer i arbejdsplanen. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes individuelle kliniske studieplan om den studerende på trods af dette opfylder deltagelsespligten. Kan den kliniske vejleder ikke attestere at den studerende opfylder deltagelsespligten, skal der ske kontakt til den kliniske sygeplejelærer og studievejlederen mhp afklaring af, hvordan den studerende kan få opfyldt sin deltagelsespligt og dermed retten til at gå til klinisk prøve der udarbejdes min 1 uge forud. Studieaktiviteten består i, at der foretages en risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, hvor udgangspunktet er en epidemiologisk undersøgelse, der er relevant for den gruppe/enkeltpersoner i hjemmeplejen, som den studerende har mulighed for at omgås. Formidlingen af risikovurderingen sker på områdets sygeplejemøde for tilstedeværende sygeplejersker, ergoterapeut og andre studerende i løbet af de sidste 2 uger af perioden - eller som undervisningsseance i forhold til sosu-hjælper/ass.-gruppen. Hvor den studerende afslutter 6. modul skal der afholdes intern klinisk prøve, hvor den studerende har mulighed for at demonstrere sundhedsfremmende og forebyggende handlinger, der tager udgangspunkt i borgerens situation. Prøven aftales nærmere i samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Side 8 af 9

9 Godkendelse som klinisk undervisningssted Undervisningssted: Dato: Underskrift af klinisk vejleder: Uddannelsesansvarlig: Nærmeste overordnede leder: Sygeplejerskeuddannelsens godkendelse: Uddannelseschef Side 9 af 9

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere