ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30"

Transkript

1 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

2

3 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller 16 Elevtalsprognosen 2016/ /30 er udarbejdet af COWI for Svendborg Kommune, maj Kontaktpersoner: Tove Abrahamsen, Svendborg Kommune, tlf Karsten Effe Jespersen, Svendborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 3

4 1 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER ELEVTALSPROGNOSENS DATAMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER De grundlæggende datasæt bag modellen, som danner elevtalsprognosen er: - Befolkningsprognosen Elevtal for skoleårene 2014/ /17 samt indskrivningstal for 0. klasserne i 2017/18. - Skoledistriktsinddeling gældende for skoleåret 2016/17. BEFOLKNINGSPROGNOSEN Befolkningsprognosen er baseret på prognoseprogrammet Demografix og beregner - med udgangspunkt i historiske data samt kommunens boligprogram for det forventede indbyggertal i Svendborg Kommune. Befolkningsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Svendborg Kommune. De beregnede børnetal for kommunens skoledistrikter anvendes til at beregne, hvilke skoler der vil opleve stigende eller faldende elevtal. ELEVTAL FOR SKOLEÅRENE 2014/ /17 Data er udtrukket fra Svendborg Kommunes elevadministrationssystem og indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Svendborg Kommune, samt de elever, der går i skole i Svendborg Kommune men er bosat uden for kommunen. Data er udtrukket fra Svendborg Kommunes elevadministrationssystem og viser elevtal pr. skole pr i årene Desuden er der i marts 2017 udtrukket indskrivningstal for kommende 0. klasseelever til skoleåret 2017/18. Elevtallene er efterfølgende bearbejdet af COWI i samarbejde med Svendborg Kommune. SKOLER MED GRUND- OG OVERBYGNINGSKLASSER Elevtalsprognosen er baseret på skole- og klassestrukturen som vist nedenfor. Det fremgår her, hvilke klassetrin, der findes på de enkelte skoler samt hvilke skoler, der fungerer som overbygningsskoler for de skoler, der ikke har overbygning. Oversigten gælder kun almenklasser. Skole Klassetrin Overbygningsskole Issø-skolen 0-9 Nymarkskolen 7-9 Er overbygningsskole for Thurø Skole, Tved Skole og Ørkildskolen Nymarkskolens 10. kl. 10 Er 10. klasseskole for alle kommunens elever Rantzausminde Skole 0-9 Er overbygningsskole for Vestre Skole Skårup Skole 0-9 Stokkebækskolen 0-9 Thurø Skole 0-6 Nymarkskolen Tved Skole 0-6 Nymarkskolen Tåsingeskolen 0-9 Vestermarkskolen 0-9 Vestre Skole 0-6 Rantzausminde Skole Ørkildskolen 0-6 Nymarkskolen Ikke alle elever overføres fra grund- til overbygningsskoler, idet det ventes, at en del vil søge andre skoler, herunder fri- eller privatskoler - jf. søgemønstertabellerne side Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 4

5 I elevprognosen modelleres søgning til fri- og privatskoler opdelt på følgende skoler og kategorier. Fri- og privatskoler Klassetrin Haahrs Skole 0-10 Ida Holsts Skole 0-10 Ollerup Friskole 0-9 Oure Friskole 0-9 Vester Skerninge Friskole 0-9 Øster Åby Friskole 0-9 Privatskoler i øvrigt* 0-10 Efterskoler** 8-10 * Kategorien "Privatskoler i øvrigt" dækker bl.a. privatskoler i andre kommuner. ** Kategorien "Efterskoler" dækker efterskoler i både Svendborg Kommune samt andre kommuner. Der regnes desuden med en afgang af elever til følgende specialskoler/klasser: Specialskoler Antal elever (snit ) Andel af specialklasseelever Byhaveskolen ,6% Svendborg Heldagsskole 49 11,7% Issø-skolen 24 5,8% Nymarkskolen 55 13,3% Skårup Skole 15 3,5% Tåsingeskolens Centerafdeling 91 22,0% Vestermarkskolen 12 3,0% Ørkildskolen 54 13,1% Total ,0% Elevtallene i tabellen indeholder både elever fra Svendborg Kommune samt elever fra andre kommuner. Endelig er modtageklasseelever udskilt som en selvstændig kategori. Ørkildskolen har modtageklasselever i klassetrin og Nymarkskolen har modtageklasseelever i klassetrin. Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 5

6 SKOLEDISTRIKTER Svendborg Kommune er inddelt i skoledistrikter som vist nedenfor: Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 6

7 2 MODELMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Elevtalsprognosen er lavet ved at overføre de historiske søgemønstre fra skoleårene 2014/ /17 til de børnetal, som ventes i befolkningsprognosen Der regnes med selvstændige søgemønstre for alle skoledistrikter, dvs. de skolesøgende børn fordeles på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger inkl. skoler i andre kommuner. Endvidere er det estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Svendborg Kommune. Søgemønstrene indgår på forskellig måde alt efter klassetrin: BØRN SOM SKAL I 0. KLASSE Børnene, som skal gå i 0. klasse, fordeles på skolerne efter det historiske søgemønster for 0. klasseeleverne bosat i samme skoledistrikt jf. tabellen side 10. Søgemønstrene i første prognoseskoleår er dog justeret, så elevtal for 0. klasserne i 2017/18 i videst muligt omfang stemmer overens med indskrivningstal fra marts OMGÆNGERE Der regnes med en omgængerandel i klasserne svarende til de omgængerandele der har været fra skoleåret 2014/15 til 2016/17. OMFORDELING VED OPRYKNING GENNEM GRUNDSKOLEN Ved oprykning gennem grundskoleforløbet 0-6. klassetrin sker en omfordeling mellem skolerne ud fra de mønstre for omfordeling som har været i skoleårene 2014/ /17. BØRN SOM SKAL I KLASSE Børnene fordeles efter et "overbygningsmønster", som er dannet ud fra de seneste tre års historiske søgemønstre. Eleverne fra hver enkelt skole omfordeles således ved skift fra 6. til 7. klasse fra 7. til 8. klasse, fra 8. til 9. klasse og fra 9. til 10. klasse efter de fordelingsmønstre, som tidligere elever har fulgt ved oprykning og skift mellem overbygningsskolerne - jf. tabellerne side Ved oprykning til overbygningsklasserne tages der endvidere højde for, at nogle elever vil søge privatskoler, efterskoler eller andre skoler i eller udenfor Svendborg Kommune, ligesom nogle vil afslutte skolegangen inden 10. klasse. JUSTERINGER OG OMFORDELINGER Hvor det er skønnet, at de historiske søgemønstre ikke er retvisende for den fremtidige skolesøgning, er der sket en justering af de søgemønstre, som anvendes i prognoseårene. Bl.a. er der foretaget en tilpasning således at andelen af (egne) elever i specialklasse reduceres fra ca. 4,8% i skoleåret 2016/17 til ca. 4,0% i 2020/2021. KLASSEDANNELSE Der regnes med en klassekvotient på 26 således at elev nr. 27, 53, 79 osv. udløser en ekstra klasse. Dog gælder det for Stokkebækskolen at der fra 0. til 6. klassetrin vil være mindst 3 klasser. Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 7

8 FLYGTNINGE I PROGNOSEÅRENE I Svendborg Kommunes befolkningsprognose indgår forudsætninger om tilflytning af flygtninge. Antallet af flygtninge over prognoseperioden er samlet set 500 personer. Knap en femtedel af disse flygtninge ventes at være børn som ved tilflytningen er i skolealderen og dermed potentielle skolestartere i løbet af prognoseårene. Flygtningebørnene vil indgå som elever i modtageklasser eller i almenklasser efter følgende principper: De første 18 måneder efter tilflytning af et barn i skolealderen forudsættes det, at barnet går i en modtageklasse på et klassetrin der svarer til dets alder fx. vil en 7-årig gå i 1. klasse og en 10- årige i 4. klasse. Når barnet har været i kommunen ud over de første 18 måneder forudsættes det, at barnet går i en almenklasse på et klassetrin der svarer til dets alder fx. vil en 7-årig gå i 1. klasse og en 10-årige i 4. klasse. Da det ikke vides i hvilke geografiske områder flygtningene vil blive bosat, er de distriktsmæssigt ikke inkluderet i de normale skoledistrikter, men derimod opgjort samlet i et selvstændigt delområde (distrikt 99). I elevprognosen opgøres således et samlet tal for "ikke-skoleplacerede" antal elever i hhv. modtageklasser og almenklasser. USIKKERHEDER I ELEVTALSPROGNOSEN Elevtalsprognosen vil indeholde en række usikkerheder, idet de datasæt, som prognosen er baseret på, kan være usikre. Nedenfor er nævnt de største kilder til usikkerhederne. Tre års elevdata ligger til grund for søgemønstrene Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste tre skoleårs søgemønstre. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. De faktiske børnetal kan afvige fra befolkningsprognosens forventninger Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter ud fra at en række forudsætninger holder - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for de årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år er der tilfældigvis stor fraflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor tilflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således sjældent ramme 100% korrekt, og da elevtallene er afledt af børnetallene, vil elevtallene heller ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 8

9 3 ELEVFORDELINGSTABELLER ANDEL BØRN SOM STARTER I 0. KLASSE SOM HHV. 5 OG 6 ÅRIGE Skolesøgende Skoledistrikt/alder 5 år 6 år Issø-skolen 1,5% 95,2% Rantzausminde Skole 0,7% 99,3% Skårup Skole 0,0% 94,7% Stokkebækskolen 1,1% 97,0% Thurø Skole 1,9% 97,4% Tved Skole 0,6% 89,9% Tåsingeskolen 2,5% 97,0% Vestermarkskolen 1,2% 95,8% Vestre Skole 3,4% 94,4% Ørkildskolen 1,4% 94,0% Tabellen viser, hvor stor en del af de børn, der er fyldt hhv. 5 og 6 år ved kalenderårets udgang, som forventes at ville være skolesøgende samme år. Eksempelvis forventes det at 1,5% af de børn, som bor i distrikt Issø-skolen og er fyldt 5 år pr , vil være skolesøgende, mens 95,2% af de der er fyldt 6 år pr vil være skolesøgende. Procenterne er beregnet ud fra historiske startandele. Det forudsættes at 100% af de der er fyldt 7 år pr er skolesøgende. Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 9

10 SØGEMØNSTRE VED SKOLESTART (0. KLASSETRIN) I 2017/18 Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Skoledistrikt Issø-skolen Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Ukendte adresser Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Privatskoler i øvrigt Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Tabellen viser, hvordan eleverne som starter i 0. klasse i skoleåret 2017/18 søger skolerne alt efter hvilket distrikt de bor i. Eksempelvis forudsættes det, at 80% af skolestarterne fra Issø-skolens distrikt vil starte i 0. klasse på Issø-skolen, mens 7% vil starte på Ollerup Friskole, 4% på Vester Skerninge Friskole osv. Bemærk at tal er afrundede og derfor ikke nødvendigvis summer til 100%. SØGEMØNSTRE VED SKOLESTART (0. KLASSETRIN) I 2018/19+ Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Skoledistrikt Issø-skolen Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Ukendte adresser Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Privatskoler i øvrigt Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 10

11 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 6. TIL 7. KLASSETRIN Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Skole Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Tabellen viser, hvordan eleverne som går i 6. klasse fordeles på skolerne i 7. klassetrin. Eksempelvis forudsættes det, at 94% af 6. klasse-eleverne fra Thurø Skole vil fortsætte på Nymarkskolen i 7. klasse, mens de øvrige vil skifte til fire andre skoler. Bemærk at tal er afrundede og derfor ikke nødvendigvis summer til 100%. Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Andre skoler Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 11

12 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 7. TIL 8. KLASSETRIN Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skole Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 12

13 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 8. TIL 9. KLASSETRIN Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skole Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 13

14 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 9. TIL 10. KLASSETRIN Haahrs Skole Ida Holsts Skole Skole Haahrs Skole Ida Holsts Skole Issø-skolen Nymarkskolen Ollerup Friskole Oure Friskole Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Vester Skerninge Friskole Vestermarkskolen Øster Åby Friskole Specialklasser samlet Modtageklasser samlet Privatskoler i øvrigt Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Nymarkskolen Specialklasser samlet Privatskoler i øvrigt Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Forlader skolen Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 14

15 4 ELEVTALSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER UDVIKLING I ANTAL ELEVER OG KLASSER I SVENDBORG KOMMUNE Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever i folkeskolens almenklasser (dvs. ekskl. elever i specialklasser og modtageklasser) fra elever i skoleåret 2016/17 til elever i skoleåret 2029/30. Dette svarer til et fald på 354 elever eller 7,0%. Udviklingen i elevtallet betyder, at antallet af beregnede klasser falder fra 242 til 235 svarende til 7 færre klasser. Bemærk at ikke-placerede almenklasseelever (estimeret antal almenklasseelever fra distrikt 99) indgår i optællingen af kommunetotalen. Udviklingen på de enkelte skoler ses nedenfor. Udvikling Udvikling Skole Type 16/17 22/23 Abs. Rel. 29/30 Abs. Rel. Issø-skolen Elever ,8% ,5% Klasser ,0% ,0% Nymarkskolen Elever ,1% ,1% Klasser ,0% ,7% Rantzausminde Skole Elever ,9% ,0% Klasser ,0% ,0% Skårup Skole Elever ,5% ,9% Klasser ,0% ,0% Stokkebækskolen Elever ,4% ,8% Klasser ,0% ,0% Thurø Skole Elever ,5% ,4% Klasser ,0% ,0% Tved Skole Elever ,5% ,8% Klasser ,8% ,6% Tåsingeskolen Elever ,1% ,8% Klasser ,0% ,3% Vestermarkskolen Elever ,5% ,0% Klasser ,6% ,1% Vestre Skole Elever ,3% ,9% Klasser ,3% ,3% Ørkildskolen Elever ,3% ,2% Klasser ,5% ,8% Ikke placerede Elever normalklasseelever Klasser Alle folkeskoler Elever ,0% ,0% Klasser ,1% ,9% Fremskrivning af antal elever og antal klasser for folkeskoler i Svendborg Kommune. Indextal (2016/17 = index 100). Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 15

16 5 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser det forventede elev- og klassetal for folkeskolerne i Svendborg Kommune. Specialklasseelever opgøres alene for kommunen som helhed og ikke under de enkelte folkeskoler. Modtageklasseelever indgår i tabellen for alle folkeskoler samt i en tabel for sig, men er ikke opgjort pr. skole da det i prognoseårene ikke kan afgøres, hvilke skoler der vil have modtageklasseelever. Folkeskoler Alle folkeskoler Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 20,9 20,4 19,0 20,7 18,5 19,4 17,6 18,2 18,6 18,5 18,8 19,2 19,4 19,8 19,8 20,1 Elever Klasser Kvotient 22,6 21,4 21,5 19,0 20,5 18,5 19,3 18,1 18,2 19,3 19,3 19,5 19,8 20,1 20,5 19,7 Elever Klasser Kvotient 21,5 22,5 21,2 21,5 19,1 20,6 20,0 20,0 18,9 19,0 19,2 19,1 19,3 19,6 19,9 20,2 Elever Klasser Kvotient 21,5 21,6 21,8 21,5 21,6 19,3 20,7 20,1 20,1 19,0 19,1 19,3 19,2 19,4 19,5 20,0 Elever Klasser Kvotient 20,7 21,3 21,7 21,1 21,6 20,8 19,2 21,4 19,8 19,9 18,7 18,9 19,8 19,8 19,3 19,4 Elever Klasser Kvotient 20,4 21,1 20,6 21,8 21,0 20,7 20,8 19,3 21,5 19,8 20,0 18,9 18,9 19,0 19,0 19,3 Elever Klasser Kvotient 20,1 19,9 21,2 20,5 21,7 21,8 20,7 19,9 20,0 21,5 19,0 19,9 18,9 18,9 19,8 19,9 Elever Klasser Kvotient 21,6 22,0 20,9 22,2 22,5 22,7 22,4 21,6 21,5 21,6 22,5 20,8 21,7 20,5 20,8 21,7 Elever Klasser Kvotient 21,9 22,9 21,4 21,8 22,0 21,4 21,5 22,0 23,3 21,2 20,6 21,3 21,6 21,7 20,4 20,7 Elever Klasser Kvotient 21,5 20,9 20,6 22,7 20,8 21,0 20,3 21,3 21,7 20,2 20,9 20,3 20,2 20,7 20,7 20,6 Elever Klasser Kvotient 24,3 23,6 25,2 24,6 23,8 25,6 25,2 25,0 25,8 25,8 24,4 25,0 24,2 23,2 22,8 23,0 Elever Klasser Kvotient 21,3 21,4 21,0 21,3 21,0 20,7 20,3 20,3 20,4 20,1 19,9 19,8 19,9 20,0 20,0 20,2 Sp.kl Elever Modt.kl Elever Total Elever Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 16

17 Issø-skolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 23,0 25,0 17,0 20,0 18,5 19,5 18,5 21,0 20,0 20,0 20,5 20,5 21,0 21,5 21,5 22,0 Elever Klasser Kvotient 23,0 23,5 24,0 17,5 20,0 19,0 20,0 19,0 21,0 20,5 20,5 21,0 20,5 21,5 21,5 22,0 Elever Klasser Kvotient 22,5 22,5 23,5 23,0 18,0 20,0 19,0 19,5 18,5 20,5 20,5 20,0 20,5 20,5 21,0 21,5 Elever Klasser Kvotient 20,0 22,5 22,5 23,0 23,0 18,0 19,5 18,5 19,5 18,5 20,5 20,0 20,0 20,5 20,0 21,0 Elever Klasser Kvotient 18,5 21,0 21,0 21,5 22,0 22,0 18,0 19,0 18,5 19,0 18,5 19,5 19,5 19,5 20,0 19,5 Elever Klasser Kvotient 19,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,0 17,0 18,0 17,5 18,5 17,5 18,5 18,5 18,0 18,5 Elever Klasser Kvotient 17,0 18,5 21,0 20,0 20,5 21,0 21,0 21,0 17,5 18,5 18,0 18,5 17,5 18,5 19,0 18,5 Elever Klasser Kvotient 21,5 16,0 20,0 21,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 18,0 18,5 18,5 18,5 17,5 18,5 18,5 Elever Klasser Kvotient 18,0 19,5 14,0 18,0 19,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 16,5 17,0 16,5 17,0 16,0 16,5 Elever Klasser Kvotient 18,5 15,0 16,0 24,0 15,0 16,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 20,1 20,3 19,9 20,6 19,7 19,6 19,2 19,1 18,9 18,8 18,8 18,7 18,7 18,9 19,0 19,2 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 17

18 Nymarkskolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 0. Klasser Klasser Klasser Klasser Klasser Klasser Klasser Elever Klasser Kvotient 23,6 24,9 23,4 24,4 26,0 25,3 23,9 22,9 23,2 23,8 24,9 24,6 24,3 22,7 23,0 23,9 Elever Klasser Kvotient 25,6 25,9 25,0 23,9 24,6 26,0 25,1 23,6 25,9 25,6 23,5 24,4 24,3 24,1 22,6 22,7 Elever Klasser Kvotient 24,9 25,7 23,4 25,3 23,9 24,4 22,6 24,9 26,0 22,4 25,1 23,1 24,7 24,5 24,3 22,8 Elever Klasser Kvotient 24,3 23,6 25,2 24,6 23,6 25,2 24,8 24,4 25,2 25,2 23,8 24,4 23,6 22,6 22,2 22,4 Elever Klasser Kvotient 24,6 25,1 24,2 24,5 24,6 25,2 24,1 23,8 24,9 24,2 24,3 24,1 24,2 23,5 23,0 23,0 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 18

19 Rantzausminde Skole Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 23,5 23,0 20,0 18,0 18,5 20,5 17,5 17,0 18,5 19,5 20,0 21,5 21,5 22,5 22,5 23,0 Elever Klasser Kvotient 19,5 24,0 23,5 20,5 19,0 19,5 21,0 18,5 18,0 19,0 20,0 20,5 22,0 22,0 23,0 23,0 Elever Klasser Kvotient 21,5 21,5 23,0 24,0 21,5 20,0 20,5 21,5 19,5 19,0 20,0 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5 Elever Klasser Kvotient 23,0 22,5 21,0 22,5 24,0 22,0 20,5 21,0 21,5 19,5 19,0 20,5 21,0 21,5 22,5 22,5 Elever Klasser Kvotient 19,5 22,0 22,0 21,5 22,0 24,0 22,0 20,5 20,5 21,0 19,0 19,0 20,0 20,5 21,0 22,0 Elever Klasser Kvotient 20,0 20,5 22,5 23,0 22,5 22,5 25,0 23,5 21,5 21,5 22,0 20,5 20,0 21,0 21,5 22,0 Elever Klasser Kvotient 21,0 20,0 24,0 25,0 25,0 25,5 24,5 18,0 26,0 24,0 24,0 24,0 22,5 22,5 23,5 24,0 Elever Klasser Kvotient 21,3 25,3 22,3 22,5 25,0 25,3 24,5 24,3 25,0 25,8 24,0 23,3 24,0 22,5 23,0 24,3 Elever Klasser Kvotient 23,3 22,0 19,8 24,0 24,0 21,4 21,2 26,0 25,5 21,0 21,8 25,5 24,8 25,5 23,8 24,3 Elever Klasser Kvotient 20,3 23,8 20,0 26,0 23,3 23,3 25,5 25,3 25,0 24,3 25,0 25,8 24,3 23,8 24,3 22,8 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 21,3 22,6 21,5 22,9 22,8 22,6 22,5 22,2 22,8 21,9 22,0 22,7 22,7 22,8 23,0 23,3 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 19

20 Skårup Skole Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 16,5 15,5 21,5 20,0 14,5 14,0 13,5 14,5 14,0 14,5 14,5 15,0 16,0 15,5 15,5 15,5 Elever Klasser Kvotient 19,5 16,0 15,0 20,5 19,0 14,0 14,5 13,5 14,5 14,0 14,5 14,5 14,5 16,0 15,0 15,0 Elever Klasser Kvotient 26,0 20,0 17,5 16,5 21,5 20,0 15,5 15,5 14,5 15,5 15,0 16,0 15,5 16,0 17,0 16,0 Elever Klasser Kvotient 22,5 24,5 20,0 17,0 16,5 20,5 19,5 15,5 15,5 14,5 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5 16,5 Elever Klasser Kvotient 23,5 23,0 23,5 20,0 17,0 17,0 20,0 19,5 15,5 16,0 14,5 15,5 15,0 16,0 15,5 15,5 Elever Klasser Kvotient 21,5 23,5 23,0 23,5 20,0 17,5 17,5 20,5 20,0 16,0 16,5 15,0 15,5 15,5 16,5 16,0 Elever Klasser Kvotient 23,0 20,5 23,5 22,0 22,5 20,0 17,0 17,5 20,0 19,5 16,0 16,5 15,0 15,5 15,5 16,0 Elever Klasser Kvotient 15,0 17,0 18,0 18,5 17,0 17,0 16,0 14,0 14,5 15,5 16,0 13,5 26,0 25,0 25,0 26,0 Elever Klasser Kvotient 17,0 14,5 15,5 16,0 17,0 15,5 15,5 15,0 26,0 13,5 14,5 14,5 25,0 24,0 23,0 24,0 Elever Klasser Kvotient 17,5 16,0 14,5 16,0 16,5 17,5 15,5 16,0 15,0 13,5 14,0 14,5 15,0 26,0 26,0 25,0 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 20,2 19,1 19,2 19,0 18,2 17,3 16,5 16,2 16,5 15,3 15,1 15,0 16,4 17,4 17,4 17,4 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 20

21 Stokkebækskolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 20,7 14,7 18,7 16,0 14,3 13,7 13,0 12,7 16,3 15,0 15,3 15,7 15,7 15,7 16,0 16,7 Elever Klasser Kvotient 21,0 19,3 15,7 18,0 15,7 14,7 14,3 13,3 13,0 16,3 15,3 15,3 15,7 15,7 15,7 16,0 Elever Klasser Kvotient 16,0 20,3 19,0 15,7 17,7 16,0 15,0 14,7 13,7 13,7 16,7 15,7 15,7 16,0 15,7 16,0 Elever Klasser Kvotient 18,3 16,0 20,3 18,3 16,0 17,0 15,7 15,0 14,7 13,7 13,3 16,3 15,3 15,3 15,7 15,3 Elever Klasser Kvotient 15,7 17,3 17,0 19,3 17,7 15,7 16,7 15,7 15,0 14,7 13,7 13,3 16,0 15,0 15,3 15,3 Elever Klasser Kvotient 13,3 16,3 15,0 16,3 18,0 16,7 15,3 16,0 15,0 14,3 14,0 13,3 13,0 15,3 14,3 14,7 Elever Klasser Kvotient 17,7 11,3 16,0 13,3 14,3 15,7 15,0 14,0 14,3 13,7 13,0 12,7 12,0 11,7 13,7 13,0 Elever Klasser Kvotient 19,0 24,0 15,5 21,0 17,5 19,5 21,5 20,0 18,0 19,0 18,0 17,0 17,0 16,0 16,0 17,5 Elever Klasser Kvotient 17,5 25,5 23,0 15,0 19,5 17,0 18,5 20,0 19,0 17,5 18,0 17,0 16,5 16,5 15,5 15,5 Elever Klasser Kvotient 22,0 17,5 22,5 20,0 13,5 17,5 15,5 17,0 18,5 17,0 16,0 16,0 15,5 15,0 15,0 14,0 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 18,0 17,8 18,0 17,1 16,4 16,1 15,8 15,5 15,4 15,2 15,1 15,1 15,1 15,1 15,3 15,4 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 21

22 Thurø Skole Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 18,5 20,0 16,5 17,5 16,5 17,5 16,5 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 18,0 18,0 Elever Klasser Kvotient 22,5 20,0 21,5 18,0 19,0 18,0 19,0 18,0 17,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,5 19,5 Elever Klasser Kvotient 22,5 22,5 19,0 21,5 18,0 19,0 18,0 19,0 18,0 17,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 Elever Klasser Kvotient 16,5 23,5 23,0 20,0 22,5 19,5 20,5 19,0 20,0 19,0 18,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20,0 Elever Klasser Kvotient 22,0 18,5 25,0 24,0 21,5 24,0 21,0 22,0 20,5 21,0 20,0 19,5 21,0 21,0 21,0 21,0 Elever Klasser Kvotient 25,0 21,5 18,0 24,0 23,5 21,0 23,5 20,5 21,5 20,0 20,5 19,5 19,0 20,0 20,0 20,5 Elever Klasser Kvotient 22,0 24,5 23,5 18,5 25,0 24,5 22,5 24,5 21,5 22,5 20,5 21,0 20,5 19,5 21,0 21,0 7. Klasser Klasser Klasser Klasser Elever Klasser Kvotient 21,3 21,5 20,9 20,5 20,9 20,5 20,1 19,9 19,6 19,6 19,4 19,4 19,4 19,6 19,9 20,0 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 22

23 Tved Skole Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 23,0 21,0 17,7 20,0 17,7 23,5 21,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,5 Elever Klasser Kvotient 24,5 24,0 21,7 18,3 20,5 18,0 24,0 22,0 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0 Elever Klasser Kvotient 21,5 25,0 24,0 20,7 17,7 20,0 25,5 23,5 21,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,5 23,0 23,0 Elever Klasser Kvotient 20,7 24,5 24,5 25,5 20,7 18,3 20,5 26,0 24,0 22,0 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 Elever Klasser Kvotient 14,5 21,7 24,5 17,7 26,0 21,0 18,7 21,0 25,5 24,5 22,0 22,5 23,0 23,0 23,0 23,5 Elever Klasser Kvotient 23,5 17,0 21,3 25,5 18,3 18,0 21,3 19,3 22,0 26,0 25,0 23,0 23,5 24,0 24,0 24,0 Elever Klasser Kvotient 25,0 23,5 16,5 21,0 25,5 18,3 18,3 21,3 19,7 22,5 17,7 25,5 23,5 23,5 24,0 24,5 7. Klasser Klasser Klasser Klasser Elever Klasser Kvotient 21,7 22,3 21,2 20,8 20,4 19,4 21,1 21,9 22,3 23,1 21,7 23,0 23,0 23,3 23,4 23,8 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 23

24 Tåsingeskolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 20,7 22,7 20,0 23,3 20,3 26,0 18,0 25,5 18,7 18,0 18,7 19,0 19,3 19,7 20,0 20,3 Elever Klasser Kvotient 25,0 20,7 23,7 20,7 24,0 21,0 18,7 18,7 18,3 19,7 19,0 19,7 19,7 20,3 20,7 21,0 Elever Klasser Kvotient 20,7 25,0 19,7 23,0 20,3 23,7 20,7 18,3 18,7 18,0 19,3 18,7 19,7 19,7 20,0 20,3 Elever Klasser Kvotient 22,7 21,3 25,0 20,3 23,0 21,0 24,0 21,0 19,0 19,0 18,7 20,0 19,3 20,0 20,0 20,3 Elever Klasser Kvotient 23,3 23,3 21,3 24,7 20,7 22,7 21,0 23,7 20,7 19,0 19,0 18,7 19,7 19,3 20,0 20,0 Elever Klasser Kvotient 21,0 23,7 22,3 21,0 24,0 20,3 22,3 21,0 23,3 20,3 19,0 19,0 18,7 19,7 19,3 20,0 Elever Klasser Kvotient 18,0 20,3 24,0 22,0 20,7 23,7 20,3 22,0 21,0 23,3 20,3 19,0 19,0 18,7 19,7 19,3 Elever Klasser Kvotient 23,7 19,7 20,5 24,0 22,3 21,7 24,0 21,3 22,3 21,7 23,3 21,0 20,0 19,7 19,3 20,3 Elever Klasser Kvotient 22,8 23,7 25,0 25,7 22,7 21,7 21,0 23,0 20,7 21,3 21,0 22,3 20,0 19,3 18,7 18,7 Elever Klasser Kvotient 22,7 19,8 21,3 24,0 22,7 20,3 19,7 19,0 20,7 18,7 19,3 19,0 20,0 18,3 17,7 25,5 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 22,0 21,9 22,1 22,8 22,1 22,1 21,0 21,2 20,3 19,9 19,8 19,6 19,5 19,5 19,5 20,4 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 24

25 Vestermarkskolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 20,5 13,5 17,0 25,0 14,0 17,5 16,5 14,5 15,0 15,0 16,5 17,5 16,5 17,0 15,5 15,5 Elever Klasser Kvotient 17,5 20,5 25,0 16,0 24,0 13,5 16,0 14,0 14,0 14,0 14,5 16,0 17,0 15,5 16,5 15,0 Elever Klasser Kvotient 17,0 16,0 21,0 26,0 16,0 25,0 14,0 16,0 14,5 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 Elever Klasser Kvotient 20,5 17,0 17,0 20,5 26,0 16,0 24,0 14,0 15,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 Elever Klasser Kvotient 16,0 19,5 19,0 17,0 20,5 13,5 15,5 24,0 14,0 15,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 Elever Klasser Kvotient 17,5 16,0 19,5 19,0 17,0 20,5 13,5 15,5 25,0 14,0 15,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 Elever Klasser Kvotient 17,0 18,0 17,0 19,5 19,5 17,0 20,5 14,0 16,0 25,0 14,5 15,5 14,5 14,5 14,5 15,0 Elever Klasser Kvotient 21,0 17,5 18,0 16,0 17,5 18,5 16,0 19,5 14,5 15,0 24,0 14,0 15,0 14,0 14,0 14,5 Elever Klasser Kvotient 17,5 22,0 18,0 20,0 17,0 17,5 19,0 16,5 20,0 16,0 16,5 14,5 15,5 16,0 15,5 15,5 Elever Klasser Kvotient 16,5 17,0 18,0 16,0 19,0 16,5 17,0 18,0 16,0 19,0 15,5 16,0 14,0 15,0 15,5 15,0 10. Klasser Elever Klasser Kvotient 17,9 17,5 18,7 18,8 18,4 17,2 16,8 16,2 16,0 15,7 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 25

26 Vestre Skole Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 22,0 23,5 19,3 24,5 26,0 19,3 18,3 18,3 19,7 19,3 19,7 19,7 20,3 21,0 21,3 22,0 Elever Klasser Kvotient 24,0 21,0 24,0 19,3 25,5 26,0 18,7 17,7 17,7 19,0 19,0 19,0 19,3 20,0 20,7 21,0 Elever Klasser Kvotient 25,0 22,0 19,5 23,5 18,7 24,5 24,5 26,0 25,0 25,0 17,7 17,7 18,0 18,3 18,7 19,7 Elever Klasser Kvotient 25,5 24,0 22,5 21,5 24,0 18,7 25,0 24,5 25,5 25,0 25,0 17,7 17,7 18,0 18,3 18,7 Elever Klasser Kvotient 23,5 23,5 23,5 23,5 22,5 24,0 18,0 24,5 23,5 24,5 24,0 24,0 26,0 26,0 17,7 18,0 Elever Klasser Kvotient 25,0 23,5 24,5 25,0 25,0 24,0 24,5 18,3 25,0 24,5 25,5 25,0 24,5 17,7 17,7 18,0 Elever Klasser Kvotient 20,0 24,5 20,0 24,5 25,0 24,5 24,0 23,5 17,7 24,5 23,5 24,5 24,0 24,0 25,5 26,0 7. Klasser Klasser Klasser Klasser Elever Klasser Kvotient 23,6 23,1 21,7 22,9 23,5 22,5 21,2 21,2 21,4 22,6 21,5 20,5 20,8 20,3 19,7 20,2 Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 26

27 Ørkildskolen Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Elever Klasser Kvotient 20,8 23,5 20,8 22,3 21,8 21,8 20,0 20,0 20,8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,3 21,8 21,8 Elever Klasser Kvotient 26,0 25,0 22,8 20,0 20,3 19,8 26,0 24,3 24,3 25,3 25,7 25,3 25,3 25,7 26,0 19,8 Elever Klasser Kvotient 23,5 26,0 25,7 23,5 20,8 20,3 26,0 26,0 24,0 24,3 25,0 25,3 25,3 25,3 25,7 25,7 Elever Klasser Kvotient 25,3 22,5 21,4 25,7 23,3 20,5 19,8 25,3 25,3 23,7 24,0 24,7 25,0 25,0 25,0 25,3 Elever Klasser Kvotient 26,0 22,7 22,3 21,8 25,7 23,0 20,3 24,7 23,7 24,0 22,3 22,7 23,3 23,3 23,7 23,7 Elever Klasser Kvotient 20,5 26,0 21,3 22,8 21,6 25,3 22,8 20,3 24,7 23,3 23,7 22,0 22,3 23,3 23,3 23,3 Elever Klasser Kvotient 21,3 20,8 24,3 21,3 22,3 26,0 24,7 22,0 26,0 24,0 22,7 22,7 21,3 21,7 22,3 22,7 7. Klasser Klasser Klasser Klasser Elever Klasser Kvotient 23,3 23,8 22,5 22,4 22,1 22,3 22,4 22,9 24,0 23,5 23,4 23,3 23,3 23,5 23,9 23,0 Ikke placerede almenklasseelever (almenelever fra distrikt 99) Ikke placerede normalklasseelever Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 0. Elever Elever Elever Elever Elever Elever Total Elever Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 27

28 Specialklasseelever (egne og eksterne elever) Elevtype og tilbud 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Egne elever på egne folkeskoler Egne elever på egne sp.skoler Egne elever i andre kom./tilbud Egne elever i alt Eksterne elever i egne sp.tilbud Egne og eksterne elever i alt Modtageklasseelever (samlet) Trin Type 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 0. Elever Elever Elever Elever Elever Elever Elever Elever Elever Elever Elever Total Elever Privatskoler (kun egne elever) Skole 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 Haahrs Skole Ida Holsts Skole Ollerup Friskole Oure Friskole Vester Skerninge Friskole Øster Åby Friskole Privatskoler i øvrigt Efterskoler I alt Svendborg elevtalsprognose 2016/ /30 28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

GARANTI-TILDELING. Elevtal pr. 5. september På baggrund af beløb pr. elev (løn) for skoleår 2011/12 (2011-niveau) 21. febr. 2012, rettet 1.

GARANTI-TILDELING. Elevtal pr. 5. september På baggrund af beløb pr. elev (løn) for skoleår 2011/12 (2011-niveau) 21. febr. 2012, rettet 1. GARANTI-TILDELING. Elevtal pr. 5. september 2011. På baggrund af beløb pr. elev (løn) for skoleår 2011/12 (2011-niveau) 21. febr. 2012, rettet 1.m Beregning af garanti-tildeling v. udvalgte gn.snitlige

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen Psykolog incl. Koord. og tværf. koord. koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal

Læs mere

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Center for Ejendomme og Teknisk Service. Distrikter

Center for Ejendomme og Teknisk Service. Distrikter Center for Ejendomme og Teknisk Service Distrikter 1 Distrikter i Ejendomsservice Dette oplæg præsenterer 2 modeller for distriktsinddeling Modellerne er udarbejdet på baggrund af drøftelser af tidligere

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

GIS og befolkningsprognoser

GIS og befolkningsprognoser GIS og befolkningsprognoser 1. GIS og inddata 2. DemoGrafix-prognosen 3. GIS og uddata 4. Perspektiver for brug af GIS til befolkningsanalyser og prognoser Thomas Jensen Civilingeniør Sven Allan Jensen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst]

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst] SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge Kvalitetsrapport For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 [Skriv tekst] 4 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015 Befolkningsprognose 2015-2028 Svendborg Kommune, april 2015 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2015-2028 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2015. Spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12 HØRINGSFORSLAG: B: LUKNING AF STRUER ØSTRE SKOLE Med det faldende børnetal er der brug for at vurdere antallet af skoler i midtbyen: Struer Østre Skoles elever fordeles på Gimsing Skole og Parkskolen.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere