NR Fra bureaukrati til bureaukratisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme"

Transkript

1 NR Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen

2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: Bestilling: Telefon eller Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsensgade 12 Postboks København K Tlf: Fax:

3 FORORD Medarbejderne kan og vil forbedre kvaliteten Vi lever i reformernes tid i den offentlige sektor. Strukturreform, politireform, domstolsreform, velfærdsreform og kvalitetsreform for bare at nævne nogle stykker. De mange reformer er selvfølgelig et udtryk for, at den offentlige sektor i Danmark er til debat, og at vi hele tiden er midt i en proces, hvor det er nødvendigt at udvikle den offentlige sektor, så vi kan bevare den unikke velfærdsmodel, som har stor opbakning både blandt befolkning og politikere. Ove K. Pedersen kommer vidt omkring i sit spændende notat og leverer bl.a. også nogle indsigtsfulde bud på, hvilke tematikker der vil udspille sig omkring den offentlige sektors styring. Jeg vil gerne takke Ove K. Pedersen for et godt og tankevækkende notat, som viser os nogle af de dybere spor, den offentlige sektor løber af uagtet de mange forskellige reformer. Notatet er god inspiration til de vedvarende diskussioner om indretningen af den offentlige sektor, og jeg er sikker på, at mange både i og uden for den fagpolitiske verden kan få stor gavn af dette indspark i debatten. Men nogle gange må man også indse, at reformer er mere noget vi siger, end vi faktisk gør. Tag fx kvalitetsreformen, som blev introduceret under store fanfarer af regeringen sidste år. Kvalitetsreformen skulle for alvor løfte den offentlige sektor til gavn for både borgere og medarbejdere. I FTF synes vi, at vi kom rigtigt godt fra start med en god trepartsaftale mellem regering og fagbevægelse. Men derudover sidder man i dag tilbage med en tom fornemmelse, for hvor blev reformen egentlig af? Eksempelvis er der godt nok sat et afbureaukratiseringsarbejde i gang, men resultaterne lader vente på sig, og samtidig vil man indføre et nyt batteri af målinger og dokumentationskrav i den offentlige sektor. Netop kvalitetsreformen og hele bureaukratiopfattelsen i den offentlige sektor er temaer i dette notat, som vi har bedt Ove K. Pedersen udarbejde for at holde dampen oppe under den nødvendige debat om styring og udvikling i den offentlige sektor. Han beskriver, hvordan der gennem de seneste årtier er udviklet et nyt bureaukrati, som skaber mange leverandører af styring og tillige har mange aktører i styringen. Styring af styring er derfor blevet en vigtig kampplads, og ifølge Ove K. Pedersen er netop kvalitetsreformen en understregning af det nye bureaukrati: Reformen handler meget lidt om kvalitet og meget mere om styring og kontrol. FTF er meget optaget af, at debatten om den offentlige sektors styring og kvalitet fortsætter. Vi er netop ved at søsætte et nyt projekt om alternative styreformer i det offentlige for at fremme kvaliteten. Ideen er, at nye styreformer skal inddrage medarbejderne langt mere, og at dokumentationsopgaverne fx skal udvikles i tæt samarbejde med medarbejderne. Fordi de ved, hvor skoen trykker. Fordi de ved, hvor man måske kan effektivisere for at få endnu mere kvalitet for pengene. Og fordi de ved, hvad de ikke ved altså kender de blinde vinkler, hvor vi har for lidt viden. Én metode kunne være at oprette styringslaboratorier, hvor forvaltning, ledere og medarbejdere i en tæt og ligeværdig dialog finder nye, fagligt udviklende dokumentationsformer. Det afgørende er, at vi ikke stopper her, selv om kvalitetsreformen foreløbig har været noget halvhjertet fra regeringens side. Vi skal dreje kvalitetsreformen til at handle mere om kvalitet og udvikling end om kontrol. Vi skal ikke kun have som mål at bekæmpe bureaukrati og tidsspilde, men stile højere. Vi skal indrette styreformerne i det offentlige efter, hvad der giver den bedste kvalitet til borgerne. Det er også medarbejdernes sag. Og i den sags tjeneste skal medarbejderne inddrages mere. Bente Sorgenfrey Formand 3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Indledning 6 2. Fra bureaukrati til bureaukratisme 6 3. Det ny bureaukrati fire idealer 8 4. Kvalitetsreformen hvor står vi i dag? Fremtidens minefelt 14 LItteratur 17 5

6 Fra bureaukrati til bureaukratisme Notat af Ove K. Pedersen September 2008 personaleorganisationer og mellem institutionsledere og frontmedarbejdere. 1. INDLEDNING I 1980 erne startede et reformarbejde, der stadig pågår. Intet viser mere slående hvor langt dette er kommet, end det forhold, at hvor bureaukratiet tidligere blev set som en byrde for borgeren, tales der nu om bureaukrati som en byrde for den offentlige medarbejder. I det følgende skal jeg beskrive den ny bureaukratiske model som gradvist er vokset frem siden 1980 erne og hvis konsekvenser vi hver dag bliver mindet om, når offentligt ansatte kritiserer modellen for at have negative konsekvenser både for effektiviteten i deres indsats og for kvaliteten af deres arbejde. Jeg skal argumentere for mindst fire vigtige pointer: 1 Den offentlige sektor hviler på en ny form for bureaukrati, som nogen påstår, har ført til en ny form for bureaukratisme. Regeringen har svaret igen med aftaler om afbureaukratisering - trepartsaftalen 2007 og finanslovsaftalen I det nye bureaukrati er der mange der kan producere mål- og resultatkrav, normer og regler, og mange niveauer der kan styre og kontrollere hinanden. Af samme grund er spørgsmålet om styring af styring blevet vigtig. Kvalitetsreformen drejer sig om hvordan man kan styre de mange leverandører af styring og kontrol. 3 Det nye bureaukrati bygger på fire idealer, der ikke bare skaber mange leverandører af styring, men også inddrager mange aktører i styringen. Der er derved skabt interessekonflikter om hvordan styring skal foregå mellem regering og kommuner, mellem politisk ledere og 4 Interessekonflikterne har ført til politisering af det forvaltningspolitiske reformarbejde. Og til at de traditionelle grænser mellem overenskomstsystem (forhandlinger og konflikt om løn og arbejdsbetingelser) og forvaltningspolitiske reformer er under ændring. De integreres, og begge politiseres i kampen om hvordan styring skal styres. Notatet er disponeret således, at jeg i kapitel 1 skelner mellem bureaukrati (som noget nødvendigt) og bureaukratisme (som noget uønsket). Jeg præsenterer tre historiske former for bureaukrati (og bureaukratisme) for at fremhæve nutidens. I kapitel 2 beskrives de fire idealer bag nutidens organisering af den offentlige sektor. Det sker med det formål at påvise hvordan disse fremprovokerer interessekonflikter. Kapitel 3 analyserer hvordan kvalitetsreformen viderefører og udbreder de fire idealer og styrker interessekonflikterne, men også søger at finde måder at styre konflikterne på. Endelig i kapitel 4 summes der op og fremtidens minefelt udlægges. Først skal dog afklares, hvad vi taler om. Derfor følger nogle begrebsforskelle og en typologi over former for bureaukrati og bureaukratisme. 2. FRA BUREAUKRATI TIL BUREAUKRATISME Det nye bureaukrati er nyt, men afløser ikke tidligere. Tværtimod lægger det sig oveni eksisterende former for bureaukrati og bidrager således til en større kompleksitet i organiseringen af den offentlige sektor. På samme vis bidrager det til en større usikkerhed om hvad det overhovedet er for en slags bureaukrati der diskuteres, når der tales om afbureaukratisering. I regeringens afbureaukratiseringsprogram tales der både om at skabe 6

7 administrative lettelser for virksomhederne, og om at kommunerne skal regeres ved hjælp af færre normer og regler, ligesom der tales om, at medarbejderne i kommunerne skal bruge mere tid på omsorg og service og mindre på administration 1. Der tales med andre ord om forskellige opgaver og forskellige formål med afbureaukratisering. Jeg skal på den baggrund argumentere for, at den offentlige sektor i dag er organiseret efter (mindst) tre former for bureaukrati. Og at der derfor kan være flere og forskellige - formål med afbureaukratisering. Desuden skelner jeg mellem bureaukrati og bureaukratisme. Med bureaukrati mener jeg noget positivt. I tråd med Max Weber forstår jeg bureaukrati som en forudsætning for at et sæt af opgaver kan løses på en målrettet måde af organisationer, der kan stilles til ansvar hvis opgaverne ikke løses som foreskrevet 2. Med bureaukratisme forstår jeg til gengæld noget negativt. Nemlig det forhold at bureaukratiet begrænser organisationens muligheder for at arbejde målrettet, og gør det svært (måske umuligt) at stille den til ansvar. Sondringen er vigtig. For det første fremhæves det at bureaukrati ikke er et onde, men en nødvendighed. Ethvert rationelt politisk system (ligesom ethvert fornuftigt menneske) vil tilstræbe at gennemføre opgaver på en målrettet måde uden at ressourcer unødigt spildes og uden at de anvendes til andre formål end besluttet. For det andet understreges det at alle former for organisation har uventede konsekvenser; herunder konsekvenser der systematisk er i modstrid med selve formålet med organisationens oprettelse. Sondringen mellem bureaukrati og bureaukratisme gør det muligt at skelne mellem hvilken form for organisation der er valgt, og de negative konsekvenser der (eventuelt!) følger heraf. Ved således at skelne mellem bureaukrati og bureaukratisme bliver debatten om afbureaukratisering pålagt at skelne mellem hvilken organisationsform der er valgt; og hvilke muligheder for uønskede konsekvenser (bureaukratisme) den indeholder? Som sagt: Der er tre former for bureaukrati på spil i dagens offentlige sektor. Den første er den retsstatslige, der er orienteret mod at sikre borgeren mod vilkårlig 1 Se om regeringens afbureaukratiseringsprogram , 2 Max Weber 1978, Economy and Society. An outline of Interpretive Sociology, Berkeley: University of California Press, s. 956ff. myndighedsudøvelse, og som lægger vægt på at beslutninger følger eksisterende love og regler og at enhver beslutning er lovmæssig eller juridisk gyldig. Den anden er den velfærdsstatslige, der er rettet mod at sikre, at befolkningen får adgang til alment gældende (universelle) ydelser og service, og som lægger vægt på organisering og planlægning af den velfærdsmæssige indsats og at beslutninger bidrager til den samlede velfærd. Den tredje er den nye som jeg kalder den konkurrencestatslige, fordi den er rettet mod at sikre at den offentlige indsats gennemføres med største mulige effektivitet og kvalitet, og lægger vægt på at beslutninger har positiv effekt for den samlede økonomis konkurrenceevne. Alle tre former er aktuelt til stede i den offentlige sektor. Det samme er muligheden for tre slags bureaukratisme. Der er eksempler på at borgere klager over unødig ventetid ved afgørelse af konkrete sager; og at de ikke får den service og de ydelser de er berettigede til eller har forventning om. Der er også eksempler på at kommunerne klager over at de detailstyres og at det sætter begrænsninger på det kommunale selvstyre. Der er tillige eksempler på at virksomheder klager over at eksisterende planer og regler begrænser deres konkurrenceevne. Endelig er der nu også eksempler på, at de offentligt ansatte klager over at eksisterende kontrolsystemer og krav om dokumentation hindrer dem i at give den service som er besluttet, og at deres indsats derfor ikke har den forventede effekt. De mange former for bureaukratisme har hver deres offer og hver deres klager borgeren, brugeren, kommunen og medarbejderen. De har også hver deres konflikt mellem interesser. I den første er der åbenlys konflikt mellem borgerens interesse i at få ret, og forvaltningens interesse i at sagen afgøres så der ikke efterfølgende kan rejses indsigelse - fra borgeren eller fra tredje part. I det andet tilfælde er konflikten ligeså åbenlys mellem brugerens ønske om at få så mange ydelser og så megen service som muligt, og velfærdsstatens interesse i at dette ikke sprænger alle budgetter. I det tredje tilfælde er konflikten også til at føle på. Her er det den offentligt ansattes interesse i at arbejde på betingelser som han selv finder rimelige, og konkurrencesta- 7

8 tens interesse i at det sker så effektivt (dvs. billigt) og med så høj en kvalitet (dvs. positiv effekt) som muligt. I alle tilfælde viser interessekonflikten hen til et vigtigt aspekt ved bureaukratisme: At bureaukrati først bliver til bureaukratisme når nogen har interesser i klemme. Bureaukratisme er ikke et objektivt fænomen! Tværtimod er der mange der klager over bureaukratiet - uden at det nødvendigvis er udtryk for at bureaukratiet har gjort andet end det er sat i verden for, nemlig at varetage interesser der er bredere og mere fælles end den enkeltes borgers (og den enkelte kommunes). Videre er der meget bureaukrati der fører til uønskede konsekvenser uden at nogen opdager det eller ønsker at klage over det. Endelig er der mange klager og protester der viser hen til regulære eksempler på bureaukratisme, som dog ikke nødvendigvis finder lydhørhed eller opmærksomhed hos politikere, men af disse betragtes som en politisk acceptabel om end uønsket konsekvens af den valgte organisationsmodel. Pointen er derfor vigtig af flere grunde. Især fordi ethvert skrig om at ulven kommer, ikke nødvendigvis er sandt (selvom det selvfølgelig godt kan være det!). Men også fordi det kræver konkret, systematisk og konsistent viden at afgøre, hvorvidt der er tale om systematiske og uhensigtsmæssige følger (systemfejl). Og endelig fordi at der kan være systemfejl som ingen ønsker eller kan gøre noget ved. Herved er jeg færdig med at gøre begrebsgymnastik. I det følgende beskriver jeg fire idealer ved den nye model for bureaukrati. Formålet er at vise, at der i denne ligger en indbygget modsætning mellem reformering af den offentlige sektor og de offentlige ansattes interesse i at arbejde på forventninger som vedkommende selv finder rimelige. 3. DET NY BUREAUKRATI FIRE IDEALER Den nye bureaukratiske model har længe været under udvikling. Siden 1980 erne er der gennemført en lang række af reformer, der for de fleste vedkommende har haft til formål at rydde op efter de uhensigtsmæssige konsekvenser som fulgte med opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstat. Det er karakteristisk at reformbølgen startede i 1980 erne, umiddelbart efter den store økonomiske krise i 1970 erne og at de mange reformer har baseret sig på overbevisningen om, at velfærdsstaten indeholdt en systemfejl, der var medvirkende til at fremprovokere den økonomiske krise 3. Alle reformer er gennemført i et forsøg på at rette de systemfejl som i 1960 erne og 1970 erne førte til systematisk overskridelser af finanslovsbevillingerne og til et betydeligt underskud på statsbudgettet. Reformerne bygger på fire organisatoriske idealer som det er vigtigt at kende. Først fordi den valgte organisationsform indebærer at de offentlige ansatte bliver lagt under systematisk kontrol og ledelse. Dernæst fordi organisationsformen lægger op til en interessekonflikt mellem formålet med de offentlige reformer og medarbejdernes interesser. Og endelig fordi der i organisationsformen er gemt muligheder for nye former for bureaukratisme Det første ideal: Om én offentlig sektor Det var Moderniseringsplanerne der i 1980`erne tog de første skridt, og strukturreformen der tog det allersidste i Nu er det så kvalitetsreformen, der følger efter i retning af at implementere den organisatoriske grundtanke som i udlandet fx i New Zealand - kaldes idealet om én sektor. Idealet går ud på at stat, regioner og kommuner til sammen udgør den offentlige sektor (bemærk ental!). Og at den offentlige sektor er organiseret som en helhed; styres som sådan og også fungerer som sådan. Styringen foregår via mål-, ramme- og resultatkrav, der til sammen indgår i en samlet eller fælles økonomistyring af alle sektorens niveauer og enheder. Indførelse af økonomistyringen er sket i staten og med strukturreformen er den nu også på vej ud i kommunerne og alle dens enheder. Med indførelse af den offentlige sektor er der skabt en organisationsform der gør det muligt at styre og kontrollere det samlede ressourceforbrug efter mål- og resultatkrav der er politisk formulerede og besluttede. Der er også skabt en organisationsform, der gør det muligt at binde de enkelte driftsenheder til at følge de rammer der er udstukket og for andre enheder at kontrollere hvor- 3 Diskussionen om systemfejl startede allerede med udgivelse af PP1 og PP2 i henholdsvis 1971 og

9 vidt de udmeldte resultatkrav indløses. Idealet om én sektor centraliserer magten hos politikerne og dermed i de ministerier og organisationer, og de kommunalbestyrelser og direktioner, der har med tilrettelæggelse (beslutning, kontrol og styring) af økonomistyringen at gøre. Figur 1 Den offentlige sektor Figur 1: Den offentlige sektor udgør en afgrænset enhed, der indeholder alle de niveauer og enheder, der er sat til at løse de opgaver der fremgår af finansloven. Op til den offentlige sektor grænser den private sektor, der omfatter alle de borgere, brugere, virksomheder og andre der ikke indgår i den offentlige sektor. Fem organisationsformer karakteriserer i dag enhederne inden for den offentlige sektor: selskab, selvforvaltning, selveje, selvstændighed, og underordnelse. De fleste produktionsvirksomheder er i dag enten fuldt ud privatiseret eller omdannet til statsaktieselskaber; hovedparten af driftsinstitutioner er gjort til selvforvaltende enheder eller givet selveje; reguleringsinstitutioner - fx institutter for evaluering og certificering er gjort selvstændige med egen bestyrelse; og forvaltningsinstitutioner er nu som tidligere underordnet minister eller borgmester/kommunalbestyrelse. Rendyrkningen indebærer m.a.o. at der er etableret et sæt af organisationer, der i princippet alle har en vekslende fristilling i forhold til hinanden. Den indebærer også at der er skabt en kinesisk æske, hvor lokal selvstændighed passer ind i kommunalt selvstyre, og hvor selvstyre igen passer ind i centralstatens overordnede styring. Kombinationen af de to idealer - om én sektor (den samlede økonomistyring) og om rendyrkning (fristilling) - indebærer at hver organisation kan udstyres med selvstændighed til at løse opgaver på betingelser der er bestemt ved rammer, der igen er bestemt af Folketing, af kommunalbestyrelse og af organisationen selv. Kombinationen forbinder med andre ord centralisering med decentralisering, og decentralisering med lokalisering. Men lægger også grundlaget for flere nye udviklingstræk: (1) At organisationen kan styres ved hjælp af kontrakter og aftaler; (2) at den kan styres efter en omkostningsmodel og betragtes som en virksomhed; (3) at den kan underlægges forskellige former for markedslignende mekanismer; og (4) at den kan kontrolleres på grundlag af sammenhæng mellem omkostning og resultat (altså på grundlag af effekt) Det andet ideal: Om rendyrkning Også her skal starten søges tilbage til Moderniseringsplanerne. Her begyndte en proces der gradvist har ført til udvikling af en række forskellige organisationsformer, der alle er rendyrket eller tilpasset - til de opgaver organisationen er sat til at varetage. Figur 2 Politisk institution Forvaltning underordnelse Regulering Selvstændighed Drift selvforvaltning Produktion - selskab Figur 2: Enhederne inden for den offentlige sektor er organiseret i forskellige organisationsformer alt efter typer af opgaver. Rendyrkningen indebærer at enhederne i princippet fristilles inden for den samlede økonomistyring Det tredje ideal: Om den omringede institution Driftsinstitutionerne er kernen i den offentlige sektor. Det er disse der løser velfærdsstatens kerneopgaver service og fordeling af ydelser. Det er også her hovedparten af de offentlige ressourcer anvendes. Af samme 9

10 grund er den selvforvaltende eller selvejende driftsinstitution kommet i centrum for økonomistyring. Og for en række reformer. Senest kvalitetsreformen, der viser hvor mange styrings- og kontrolfunktioner der allerede eller er ved at blive lagt omkring plejehjem, børnehaver, folkeskoler, men også viser hvor mange niveauer der er involveret i den kinesiske æske. Blandt de vigtigste af styringsfunktionerne skal nævnes: Lov og regel, mål- og resultatkrav, kontrakt og control, evaluering og benchmark, brugerinddragelse og brugerundersøgelser, domstol og ombudsmand, offentlig indsigt og medierne. Hertil kommer styringen der sker via incitamenter, hvoraf også kun de vigtigste skal nævnes: Effektivitet og kvalitet (og konkurrence om resultatudløsende bevillinger); brugernes frie valg (og konkurrence om efterspørgsel), outsourcing (og konkurrence om udbud), medarbejdernes frie ansættelsesret (og konkurrence på løn og arbejdsbetingelser). Oveni kommer at styringen kan udgå fra Folketing og/eller regering, fra kommunalbestyrelse og/eller kommunaldirektion, fra reguleringsinstitutioner og/eller brugere, og så videre. Det er dog ikke bare driftsinstitutionerne der er belejret. Det gælder også forvaltningsinstitutionerne og de statsejede aktieselskaber. Hver type af organisation er udstyret med hver sin type af omgivelser. Kombinationen af centralisering, decentralisering og lokalisering støder derfor sammen i den omringende institution. Der er mange og mange slags fjender ved porten! Figur Det fjerde ideal: Om ledelsesansvar Den fristillede, men omringede institution er udstyret med et ansvar. I nogle tilfælde er ansvaret pålagt en koncernledelse, i andre en enkeltstående leder. Det er lederen/ledelsen der er ansvarlig for at institutionen følger lov og regel og meget mere til. Det er også ledelsen der er ansvarlig for at institutionen har de nødvendige medarbejdere, og at disse er udstyret med de nødvendige kompetencer. Det er videre ledelsen der er ansvarlig for, at organisationen forandres på en sådan måde, at skiftende krav og mål kan indløses. Af samme grund er ansvaret blev omringet af styrings-, kontrolog incitamentssystemer. Samtidig er der skabt mulighed for et ledelsesrum hvori det er overladt til ledelsen at skabe sød musik i sammenstødet mellem centralisering, decentralisering og lokalisering. Der er derfor gode grunde til at ledelse er blevet omdrejningspunkt for nye reformer. Det er ved hjælp af ledelse at sammenstødet mellem de modsatrettede organisationsformer og de mange styringsniveauer skal håndteres. Og det er i ledelsesrummet at ledere skal skabe den eftertragtede treenighed: effektivitetkvalitet-forandring. Med fine ord er det blevet kaldt resultatbaseret og innovativ ledelse, men bag ordene gemmer sig en barsk sandhed: at ledelse skal løse den gordiske knude der er opstået ved skabelse af den kinesiske æske. Det er derfor kombinationen af centralisering, decentralisering og lokalisering der gør det nødvendigt at finde ud af hvad ledelse er; hvad fremtidens ledere skal uddannes til; og hvilke normer der skal gælde for god ledelse. Det vil sige: gør det nødvendigt at professionalisere ledelse. Figur 4 Ledelse underlagt styring, men også gjort til en profession Figur 4: Dybt i den offentlige sektor og inde i dens enheder har ledelse fået driftsansvar, men også ansvar for at egen organisation ændres og Figur 3: Driftsinstitutionen er gjort til kerne for styringen i den offentlige sektor, men også givet en organisationsform, der stiller den frit. Den er samtidig blevet omringet af en række styrings-, kontrol- og incitamentssystemer. tilpasses til de krav der strømmer til den fra de omgivne styrings-, kontrol- og incitamentssystemer. 10

11 De fire idealer er idealer! Og intet andet. De udgør målsætninger og ikke nødvendigvis virkeligheden. Det er heller ikke alle idealer der endnu er (eller nogensinde) vil blive gjort til virkelighed. Dags dato er alle principper da også stadig under virkeliggørelse og udbredelse. Sådan har det været siden midten af 1990 erne, og sådan er det i dag, hvor trepartsaftalen fra sommeren 2007 og finanslovsaftalen fra marts 2008 er de sidste tiltag sammen med den netop igangsatte reform for afbureaukratisering. Det er derfor også i kvalitetsreformen at vi kan se, hvor langt realiseringen er kommet og besvare de to spørgsmål: Hvilken organisationsform og med hvilke (mulige) uønskede konsekvenser? 4. KVALITETSREFORMEN HVOR STÅR VI I DAG? Kvalitetsreformen er særlig på flere måder. Først fordi der er tale om en anden generations reform. Den bygger på erfaringer med den første generation af reformer fra 1980 erne. Dernæst fordi den ikke har noget præcist eller entydigt formål, men forholder sig til en lang række følger af den første generations reformer og derfor udgør et kludetæppe af tiltag, der forholder sig til mange små og større aspekter af reformarbejdet i den offentlige sektor. Endelig fordi den åbenlyst er politisk (og også mere politiserende) end tidligere reformer; samt er fyldt af så mange uafklarede (og for det meste også uspecificerede) modsætninger, at det samlet set er forkert at betegne den som en reform. Mere korrekt vil det være at kalde den en politisk strategi for håndtering af det videre reformarbejde. Det er vel også derfor den oprindeligt blev præsenteret som Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service selvom den efterhånden kun omtales som kvalitetsreformen? Under alle omstændigheder er strategien, planen, reformen (?) et godt sted at tage temperaturen på hvor reformarbejdet står - her og nu. Hvad er nemlig kernen i Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service? For mig at se er der én kerne og fire randbetingelser: Kernen er at den eksisterende økonomistyring med mål-, ramme- og resultatkrav skal videreføres og at den skal udbredes til at indbefatte alle kommuner og alle institutioner. Princippet om den offentlige sektor skal udbredes så det dækker enhver afkrog af sektoren, inddrager alle kommuner, og alle kommunernes enheder. Kommunerne (in casu kommunalbestyrelserne) skal påvirkes til at tage mål- og resultatstyring seriøst og skal pålægges at tage ansvar for de prioriteringer, der følger hermed. Også den allerede igangsatte fristilling af driftsinstitutionerne (plejehjem, skoler, etc.) skal fortsætte og endda udbygges til at give driftsinstitutionerne mere selvstændighed, og de faglige medarbejdere større råderum til professionelt begrundede prioriteringer. Der skal m.a.o. skabes et rum for ledelse, som skal etablere betingelserne for, at ledelse og medarbejdere kan pålægges et ansvar for hvordan brugere og klienter behandles. Reformens kerne går derfor ud på, at effektiviseringen skal fortsætte, og at kombinationen af centralisering og decentralisering og lokalisering skal udbygges. Ja, at kombinationen endda skal udgøre grundlaget for kvalitetssikring, og at prioriteringen mellem effektivitet og kvalitet skal indgå i den statslige styring af kommunerne og af den kommunale styring af institutionerne. Samtidig tager den udgangspunkt i nogle erfaringer, som den opsamler og forholder sig til. Den vigtigste er, at kombinationen af centralisering-decentralisering-lokalisering kan vippe i alle retninger - centralisering eller decentralisering eller lokalisering. Og at enhver entydig udvikling indebærer et problem, herunder også hvis udviklingen går i retning af centralisering! Som en reaktion herpå understreges, hvad jeg kalder det flydende fællesstyre 4. Det flydende fællesstyre går ud på, at det i princippet er ligegyldigt, hvor en opgave eller en myndighed er placeret (centralt eller decentralt); blot den er placeret hvor den mest effektivt kan indløse de mål- og resultatkrav som først regeringen og dernæst kommunalbestyrelserne udmelder. Det flydende fællesstyre lægger sig således oven i det kommunale selvstyre, og gør den statseller forvaltningsretlige forskel mellem stat og kommuner (og regioner) mindre vigtig. Til gengæld understreger det, at kommunernes råderum i fremtiden afgøres fra lov til lov, fra aftale til aftale, hvorved selvstyret bliver mere uformelt i den forstand, at det kun er udstyret med stats- eller forvaltningsretlige metarammer, og hverken på det mellemlange eller det lange sigte er forudsigeligt, men fastsættes ved forhandling og søges stabiliseret ved aftale. 4 Se Ove K. Pedersen, 2007, Kvalitet og bureaukrati, Social Forskning, november, pp

12 Kernen er derfor simpel nok: første generations reformer skal videreføres, udbredes, men samtidig er det intentionen at begrænse centralisering ved at understrege det flydende fællesstyre. Omkring denne kerne breder sig fire randbetingelser, alle som ringe i vandet: Der skal ske en afbureaukratisering, og service ligesom kvalitet skal afvejes med effektivitet når bruger møder den offentlige sektor. Reformen går således ud fra, at det eksisterende system for dokumentation og evaluering ikke fungerer efter hensigten, men skaber unødigt arbejde, fremmer usikkerhed hos medarbejderne, tager opmærksomhed fra klient og patient, og fører til mistillid mellem leder og frontmedarbejder. Regeringen har hørt de mange skrækhistorier fra sygeplejersker og hjemmehjælpere, fra universitetslærere og politibetjente! Den har set at den omringede institution kan kvæles i styring og kontrol. Alligevel er der ingen slinger i valsen: styringen via mål og resultater skal opretholdes. Det samme skal dokumentationskravet, ligesom kravet om ekstern og intern evaluering. Alle dele skal endda udbygges. Men det skal ske samtidig med at der indføres et sektoropdelt, men nationalt dækkende dokumentationssystem, baseret på kvantificerede informationer og på standarder for indberetning. Det standardiserede dokumentationssystem bygges over fire hierarkiske led: første kodeks for offentlig ledelse og derved dannede skole for at anvende kodeks som redskab til at udvikle normer for god ledelse. Også det nuværende arbejde med forslag til en diplomuddannelse for offentlige ledere og en fleksibel master for ledelsesuddannelse skal nævnes. Til sammen udgør de i dag de første tiltag til at afklare hvad ledelse er, hvordan fremtidens ledere skal uddannes og hvilke normer der skal gælde for god ledelse; herunder hvordan god ledelse kan evalueres og honoreres. At kalde det en ledelsesreform er dog lige så misvisende som at kalde det samlede resultat en kvalitetsreform. Reformen går ud fra at der allerede eksisterer et ledelsesansvar, men at det har vist sig endda meget vanskeligt at få sød musik til at opstå når modsætningerne mødes. Også at det har vist sig vanskeligt at få faglige medarbejdere til at agere som professionelle ledere 5 ; eller at få ledere til at agere som ledere i forhold til medarbejdere, der ikke er vant til at være underlagt ledelse; kort sagt at det har vist sig svært for ledere at indtage ledelsesrummet! Reformen søger at indføre mere ordnede og mere standardiserede betingelser for afklaring og afgrænsning af ledelsesrummet. Ikke alene skal institutionsledere uddannes til ledere og have diplom på at de er kompetente; de skal også have et mere afklaret ledelsesansvar, ligesom ledelsesansvaret skal udvides og den faktiske ledelse evalueres. (1) kommunerne skal dokumentere overfor staten; (2) driftsinstitutionerne skal dokumentere over for kommunerne; (3) kommunerne skal dokumentere overfor borgerne; og (4) kommunerne skal indsamle brugernes vurderinger af de ydelser og den service de modtager. I øvrigt skal de underlægge sig evaluering af eksterne evalueringsorganisationer som fx. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) inden for undervisning eller Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Andre sektorer skal følge efter. Ledelse skal professionaliseres. Trepartsaftalerne fra sommeren 2007 og finanslovsaftalen for 2008 tog vigtige skridt i retning af at implementere ledelse som det redskab der skal løse sammenstødet mellem centralisering, decentralisering og lokalisering. Det samme gjorde Forum for Offentlig Ledelse, der i 2005 formulerede det Endelig skal ledelse udøves i samarbejde med medarbejdere og brugere. Men også her fremhæves princippet om flydende grænser. Ledelsesrummet skal flyde fra kontrakt til kontrakt, fra situation til situation og en egentlig ledelsesret med efterfølgende formelt ledelsesansvar (ud over hvad der allerede gælder forvaltningsretligt) bliver der ikke tale om. Det viser sig bl.a. derved, at ledelse gøres kollektivt (?), eller at den enkelte institutionsleder pålægges at inddrage de faglige medarbejdere i ledelsen, men også at skabe rum for, at de faglige medarbejdere, ud fra professionelle hensyn, kan prioritere i det øjeblik hvor de møder klient, patient og bruger. Ledelse bliver derfor flydende i den forstand, at det kun er udstyret med forvaltningsretlige metarammer, og derfor ligesom selvstyret - hverken på det mellemlange eller 5 Se Anne-Marie Thalund og Lis Vibeke Kristensen, 2008, Fra kollega til leder en bog om ledelse, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 12

13 det lange sigte er forudsigeligt, men fastsættes ved forhandling og søges stabiliseret ved kontrakt og aftale. Brugeren skal inddrages. Reformen følger op, hvor tidligere tiltag tog de afgørende skridt ved oprettelse af brugerstyrelser, forældreråd, borgerråd, elektroniske mødesteder, fokusgrupper, osv. Samtidig skal det frie valg fremmes. Og den individualiserede velfærdsydelse sættes i centrum. Ingen dele er nyt og ingen af delene er særligt fremhævet. Alligevel er det vel netop her at reformen har vakt til mest debat. Især forskellen mellem Socialdemokraternes forslag til retsgarantier og regeringens forslag til minimumsstandarder er debatteret. I øvrigt uden grund! Sammenligner vi oppositionens med regeringens forslag er forskellen nemlig minimal. Begge anvender begreber som ret, garanti, standard og mål, og begge gør det uden at lægge vægt på, hvordan disse begreber traditionelt forstås og hvordan især retsbegrebet - ikke bare traditionelt - men også stats- og forvaltningsretligt anvendes. De rettigheder begge parter vil tildele brugerne er derfor ikke velfærdsstatslige socialrettigheder, som fx retten til folkepension, eller til undervisning. Brud på disse kan heller ikke sanktioneres ved domstole eller ankeinstanser, men indbringes for en ombudsmand eller en borgerrådgiver, som i øvrigt kun kan påtale overfor kommune, som derforuden kun kan irettesættes af et ministerium, som igen alene kan inddrage spørgsmålet i de næste kommunaløkonomiske forhandlinger eller tage initiativ til lovændring. Samlet set er der tale om den længste syltekrukke nogensinde opfundet. Brugerne tildeles da heller ikke nogen erstatningsret eller ret til kompensering ved manglende indløsning af ret. Kun regeringens forslag om et nyt patientklagesystem trækker i retning af noget der ligner det traditionelle rekurssystem. Men forslaget er enkeltstående. Det indebærer ikke noget forsøg på at reetablere det mere udbredte rekurssystem, der blev neddroslet eller afmonteret fra 1980 erne. Tværtimod gennemføres også her princippet om flåd. Brugernes garantier flyder, er ikke bestemte, ej heller forudsigelige. Sandheden er, at der med ret, garanti, og minimumsstandard menes det samme, nemlig målkrav, og at disse i første led er tænkt at indgå i statens styring af kommunerne, i kommunernes styring af institutionerne, og i kommunernes styring af den enkelte bruger. Først sekundært er den tænkt som brugernes redskab til at sikre sig mod vilkårlighed. Den retlige garanti er blevet flydende i den forstand, at standarder og garantier indgår i processer, hvor der gennem forhandlinger mellem ledelse og medarbejder, og mellem bruger og institution foregår en fortløbende udmøntning af hvilken service og hvilke ydelser den enkelte skal modtage 6. Kvalitetsreformen handler derfor meget lidt om kvalitet og meget mere om styring og kontrol. Det samme kan siges om ledelsesreformen. I begge tilfælde er der tale om at skabe betingelser for at kunne styre de nye styringsformer. Af samme grund er det svært at tale om en reform; lettere at påstå, at der er tale om en videreførelse af tidligere reformer; hvor det nuværende forløb i visse tilfælde udfylder disse, i andre tilfælde implementerer dem, og i endnu andre prøver at håndtere uønskede konsekvenser ved at finde måder hvorpå at styre styring. Kvalitetsreformen handler således meget lidt om kvalitet, fordi den primært er et led i at skabe en metode for kvalitetsudvikling. Og meget lidt om ledelse, fordi den i første instans er et led i at skabe en profession af ledere. Samlet set sker der aktuelt dette: at der tages endnu et par skridt i retning af at gennemsætte den nye bureaukratiske model. Men også dette: at der nu søges skabt redskaber til at styre den bureaukratiske model ved at skabe metoder for kvalitetsudvikling, muligheder for professionel ledelse, rum for professionelle beslutninger. Modellen indebærer en flydende garanti for velfærd, hvor kvalitetsmål forhandles og aftales; hvor effektivitet og kvalitet prioriteres; og hvor det i sidste instans overlades til frontmedarbejderen at indrette ydelser og service således, at den individuelle bruger opnår hvad der skal til for at vedkommende kan indgå i indløsning af kollektive mål- og resultatkrav. Det nye ved de sidste tiders tiltag er derfor ikke målet, ej heller principperne, eller udviklingsretningen, men at det flydende fællesstyre og den flydende ledelse fremhæves og at det der skabes betingelser for at styre hvordan konstant forandring kan kombineres med sikring af effektivitet og kvalitet. 6 Se som eksempel den såkaldte ventetidsgaranti for kræftpatienter og dens skæbne beskrevet i Berlingske Weekendavis, Alting forandret, nr. 35, 31. august 2007, s

14 Det flydende styre indebærer således en kombination af mål- og resultatkrav med systematisk dokumentation og individualiserede ydelser. Kombinationen skal i princippet udgøre en metode for kvalitetsudvikling, hvor kvalitet ligesom effektivitet ikke gøres bestemt eller forudsigelig (som en ret), men betragtes som et politisk redskab eller en administrativ metode; hvor det er politikerne, der fastsætter mål for effektivitet og kvalitet, og hvor det er organisationen og i sidste instans frontmedarbejderen der udmønter hvad der menes med ydelse og service gennem aftaler med brugeren. Men også hvor det er reguleringsinstitutioner der påviser om det er sket med effektivitet og kvalitet og gør det ved at sammenligne sammenlignelige organisationer på grundlag af indikatorer for effektivitet og kvalitet udviklet af reguleringsinstitutioner FREMTIDENS MINEFELT Udviklingen af den ny form for bureaukrati er meget lidt diskuteret i Danmark, men efterhånden grundigt beskrevet i andre lande. Især i Irland, USA og Holland kan der findes både teoretiske og mere beskrivende bidrag til at indfange, hvad der kaldes den udviklingsorienterede velfærdsstat ( The Developmental Welfare State ) 8. The National Economic and Social Development Office i Irland anvender begrebet det skræddersyede universalisme ( tailord universalism ) til at indfange det forhold, at metoder til kvalitetsudvikling kombinerer fire led: (1) mål- og resultatkrav udmeldt centralt, udfyldt decentralt og udmøntet lokalt; (2) professionelt skøn i mødet med bruger, klient, borger; (3) ydelser der tildeles individuelt; og (4) resultater der systematisk dokumenteres. Kombinationen af rammer, skøn, individualiseret ydelse, og systematisk dokumentation udgør en ny model for 7 Se fx arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet, Sundhedsstyrelsen og oprettelsen 2005 af Institut for kvalitet og akkreditering i Sundhedsvæsenet, =da 8 Se National Economic and Social Development Office, The Developmental Welfare State, No. 203, 2005, Dublin. Se fra USA og mere i den teoretiske retning, men med omfattende referencer til reformplaner, lovgivning og domsafgørelser: Michael Dorf og Charles A. Sabel, 1998, A Constitution of Democratic Experimentalism, no. 98, Columbia Law Review 267. bureaukrati. Men indebærer også en bevægelse væk fra den traditionelle velfærdstatslige regulering, hvor socialrettigheder er universelle eller tildeles efter at en social begivenhed er indtrådt. The Office påstår, at det økonomiske og sociale grundlag for efterkrigstidens velfærdsstat er ved at forsvinde, og at dem der tidligere stod i centrum for velfærdsstatens opgaver den arbejdsløse, syge, ældre, socialt ramte - nu enten er permanent ekskluderet fra arbejdsmarkedet eller underlagt aktivering. Det påstår også at kvinderne som tidligere var i centrum for velfærdsstatens opgaver nu er ude på arbejdsmarkedet og at behovet for at kombinere offentlig service med beskæftigelse derfor er den nye udfordring. Med begrebet den udviklingsorienterede velfærdstat understreges det, at velfærdsstaten er ved at skifte opgave fra kompensering af bestemte grupper, hvis tilknytning til arbejdsmarkedet gør dem specielt udsatte for social ulykke, til investering i den enkelte ved at forebygge at sociale begivenheder overhovedet indtræder. Tidligere var opgaven at kompensere; nu er opgaven at forebygge. Af samme grund rettes velfærdsydelserne mod individer frem for mod sociale grupper i et forsøg på at opdage eller opspore de personer, der tidligt eller senere udviser risiko for eksklusion fra arbejdsmarkedet. Folkeskolens elevplaner er tiltag til en sådan individualiseret diagnose. Det samme er de såkaldte familiekontrakter eller de individuelle aktiviseringsplaner. Den individuelle diagnose inden for rammer af kollektive mål er derfor et vigtig, måske det vigtigste led i den ny model for bureaukrati. Sådan siger i hvert fald flere teoretikere, der baserer deres påstande på systematiske observationer af anvendelse af kvalitetsudviklingsmetoder 9. Alligevel er det karakteristisk, at det kun meget svagt eller indirekte fremgår af reformen, hvilken rolle den individuelle diagnose skal spille i forbindelse med tildeling af ydelse. Og hvorledes det samlede dokumentationssystem skal indrettes for at gøre diagnosen mulig; eller hvorledes systemet skal opbygges så effekten af ydelser og service kan måles; eller hvorledes dokumentationssystemet skal styres så sammenstødet mellem centralisering og decentralisering og lokalisering kan 9 Se Kathleen G. Noonan, Charles F. Sabel og William H. Simon, 2007, The Rule of Law in the Experimentalist Welfare State. Lessons from Child Welfare Reform, 14

15 håndteres i den omringede institution og give rum for ledelse? Professionalisering af ledelse synes at være ét bud. Evaluering af det nuværende evalueringssystem et andet. Frigørelse af et rum for professionelt skøn et tredje. Udvidelse af ledelsesansvaret et fjerde. Inddragelse af kommunalbestyrelserne i fastlæggelse af mål og resultater et femte. Og så videre. Det vigtigste er dog dette: At selve modsætningen mellem centralt udpegede mål og det decentrale ledelsesansvar med vægt på den individuelle diagnose stadig er til stede. Og at endda med større styrke i og med at det nu fremhæves, at der skal etableres et rum for professionelt begrundet skøn. I regeringens strategi flyttes der således på alle brikker i den nye model for bureaukrati. Og på samme tid. Kvalitetsreformen er et forsøg på blande brikkerne på en ny måde, men inden for den ny bureaukratimodel, hvilket er en vigtig pointe. Det indebærer nemlig at modellen ligger fast, og at modsætningen mellem centralisering- decentralisering-lokalisering også gør det, og at regeringen (ligesom de faglige organisationer, der indgår i trepartsaftalen) ikke mener at modellen indebærer nogen systemfejl og af samme grund ikke indeholder nogen systematisk form for bureaukratisme! Lad mig derfor pege på de tematikker om hvilke fremtidens konflikter på nuværende tidspunkt kan forventes at vil finde sted. Både fordi den nye bureaukratimodel ikke opgives, men videreføres og virkeliggøres, og fordi det sker gennem en proces, der indebærer at reformpolitikken som vi skal se - allerede er blevet politiseret og på vej til at blive det endnu mere. Der er otte sådanne tematikker, og ganske givet flere: 1 Hvordan får vi mere systematisk og konsistent viden om, hvorvidt den nye bureaukratimodel indebærer en (eller flere) systemfejl, der har uønskede konsekvenser for de offentligt ansattes effektivitet og kvaliteten af deres arbejde? Hvordan afgør vi med andre ord, hvorvidt det er de offentlige ansatte (især de fagprofessionelle) der mener, at deres arbejdsbetingelser, herunder deres standsbaserede normer og professionelle kompetence er trængt til side af kontrol og dokumentationskrav, eller at kontrol virkeligt har uønskede konsekvenser, og har det systematisk 10? Overenskomstkonflikterne forår 2008 bragte spørgsmålet om kontrol og dokumentation ind i konflikten om løn og arbejdsbetingelser og viste at i hvert fald nogen af de faglige organisationer forbinder det nye bureaukrati med arbejdsbetingelser og finder det i deres interesse at blande overenskomstkonflikt med forvaltningspolitik. Med kvalitetsreform og trepartsaftale og finanslovsaftale står det tværtimod klart, at regering såvel som de faglige organisationer og flertallet i Folketinget er enige. Modellen har ansatser til bureaukratisme, men de kan håndteres, og at kan ske ved at omrokere på forskellige brikker: styrke professionalisering af ledelse, udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, fremstille et standardiseret dokumentationssystem! Kan det lade sig gøre? Det er umuligt at svare på. Og det er det af gode grunde som allerede fremhævet. Enhver form for bureaukratisme kræver interesser der er trådt over tæerne og interesser der har ressourcer til at råbe op. Svaret afhænger derfor af politik! Og af interessernes brydning. Her ligger fremtidens minefelt: hvordan at styre de mange der har fået indflydelse på styring, og hvordan at skabe et fællesstyre der konstant er flydende med det formål at opnå den eftertragtede treenighed mellem effektivitet-kvalitet-forandring? 2 Hvad er formålet med dokumentationssystemet? Er det at kontrollere de offentligt ansattes effektivitet? Eller kvaliteten af deres arbejde? Eller er det at skabe forandring som forudsætning for stadig mere effektivitet og kvalitet? Erfaringer viser at dokumentation kan anvendes til meget. Også at megen dokumentation er uanvendelig 11. Det er derfor vigtigt at overveje, hvad dokumentationen skal anvendes til, og hvorledes den skal organiseres og indsamles for at indløse bestemte formål. Det er derfor påfaldende at kvalitetsreformen ikke forholder sig til, hvad der er dokumentationssystemets formål, hvilke opgaver det skal løse, hvordan det skal anvendes, og efter hvilke principper det skal standardiseres? Generelle og principielle overvejelser trænger sig på i lyset af de seneste års voldsomme kritik og af det forhold, at regeringen (såvel som oppositionen) accepterer, at der er noget om snakken. 10 Se Peter Krag Jespersen, 1996, Mellem profession og management. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 11 Jes Gjørup, Henrik Hjortdal et al., 2007, Tilgiv os vi vidste ikke hvad vi gjorde, Politiken, Torsdag 29. Marts, s

16 3 Er det kommunale selvstyre under opløsning og et fællesstyre under etablering? Og hvad er konsekvenserne? Finanslovsaftalen 2008 sammen med de kommunaløkonomiske aftaler tyder på at den nye model for bureaukrati udvisker grænserne mellem statslig styring og kommunalt selvstyre, og at der er skabt et fællesstyre. Kvalitetsreformen lægger op til at kommunalbestyrelserne mere systematisk end tidligere inddrages i udmelding af mål og resultater, og derfor foretager prioriteringer, som de også selv tager det politiske ansvar for. Detailstyring skal bekæmpes med fællesstyre og centralisering balanceres med decentralisering. Hvordan skal de ske? Hvordan skal finansloven og flerårsaftaler skabe rammer for de kommunaløkonomiske forhandlinger? Hvordan skal de kommunaløkonomiske forhandlinger skabe betingelser for decentrale prioriteringer? Hvordan skal de kommunale politikere påvirkes til at tage ansvar for deres prioriteringer? 4 Er den traditionelle afstand mellem overenskomstsystem (aftaler om løn og arbejdsbetingelser) og forvaltningspolitikken ved at forsvinde? Og hvad er konsekvenserne? Trepartsaftalerne tyder på at den nye model for bureaukrati udvisker grænserne mellem overenskomst og reform og integrerer personaleorganisationerne i selve reformarbejdet. Og dermed også pålægger dem at overbevise deres medlemmer om at acceptere/respektere den nye model for bureaukrati. 5 Er inddragelsen af medarbejdere i samarbejdet med ledelsen også et udtryk for at medarbejderen nu inddrages i ansvaret for at der leveres effektivitet-kvalitetforandring? Og at medarbejderne derfor på linje med ledelsen får et ansvar for at organisationen kan indløse kontrol og styring og samtidig stå sig i de mange konkurrencer? Sagt anderledes: Hvad sker der med en selvforvaltende/selvejende institution der ikke kan klare at indløse krav og stå sig i konkurrencen? Vi ved at ledelsen kan afsættes (eller ikke genansættes), men kan institutionen gå konkurs, og kan medarbejderne derved kollektivt miste deres arbejde? 6 Er inddragelsen af personaleorganisationerne i udviklingen af professionel ledelse (fx gennem trepartsaftalen om nye ledelsesuddannelser) et udtryk for at organisationerne ligesom deres medlemmer accepterer at medarbejderne især de fagprofessionelle - lægges under ledelse; pålægges en pligt til at respektere ledelse, til endda eventuelt at acceptere at ledelsen har ret til at lede og fordele arbejdet? Hvis så, så er ledelsesreformen i sandhed en reform. Den vil nemlig medføre at det ikke bare er lederen der skal professionaliseres, men også medarbejderne især lægen, sygeplejersken, læreren, professoren, og andre fagprofessionelle der skal acceptere, at de er lønarbejdere før de er professionelle. Mens lederen skal professionaliseres, skal medarbejderen gøres egnet til ledelse! 7 Går udviklingen generelt i retning af at professionsnormer nedprioriteres og normer for lønarbejde fremmes? Og hvad betyder det for medarbejdernes loyalitet overfor institutionen? Overenskomstkonflikterne foråret 2008 viste, at offentligt ansatte (eller deres organisationer) er parate til at ytre sig kritisk overfor den service og de ydelser sektoren eller deres egen institution leverer. Konflikterne afslørede en stadig større afstand mellem professionsansvar (overfor klient og patient) og interessen som lønarbejder. 8 Indebærer sammenblandingen af overenskomst og reform en yderligere politisering af reformarbejdet? Og hvad er konsekvenserne? Både for det arbejdsretlige system og overenskomstsystemet, og for forvaltningspolitikken. Hele forløbet fra præsentation af kvalitetsreformen op til og under valgkampen 2007, videre under finanslovsforhandlingerne for 2008, og igen til og med overenskomstkonflikterne foråret 2008 viste, hvordan reformarbejdet er blevet politiseret i takt med at de offentlige ansatte og deres arbejdsbetingelser er blevet interessant i kampen om marginalvælgere og de faglige organisationers legitimering af deres eksistensberettigelse. I dag er det ikke bare arbejdsgiver der står overfor arbejdstager, ej heller bare organisation der står overfor organisation. Det er ligeså meget politisk parti der står overfor organisation, og politisk interesse der står overfor arbejdsgiver og arbejdstager. Spillet er grumset i en forstand som sjældent. Samlet viser de otte tematikker at den nye bureaukratimodel sætter politisk kamp overfor professionel ledelse. Og at kvalitetsreformen derfor drejer sig om dette: Hvordan man styre den politiske indflydelse ved at udvikle metoder for kvalitetsudvikling, redskaber for effektivitetsmålinger, men især at udvikle normer for professionel ledelse? Styring af styring er nutidens kampplads. 16

17 LITTERATUR Regeringens afbureaukratiseringsprogram , Max Weber 1978, Economy and Society. An outline of Interpretive Sociology, Berkeley: University of California Press, s. 956ff. Diskussionen om systemfejl startede allerede med udgivelse af PP1 og PP2 i henholdsvis 1971 og Ove K. Pedersen, 2007, Kvalitet og bureaukrati, Social Forskning, november, pp Anne-Marie Thalund og Lis Vibeke Kristensen, 2008, Fra kollega til leder en bog om ledelse, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Den såkaldte ventetidsgaranti for kræftpatienter og dens skæbne beskrevet i Berlingske Weekendavis, Alting forandret, nr. 35, 31. august 2007, s. 4. Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet, Sundhedsstyrelsen og oprettelsen 2005 af Institut for kvalitet og akkreditering i Sundhedsvæsenet, National Economic and Social Development Office, The Developmental Welfare State, No. 203, 2005, Dublin. Se fra USA og mere i den teoretiske retning, men med omfattende referencer til reformplaner, lovgivning og domsafgørelser: Michael Dorf og Charles A. Sabel, 1998, A Constitution of Democratic Experimentalism, no. 98, Columbia Law Review 267. Kathleen G. Noonan, Charles F. Sabel og William H. Simon, 2007, The Rule of Law in the Experimentalist Welfare State. Lessons from Child Welfare Reform, Peter Krag Jespersen, 1996, Mellem profession og management. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jes Gjørup, Henrik Hjortdal et al., 2007, Tilgiv os vi vidste ikke hvad vi gjorde, Politiken, Torsdag 29. marts, s

18 OVE K. PEDERSEN CV Cand.scient.pol., professor samt Director of External Affairs ved International Center for Business and Politics, CBS, Ove K. Pedersen har gennem mange år beskæftiget sig med styring og ledelse i den offentlige sektor. Han har været medlem af en lang række råd og udvalg mv., bl.a. Innovationsrådet og Forum for Offentlig Topledelse, og modtog i 2008 Videnskabsministeriets pris som årets forskningsformidler. Han har senest udgivet Den Europæiske Skrue. Demokratisk dynamik i Danmark og Sverige (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008) og National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience (McGill University Press, 2006). Ove K. Pedersen kan kontaktes på eller på telefon , eller på adressen International Center for Business and Politics, Steen Blichersvej 22, 2000 Frederiksberg. Copyright tilhører Ove K. Pedersen. 18

19

20 FTF DOKUMENTATION udgives af FTF. Forfatterne i serien er uafhængige af FTF og deres holdninger afspejler ikke nødvendigvis FTF s politiske holdninger

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Notat til Produktivitetskommissionen Jørgen Grønnegård Christensen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Maj 2013 1 Sammenfatning Den danske offentlige

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere