Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010"

Transkript

1 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010

2 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København K Tlf.: Stilling Direktør Refererer til Formand Johnny Kuhr Ansættelsesforhold Stillingen besættes på attraktive vilkår. Tiltrædelse: 1. juni 2010 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til formand Johnny Kuhr, telefon eller partner Ulla Bach Rosendal, telefon Der henvises til Danske Fysioterapeuters hjemmeside og MUUSMANNs hjemmeside 2

3 Ledelsesgrundlaget Kort om Danske Fysioterapeuter Foreningen og medlemmerne Danske Fysioterapeuter er faglig organisation for fysioterapeuter og har knap medlemmer. Organisationsprocenten er høj, og i de seneste år er antallet af medlemmer vokset. Alene i 2009 steg medlemstallet med tre procent. Foreningens opgave er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og er derfor en væsentlig aktør på politikområderne forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, uddannelse, forskning og arbejdsmarkedsvilkår. Fysioterapeuter arbejder med forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, genoptræning og rehabilitering på blandt andet sygehuse, i kommuner, på uddannelsesinstitutioner, klinikker for fysioterapi samt på en lang række private arbejdspladser. En tredjedel af fysioterapeuterne er beskæftiget i den private sektor, og to tredjedele er offentligt ansatte. Danske Fysioterapeuter organiserer såvel lønmodtagere som ledere og selvstændige, der kan være arbejdsgivere, hvilket giver særlige udfordringer for foreningen. Syv ud af 10 fysioterapeuter er kvinder. Danske Fysioterapeuter er en demokratisk opbygget og politisk ledet organisation, der arbejder ud fra foreningens mission, vision og værdier. Foreningen har endvidere formuleret politikker på sine kerneområder. Dette er det overordnede politiske og administrative grundlag, som skal sikre, at Danske Fysioterapeuter er en handlekraftig og synlig forening, der er klar på egne mål og handlinger. Der er endvidere fastlagt en række strategier og politiske mål, der danner baggrund for den strategiske plan, Plan De seneste år har foreningen arbejdet på at blive en mere professionel agerende politisk aktør for at opnå større indflydelse især på den sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Et andet højt prioriteret mål er at give medlemmerne mere og bedre service, såvel på det faglige og professionsmæssige område som når det gælder løn-, honorar- og arbejdsforhold. Derfor er der øget fokus på serviceydelsernes kvalitet og niveau. Danske Fysioterapeuter er en forening i vækst og med en sund økonomi. Det har givet et godt grundlag for at udvikle organisationen. De nuværende prognoser tyder på, at foreningen også fremover vil have medlemstilgang og dermed en økonomi, der gør det muligt at fortsætte en udvikling i overensstemmelse med foreningens politiske og strategiske mål. Sekretariatet Danske Fysioterapeuters sekretariat ligger centralt placeret i København. Der er ansat 47 medarbejdere, der har til opgave at føre de politiske beslutninger ud i livet og servicere foreningens medlemmer, tillidsvalgte og politikere. Formanden varetager den daglige politiske ledelse og har sin gang i sekretariatet. Den kommende direktør kommer sammen med fem afdelingschefer til at udgøre den daglige administrative ledelse. Sekretariatet er i dag opbygget i seks afdelinger. Det drejer sig om afdelingerne: Ledelsessekretariatet Forhandling offentlig 3

4 Praksis & privat Profession & kompetence Økonomi, kursus & IT Politik & kommunikation Afdelingerne er specialiseret inden for hvert deres ansvarsområde og mange opgaver løses i de enkelte afdelinger. Men i stadig større grad arbejdes der projektorienteret og på tværs af sekretariatet, ikke mindst når det drejer sig om større og mere strategiske opgaver. Målet er i endnu højere grad at arbejde projektorienteret på tværs af sekretariatet og inddrage eksterne interessenter, når det er relevant. I de senere år er antallet af ansatte i sekretariatet vokset. Udfordringen er at sikre en fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne samt at videreudvikle den eksisterende kultur i hele sekretariatet, der er præget af engagement, læring og videndeling. En anden opgave er at gøre foreningens værdier mere nærværende og vedkommende blandt ansatte i sekretariatet, så de understøtter arbejdet med at føre de fælles mål og foreningens vision ud i livet. De seneste år har politikere og ledelse valgt at professionalisere og udbygge foreningens kommunikation og IT. Det har givet nye arbejdsgange i sekretariatet samt udviklet nye kompetencer hos medarbejderne. Opgaven er også fremover at fastholde udviklingen i retning af at gøre Danske Fysioterapeuter til en digital organisation. Den politiske struktur Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, der fastlægger Danske Fysioterapeuters politikker og politiske mål, mens hovedbestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for foreningen mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen består af formand, næstformand, fem regionsformænd, fem medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet samt en studerende, der har observatørstatus. Ønsket har været at gøre Danske Fysioterapeuter til en mere politisk handlekraftig og synlig forening. Derfor har foreningen de seneste år valgt at ændre den politiske og administrative struktur. Der er i dag fem regionsbestyrelser med hver sin fuldtidshonorerede formand, og der er etableret en ny central udvalgsstruktur. Det har givet større handlekraft og bedre sammenhæng mellem foreningens centralt og regionalt. Opgaven er at fortsætte den udvikling, så Danske Fysioterapeuter også fremover kommer til at fremtræde som en kompetent, holdningsstærk og homogen agerende aktør såvel centralt som regionalt. Vision, mission og værdier Vision: Danske Fysioterapeuter sætter dagsordenen for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed. Danske Fysioterapeuter er den naturlige samarbejdspartner for enhver person, institution eller virksomhed, der arbejder for sundhed. Danske Fysioterapeuter sikrer fysioterapeuter attraktive lønforhold, honorarer og arbejdsvilkår, der afspejler deres betydning for sundheden. 4

5 Mission: Værdier: Danske Fysioterapeuter udvikler den fysioterapeutiske profession og styrker samfundets opfattelse af fysioterapis værdi for den enkelte og for helheden. Danske Fysioterapeuter sikrer de bedst mulige vilkår for fysioterapeuter, når der drejer sig om løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, uddannelse og kompetenceudvikling. Dokumentation Indflydelse Igangsætning Samarbejde Sammenhæng Direktørens opgaver Den nye direktørs hovedopgaver er at: varetage det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Danske Fysioterapeuters samlede virke. sikre en rationel og effektiv drift af foreningen. holde foreningens vision, mission og værdier levende. skabe synlig og dialogbaseret ledelse i sekretariatet i tæt samarbejde med afdelingscheferne. skabe engagement, begejstring og sammenhæng i sekretariatet gennem dialog og målrettet kommunikation. medvirke til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø. skabe rammerne for strategisk og målrettet kompetenceudvikling af sekretariatets medarbejdere. skabe rammerne for, at der arbejdes tværfagligt og projektorienteret, og at der videndeles på tværs af afdelingerne. sikre gennemførelse og koordination af en række udviklingsopgaver og projekter. sikre løbende udvikling og tilpasning af organisationen i forhold til de politiske mål. sikre at repræsentantskab, hovedbestyrelse, regionsbestyrelser og andre demokratisk valgte organer blive serviceret på professionel vis. sikre et konstruktivt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau. give formanden sparring på politisk og strategisk niveau. repræsentere og profilere foreningen internt i forhold til medlemmerne og eksternt såvel nationalt som internationalt. 5

6 Ledelsesudfordringerne i Danske Fysioterapeuter Inden for det næste år skal der være særligt ledelsesmæssigt fokus på: Ledelsesudvikling. Der er behov for at igangsætte et udviklingsarbejde i chefgruppen, som skaber klarhed over grundlæggende ledelsesværdier og udvikler en fælles platform for såvel daglig som strategisk ledelse. Sammenspillet mellem politik og administration. Opgaven er at udvikle den eksisterende kultur, hvor der er et tæt og naturligt samspil mellem politisk valgte og ansatte, uden at der skabes uklarhed over ledelsesopgaven, ledelsesansvaret og forpligtelserne over for formand, regionsformænd og hovedbestyrelse. Strategisk ledelse. Opgaven er at give den strategiske aktivitetsplan en mere central rolle i hovedbestyrelse og sekretariat og sikre de rette organisatoriske og økonomiske rammer, ikke mindst så ambitionen om i større grad at arbejde projektbaseret i sekretariatet bliver indfriet. Økonomi. Der er behov for at sætte fokus på økonomi- og ressourcestyring, således at hovedbestyrelse og sekretariat får bedre redskaber til at indpasse og styre aktiviteter i for- hold til budgetterne. Human resource. Der er behov for at få udarbejdet en overordnet human resource- kompetencer er til stede og for at styrke arbejdsglæde, udvikling og strategi og plan for, hvordan organisationen fortsat sikrer, at de rette medarbejdere og fremdrift. Fagli g og personlig profil for direktør Faglig profil Den kommende direktør har formentlig en akademisk uddannelse, gerne suppleret med en MBA, MPA eller en anden ledelsesuddannelse på master- eller kandidatniveau. Det forudsættes, at direk- tøren har dokumenteret ledelseserfaring fra en offentlig eller privat organisation. Direktøren skal kunne fremvise solide, positive og praktiske resultater fra ledelsesfunktioner i tidligere stillinger på et overordnet niveau. Det forudsættes endvidere, at direktøren har erfaring fra en politisk styret organisation, er bredt samfundsmæssigt orienteret og kender til de vilkår, der ligger til grund for interessevaretagelse og politiske beslutningsprocesser. Direktøren skal have erfaring med værdibaseret ledelse, meget gerne fra en organisation, der har arbejdet med vision, mission og værdier, eller på anden vis har arbejdet efter overordnede definerede strategier og mål. Direktøren skal have det ledelsesmæssige overblik, der kan sikre naturlig respekt for god og konstruktiv ledelse med vægt på at skabe engagement og ejerskab til beslutninger internt i foreningen, herunder blandt afdelingschefer og medarbejdere. Den ny direktør har en motiverende ledelsesstil og skal på en konstruktiv, coachende og dialogbaspiller en væsentlig seret måde kunne skabe rammerne for et god fagligt og professionelt agerende miljø i sekretariatet. Erfaringerne med og lysten til at indgå i et ledelsesmæssigt fællesskab med afdelingscheferne rolle. 6

7 Direktøren skal endvidere have praktisk økonomisk, administrativ og forhandlingsmæssig indsigt og erfaring. Direktøren skal have interesse for internationalt samarbejde og kunne anvende en- gelsk sikkert i skrift og tale. Personlig profil Den kommende direktør skal fremstå som den naturlige leder af Danske Fysioterapeuters sekretaskal kunne samle og udvikle foreningens strategier og mål. Vedkommende kan riat. Han eller hun tage initiativer og påtage sig ansvaret for arbejdet med nye udviklingsopgaver inden for foreningen. Direktøren skal have en god forståelse for ledelsesopgaverne i en faglig organisation og brænde for organisationens værdier og mål. Direktøren har ledelsesmæssig gennemslagskraft, personlig integritet og evner at være en nærvæ- og synlig leder. Han/hun forstår at bringe mange forskellige typer faglighed i sekretariatet i rende spil og inddrage medarbejdernes forskellige ressourcer, gerne på en afslappet og uformel måde. Direktøren skal være en udadvendt, energisk og samlende figur, der kan motivere og udfordre til fortsat udvikling. Han/hun er analytisk tænkende og en dygtig og troværdig kommunikator, der er i stand til at formidle Danske Fysioterapeuters strategier og mål. Direktøren skal være samarbejdsorienteret, dialogsøgende og uddelegerende og må meget gerne besidde en god portion humor. Som person er direktøren en god lytter, besidder en naturlig, personlig autoritet og evner at vinde respekt og forståelse både ind- og udadtil. Direktøren skal kunne bevare overblikket i pressede situationer og er som person robust og beslutningsdygtig, også når der skal træffes upopulære beslutninger. Den kommende direktør kan indleve sig i de særlige vilkår, der ligger i hovedbestyrelsen og andre af foreningens demokratisk valgte fora. Direktøren skal have overblik over de aktiviteter, der aktuelt finder sted, og være med til administrativt at understøtte foreningens indsatser og aktiviteter. Direktøren skal sikre, at de enkelte afdelinger sætter klare mål, således af de vedtagne politikker kan omsættes i konkrete, synlige og målbare resultater. Den pågældende skal have fokus på at kompetenceudvikle såvel medarbejdere som afdelingschefer. Der lægges vægt på, at sekretariatet har et godt arbejdsmiljø, hvor det er udviklende og sjovt at gå på arbejde. Den ny direktør skal medvirke til at fastholde et kreativt og godt miljø, hvor der er plads til at godt grin og til at fejre hinandens succeser. 7

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere