Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder"

Transkript

1 Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Bidragyder(e): Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regelgrundlag Ordforklaring Uddannelse Undervisningens omfang Informationspligt Information fra kunder Information til kunder Information ved salg, udlejning m.v. af materiel, lagre m.v Håndtering af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder Før håndtering Ved håndtering og oplagring Rengøring af maskiner, materiel og lignende Rengøring af maskiner, materiel og lignende Rengøring af lagre Dokumentation Rettidig omhu Kontrol Overtrædelse af reglerne Klage Bilag GM-majsfrø og majs til produktion af fødevarer/foder...16 GM-bederoefrø og bederoer til produktion af fødevarer/foder...16 GM-læggekartofler og kartofler til produktion af fødevarer/foder

4 1. Indledning Denne vejledning beskriver de regler, der gælder ved håndtering, transport, oplagring m.v. af genetisk modificeret (GM) frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder. Vejledningen retter sig hovedsageligt til: Ejere eller ansatte på maskinstationer, transportvirksomheder og lignende, der håndterer GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder Købere eller andre brugere af materiel, der har været brugt til håndtering af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder. Formålet med reglerne er at sikre: At GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder håndteres hensigtsmæssigt, så spredning af GM-materiale til konventionelle og økologiske afgrøder begrænses Aftageres og forbrugeres frie valg mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske produkter. Reglerne fastsætter en række bestemmelser om: At personer der håndterer og transporterer GM-afgrøder skal have gennemført et kursus hos en godkendt kursusudbyder Maskinstationer og transportvirksomheders håndtering, transport og oplagring af GMfrø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder. Reglerne er en del af regelsættet om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. I daglig tale kalder vi disse regler for sameksistensreglerne. Sameksistensreglerne omfatter desuden bestemmelser om: Dyrkning af GM-afgrøder Salg af GM-frø og vegetativt formeringsmateriale Udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM-afgrøder Kompensation til konventionelle og økologiske jordbrugere, der lider tab som følge af forekomst af GM-materiale i deres afgrøde. Vi har udarbejdet særskilte vejledninger til alle de omfattede erhvervsgrupper. Reglerne om sameksistens er et nyt regelsæt, som bygger oven på de bestemmelser, der i forvejen gælder for maskinstationer og transportvirksomheder og for andre, der er omfattet af sameksistensreglerne. Vejledning, lovstof, kontrolresultater, bilag, blanketter og skemaer kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: under Virksomheder > Frø og korn > GMO og sameksistens. Materialet kan desuden fås ved henvendelse til Plantedirektoratet. 2

5 Administration af reglerne varetages af: Sektor for frø og sædekorn Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax.: Hjemmeside: 3

6 2. Regelgrundlag Sameksistensreglerne er fastsat i: Lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder Bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2008 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (dyrkningsbekendtgørelsen), og i Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2008 om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale (kompensationsbekendtgørelsen). Du kan se lov og bekendtgørelser her. Sameksistensreglerne baserer sig på de anbefalinger, som en række danske eksperter har givet i Rapport fra udredningsgruppen vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder fra 2003 samt opdateringer i Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder fra Se rapporterne her. Der findes ikke EU-bestemmelser, der regulerer dyrkning af GM-afgrøder. Europa- Kommissionen har dog udarbejdet nedenstående henstilling 1 til medlemslandene: Kommissionens henstilling af 23. juli 2003 om retningslinier for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug. Du kan se henstillingen her. Henstillingen er ikke bindende, men beskriver generelle principper til brug for udvikling af nationale strategier for sameksistens i de enkelte medlemslande. Principperne svarer til de regler for dyrkning, uddannelse, informationspligt og kontrol, der er indarbejdet i det danske regelgrundlag. Regler om sporbarhed og mærkning af GM-afgrøder, der skal bruges til fødevarer og foderstoffer findes i EU-forordningerne om henholdsvis sporbarhed og mærkning 2 og om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 3. Se forordningerne her. I Danmark må der kun dyrkes GM-afgrøder, som er godkendt til markedsføring i EU efter udsætningsdirektivet 4 eller efter EU-forordningen om genetisk modificerede fødevarer og 1 Kommissionens henstilling Nr. 2003/556/EF af 23. juli 2003 om retningslinier for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug (meddelt under nr. K(2003) 2624). 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. 4

7 foderstoffer 3. Ved markedsføringsgodkendelsen bliver det bl.a. vurderet, om GM-afgrøden kan medføre risiko for mennesker, dyr og miljø. Godkendte GM-afgrøder skal desuden have gennemført to års officiel sortsafprøvning samt være optaget på den danske sortsliste eller på EU s fælles sortsliste. Du kan se udsætningsdirektivet her. Se den danske sortsliste her. Se EU s fælles sortsliste her. 4 Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer som afløst af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF. 5

8 3. Ordforklaring De planter, der dyrkes på marken, samt det høstede produkt. Driftsansvarlig på en jordbrugsbedrift. Samlebetegnelse for frø, sædekorn og vegetativt formeringsmate- riale. Afgrøde: Dyrker: Frø og vegetativt formeringsmateriale: Genetisk modificeret ma- Den del af en GM-afgrøde (DNA eller protein), som efter teriale (GM-materiale): spredning med pollen, frø eller vegetativt formeringsmateriale kan genfindes i en konventionelt eller økologisk dyrket afgrøde. Håndtering: Samlebetegnelse for såning, kartoffellægning, høst, transport, jordbearbejdning og oplagring på bedriften m.v. Spildplante: En plante af fremspiret frø eller vegetativt formeringsmateriale, der vokser op og blomstrer efter den oprindelige høst. 6

9 4. Uddannelse 4.1 Undervisningens omfang Ejere eller ansatte på maskinstationer, transportvirksomheder eller lignende, der gerne vil håndtere GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder, skal uddannes. Kun personer med bevis for at have gennemført uddannelsen må håndtere GM-afgrøder. Ved håndtering forstås i denne vejledning såning, kartoffellægning, høst, transport, jordbearbejdning, oplagring eller på anden måde berøring med GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder. Det betyder, at personale eller ejere, der udelukkende er beskæftiget med papirarbejde ikke skal uddannes. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at personale, som er involveret i planlægningen af anvendelsen af maskiner, materiel og transportvogne, deltager i kurset, så de ved, hvad sameksistensreglerne handler om. Uddannelsen skal nemlig sikre kendskab til sameksistensreglerne, og hvordan spredning af f.eks. GM-frø og høstprodukter kan begrænses. Kurset for ejere eller ansatte på maskinstationer og transportvirksomheder vil typisk være af en dags varighed og omfatter følgende hovedelementer: Kilder til spredning Begrænsning af spredning Regler om sameksistens Aktuelle GM-afgrøder Kravene til kursets indhold fremgår af dyrkningsbekendtgørelsen. De er desuden angivet i vejledningen for kursusudbydere. Når kurset er gennemført, får I et bevis som dokumentation for, at I har modtaget undervisning. I får beviset af kursusudbyderen. Beviset omfatter håndtering af de GM-afgrøder, der fremgår af bekendtgørelsen. Det vil sige de afgrøder, der er godkendt indtil videre. Når der er godkendt nye arter af GM-afgrøder, vil de blive føjet til bekendtgørelsen samt til bilag 1 i vejledningen. En opdateret bekendtgørelse vil til enhver tid fremgå af vores hjemmeside. I vil altså automatisk kunne håndtere GM-afgrøder, der efterfølgende bliver optaget i dyrkningsbekendtgørelsen. Der er derfor ikke krav om, at I skal gennemføre et nyt kursus i håndtering af disse afgrøder. I kan kun få bevis for gennemført uddannelse i håndtering af GM-afgrøder, hvis I har gennemført uddannelsen hos en kursusudbyder, som vi har godkendt. I kan finde en liste over godkendte kursusudbydere på vores hjemmeside. Desuden vil undervisningsplaner, kursusafgift, tid og sted for kursusafholdelsen i visse tilfælde fremgå via links til kursusudbyderens hjemmeside. 7

10 Hvis I har gennemført et tilsvarende kursus i et andet EU-land, kan vi godkende hele eller dele af kurset ud fra det konkrete kursusindhold. I skal anmode om godkendelse af sådanne kurser hos os. 8

11 5. Informationspligt 5.1 Information fra kunder Dyrkere af GM-afgrøder, der indgår en aftale med jer om såning, høst, transport, jordbearbejdning, oplagring eller lignende skal informere jer om, at deres frø, vegetative formeringsmateriale eller afgrøde er genetisk modificeret, inden aktiviteten påbegyndes. I har derved mulighed for at tage stilling til, om I vil påtage jer opgaven. Der er ikke krav til, hvordan I skal informeres. 5.2 Information til kunder Hvis I har håndteret, transporteret, oplagret eller lignende GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder, har I pligt til at informere om det til den næste kunde, der skal have håndteret, transporteret, oplagret eller lignende konventionel eller økologisk frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder. Konventionelle og økologiske jordbrugere vil derved have mulighed for at tage stilling til, om de evt. vil benytte en anden maskinstation eller transportvirksomhed til opgaven for at begrænse muligheden for forekomst af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder. Der er ikke krav til, hvordan I skal informere. 5.3 Information ved salg, udlejning m.v. af materiel, lagre m.v. Ved salg, udlejning, udlån eller anden overdragelse af maskiner, redskaber, lagre m.v., der har været brugt til håndtering, oplagring eller lignende af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder, har I pligt til at informere om denne anvendelse til den, der f.eks. køber, lejer, låner eller modtager det pågældende materiel, lager m.v. om det. Informationen skal være skriftlig. Vi har lavet en blanket, som I evt. kan bruge til at informere. Blanketten findes som bilag til vejledningen og på vores hjemmeside. Den hedder Information ved overdragelse af materiel. 9

12 6. Håndtering af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder 6.1 Før håndtering Inden såning, høst, jordbearbejdning eller transport m.v. af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder finder sted, har I pligt til at vise kunden dokumentation for, at I er uddannet i at håndtere GM-afgrøder. Det kan I f.eks. gøre ved at vise jeres kursusbevis. Hvis I ikke er uddannet til det, må I ikke håndtere det. 6.2 Ved håndtering og oplagring GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder skal håndteres, transporteres og oplagres m.v. på en sådan måde, at muligheden for spredning begrænses. Det gælder både på andres og egne lokaliteter. Desuden skal materiel og lagre m.v. rengøres som angivet i kapitel 7. For visse GM-afgrøder vil der kunne fastsættes særlige regler for, hvordan transporten skal foregå. F.eks. at transporten skal ske overdækket eller i lukkede beholdere. Disse regler vil fremgå af dyrkningsbekendtgørelsen og vil desuden være angivet i vejledningens bilag 1. De til enhver tid gældende regler for håndtering og transport fremgår af vores hjemmeside. 10

13 7. Rengøring af maskiner, materiel og lignende 7.1 Rengøring af maskiner, materiel og lignende Maskiner, materiel og lignende, der har været brugt til at håndtere GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder, skal rengøres efterfølgende, så der ikke sker spredning til konventionelle eller økologiske arealer samt til frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder herfra. Det betyder, at I skal rengøre maskiner, materiel og lignende, inden de forlader den lokalitet, hvor de blev brugt. F.eks. skal såmaskinen rengøres for overskydende frø, mens den stadig er på den mark, hvor GM-afgrøden blev sået. Bestemmelserne om rengøring fremgår af dyrkningsbekendtgørelsen og er angivet i vejledningens bilag 1. De til enhver tid gældende regler for rengøring fremgår af vores hjemmeside. Rengøringsaffaldet, herunder frø og andet plantemateriale der kan formere sig, skal håndteres og bortskaffes på en sådan måde, at der ikke spredes GM-plantedele. Det kan f.eks. brændes eller smides ud med dagrenovationen, hvis der ikke sker spredning derfra. Bejdset frø og korn skal bortskaffes som angivet på mærkesedlen. 7.2 Rengøring af lagre Lagerfaciliteter, der har været brugt til opbevaring af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder skal rengøres inden, der evt. opbevares konventionelt eller økologisk frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder, så disse produkter ikke får forekomst af frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder, der er genetisk modificeret. Bestemmelserne om rengøring fremgår af dyrkningsbekendtgørelsen og er angivet i bilag 1 til denne vejledning. De til enhver tid gældende regler for rengøring fremgår af vores hjemmeside. Rengøringsaffald kan bortskaffes som angivet i afsnit

14 8. Dokumentation Der kræves ikke skriftlig dokumentation for f.eks. at I har rengjort materiel, men da I kan blive gjort erstatningsansvarlige for spredning af GM-materiale, har vi udarbejdet nogle huskelister, som kan bruges til registrering af en række aktiviteter, der er omfattet af bestemmelserne om håndtering og oplagring af GM-afgrøder. Måske kan det være en hjælp for jer at bruge dem. Huskelisterne indeholder ikke en udtømmende liste over de aktiviteter, der skal udføres for at overholde sameksistensreglerne. De skal opfattes som et forslag til, hvad der kan gøres, og skal derfor sandsynligvis justeres, så de passer til jeres behov. I kan finde listerne som bilag til vejledningen og på vores hjemmeside. De hedder Huskeliste for maskinstationer og transportvirksomheder m.v. og Huskeliste for lagerudlejere m.v.. 12

15 9. Rettidig omhu Hvis der skulle ske spredning af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale eller afgrøder som følge af uheld, kan der være risiko for, at I skal betale erstatning for tab, der er forårsaget af uheldet. Det vil derfor være en god idé at fjerne det spildte. Efter almindelig sædvane forventes det, at forholdene bringes i orden, hvis der skulle ske uheld. Skal det spildte bortskaffes, kan det f.eks. brændes eller smides ud med dagrenovationen, hvis der ikke sker spredning derfra. Bejdset frø og korn skal bortskaffes som angivet på mærkesedlen. 13

16 10. Kontrol Plantedirektoratet fører kontrol med, om sameksistensreglerne bliver overholdt. Kontrollen vil som regel ske uanmeldt. Vi vil se på om det personale der håndterer GM-afgrøder er uddannet og om håndtering, transport og rengøring finder sted i overensstemmelse med reglerne. Vi har adgang til virksomheden, lokaliteter, køretøjer, forretningsbøger, papirer m.v. uden retskendelse. Det gælder også for materiale, der opbevares på elektronisk form. I har pligt til at hjælpe under besøget, f.eks. at fremvise materiel. Ved kontrollen udarbejder vi en kontrolrapport. Vi tager under besøget ikke stilling til, hvad de eventuelle fejl og mangler, der bliver fundet, får af konsekvenser for jer Overtrædelse af reglerne Hvis vi konstaterer, at I f.eks. ikke er uddannet til at håndtere GM-afgrøder eller ikke har gennemført den påkrævede rengøring, vil vi sanktionere. Sanktionen afhænger af overtrædelsens omfang, og om der er tale om gentagelsestilfælde. En lille overtrædelse vil typisk resultere i en indskærpelse. Ved flere, grove eller gentagne overtrædelser vil I kunne straffes med bøde. Hvis I overtræder sameksistensreglerne, kan det desuden betyde, at I skal betale et beløb der svarer til det tab, som en konventionel eller økologisk dyrker har lidt på grund af forekomst af GM-materiale i afgrøden Klage I kan klage over vores afgørelser efter dyrkningsbekendtgørelsen til Fødevareministeriets departement inden 4 uger fra den dag, hvor I har modtaget vores afgørelsesbrev. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet og indsendes til Plantedirektoratet med adressen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, c/o Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby. Vi vil normalt ikke behandle klager, der er indsendt efter fristens udløb. Vi giver vores bemærkninger til klagen og sender den videre til Fødevareministeriets departement. En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at en afgørelse er gældende indtil den eventuelt bliver ændret. 14

17 11. Bilag Bilag 1: Øvrige bilag: Krav til rengøring efter håndtering af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og høstede afgrøder Blanket til brug for information ved overdragelse af materiel Huskeliste for maskinstationer og transportvirksomheder m.v. Huskeliste for lagerudlejere m.v. 15

18 Bilag 1 Krav til rengøring efter håndtering af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og høstede afgrøder Kravene er fastsat i dyrkningsbekendtgørelsen og stammer derfra. GM-majsfrø og majs til produktion af fødevarer/foder Rengøring Maskiner, transportmidler, lagre m.v. skal rengøres efter håndtering, transport, oplagring og lignende af GM-majsfrø, høstet GM-majs samt øvrigt plantemateriale, der stammer derfra. GM-bederoefrø og bederoer til produktion af fødevarer/foder Rengøring Maskiner, transportmidler, lagre m.v. skal rengøres efter håndtering, transport, oplagring og lignende af GM-bederoefrø, GM-roer samt øvrigt plantemateriale, der stammer derfra. GM-læggekartofler og kartofler til produktion af fødevarer/foder Rengøring Maskiner, transportmidler, lagre m.v. skal rengøres efter håndtering, transport, oplagring og lignende med GM-læggekartofler, GM-kartofler samt øvrigt plantemateriale der stammer derfra. 16

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 Tlf.: Fax.: Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web)

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere