AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse"

Transkript

1 BERETNING 2009

2 AOF Organisationen 2009 blev præget af det fortsatte arbejde med AOF's store organisationsudviklingsprojekt under overskriften Mod nye Fællesskaber. Et stort antal AOF'ere har været involveret i processen, og der har været udvist et meget stort engagement. En vigtig milepæl i udviklingsprojektet blev nået den 23. februar 2009, hvor AOF Danmark indkaldte til Topmøde 2 i Nyborg. Her blev resultaterne af arbejdet i de seks arbejdsgrupper præsenteret, og hele arbejdsgruppeprocessen blev rundet af. Og i forlængelse heraf blev resultatet af strukturudvalgets overvejelser og de konsekvenser, det har for det videre arbejde med udviklingen af AOF, præsenteret. De seks arbejdsgrupper dækkede områderne: Aftenskolen Beskæftigelse Sundhed Kultur og debat Voksenuddannelse Sprog og integration. Arbejdsgrupperne gav hver deres bud på, hvordan AOF's aktiviteter inden for hver af deres genstandsfelt kan og bør udvikle sig i fremtiden. Resultaterne af gruppearbejdet er lagt på AOF Danmarks intranet. AOF centre Arbejdsgruppernes arbejde gav strukturudvalget et grundlag for overvejelserne omkring den fremtidige struktur i AOF-landskabet. Og med baggrund i strukturudvalgets overvejelser blev der til repræsentantskabsmødet 2009 fremlagt en række indstillinger, der indeholdt en ny struktur med dannelse af op til 12 AOF Centre. Indstillingerne blev vedtaget på repræsentantskabsmødet og i skrivende stund har følgende fået centerstatus: AOF Nord AOF Midtjylland AOF Syd AOF Sydjylland AOF Bornholm AOF Sydfyn AOF Sjælland Nord AOF Sydvest Sjælland Det internationale samarbejde ABF Norden I flere af de nordiske lande pågår overvejelser om at ændre lovgivningen på folkeoplysningsområdet, derfor har lovændringerne og erfaringsudvekslingen herom været på dagsordenen i ABF Norden. Arbejderoplysning på EU-plan De europæiske arbejderoplysningsforbund besluttede i efteråret 2009, at lade SOLIDAR være det fremtidige omdrejningspunkt for det europæiske samarbejde mellem forbundene. SOLIDAR er et europæisk netværk af NGO ere, der arbejder for at fremme social retfærdighed i Europa og i resten af verden. SOLIDAR fokuserer på tre områder Det sociale arbejde Det internationale samarbejde Uddannelse De videre forhandlinger om samarbejdet med SOLIDAR foregår gennem ABF Norden. Intern uddannelse EPWin/Portalen Der har været afholdt 4 grundlæggende kurser i EPWin samt 3 kurser om integrationen mellem EPWin og Portalen. Ledelsesuddannelse Diplomuddannelse Det lykkedes ikke at samle tilstrækkeligt med kursister til det 4. modul i AOF Diplomuddannelse. 1

3 Det må erkendes, at der ikke er tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. I regi af Dansk Folkeoplysnings Samråd er der udviklet nøjagtig den samme diplomlederuddannelse, dog rettet mod aftenskoleledere. Brush-up-kursus I 2009 blev tilbudt et Brush-up-kursus af 1 dags varighed for de ledere, der har været på uddannelsesmodulet: ledelse og organisation, men ikke i første omgang havde været til eksamen. Af de 4 deltagere var der dog kun én som gik til eksamen. Erfa-gruppe Medio juni måned 2009 blev der etableret en ERFA gruppe med fokus på fælles udfordringer indenfor det administrative og økonomiske arbejdsfelt. Der er tilmeldt 15 afdelinger. Erfa-gruppen fungerer efter devisen, at man både modtager og giver til fællesskabet. Der er blevet etableret en gruppe på intranettet for denne ERFA enhed, hvor der udveksles skabeloner, forretningsgange m.v. Det er tanken fremover at styrke dette fællesskab ved løbende at holde møder, hvor hver enkelt afdeling fortæller om sine udfordringer, ligesom det vil være målet at invitere såkaldte eksperter på områder af fælles interesse, og hvor alle har det samme behov. Arbejdsgiverrollen Siden medio 1995 har AOF Danmark haft et arbejdsgiversekretariat, hvor viden og erfaring på dette område opsamles. I 2009 har sekretariatet behandlet 84 skriftlige sager, der primært har været personsager. Derudover fungerer sekretariatet også som arbejdsgiversekretariat for FOAS (en arbejdsgiversammenslutning af de store oplysningsforbund og Dansk Flygtningehjælp, som så har overenskomst med Lærernes Centralorganisation på sprogcenterområdet samt andre områder, der ikke er særskilte overenskomster/regler for). John Meinert Jacobsen er formand for FOAS. Kerneområderne Aftenskolen Undervisningsministeren har nedsat et centralt folkeoplysningsudvalg, der har til opgave at vurdere, hvorledes folkeoplysningen kan medvirke til aktivt medborgerskab. John Meinert Jacobsen er udpeget af Dansk Folkeoplysnings Samråd som medlem af udvalget. I skrivende stund ser det ikke ud til, at der kommer det store banebrydende resultat ud af det arbejde. Ultimo oktober blev der afviklet konference om fremtidens aftenskole, hvor der blev sat fokus på den forventede formålsændring om aktivt medborgerskab. Derudover har der været en mindre gruppe, som har givet input til John Meinert Jacobsen s arbejde i det centrale folkeoplysnings-udvalg. Til nyansatte aftenskoleledere er der udarbejdet en introduktionsmappe. FVU AOF er den største private udbyder af FVU. Den største barriere for ledige såvel på dagpenge som kontanthjælp er den såkaldte betalingslov, der medfører, at kommunerne (job-centrene) skal betale for undervisningen i FVU i aktivperioden. Der er en udpræget tilbøjelighed i kommunerne til at søge billigere aktiveringstilbud. I mere end 7 år har AOF Danmark arbejdet for, at FVU-fagrækken kunne udbydes med engelsk og IT. I forbindelse med Globaliseringsforliget blev det besluttet, at der i skulle gennemføres forsøg med FVU-engelsk og FVU-IT. AOF Danmark var med i arbejdsgruppen, der udarbejdede fagbeskrivelser for de 2 fag. Forsøgene blev evalueret i 2009 og viste, at såvel deltagerne som virksomhederne var 2

4 tilfredse med denne nye mulighed. Forsøgsperioden udløb sommeren 2009, men blev forlænget til årets udgang, i det håb at der kunne besluttes en lovændring, der permanentgjorde ordningen. Det er dog ikke sket, så nu er man igen i den situation, at man ikke kan tilbyde disse to FVU-fag på trods af stor efterspørgsel. En enkelt AOF-skole har således 100 beskæftigede på venteliste. Ordblindeundervisning AOF er også den største private udbyder af ordblindeundervisning. Her gælder ikke betalingsloven, så undervisningen kan tilbydes til ordblinde såvel i arbejde som på dagpenge eller kontanthjælp på statstaxameter. Specialundervisning Med kommunalreformen blev specialundervisningen for voksne placeret i kommunalt regi. Det har taget kommunerne umådelig lang tid at få implementeret denne nye opgave, og det betød en betydelig aktivitetsnedgang for AOF s specialundervisning. Det er blevet noget bedre i 2009, således at flere AOF-enheder har fået driftsoverenskomst med kommunerne. Den typiske kursist i AOF s specialundervisning er relativt selvhjulpen, bor i eget hjem og deltager i specialundervisning nogle få timer om ugen. AOF Danmark har deltaget i undervisningsministeriets arbejde med en vejledning til såvel borgerne som kommunerne. Sprogcentre AOF har mistet markedsandele på sprogcenter området, hvor Dansk Flygtningehjælp nu er den største af de private udbydere. Der forestår derfor et stort arbejde for at generobre markedsandele. I efteråret 2009 vedtog Folketinget en lovændring, der betyder, at sprogcentrene først får 2. halvdel af betalingen for undervisningen, når kursisterne har bestået de afsluttende prøver. Integrationsministeriet havde forud nedsat en arbejdsgruppe om lovændringen, som bl.a. bestod af KL og medarbejderorganisationerne på sprogcenterområdet AOF Danmark har gjort kraftig indsigelse imod, at de private udbydere ikke var repræsenteret. Og for at føje spot til skade, så blev forslaget til lovændringen sendt i høring med en høringsfrist på 2 arbejdsdage!! Også det gjorde AOF Danmark kraftig indsigelse imod. Anden uddannelsesvirksomhed CSL-virksomhed AOF Danmark har i 2009 fungeret som sekretariat for CSL-foreningen og stillet en konsulent til rådighed herfor. Der har bl.a. af foreningen været afviklet: 4 ledernetværksmøder Konference: Nedbringelse af sygefraværet Konference: AMU og FIU ud på virksomhederne Medarbejderkonference Konference: sygedagpengeområdet strategi i forhold til kommunerne CSL-virksomheden er blevet markedsført på: KL s sociale temadag KL s sundhedskonference KL s JOB CAMP Lederforums møde i Aalborg Endvidere er der udviklet evalueringsværktøj, der skal kunne afdække effekten af CSLindsatsen. Individuel Forberedende Uddannelse IFU IFU er et vejlednings- og undervisningsforløb primært rettet mod unge, og fokuserer på afklaring og personlig motivation for læring. Det tilrettelægges individuelt og fleksibelt, og skal fungere som en bro til uddannelsessystemet. 3

5 IFU er udviklet i regi af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) med AOF Danmark som projektleder. Fra oplysningsforbunds, daghøjskolers og DFS side er IFU et bidrag til at løse Folketingets målsætning om at nå målet om, at 95 % af en årgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket forsøger aftenskoler og daghøjskoler sig med IFU-lignende tilbud, men de bliver bremset af, at kommunerne reelt kun kan tilbyde IFU til unge, der modtager en offentlig ydelse i forvejen. DFS ønsker, at IFU bliver en godkendt uddannelse, så deltagerne kan få uddannelses- støtte. FIU-virksomheden 2009 blev indrettet på de nye vilkår med et laverede grundtilskud til FIU-virksomheden. Fremover vil AOF Danmark derfor koncentrere sig om opgaver, der ligger inden for AOF s kerneområder: Læse/stave/FVU Ordblindeundervisning Ligestilling Etnisk ligestilling Sundhed, trivsel og ligestilling Beskæftigelsesområdet Arbejdsmiljø En nyskabelse er: Sygefravær Tværfagligt FIU-kursus om de nye regler på sygefraværsområdet, med fokus på de tillidsvalgtes rolle og mulighed for indflydelse, hvor der på nuværende tidspunkt er bestilt 14 kursusforløb med en tilmelding på 280 tillidsrepræsentanter. Der er gennemført en række evalueringer inden for FIU-virksomheden: Dansk El-Forbund s kurser LO-skolen s kurser Der er også gennemført evaluering og analyse af en række FIU-indsatsområder: Rejsescenen Rejsescenen har i 2009 haft følgende tilbud: Skal jeg stave det for dig? Med det formål at sætte fokus på FVU-muligheden. Men når forårssolen skinner en kabaret med både holdning (negativ social arv, ældres vilkår, ulighed i behandling af syge m.m.) og underholdning. Hellere rig og rask end syg og fattig, som både med alvor og humor sætter fokus på uligheden. Hvis tårer var guld om partnervold, et problem som ikke kun er kvindens men også arbejdspladsens. Genopsætning af Det røde felt, som er en musikalsk komedie med fokus på stress. AOF Portalen I 2009 havde kursusportalen besøgende og en omsætning på ca. 25. mio. kr. I slutningen af året blev der skabt en del nye ændringer på portalen, dels med en række automatiserede funktioner, som skal gøre det lettere for afdelingerne at ajourføre deres sider og dels en kursusagentfunktion, så kunder kan oprette en profil og efterspørge særlige kursustyper. Forlaget Forlaget nåede ikke den forventede omsætning i 2009, hvilket i høj grad skyldtes det store fald i antallet af kursister på arbejdsmiljøuddannelsen. Der blev i 2009 udgivet 2 særudgaver af Fakta om arbejdsmiljø til henholdsvis CFAU og PUF, ligesom Grundbog for tillidsvalgte er blevet revideret. De videregående uddannelser Ungeindsatsen Det etniske område Ligestillings- og arbejdslivsområderne Anden virksomhed Daphne-projektet Med støtte fra EU-programmet Daphne III, 4

6 har AOF Danmark sammen med Spanien og Lithauen igangsat et projekt om voldsramte kvinder, hvor arbejdspladsen skal bruges som platform til: At skabe opmærksomhed omkring partnervold og dets konsekvenser for arbejdslivet At aftabuisere partnervold og gøre op med berøringsangst overfor fænomenet på arbejdspladsen At sikre viden om hvordan man håndterer og hjælper ofre for partnervold på arbejdspladsen Der har været afholdt følgende aktiviteter i projektet: 2 koordineringsmøder med projektparterne i henholdsvis Spanien og Lithauen Uddannelse af TR ere Kursus for coachene i FIU s mangfoldighedsnetværk Møder med de 10 FIU Ligestillingsnetværk over hele året Opstartskonference i juni Kreativ minikonference i november Håndbog målrettet mod TR ere og sikkerhedsrepræsentanter Projektet følges af en referencegruppe af forskere, eksperter m.fl., og referencegruppen har afviklet 2 møder i I alle 3 lande er blevet gennemført en national research af voldsramte kvinders arbejdsliv, dertil en komparativ analyse af den danske research i forhold til projektets parter i Spanien og Lithauen. Projektets hjemme side: (såvel på dansk som på engelsk) Integration Kursusvirksomhed for tillidsrepræsentanter og fagforeningsmedlemmer Der har været afviklet kurser om integration, der på den ene side giver de etniske tillidsrepræsentanter en øget kulturforståelse, og på den anden side oplyser medlemmer med minoritetsbaggrund om fagbevægelsen og dens muligheder. Formålet med kursusvirksomheden er også at give kursisterne indblik i, hvordan de kan lade sig integrere via det aktive medborgerskab herunder deltagelse i fagligt arbejde. Mentorprojekt AOF Danmark har indledt et mentorprojekt i samarbejde med LO og 3F, hvor man bruger det omvendte mentorskab som metode. Ideen med projektet er at tilbyde lokale tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter en mentor med etnisk minoritets-baggrund. Som oftest ligner ens omgangskreds én selv; det vil sige, at vi diskuterer integration med de, der ligner os selv. I mentorprojektet får man mulighed for at diskutere integration med de, det hele handler om i en ligeværdig dialog. Formålet med projektet er at give tillidsfolk mulighed for at møde etniske minoriteter i en anden sammenhæng. Man mødes væk fra arbejdspladsen med en person, som ved, hvad det vil sige at være etnisk minoritet i det danske samfund. Og som har lyst til at dele ud af sine erfaringer. Disse erfaringer kan tillidsfolkene bruge i deres TR arbejde til at møde de udfordringer på arbejdspladsen, der omhandler kulturelle forskelle. Det er også projektets formål at afdække muligheden for lokal forankring af en mentorordning. Dvs. der udvikles et koncept, der giver mulighed for at eksportere mentorordningen til andre byer. Det forsøger projektet at sikre både i forhold til det tætte samarbejde med de lokale fagforbund, udviklingen af et mentor- og menteekursus, men også i forhold til de eksterne organisationer (NGO ere), som man vælger at samarbejde med ved rekruttering af mentorer til projektet. I forbindelse med EU-projektet (Daphneprogrammet) om vold mod kvinder, er der gennemført netværksaktiviteter for etniske minoritetstillidsfolk med henblik på at ruste 5

7 dem til at håndtere problematikker vedr. kolleger, der er udsat for vold i hjemmet. Overalt i landet er det en udfordring for de lokale fagforbund at få etniske minoriteter til at deltage i medlemskurser og engagere sig i det faglige arbejde. Det lykkedes AOF i 2009 både at rekruttere etniske minoriteter til kurserne og facilitere netværksdannelser ude i de lokale fagforbund. Virksomhed for eksterne partnere Arbejdsmiljøuddannelsen LO-FTF Center for Arbejdsmiljøuddannelse (CFAU) er placeret i AOF Danmark, men derudover en selvstændig virksomhed blev et dårligt år for CFAU med et fald i deltagere på 16 %, og deraf følgende underskud i 2009 på ca kr. Faldet skyldes den almindelige afmatning i erhvervslivet samt en forventet lovændring, der betyder, at kursusomfanget falder fra 37 timer til 24 timer. I konsekvens af denne udvikling ophører CFAU. Smedens uddannelsesfond (DSEU) Efter en periode med faldende aktivitet, så steg kursusaktiviteten eksplosivt i 1. halvår af Årsagen er formentlig den stigende arbejdsløshed, samt en stigning i antallet af virksomhedstilrettelagte kurser. 2. halvår af 2009 udviser dog en vigende tendens. Der er gennemført elektronisk halvårlig evaluering af virksomheden. Samarbejdet med DSEU ophører. REDAKTION AOF Danmark Nyropsgade 14, København V. TRYK Eget tryk 6

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere