Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland"

Transkript

1 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland - ansættelsesforhold, ansvar og opgaver af 22. maj 2015 Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor... 7 Stillingsbeskrivelse for klinisk professor Stillingsbeskrivelse for professor med funktion i RMs sundhedsvæsen Funktionsbeskrivelse for akademisk koordinator I aftalen anvendes følgende forkortelser: RM: Region Midtjylland AU: Aarhus Universitet AUH: Aarhus Universitetshospital 1

2 Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor 1. Funktionens indhold Funktion Funktionen benævnes Koordinerende klinisk lærestolsprofessor. Én af de kliniske lærestolsprofessorer inden for centret udpeges til også at have funktion som koordinerende klinisk lærestolsprofessor for centrets område på AUH. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende 25% af sin arbejdstid på kliniske funktioner som specialeansvarlig overlæge, 50% på forskning og andre universitære funktioner som klinisk lærestolsprofessor og 25% på funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor kan ikke samtidig fungere som ledende overlæge for en af det pågældende centers afdelinger. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor fungerer samtidigt som viceinstitutleder ved Institut for Klinisk Medicin. Udpegning Udpegning til funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor og viceinstitutleder ved Institut for Klinisk Medicin foretages af lederen af Institut for Klinisk Medicin efter rådføring med hospitalsledelsen/psykiatri- og socialledelsen, centerledelsen og dekanen. Udpegningen er femårig og kan forlænges. Lønforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæ- 2

3 ger. Der ydes tillige honorar for professorfunktionen ved AU samt funktionstillæg for varetagelse af funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor og viceinstitutleder, jf. Lønaftalekatalog for medarbejdere på Health. 1 Vagtforpligtelse Funktionen er vagtfri. Organisatorisk placering Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende koordineringen, forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin. Som specialeansvarlig overlæge refererer den koordinerende kliniske lærestolsprofessor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på den relevante afdeling. Der vil blive afholdt medarbejderudviklingssamtaler med lederen af Institut for Klinisk Medicin. 2. Særlige opgaver / ansvarsområder for den koordinerende kliniske lærestolsprofessor Koordination og ledelse Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor koordinerer i 25% af arbejdstiden centrets forskning og universitetsundervisning: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse, øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration og forskningsfaciliteter. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor er desuden viceinstitutleder og indgår derfor i Lederforum for Institut for Klinisk Medicin. 1 Lønaftalekatalog for medarbejdere på Health omfatter bl.a. stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne, der fastsættes af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. 3

4 Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor er født formand for eventuelle forskningsudvalg, der har centret som genstandsfelt. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har sammen med centerledelsen et overordnet ansvar for koordineringen af den faglige udvikling i afdelingerne/specialerne inden for centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af centret og indgår derfor i ledergruppen ved centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold vedrørende centrets drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes. Kliniske funktioner Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 25% af sin arbejdstid til varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden for ethvert af afdelingens områder/subspecialer. Forskning og undervisning Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde i funktionen som klinisk lærestolsprofessor herunder forskning, ledelse og udvikling af fagområdet, jf. funktionsbeskrivelsen for den kliniske lærestolsprofessor. 3. Medarbejderressourcer Der er til den koordinerende del af det koordinerende kliniske lærestolsprofessorat knyttet en stilling som videnskabelig assistent, ph.d.-studerende eller lignende samt ¼ sekretærstilling i tillæg til den halve sekretærstilling, AU yder til det kliniske lærestolsprofessorat. Begge stillinger finansieres efter nærmere bestemmelser fastsat af Institut for Klinisk Medicin. 4

5 4. Forudsætninger for funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor (kvalifikationskrav) Ved udpegningen af de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer lægges der særlig vægt på følgende kvalifikationer: Fagligt overblik Der lægges i meget høj grad vægt på, at den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har så godt et overblik over centrets videnskabelige og undervisningsmæssige område, at vedkommende har tilstrækkelig faglig legitimitet overfor de øvrige kliniske lærestolsprofessorer, andre professorer m.fl. til at kunne koordinere den faglige udvikling og universitetsundervisningen effektivt. Leder/administrator Der lægges i særlig grad vægt på, at den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har erfaring med og kvalifikationer i forskningsledelse og gerne også andre ledelsesfunktioner samt administration. Samarbejde og kommunikation Der lægges også særlig vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den koordinerende kliniske lærestolsprofessor bidrager til et udviklende og godt samarbejdsmiljø. Ligeledes lægges der særlig vægt på de kommunikative evner. Personlige egenskaber Der lægges også vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 5. Ikrafttræden Ovenstående funktionsbeskrivelse er gældende fra udpegningstidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den koordinerende kliniske lærestolsprofessor, centerledelsen, den lægefaglige direktør og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesfor- 5

6 holdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i RM, med gensidig orientering/deltagelse. 6

7 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor 1. Funktionens indhold Funktion Funktionen benævnes klinisk lærestolsprofessor. Den kliniske lærestolsprofessor er samtidig specialeansvarlig overlæge på AUH. Inden for hvert af de lægefaglige specialer vil der som hoveregel udpeges en klinisk lærestolsprofessor, som er specialets ledende professor med overordnet ansvar for forskning og den prægraduate undervisning inden for specialet og med et særligt medansvar for den faglige udvikling af specialet i hele regionens sundhedsvæsen. Professoren er tillige specialeansvarlig overlæge i den kliniske afdeling. Den kliniske lærestolsprofessor forventes at bruge 50% af sin arbejdstid på kliniske funktioner og 50% på forskning og andre universitære funktioner. Udpegning Udpegning til funktionen som klinisk lærestolsprofessor foretages af lederen af Institut for Klinisk Medicin efter rådføring med centerledelsen, afdelingsledelsen og dekanen. Funktionen er varig. Lønforhold Der ydes ikke et særligt funktionstillæg fra AU for funktionen som klinisk lærestolsprofessor. Ved udpegningen overgår vedkommende i forhold til sin regionale ansættelse til Aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Der ydes honorar for professorfunktionen ved AU, jf. lønkatalog for medarbejder ved Health. 7

8 Vagtforpligtelse Funktionen er vagtfri. Organisatorisk placering Den kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin ved AU Health. Som specialeansvarlig overlæge refererer den kliniske lærestolsprofessor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på den relevante hospitalsafdeling. Der vil blive afholdt separate medarbejderudviklingssamtaler med afdelingsledelsen og den koordinerende kliniske lærestolsprofessor i centeret, med mindre lærestolsprofessoren ønsker at der afholdes én samlet samtale. I de tilfælde, hvor den kliniske lærestolsprofessor selv er koordinerende klinisk lærestolsprofessor, afholdes medarbejderudviklingssamtalen med lederen af Institut for Klinisk Medicin. 2. Særlige opgaver/ansvarsområder for den kliniske lærestolsprofessor Ledelse Den kliniske lærestolsprofessor er leder af egen afdelings/speciales forskning og har det overordnede ansvar for: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse, øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration og forskningsfaciliteter. Den kliniske lærestolsprofessor er født formand for eventuelle forskningsudvalg i egen afdeling / eget speciale. Den kliniske lærestolsprofessor skal sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler i egen afdeling (for Voksenpsykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien inden 8

9 for hele specialet) sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU og RM. Den kliniske lærestolsprofessor har sammen med afdelingsledelsen ansvar for den faglige udvikling i egen afdeling / eget speciale. Den kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen og indgår derfor i afdelingens ledergruppe. Den kliniske lærestolsprofessor informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold vedrørende afdelingens drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes. Den kliniske lærestolsprofessor er født medlem af ansættelsesudvalget ved besættelse af overlægestillinger og andre fastansættelser af akademikere i egen afdeling. Én af specialets professorer er fast medlem af specialerådenes forretningsudvalg. Kliniske funktioner Den kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid med varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden for alle afdelingens områder/subspecialer. Forskning og undervisning Den kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde. Dette omfatter forskning, ledelse og udvikling af fagområdet samt varetagelse af forskeruddannelse, videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, eksamen samt anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. Professorens eget forskningsområde kan falde inden for enhver del af specialet. 3. Medarbejderressourcer 9

10 Der er til det kliniske lærestolsprofessorat knyttet ½ sekretærstilling (og eventuelt ½ TAP-stilling) efter nærmere bestemmelser fastsat af Institut for Klinisk Medicin. 4. Forudsætninger for funktionen som klinisk lærestolsprofessor (kvalifikationskrav) Leder/administrator Der lægges vægt på, at den kliniske lærestolsprofessor har erfaring med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner samt administration og gerne tillige en formel ledelsesmæssig uddannelse. Den medicinske ekspert Den kliniske lærestolsprofessor skal være speciallæge i specialet samt have dokumenteret høj faglig kompetence inden for et eller flere af afdelingens kliniske områder/subspecialer. Akademiker Der lægges vægt på, at den kliniske lærestolsprofessor har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og fortsat bidrager til at videreudvikle fagområdet. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for medicinstuderende, læger og andre faggrupper samt erfaring med undervisningsudvikling. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse. Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den kliniske lærestolsprofessor bidrager til et udviklende og godt samarbejdsmiljø. 10

11 Sundhedsfremme Det forventes, at den kliniske lærestolsprofessor har indsigt i sundhedsfremme og forebyggende aspekter af patientforløb. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 5. Ikrafttræden Ovenstående funktionsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den kliniske lærestolsprofessor, den ledende overlæge, ledelsen af det pågældende center, den lægefaglige direktør og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdes behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i RM med gensidig orientering/deltagelse. 11

12 Stillingsbeskrivelse for klinisk professor 1. Stillingens indhold Stillingskategori Et professorat, der bærer titlen klinisk professorat besættes i tilknytning til en overlægestilling. Den kliniske professor forventes at bruge 50% af sin arbejdstid på kliniske funktioner og 50% på forskning og andre universitære funktioner. Ansættelse Stillingen besættes efter reglerne i ansættelsesbekendtgørelsen for videnskabeligt personale ved universiteter. Varig ansættelse eller tidsbegrænset ansættelse. Ved tidsbegrænset ansættelse (typisk fem år) udføres løbende evalueringer, der ved positiv slutevaluering kan resultere i at stillingen forlænges eller gøres permanent. Ansættelse kræver, at der foreligger en godkendt forskningsplan for de første fem år af ansættelsen. Lønforhold Varig ansættelse: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Tidsbegrænset ansættelse: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Overenskomst for overlæger eller Aftale vedrørende lægelige chefer i overensstemmelse med den ansættelsesform (overenskomstansat eller tjenestemand), overlægen har inden den tidsbegrænsede ansættelse. 12

13 Der ydes tillige honorar for professorfunktionen ved AU, jf. Lønaftalekatalog for medarbejdere på Health. Vagtforpligtelse Stillingen er vagtfri (den kliniske professor kan efter særlig aftale indgå i vagt). Organisatorisk placering Den kliniske professor refererer vedrørende forskning og klinisk studenterundervisning til specialets kliniske lærestolsprofessor. Hvis der ikke er en klinisk lærestolsprofessor tilknyttet området, refererer den klinisk professor til det næste niveau. Som overlæge refererer den kliniske professor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til ledelsen på den relevante hospitalsafdeling eller organisatoriske enhed. Der vil blive afholdt separate medarbejderudviklingssamtaler med afdelingsledelsen og den kliniske lærestolsprofessor, men mindre der aftales afholdt fælles samtaler. 2. Særlige opgaver/ansvarsområder for den kliniske professor Ledelse Den kliniske professor er leder af eget forskningsområde og efter aftale med den kliniske lærestolsprofessor for det forskningspersonale, der er knyttet hertil. Den kliniske professor har medansvar for: Prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse og øvrige universitetsrelaterede opgaver. Den kliniske professor er medlem af eventuelle forskningsudvalg i afdelingen/specialet. Den kliniske professor skal for eget forskningsområde sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU og RM. Den kliniske professor indgår i afdelingens ledergruppe på linje med afdelingens øvrige over- 13

14 læger og har som overlæge et medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen. Én af specialets professorer er fast medlem af specialerådets forretningsudvalg. Kliniske funktioner Den kliniske professor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid på varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar indenfor ethvert af afdelingens områder/subspecialer. Forskning og undervisning Den kliniske professor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde. Dette omfatter forskning og udvikling af fagområdet samt varetagelse af forskeruddannelse, videreuddannelse af forskere, bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, eksamen og anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. Den kliniske professors eget forskningsområde kan falde inden for enhver del af specialet. 3. Medarbejderressourcer Der er som udgangspunkt ikke tilknyttet særlige medarbejderressourcer til det kliniske professorat. 4. Forudsætninger for stillingen som klinisk professor (kvalifikationskrav) Leder/administrator Der lægges vægt på, at den kliniske professor har erfaring med forskningsledelse samt administration og gerne tillige en formel ledelsesmæssig uddannelse. Den medicinske ekspert 14

15 For læger gælder det, at den kliniske professor skal være speciallæge i specialet samt have dokumenteret høj faglig kompetence inden for et eller flere af specialets kliniske områder/subspecialer. Akademiker Der lægges vægt på, at den kliniske professor har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for medicinstuderende, læger og andre faggrupper. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse. Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den kliniske professor bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø. Sundhedsfremme Det forventes, at den kliniske professor har indsigt i sundhedsfremmende og forebyggende aspekter af patientforløb. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 5. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den kliniske professor, specialets kliniske lærestolsprofessor, den ledende overlæge og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i RM med gensidig orientering/deltagelse. 15

16 16

17 Stillingsbeskrivelse for professor med funktion i RMs sundhedsvæsen 1. Stillingens indhold Stillingskategori Professor ved AU Health med hel- eller deltidsfunktion i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Ansættelse Stillingen besættes efter reglerne i ansættelsesbekendtgørelsen for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelsen som professor kan være fuldtids eller deltids. En stilling som professor besættes med eller uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænset ansættelse sker blandt andet ved ansættelse af gæsteprofessor eller i forbindelse med særlige projekter, hvorved stillingen betegnes professor med særlige opgaver (professor MSO). Rammerne for ansættelse som professor MSO fremgår af Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Lønforhold Professoren aflønnes i overensstemmelse med Lønaftalekataloget for medarbejdere på Health. Organisatorisk placering Professoren refererer vedrørende sin ansættelse, forskning og andre universitære opgaver til den relevante institutleder på AU eller specialets klini- 17

18 ske lærestolsprofessor. Vedrørende særlige funktioner i egen afdeling refererer professoren til afdelingsledelsen på den relevante afdeling. Der vil blive afholdt medarbejderudviklingssamtaler med institutlederen på det relevante institut eller med den kliniske lærestolsprofessor. 2. Særlige opgaver/ansvarsområder for professoren Ledelse Professoren er leder af eget forskningsområde og for dertil knyttet særligt forskningspersonale. Professoren er medlem af eventuelle forskningsudvalg i egen afdeling. Professoren skal sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler sker i overensstemmelse med de relevante retningslinjer, der er gældende for AU og RM. Professoren kan indgå i ledergruppen i den enhed, hvortil professoren er tilknyttet, og har derudover et medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen. Forskning og undervisning Professoren forventes at anvende sin arbejdstid (som professor deltids/fuldtid) til universitetsrelateret arbejde. Dette omfatter forskning, ledelse og udvikling af fagområdet samt varetagelse af forskeruddannelse af forskere, bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, evt. eksamen og anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. 3. Medarbejderressourcer Der er som udgangspunkt ikke tilknyttet særlige medarbejderressourcer til professoratet. 4. Forudsætninger for stillingen som professor (kvalifikationskrav) Leder/administrator Der lægges vægt på, at professoren har erfaring med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner samt administration. 18

19 Den faglige ekspert Professoren skal være akademisk uddannet og have dokumenteret høj faglig kompetence inden for fagområdet. Akademiker Der lægges vægt på, at professoren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og fortsat bidrager til at videreudvikle fagområdet. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for studerende og andre faggrupper samt gerne erfaring med undervisningsudvikling. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse. Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor professoren bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 5. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem professoren, den relevante institutleder og relevante ledelsesrepræsentanter fra AU og RM. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i RM med gensidig orientering/deltagelse. 19

20 Funktionsbeskrivelse for akademisk koordinator 1. Funktionens indhold Funktion Funktionen benævnes akademisk koordinator. Den akademiske koordinator ansættes som 20 % lektor med funktion som akademisk koordinator. Ansættelse Funktionen som akademisk koordinator besættes ved opslag. Ansættelsen er tidsbegrænset (normalt fem år) og kan forlænges. Lønforhold Den akademiske koordinator aflønnes i overensstemmelse med Lønaftalekataloget for medarbejdere på Health. Organisatorisk placering Den akademiske koordinator refererer vedrørende sin ansættelse og andre universitære opgaver til lederen af Institut for Klinisk Medicin. Den akademiske koordinator indgår i institutledelsen for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende det pågældende regionshospital/præhospitalet. 2. Særlige opgaver/ansvarsområder som akademisk koordinator Koordination/ledelse Den akademiske koordinator er overordnet facilitator og koordinator for forskningsindsatsen på det pågældende regionshospital/præhospitalet. Den akademiske koordinator skal yde strategisk rådgivning til afdelings- og hospitalsledelsen mht. forskningsindsatsen foruden rådgivning om hospitalets forskningsbudget. 20

21 Den akademiske koordinator har ansvar for at administrationen af eksterne forskningsmidler på hospitalet sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU og RM. Den akademiske koordinator er endvidere som udgangspunkt stedlig koordinator for studenterundervisning, ph.d.-vejledning, videnudveksling m.m. Forskning og undervisning I det omfang det er muligt, kan den akademiske koordinator udføre egen forskning og undervisning. 3. Medarbejderressourcer Der er som udgangspunkt ikke tilknyttet særlige medarbejderressourcer til funktionen 4. Forudsætninger for funktionen som akademisk koordinator (kvalifikationskrav) Fagligt overblik Der lægges vægt på, at den akademiske koordinator er i besiddelse af et solidt forskningsfagligt overblik over aktiviteterne på det pågældende regionshospital/præhospitalet. Leder/administrator Der lægges vægt på, at den akademiske koordinator har erfaring med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner samt administration. Samarbejde og kommunikation Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den akademiske koordinator bidrager til et udviklede og godt arbejdsmiljø. 21

22 Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 5. Ikrafttræden Ovenstående funktionsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den akademiske koordinator, den pågældende hospitalsledelse og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i RM med gensidig orientering/deltagelse. 22

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre:

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5 Forfattere Birgitte Saugmann-Jensen, Center for HR, Organisation og ledelse Godkendt 30.

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Chefkonsulent (administrativ leder) Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet

Stillings- og personprofil. Chefkonsulent (administrativ leder) Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet Stillings- og personprofil Chefkonsulent (administrativ leder) Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet Oktober 2017 Opdragsgiver Aarhus Universitet Adresse Klinisk

Læs mere

Aftale om tillægskriterier

Aftale om tillægskriterier Aftale om tillægskriterier ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tillægskriterierne for Psykologisk Institut er aftalt inden for rammen af det overordnede katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18.

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18. 2012-22 Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv En advokat klagede over, at en kvinde efter flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere