indførelse af incitamentsaftaler Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indførelse af incitamentsaftaler Nordjylland"

Transkript

1 indførelse af incitamentsaftaler i Region resumé Nordjylland ansøgning til passagerpuljen NT søger om midler til at udrulning af en incitamentsmodel, så den dækker hele Nordjyllands Trafikselskabs område. Målet er at komme fra væk fra den nuværende bonusmodel som hovedsageligt er baseret på kontrollørobservationer, og hvor chauffører og entreprenører ikke har noget reelt incitament til at få flere passager i busserne. Den nuværende model ønskes erstattet af en incitamentsmodel, der består af tre dele: Kundetilfredshed Kundeklager Overskudsdeling Indførelsen af en tilsvarende incitamentsmodel på by og metrobusserne i Aalborg har betydet, at antallet af klager efterfølgende er faldet dramatisk samtidig med at den generelle kundetilfredshed er steget. Det er nærliggende at tro, at disse gode erfaringer kan overføres til de regionale Akontraktruter. Samtidig indgår indførelsen af incitamentskontrakter som en væsentlig del af Nordjyllands Trafikselskabs virksomhedsgrundlag

2 projektbeskrivelse Indtil juni 2008 var NT s Akontraktkørsel (regionalruter, bybusruter samt større fælleskommunale og lokale ruter) omfattet af samme bonusmodel, der blev indført i I bonusmodellen blev entreprenørerne tildelt bonus, hvis den samlede kvalitet lå over et givet niveau, og kvalitetsmålingerne blev i høj grad baseret på registreringer foretaget af NT s kontrollører. Bonuspuljen havde en størrelse svarende til 1% af kontraktsummen, og bonusmodellen omfattede ikke antallet af passagerer i busserne. Fra juni 2008 blev der aftalt en anden bonusmodel for by og metrobusser i Aalborg. Baggrunden var dels, at passagertallet for by og metrobusserne i Aalborg var faldet markant i en årrække, dels at kvalitetsmålingerne viste en generelt stigende utilfredsstillende kvalitet, hvilket medførte, at der stort set ikke blev udbetalt bonus for by og metrobusserne i Aalborg. Med den nye aftale er NT, entreprenører og chauffører enige om at forsøge at ændre fokus, således at det gennem bedre service og flere kunder bliver muligt at øge indtjeningen både for entreprenørerne og NT I den nye bonusmodel for Aalborg får entreprenørerne bonus, hvis kunderne bliver mere tilfredse, sender færre klager eller benytter busserne mere. Indførelsen af den nye bonusmodel har betydet, at antallet af klager efterfølgende er faldet dramatisk samtidig med at den generelle kundetilfredshed er steget. I samme periode har antallet af klager på de regionale Akontraktruter været stigende. Udviklingen i antallet af indkomne klager fremgår af bilag 1. Da kundeklagerne i Aalborg er faldende og kundetilfredsheden stigende, vurderes det, at indførelsen af incitamentsaftalen i Aalborg dermed har haft en positiv betydning for kundernes oplevelse af busturen. Det er nærliggende at tro, at disse gode erfaringer kan overføres til de regionale Akontraktruter. I NT s virksomhedsgrundlag indgår samtidig, at der skal arbejdes med nye kontraktformer og bonusmodeller for buskørslen, hvor entreprenørerne og chaufførerne får en direkte økonomisk gevinst, hvis kunderne bliver mere tilfredse og flere benytter bussen. I forhold til Akontraktruter arbejdes der hen imod en todeling, hvad angår incitamentsdelen. Det er målet, at incitamentsmodellen på sigt tilrettelægges i udbudsprocessen sammen med entreprenøren (udbud efter forhandling) på de meget passagertunge ruter (X Busser, store regional ruter samt Aalborgs by og metrobusser). På de øvrige Akontraktruter skal der defineres en fast model, som anvendes på alle de øvrige ruter, som er princippet for bonusmodellen i dag Opdelingen er illustreret nedenfor: Første skridt i er allerede taget i form af indførelsen af en incitamentsmodel i Aalborg. Næste skridt i udrulningsplanen vil være at indføre en generel incitamentsmodel i alle de regionale Akontraktruter. Det er dette skridt, der er beskrevet i nærværende puljeansøgning

3 projektdefinition Vision Visionen for projektet er at indføre incitamentsaftaler på de regionale Akontraktruter, og dermed give både entreprenører og trafikselskab nogle værktøjer til at arbejde målrettet med at nedbringe antallet af kundeklager samtidig med at den generelle kundetilfredshed blandt vores kunder forbedres. Som følge af den forbedrede kundetilfredshed og en intensiv markedsføringskampagne bliver det muligt at fastholde nuværende kunder samt at tiltrække nye. Gennem samarbejde mellem entreprenører, chauffører, region, kommuner og NT bliver der skabt et fælles fokus på at tiltrække flere kunder og sikre en bedre kundetilfredshed. Mål Incitamentsaftaler indføres for al Akontrakt kørsel i Region Nordjylland excl. by og metrobuskørslen i Aalborg. I incitamentsaftalen ligger, at den leverede kvalitet fremover bliver målt på to parametre: Kundetilfredshed Antallet af kundeklager Der indføres et ekstra incitament for entreprenører og chauffører til at få flere passagerer i busserne i form af overskudsdeling. Omfang Hovedparten af NT s Akontraktkørsel er omfattet af den nuværende bonusmodel. Undtaget er Akontraktruter, som NT overtog fra VAFT og Århus Amt fra 2007, dog er bybussen i Nykøbing med fra august 2009, hvor en ny kontrakt træder i kraft. Det er målet med projektet, at også de ruter, der tidligere hørte under VAFT eller Århus Amt bliver omfattet af incitamentsaftalen. Dermed vil al Akontraktkørsel under NT (svarende til cirka køreplantimer omfattende alle regionale ruter ud over Aalborg) være omfattet af en incitamentsaftale. Et oplæg til en incitamentsaftale for de regionale Akontraktruter er vedlagt som bilag 2. Projektet omfatter ikke by og metrobuskørslen i Aalborg, da denne kørsel allerede er omfattet af en tilsvarende incitamentsaftale

4 resultater og leverancer Projektet er gennemført når: Der er indført en incitamentsmodel for den resterende del af den kørsel, der er omfattet af den nuvæ rende bonusmodel Der er indført en incitamentsmodel for den Akontrakt kørsel, NT har overtaget fra det tidligere VAFT og Århus Amt. Der gennemføres svise målinger af kundetilfredsheden på alle ruter i 2 år. Der er gennemført en intensiv imageforbedrende markedsføringskampagne succeskriterier Antallet af kundeklager på de regionale Akontraktruter falder Den generelle kundetilfredshed stiger Nuværende buskunder forbliver i systemet og nye kunder tiltrækkes En markedsføringskampagne understøtter initiativerne i incitamentsaftalerne organisering Projektet er organisatorisk forankret i Nordjyllands Trafikselskabs økonomi og planlægningsafdeling med afdelingschefen som projektejer og kvalitetskoordinatoren som projektleder. Projektet er endvidere hjemmehørende i trafikselskabets entreprenørudvalg, som består af repræsentanter fra samtlige Akontraktentreprenører i Region Nord. Der bliver løbende gjort status på projektets udvikling på svise statusmøder. Der indgås aftale med et uafhængigt eksternt analysefirma om planlægning, gennemførelse og afrapportering af de svise kundeundersøgelser

5 rapportering/evaluering Tids og rateplan Startende med , vil der i hvert blive gennemført følgende: Løbende opgørelse af kundeklager gennemføres af NT Kundeundersøgelse gennemføres af et eksternt analysebureau Samlet afrapportering af udviklingen i kundetilfredshed samt kundeklager udarbejdes af et eksternt analysebureau Efterfølgende afholdes statusmøde i entreprenørudvalget, hvor der gøres status på fremdrift, sammenholdt med de fastsatte succeskriterier Efter henholdsvis og 2011 gøres resultatet op, og bonus udbetales til de entreprenører, der har præsteret at få nedbragt antallet af kundeklager og hævet kundetilfredsheden. Hvis der i perioden er stigninger i passagertallet, vil entreprenørerne få en andel af indtægterne. Det ønskes at få den ansøgte pulje udbetalt i to rater, efter den rateplan, der er beskrevet sidst i projektbeskrivelsen. Afrapportering Der udarbejdes svise statusrapporter, som behandles i NT s entreprenørudvalg. I juni 2010 samt 2011 udarbejdes en opgørelse over hvilke entreprenører og ruter, der skal have udbetalt bonus. Bonusrapporten fremsendes til entreprenørerne, kommunerne i Region Nord, til Regionen samt til Trafikstyrelsen. Der udarbejdes endvidere en årlig status på projektet, som fremsendes til Trafikstyrelsen i januar 2010 samt januar Evaluering Der udarbejdes en midtvejsevaluering efter den første bonusopgørelse i juni En endelig evaluering af projektet udarbejdes efter den anden bonusopgørelse i juni 2011

6 budget

7 bilag Udvikling i antallet af klager Regionale ruter Alborg By

8 bilag 2 Nordjyllands Trafikselskab 27. maj 2009 CRS/SBJ UDKAST Bonusmodel (incitamentsprogram) for regionale Akontaktruter Formålet med denne aftale er gennem samarbejde mellem entreprenører, chauffører, kommune og trafikselskab at skabe et fælles fokus på at vende udviklingen for de regionale Akontraktruter i Nordjylland med fokus på at tiltrække flere kunder og sikre en bedre kundetilfredshed. Denne aftale erstatter den hidtidige bonusmodel for de regionale Akontraktruter i Nordjylland, og erstatter dermed Kvalitetshåndbogen som bilag til kontrakten. Indledning Passagertallet for de regionale Akontraktruter i Nordjylland er de seneste år faldet markant samtidig med at antallet af kundeklager er stigende. Med denne aftale er parterne enige om at forsøge at ændre fokus, således at det gennem bedre service og flere kunder, bliver muligt for entreprenørerne at opnå bonus samt gennem flere kunder og øgede indtægter bliver mulighed for at øge indtjeningen. Der er enighed om, at den nye incitamentsmodel for de regionale Akontraktruter også skal komme chaufførerne til gode at der skal værnes om modellens simple udformning og den tilhørende administration at modellen skal præsenteres på garagemøder, hvor såvel entreprenør som trafikselskab skal være til stede at der sættes fokus på Flere med bussen gennem kampagner mv. og at der afholdes svise statusmøder i forbindelse med entreprenørudvalgsmøder med deltagelse af entreprenørerne og NT om status på aftalen Omfang og opstart Bonusaftalen omfatter al Akontrakt kørsel i Region Nordjylland excl. by og metrobuskørslen i Aalborg. Bonusmodellen (incitamentsprogrammet) træder i kraft d. 28. juni 2009.

9 Aftalens indhold Aftalen er centreret omkring 3 fokusområder Reduktion i antallet af klager Kundetilfredshed (NT s kundeundersøgelser) og Antal kunder (påstigende passagerer) og tilhørende indtægter Der er i den gældende bonusaftale afsat 1 procent af kontraktsummen til udbetaling af bonus. Med nærværende aftale vil bonuspuljen fremover blive udbetalt efter følgende model med to målepunkter: 1) Antallet af klager For at sætte fokus på at få reduceret mængden af kundeklager, vil den ene halvdel af bonuspuljen blive udloddet efter antallet af klager på de enkelte ruter. Udgangspunktet for opgørelsen er antallet af indkomne klager i Dog vil klager, der ikke kan henføres til chaufførens eller entreprenørens forhold ikke blive talt med, ligesom rejsegarantisager ikke vil blive fratrukket bonuspuljen, idet rejsegarantien gerne skal ses og benyttes som en service. 1. Klagetyper som fratrækkes bonuspuljen Afgået for tidligt Billetteringsfejl Busnedbrud Chauffør ryger i bus Chaufførklage Destinationsskiltning Forbikørsel Forsinkelse Hasarderet kørsel Mobiltelefoni Udgået tur 2. Klagetyper som IKKE fratrækkes bonuspuljen Rejsegarantisager Bussens indretning Forespørgsler Information fra 3*11 Klage over afgørelse Klage over kontrollør Kommentar til hjemmesiden Køreplanlægning Rejsebestemmelser Rejseplan Stoppestedsforhold Takster/Rejsehjemmel

10 NT afgør hvilken kategori, en given klage hører under. Alle klager fra kategori 1, der ikke er åbenlyst uberettiget, medtages i opgørelsen. Det er NT, der på baggrund af resultatet af sagsbehandlingen, afgør udfaldet af klagen. Indkomne roser fra kunder indgår ikke som en del af bonusmodellen. Men i det omfang, der er muligt at føre rosen tilbage til en konkret chauffør eller rute, vil NT søge, at der bliver sendt eller tilkendegivet en påskønnelse til chaufføren/chaufførerne. I 2008 var der 404 klager, af de typer som fremover fratrækkes bonuspuljen for alle de regionale Akontraktruter i Nordjylland. Denne del af bonuspuljen udgør samlet set for alle entreprenører ca kr. Divideres kr. med antallet af de klager, der medgår, fås en stykpris på ca kr. Hver klage medfører derfor en reduktion i bonusudbetalingen på kr. Reduktionen i bonusudbetalingen kan ikke blive større, end bonuspuljen er. Klageantallet vil blive opgjort svist. Den del af bonuspuljen, der bliver fratrukket bonuspuljen som konsekvens af indkomne klager, vil blive overført til kundetilfredshedspuljen. 2) Kundetilfredshed Udgangspunktet for kundetilfredsheden er målingen i Kundetilfredshedsindekset beregnes som ét gennemsnitstal af de 8 undersøgelsesspørgsmål, som entreprenør og chauffør har helt eller delvist indflydelse på. Det drejer sig om følgende spørgsmål (nummeret nedenfor henviser til nummereringen i spørgeskemaet fra NT s kundeundersøgelse i 2008): Vægtning 4. Bussens overholdelse af køreplanen Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Bussens indvendige vedligeholdelse Bussens indvendige rengøring Indeklimaet i bussen Støjen og rystelserne i bussen Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice 2 Tilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5, hvor fem er udtryk for Meget Tilfreds og 1 er udtryk for Meget utilfreds. Et vægtet gennemsnit for kundernes tilfredshed beregnes på rute eller kvalitetsenhedsniveau. Fra 28. juni 2009 vil kundetilfredsheden blive målt svis med minimum 25 observationer pr. rute pr. gang. Ved en samlet kundetilfredshed svarende til 3,8 udbetales der ingen bonus. Ved hvert 0,1 point scoren hæves, udbetales der på årsbasis 20 pct. af den del af bonuspuljen, der

11 er afsat til kundetilfredshedsdelen. Den pulje, der uddeles på baggrund af stigende kundetilfredshed udgøres af halvdelen af bonuspuljen, modregning for indkomne klager samt bodsopgørelsen for øvrige kvalitetsparametre. Den del af den samlede kundetilfredshedspulje, der ikke i første omgang kan udbetales på grund af stigninger i kundetilfredsheden, vil blive fordelt på de kvalitetsenheder, der opnår bonus, efter køreplantimer og stigningen i kundetilfredsheden. Derved bliver hele bonuspuljen i sidste ende udbetalt til entreprenørerne. Stigningen i kundetilfredshedsscoren indgår ligeledes i beregningen af betalingen pr. ekstra passager, således at 0,1 point stigning i kundetilfredsscoren medfører, at prisen pr. ekstra passager tillægges 0,20 kr., en stigning på 0,2 point medfører, at prisen pr. ekstra passager stiger med 0,40 kr., etc. dog maksimalt 1,40 kr. ekstra pr. passager, jf. afsnittet om overskudsdeling nedenfor. Overskudsdeling flere med bussen For at sætte fokus på at få flere med bussen, indføres der i tilknytning til ovenstående to bonustiltag et ekstra incitament til at tiltrække flere med bussen. Indtægtsopgørelsen foretages af NT efter de principper for indtægtsfordeling mv., som er fastlagt ved lov og i NT s vedtægter mv.. NT fastlægger metoderne til passagertællinger og indtægtsfordeling. Udgangspunktet for opgørelsen er indtægterne i Kan der registreres en stigning i indtægterne, omregnes denne stigning til antal passagerer, efter indtægtsopgørelsen er renset for takststigninger. Der udbetales 2,00 kr. for hver ekstra påstigende passager, som fordeles til entreprenørerne efter antal køreplantimer. Betalingen på 2,00 kr. pr. passager prisreguleres med takststigningerne. Herudover er der for hver entreprenør mulighed for at hæve prisen for ekstra passager med 0,2 kr. pr. 0,1 points forbedring i kundetilfredsheden, jf. ovenfor. Denne del prisreguleres ligeledes med takststigningerne. Såfremt der gennemføres ændringer i kørselsomfanget på de regionale Akontraktruter i Nordjylland, reguleres udgangspunktet for målingen altså indtægtsopgørelsen for 2008 tilsvarende. Bodsopgørelse Som en konsekvens af den nye incitamentsmodel, skal kontraktopfølgningsindsatsen justeres. Fremover vil kontrollørernes primære opgave under kontrolbesøgene i busserne være at udføre billetkontrol samt at have en rådgivende funktion i forhold til både chauffører og passagerer. Billetkontrollen skal være styrende for, i hvilke busser og hvilke områder kontrollørerne gennemfører kontrol. Der er således ikke længere et krav om, at der minimum skal være

12 25 kvalitetsobservationer pr. rute. En nærmere beskrivelse af kontraktsopfølgningsstrategien foreligger i aftalens bilag 1. Den opkrævede bod vil indgå i kundetilfredshedspuljen, og vil dermed blive fordelt på de kvalitetsenheder, der kan præstere en stigning i kundetilfredsheden. Måling og betaling Bodsindbetalingerne opgøres månedsvist og bliver opkræves i forbindelse med den almindelige afregning. Bodsbetalingen for udgåede ture opgøres en gang årligt ved afslutningen af et bonusår. Den præcise størrelse af bonuspuljen på 1 pct. af kontraktsummen (ca. 2,0 mio.kr.) lægges endelig fast, når det endelige afregningsgrundlag foreligger. Bonuspuljen fordeles mellem entreprenørerne efter køreplantimer samt på kvalitetsenhedsniveau efter Akontrakt, afregningsgrundlag. Bonusmodellen dvs. opgørelsen af kundetilfredshed og klager opgøres efter de terminer, der hidtil er blevet brugt i bonussammenhæng, dvs. fra juni til juni. Udgangspunktet er kundeundersøgelsen fra november 2008 samt de klager, der er indkommet i Udgangspunktet for passagertallet er indtægtsopgørelsen for Overskudsdelingen i form af betaling for hver ekstra passager i bussen følger regnskabsåret, og opgøres dermed efter kalenderårets afslutning, men udbetales først efter bonusårets afslutning. Dette skyldes, at betalingen pr. passager bliver reguleret efter den leverede kvalitet. Der vil blive udsendt statusopgørelser for kundetilfredshed samt antallet af klager svist. Statusopgørelserne bliver udsendt i den første måned i det efterfølgende. For udviklingen i indtægterne vil NT forsøge at sende statusopgørelser ud på tilsvarende vis. Der tages dog det forbehold, at datagrundlaget muligvis ikke giver mulighed for at udsende svise statusopgørelser. Afledte konsekvenser Hvis passagertallet stiger markant søges der indsat de fornødne ekstra busser. Betaling herfor følger kontrakten. Denne aftale om et nyt incitamentsprogram for kørslen på alle Akontrakt ruter i Nordjylland (excl. Aalborg by og metrobusser) erstatter den hidtidige bonusmodel for denne kørsel. NT planlægger i den sammenhæng at omlægge nogle af kontrolbesøgene i busserne, så kvalitetskontrollen i et vist omfang bliver gennemført som kontrolbesøg ude på garageanlæg og/eller busterminaler i samarbejde med den lokale ledelse, med henblik på at opnå en mere ensartet god kvalitet. Øvrige kontraktlige forpligtelser Alle øvrige kontraktlige relationer forbliver som i de gældende kontrakter. Ved væsentlige ændringer tages denne aftale op til genforhandling. [Denne aftale er indgået under forudsætning af at NT s budget 2010 godkendes, desuden har NT ansøgt Trafikstyrelsens passagerpulje om midler til en udrulning af incitamentsmodellen.]

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

[Incitamenskontrakter]

[Incitamenskontrakter] Ansøgning til passager-puljen [Incitamenskontrakter] RESUMÉ FynBus ønsker at iværksætte et 2-årigt projekt om indgåelse af incitamentskontrakter for bybuskørsel i Odense samt i Svendborg. Hvis projektet

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Søren Jacobsen sj@moviatrafik.dk Dok.nr. 000000 12.05.2011 / København Baggrund for incitamentsaftaler - Faldende passagertal - Den negative spiral - Afprøve

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder 2. Resumé Horsens Kommune

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område Kvalitetskontrakt Det tekniske område Ringsted Kommune Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Baggrund...4 3. Kvalitetsmål...5 3. 1. Teknisk Forvaltning...5 2 1. Indledning Denne kvalitetskontrakt

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Passagerpuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde

Passagerpuljen. Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde Passagerpuljen Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde 26. august 2009 3 Passagerpuljen Indhold Indledning 4 P2009-1-1: Pendlerbus 7 P2009-1-2 Forbedring af stoppestedsforhold i Aalborg 8 P2009-1-3

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Færdselsstyrelsens analyse af kontraktformer i kollektiv (bus)trafik

Færdselsstyrelsens analyse af kontraktformer i kollektiv (bus)trafik Færdselsstyrelsens analyse af kontraktformer i kollektiv (bus)trafik V/ Business Manager Torben Ladefoged, PLS RAMBØLL Management TØF-konference 2. Okt. 2002. DISPOSITION: Ultrakort om analysen Typer af

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer 8.1 Personaleressourcer... 3 8.1.1 Oversigt over antal medarbejdere... 3 8.1.2 Navn på kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal;

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Resumé Fremtidens omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Det er i dag ikke morsomt at være bruger

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 16. februar 2017 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Side 1 af 5 10. februar 2017 Til medlemmerne

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen OBS: Protokollen er udgået Protokol mellem Tele Danmark Salg & Service, Privat og Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen fra forhandlingsmøde den 24. november 1999 om lokalaftale

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

oplevelsesbusser 2.0

oplevelsesbusser 2.0 oplevelsesbusser 2.0 ansøgning til passagerpuljen resumé Med projektet ønsker Nordjyllands Trafikselskab at skabe skræddersyede, adspredende og involverende oplevelser for passagerne i bussen. Gennem en

Læs mere

Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni Sidst rev.

Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni Sidst rev. Serviceaftale Side 1 af 6 Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni 2008. Serviceaftale Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse: 1 Aftalens

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN BEDSTE BUSSELSKAB Statens MIDTTRAFIK Vegvesen METODENOTAT 2016 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Dette notat beskriver de metodiske overvejelser og

Læs mere

05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne

05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne Trafikselskabet Movia DIR Politisk dokument med resume 05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne Indstilling: Direktionen indstiller, Bestyrelsen 15. november 2007 Forslag om forsøg med øget

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden:

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: REFERAT 28/05/2014 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 20. maj 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Arly Nielsen, Hjørring

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere