Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?"

Transkript

1 Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1

2 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske indhold? 2

3 Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 3

4 Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 4

5 Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Opbygningen af mastermodulet bør overvejes. Det der gav værdi var de enkelte vejledninger med vejleder og tiden afsat til fællesvejledninger burde konverteres til mere metodeundervisning. Det er en udfordring at metode som fag reelt først introduceres på mastermodulet, det kræver en mere dybdegående undervisning heri men nok mere en tidligere placering på studiet. Kunne ønske meget mere undervisning i metode. For få dage med undervisning om metode mv. og for springende, gør det mere enkelt og samlende, og dybdegående Koblingen mellem teori og de vejledningsseancer vi har haft kunne godt have været udnyttet og faciliteret bedre Jeg synes der kom mange forskellige input til at skrive et masterprojekt. De gik ikke alle i samme retning, hvilket godt kunne være en lille smule forvirrende. Jeg synes de fem dage der på forhånd var afsat til Mastermodulet blev udnyttet alt for dårligt. Vi brugte kun samlet ganske få timer i stedet for fuldt ud at udnytte dagene. Derudover synes jeg tilrettelæggelsen af vejledning i grupper var dårlig. Det fungerer ikke godt. 5

6 I hvilken grad har du fået en større interesse for mastermodulets fagområder efter undervisningen? I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit daglige/fremtidige arbejde? 6

7 I hvilken grad var det falige indhold nyt for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Uklart hvilke fagområder der henvises til. Der var jo ikke noget fagligt indhold i Mastermodulet. Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. Jeg havde en rigtig god vejleder Det var godt med seminarerne og sammenholdet i gruppen. Vejledning med vejleder Fleksibiliteten er en styrke. Frit valg af moduler betyder man kan sammensætte sin egen uddannelse. Relevant litteratur løbende. Gode undervisere. God indføring i opgaven, godt med de forskellige undervisere, der deltog i de få seminarer. Meg engageret og brugbar vejledning, som var præcis til rådighed i flot stil Vores egne afhandlinger var i fokus Muligheden for at gå i dybden med en problemstilling Kendskab til teori om ledelse Fællesskab med de andre studerende Min fremragende vejleder XXX og XXX fokus på at min afhandling var afslutningen på en praktikers teoretiske uddannelse og ikke starten på en forskerkarriere. Det fokus berettiger at man stiller et bestemt sæt af forventninger til opgaven og nedtoner et andet sæt af forventninger, som man ellers skal gøre gældende til akademiske opgaver. Inspirerende at få en kvalificeret sparring undervejs på en større opgave. Egen vejleder var rigtig god og hans indsats vil jeg gerne rose ham for. 7

8 Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. Tilrettelæggelsen var rodet. Der var ikke klarhed over, hvordan undervisningsdagene skulle forløbe omkring grupperne. Der stod i planen, at alle skulle deltage og så skulle man alligevel pludselig kun deltage 1-2 timer, det er ikke ok, når man har et fuldtidsarbejde at passe ved siden af. Vejledningen Metodeundervisning For lidt fagligt indhold, fællesvejledninger var ikke brugbare rodet landhandel, hvor især opponent virkede ustruktureret, der var afsat 2 hele dag, hvor der egentligt kun blev brugt et par timer i alt manglede den røde tråd Divergerende eksamens/synopsis kriterier, fra modul til modul. Manglende indføring i metode til masterafhandlingen. Arbejdsbyrden - men det kan vel ikke være anderledes. At det ikke blev udnyttet bedre. Det er også sundt at høre og deltage i andres overvejelser. Dagene var jo afsat i kalenderen, men blev ikke anvendt Mastermodulet er en meget anerledes måde at lave opgave på end alle foregående moduler på MGP. Dette femgik ikke tydeligt nok i de første undervisningsgange. Ofte fragmenterede undervisning. Mængden af teori og teoretiske krav var meget forskellig i de forskellige moduler ( "lette og tunge" moduler) Af og til for få moduler at vælge imellem. Teori om indhold af en masteropgave skulle have været lagt efter man er kommet i gang med at skrive Modulets største svaghed var den manglende afklaring af XXX rolle som supervejleder i forhold til Heidi som min vejleder. De fælles seancer hvor XXX var med fungerede ikke, da XXX rolle var mig og vel også XXX uklar. Havde han sidste ord i fastlæggelse af emner og vinkler? Den rollefordeling bør afklares eller man skal bruge den fælles vejledningstid på noget andet. Jeg synes det er en udfordring at afse den nødvendige tid til at skrive en afhandling, ved siden af et arbejde, der ikke i mange uger kan holdes på 37 timer eller derunder! Som nævnt, dårlig udnyttelse af de fem dage der var afsat samlet. 8

9 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 9

10 Hvordan vurderer du undervisningen XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Han holdt vidst et oplæg på 1-2 timer, som jeg ikke længere husker præcist. Erindrer ikke at være blevet undervist af ham. 10

11 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 11

12 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Hans indsats i Mastemodulet var ikke med udgangspunkt i at vi er praktikere, men med udgangspunkt i at han er teoretiker. 12

13 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 13

14 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Hun har kun undervist 1/2 dag for lang tid siden. 14

15 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 15

16 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: En god gruppediskussion, hvor den relevante problematik og metode blev uddraget af de forskellige problemformuleringer, der blev diskuteret. Husker XXX undervisning som kompetent og relevant. 16

17 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 17

18 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX deltager i den gruppevejledning jeg fik og jeg synes hans optræden var negativ og meget lidt konstruktiv. Som underviser har han ikke afsat spor. 18

19 Hvordan vurderer du projektvejledningen? Fagligt Hvordan vurderer du projektvejledningen? Pædagogisk 19

20 Hvem har været din vejleder? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX har været en rigtig dygtig vejleder og har sat tid af til vejledning. Jeg har været meget, meget XXX XXX. Hun var super til at hjælpe med at gøre det enkelt og kvalificere det Med foranstående bemærkninger XXX. God kvalificeret og udfordrende vejledning. Fællesvejledningerne med XXX fungerede ikke optimalt. I nogle tilfælde var det mit indtryk, at XXX i højere grad fulgte sin egen dagsorden fremfor at kvalificere og understøtte input fra den studerende. XXX Jeg var meget tilfreds med XXX som vejleder på mit Masterprojekt. Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg er samlet set rigtigt godt tilfreds med min masteruddannelse, som jeg synes har givet mig en stor faglig og personlig ballast i rollen som offentlig leder. Jeg kommer til at savne den fantastiske sparring med kolleger og undervisere. Fleksibiliteten ift valg af moduler har gjort at jeg kunne mere eller mindre sammensætte en uddannelse, der passede til mit behov. Absolut en styrke 20

21 Alle undervisere har virket engageret og været respektfulde for praksis.jeg har savnet at drøfte stoffet med studerende undervejs i forløbet, fx en studiegruppe - det ville været dækket ved at man var de samme, der fulgtes ad i forløbet.kunne man sammensætte moduler i pakker, som man så kunne vælge? På den måde kunne man måske bevare det fleksible og samtidig give mulighed for at danne en studiegruppe. Gerne med lidt mere fokus på økonomistyring Det har været fantastisk at deltage i Masterforløbet som helhed. Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så opprioriteret eller som helt mangler? Nævn gerne flere: Jeg synes at man selv kan vælge og dermed er det op til den enkelte at opprioritere og nedprioritere. Der manger lidt "kød" på PUF forløbet. Det ville ikke gøre noget, hvis man gik lidt tættere på i den personlige udvikling Metodeundervisning at der sker en koordinering af krav og forventninger til eksamener og opgaveskrivninger. Hver underviser siger noget forskelligt også omkring brug af vejledning, Kombinationen af indragelse af de studerendes praksis har været rigtig godt og givet meget læring Krydspres, styringsparadigmer Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af dagene i Mastermodulet, Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så nedprioriteret eller som helt kan udgå? Nævn gerne flere: Egentligt ikke idet uddannelse er dynamisk og de enkelte moduler ændrer sig, men man skal være opmærksom på de konsulenter, der benyttes også er klar over hvilken modtagergruppe, de står overfor. Det har været flere modulers svaghed Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit arbejde? Nævn gerne flere: Ja, der er meget lidt jeg ikke finder anvendeligt. Dele fra hvert modul er brugbart for mig Primært så vil eg kunne bruge mit nye store netværk af andre medstud. og selvfølgelig har jeg da lært en masse ny XXX :) Jeg er blevet stærkere i kommunikation og så har jeg fået en utilsigtet position på rådehuset efter endt udd, men på den gode måde. Jeg mener absolut, at de moduler jeg har valgt, har jeg allerede i brug eller får det Generelt set synes jeg at alle dele af uddannelsen har stor relevans i mit daglige arbejde Kommunikation, bevidsthed om lederpositioner, ledelse som profession Coaching, forandringsledelse, projektledelse, strategisk HRM, Ledelse af professionelle vidensorganisationer.. Jeg oplever at jeg løbende bruger den viden jeg har tilegnet mig i forløbet. 21

22 Hvordan har blandingen af forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde fungeret? Hvordan vurderer du den blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på MPG-studiet? 22

23 Hvad synes du om antallet af eksamener? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg synes der bør være mere metodeundervisning og gerne tidligere på studiet. Der er både fordele og ulemper ved at der er så stor forskel på hvordan det enkelte modul tolker en synopsis. Nogle moduler lagde op til projekt og gruppe arbejde andre ikke Med foranstående kommentarer til at udnytte de studerendes praksis Mit svar vil være forskelligt alt efter om der spørges til Masterforløbet eller til hele uddannelsen. Mastemodulet var dårligt tilrettelagt. De øvrige moduler har jeg været godt tilfreds med. 23

24 Bør vi overveje andre eksamensformer? Hvis ja - hvilke? gruppe eksamener idet vi jo bliver tudet ørene fulde af at det er i relationer at fy forståelse skabes... Ja, der er både skriftlig og mundlig eksamen i alle fag. Syddansk operer mest med skriftlig eksamen. Jeg synes eksamensformen er tilfredsstillende. Måske skulle underviserne finde fælles fodslag m.h.t. hvad en synopsis er og andre centrale begreber omkring eksamen. Det har været forskelligt alt efter hvilken underviser der stod for det. Det samme m.h.t. vejledning, ikke alle var villige til at yde vejledning. 24

25 Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: betalt af arbejdsgiver, men timerne har jeg selv skulle ligge Jeg har selv leveret tiden, mens kursus og bøger er betalt af arbejdsgiver 25

26 Var det svært at få studiet finansieret? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Men har taget en stor del af uddannelsen mens der var statsligt tilskud. en stor hjælp med trepartsmidlerne 26

27 Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: jeg har fået stor opbakning 27

28 Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Overliggeren omkring mastermodulet var lagt meget højt i forhold til resten af studiet. Jeg har arbejdet fuld tid med mastermodulet i 2 måneder og brugt forholdsmæssigt meget mere tid på mastermodulet end resten af modulerne. Man skulle overveje lidt større sammenhæng i studiet. ca. 15 timer pr. uge svært oprigtigt at vurdere, men jeg har knoklet Meget varieret tidsforbrug I perioder har det været over 20 timer, men det gælder ikke generelt for uddannelsen. 28

29 Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed til studiet? 29

30 Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Man skal gøre op med sig selv at det i perioder lægger store begrænsninger, ikke mindst på privatlivet. har et mindreårigt barn som har en krævende fritids interesse I perioder må privatlivet vige fuldstændigt og det kræver et forstående bagland 30

31 MPG-uddannelsen og fremtiden: - Hvor meget vurderer du, at MPG-uddannelsen får betydning for din fremtidige karriere? Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 31

32 Hvor meget tillægger du det betydning, at bevare forbindelsen til MPG-studiet og MPGkandidaterne efter afsluttet studium? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål. Har du forslag til, hvordan forbindelsen bedst muligt holdes ved lige? Masterclass for nuværende og tidligere studerende. Et par timer som leadership pipelinearrangementet fungerer godt. Det skal ikke være en torsdag - vil gerne bruge fritid på det. Stadig adgang til aub halvårlig nyhedsbrev - hvad rør sig på MPG fronten invitationer til forelæsning med prominente gæster - evt. mod en lille betaling MPG uddannelsens betydning for min fremtidige karriere handler om den personlige ledelsesudvikling og de deraf fremtidige valg. De fleste arbejdsgivere forventer i dag at ledere har en eller anden form for ledelsesuddannelse. Samlet vurdering: Du har nu brugt min. to år og megen tid på dit MPG-studium. I nedenstående kommentarfelt vil vi gerne opfordre dig til at fortælle os med dine egne ord, hvad studiet og studietiden har betydet for dig. Hvad har du hæftet dig ved? Hvad eller hvem har du lært allermest af? Hvad har været svært? Hvad har irriteret eller generet dig? Du bestemmer selv omfanget: Der har været et godt fællesskab på holdene men eftersom man på MPG uddannelsen vælger forskellige fag og ikke bruger lige mange år på studiet har man mødt mange forskellige mennesker, det er både godt og skidt men man har ikke et fast hold-tilhørsforhold. Det er fantastisk at møde 32

33 mange forskellige ledelsesverdener og er en stor styrke ved studiet.det har irriteret mig grænseløst, at man ikke får forelæsernes slides i god tid før modulerne/dagene; det er påpeget hver gang og alligevel ændres det ikke. Jeg har fået en bred faglig indsigt som rækker langt ud over et enkelt fag, og det er styrken ved denne master. Jeg har lært meget både af undervisningen og af mine medstuderende, og det har været en klar styrke at vi alle var indenfor det offentlige og at der er krav om ledererfaring.det har irriteret mig, når nogle moduler var dårligt planlagt, og enkelte oplægsholdere ikke var ordentligt forberedte. Det har dog heldigvis hørt til undtagelserne, men der er ingen tvivl om at vi stiller større (eller andre) krav end almindelige studerende. Netværk og indsigt i mange hjørner af den offentlige sektor Et godt studie, der har givet mig en personlig og ledelsesfaglig balast, samt et godt netværk skønt at tage det over 4 år, tilpas med mulighed for integration. Da jeg først havde knækket koden omkring det akademiske var det nemt nokkunne godt bruge lidt mere tid til netværk, eller understøttelse af dette. bedste undervisning har været, når vi har skullet bruge hinanden Det eneste jeg direkte synes har været dårligt har været PUF forløbet, som blandede totalt det akademiske og personlige. HOLD jer til det personlige i det forløb og drop alle de fine oplæg, men arbejd meget mere personligt. TAK for 4 gode år Studiet har givet mig rigtig mange "værktøjer " til min ledelsespraksis, og har givet mig en indsogt i og forståelse af mange af de mekanismer og ledelsesdilemmaer jeg står overfor. Jeg føler mig helt klart bedre rustet til at møde disse og synes på den måde at studiet gennem sin tætte kobling til praksis har været dybt relevant. Der har været tidspunkter hvor jeg har følt mig fagligt udfordret, men uden at være slået ud af den grund. Nogle undervisere overser det faktum at det ikke altid er muligt at møde velforberedt op, vi er trods alt ikke studerende på fuld tid, og vil gerne behandles "voksent". Omvendt er der, når vi bliver inddraget i undervisningen rigtig meget at hente og det har også knyttet bånd som efterfølgende har vist sig at holde. Det at vi har " shoppet rundt" i modulerne har ligeledes bidraget til, at vi har lært hinanden at kende på kryds og tværs. Vi er heldige at have haft et sekretariat der har bundet det hele sammen, det har været nødvendigt. Der er ikke noget der decideret har irriteret eller generet, men slides til undervisningen der lægges op aftenen før er ikke seriøst overfor studerende der gerne vil have maksimalt ud af undervisningen og være så velforberedte som muligt. Samtidig vidner det lidt om at forberedelsen af undervisningen først er gjort dagen før. Det er et klart udviklingspunkt. MPG har været en mulighed for at komme på afstand af den daglige praksis, og der igennem få et refleksionsrum i forhold til daglige arbejdsmæssige udfordringer. Samtidig har eksamensperioderne været en mulighed for at få et teoretisk perspektiv på arbejdsmæssige opgaver og udfordringer der alligevel skulle håndteres. En stor styrke at man møder ledere på tværs i den offentlige sektor. En stor styrke at uddannelsen er fleksibel, og kan sammensættes ud fra den enkeltes behov. En udfordring at der ikke er faste hold man er tilknyttet, men dette opvejes klart af fleksibiliteten. Tilknytning til et akademisk teoretisk miljø, samvær med andre offentlige ledere med lignende problemstillinger, udfordring af egne mavefornemmelser omkring ledelse, udkrystallisering af en bevidsthed om og af egen ledelsesprofil. Generelt har jeg været rigtig glad for at deltage i MPG. Det har været en glæde at deltage i forelæsninger, diskussioner og gruppearbejdet. Generelt har det været dygtige og spændende undervisere og deres forelæsninger har været relevante og spændende. De mange medstuderende har givet masser af perspektiver på ledelse i forskellige offentlige sammenhænge og det har været meget spændende. Generelt vil jeg også sige at det har været supergodt at det var decideret offentlig ledelse og ikke bare ledelse der har været i fokus. Jeg vil savne at skulle afsted, men må også erkende at jeg glæder mig til at få lidt mere tid igen til andre ting. 33

34 Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse: Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med masteruddannelsen? 34

35 Hvordan synes du, at konferencesystemet First Class fungerer? Såfremt du har tilmeldt dig madordningen, hvordan synes du, at denne fungerer? 35

36 Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. Slides til tiden XXX har helt igennem været fantastisk serviceminded, hjælpsom og imødekommende. XXX er et aktiv for uddannelsen. Mange slides er kommet om natten, inden undervisningen. Det er ikke respektfuldt. Jeg har savnet at kende litteratur til kommende moduler, så der var mulighed for at anvende sommerperioden til at læse på forhånd i. Madbestilling på mastermodulet er spild af mad - og penge. Vi bestilte til alle undervisningsdage - og halvdelen blev aflyst Det sædvanlige - underviserne skal i højere grad få materialet til de enkelte forelæsninger klar, således at det kan lægges på first class i rimelig tid (et par dage før). Vi betaler en betragtelig kursusafgift for modulerne, og derfor bør det være et helt passende krav. Vi har jo et fuldtidsjob ved siden af med mange forskellige opgaver, og at få planlagt læsetid er af og til et puslespil. 36

37 Samlet status 37

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere