Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?"

Transkript

1 Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1

2 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske indhold? 2

3 Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 3

4 Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 4

5 Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Opbygningen af mastermodulet bør overvejes. Det der gav værdi var de enkelte vejledninger med vejleder og tiden afsat til fællesvejledninger burde konverteres til mere metodeundervisning. Det er en udfordring at metode som fag reelt først introduceres på mastermodulet, det kræver en mere dybdegående undervisning heri men nok mere en tidligere placering på studiet. Kunne ønske meget mere undervisning i metode. For få dage med undervisning om metode mv. og for springende, gør det mere enkelt og samlende, og dybdegående Koblingen mellem teori og de vejledningsseancer vi har haft kunne godt have været udnyttet og faciliteret bedre Jeg synes der kom mange forskellige input til at skrive et masterprojekt. De gik ikke alle i samme retning, hvilket godt kunne være en lille smule forvirrende. Jeg synes de fem dage der på forhånd var afsat til Mastermodulet blev udnyttet alt for dårligt. Vi brugte kun samlet ganske få timer i stedet for fuldt ud at udnytte dagene. Derudover synes jeg tilrettelæggelsen af vejledning i grupper var dårlig. Det fungerer ikke godt. 5

6 I hvilken grad har du fået en større interesse for mastermodulets fagområder efter undervisningen? I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit daglige/fremtidige arbejde? 6

7 I hvilken grad var det falige indhold nyt for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Uklart hvilke fagområder der henvises til. Der var jo ikke noget fagligt indhold i Mastermodulet. Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. Jeg havde en rigtig god vejleder Det var godt med seminarerne og sammenholdet i gruppen. Vejledning med vejleder Fleksibiliteten er en styrke. Frit valg af moduler betyder man kan sammensætte sin egen uddannelse. Relevant litteratur løbende. Gode undervisere. God indføring i opgaven, godt med de forskellige undervisere, der deltog i de få seminarer. Meg engageret og brugbar vejledning, som var præcis til rådighed i flot stil Vores egne afhandlinger var i fokus Muligheden for at gå i dybden med en problemstilling Kendskab til teori om ledelse Fællesskab med de andre studerende Min fremragende vejleder XXX og XXX fokus på at min afhandling var afslutningen på en praktikers teoretiske uddannelse og ikke starten på en forskerkarriere. Det fokus berettiger at man stiller et bestemt sæt af forventninger til opgaven og nedtoner et andet sæt af forventninger, som man ellers skal gøre gældende til akademiske opgaver. Inspirerende at få en kvalificeret sparring undervejs på en større opgave. Egen vejleder var rigtig god og hans indsats vil jeg gerne rose ham for. 7

8 Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. Tilrettelæggelsen var rodet. Der var ikke klarhed over, hvordan undervisningsdagene skulle forløbe omkring grupperne. Der stod i planen, at alle skulle deltage og så skulle man alligevel pludselig kun deltage 1-2 timer, det er ikke ok, når man har et fuldtidsarbejde at passe ved siden af. Vejledningen Metodeundervisning For lidt fagligt indhold, fællesvejledninger var ikke brugbare rodet landhandel, hvor især opponent virkede ustruktureret, der var afsat 2 hele dag, hvor der egentligt kun blev brugt et par timer i alt manglede den røde tråd Divergerende eksamens/synopsis kriterier, fra modul til modul. Manglende indføring i metode til masterafhandlingen. Arbejdsbyrden - men det kan vel ikke være anderledes. At det ikke blev udnyttet bedre. Det er også sundt at høre og deltage i andres overvejelser. Dagene var jo afsat i kalenderen, men blev ikke anvendt Mastermodulet er en meget anerledes måde at lave opgave på end alle foregående moduler på MGP. Dette femgik ikke tydeligt nok i de første undervisningsgange. Ofte fragmenterede undervisning. Mængden af teori og teoretiske krav var meget forskellig i de forskellige moduler ( "lette og tunge" moduler) Af og til for få moduler at vælge imellem. Teori om indhold af en masteropgave skulle have været lagt efter man er kommet i gang med at skrive Modulets største svaghed var den manglende afklaring af XXX rolle som supervejleder i forhold til Heidi som min vejleder. De fælles seancer hvor XXX var med fungerede ikke, da XXX rolle var mig og vel også XXX uklar. Havde han sidste ord i fastlæggelse af emner og vinkler? Den rollefordeling bør afklares eller man skal bruge den fælles vejledningstid på noget andet. Jeg synes det er en udfordring at afse den nødvendige tid til at skrive en afhandling, ved siden af et arbejde, der ikke i mange uger kan holdes på 37 timer eller derunder! Som nævnt, dårlig udnyttelse af de fem dage der var afsat samlet. 8

9 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 9

10 Hvordan vurderer du undervisningen XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Han holdt vidst et oplæg på 1-2 timer, som jeg ikke længere husker præcist. Erindrer ikke at være blevet undervist af ham. 10

11 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 11

12 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Hans indsats i Mastemodulet var ikke med udgangspunkt i at vi er praktikere, men med udgangspunkt i at han er teoretiker. 12

13 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 13

14 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Hun har kun undervist 1/2 dag for lang tid siden. 14

15 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 15

16 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: En god gruppediskussion, hvor den relevante problematik og metode blev uddraget af de forskellige problemformuleringer, der blev diskuteret. Husker XXX undervisning som kompetent og relevant. 16

17 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 17

18 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX deltager i den gruppevejledning jeg fik og jeg synes hans optræden var negativ og meget lidt konstruktiv. Som underviser har han ikke afsat spor. 18

19 Hvordan vurderer du projektvejledningen? Fagligt Hvordan vurderer du projektvejledningen? Pædagogisk 19

20 Hvem har været din vejleder? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX har været en rigtig dygtig vejleder og har sat tid af til vejledning. Jeg har været meget, meget XXX XXX. Hun var super til at hjælpe med at gøre det enkelt og kvalificere det Med foranstående bemærkninger XXX. God kvalificeret og udfordrende vejledning. Fællesvejledningerne med XXX fungerede ikke optimalt. I nogle tilfælde var det mit indtryk, at XXX i højere grad fulgte sin egen dagsorden fremfor at kvalificere og understøtte input fra den studerende. XXX Jeg var meget tilfreds med XXX som vejleder på mit Masterprojekt. Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg er samlet set rigtigt godt tilfreds med min masteruddannelse, som jeg synes har givet mig en stor faglig og personlig ballast i rollen som offentlig leder. Jeg kommer til at savne den fantastiske sparring med kolleger og undervisere. Fleksibiliteten ift valg af moduler har gjort at jeg kunne mere eller mindre sammensætte en uddannelse, der passede til mit behov. Absolut en styrke 20

21 Alle undervisere har virket engageret og været respektfulde for praksis.jeg har savnet at drøfte stoffet med studerende undervejs i forløbet, fx en studiegruppe - det ville været dækket ved at man var de samme, der fulgtes ad i forløbet.kunne man sammensætte moduler i pakker, som man så kunne vælge? På den måde kunne man måske bevare det fleksible og samtidig give mulighed for at danne en studiegruppe. Gerne med lidt mere fokus på økonomistyring Det har været fantastisk at deltage i Masterforløbet som helhed. Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så opprioriteret eller som helt mangler? Nævn gerne flere: Jeg synes at man selv kan vælge og dermed er det op til den enkelte at opprioritere og nedprioritere. Der manger lidt "kød" på PUF forløbet. Det ville ikke gøre noget, hvis man gik lidt tættere på i den personlige udvikling Metodeundervisning at der sker en koordinering af krav og forventninger til eksamener og opgaveskrivninger. Hver underviser siger noget forskelligt også omkring brug af vejledning, Kombinationen af indragelse af de studerendes praksis har været rigtig godt og givet meget læring Krydspres, styringsparadigmer Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af dagene i Mastermodulet, Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så nedprioriteret eller som helt kan udgå? Nævn gerne flere: Egentligt ikke idet uddannelse er dynamisk og de enkelte moduler ændrer sig, men man skal være opmærksom på de konsulenter, der benyttes også er klar over hvilken modtagergruppe, de står overfor. Det har været flere modulers svaghed Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit arbejde? Nævn gerne flere: Ja, der er meget lidt jeg ikke finder anvendeligt. Dele fra hvert modul er brugbart for mig Primært så vil eg kunne bruge mit nye store netværk af andre medstud. og selvfølgelig har jeg da lært en masse ny XXX :) Jeg er blevet stærkere i kommunikation og så har jeg fået en utilsigtet position på rådehuset efter endt udd, men på den gode måde. Jeg mener absolut, at de moduler jeg har valgt, har jeg allerede i brug eller får det Generelt set synes jeg at alle dele af uddannelsen har stor relevans i mit daglige arbejde Kommunikation, bevidsthed om lederpositioner, ledelse som profession Coaching, forandringsledelse, projektledelse, strategisk HRM, Ledelse af professionelle vidensorganisationer.. Jeg oplever at jeg løbende bruger den viden jeg har tilegnet mig i forløbet. 21

22 Hvordan har blandingen af forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde fungeret? Hvordan vurderer du den blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på MPG-studiet? 22

23 Hvad synes du om antallet af eksamener? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg synes der bør være mere metodeundervisning og gerne tidligere på studiet. Der er både fordele og ulemper ved at der er så stor forskel på hvordan det enkelte modul tolker en synopsis. Nogle moduler lagde op til projekt og gruppe arbejde andre ikke Med foranstående kommentarer til at udnytte de studerendes praksis Mit svar vil være forskelligt alt efter om der spørges til Masterforløbet eller til hele uddannelsen. Mastemodulet var dårligt tilrettelagt. De øvrige moduler har jeg været godt tilfreds med. 23

24 Bør vi overveje andre eksamensformer? Hvis ja - hvilke? gruppe eksamener idet vi jo bliver tudet ørene fulde af at det er i relationer at fy forståelse skabes... Ja, der er både skriftlig og mundlig eksamen i alle fag. Syddansk operer mest med skriftlig eksamen. Jeg synes eksamensformen er tilfredsstillende. Måske skulle underviserne finde fælles fodslag m.h.t. hvad en synopsis er og andre centrale begreber omkring eksamen. Det har været forskelligt alt efter hvilken underviser der stod for det. Det samme m.h.t. vejledning, ikke alle var villige til at yde vejledning. 24

25 Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: betalt af arbejdsgiver, men timerne har jeg selv skulle ligge Jeg har selv leveret tiden, mens kursus og bøger er betalt af arbejdsgiver 25

26 Var det svært at få studiet finansieret? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Men har taget en stor del af uddannelsen mens der var statsligt tilskud. en stor hjælp med trepartsmidlerne 26

27 Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: jeg har fået stor opbakning 27

28 Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Overliggeren omkring mastermodulet var lagt meget højt i forhold til resten af studiet. Jeg har arbejdet fuld tid med mastermodulet i 2 måneder og brugt forholdsmæssigt meget mere tid på mastermodulet end resten af modulerne. Man skulle overveje lidt større sammenhæng i studiet. ca. 15 timer pr. uge svært oprigtigt at vurdere, men jeg har knoklet Meget varieret tidsforbrug I perioder har det været over 20 timer, men det gælder ikke generelt for uddannelsen. 28

29 Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed til studiet? 29

30 Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Man skal gøre op med sig selv at det i perioder lægger store begrænsninger, ikke mindst på privatlivet. har et mindreårigt barn som har en krævende fritids interesse I perioder må privatlivet vige fuldstændigt og det kræver et forstående bagland 30

31 MPG-uddannelsen og fremtiden: - Hvor meget vurderer du, at MPG-uddannelsen får betydning for din fremtidige karriere? Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 31

32 Hvor meget tillægger du det betydning, at bevare forbindelsen til MPG-studiet og MPGkandidaterne efter afsluttet studium? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål. Har du forslag til, hvordan forbindelsen bedst muligt holdes ved lige? Masterclass for nuværende og tidligere studerende. Et par timer som leadership pipelinearrangementet fungerer godt. Det skal ikke være en torsdag - vil gerne bruge fritid på det. Stadig adgang til aub halvårlig nyhedsbrev - hvad rør sig på MPG fronten invitationer til forelæsning med prominente gæster - evt. mod en lille betaling MPG uddannelsens betydning for min fremtidige karriere handler om den personlige ledelsesudvikling og de deraf fremtidige valg. De fleste arbejdsgivere forventer i dag at ledere har en eller anden form for ledelsesuddannelse. Samlet vurdering: Du har nu brugt min. to år og megen tid på dit MPG-studium. I nedenstående kommentarfelt vil vi gerne opfordre dig til at fortælle os med dine egne ord, hvad studiet og studietiden har betydet for dig. Hvad har du hæftet dig ved? Hvad eller hvem har du lært allermest af? Hvad har været svært? Hvad har irriteret eller generet dig? Du bestemmer selv omfanget: Der har været et godt fællesskab på holdene men eftersom man på MPG uddannelsen vælger forskellige fag og ikke bruger lige mange år på studiet har man mødt mange forskellige mennesker, det er både godt og skidt men man har ikke et fast hold-tilhørsforhold. Det er fantastisk at møde 32

33 mange forskellige ledelsesverdener og er en stor styrke ved studiet.det har irriteret mig grænseløst, at man ikke får forelæsernes slides i god tid før modulerne/dagene; det er påpeget hver gang og alligevel ændres det ikke. Jeg har fået en bred faglig indsigt som rækker langt ud over et enkelt fag, og det er styrken ved denne master. Jeg har lært meget både af undervisningen og af mine medstuderende, og det har været en klar styrke at vi alle var indenfor det offentlige og at der er krav om ledererfaring.det har irriteret mig, når nogle moduler var dårligt planlagt, og enkelte oplægsholdere ikke var ordentligt forberedte. Det har dog heldigvis hørt til undtagelserne, men der er ingen tvivl om at vi stiller større (eller andre) krav end almindelige studerende. Netværk og indsigt i mange hjørner af den offentlige sektor Et godt studie, der har givet mig en personlig og ledelsesfaglig balast, samt et godt netværk skønt at tage det over 4 år, tilpas med mulighed for integration. Da jeg først havde knækket koden omkring det akademiske var det nemt nokkunne godt bruge lidt mere tid til netværk, eller understøttelse af dette. bedste undervisning har været, når vi har skullet bruge hinanden Det eneste jeg direkte synes har været dårligt har været PUF forløbet, som blandede totalt det akademiske og personlige. HOLD jer til det personlige i det forløb og drop alle de fine oplæg, men arbejd meget mere personligt. TAK for 4 gode år Studiet har givet mig rigtig mange "værktøjer " til min ledelsespraksis, og har givet mig en indsogt i og forståelse af mange af de mekanismer og ledelsesdilemmaer jeg står overfor. Jeg føler mig helt klart bedre rustet til at møde disse og synes på den måde at studiet gennem sin tætte kobling til praksis har været dybt relevant. Der har været tidspunkter hvor jeg har følt mig fagligt udfordret, men uden at være slået ud af den grund. Nogle undervisere overser det faktum at det ikke altid er muligt at møde velforberedt op, vi er trods alt ikke studerende på fuld tid, og vil gerne behandles "voksent". Omvendt er der, når vi bliver inddraget i undervisningen rigtig meget at hente og det har også knyttet bånd som efterfølgende har vist sig at holde. Det at vi har " shoppet rundt" i modulerne har ligeledes bidraget til, at vi har lært hinanden at kende på kryds og tværs. Vi er heldige at have haft et sekretariat der har bundet det hele sammen, det har været nødvendigt. Der er ikke noget der decideret har irriteret eller generet, men slides til undervisningen der lægges op aftenen før er ikke seriøst overfor studerende der gerne vil have maksimalt ud af undervisningen og være så velforberedte som muligt. Samtidig vidner det lidt om at forberedelsen af undervisningen først er gjort dagen før. Det er et klart udviklingspunkt. MPG har været en mulighed for at komme på afstand af den daglige praksis, og der igennem få et refleksionsrum i forhold til daglige arbejdsmæssige udfordringer. Samtidig har eksamensperioderne været en mulighed for at få et teoretisk perspektiv på arbejdsmæssige opgaver og udfordringer der alligevel skulle håndteres. En stor styrke at man møder ledere på tværs i den offentlige sektor. En stor styrke at uddannelsen er fleksibel, og kan sammensættes ud fra den enkeltes behov. En udfordring at der ikke er faste hold man er tilknyttet, men dette opvejes klart af fleksibiliteten. Tilknytning til et akademisk teoretisk miljø, samvær med andre offentlige ledere med lignende problemstillinger, udfordring af egne mavefornemmelser omkring ledelse, udkrystallisering af en bevidsthed om og af egen ledelsesprofil. Generelt har jeg været rigtig glad for at deltage i MPG. Det har været en glæde at deltage i forelæsninger, diskussioner og gruppearbejdet. Generelt har det været dygtige og spændende undervisere og deres forelæsninger har været relevante og spændende. De mange medstuderende har givet masser af perspektiver på ledelse i forskellige offentlige sammenhænge og det har været meget spændende. Generelt vil jeg også sige at det har været supergodt at det var decideret offentlig ledelse og ikke bare ledelse der har været i fokus. Jeg vil savne at skulle afsted, men må også erkende at jeg glæder mig til at få lidt mere tid igen til andre ting. 33

34 Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse: Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med masteruddannelsen? 34

35 Hvordan synes du, at konferencesystemet First Class fungerer? Såfremt du har tilmeldt dig madordningen, hvordan synes du, at denne fungerer? 35

36 Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. Slides til tiden XXX har helt igennem været fantastisk serviceminded, hjælpsom og imødekommende. XXX er et aktiv for uddannelsen. Mange slides er kommet om natten, inden undervisningen. Det er ikke respektfuldt. Jeg har savnet at kende litteratur til kommende moduler, så der var mulighed for at anvende sommerperioden til at læse på forhånd i. Madbestilling på mastermodulet er spild af mad - og penge. Vi bestilte til alle undervisningsdage - og halvdelen blev aflyst Det sædvanlige - underviserne skal i højere grad få materialet til de enkelte forelæsninger klar, således at det kan lægges på first class i rimelig tid (et par dage før). Vi betaler en betragtelig kursusafgift for modulerne, og derfor bør det være et helt passende krav. Vi har jo et fuldtidsjob ved siden af med mange forskellige opgaver, og at få planlagt læsetid er af og til et puslespil. 36

37 Samlet status 37

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar 2013 71% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 22 23,4% 2001-2005 23 24,5% 1996-2000

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

Kvinde 24 82,8% Mand 5 17,2% I alt 29 100,0%

Kvinde 24 82,8% Mand 5 17,2% I alt 29 100,0% Evalueringen er sendt ud med Survey Xact juni 12 til 134 dimittender. Der er 23 svar. Se også opsamlende rapport Spørgsmål til dimittender Odense juni 2012 Spørgsmål 1: Hvad er dit køn? Kvinde 24 82,8%

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere