Afrapportering Den danske indsats i Afghanistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan"

Transkript

1 Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen og regionale perspektiver... 9 Regeringsførelse Udvikling På vej mod fuldt afghansk ansvar Anneks målopfyldelse af benchmarks ved udgangen af

3 INDLEDNING Udviklingen i Afghanistan i 2012 har i høj grad været præget af planlægningen frem mod de kritiske år efter 2014, hvor langt størstedelen af de internationale styrker forlader landet. Der har således især været fokus på sikkerhedsoverdragelsen til de afghanske myndigheder, opstarten af den afghansk ledede freds- og forsoningsproces, den regionale politiske dialog med nabolandene, forberedelserne til det kommende præsidentvalg i 2014 samt på behovet for at skabe bred international opbakning til et langsigtet engagement i Afghanistan i de kritiske år efter Ved udgangen af 2012 blev fjerde bølge af sikkerhedsoverdragelsen annonceret. Transitionsprocessen forløber dermed planmæssigt, og de afghanske sikkerhedsstyrker har i stigende grad vist sig i stand til at håndtere sikkerhedsudfordringerne i landet. I tråd med denne udvikling, og målsætningerne i Helmand-planen gennemgik det danske styrkebidrag i 2012 en markant omlægning fra kamp i retning af en øget trænings- og støtteindsats. Samtidig fortsatte det solide danske bidrag til træningen af afghansk politi. På det civile område var der også i 2012 et stærkt fokus på statsopbygning, forbedrede levevilkår og uddannelse. De danske udviklingsindsatser lagde stor vægt på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration for at sikre, at udviklingsindsatserne bliver mest muligt bæredygtige. Langt størstedelen af målsætningerne for Helmand-planen for blev opnået i Således har Danmark militært set indtaget en gradvist mere tilbagetrukken kapacitetsopbygningsrolle, støttet op om den afghansk ledede freds- og forsoningsproces og kvinders styrkede rolle heri, der er ydet markant økonomisk støtte til forberedelse af det kommende valg gennem FNs valgprogram og afghanske civilsamfundsorganisationer, der er bidraget til genopbygning og videreudvikling af retssystemet i Helmand, lokalbefolkningen oplever fortsat en forbedret politiindsats gennem styrket dansk polititræning og ved udgangen af 2012 er der 178 aktive skoler i Helmand, hvilket er omkring 23 procent højere end ved udgangen af Samtidig har der, som forudset i Helmand-planen , været enkelte områder, hvor det ikke har været muligt at opnå de ønskede resultater i I en skrøbelig stat som Afghanistan må der arbejdes med en større risikovillighed, og det er nødvendigt at være realistisk omkring, hvad der reelt er muligt at opnå på kort sigt, og erkende, at tilbageslag vil være uundgåelige på vejen mod videre stabilitet og udvikling. 3

4 I denne afrapportering gennemgås hovedtræk for den danske indsats og de resultater, der er opnået i Afrapporteringen for 2011 kan ligeledes findes på SIKKERHED MILITÆR De afghanske sikkerhedsstyrker har i løbet af 2012 vist sig klar til at overtage et fortsat større ansvar for sikkerheden i landet. Med sommerens iværksættelse af tredje bølge i sikkerhedsoverdragelsen kom omkring trefjerdedele af den afghanske befolkning i andet halvår af 2012 til at leve i områder, hvor ansvaret for sikkerheden er under overdragelse til de afghanske sikkerhedsstyrker. Ved udgangen af 2012 blev fjerde bølge af sikkerhedsoverdragelsen annonceret, og transitionsprocessen forløber dermed planmæssigt. Helmand indledte transitionen i midten af 2011, og indtil nu har 10 distrikter ud af provinsens 14 distrikter påbegyndt transitionsprocessen. Der vil dog fortsat være store udfordringer og risiko for tilbageslag i tiden frem mod udgangen af Dansk mentorering i forbindelse med våbenuddannelse ved det regionale militære træningscenter i Shorabak. Foto: Forsvaret 4

5 De internationale og afghanske sikkerhedsstyrker har i 2012 fastholdt et betydeligt militært pres på oprørerne i Afghanistan. Oprørsgrupperne er ikke nedkæmpede, og viljen til at fortsætte oprørskampen er intakt. I Helmand-provinsen har de internationale og afghanske sikkerhedsstyrker presset oprørerne længere væk fra provinsens befolkningscentre og påført dem betydelige tab. Helmand-provinsen er uden tvivl stadig et usikkert sted, hvor oprørerne er stærke, og hvor vejsidebomber og kampe er en trussel mod afghanernes sikkerhed og daglige liv. Det må også forventes, at oprørerne i takt med overdragelsen af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker frem mod 2014 vil kunne få et større spillerum og vinde en del af det terræn tilbage, som de har tabt, siden antallet af de internationale styrker blev øget markant i Sidstnævnte gælder ikke mindst i de tyndtbefolkede områder. Soldat fra infanterikompagniet (B-COY) sammen med lokale børn i Nahr-e Saraj distriktet. Foto: Forsvaret 5

6 DANSKE ENHEDER I AFGHANISTAN I løbet af 2012 er tilpasningen af det danske militære bidrag gennemført i overensstemmelse med Helmand-planen , og indsatsen har i stigende grad været fokuseret mod øget støtte til kapacitetsopbygning og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses-, og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshk-området, og det tilbageværende infanterikompagni, kampvognsdeling og tilhørende kampstøtte kom i 6

7 stedet under britisk kommando. Enhederne har i tæt samarbejde med britiske og afghanske enheder fortsat primært opereret i Nahr-e-Saraj-distriktet ved Gereshk by i det centrale Helmand. Et af de områder, hvor den danske træningsindsats har haft tydelig effekt, er ved mentoreringen af det afghanske regionale militære træningscenter i Shorabak-lejren. Det danske træningsbidrag har her mentoreret afghanske officerer og befalingsmænd i forbindelse med blandt andet rekrutuddannelsen ved træningscenteret. Det danske bidrag til det regionale militære træningscenter blev succesfuldt afsluttet og hjemtaget med udgangen af 2012, da driften af centeret kunne overdrages til den afghanske hær. Tilsvarende har de tre polititræningshold i Gereshk med stort militært islæt ved indgangen til 2013 kunnet reduceres til to hold i takt med udviklingen i området. Derudover har et specialoperationsstyrkebidrag siden begyndelsen af året været udsendt i en træningsrolle som støtte for en afghansk specialpolitienhed i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Som planlagt blev der i 2012, i takt med udviklingen i situationen og omlægningen af de danske bidrag fra kampbidrag, udsendt efterspurgte støttekapaciteter. Således har Danmark fra begyndelsen af året udsendt et mobilt luftoperationscenter til Mazar-e-Sharif-området, som har varetaget luftrumskontrol og -koordination i Nordafghanistan samt et C-130 transportfly med base på Kandahar Airfield, der har bidraget til den helt nødvendige lufttransport i Afghanistan. SIKKERHED - POLITI På nationalt niveau er der stor opmærksomhed på at udvikle det afghanske politi til en kompetent og professionel politistyrke, som kan stå distancen også efter 2014, hvor transitionen afsluttes. Den afghanske indenrigsminister har i 2012 fastsat ti prioriteter for denne udvikling, som udover at styrke politiets kompetencer generelt inden for lov og orden også sigter på at skabe en bedre dialog og større tillid mellem politiet og befolkningen. Danmark har i samarbejde med andre internationale aktører bidraget til, at de ti prioriteter nu omsættes til en overordnet plan for professionalisering af politiet, der forventes at ligge klar i foråret Der er i 2012 sket forbedringer i det afghanske politis evne til at varetage sikkerheden i Helmand samt deres evne til at varetage traditionelle politiopgaver som efterforskning og forebyggelse af kriminalitet. Denne øgede kapacitet har ifølge flere meningsmålinger resulteret i en større tillid til politiet hos lokalbefolkningen, hvilket er et vigtigt fremskridt, da politiet for en stor del af befolkningen er de mest synlige repræsentanter fra den afghanske regering. Der eksisterer dog fortsat betydelige udfordringer, som må ses i lyset af, at den internationale indsats med træning og kapacitetsopbygning af politiet blev igangsat senere end træningen af hæren. 7

8 Danmark har gennem hele 2012 haft udsendt fire polititrænere til polititræningscentret i Lashkar Gah. Her har de blandt andet forestået undervisningen i et kursusforløb for mellemledere, der forventes at have omfattet omtrent 200 mellemledere fra Helmands politistyrke, når det afsluttes i foråret Tilbagemeldingerne fra deltagerne i de hidtil gennemførte mellemlederkurser har været positive. Ligeledes har Danmark gennem hele 2012 haft udsendt seks polititrænere til polititræningsholdene (POMLT) i Nahr-e-Saraj, hvor de har forestået mentoreringen af politiledelsen i Gereshk. Task Force 7 mentorer instruerer Helmands specialpolitistyrke, PRC. Foto: Forsvaret Indsatsen her har haft særlig fokus på at styrke politiets ledelseskompetencer og at etablere en operationscentral, der fungerer som et koordinationsorgan for de forskellige politielementer i distriktet. Denne indsats har også mødt anerkendelse blandt Danmarks internationale samarbejdspartnere. De opnåede fremskridt er dog fortsat meget personafhængige og derfor følsomme overfor de hyppige udskiftninger i politiledelsen. Yderligere to danske politirådgivere har været udsendt i 2012 som henholdsvis leder af EUPOLs mission i Helmand og politifaglig rådgiver til det danske specialstyrkebidrag, Task Force 7, der forestår uddannelsen af den afghanske politispecialstyrke Helmand Provincial Response Team (PRC). Rådgiverne og Task Force 7 har i deres respektive kapaciteter bidraget til, at politiet har gjort fremskridt på strategisk og taktisk niveau, og PRCet er nu bedre i stand til egenhændigt at gennemføre operationer. 8

9 FREDS- OG FORSONINGSPROCESSEN OG REGIONALE ASPEKTER Der er både i den afghanske befolkning samt i det internationale samfund en stigende erkendelse af, at det bliver vanskeligt at opnå stabilitet og sikkerhed uden en form for politisk aftale med Taleban og andre oprørsgrupper. Meningsmålinger viser, at langt hovedparten af den afghanske befolkning støtter op om en fredelig løsning på konflikten. Danmark har støttet op om en afghansk ledet fredsproces, dog under den forudsætning, at en eventuel aftale lever op til Afghanistans forfatning og ikke sker på bekostning af befolkningens og ikke mindst kvindernes rettigheder. Danmark yder gennem FN-projektet Salaam Support Group logistisk og teknisk support til Det Høje Fredsråd, som har hovedansvaret for at forhandle med Taleban og andre oprørsgrupper. Derudover har Danmark støttet det afghanske reintegrationsprogram, som har til formål at skabe rammerne for, at provinserne og distrikterne kan modtage og reintegrere tidligere oprørere, der vælger at nedlægge våbnene. Reintegrationsprogrammet har i 2012 vist fremskridt. Ved udgangen af 2012 var der på landsplan optaget omkring tidligere oprørere næsten en fordobling i forhold til Det formelle reintegrationsprogram har dog mødt en del modstand i Helmand. Blandt andet blev den lokale reintegrationssekretær i Nahr-e-Saraj likvideret på tragisk vis. På trods af en stigning i antallet af oprørere i Helmand, indskrevet i det formelle reintegrationsprogram i 2012, er der fortsat kun optaget meget få tidligere oprørere i reintegrationsprogrammet i Helmand, og der er fortsat betydelige udfordringer. Samtidigt vurderes det, at langt den største del af reintegrationen i Helmand sker uformelt ved at oprørere nedlægger våbnene og egenhændigt returnerer til et normalt liv i lokalsamfundet. På det regionale niveau støtter Danmark Istanbul-processen, som blev iværksat i november Istanbul-processen har til formål at øge den politiske dialog samt det regionale samarbejde mellem Afghanistan og de omkringliggende lande som Pakistan og Iran. Der er en stigende erkendelse af, at stabilitet i Afghanistan kræver, at de omkringliggende lande engagerer sig heri. Danmark gav i 2012 tilsagn om støtte til konkrete regionale projekter med sigte på at fremme regionalt samarbejde om narkotikabekæmpelse og katastrofehåndtering, som desuden kan bidrage til at skabe større tillid og dialog mellem landene i regionen. 9

10 Foto: Mette Bastholm EN STÆRKERE ROLLE FOR KVINDER Danmark har i 2012 haft som særlig prioritet at fremme kvinders rolle og medindflydelse i freds- og forsoningsprocessen. Danmark har derfor i samarbejde med Det Høje Fredsråd, Institut for Menneskerettigheder og afghanske civilsamfundsorganisationer taget initiativ til et projekt, der skal fremme kvinders rolle og inddragelse i fredsprocessen. Projektet har ført til, at Det Høje Fredsråd nu er ved at udarbejde en plan for, hvordan inklusion af kvinder kan tænkes systematisk ind i processen. REGERINGSFØRELSE Regeringsførelse har i 2012 været et af de vigtigste prioritetsområder for Danmark og for det øvrige internationale samfund. De afghanske myndigheders kapacitet til at sikre borgernes retssikkerhed, beskytte befolkningen imod menneskerettighedskrænkelser og bekæmpe den omfattende korruption i landet er fortsat lav. Med Tokyo-konferencen i juli 2012 blev der imidlertid sat fornyet fokus på regeringsførelse, og den afghanske regering forpligtede sig til at levere mærkbare forbedringer på en række områder som demokrati, menneskerettigheder og antikorruption. 10

11 Det er fortsat en udfordring at kanalisere penge fra centraladministrationen i Kabul til provinsog distriktsniveau, en opgave der bliver vigtigere i takt med transitionen og reduktionen af donorernes tilstedeværelse i provinserne. Danmark har gennem District Delivery Programme støttet koordineringen og kanaliseringen af midler fra centralt niveau til Helmand og videre til en række distrikter i provinsen. Programmet har støttet opbygningen af strukturer til kanalisering, koordinering og prioritering af midler samt bidraget til ressourcer til levering af serviceydelser på distriktsniveau. Den omfattende korruption er blandt Afghanistans største udfordringer, og landet ligger fortsat i bunden af internationale lister over korrupte lande. Med Tokyo-konferencens forpligtelser er antikorruption imidlertid kommet højere op på dagsordenen, og Danmark har på flere områder bidraget til at bekæmpe korruptionen i landet. Det danskstøttede antikorruptionsorgan Monitoring and Evaluation Committee (MEC) har i 2012 været med til at sætte fokus på korruption, blandt andet med en omfattende undersøgelse af den store korruptionssag i Kabul Bank samt med løbende anbefalinger til afghanske og internationale institutioner. MECs anbefalinger bliver i stigende grad efterlevet af de afghanske myndigheder. Foto: UNAMA Det kommende præsidentvalg, som efter planen skal afholdes i foråret 2014, bliver meget vigtigt for Afghanistans stabilitet både politisk og sikkerhedsmæssigt. Danmark har derfor i 2012 ydet markant økonomisk støtte til forberedelsen af de kommende valg gennem støtte til FNs valgprogram. Derudover har Danmark støttet det afghanske civilsamfunds arbejde med at fremme valgreformer i landet. 11

12 På menneskerettighedsområdet er der fortsat langt igen, før den afghanske regering lever op til sine forpligtelser ikke mindst i forhold til at sikre kvinder og børns rettigheder. Danmark har i 2012 fortsat støtten til den uafhængige menneskerettighedskommission AIHRC, som overvåger menneskerettighedssituationen i landet, og som er en af Afghanistans vigtigste aktører på området. Derudover har Danmark arbejdet for at forbedre forholdene for Afghanistans kvinder igennem en række initiativer herunder ved at støtte organisationer, der leverer retshjælp til kvinder og børn, opbygge krisecentre for voldsramte kvinder samt ved at støtte implementeringen af en ny lov, som kriminaliserer vold mod kvinder. Det har i 2012 været en tværgående dansk prioritet at støtte opbygningen af et stærkt og slagkraftigt afghansk civilsamfund. Civilsamfundet har en vigtig rolle i forhold til at holde den afghanske regering fast på sine forpligtelser ikke mindst inden for områder som menneskerettigheder og demokrati. Danmark har i 2012 ydet betydelig økonomisk støtte til en række forskellige civilsamfundsorganisationer blandt andet gennem en ny multidonorfond. Opinionsundersøgelser viser, at næstefter sikkerhed anser befolkningen et fungerende retssystem som den vigtigste faktor til sikring af den afghanske regerings legitimitet. Flere steder på provinsniveau ses synlige fremskridt i mængden af håndterede sager, faglig kapacitet samt evne og vilje til selvstændigt at løse systemiske og akutte problemer, såsom problemer med korruption. Udfordringerne er dog stadig store, og problemer med ugennemsigtige processer, magtmisbrug og manglende samarbejde mellem rets- og politisektorens forskellige organer forstærkes af hyppige udskiftninger, tyndt rekrutteringsgrundlag og fravær blandt personale og ledere. Helmands Provincial Reconstruction Team (PRT) arbejder derfor målrettet med at styrke og forbedre retssystemet samt integrere det bedst muligt i lokale, demokratiske organer. Denne integration sker blandt andet gennem de folkevalgte distriktsråd, der er etableret i syv af Helmands distrikter og består af tre komiteer, herunder en justitskomite. Medlemmerne er indflydelsesrige ældre, der typisk også deltager i lokalsamfundets traditionelle konfliktløsninger. Justitskomiteerne er således med til at bygge bro mellem det traditionelle/uformelle retssystem og den formelle afghanske retssektor, og de udgør samtidig en form for demokratisk kontrol med sidstnævnte. Erfaringerne har hidtil været positive, om end komiteernes indflydelse afhænger meget af de enkelte medlemmers kompetencer og position i lokalsamfundet. Kapacitetsopbygningen af den formelle retssektor sker fortsat gennem mentorering og monitorering af nøglepersoner og processer, hvilket Danmark bidrager til gennem udsendte rådgivere og støtte til kritisk infrastruktur. 12

13 UDVIKLING På Tokyo-konferencen i juli 2012 gav det internationale samfund et samlet tilsagn om langsigtet udviklingsfinansiering til Afghanistan. For perioden forpligtede Afghanistans donorer i alt 16 mia. USD og gav samtidig tilsagn om at bevare et højt niveau af udviklingsbistand frem til Danmark har forpligtet sig til fra 2013 at øge den danske bistand til Afghanistan til i gennemsnit 530 mio. kr. om året frem til og med Der er i 2012 sket fortsatte fremskridt i udviklingen i Afghanistan, særligt i de sociale sektorer. Adgangen til sundhedsydelser er markant forbedret, og i 2012 gik over 8 millioner børn i skole, heraf knap 40 procent piger. Kapaciteten i blandt andet det afghanske sundhedsministerium og undervisningsministerium er væsentligt forbedret, og afghanske embedsmænd er i stigende grad i stand til at vurdere behov og planlægge aktiviteter. På uddannelsesområdet har der i 2012 været øget fokus på koordination og kvalitetsforbedring af den udbudte undervisning for at sikre allerede opnåede resultater. Uddannelse er fortsat blandt den afghanske befolknings vigtigste prioriteter, og befolkningen stiller stadig højere krav til regeringen på dette område. Undervisningsministeriet satte derfor igen i år ambitiøse målsætninger inden for blandt andet øget adgang til uddannelsesmuligheder for alle afghanske børn med øget fokus på piger, uddannelse af kvindelige lærere, videreudviklingen af systemer og forbedringen af embedsmænds kapacitet både på centralt og provinsniveau. Et tegn på denne ambitiøse dagsorden var afholdelsen af den første fælles evaluering af alle aktiviteter på tværs af uddannelsessektoren, hvor donorer, provins- og nationale myndigheder gjorde status og fastlagde prioriteterne for det kommende år. 13

14 Foto: Franz-Michael Mellbin Helmand har generelt i 2012 oplevet en fortsat positiv stigning i antallet af børn som går i skole. Ligesom på nationalt plan har fokus dog ændret sig fra fortrinsvis at se på antallet af børn i skole til i stigende grad at fokusere på forbedring af kvaliteten i undervisningen for på den måde at styrke den opadgående tendens. Mangel på kvalificerede kvindelige lærere er fortsat den vigtigste barriere for pigers uddannelse også i Helmand, hvor læsefærdigheder blandt kvinder historisk har været under 1 procent. Dette er imidlertid under stærk forbedring blandt andet hjulpet af en række danskstøttede initiativer, som gennemføres i tæt samarbejde med det afghanske undervisningsministerium. Danmark gik i 2012 aktivt ind i at støtte landsbybaseret undervisning i Helmand. Landsbybaseret undervisning involverer lokalsamfundet direkte i børnenes skolegang ved blandt andet at stille lokaler til rådighed og engagere undervisere direkte fra landsbyen. Dette har især vist sig at være en særlig fordelagtig måde at øge pigers adgangsmuligheder til skolegang i lokalområdet. Projektet har vist, at lokalbefolkningen i selv de mest udsatte områder i Helmand har stor interesse i deres børns uddannelsesmuligheder, og siden initiativets start er der åbnet over 100 klasser i områder, hvor der aldrig tidligere har været mulighed for undervisning. Danmark fortsatte i 2012 støtten til landsdækkende programmer, som bidrager til at forbedre levevilkårene i landområder. Desuden intensiveredes arbejdet med at udvikle og støtte nationale 14

15 landbrugsudviklingsprogrammer, særligt i Helmand. Afghanistans økonomi afhænger i høj grad af landbrugssektoren, hvor omkring 60 procent af befolkningen er beskæftigede, og som giver omkring 80 procent af hele den afghanske befolkning deres levebrød. Landbrugssektoren har også langt det største potentiale for at sikre fremtidig vækst. Helmand har særligt gunstige forhold for landbrugsproduktion og rummer et stort udviklingspotentiale. Forbedring af udbyttet og indtjeningen i landbrugssektoren, specielt omkring højværdiafgrøder såsom frugt og grønt, udgør samtidig den mest effektive vej til reduktion af opiumsdyrkning. I Afghanistan steg antallet af hektar, som anvendes illegalt til opiumsdyrkning i 2012 med 18 procent ifølge FNs kontor for narkotikabekæmpelse og økonomisk kriminalitet (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC). Selve udbyttet blev dog estimeret til tons i 2012, et fald på 36 procent i forhold til 2011, primært et resultat af dårlig høst. Helmand-provinsen stod i 2012 Foto: Franz-Michael Mellbin for 49 procent af den nationale opiumsdyrkning. Provinsen følger den nationale udvikling med en stigning på 19 procent i antal hektar, som anvendes til opiumsdyrkning. Det er dog lykkedes at flytte en del af dyrkningen væk fra områder med god landbrugsjord til mindre frugtbare områder. Der er visse tegn på, at landbrugsstøtteprogrammer i Helmand kan have en positiv effekt i forhold til at skabe alternativer til opiumsdyrkning. Antallet af internt fordrevne i blandt andet Helmand er steget. Danmark hjælper flygtninge og internt fordrevne gennem nærområdeinitiativerne ved at forbedre deres leveforhold, adgang til retssikkerhed og støtte til de modtagende samfund. Den humanitære situation i Afghanistan og i Helmand er generelt meget dårlig. Klimatiske forhold som jordskælv, oversvømmelser og ekstreme temperaturer, fødevareusikkerhed, fejl- og underernæring og begrænset adgang til sundhedsydelser udgør de største humanitære udfordringer. Danmark støttede i 2012 blandt andet den humanitære bistand gennem World Food Programme og FNs fælles humanitære fond for Afghanistan samt en række danske NGOer med engagement i Afghanistan. 15

16 PÅ VEJ MOD FULDT AFGHANSK ANSVAR Som forudset i Helmand-planen , blev der i løbet af 2012 udarbejdet en ny plan for den danske indsats i Afghanistan Afghanistanplanen , der blev endeligt vedtaget i januar Den udgør en samlet plan for det danske civile og militære engagement i Afghanistan i perioden frem til og med 2014, og den udstikker desuden perspektiver for det danske engagement i tiden efter Afghanistanplanen afløser således både Helmand-planen og Afghanistan-strategien ( Den danske indsats i Afghanistan ). Indsatsen de næste to år vil være rettet mod at understøtte de resultater, som de seneste elleve års militære, civile og politiske indsats har skabt, så Afghanistan i fremtiden kan tage vare på sig selv, til gavn for landet og til gavn for sikkerheden i Danmark og globalt. Danmarks engagement vil være båret af en forventning om fortsatte fremskridt kombineret med en realisme om, hvad der reelt er muligt at opnå på kort sigt i Afghanistan, og på erkendelsen af, at tilbageslag vil være uundgåelige på Afghanistans vej mod videre stabilitet og udvikling også på kerneområder som sikkerhed, regeringsførelse, korruption og menneskerettigheder. Det væsentlige er, at de afghanske myndigheder med støtte fra det internationale samfund vil være i stand til at håndtere udfordringerne på en tilstrækkelig effektiv og hensigtsmæssig måde. 16

17 ANNEKS MÅLOPFYLDELSE AF BENCHMARKS VED UDGANGEN AF 2012 Målsætning for sikkerhed Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse Delmålsætning for Helmandplanen Danmark vil fortsat indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand og vil frem til udgangen af 2012 fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker på sigt selv kan beskytte befolkningen og støtte den fortsatte stabiliseringsindsats. I sammenhæng med omlægningen af et kampkompagni til trænings-, uddannelses- og støtteopgaver tilpasses operationsområdet for danske styrker i første halvår af Benchmark for 2012 Målopfyldelse ved udgangen af 2012 Danske enheders operationsområde tilpasses i første halvår af 2012, og kampgruppens opgaver er fokuseret yderligere på træning af afghanske sikkerhedsstyrker. Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det dansk mentorerede regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshkområdet. Partnering mellem internationale og afghanske styrker skiftede fra de lavere taktiske niveauer til de højere, hvorfor det tilbageværende infanterikompagni efter juli ikke længere arbejdede med en fast partnerenhed. Det tilbageværende danske infanterikompagni overdrog de sidste patruljebaser til de afghanske sikkerhedsstyrker og overgik til at løse opgaver som reserveenhed. I den sidste del af 2012 er infanterikompagniet sammen med kampvognsdelingen således blevet indsat som støtte i tilknytning til afghansk planlagte, ledede og gennemførte operationer. Det danske bidrag til det regionale militære træningscenter blev succesfuldt 17

18 Danmark vil omlægge det danske styrkebidrag i 2011 og 2012, hvilket vil muliggøre øget fokus på militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker samt støttebidrag. Dels gennem fortsat partnerskab med de afghanske sikkerhedsstyrker, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Dels gennem dedikerede træningsbidrag omfattende trænere, mentorer og instruktører blandt andet i rammen af NATOs træningsmission i Afghanistan. Oprørsstyrkernes indflydelse i Gereshk by er yderligere reduceret, og befolkningen i Gereshks opfattelse af egen sikkerhed er yderligere forbedret i Et kampkompagni er omlagt i første halvår af Der bidrages med yderligere trænings-, uddannelses- og støttebidrag inden for et uændret styrketal. Den danske kampgruppe er som sådan ophørt ved udgangen af 2012 og er omlagt til en trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Personeltallet for det samlede danske styrkebidrag er reduceret til omkring 650 i andet halvår af Den primære danske partnerenhed (3. afghanske kandak) kan selvstændigt varetage sikkerhedsopgaver i Gereshkområdet, herunder beskyttelse af lokalbefolkningen. afsluttet og hjemtaget med udgangen af 2012, da driften af centret kunne overdrages til den afghanske hær. Ifølge en rundspørge gennemført af Helmand Monitoring and Evaluation Programme (HMEP) blandt befolkningen i Nahr-e-Saraj distriktet, hvor Gereskh ligger, opleves sikkerheden som forbedret fra april 2011 til maj Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses - og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshkområdet. Styrketallet var ved udgangen af 2012 omkring 650. Uddannelse og indsættelse af den afghanske specialpolitistyrke i Helmand-provinsen er iværksat. Med kommandooverdragelsen fra dansk til britisk ledelse af kampgruppen i februar 2012 skiftede ansvaret for støtte til 3. afghanske kandak ligeledes til britiske styrker. I januar blev størstedelen af patruljebaserne overdraget til de afghanske sikkerhedsstyrker, der dermed tog et større ansvar for tilvejebringelse af sikkerhed i 18

19 lokalområdet. Afghanske enheder patruljerer nu generelt selvstændigt. Britiske rådgivningshold støtter enkelte patruljer, men de gennemføres uden partnering fra danske enheder. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygningen af en garnisonsenhed ved den afghanske hær gennem et dansk garnisonstræningshold (Garrison Operational Mentoring and Liaison Team). Danmark vil træne og vejlede afghanske specialstyrker gennem udsendelse af danske specialoperationsstyrker i en trænings- og vejlederrolle. Den generelle standard af militære færdigheder ved de afghanske sikkerhedsstyrker, som Danmark bidrager til kapacitetsopbygning af, er hævet. Garnisonsenheden ved den afghanske hær kan i 2012 gennemføre selvstændig træning og i højere grad selv drive egne faciliteter. Danske specialstyrketrænere har i 2012 igangsat opbygningen af en afghansk specialstyrke, gerne i Helmand-provinsen. Den afghanske styrke har bidraget på nøgleområder til forbedret sikkerhed. Niveauet ved det regionale militære træningscenter i Helmand, som danske styrker i 2012 har mentoreret, vurderedes af NATO ultimo 2012 på et sådant niveau, at det danske kapacitetsopbygningsbidrag kunne afsluttes ved årets afslutning. Garnisonsenheden blev i december 2011 erklæret klar til at overgå til næste niveau af selvstændighed (effective with advisors) og det danske garnisonstræningshold kunne overdrage den resterende del af opgaven til en britisk rådgivergruppe ultimo marts Overdragelsen til briterne blev gennemført ultimo april Uddannelse og indsættelse af den afghanske specialpolitistyrke i Helmand-provinsen er iværksat. Specialpolitienheden har problemer med fastholdelse og rekruttering af personel. Dette kan på sigt have indflydelse på, hvornår enheden bliver fuldt operativ. 19

20 Danmark vil fortsat støtte opbygningen af den afghanske hær gennem 1) Bidrag til NATOs Afghan National Army Trust Fund. 2) Støtte til kapacitetsopbygningen af den afghanske kandak i det danske operationsområde gennem mindre materiel- og infrastrukturinvesteringer. Kapacitetsopbygningen finansieres via globalrammen. Danmark vil bidrage med luftmilitære støttekapaciteter i form af et C130J transportfly samt fra februar et mobilt luftoperationscenter i en periode på op til et år. Fra slutningen af 2012 tilstræbes et transporthelikopterbidrag samt tilhørende jordpersonel udsendt i en periode. Danmark vil støtte kapacitetsopbygning af det afghanske politi (ANP) i Helmand-provinsen ved at styrke de egentlige politikompetencer og retsstatsområdet. Dette sker gennem fortsat dansk støtte til opførelsen af polititræningscenteret i Danmark har bidraget med op til 2 mio. til NATOs Afghan National Army Trust Fund og dermed understøttet aflønningen, træningen og udrustningen af den voksende afghanske hær. Materiel- og infrastrukturinvesteringerne har i 2011 (og 2012) generelt forbedret vilkårene for den afghanske hær og herved blandt andet reduceret frafaldsprocenten af afghanske soldater ved 3. kandak. Danmark har bidraget med et mobilt luftoperationscenter samt et C130J transportfly til støtte for ISAF-missionen som helhed. Udsendelse af transporthelikopterbidrag er påbegyndt. Der er uddannet 15 procent flere politifolk i 2012 i forhold til 2011-niveau. Danmark har i 2012 støttet NATOs Afghan National Army Trust Fund med et bidrag på 2 mio.. Danmark har desuden ydet støtte i form af mindre kapacitetsopbygningsprojekter til de afghanske sikkerhedsstyrker med henblik på at sikre en bæredygtig transition af sikkerhedsansvaret. Ultimo januar 2012 udsendtes et C130J transportfly i en periode på 12 måneder til støtte for ISAF. Primo marts 2012 udsendtes et mobilt luftoperationscenter i en periode på 12 måneder til støtte for ISAF i det nordlige Afghanistan. Den danske transporthelikopterkapacitet er fortsat under opbygning. I henhold til Afghanistanplanen vil den endelige beslutning om udsendelse af transporthelikoptere blive taget i løbet af Polititræningen er styrket gennem 2012 og tre hold har opereret i Gereskh. I løbet af 2012 skønnes der uddannet i alt omkring 1200 politifolk inklusiv officerer i Helmand, hvilket næsten er en halvering i forhold til niveau (tallene er cirkatal og skal læses med nogen forsigtighed). 20

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

HELMAND-PLANEN

HELMAND-PLANEN HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 DANSKE SOLDATER I HELMAND Nahr-e Saraj distriktet Bastion/ Shorabak/ Leatherneck Price Patrol Base Line Budwan Rahim

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Danmark støtter forbedringen af kvinders rettigheder både direkte og indirekte gennem en lang række programmer og tiltag. Direkte gennem en række konkrete

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i 2009....

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Afvæbning, demobilisering og reintegration i Sydsudan Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Af Håkon Støjko, oberstløjtnant, stabsofficer Disarmament, Demobilization and

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

- DET TALTE ORD GÆLDER -

- DET TALTE ORD GÆLDER - Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 275 Offentligt Taleseddel Samr dssp rgsm l M og N bent samr d den 15. maj 2012 Det første spørgsmål M lyder: - DET TALTE ORD GÆLDER - Ministeren

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere