Afrapportering Den danske indsats i Afghanistan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan"

Transkript

1 Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen og regionale perspektiver... 9 Regeringsførelse Udvikling På vej mod fuldt afghansk ansvar Anneks målopfyldelse af benchmarks ved udgangen af

3 INDLEDNING Udviklingen i Afghanistan i 2012 har i høj grad været præget af planlægningen frem mod de kritiske år efter 2014, hvor langt størstedelen af de internationale styrker forlader landet. Der har således især været fokus på sikkerhedsoverdragelsen til de afghanske myndigheder, opstarten af den afghansk ledede freds- og forsoningsproces, den regionale politiske dialog med nabolandene, forberedelserne til det kommende præsidentvalg i 2014 samt på behovet for at skabe bred international opbakning til et langsigtet engagement i Afghanistan i de kritiske år efter Ved udgangen af 2012 blev fjerde bølge af sikkerhedsoverdragelsen annonceret. Transitionsprocessen forløber dermed planmæssigt, og de afghanske sikkerhedsstyrker har i stigende grad vist sig i stand til at håndtere sikkerhedsudfordringerne i landet. I tråd med denne udvikling, og målsætningerne i Helmand-planen gennemgik det danske styrkebidrag i 2012 en markant omlægning fra kamp i retning af en øget trænings- og støtteindsats. Samtidig fortsatte det solide danske bidrag til træningen af afghansk politi. På det civile område var der også i 2012 et stærkt fokus på statsopbygning, forbedrede levevilkår og uddannelse. De danske udviklingsindsatser lagde stor vægt på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration for at sikre, at udviklingsindsatserne bliver mest muligt bæredygtige. Langt størstedelen af målsætningerne for Helmand-planen for blev opnået i Således har Danmark militært set indtaget en gradvist mere tilbagetrukken kapacitetsopbygningsrolle, støttet op om den afghansk ledede freds- og forsoningsproces og kvinders styrkede rolle heri, der er ydet markant økonomisk støtte til forberedelse af det kommende valg gennem FNs valgprogram og afghanske civilsamfundsorganisationer, der er bidraget til genopbygning og videreudvikling af retssystemet i Helmand, lokalbefolkningen oplever fortsat en forbedret politiindsats gennem styrket dansk polititræning og ved udgangen af 2012 er der 178 aktive skoler i Helmand, hvilket er omkring 23 procent højere end ved udgangen af Samtidig har der, som forudset i Helmand-planen , været enkelte områder, hvor det ikke har været muligt at opnå de ønskede resultater i I en skrøbelig stat som Afghanistan må der arbejdes med en større risikovillighed, og det er nødvendigt at være realistisk omkring, hvad der reelt er muligt at opnå på kort sigt, og erkende, at tilbageslag vil være uundgåelige på vejen mod videre stabilitet og udvikling. 3

4 I denne afrapportering gennemgås hovedtræk for den danske indsats og de resultater, der er opnået i Afrapporteringen for 2011 kan ligeledes findes på SIKKERHED MILITÆR De afghanske sikkerhedsstyrker har i løbet af 2012 vist sig klar til at overtage et fortsat større ansvar for sikkerheden i landet. Med sommerens iværksættelse af tredje bølge i sikkerhedsoverdragelsen kom omkring trefjerdedele af den afghanske befolkning i andet halvår af 2012 til at leve i områder, hvor ansvaret for sikkerheden er under overdragelse til de afghanske sikkerhedsstyrker. Ved udgangen af 2012 blev fjerde bølge af sikkerhedsoverdragelsen annonceret, og transitionsprocessen forløber dermed planmæssigt. Helmand indledte transitionen i midten af 2011, og indtil nu har 10 distrikter ud af provinsens 14 distrikter påbegyndt transitionsprocessen. Der vil dog fortsat være store udfordringer og risiko for tilbageslag i tiden frem mod udgangen af Dansk mentorering i forbindelse med våbenuddannelse ved det regionale militære træningscenter i Shorabak. Foto: Forsvaret 4

5 De internationale og afghanske sikkerhedsstyrker har i 2012 fastholdt et betydeligt militært pres på oprørerne i Afghanistan. Oprørsgrupperne er ikke nedkæmpede, og viljen til at fortsætte oprørskampen er intakt. I Helmand-provinsen har de internationale og afghanske sikkerhedsstyrker presset oprørerne længere væk fra provinsens befolkningscentre og påført dem betydelige tab. Helmand-provinsen er uden tvivl stadig et usikkert sted, hvor oprørerne er stærke, og hvor vejsidebomber og kampe er en trussel mod afghanernes sikkerhed og daglige liv. Det må også forventes, at oprørerne i takt med overdragelsen af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker frem mod 2014 vil kunne få et større spillerum og vinde en del af det terræn tilbage, som de har tabt, siden antallet af de internationale styrker blev øget markant i Sidstnævnte gælder ikke mindst i de tyndtbefolkede områder. Soldat fra infanterikompagniet (B-COY) sammen med lokale børn i Nahr-e Saraj distriktet. Foto: Forsvaret 5

6 DANSKE ENHEDER I AFGHANISTAN I løbet af 2012 er tilpasningen af det danske militære bidrag gennemført i overensstemmelse med Helmand-planen , og indsatsen har i stigende grad været fokuseret mod øget støtte til kapacitetsopbygning og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses-, og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshk-området, og det tilbageværende infanterikompagni, kampvognsdeling og tilhørende kampstøtte kom i 6

7 stedet under britisk kommando. Enhederne har i tæt samarbejde med britiske og afghanske enheder fortsat primært opereret i Nahr-e-Saraj-distriktet ved Gereshk by i det centrale Helmand. Et af de områder, hvor den danske træningsindsats har haft tydelig effekt, er ved mentoreringen af det afghanske regionale militære træningscenter i Shorabak-lejren. Det danske træningsbidrag har her mentoreret afghanske officerer og befalingsmænd i forbindelse med blandt andet rekrutuddannelsen ved træningscenteret. Det danske bidrag til det regionale militære træningscenter blev succesfuldt afsluttet og hjemtaget med udgangen af 2012, da driften af centeret kunne overdrages til den afghanske hær. Tilsvarende har de tre polititræningshold i Gereshk med stort militært islæt ved indgangen til 2013 kunnet reduceres til to hold i takt med udviklingen i området. Derudover har et specialoperationsstyrkebidrag siden begyndelsen af året været udsendt i en træningsrolle som støtte for en afghansk specialpolitienhed i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Som planlagt blev der i 2012, i takt med udviklingen i situationen og omlægningen af de danske bidrag fra kampbidrag, udsendt efterspurgte støttekapaciteter. Således har Danmark fra begyndelsen af året udsendt et mobilt luftoperationscenter til Mazar-e-Sharif-området, som har varetaget luftrumskontrol og -koordination i Nordafghanistan samt et C-130 transportfly med base på Kandahar Airfield, der har bidraget til den helt nødvendige lufttransport i Afghanistan. SIKKERHED - POLITI På nationalt niveau er der stor opmærksomhed på at udvikle det afghanske politi til en kompetent og professionel politistyrke, som kan stå distancen også efter 2014, hvor transitionen afsluttes. Den afghanske indenrigsminister har i 2012 fastsat ti prioriteter for denne udvikling, som udover at styrke politiets kompetencer generelt inden for lov og orden også sigter på at skabe en bedre dialog og større tillid mellem politiet og befolkningen. Danmark har i samarbejde med andre internationale aktører bidraget til, at de ti prioriteter nu omsættes til en overordnet plan for professionalisering af politiet, der forventes at ligge klar i foråret Der er i 2012 sket forbedringer i det afghanske politis evne til at varetage sikkerheden i Helmand samt deres evne til at varetage traditionelle politiopgaver som efterforskning og forebyggelse af kriminalitet. Denne øgede kapacitet har ifølge flere meningsmålinger resulteret i en større tillid til politiet hos lokalbefolkningen, hvilket er et vigtigt fremskridt, da politiet for en stor del af befolkningen er de mest synlige repræsentanter fra den afghanske regering. Der eksisterer dog fortsat betydelige udfordringer, som må ses i lyset af, at den internationale indsats med træning og kapacitetsopbygning af politiet blev igangsat senere end træningen af hæren. 7

8 Danmark har gennem hele 2012 haft udsendt fire polititrænere til polititræningscentret i Lashkar Gah. Her har de blandt andet forestået undervisningen i et kursusforløb for mellemledere, der forventes at have omfattet omtrent 200 mellemledere fra Helmands politistyrke, når det afsluttes i foråret Tilbagemeldingerne fra deltagerne i de hidtil gennemførte mellemlederkurser har været positive. Ligeledes har Danmark gennem hele 2012 haft udsendt seks polititrænere til polititræningsholdene (POMLT) i Nahr-e-Saraj, hvor de har forestået mentoreringen af politiledelsen i Gereshk. Task Force 7 mentorer instruerer Helmands specialpolitistyrke, PRC. Foto: Forsvaret Indsatsen her har haft særlig fokus på at styrke politiets ledelseskompetencer og at etablere en operationscentral, der fungerer som et koordinationsorgan for de forskellige politielementer i distriktet. Denne indsats har også mødt anerkendelse blandt Danmarks internationale samarbejdspartnere. De opnåede fremskridt er dog fortsat meget personafhængige og derfor følsomme overfor de hyppige udskiftninger i politiledelsen. Yderligere to danske politirådgivere har været udsendt i 2012 som henholdsvis leder af EUPOLs mission i Helmand og politifaglig rådgiver til det danske specialstyrkebidrag, Task Force 7, der forestår uddannelsen af den afghanske politispecialstyrke Helmand Provincial Response Team (PRC). Rådgiverne og Task Force 7 har i deres respektive kapaciteter bidraget til, at politiet har gjort fremskridt på strategisk og taktisk niveau, og PRCet er nu bedre i stand til egenhændigt at gennemføre operationer. 8

9 FREDS- OG FORSONINGSPROCESSEN OG REGIONALE ASPEKTER Der er både i den afghanske befolkning samt i det internationale samfund en stigende erkendelse af, at det bliver vanskeligt at opnå stabilitet og sikkerhed uden en form for politisk aftale med Taleban og andre oprørsgrupper. Meningsmålinger viser, at langt hovedparten af den afghanske befolkning støtter op om en fredelig løsning på konflikten. Danmark har støttet op om en afghansk ledet fredsproces, dog under den forudsætning, at en eventuel aftale lever op til Afghanistans forfatning og ikke sker på bekostning af befolkningens og ikke mindst kvindernes rettigheder. Danmark yder gennem FN-projektet Salaam Support Group logistisk og teknisk support til Det Høje Fredsråd, som har hovedansvaret for at forhandle med Taleban og andre oprørsgrupper. Derudover har Danmark støttet det afghanske reintegrationsprogram, som har til formål at skabe rammerne for, at provinserne og distrikterne kan modtage og reintegrere tidligere oprørere, der vælger at nedlægge våbnene. Reintegrationsprogrammet har i 2012 vist fremskridt. Ved udgangen af 2012 var der på landsplan optaget omkring tidligere oprørere næsten en fordobling i forhold til Det formelle reintegrationsprogram har dog mødt en del modstand i Helmand. Blandt andet blev den lokale reintegrationssekretær i Nahr-e-Saraj likvideret på tragisk vis. På trods af en stigning i antallet af oprørere i Helmand, indskrevet i det formelle reintegrationsprogram i 2012, er der fortsat kun optaget meget få tidligere oprørere i reintegrationsprogrammet i Helmand, og der er fortsat betydelige udfordringer. Samtidigt vurderes det, at langt den største del af reintegrationen i Helmand sker uformelt ved at oprørere nedlægger våbnene og egenhændigt returnerer til et normalt liv i lokalsamfundet. På det regionale niveau støtter Danmark Istanbul-processen, som blev iværksat i november Istanbul-processen har til formål at øge den politiske dialog samt det regionale samarbejde mellem Afghanistan og de omkringliggende lande som Pakistan og Iran. Der er en stigende erkendelse af, at stabilitet i Afghanistan kræver, at de omkringliggende lande engagerer sig heri. Danmark gav i 2012 tilsagn om støtte til konkrete regionale projekter med sigte på at fremme regionalt samarbejde om narkotikabekæmpelse og katastrofehåndtering, som desuden kan bidrage til at skabe større tillid og dialog mellem landene i regionen. 9

10 Foto: Mette Bastholm EN STÆRKERE ROLLE FOR KVINDER Danmark har i 2012 haft som særlig prioritet at fremme kvinders rolle og medindflydelse i freds- og forsoningsprocessen. Danmark har derfor i samarbejde med Det Høje Fredsråd, Institut for Menneskerettigheder og afghanske civilsamfundsorganisationer taget initiativ til et projekt, der skal fremme kvinders rolle og inddragelse i fredsprocessen. Projektet har ført til, at Det Høje Fredsråd nu er ved at udarbejde en plan for, hvordan inklusion af kvinder kan tænkes systematisk ind i processen. REGERINGSFØRELSE Regeringsførelse har i 2012 været et af de vigtigste prioritetsområder for Danmark og for det øvrige internationale samfund. De afghanske myndigheders kapacitet til at sikre borgernes retssikkerhed, beskytte befolkningen imod menneskerettighedskrænkelser og bekæmpe den omfattende korruption i landet er fortsat lav. Med Tokyo-konferencen i juli 2012 blev der imidlertid sat fornyet fokus på regeringsførelse, og den afghanske regering forpligtede sig til at levere mærkbare forbedringer på en række områder som demokrati, menneskerettigheder og antikorruption. 10

11 Det er fortsat en udfordring at kanalisere penge fra centraladministrationen i Kabul til provinsog distriktsniveau, en opgave der bliver vigtigere i takt med transitionen og reduktionen af donorernes tilstedeværelse i provinserne. Danmark har gennem District Delivery Programme støttet koordineringen og kanaliseringen af midler fra centralt niveau til Helmand og videre til en række distrikter i provinsen. Programmet har støttet opbygningen af strukturer til kanalisering, koordinering og prioritering af midler samt bidraget til ressourcer til levering af serviceydelser på distriktsniveau. Den omfattende korruption er blandt Afghanistans største udfordringer, og landet ligger fortsat i bunden af internationale lister over korrupte lande. Med Tokyo-konferencens forpligtelser er antikorruption imidlertid kommet højere op på dagsordenen, og Danmark har på flere områder bidraget til at bekæmpe korruptionen i landet. Det danskstøttede antikorruptionsorgan Monitoring and Evaluation Committee (MEC) har i 2012 været med til at sætte fokus på korruption, blandt andet med en omfattende undersøgelse af den store korruptionssag i Kabul Bank samt med løbende anbefalinger til afghanske og internationale institutioner. MECs anbefalinger bliver i stigende grad efterlevet af de afghanske myndigheder. Foto: UNAMA Det kommende præsidentvalg, som efter planen skal afholdes i foråret 2014, bliver meget vigtigt for Afghanistans stabilitet både politisk og sikkerhedsmæssigt. Danmark har derfor i 2012 ydet markant økonomisk støtte til forberedelsen af de kommende valg gennem støtte til FNs valgprogram. Derudover har Danmark støttet det afghanske civilsamfunds arbejde med at fremme valgreformer i landet. 11

12 På menneskerettighedsområdet er der fortsat langt igen, før den afghanske regering lever op til sine forpligtelser ikke mindst i forhold til at sikre kvinder og børns rettigheder. Danmark har i 2012 fortsat støtten til den uafhængige menneskerettighedskommission AIHRC, som overvåger menneskerettighedssituationen i landet, og som er en af Afghanistans vigtigste aktører på området. Derudover har Danmark arbejdet for at forbedre forholdene for Afghanistans kvinder igennem en række initiativer herunder ved at støtte organisationer, der leverer retshjælp til kvinder og børn, opbygge krisecentre for voldsramte kvinder samt ved at støtte implementeringen af en ny lov, som kriminaliserer vold mod kvinder. Det har i 2012 været en tværgående dansk prioritet at støtte opbygningen af et stærkt og slagkraftigt afghansk civilsamfund. Civilsamfundet har en vigtig rolle i forhold til at holde den afghanske regering fast på sine forpligtelser ikke mindst inden for områder som menneskerettigheder og demokrati. Danmark har i 2012 ydet betydelig økonomisk støtte til en række forskellige civilsamfundsorganisationer blandt andet gennem en ny multidonorfond. Opinionsundersøgelser viser, at næstefter sikkerhed anser befolkningen et fungerende retssystem som den vigtigste faktor til sikring af den afghanske regerings legitimitet. Flere steder på provinsniveau ses synlige fremskridt i mængden af håndterede sager, faglig kapacitet samt evne og vilje til selvstændigt at løse systemiske og akutte problemer, såsom problemer med korruption. Udfordringerne er dog stadig store, og problemer med ugennemsigtige processer, magtmisbrug og manglende samarbejde mellem rets- og politisektorens forskellige organer forstærkes af hyppige udskiftninger, tyndt rekrutteringsgrundlag og fravær blandt personale og ledere. Helmands Provincial Reconstruction Team (PRT) arbejder derfor målrettet med at styrke og forbedre retssystemet samt integrere det bedst muligt i lokale, demokratiske organer. Denne integration sker blandt andet gennem de folkevalgte distriktsråd, der er etableret i syv af Helmands distrikter og består af tre komiteer, herunder en justitskomite. Medlemmerne er indflydelsesrige ældre, der typisk også deltager i lokalsamfundets traditionelle konfliktløsninger. Justitskomiteerne er således med til at bygge bro mellem det traditionelle/uformelle retssystem og den formelle afghanske retssektor, og de udgør samtidig en form for demokratisk kontrol med sidstnævnte. Erfaringerne har hidtil været positive, om end komiteernes indflydelse afhænger meget af de enkelte medlemmers kompetencer og position i lokalsamfundet. Kapacitetsopbygningen af den formelle retssektor sker fortsat gennem mentorering og monitorering af nøglepersoner og processer, hvilket Danmark bidrager til gennem udsendte rådgivere og støtte til kritisk infrastruktur. 12

13 UDVIKLING På Tokyo-konferencen i juli 2012 gav det internationale samfund et samlet tilsagn om langsigtet udviklingsfinansiering til Afghanistan. For perioden forpligtede Afghanistans donorer i alt 16 mia. USD og gav samtidig tilsagn om at bevare et højt niveau af udviklingsbistand frem til Danmark har forpligtet sig til fra 2013 at øge den danske bistand til Afghanistan til i gennemsnit 530 mio. kr. om året frem til og med Der er i 2012 sket fortsatte fremskridt i udviklingen i Afghanistan, særligt i de sociale sektorer. Adgangen til sundhedsydelser er markant forbedret, og i 2012 gik over 8 millioner børn i skole, heraf knap 40 procent piger. Kapaciteten i blandt andet det afghanske sundhedsministerium og undervisningsministerium er væsentligt forbedret, og afghanske embedsmænd er i stigende grad i stand til at vurdere behov og planlægge aktiviteter. På uddannelsesområdet har der i 2012 været øget fokus på koordination og kvalitetsforbedring af den udbudte undervisning for at sikre allerede opnåede resultater. Uddannelse er fortsat blandt den afghanske befolknings vigtigste prioriteter, og befolkningen stiller stadig højere krav til regeringen på dette område. Undervisningsministeriet satte derfor igen i år ambitiøse målsætninger inden for blandt andet øget adgang til uddannelsesmuligheder for alle afghanske børn med øget fokus på piger, uddannelse af kvindelige lærere, videreudviklingen af systemer og forbedringen af embedsmænds kapacitet både på centralt og provinsniveau. Et tegn på denne ambitiøse dagsorden var afholdelsen af den første fælles evaluering af alle aktiviteter på tværs af uddannelsessektoren, hvor donorer, provins- og nationale myndigheder gjorde status og fastlagde prioriteterne for det kommende år. 13

14 Foto: Franz-Michael Mellbin Helmand har generelt i 2012 oplevet en fortsat positiv stigning i antallet af børn som går i skole. Ligesom på nationalt plan har fokus dog ændret sig fra fortrinsvis at se på antallet af børn i skole til i stigende grad at fokusere på forbedring af kvaliteten i undervisningen for på den måde at styrke den opadgående tendens. Mangel på kvalificerede kvindelige lærere er fortsat den vigtigste barriere for pigers uddannelse også i Helmand, hvor læsefærdigheder blandt kvinder historisk har været under 1 procent. Dette er imidlertid under stærk forbedring blandt andet hjulpet af en række danskstøttede initiativer, som gennemføres i tæt samarbejde med det afghanske undervisningsministerium. Danmark gik i 2012 aktivt ind i at støtte landsbybaseret undervisning i Helmand. Landsbybaseret undervisning involverer lokalsamfundet direkte i børnenes skolegang ved blandt andet at stille lokaler til rådighed og engagere undervisere direkte fra landsbyen. Dette har især vist sig at være en særlig fordelagtig måde at øge pigers adgangsmuligheder til skolegang i lokalområdet. Projektet har vist, at lokalbefolkningen i selv de mest udsatte områder i Helmand har stor interesse i deres børns uddannelsesmuligheder, og siden initiativets start er der åbnet over 100 klasser i områder, hvor der aldrig tidligere har været mulighed for undervisning. Danmark fortsatte i 2012 støtten til landsdækkende programmer, som bidrager til at forbedre levevilkårene i landområder. Desuden intensiveredes arbejdet med at udvikle og støtte nationale 14

15 landbrugsudviklingsprogrammer, særligt i Helmand. Afghanistans økonomi afhænger i høj grad af landbrugssektoren, hvor omkring 60 procent af befolkningen er beskæftigede, og som giver omkring 80 procent af hele den afghanske befolkning deres levebrød. Landbrugssektoren har også langt det største potentiale for at sikre fremtidig vækst. Helmand har særligt gunstige forhold for landbrugsproduktion og rummer et stort udviklingspotentiale. Forbedring af udbyttet og indtjeningen i landbrugssektoren, specielt omkring højværdiafgrøder såsom frugt og grønt, udgør samtidig den mest effektive vej til reduktion af opiumsdyrkning. I Afghanistan steg antallet af hektar, som anvendes illegalt til opiumsdyrkning i 2012 med 18 procent ifølge FNs kontor for narkotikabekæmpelse og økonomisk kriminalitet (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC). Selve udbyttet blev dog estimeret til tons i 2012, et fald på 36 procent i forhold til 2011, primært et resultat af dårlig høst. Helmand-provinsen stod i 2012 Foto: Franz-Michael Mellbin for 49 procent af den nationale opiumsdyrkning. Provinsen følger den nationale udvikling med en stigning på 19 procent i antal hektar, som anvendes til opiumsdyrkning. Det er dog lykkedes at flytte en del af dyrkningen væk fra områder med god landbrugsjord til mindre frugtbare områder. Der er visse tegn på, at landbrugsstøtteprogrammer i Helmand kan have en positiv effekt i forhold til at skabe alternativer til opiumsdyrkning. Antallet af internt fordrevne i blandt andet Helmand er steget. Danmark hjælper flygtninge og internt fordrevne gennem nærområdeinitiativerne ved at forbedre deres leveforhold, adgang til retssikkerhed og støtte til de modtagende samfund. Den humanitære situation i Afghanistan og i Helmand er generelt meget dårlig. Klimatiske forhold som jordskælv, oversvømmelser og ekstreme temperaturer, fødevareusikkerhed, fejl- og underernæring og begrænset adgang til sundhedsydelser udgør de største humanitære udfordringer. Danmark støttede i 2012 blandt andet den humanitære bistand gennem World Food Programme og FNs fælles humanitære fond for Afghanistan samt en række danske NGOer med engagement i Afghanistan. 15

16 PÅ VEJ MOD FULDT AFGHANSK ANSVAR Som forudset i Helmand-planen , blev der i løbet af 2012 udarbejdet en ny plan for den danske indsats i Afghanistan Afghanistanplanen , der blev endeligt vedtaget i januar Den udgør en samlet plan for det danske civile og militære engagement i Afghanistan i perioden frem til og med 2014, og den udstikker desuden perspektiver for det danske engagement i tiden efter Afghanistanplanen afløser således både Helmand-planen og Afghanistan-strategien ( Den danske indsats i Afghanistan ). Indsatsen de næste to år vil være rettet mod at understøtte de resultater, som de seneste elleve års militære, civile og politiske indsats har skabt, så Afghanistan i fremtiden kan tage vare på sig selv, til gavn for landet og til gavn for sikkerheden i Danmark og globalt. Danmarks engagement vil være båret af en forventning om fortsatte fremskridt kombineret med en realisme om, hvad der reelt er muligt at opnå på kort sigt i Afghanistan, og på erkendelsen af, at tilbageslag vil være uundgåelige på Afghanistans vej mod videre stabilitet og udvikling også på kerneområder som sikkerhed, regeringsførelse, korruption og menneskerettigheder. Det væsentlige er, at de afghanske myndigheder med støtte fra det internationale samfund vil være i stand til at håndtere udfordringerne på en tilstrækkelig effektiv og hensigtsmæssig måde. 16

17 ANNEKS MÅLOPFYLDELSE AF BENCHMARKS VED UDGANGEN AF 2012 Målsætning for sikkerhed Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse Delmålsætning for Helmandplanen Danmark vil fortsat indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand og vil frem til udgangen af 2012 fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker på sigt selv kan beskytte befolkningen og støtte den fortsatte stabiliseringsindsats. I sammenhæng med omlægningen af et kampkompagni til trænings-, uddannelses- og støtteopgaver tilpasses operationsområdet for danske styrker i første halvår af Benchmark for 2012 Målopfyldelse ved udgangen af 2012 Danske enheders operationsområde tilpasses i første halvår af 2012, og kampgruppens opgaver er fokuseret yderligere på træning af afghanske sikkerhedsstyrker. Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det dansk mentorerede regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshkområdet. Partnering mellem internationale og afghanske styrker skiftede fra de lavere taktiske niveauer til de højere, hvorfor det tilbageværende infanterikompagni efter juli ikke længere arbejdede med en fast partnerenhed. Det tilbageværende danske infanterikompagni overdrog de sidste patruljebaser til de afghanske sikkerhedsstyrker og overgik til at løse opgaver som reserveenhed. I den sidste del af 2012 er infanterikompagniet sammen med kampvognsdelingen således blevet indsat som støtte i tilknytning til afghansk planlagte, ledede og gennemførte operationer. Det danske bidrag til det regionale militære træningscenter blev succesfuldt 17

18 Danmark vil omlægge det danske styrkebidrag i 2011 og 2012, hvilket vil muliggøre øget fokus på militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker samt støttebidrag. Dels gennem fortsat partnerskab med de afghanske sikkerhedsstyrker, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Dels gennem dedikerede træningsbidrag omfattende trænere, mentorer og instruktører blandt andet i rammen af NATOs træningsmission i Afghanistan. Oprørsstyrkernes indflydelse i Gereshk by er yderligere reduceret, og befolkningen i Gereshks opfattelse af egen sikkerhed er yderligere forbedret i Et kampkompagni er omlagt i første halvår af Der bidrages med yderligere trænings-, uddannelses- og støttebidrag inden for et uændret styrketal. Den danske kampgruppe er som sådan ophørt ved udgangen af 2012 og er omlagt til en trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Personeltallet for det samlede danske styrkebidrag er reduceret til omkring 650 i andet halvår af Den primære danske partnerenhed (3. afghanske kandak) kan selvstændigt varetage sikkerhedsopgaver i Gereshkområdet, herunder beskyttelse af lokalbefolkningen. afsluttet og hjemtaget med udgangen af 2012, da driften af centret kunne overdrages til den afghanske hær. Ifølge en rundspørge gennemført af Helmand Monitoring and Evaluation Programme (HMEP) blandt befolkningen i Nahr-e-Saraj distriktet, hvor Gereskh ligger, opleves sikkerheden som forbedret fra april 2011 til maj Primo 2012 blev den danske bataljonskampgruppe omlagt til en trænings-, uddannelses - og rådgivningsbataljon. Et af to kampkompagnier blev blandt andet omlagt til træningsopgaver ved det regionale træningscenter i Shorabak. Samtidig ophørte dansk ledelse af kampgruppen i Gereshkområdet. Styrketallet var ved udgangen af 2012 omkring 650. Uddannelse og indsættelse af den afghanske specialpolitistyrke i Helmand-provinsen er iværksat. Med kommandooverdragelsen fra dansk til britisk ledelse af kampgruppen i februar 2012 skiftede ansvaret for støtte til 3. afghanske kandak ligeledes til britiske styrker. I januar blev størstedelen af patruljebaserne overdraget til de afghanske sikkerhedsstyrker, der dermed tog et større ansvar for tilvejebringelse af sikkerhed i 18

19 lokalområdet. Afghanske enheder patruljerer nu generelt selvstændigt. Britiske rådgivningshold støtter enkelte patruljer, men de gennemføres uden partnering fra danske enheder. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygningen af en garnisonsenhed ved den afghanske hær gennem et dansk garnisonstræningshold (Garrison Operational Mentoring and Liaison Team). Danmark vil træne og vejlede afghanske specialstyrker gennem udsendelse af danske specialoperationsstyrker i en trænings- og vejlederrolle. Den generelle standard af militære færdigheder ved de afghanske sikkerhedsstyrker, som Danmark bidrager til kapacitetsopbygning af, er hævet. Garnisonsenheden ved den afghanske hær kan i 2012 gennemføre selvstændig træning og i højere grad selv drive egne faciliteter. Danske specialstyrketrænere har i 2012 igangsat opbygningen af en afghansk specialstyrke, gerne i Helmand-provinsen. Den afghanske styrke har bidraget på nøgleområder til forbedret sikkerhed. Niveauet ved det regionale militære træningscenter i Helmand, som danske styrker i 2012 har mentoreret, vurderedes af NATO ultimo 2012 på et sådant niveau, at det danske kapacitetsopbygningsbidrag kunne afsluttes ved årets afslutning. Garnisonsenheden blev i december 2011 erklæret klar til at overgå til næste niveau af selvstændighed (effective with advisors) og det danske garnisonstræningshold kunne overdrage den resterende del af opgaven til en britisk rådgivergruppe ultimo marts Overdragelsen til briterne blev gennemført ultimo april Uddannelse og indsættelse af den afghanske specialpolitistyrke i Helmand-provinsen er iværksat. Specialpolitienheden har problemer med fastholdelse og rekruttering af personel. Dette kan på sigt have indflydelse på, hvornår enheden bliver fuldt operativ. 19

20 Danmark vil fortsat støtte opbygningen af den afghanske hær gennem 1) Bidrag til NATOs Afghan National Army Trust Fund. 2) Støtte til kapacitetsopbygningen af den afghanske kandak i det danske operationsområde gennem mindre materiel- og infrastrukturinvesteringer. Kapacitetsopbygningen finansieres via globalrammen. Danmark vil bidrage med luftmilitære støttekapaciteter i form af et C130J transportfly samt fra februar et mobilt luftoperationscenter i en periode på op til et år. Fra slutningen af 2012 tilstræbes et transporthelikopterbidrag samt tilhørende jordpersonel udsendt i en periode. Danmark vil støtte kapacitetsopbygning af det afghanske politi (ANP) i Helmand-provinsen ved at styrke de egentlige politikompetencer og retsstatsområdet. Dette sker gennem fortsat dansk støtte til opførelsen af polititræningscenteret i Danmark har bidraget med op til 2 mio. til NATOs Afghan National Army Trust Fund og dermed understøttet aflønningen, træningen og udrustningen af den voksende afghanske hær. Materiel- og infrastrukturinvesteringerne har i 2011 (og 2012) generelt forbedret vilkårene for den afghanske hær og herved blandt andet reduceret frafaldsprocenten af afghanske soldater ved 3. kandak. Danmark har bidraget med et mobilt luftoperationscenter samt et C130J transportfly til støtte for ISAF-missionen som helhed. Udsendelse af transporthelikopterbidrag er påbegyndt. Der er uddannet 15 procent flere politifolk i 2012 i forhold til 2011-niveau. Danmark har i 2012 støttet NATOs Afghan National Army Trust Fund med et bidrag på 2 mio.. Danmark har desuden ydet støtte i form af mindre kapacitetsopbygningsprojekter til de afghanske sikkerhedsstyrker med henblik på at sikre en bæredygtig transition af sikkerhedsansvaret. Ultimo januar 2012 udsendtes et C130J transportfly i en periode på 12 måneder til støtte for ISAF. Primo marts 2012 udsendtes et mobilt luftoperationscenter i en periode på 12 måneder til støtte for ISAF i det nordlige Afghanistan. Den danske transporthelikopterkapacitet er fortsat under opbygning. I henhold til Afghanistanplanen vil den endelige beslutning om udsendelse af transporthelikoptere blive taget i løbet af Polititræningen er styrket gennem 2012 og tre hold har opereret i Gereskh. I løbet af 2012 skønnes der uddannet i alt omkring 1200 politifolk inklusiv officerer i Helmand, hvilket næsten er en halvering i forhold til niveau (tallene er cirkatal og skal læses med nogen forsigtighed). 20

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Forsidefotos fra venstre til højre: Touareg, Sahel, Vestafrika, 2003. Foto:

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere