Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 xx. xxx 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i sin betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter på fiskeriområdet. Anbefalingerne byggede på Fiskerikommissionens betænkning fra 2009 og Benchmarkingsudvalgets rapport fra Kommissionen fandt, at fiskebestanden er en naturgiven ressource, og som samfundet derfor som helhed skal have en fair andel af ressourcerenten af i form af ressourceafgifter. Rejefiskeriet blev afgiftsbelagt ved Landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som trådte i kraft den 1. januar Afgiften blev introduceret som en produktionsafgift, men er efterfølgende ændret og udgør i dag en dynamisk afgift baseret på salgspriser. Siden er der i 2012 indført en afgift på hellefisk i det havgående fiskeri (Inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri). Afgiften trådte i kraft den 1. januar 2013 og udgør en fast afgift pr. kg opfisket hellefisk. I 2014 blev inatsisartutloven om afgift på hellefisk udvidet til også at omfatte afgift på makrel. Senere i 2016 er inatsisartutloven udvidet til også at omfatte det havgående fiskeri efter torsk, kuller, rødfisk og sej. Loven benævnes i dag, Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og visse andre fiskearter. I dag er størstedelen af det havgående fiskeri samt det kystnære fiskeri af hellefisk således afgiftsbelagt efter forskellige afgiftssystemer. Det er en mulighed at fastholde afgiftsstrukturen som den er i dag, og indføre afgifter på de resterende arter. Flere afgiftssystemer kan dog være administrativt belastende for fiskerierhvervet og den offentlige administration. Intentionen har derfor i stedet været at udvikle et afgiftssystem som på sigt skal dække alle fiskearter. Med henblik på at udarbejde en generel fiskeriafgiftsmodel nedsatte Naalakkersuisut en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Grønlands selvstyre, fiskerierhvervet, interesseorganisationer, bankerne samt eksterne konsulenter til at kvalificere arbejdet. Arbejdsgruppen skulle blandt andet indhente oplysninger om forskellige teoretiske afgiftsmodeller, om fiskeriafgiftssystemernes indretning i andre lande og deres erfaringer med systemerne. Dette med henblik på at foretage en vurdering af fordele og ulemper ved at indføre forskellige afgiftsmodeller i Grønland. Forinden der udarbejdes en konkret model, der ud over at være let at administrere også skal være gennemskuelig for både det offentlige og erhvervet. EM 2017/xx 1 ANN sagsnr

2 Arbejdsgruppen fremlagde den xx. xxx 2017 en rapport, Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourceafgiftsmodeller. I rapporten indstiller arbejdsgruppen, at den nuværende brugerbetaling i fiskeriet afskaffes. I stedet skal der udarbejdes en ny ressourcerenteafgiftslov med en generel fiskeriafgift, som skal dække de udgifter det offentlige har i forbindelse med fiskeriet samt en ressourcerenteafgift, hvilket i stedet for er en afgift på værdien af naturens produktion. Arbejdsgruppen bemærker i rapporten, at fordelen ved modellen er, at den er simpel at administrere og gennemsigtig mens ulempen er, at modellen kræver meget detaljerede data til at fastsætte minimumsbidraget. Modellen bør på nuværende tidspunkt derfor kun anvendes for andet fiskeri end pelagisk fiskeri. På nuværende tidspunkt afgiftsbelægges hovedparten af det havgående fiskeri samt det kystnære fiskeri efter hellefisk med joller og fartøjer over 6 meter. Med forslaget bliver alle arter afgiftsbelagt efter de samme principper, uanset om de fiskes af den havgående- eller kystnære flåde. Afgiftsmodellen følger indhandlingspriserne, og den tager dermed hensyn til, at særligt dele af det kystnære jollefiskeri opererer med en meget lav rentabilitet og dermed en meget lav betalingsevne. 2. Hovedpunkter i forslaget Det foreslås, at der indføres en ny to-trins ressourceafgiftsmodel for det samlede fiskeri i Grønland. Formålet er at sikre et større afkast til samfundet af den fælles fiskeressource. Afgiftsmodellen indeholder dels en generel fiskeriafgift af salgsprisen, som fastsættes på grundlag af de samlede offentlige udgifter i forbindelse med fiskeriet i det foregående år, dels en ressourceafgift, hvor afgiften beregnes som en procentmæssig andel af forskellen mellem salgsprisen på en bestemt art og et bundfradrag. Bundfradraget afspejler det prisniveau, hvor den beregnede ressourcerente hos et gennemsnit af fartøjer i en given flådekomponent er lig med nul. Afgiftsmodellen er indrettet således, at der ikke skal svares både en generel fiskeriafgift og en ressourceafgift, men at der alene skal betales en ressourceafgift hvis ressourceafgiften er højere end den generelle fiskeriafgift, eller alene en generel afgift, hvis ressourceafgiften er lavere end den generelle fiskeriafgift. Det foreslås, at to-trins modellen i første omgang ikke skal omfatte det pelagiske fiskeri i Grønland, og at den nuværende kiloafgift for pelagiske fiskearter derfor fastholdes. Det foreslås, at afgifterne revideres hvert år i samarbejde med fiskerierhvervet indtil der foreligger tilstrækkeligt data til at analysere fiskeriet og lade det indgå i to-trins modellen. 2

3 Det foreslås endvidere, at afgiftssatserne fastsættes årligt af Skattestyrelsen og offentliggøres på Skattestyrelsens hjemmeside forud for den følgende afgiftsperiode Provenuet fra ændringerne skønnes at udgøre ca. kr mio. i 2018 i forhold til det budgetterede afgiftsprovenu. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige På Finansloven for 2018 budgetteres med et brutto afgiftsprovenu på 300 mio.kr. fra de eksisterende fiskeriafgiftssystemer, samt kr. 12 mio. fra brugerbetaling i fiskeriet, i alt 312 mio.kr. Da fiskeriafgifterne nedsætter person- og selskabsskatterne kan det netto budgetterede afgiftsprovenu i 2018 herefter beregnes til ca. kr. 203 mio. Ved at indføre et nyt ressourcerenteafgiftssystem udvides afgiftsbasen til at omfatte alle arter. Det forventes, at det nye afgiftssystem vil medføre et brutto merprovenu for landskassen på ca. kr. 60 mio. i 2018 svarende til netto merprovenu på ca. kr. 39 mio. Det skyldes primært, at der herefter vil blive opkrævet en større andel af ressourcerenten i det havgående reje- og hellefiskefiskeri, ligesom at afgiftsbasen udvides til at alle arter skal afgiftsbelægges. Da afgifterne nedsætter skatteindtægterne forventes det at påvirke kommunernes økonomi negativt med ca. kr. 16 mio. Kommunerne bør derfor kompenseres for de tabte skatteindtægter. Der må påregnes beskedne merudgifter til yderligere administration da opkrævning og kontrol omfatter flere arter og flere former for fiskeri. Merudgiften forventes, at udgøre ca. kr til ansættelse af en medarbejder på konsulentniveau. Det er forventningen, at det nye afgiftssystem vil bidrage til at øge rentabiliteten i flåden igennem en mere effektiv flåde og mere effektiv fiskeri. Det forventes på sigt at påvirke både afgiftsprovenuet og skatteprovenuet positivt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det nye ressourcerenteafgiftssystem forventes at pålægge fiskerierhvervet yderligere afgifter på ca. kr. 60 mio. Afgifterne vil fiskerierhvervet dække via besætningens løn samt nedsætter deres selskabsskatter. Derfor forventes det yderligere afgiftsniveau for erhvervet at stige netto med ca. kr. 39 mio. I det nye ressourcerenteafgiftssystem gives der fradrag for hvad det koster at fiske et kilo fisk samt et fradrag for 10 pct. afkast på fartøjets investeringsværdi. Det betyder, at afgifterne kun opkræves som del af fartøjets positive ressourcerente dvs. det overnormale overskud. 3

4 Det er forventningen, at det nye afgiftssystem kan bidrage til at øge rentabiliteten i flåden og dermed øge overskuddet hos det enkelte fartøj. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke, at have nævneværdige miljø- og/eller naturmæssige konsekvenser. Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Det forventede merprovenu fra ressourcerenteafgifterne på kr. 60 mio. forventes at reducere det samlede løn niveau i flåden med ca. kr. 17 mio. Det forventes derfor i nogen grad at påvirke den enkelte fiskers rådighedsbeløb og købekraft. Det reducerede lønniveau forventes ligeledes at påvirke de afledte effekter på økonomien negativt. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har i perioden xx. april 2017 til xx. maj 2017 været til høring hos: Lovforslaget har endvidere været offentliggjort på under høringsportalen. Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra Modtagne bemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts kommentarer er anført med kursiv. 4

5 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at alt havgående fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand er afgiftspligtigt. Afgiftspligten omfatter som udgangspunkt al havgående fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, herunder også fiskeri som Naalakkersuisut i medfør af en fiskeriaftale med et andet land har ret til at udstede, ved uddeling af kvoter. Det foreslås, at også det kystnære fiskeri, samt øvrigt fiskeri som ikke er kvotefastsat, gøres afgiftspligtigt, såfremt fangsten indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland. Som indhandlings- eller produktionsanlæg regnes ikke lokale brætter. - Til stk. 3 Afgiftspligten omfatter ikke fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium som udføres i medfør af en international aftale, med eksempelvis den Europæiske Union (EU), idet en eventuel betaling fastsættes i aftalen. I det tilfælde, at grønlandske fartøjer indgår i et joint venture med EU virksomheder som har fået tildelt kvoter i Grønland, og hvor de grønlandske fartøjer fisker EU kvote, bliver deres fangster ikke afgiftspligtige. I det tilfælde udenlandske fartøjer indgår i et joint venture med grønlandske virksomheder fordi de fisker på grønlandsk licens eller kvote er de også afgiftspligtige. Til 2 Bestemmelsen regulerer tidspunktet for afgiftspligtens indtrædelse. Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet, hvorved det sikres, at så stor en del af fangsten som muligt bliver afgiftsbelagt. Afgiften beregnes af fangsten målt i levende vægt, dvs. den hele fisk med hoved, hale, skrog og indvolde, svarende til den mængde, der er angivet i logbogen. Mængden opgøres ens, uanset om fiskene er fanget med grønlandske- eller udenlandske fartøjer, og uanset om fiskene er opfisket i grønlandsk eller udenlandsk farvand. For fartøjer der indhandler hele deres fangst beregnes afgiften af indhandlingsmængde omregnet til levende vægt. 5

6 Nogle fiskefartøjer er udstyret med RSW- eller CSW-tanke, dvs. isolerede fisketanke til nedkøling af fangsten, indtil fiskene landes. Tankene indeholder havvand som nedkøles ved tilsætning af is og/eller mekanisk kølemaskineri. I disse tilfælde gælder, at opgørelsen af fangsten baseres på landingsdokumentationen, herunder indhandlingssedler eller vejesedler, for den del af fangsten, som opbevares i tankene. For den eventuelle øvrige del af fangsten opgøres mængden på baggrund af den mængde, der er registreret i logbogen. Ved omregning af fangster eller indhandlingsmængder til levende vægt anvendes omregningsfaktorer som fastsat ved Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. marts 2012 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster I det kystnære fiskeri indtræder afgiftspligten ved indhandlingen til et indhandlings- eller produktionsanlæg. Det gælder også ved indhandling til et indhandlingsskib. Til 3 Bestemmelsen udgør første trin i ressourcerenteafgiftsmodellen. Det foreslås, at der fastsættes en grundafgift, som fastsættes på grundlag af de årlige samlede offentlige udgifter i forbindelse med fiskeriet, opgjort som reje-ækvivalens per kilo. Afgiften svares per kilo fangst. De samlede offentlige udgifter opgøres som udgifter i forbindelse med administration, regulering og kontrol af fiskeriet samt udgifter til biologiske undersøgelser og biologisk rådgivning i forbindelse med det havgående og kystnære fiskeri i Grønland. Udgifterne opgøres på baggrund af oplysninger om udgifter i forbindelse ned fiskeriet fra Departementet for Fiskeri og Fangst, Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) og Grønlands Naturinstitut. Grundafgiften omfatter ikke opfiskning af pelagiske fiskearter som oplistet under 5. Eksempel: Det antages, at de samlede fangstmængder består af tons rejer og tons hellefisk. Prisen udgør 40 kr. pr. kg hellefisk og 35 kr. pr. kg. rejer. De samlede udgifter hos det offentlige i forbindelse med fiskeriet udgør kr Omregnes hellefisken til reje-ækvivalenter, skal mængden ganges op med en faktor på 1,143, som er den relative pris på kr. 40 delt med prisen på en skalreje, som er kr. 35. De samlede fangstmængder målt i reje-ækvivalent-tons kan herefter beregnes til tons, som består af tons rejer samt tons hellefisk (1,143 x 1.000) Den generelle afgift pr.kg. reje-ækvivalent kan herefter beregnes til kr. delt med tons, hvilket giver en reje-ækvivalent per kg på 0,47 kr. 6

7 Afgiften udgør således tons hellefisk ganget med ækvivalensfaktoren på 0,47 kr. pr. kg, hvilket giver en afgift på 0,67 kr. pr. kg. Omregning til reje-ækvivalent betyder, at den generelle afgift for alle fiskearter opgøres i forhold til eksportværdien af en skalreje. Afgiften opgøres som reje-ækvivalent, fordi rejefiskeriet er det største fiskeri i Grønland. Afgiften beregnes som de samlede offentlige udgifter i forbindelse med fiskeriet sammenholdt med den samlede ækvivalerede fangstmængde. Afgiften pr. kg. for øvrige arter bliver herefter skaleret op eller ned, i forhold til afgiften pr. kg. reje-ækvivalent. - Til stk. 3 Det anvendes fangstværdier og fangstmængder for det sidst kendte kalenderår oplyst af Grønlands Statistik fra både det kystnære- samt det havgående fiskeri. De beregnede ækvivalenter samt afgiftssatser fordelt på arter, offentliggøres af Skattestyrelsen på Skattestyrelsens hjemmeside senest den 1. december for den følgende afgiftsperiode. - Til stk. 4. Hvor den samlede fangstmængde, fordelt på arter, ikke overstiger en samlet årlig mængde på 100 tons fastsætter Skattestyrelsen afgiften til kr. 0,00 pr. kilo. Skattestyrelsen meddeler senest den 1. december i året før, hvilke arter det omfatter. Fiskeri af arter som opfiskes i mængder på under 100 tons vil desuden ikke indgå i beregningen af grundafgiften i lovens 3. Hvis der eksempelvis alene opfisket 15 tons brosme i 2016 vil fiskeriet ikke indgå i beregningen af grundafgiften for Til 4 Bestemmelsen fastsætter andet trin i ressourceafgiftsmodellen. Hvis ressourcerenteafgiften per kilo er højere end grundafgiften per kilo i lovens 3 skal der i stedet svares en ressourcerenteafgift. Ressourceafgiften svares af alle fiskearter, dog med undtagelse af de nævnte pelagiske fiskearter under lovens 5. Ressourcerenten udgør en kiloafgift som fastsættes årligt af Skattestyrelsen, for de forskellige arter og flådekomponenter, og oplyses på Skattestyrelsens hjemmeside senest den 1. december for den følgende afgiftsperiode. Med flådekomponent menes f.eks. rejefartøjer der har 100 pct. landingspligt eller kystnære hellefiskefartøjer over 6 meter. 7

8 Kiloafgiften beregnes som en procentmæssig andel af forskellen mellem salgsprisen på en bestemt art og et fastsat bundfradrag. Afgiften opkræves i kr. pr. kg. fangst. Afgiftssatsen fastsættes ens for hele fangsten af de forskellige arter og for de forskellige flådekomponenter, opgjort som en andel af forskellen mellem gennemsnitsprisen for en given art og bundfradraget. Når salgsprisen er lig med bundfradraget er afgiften lig med nul. Stiger prisen udover bundfradraget fastsættes afgiften til 1 procent, og stiger med 1 procentpoint hver gang prisen stiger med en krone, indtil afgiften når et forudbestemt afgiftsloft på 25 procent. - Til stk. 3 Salgsprisen fastsættes til at være lig med eksportprisen for den del af flåden som har produktionstilladelse. For fartøjer med en produktionstilladelse på mellem procent, regnes den grønlandske eksportpris således for salgsprisen. Salgsprisen opgøres af virksomhedernes faktisk opnåede salgspris. Virksomheder og personer, der driver fiskerivirksomhed registreret i Grønland skal senest den 1. juli i året indberette samtlige salgsfaktura vedrørende samtlige eksport af samtlige fiskearter for det foregående kalenderår til Skattestyrelsen, til beregning af afgiften for den kommende afgiftsperiode. - Til stk. 4 I tilfælde hvor indhandlingspligten er 100 procent regnes indhandlingsværdien for salgsprisen. Indhandlingsværdien opgøres på baggrund af indhandlingssedler indrapporteret til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). I forbindelse med opgørelsen af salgsprisen skal der tillægges en gennemsnitlig bonus og andet vederlag per kg tilknyttet indhandlingen (transporttilskud mv.). Tillægget beregnes årligt på grundlag af forskellen mellem den faktiske omsætning fra indhandling af de forskellige arter og indhandlingsværdi indberettet til GFLK. - Til stk. 5 Bundfradraget beregnes på grundlag af ressourcerenten hos et gennemsnit af fartøjer i en given flådekomponent. Bundfradraget fastsættes på baggrund af sidste års regnskab. Bundfradraget skal afspejle det prisniveau hvor et gennemsnitligt fartøj, indenfor en given flådekomponent, opnår en ressourcerente lig nul. Det vil sige, det prisniveau hvor omsætning fratrukket omkostninger, beregnede afskrivninger af fartøjets værdi og 10 procent forrentning af investeret kapital er lig med nul. Afskrivninger beregnes som 6 procent af fartøjets regnskabsmæssige værdi undtaget for joller hvor der anvendes 10 procent. Investeret kapital defineres som summen af fartøjets regnskabsmæssige værdi og værdi af omsættelige kvoter. Til beregning af bundfradraget anvendes sidste tre års kendte regnskaber fra fiskerierhvervet, samt oplysninger om fangstmængder, oplyst af GFLK Fiskerierhvervet er forpligtet til årligt 8

9 at indberette oplysninger vedrørende omsætning og udgifter, samt værdien af fartøjer og kvoter, til GFLK, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 29. juni 2015 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri. Bundfradraget offentliggøres årligt af Skattestyrelsen på Skattestyrelsens hjemmeside. - Til stk. 6 Afgiftspligtige virksomheder og personer skal senest den 1. juli indsende en kopi af alle salgsfakturaer for det foregående kalenderår til Skatteforvaltningen, til brug for beregning af ressourceafgiften for det kommende kalenderår. - Til stk. 7 Ressourcerenteafgiften og bundfradraget beregnes af Skatteforvaltningen, og offentliggøres på skatteforvaltningens hjemmeside senest den 1. december for det følgende år. Til 5 Bestemmelsen fastlægger, at det pelagiske fiskeri ikke er omfattet af to-trins ressourceafgiftsmodellen. I stedet videreføres den nugældende ressourceafgift for det pelagiske fiskeri. Udover de eksisterende afgifter på makrel, sild og lodde, afgiftsbelægges nu også blåhvilling og guldlaks. Det foreslås, at virksomheder, herunder personer, selskaber, partrederier med flere, der har licens og eller kvoter til pelagisk fiskeri i Grønlands havområde, på andre landes fiskeriterritorium og i internationalt farvand, skal svare afgift til Landskassen. Afgiften er differentieret afhængig af, om fisken er opfanget ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland eller udlandet, herunder Danmark og Færøerne. For at skabe incitament til vækst i det grønlandske fiskeri fastsættes afgiften for fisk opfanget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønland lavest. Et skib, som er registreret i udlandet, på Færøerne eller i Danmark, og som uden besætning, bortset fra fartøjets kaptajn eller maskinmester, eller dem begge, overtages til befragtning af et grønlandsk rederi (bareboat-charter), betragtes i denne sammenhæng som et grønlandsk skib. Derimod betragtes et skib, som er registreret i udlandet, på Færøerne eller i Danmark, og som chartres til et grønlandsk rederi, ikke som et grønlandsk skib efter denne lov, såfremt eksempelvis styrmanden indchartres sammen med fartøjet. 9

10 Bestemmelsen omfatter alene aktie- eller anpartsselskaber og gælder således ikke for andre selskabsformer eller personer. Det er i den forbindelse lagt vægt på, at bestemmelsen skal gælde for de almindeligt anvendte og gennemprøvede selskabsformer. Til 6 Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg skal indhandlingsstedet indeholde afgiften i forbindelse med udbetalingen af vederlaget. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder beløbet i vederlaget. Til 7 Bestemmelsen angiver, at afgiftsperioden er kvartalet. Bestemmelsen fastlægger, hvem der hæfter for afgiften. I alle tilfælde er det indehaveren af kvote- eller licensandelen som hæfter for afgiften. - Til stk. 3 Hvis der er givet tilladelse til fiskeri uden udstedelse af licens eller tildeling af kvote hæfter den, der har udøvet fiskeriet for afgiften. - Til stk. 4 Bestemmelsen medfører, at den som undlader at indeholde afgift, eller indeholder med et for lavt beløb, hæfter umiddelbart for det manglende beløb, medmindre den indeholdelsespligtige godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed ved iagttagelse af lovens bestemmelser. - Til stk. 5 Den som efter loven indeholder afgift, hæfter overfor skatteforvaltningen for betaling af det indeholdte beløb. - Til stk. 6 Som grundlag for opgørelsen af afgiften og afgiftsbetalingen skal afgiftspligtige virksomheder og personer føre et regnskab, som viser salg, udførsel mv. - Til stk. 7 Afgiftsgrundlaget skal angives til skatteforvaltningen senest den sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb, ligesom afgiften skal indbetales til skatteforvaltningen senest den sidste hverdag i måneden. 10

11 Med henblik på skatteforvaltningens kontrol af de opgjorte afgifter, skal angivelsen være vedlagt en kopi af de fakturaer som danner grundlag for angivelsen. - Til stk. 8 Undlader en afgiftspligtig at indsende angivelsen rettidigt, betales et gebyr på 2 procent af afgiften, dog mindst 500 kr. Til 8 Det foreslås, at Naalakkersuisut kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler rettidig, at betale afgiften med en kortere frist, ligesom Naalakkersuisut kan stille krav om sikkerhed for afgiftens betaling. Bestemmelsen er indsat med henblik på tilfælde, hvor en virksomhed af eksempelvis forsømmelighed eller på grund af økonomiske vanskeligheder ikke betaler afgiften rettidigt. Bestemmelsen gør det muligt, at gribe ind i tilfælde, hvor der er risiko for opbygning af større restancer. Til 9 Bestemmelsen giver Naalakkersuisut hjemmel til at fastsætte nærmere regler vedrørende administration af loven. Naalakkersuisut vil blandt andet kunne fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem myndigheder vedrørende meddelelse af kvoter og om elektronisk indberetning af angivelser. Til 10 Det foreslås, at Naalakkersuisut får adgang til helt eller delvist at fritage for afgift i forbindelse med forsøgsfiskeri. Bestemmelsen kan eksempelvis bringes i anvendelse i forbindelse med iværksættelse af forsøg med nye fangstredskaber eller lignende udviklingsorienterede skridt. Bestemmelsen kan ikke danne hjemmel for at fritage for afgiften i forbindelse med generel dårlig økonomi i fiskeriet eller hos den enkelte virksomhed. Til 11 Det foreslås, at der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde for overtrædelse af 1, stk. 1 eller 2, 5, 6, 7, stk. 4-6, eller et i medfør af 8 udstedt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist. 11

12 Vedrørende 1, stk. 1 og 5 er det kriminaliserede forhold, hel eller delvis manglende indbetaling af afgiften. Forholdet skal være egnet til at medføre tab for landskassen. Vedrørende 6, stk. 4, er det kriminaliserede forhold undladelse af at føre regnskab som beskrevet i 6, stk. 4. Forholdet skal være egnet til at medføre tab for landskassen. Vedrørende 6, stk. 5, er det kriminaliserede forhold manglende angivelse af oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger, som beskrevet i bestemmelsen. Forholdet skal være egnet til at medføre tab for landskassen. Vedrørende 7, er det kriminaliserede forhold, manglende efterlevelse af pålagt kortere betalingsfrist. Den subjektive betingelse for at kunne ifalde kriminalretligt ansvar efter bestemmelsen er forsæt eller grov uagtsomhed. Det foreslås, at der kan fastsættes regler om idømmelse af bøder i forskrifter udstedt i medfør af loven. - Til stk. 3 Bestemmelsen fastsætter, at fysiske såvel som juridiske personer kan ifalde kriminalretligt ansvar. Selskabers ansvar forudsætter, at der foreligger den fornødne forsætlige eller groft uagtsomme handling eller undladelse hos den eller de personer, der har ageret på selskabets vegne, selv om ansvaret ikke kan placeres hos en konkret person, blot det i tilstrækkelig grad antageliggøres, at en eller flere personer har ageret på selskabets vegne og begået gerningsindholdet. - Til stk. 4 Endelig foreslås, at bøder for overtrædelse af loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven skal tilfalde landskassen. Til 12 Det foreslås, at en overtrædelsessag skal kunne afgøres administrativt, hvis den pågældende erkender overtrædelsen og bødens størrelse. Administrative bødeforlæg vil blive behandlet på samme måde som andre administrative bødeforlæg i skattelovgivningen i Grønland. 12

13 Til 13 - Til stk.1 Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018 og at den får virkning for fisk der opfiskes, overdrages eller udføres den 1. januar 2018 eller senere. Samtidig med lovens ikrafttræden foreslås, at inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk og visse andre fiskearter, landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer samt selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 27. juni 2013 om brugerbetaling på fiskeriområdet, ophæves. Afgiftssatsen i 3-4 foreslås reguleret første gang med virkning for 1. januar Til stk. 3 For rejer opfisket af producerende trawlere i 2017 med henblik på salg og eksport i 2018, foreslås en overgangsordning, hvorefter der skal svares en afgift i henhold til de nugældende satser i henhold til langstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer. 13

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. februar 2016 FM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på torsk, kuller, sej og rødfisk samt en udvidelse

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/81 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015 22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 19. august 2015 Begrundelse Naalakkersuisut har besluttet, at foreslå en udvidelse af afgiftsgrundlaget i forhold til lovforslaget fra

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Departementet for Finanser og Skatter. Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller

Departementet for Finanser og Skatter. Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller Departementet for Finanser og Skatter Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller April 2017 Resume Fiskeressourcen i de grønlandske farvande

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer)

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Selskabsoplysninger Indberetningsår: Her skal angives hvilket regnskabsår der indberettes. Virksomhedsnavn: Her skal

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. marts 2011 FM 2011/25 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse)

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse) Namminersorlutik Oqartussat - Grønlands Selvstyre Government of Greenland Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ministry of Fisheries,

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014 Fiskeri og fangst 27. juni 2014 Fiskeri og fangst 2013 Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i 2013 Generelt I året 2013 var der mindre stigning i den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Uofficiel sammenskrivning, ikke gyldig i retten.

Uofficiel sammenskrivning, ikke gyldig i retten. Uofficiel sammenskrivning, ikke gyldig i retten. Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. Med ændringslovene nr. 12 af 6. november 1997, nr. 6 af 20. maj 1998, nr. 15 af 12. november 2001 og

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

13. september 2017 EM 2017/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. september 2017 EM 2017/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. september 2017 EM 2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om fiskeri Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse på: 1) erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2014 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. september 2010 EM 2010/29. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. september 2010 EM 2010/29 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Som led i Finansloven for 2011 har Naalakkersuisut vurderet mulighederne for at indføre miljøafgifter

Læs mere