Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn."

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Generel profil i datalogi... 4 Stk. 3 Gymnasierettet specialisering Uddannelsens opbygning... 4 Stk. 1 Grundforløb... 5 Stk. 2 Generel profil i datalogi... 5 Stk. 3 Gymnasierettet specialisering... 6 Stk. 4 Faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen... 7 Stk. 4 Kontrol af kravet om ekstern censur og karakterer Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 9 Stk. 2 Overførsel... 9 Stk. 3 Ændringer... 9 Bilag 1 Kassogrammer Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 18

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i datalogi leder frem til en bachelorgrad i datalogi med betegnelsen BSc i datalogi. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Computer Science. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i datalogi giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i datalogi, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Datalogi. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i datalogi er en forskningsbaseret uddannelse, hvis mål er at kvalificere den studerende til at arbejde med alle områder indenfor databehandling: Softwareudvikling, dataanalyse, algoritmik, interaktionsdesign, programmeringssprog. kommunikation, samt sociale og menneskelige aspekter af brug af automatisk databehandling og computerstøttet kommunikation. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Den studerende behersker ved afslutningen af bacheloruddannelsen fundamentale metoder og redskaber til at arbejde med softwareudvikling og databehandling af enhver art og en forståelse for de muligheder og begrænsninger, der ligger i fagområdet. Uddannelsens centrale fagområde er datalogi. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 60 ECTS-point. En specialisering på 120 ECTS-point. Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Generel profil i datalogi. Gymnasierettet specialisering. Side 2 af 18

3 Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i datalogi sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Softwareudvikling. IT-projektledelse. Konsulentvirksomhed. Undervisning i IT. Studerende har mulighed for undervejs i deres uddannelse, at opnå faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen i datalogi. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i datalogi har efter endt uddannelse, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: Strukturering, lagring, behandling og visualisering af data. Simple algoritmer og datastrukturer. En computers opbygning som en kombination af hardware, software og kommunikationskanaler. Implementering af programmeringssprog. Metoder til gennemførsel af større softwareudviklingsprojekter. Grundlæggende teori om computerens begrænsninger og databehandlingens rolle i samfundet. Grundlæggende anvendt matematik og statistik. Færdigheder i at: Løse problemer med databehandlingsmetoder og dokumentere løsningerne. Læse og forstå faglitteratur på dansk og engelsk. Programmering i forskellige programmeringssprogsparadigmer. Kommunikere om faget skriftligt og mundtligt. Løse programmeringsopgaver med hensyntagen til ressourceforbrug og korrekthed. Designe interaktionsmetoder mellem mennesker og computere. Kompetencer til at: Opdele større problemer i mindre, lettere tilgængelige delproblemer. Systematisk analysere problemer, designe løsningsmetoder, implementere metoderne og reflektere over resultatet og processen. Vurdere en løsnings korrekthed, effektivitet og hensigtsmæssighed. Arbejde sammen med andre, også fra andre fagområder, for i fællesskab at løse en opgave. Diskutere samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af brug af IT I forskellige sammenhænge. Side 3 af 18

4 Løse problemer, der kræver kombination af datalogisk viden med viden fra andre fagområder, og tilegne sig den nødvendige viden evt. gennem dialog med mennesker fra andre fagområder. Stk. 2 Generel profil i datalogi En bachelor med generel profil i datalogi har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Forskellige metoder til dataanalyse. Datastrukturer. Design af programmeringssprog. Færdigheder i at: Implementere programmeringssprog. Analysere algoritmers tids- og pladsforbrug. Bruge matematiske værktøjer til dataanalyse. Kompetencer til at: Forstå samspillet mellem hardware og programmeringssprog. Vælge hensigtsmæssige datastrukturer og algoritmer til løsning af konkrete beregningsproblemer. Anvende og tilpasse metoder til at løse et konkret dataanalyseproblem. Stk. 3 Gymnasierettet specialisering En bachelor i datalogi med gymnasierettet specialisering har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Naturvidenskabelig didaktik. Et gymnasialt fagområde udover datalogi Kompetencer til at: Tilrettelægge undervisning. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Alle de obligatoriske fagelementer (inklusiv bachelorprojektet), der er defineret nedenfor, skal følges i de studieår og blokke, hvor de er angivet i kassogrammet i bilag 1. Den studerende har mulighed for selv at planlægge placeringen af de begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer inden for en specialisering. Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en af nedenstående specialiseringer. Hvis den studerende ikke selv vælger en 120 ECTS-point specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Generel profil i datalogi. Side 4 af 18

5 Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 60 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 60 ECTS-point. 60 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS-point NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS-point NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS-point NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS-point NDAB15011U Softwareudvikling SU Blok ECTS-point Kurserne på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 2 Generel profil i datalogi Specialiseringen er på 120 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 90 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS-point. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 90 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer Matematisk analyse og statistik i datalogi* MASD Blok 1 7,5 ECTS-point NDAB15001U Modellering og analyse af data MAD Blok 2 7,5 ECTS-point Computersystemer* CompSys Blok ECTS-point Implementering af programmeringssprog* IPS Blok 3 7,5 ECTS-point NDAA04010U Algoritmer og datastrukturer AD Blok 4 7,5 ECTS-point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point Programmeringssprogdesign* PSD Blok 3 7,5 ECTS-point NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS-point NDAA04022U Bachelorprojekt BacProjDat Blok ECTS-point *Kurserne udbydes første gang i studieåret 2016/17. Stk. 2.2 Valgfrie fagelementer 30 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS-point uden godkendelse fra studienævnet. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den SCIENCE kandidatuddannelse som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med 30 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 2.3 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i datalogi med generel profil i datalogi er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover Side 5 af 18

6 mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Begge muligheder forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 3 Gymnasierettet specialisering Specialiseringen er på 120 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 67,5 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 7,5 ECTS-point. Tilvalgsfaget, 45 ECTS-point. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 67,5 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: Matematisk analyse og statistik i datalogi* MASD Blok 1 7,5 ECTS-point Computersystemer* CompSys Blok ECTS-point Implementering af programmeringssprog* IPS Blok 3 7,5 ECTS-point NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige DidG Blok 3+4 7,5 ECTS-point fags didaktik Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point NDAA04022U Bachelorprojekt BacProjDat Blok ECTS-point *Kurserne udbydes første gang i studieåret 2016/17. Stk. 3.2 Begrænset valgfrie fagelementer 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer VtGeog Blok 2 7,5 ECTS point NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere VtFys Blok 2 7,5 ECTS point NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS point Stk. 3.3 Tilvalgsfaget 45 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på tilvalgsfaget. Såfremt den studerende har et tilvalgsfag på SCIENCE, skal de 45 ECTS-point dækkes af fagelementer, der indgår i den reducerede gymnasiefagpakke i det pågældende fags bachelorstudieordning. En undtagelse herfra er idræt, da idræt i denne sammenhæng regnes som værende uden for SCIENCE. Følger den studerende et tilvalg uden for SCIENCE (eller på idræt), skal den studerende dække 45 ECTS-point fra tilvalgsfaget. I bachelorstudieordningen på idræt fremgår kurserne under gymnasiefagpakken. Stk. 3.4 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på tilvalget. Der kan dog frigives ekstra plads til valgfrie fagelementer, såfremt et fagelement eller et ækvivalerende fagelement optræder i gymnasiefagpakken for både hovedfaget og sidefaget. Fagelementer skal kun bestås én gang og de ECTS-point, der bliver tilovers, kan indgå som valgfrie fagelementer. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan fagelementer på kandidatniveau indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS-point uden godkendelse fra studienævnet. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på Side 6 af 18

7 kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den SCIENCE kandidatuddannelse, som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS-point indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Såfremt der er frigivet tilstrækkelig ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan virksomhedsprojekter indgå i uddannelsens valgfri del med 30 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 3.5 Mobilitetsvindue På den gymnasierettede specialisering er der ikke defineret et mobilitetsvindue på grund af tilvalget. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 4 Faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen Forudsætning for faglig kompetence er et uddannelsesniveau, der svarer til en kandidateksamen og som indeholder de faglige mindstekrav. Der findes følgende fagpakker, der sikrer opfyldelse af de faglige mindstekrav: Stk. 4.1 Tillægsfagpakken for datalogistuderende Tillægsfagpakken er på 7,5 ECTS-point. Tillægsfagpakken skal følges af en bachelor i datalogi, der ikke har fulgt den gymnasierettede specialisering og ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Følgende fagelementer skal bestås: NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik DidG Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 4.2 Den reducerede gymnasiefagpakke Den reducerede gymnasiefagpakke er på 90 ECTS-point og giver kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Den reducerede gymnasiefagpakke skal følges af studerende, hvor gymnasiefagpakken i biologi, fysik, geografi, idræt, kemi eller matematik er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS-point NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS-point NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS-point NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS-point Matematisk analyse og statistik i datalogi* MASD Blok 1 7,5 ECTS-point Computersystemer* CompSys Blok ECTS-point Implementering af programmeringssprog* IPS Blok 3 7,5 ECTS-point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point *Kurserne udbydes første gang i studieåret 2016/17. Side 7 af 18

8 Stk. 4.3 Gymnasiefagpakke Gymnasiefagpakken er på 120 ECTS-point og giver kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Gymnasiefagpakken skal følges af studerende på andre uddannelser end biologi, fysik, geografi, idræt, kemi eller matematik hvor gymnasiefagpakken er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS-point NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS-point NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS-point NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS-point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point Matematisk analyse og statistik i datalogi* MASD Blok 1 7,5 ECTS-point Computersystemer* CompSys Blok ECTS-point Implementering af programmeringssprog* IPS Blok 3 7,5 ECTS-point NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags DidG Blok 4 7,5 ECTS-point didaktik NDAB15011U Softwareudvikling SU Blok ECTS-point Samt et af nedenstående kurser (i alt 7,5 ECTS-point): NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer VtGeog Blok 2 7,5 ECTS point NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere VtFys Blok 2 7,5 ECTS point NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS point *Kurserne udbydes første gang i studieåret 2016/17. Stk. 4.4 Fagligt overlap mellem hoved- og tilvalgsfag Der er en undtagelse fra mindstekravene for de datalogistuderende, der ønsker at tilegne sig faglig kompetence i to fagligt tæt knyttede uddannelser, hvor der i visse tilfælde kan være fagligt overlap mellem enkelte kurser. I disse tilfælde reduceres ECTS-kravet om tilvalgsfagets omfang tilsvarende med de ECTS-point, der måtte udgå pga. fagligt overlap. For studerende med datalogi som tilvalgsfag kan følgende fagelementer udgå af den reducerede gymnasiefagpakke som følge af fagligt overlap: Hovedfag Fag der udgår fra tilvalgets reducerede gymnasiefagpakke pga. fagligt overlap Biologi Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD)* Blok 1 7,5 ECTS-point Matematik NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS-point Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD)* Blok 1 7,5 ECTS point NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer** Blok ECTS point Fysik NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS-point Geografi Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD)* Blok 1 7,5 ECTS-point Kemi NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS-point *Kurserne udbydes første gang i studieåret 2016/17. ** Hvis Specialisering 1: Matematik-datalogi følges på bacheloruddannelsen i matematik. Såfremt der er fag der udgår pga. fagligt overlap, konverteres antallet af ECTS-point til valgfrie ECTS-point. Side 8 af 18

9 Stk. 4 Kontrol af kravet om ekstern censur og karakterer Studieordningen sikrer, at den studerende automatisk opfylder kravene om, at 1/3 af uddannelsens ECTS-point skal være bedømt med ekstern censur og 2/3 af uddannelsens ECTS-point skal være bedømt med karakterer jf. den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningen. Meritoverførte ECTS-point fratrækkes i udregningen af kravet om ekstern censur og karakterer. 5 Dispensation Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 9 af 18

10 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Generel profil i datalogi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Programmering og problemløsning (PoP) * Softwareudvikling (SU) * Diskret matematik og algoritmer (DMA) * Interaktionsdesign (Inter) * Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) * 2. år Computersystemer (CompSys) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Modellering og analyse af data (MAD) Udvikling af informationssystemer (UIS) Implementering af programmerings-sprog (IPS) Algoritmer og datastrukturer (AD) 3. år Valgfri Valgfri Bachelorprojekt (BacProjDat) Valgfri Valgfri Programmeringssprogdesign (PSD) Datalogiens videnskabsteori (VtDat) Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Valgfri. Kassogram Gymnasierettet specialisering Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Programmering og problemløsning (PoP)* Diskret matematik og algoritmer (DMA)* Computersystemer (CompSys) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Begrænset valgfri Interaktionsdesign (Inter)* Softwareudvikling (SU)* Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat)* Udvikling af informationssystemer (UIS) Implementering af programmerings-sprog (IPS) Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) 3. år Tilvalgsfag Tilvalgsfag Bachelorprojekt (BacProjDat) Tilvalgsfag Tilvalgsfag Tilvalgsfag Tilvalgsfag Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Tilvalgsfag Kassogram Gymnasiefagpakken i datalogi for tilvalgs-/sidefagsstuderende inden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt 4. år KA Matematisk analyse og statistik i datalogi Computersystemer Den reducerede gymnasiefagpakke Hovedfag Udvikling af informationssystemer Implementering af programmeringssprog Hovedfag Side 10 af 18

11 Kassogram Gymnasiefagpakken i datalogi for tilvalgs-/sidefagsstuderende uden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt 4. år KA Matematisk analyse og statistik i datalogi Computersystemer Begrænset valgfrihed Implementering af programmeringssprog Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Udvikling af informationssystemer 5. år KA Hovedfag Hovedfag Softwareudvikling Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Gymnasiefagpakken Side 11 af 18

12 1. år Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne 2014 (rev. 2015) gælder pr. 1. september 2015 for alle indskrevne studerende på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere 1.1. Uddannelsens opbygning Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på, fordelt som i nedenstående kassogram: Obligatoriske fagelementer (inklusiv bachelorprojektet), 105 ECTS-point. Begrænset valgfri fagelementer, 15 ECTS-point. Valgfri fagelementer, 60 ECTS-point. Kassogram Bacheloruddannelsen i datalogi (2014/15 eller tidligere) Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til programmering* Diskrete matematiske strukturer* Objektorienteret programmering og design* Lineær algebra for dataloger* Begrænset valgfri* Algoritmer og datastrukturer* Projektkursus: Systemudvikling* 2. år 3. år Begrænset valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Maskinarkitektur Valgfri Oversættere Datalogiens videnskabsteori Styresystemer og multiprogrammering Valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Datanet Valgfri Obligatorisk. Begrænset valgfri. Valgfri Begrænset valgfrihed 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion HCI Blok 1 7,5 ECTS point Matematisk analyse og statistik i MASD Blok 1 7,5 ECTS-point datalogi* NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik SS Blok 2 7,5 ECTS point NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS-point *Kurset udbydes første gang i studieåret 2016/17. Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 1 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan i stedet vælge blandt de andre begrænsede valgfri fagelementer i blok 2 og 3. 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Blok 3 7,5 ECTS point NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Blok 3 7,5 ECTS point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point *Kurset udbydes første gang i studieåret 2016/17. Side 12 af 18

13 Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan i stedet vælge det andet begrænset valgfri fagelement i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS-point af valgfriheden Valgfrie fagelementer Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del Kompetenceprofil En bachelor i datalogi har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Programmering i flere forskellige programmeringsprogsparadigmer. En datamaskines opbygning som en kombination af hardware, software og kommunikationskanaler. Strukturering, lagring og behandling af data. Algoritmer og analyse af algoritmer. Metoder til gennemførsel af softwareudviklingsprojekter. Grundlæggende teori om datamaskinens begrænsninger og databehandlingens rolle i samfundet. Grundlæggende anvendt matematik. Færdigheder i at: Løse problemer med databehandlingsmetoder og dokumentere denne løsning. Læse og forstå faglitteratur på dansk og engelsk. Anvende forskellige programmeringssprogsparadigmer. Kommunikere om faget skriftligt og mundtligt på dansk eller engelsk. Løse programmeringsopgaver med hensyntagen til ressourceforbrug og korrekthed. Kompetencer til at: Opdele større problemer i mindre, lettere tilgængelige delproblemer. Analysere problemer, systematisk designe løsninger til dem og implementere løsningerne på en datamat samt vurdere dem, både selvstændigt og i grupper. Vurdere en løsnings hensigtsmæssighed, korrekthed og effektivitet. Kombinere datalogisk og anden faglig viden til at løse problemer samt opsøge og tilegne sig eventuel manglende viden både indenfor datalogi og andre fag. Diskutere samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af brug af IT i forskellige sammenhænge Sidefag/tilvalg For studerende indskrevet på en bacheloruddannelse på SCEINCE i 2014/15 eller tidligere gælder, at den studerende frit kan tilrettelægge hvornår og i hvilken rækkefølge fagelementerne på tilvalget/sidefag følges, så længe der minimum følges 45 ECTS-point af tilvalgsfaget/sidefaget på bacheloruddannelsen. Disse studerende er derfor ikke pålagt at følge tilvalgets/sidefagets fagelementer i den rækkefølge der er defineret i studieordningen. Stk. 1.2 Specialiseringer For studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere opnås en specialisering i applikationsudvikling eller i data og informationsmodellering ved at følge en specialiseringsfagpakke på 37,5 ECTS-point, der dækkes af den studerendes valgfrie ECTS-point. Side 13 af 18

14 1. år 2. år 3. år Stk Specialisering i applikationsudvikling Kassogram Applikationsudvikling Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til programmering* Diskrete matematiske strukturer* Menneske-datamaskine interaktion Maskinarkitektur Virksomhedsprojekt i datalogi Objektorienteret programmering og design* Lineær algebra for dataloger* Begrænset valgfri* Algoritmer og datastrukturer* Projektkursus: Systemudvikling* Valgfri Valgfri Valgfri Oversættere Datalogiens videnskabsteori Begrænset valgfri Styresystemer og multiprogrammering IT-projektledelse Bachelorprojekt Datanet IT-sikkerhed Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Valgfri. Begrænset valgfrihed 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion HCI Blok 1 7,5 ECTS point NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS-point Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 1 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan i stedet vælge det andet begrænset valgfri fagelement i blok 3. 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Blok 3 7,5 ECTS point NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Blok 3 7,5 ECTS point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point *Kurset udbydes første gang i studieåret 2016/17. Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan i stedet vælge det andet begrænset valgfri fagelement i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS point af valgfriheden. Kompetenceprofil En bachelor i datalogi med specialisering i applikationsprogrammering har opnået følgende supplement til kompetenceprofilen: Viden om: IT projektledelse. IT sikkerhed. Færdigheder i at: Indgå i og bidrage til en virksomheds daglige IT-arbejde. Kompetencer til at: Samarbejde med folk fra forskellige faggrupper om i fællesskab at løse problemer, der kombinerer alle de involveredes færdigheder. Facilitere interaktion mellem mennesker og maskiner. Side 14 af 18

15 1. år 2. år 3. år Stk Data og informationsmodellering Kassogram Data og informationsmodellering Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til programmering* Diskrete matematiske strukturer* Introduktion til matematik og naturvidenskab Maskinarkitektur Logik i datalogi modeller og beviser for systemer Begrænset valgfri Obligatorisk. * Førsteårsprøvefag Objektorienteret programmering og design* Lineær algebra for dataloger* Sandsynlighedsregning og statistik Begrænset valgfri. Oversættere Valgfri Datalogiens videnskabsteori Begrænset valgfri* Algoritmer og datastrukturer* Projektkursus: Systemudvikling* Valgfri Styresystemer og multiprogrammering Introduktion til computergrafik Valgfri. Bachelorprojekt Valgfri Datanet Dataanalyse Begrænset valgfrihed 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Matematisk analyse og statistik i MASD Blok 1 7,5 ECTS-point datalogi* NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik SS Blok 2 7,5 ECTS point *Kurset udbydes første gang i studieåret 2016/17. 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Blok 3 7,5 ECTS point NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Blok 3 7,5 ECTS point Udvikling af informationssystemer* UIS Blok ECTS-point *Kurset udbydes første gang i studieåret 2016/17. Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kasseogrammet ovenfor, men den studerende kan i stedet vælge det andet begrænset valgfri kursus i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS point af valgfriheden. Kompetenceprofil En bachelor i datalogi med specialisering i data og informationsmodellering har opnået følgende supplement til kompetenceprofilen: Viden om: Kontinuert matematik. Sandsynlighedsregning og statistik. Modellering med data af kontinuerte eller diskrete fænomener, analyse af datamodeller på en computer for at besvare spørgsmål om de modellerede fænomener. Færdigheder i at: Vælge en hensigtsmæssig datamodel for et konkret fænomen, Anvende og tilpasse metoder til at løse et konkret dataanalyseproblem. Side 15 af 18

16 Kompetencer til at: Beskrive og vurdere forholdet mellem en model og det modellerede fænomen. Vurdere i hvor høj grad en løsning i modellen afspejler en løsning af det modellerede fænomen. 1.3 Bachelorprojekt Bachelorprojektet er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. Bachelorprojektet kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. Stk. 2. Kursusspecifikke ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Nedlagt kursus Overgang Dataanalyse (DA) Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der (NDAA13002U), 7,5 ECTS-point. afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset erstattes af Modellering og analyse af data (MAD) Logik i datalogi modeller og beviser for systemer (Logik) (NDAB05005U), 7,5 ECTS-point. Databaser og webprogrammering (DBW), (NDAA08013U), 7,5 ECTS-point. Databaser og datamining (DbDm) (NDAB10013U), 7,5 ECTS-point Menneske-datamaskine interaktion (HCI) (NDAA06047U), 7,5 ECTSpoint. Introduktion til programmering (IP) (NDAA09014U), 7,5 ECTS-point. Objektorienteret programmering og design (OOPD) (NDAA04012U), 7,5 ECTS-point. Diskrete matematiske strukturer (DiMS) (NMAA08012U), 7,5 ECTS-point. (NDAB15001U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset erstattes af Logik i datalogi (Logik) (NDAB15002U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset erstattes af Udvikling af informationssystemer (UIS), der udbydes fra studieåret 2016/17. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset erstattes af Udvikling af Informationssystemer (UIS) (udbydes fra 2016 og frem) Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset er pr. 2015/16 erstattet af Interaktionsdesign (Inter), (NDAB15003U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurserne Introduktion til programmering (IP) og Objektorienteret programmering (OOPD) er pr. 2015/16 tilsammen erstattet af kurset Programmering og problemløsning (PoP) (NDAB15009U), 15 ECTS-point. Studerende, der har bestået ét af de to nedlagte kurser, skal skrive en afløsningsopgave i det manglende kursus. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurserne Introduktion til programmering (IP) og Objektorienteret programmering (OOPD) er pr. 2015/16 tilsammen erstattet af kurset Programmering og problemløsning (PoP) (NDAB15009U), 15 ECTS-point. Studerende, der har bestået ét af de to nedlagte kurser, skal skrive en afløsningsopgave i det manglende kursus. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset er pr. 2015/16 erstattet af Diskret matematik og algoritmer (DMA) (NDAB15008U), 15 ECTS-point. Kurset kan ligeledes erstattes af Diskret Matematik (NMAA09025U) (DIS), eller Diskret Matematik for førsteårsstuderende (NMAB10005U) (DisRus). Side 16 af 18

17 Lineær algebra for dataloger (LinAlgDat) (NMAB13023U), 7,5 ECTS-point. Projektkursus: Systemudvikling (ProjDat) (NDAB10002U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset er pr. 2015/16 erstattet af Lineær Algebra i Datalogi (LinAlgDat) (NMAB15002U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15. Der afholdes et sidste eksamensforsøg i kurset i studieåret 2015/16. Kurset erstattes af Udvikling af informationssystemer (UIS), der udbydes fra studieåret 2016/17. Stk. 3 Mulige kursusspecifikke erstatninger for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Eksisterende kurser Mulig erstatning Diskrete matematiske strukturer Diskret matematik (DIS) (NMAA09025U), 7,5 ECTS-point (DiMS) (NMAA08012U), eller DisRus 7,5 ECTS-point Lineær algebra for dataloger (LinAlgDat) (NMAB13023U), 7,5 ECTS-point. Projektkursus: Systemudvikling (ProjDat) (NDAB10002U), 15 ECTS-point Database- og webprogrammering (DBW) (NDAA08013U), 7,5 ECTS-point Databaser og datamining (DbDm) (NDAB10013U), 7,5 ECTS-point Videnskabsteori for datalogi (VtDat) (NDAA04032U), 7,5 ECTS-point Statistik og forsøgsdesign i naturvidenskabelig forskning (T-StatI), (NIDB10008U), 7,5 ECTS-point Et af de to: Lineær algebra for matematikere (LinAlgMat) (NMAB10006U), 7,5 ECTS-point Lineær algebra i naturvidenskab (LinAlgNat) (NMAB10007U), 7,5 ECTS-point Førsteårsprojekt, 15 ECTS point Databaser og datamining (DbDm) (NDAB10013U), 7,5 ECTS-point - Kun et af de to kurser kan indgå i uddannelsen. Database- og webprogrammering (DBW) (NDAA08013U), 7,5 ECTSpoint - Kun et af de to kurser kan indgå i uddannelsen. Andre SCIENCE-uddannelsers videnskabsteorikurser - Det påkræves dog, at VtDat bestås, hvis den studerende ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i datalogi. Kan erstatte Sandsynlighedsregning og statistik (SS) (NMAA09014U), 7,5 ECTS-point - Kun i tillægsfagpakken for datalogistuderende. Nedlægges og erstattes af Basal statistik i Idrætsvidenskab (NNEB15001U), 7,5 ECTS-point Side 17 af 18

18 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i datalogi, har opnået følgende: Viden om: De specifikke faglige emner, der er formuleret i projektaftalen. Evaluering af tidligere forsøg på løsning af det specifikke problem og relaterede problemer. At sammenfatte de opnåede resultater, deres baggrund og implikationer i en rapport lavet efter akademiske standarder for referencer og redelighed, og som inddrager illustrationer, formler og tabeller i et omfang, der passer til problemet og dets løsning. Færdigheder i at: Klart, overskueligt og med anvendelse af korrekt faglig terminologi formulere, analysere, løse og reflektere over løsningen af et datalogisk relevant problem. Kritisk vurdere samt begrundet udvælge, kombinere og evt. nyudvikle teorier og metoder og bruge disse til at bidrage til løsningen af problemet eller fremme forståelsen af problemet. Give en sammenhængende og præcis beskrivelse af alle væsentlige dele af den konkrete løsning med specielt vægt på egne bidrag. Objektivt og systematisk vurdere styrker, svagheder og mangler ved løsningen. Hvor dette er relevant, inddrages eksperimenter som støtte til vurderingen. Diskutere løsningens potentielle faglige og samfundsmæssige signifikans. Kompetencer til at: Selvstændigt og i en fastsat tidsramme at udføre datalogisk relevant arbejde. Mundtligt opsummere og redegøre for arbejdet, samt diskutere teori, metoder og resultater på akademisk niveau. Side 18 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Godkendt af dekanen for den 29. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1 1

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2015 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag.

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag. 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE MATEMATISKE FAG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Godkendt af dekanen for den 28. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1

Læs mere