Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse"

Transkript

1 Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse Antal anslag incl. mellemrum:

2 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse Formål Arbejdsulykker forårsages af et sammenspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer 1. Den nuværende viden indenfor forebyggelse peger på, at den største effekt opnås, hvis man kombinerer tilgange. Integreret ulykkesforebyggelse (IU) er en ny, endnu ikke empirisk afprøvet, kombination af den adfærdsbaserede og den kulturelle tilgang til ulykkesforebyggelse 2. De overordnede formål med det samlede projekt er, at Videreudvikle teorien om IU Udvikle konkrete metoder til ulykkesforebyggelse i forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, ud fra teorien om IU Implementere metoderne i forskellige brancher og virksomhedsstørrelser Vurdere effekten af metoderne på virksomhedernes sikkerhedsniveau, på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse Det specifikke formål med hovedprojektet er, at Videreudvikle og skærpe teorien om IU, som projektet er bygget op omkring, ud fra de akkumulerede erfaringer fra de 3 delprojekter, samt teoretiske og praktiske input fra internationale forskere. Det specifikke formål for hvert af de 3 delprojekter er, at Omsætte teorien om IU til konkrete forebyggelsesmetoder, under hensynstagen til de forskelle i branche, virksomhedsstørrelse, organisation og ledelse som gør sig gældende i delprojekternes målgruppe Hovedprojektet leverer den teoretiske ramme, samt samler og integrerer den fremkomne viden fra delprojekterne, der hver især fokuserer på konkrete forebyggelsesmetoder rettet mod én bestemt virksomhedsstørrelse. Projektet bidrager til forskeruddannelse ved, at de teoretiske og metodemæssige udviklinger i hovedprojektet indgår i et post.doc.-forløb, mens delprojekt C gennemføres som ph.d.-forløb. Projektets slutprodukt bliver en værktøjskasse, der kan benyttes af både virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, indeholdende konkrete velafprøvede forebyggelsesmetoder for både ledere og medarbejdere, baseret på IU og målrettet mod forskellige virksomhedsstørrelser og brancher. Hovedprojekt Tværgående teori- og metodeudvikling ift integreret ulykkesforebyggelse (post.doc.-forløb) Delprojekt A Integreret ulykkesforebyggelse i små virksomheder Delprojekt B Integreret ulykkesforebyggelse i mindre virksomheder Delprojekt C Integreret ulykkesforebyggelse i store virksomheder (ph.d.-forløb) 1

3 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse Baggrund og status Der findes kun få systematiske effektevalueringer af ulykkesforebyggelse, men en nyere norsk metaanalyse vedrørende generel ulykkesforebyggelse konkluderer, at den største effekt opnås, hvis man kombinerer tiltag rettet mod holdningspåvirkning, adfærdspåvirkning og strukturelle ændringer 3. Den samme konklusion kan uddrages af et par nyere danske undersøgelser, der peger på vigtigheden af gennemgribende tiltag ift ulykkesintervention indenfor landbruget 4 og under bygningen af Øresundsbroen 5. Integreret ulykkesforebyggelse Den nuværende viden peger altså på, at man skal kombinere ulykkesforebyggende tiltag, for at opnå den største effekt. En metaanalyse af effekten af forskellige interventionstyper overfor arbejdsulykker viser, at de to mest effektive tilgange er adfærdsændringer samt gennemgribende tiltag rettet mod sikkerhedskultur 6. Disse tilgange ser den amerikanske forsker David M. DeJoy som komplementære, og han opstiller en teoretisk ramme, kaldet integreret ulykkesforebyggelse, der er en kombination af dem 2. Den kulturbaserede tilgang tager sit udgangspunkt i organisationsteori. Det er ofte en funktionalistisk og ledelsesstyret oppefra og ned -tilgang, der er fokuseret på værdier og overbevisninger i organisationen. Den adfærdsbaserede tilgang er derimod en medarbejderrettet nedefra og op -tilgang, der er fokuseret på adfærden på gulvniveauet. Den bygger på den behavioristiske indlæringsmekanisme kaldet operant betingning, der er veldokumenteret i forhold til at skabe adfærdsændringer på en række områder, heriblandt sikkerhed 2;6. Ved at integrere de to tilgange, opnås en balanceret og gennemgribende tilgang til ulykkesforebyggelse, da svaghederne ved den ene tilgang, er styrkerne ved den anden (se tabel 1). Tabel 1: To tilgange til ulykkesforebyggelse Kulturændring Adfærdsbaseret Centrale elementer Oppefra og ned Nedefra og op Drevet af intuition og forståelser Drevet af data og analyser Selvopretholdende Behov for vedvarende fokus Styrker Fokus på organisationsændringer Konkret teknik Vidtfavnende Objektiv Fokus på bagvedliggende årsager Fokus på gulvniveau Svagheder Diffus Syndebukke Subjektiv Ser ikke på andre påvirkninger Indirekte Fokus på de umiddelbare årsager Tilpasset fra DeJoy (2005) Den integrerede tilgang til ulykkesforebyggelse er endnu ikke afprøvet empirisk. Der findes dog enkelte eksempler på tilgange hos andre forskere, der støtter tankegangen. Fx har den israelske ulykkesforsker Dov Zohar haft succes med en ledelsesbaseret intervention, der kombinerer et fokus på medarbejdernes adfærd, med et ledelsesfokus på sikkerhed, klima og kultur 7-9. Zohars tankegang er, at ledere i deres daglige kontakter med medarbejderne giver udtryk for deres værdier og overbevisninger, og derigennem påvirker medarbejdernes grad af usikker adfærd, ved at signalere, hvor højt prioriteret sikkerhed bør være. Empirisk har Zohar bl.a. i et kontrolleret studie påvist, at et ændret interaktionsmønster, hvor lederen indgår i flere sikkerhedsrelaterede kontakter med 2

4 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse medarbejderne, har en positiv effekt på brugen af høreværn, antal ulykker og den generelle opfattelse af sikkerhed 7. Zohars tankegang har været forsøgt omsat til danske forhold i FAISprojektet med blandede resultater. Det har vist sig, at mekanismerne fungerer, men det har været problematisk at få den nødvendige opbakning fra topledelserne, som ikke har været et fokusområde i FAIS-projektet. Det bliver det i nærværende projekt, som bygger videre på disse erfaringer både teoretisk og metodemæssigt. En ting, der kun berøres overfladisk indenfor IU, er hvordan man konkret skaber adfærds- og holdningsændringer hos medarbejderne og ledelsen. Det er vigtigt, at ledelsen er engageret, da ledelsesengagement er bredt anerkendt som basalt ift at arbejde succesfuldt med sikkerhed i organisationer 7; Situationen er dog ofte, især i mindre virksomheder, at ledelsen skal balancere kravene om fx produktivitet og sikkerhed, og derfor er passive ift risici i arbejdsmiljøet grundet manglende viden om lovgivning, årsagssammenhænge og hvad en tilstrækkelig arbejdsmiljøindsats kræver Nærværende projekt vil inddrage Ajzens 19 veldokumenterede teori om planlagt adfærd 20;21 i den teoretiske ramme, med henblik på at forklare og forstå, hvordan der kan skabes forandringer i adfærd. Ud fra Ajzens teori er en persons handlinger bestemt af hhv holdningen til handlingen, de subjektive normer og opfattet kontrol over handlingen. Ved at påvirke disse parametre, er det muligt at få folk til at ændre deres adfærd. Interventionerne i de 3 delprojekter har alle til formål at påvirke disse parametre hos både medarbejdere og ledere, for at skabe en vedvarende adfærds- og holdningsændring. Nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet Der findes empirisk evidens for både den adfærdsbaserede og den kulturændrende tilgang til forebyggelse af ulykker hver for sig. Ligeledes findes der evidens for Zohars ledelsesbaserede tilgang og Ajzens teori om planlagt adfærd. Men der er endnu ikke, hverken nationalt eller internationalt, foretaget undersøgelser, der afprøver den integrerede model i praksis. Nærværende projekter vil videreudvikle den teoretiske model og bidrage med en systematisk afprøvning på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. På den måde repræsenterer projektet såvel teoretisk som metodemæssig nytænkning. Delprojekter favner bredt over både brancher og virksomhedsstørrelser, lige fra den lokale tømrermester med 5 ansatte til en stor koncern med over ansatte. De samlede resultater fra projekterne vil dermed have en stor målgruppe, og kunne anvendes bredt i forhold til ulykkesforebyggelse. Forskningsplan Hovedprojektet varer 36 måneder, og danner den teoretiske ramme om projektet, der sikrer sammenhæng mellem teori og de konkrete forebyggelsesmetoder i delprojekterne. Ligeledes sikrer det, at erfaringerne fra de enkelte brancher og virksomhedsstørrelser anvendes på tværs af delprojekterne, samt den endelige formidling af det samlede projektets resultater. Det primære indhold i hovedprojektet er 6 halvårlige arbejdsseminarer, hvor projektgruppen samles, for at diskutere og udvikle den fælles teoretiske ramme, samt diskutere hvordan denne omsættes bedst mulig til konkrete metoder. På hver anden af seminarerne deltager mindst én international førende forsker, der kan være med til at videreudvikle de enkelte projekter. Fokusområderne for seminarerne vil i løbet af projektet svare til den fase delprojekterne er i. Dvs. som minimum dækkes 3

5 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse områderne: udvikling af interventioner, implementering af interventioner, effektmåling, evaluering og formidling. Metoder Omsat til praksis bygger IU på to parallelle processer, der tilsammen sikrer et gennemgribende arbejde med sikkerhed fra top til bund i organisationen 2 : En databåret problemløsnings-proces med fokus på alle niveauer En omfattende afdækning af sikkerhedsmæssige problemer, der inkluderer alle niveauer i virksomheden, dvs. ikke kun fokus på medarbejderadfærd, men også usikre forhold og bagvedliggende organisatoriske årsager til ulykker. Derefter skal der kontinuerligt analyseres, handles og evalueres på fremskridtene i forhold til løsningen af de afdækkede problemer, så processen ikke går i stå, men hele tiden udvikler sig i den rigtige retning. En åben kulturændringsproces Ifm problemløsningsprocessen skal lederne i både ord og handlinger vise et konkret og synligt engagement i sikkerhed. Derved kan de påvirke medarbejdernes opfattelse af prioriteringen af sikkerhed, og ved samtidig at involvere medarbejderne i processen, kan de også engagere dem i sikkerhed. Disse 2 processer vil blive omsat til konkrete metoder i delprojekterne. Der vil blive anvendt de samme interventionsstrategier og målemetoder (både kvantitative og kvalitative) i alle delprojekterne, men tilpasset til den konkrete virksomhedsstørrelse og branche. Gennemgående træk er en kortlægning baseret på observation, auditering, spørgeskemaer og interviews, samt en kulturændring indeholdende bl.a. en kortvarig ledelsesuddannelse i forhold til sikkerhed og ledelse, koblet med individuel månedlig coaching, der tidligere har vist sig at have effekt i forhold til arbejdsmiljøfaktorer 7;22. Desuden evalueres der løbende på de 2 processer. Effektmål Effektmålet er i alle delprojekter ændringer i virksomhedernes sikkerhedsniveau, der operationaliseres gennem både adfærdsmæssige, kulturelle og strukturelle elementer. Tabel 2: Eksempler på operationaliseringen af sikkerhedsniveauet Element Mål Målemetode Adfærd Usikker adfærd Observation Brug af værnemidler Observation Kultur Ledelsens prioritering af sikkerhed Spørgeskema Medarbejdernes prioritering af sikkerhed Spørgeskema Struktur Organisering af sikkerhedsarbejdet Auditering Brug af APV Auditering Maskinsikkerhed Maskingennemgang Alle delprojekter er dimensioneret med hensyntagen til, at der kan opnås en tilstrækkelig statistisk styrke med de anvendte målemetoder, ligesom effektevalueringen suppleres med procesevaluering for at belyse, hvad der har virket fremmende/hindrende for interventionen. 4

6 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse Tabel 3: Opsummering af de 3 delprojekter Deltagere Virksomheder (Case/kontrol) Delprojekt A Delprojekt B Delprojekt C 16/16 3/3 1/2 Brancher Bygge & Anlæg Jern & metal Jern- & metal Træ- & møbel Plast Træ- og møbel Ansatte per virksomhed Ansatte totalt (Case/kontrol) Ca. 200 Ca. 200/200 Ca. 100/100 Ca. 200/400 Organisering af sikkerhedsarbejdet Leder + sikkerhedsrepræsentant Formel sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøafdeling + Sikkerhedsorganisation + Sikkerhedsudvalg Ledelsesniveauer støttefunktioner Intervention Problemløsning Kortlægning Kortlægning Kortlægning Lederstyrede temamøder Workshop for hele virksomheden Forløb med sikkerhedsorganisationen Temamøder med medarbejdere Kulturændring Lederkursus (på tværs) + coaching Lederkursus (internt) + coaching Lederkursus (internt) + coaching Arbejde med identificerede områder Arbejde med identificerede områder Arbejde med identificerede områder Sparring af topledelsen Praktiske muligheder for projektets gennemførsel Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (projektansvarlige) og Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Begge institutioner har mange års erfaring med forskning i forebyggelse af arbejdsulykker, herunder interventionsforskning. Der er truffet forhåndsaftale med Prof. David M. DeJoy (USA) om indtrædelse i en international styregruppe for projektet samt deltagelse i det første seminar, ligesom Prof. Dov Zohar (Israel) vil være tilknyttet projektet. Der foreligger forhåndsaftaler om deltagelse, enten med konkrete virksomheder eller de relevante samarbejdspartnere ift at rekruttere disse, for alle delprojekter. 5

7 Bilag 1A: Projektbeskrivelse Små virksomheder Integreret ulykkesforebyggelse i små virksomheder Antal anslag incl. mellemrum: 5.024

8 Bilag 1A: Små virksomheder Formål Formålene med projektet er, at: Udvikle konkrete forebyggelsesmetoder, baseret på Integreret Ulykkesforebyggelse (IU), rettet mod små virksomheder (5-19 ansatte) Afprøve metoderne i 2 forskellige brancher i et kontrolleret design Vurdere effekten af metoderne på virksomhedernes sikkerhedsniveau Baggrund og status I små virksomheder er det oftest ejeren, der er ansvarlig for alle ledelsesmæssige spørgsmål så som produktion, planlægning, salg og personalepleje. Desuden arbejder ejeren ofte med på de konkrete opgaver i løbet af dagen. Ledelsesstilen i små virksomheder er uformel og problemer løses på stedet uden brug af skriftlige procedurer og politikker. Manglen på en formel ledelsesstruktur og organisering er medvirkende til, at det kan være vanskeligt for små virksomheder at gennemføre et systematisk sikkerhedsarbejde 17;23. Adskillige studier har demonstreret, hvorledes ejerens værdier og prioriteter er bestemmende for kulturen i de små virksomheder 24;25 Arbejdsmiljøet i små virksomheder er ofte karakteriseret ved at være mere varieret end i større virksomheder. Det fysiske arbejdsmiljø kan dog udgøre en større helbredsrisiko i små virksomheder, end i større virksomheder først og fremmest ift ulykker 26;27. Forskningen tyder på, at forekomsten af arbejdsulykker er dårligt belyst i små virksomheder og at de officielle ulykkestal er påvirket af underrapportering 17. Da der i Danmark er mange små virksomheder, er den enkelte virksomhed sjældent ude for en arbejdsulykke. Derfor er risikoopfattelsen i virksomheden præget af lederens personlige erfaringer og sjældent af kollektive erfaringer 17. Derfor kunne det forventes, at personlige erfaringer med alvorlige arbejdsulykker ville give anledning til ændret indsats ift at forebygge arbejdsulykker. Nyere dansk forskning viser dog, at dette ikke er tilfældet 28. I langt de fleste tilfælde bliver ulykker forklaret med hændelige uheld, der ikke kan forebygges. En sådan ulykkesopfattelse medfører, at der oftest ikke gøres nogen indsats for at analysere årsagerne til ulykkerne i virksomheden. Dermed iværksættes der ingen efterfølgende forebyggelse. Denne forståelse har betydning for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og sikkerhedsarbejdet 28, men skal ses i lyset af de tætte sociale relationer i små virksomheder, hvilket vanskeliggør placering af et ansvar. Nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet Projektet vil bidrage med viden om, hvordan små virksomheders vilje og evne til at gøre en ulykkesforebyggende indsats kan fremmes. Der tages afsæt i både ejer/leder og medarbejderes ulykkesforståelse, hvilket giver mulighed for at udvikle vedvarende interventionsstrategier, som passer til de små virksomheder og de ansattes behov. På den måde repræsenterer projektet såvel teoretisk som metodemæssig nytænkning som kan være medvirkende til at forebygge arbejdsulykker i små virksomheder. 1

9 Bilag 1A: Små virksomheder Forskningsplan Projektet er et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie, med deltagelse af i alt 32 virksomheder fra 2 brancher, der matches og opdeles i kontrol- og interventionsgrupper (se tabellen). Bygge-anlæg Jern & Metal Intervention 8 8 Kontrol 8 8 Projektet varer 36 mdr. Der gennemføres først intervention i den ene branche, hvorefter erfaringerne fra denne (samt hovedprojektet og de andre delprojekter) bruges til at videreudvikle og tilpasse konceptet til den anden. Intervention og effektevaluering består af 4 faser, og er en operationalisering af DeJoys to processer (problemløsningsprocessen svarer til fase 1+3, mens kulturændringsprocessen foregår i fase 2+3). I første omgang er der fokus på ledernes holdninger, efterfulgt af et fokus på ledernes påvirkning af kulturen i deres virksomheder. 1. Kortlægning af nuværende sikkerhedsniveau Baseret på de samme instrumenter, der anvendes i alle delprojekterne 2. Lederkurser De 8 ejere/ledere fra interventionsvirksomhederne deltager sammen på et praksisrelateret uddannelsesforløb over 6 mdr, der har fokus på ledelse og ulykkesforståelse. Efterfølgende er der coaching af den enkelte ejer 3. Temamøder I løbet af 4 interne temamøder på virksomheden arbejder ejerne/lederne sammen med medarbejderne med de områder, der blev identificeret gennem kortlægningen. Der arbejdes ud fra de principper og forståelser, ejerne/lederne har fået indsigt i gennem uddannelsen 4. Effektvurdering Gentagelse af målingerne fra kortlægningen Se bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af indholdet i faserne. Der vil løbende gennem perioden foregå procesevaluering gennem korte interviews. Mulighed for gennemførsel Projektet ledes af psykolog, ph.d. Pete Kines (NFA) og psykolog ph.d. Lars-Peter Andersen (AMK). Disse har netop afsluttet et forskningsprojekt vedr. små virksomheder, som dette projekt teoretisk og metodemæssigt bygger videre på 23. Kontakten til virksomhederne sker, ligesom i det foregående projekt, pba indberetninger om arbejdsulykker til AT. Alternativt er der etableret et samarbejde med Ejerlederne om at skabe kontakt til deltagervirksomheder, samt formidling af projektet resultater. 2

10 Bilag 1B: Projektbeskrivelse Mindre virksomheder Integreret ulykkesforebyggelse i mindre virksomheder Antal anslag incl. mellemrum: 4.800

11 Bilag 1B: Mindre virksomheder Formål Formålene med projektet er, at Udvikle en standardiseret intervention, baseret på Integreret Ulykkesforebyggelse (IU), rettet mod mindre virksomheder (20-49 ansatte) Afprøve den standardiserede intervention i 3 forskellige brancher i et kontrolleret design Vurdere effekten af den standardiserede intervention på virksomhedernes sikkerhedsniveau Baggrund og status En nylig dansk litteraturanalyse fandt, at der er et klart forskningsbehov rettet mod mindre virksomheder med <50 ansatte. Der er generelt set flere arbejdsmiljøproblemer, herunder større ulykkesrisici, i disse virksomheder sammenlignet med større virksomheder 17. Ejeren, der normalt er identisk med den øverste leder, er den afgørende nøgleperson i disse virksomheder, som er en speciel udfordring, da de har en særlig småvirksomhedskultur. De har en lav formaliseringsgrad og en udpræget ad-hoc-orientering, der giver dem problemer med at organisere arbejdsmiljøarbejdet og opfylde lovgivningens krav til systematisk arbejdsmiljøarbejde 17. En svensk undersøgelse har vist, at mange ejere ikke kan se årsagsvirkningsforholdet mellem en arbejdsmiljøindsats og et bedre helbred og velbefindende for medarbejderne 29, mens både danske og udenlandske undersøgelser viser, at lederne i mindre virksomheder ofte anser arbejdsmiljø som værende de ansattes eget ansvar 18;29;30. Tilgangen i IU, hvor der er et eksplicit fokus på ledelsen, virker derfor velegnet som afsæt til at udvikle forebyggelsesmetoder rettet mod mindre virksomheder. Der er en generel mangel på forebyggelsesmetoder rettet direkte mod mindre virksomheder og specifikt en mangel på undersøgelser, der som nærværende, medtager implementering og effektvurdering af metoder og redskaber rettet mod mindre virksomheder 17. Da mindre virksomheder har begrænsede midler og ressourcer til rådighed ift arbejdsmiljøarbejdet, er grundideen i nærværende projekt, at udvikle og afprøve et kortvarigt og overskueligt standardiseret ulykkesforebyggende forløb, med udgangspunkt i IU, som kan implementeres indenfor de eksisterende strukturer i mindre virksomheder. Nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet Projektet forsøger at omsætte teorien om IU til et konkret forholdsvis kortvarigt standardiseret forløb rettet mod mindre virksomheder. Denne type af standardiserede forløb rettet mod mindre virksomheder, er ikke tidligere forsøgt implementeret og effektvurderet i et forskningsdesign. Ifølge CVR er virksomheder med ansatte den virksomhedsstørrelse, der samlet set har flest personer beskæftiget. Derfor er det af stor betydning at finde metoder, der ikke blot er effektive, men også er realistisk gennemførlige i denne størrelse af virksomheder. 1

12 Bilag 1B: Mindre virksomheder Forskningsplan Projektet er et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie med deltagelse af i alt 6 virksomheder fra 3 forskellige brancher. Virksomhederne matches parvis på brancher, så der er én intervention og én kontrolvirksomhed fra hver af brancherne: Jern- og metal, træindustri og plastindustri. Den standardiserede intervention udvikles i projektet, gennem skiftevis afprøvning i virksomheder og videreudvikling på basis af erfaringerne. Dvs først gennemføres interventionen på én virksomhed, hvorefter erfaringerne fra denne (samt hovedprojektet og de andre delprojekter) bruges til at videreudvikle og tilpasse konceptet inden den afprøves på den næste osv. På den måde er den færdige intervention velafprøvet ved projektets afslutning. Standardiseret intervention Intervention og effektevaluering varer 6 mdr og består af 5 faser, der er en operationalisering af DeJoys to processer (problemløsningsprocessen svarer til fase 1,3,4 mens kulturændringsprocessen foregår i fase 2 og 4). 1. Kortlægning af nuværende sikkerhedsniveau Baseret på de samme instrumenter, der anvendes i alle delprojekterne 2. Ledelsesproces Uddannelse og træning af ledere + fortløbende coaching 3. Organisatorisk proces Workshop for hele virksomheden, hvor der arbejdes med holdninger og i fællesskab identificeres indsatsområder på både organisations, ledelses- og medarbejderniveau 4. Arbejde med de identificerede indsatsområder På hhv organisatorisk-, ledelses- og medarbejderniveau 5. Effektvurdering Gentagelse af målingerne fra kortlægningen Se bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af indholdet i faserne. Der vil løbende gennem perioden foregå procesevaluering gennem korte interviews Mulighed for gennemførelse Projektet ledes af psykolog Kent Nielsen (AMK), der gennemfører sin ph.d. i forbindelse med FAIS-projektet. Der suppleres efter behov med yderligere arbejdskraft, fra den samlede forskergruppe. Teoretisk og metodemæssigt vil projektet udvikles gennem seminarerne i hovedprojektet. Der er etableret et samarbejde med Ejerlederne om at skabe kontakt til deltagervirksomheder, samt formidling af projektet resultater. 2

13 Bilag 1C: Projektbeskrivelse Store virksomheder Integreret ulykkesforebyggelse i store virksomheder Antal anslag incl. mellemrum: 4.855

14 Bilag 1C: Store virksomheder Formål Formålene med projektet er, at: Udvikle konkrete forebyggelsesmetoder, baseret på Integreret Ulykkesforebyggelse (IU), rettet mod store virksomheder (over 100 ansatte) Afprøve metoderne i et kontrolleret design Vurdere effekten af metoderne på virksomhedens sikkerhedsniveau Baggrund og status Store virksomheder har generelt bedre styr på arbejdsmiljøet end små virksomheder 26, hvilket bl.a. skyldes arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering. Derigennem udstikkes rammer for arbejdsmiljøarbejdet gennem regler, procedurer og dokumentation. Men disse systemer har sine begrænsninger, og hvor gavnlige de egentlig er, debatteres stadig 31;32. Fx har en undersøgelse af fejl indenfor kernekraftområdet, der skyldtes menneskelige faktorer, vist at 60% af disse kunne spores tilbage til utilstrækkelige eller uigennemførlige procedurer 33. I det daglige arbejde, vil der altid være situationer, hvor medarbejderne selv vælger hvordan de agerer, og fuldstændig sikkerhed opnås derfor kun hvis medarbejdernes vaner, rutiner og holdninger er sikre 34. Dette projekt foregår indenfor træindustrien, der har en uændret ulykkesincidens på ca. 330/ medarbejdere årligt over de sidste 6 år, hvilket er på niveau med bygge-anlæg og jern- og metalindustrien. Der er ikke tidligere foregået ulykkesinterventionsprojekter i dansk træindustri. Størsteparten af ulykkesforskning i træindustrien vedrører træfældning og savindustri 35. Den beskedne litteratur indenfor træ- og møbelindustrien peger på risikofaktorer relateret til håndværktøj og traditionel maskinsikkerhed. Becker fandt i amerikansk småindustri at 64% af ulykkerne var relateret til maskinelt værktøj 36. Michael et al. har i en serie studier beskæftiget sig med betydningen af ledelsens engagement i sikkerhed indenfor træindustrien 37;38. Ud over den positive betydning af ledelsesengagement for sikkerhedsadfærd, blev der fundet association til jobtilfredshed, organisatorisk commitment og generel jobmæssig præstation 37. Ligeledes fandt man, at kvaliteten af de generelle relationer mellem medarbejdere og de nærmeste ledere havde større betydning for forekomsten af ulykker, end omfanget af mere specifik sikkerhedskommunikation 38. Nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet Træindustrien er domineret af store koncerner, der trods muligheder for intern koordineret indsats ikke har været i stand til at reducere ulykkesforekomsten. Branchen har i udstrakt grad outsourcet standardproduktionen, men bibeholdt store arbejdspladser i Danmark, der står for produktudvikling og specialproduktion. Trods højteknologisk produktion skønner branchen at risikoniveauet fortsat vil være højt på grund af de omskiftelige arbejdsomstændigheder relateret til udviklingsbaseret produktion. Tendensen kan forventes at være typisk for udviklingen i dansk industriel produktion og projektet har derfor gode muligheder for generalisering. 1

15 Bilag 1C: Store virksomheder Forskningsplan Projektet er et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie med deltagelse af i alt 3 virksomheder, der har sammenlignelig produktion, ensartede sikkerhedspolitikker og procedurer, da de kommer fra den samme koncern. Der er 1 interventionsvirksomhed men 2 kontrolvirksomheder for at styrke referencemulighederne i designet, så de forskelle, der formentlig vil være trods den fælles koncerntilknytning, i højere grad kan elimineres i effektevalueringen. Der vil være medarbejdere på hver virksomhed. Intervention og effektevaluering varer 2 år, og består af 4 overordnede elementer, der er en operationalisering af DeJoys to processer (problemløsningsprocessen svarer til fase 1+3, mens kulturændringsprocessen foregår i fase 2+3). 1. Kortlægning af nuværende sikkerhedsniveau på alle 3 virksomheder a. Baseret på de samme instrumenter, der anvendes i alle delprojekterne b. Data fra virksomhedernes egne registreringssystemer 2. Ledelseskurser a. Topledelsen: uddannelse og træning af ½ dags varighed + forsat coaching 1 gang/kvartal b. Mellemledelsen: fælles kursusforløb over 6 mdr rettet mod engagement og prioritering af sikkerhed + efterfølgende individuel coaching 1 gang/måned 3. Arbejde med identificerede indsatsområder a. Sikkerhedsorganisationen: workshops hvor der arbejdes med holdninger og identificeres indsatsområder på både organisations, ledelses- og medarbejderniveau b. Timelønnede: deltagelse i temamøder i eksisterende selvstyrende grupper, med fokus på holdninger, vaner, adfærd og prioritering af sikkerhed 4. Effektvurdering a. Gentagelse af målingerne fra kortlægningen Se bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af indholdet i faserne. Der vil løbende gennem perioden foregå procesevaluering gennem korte interviews Mulighed for gennemførelse Projektet gennemføres som et ph.d.-projekt, med ledende overlæge Kurt Rasmussen (AMK) som faglig ansvarlig. Der er truffet forhåndsaftale med VELUX-koncernen om deltagelse i projektet (se bilag 6). 2

16 Litteratur 1. Hale AR, Hovden J: Management and culture: the third age of safety. A review of approaches to organizational aspects of safety, health and environment, in Feyer A-M, Williamson A (eds): Occupational Injury: Risk, Prevention and Intervention, chap 11. London, Taylor & Francis Ltd., 1998, pp DeJoy DM: Behavior change versus culture change: Divergent approaches to managing workplace safety. Safety Science 43: , Lund J, Aarø LE: Accident prevention. Presentation of a model placing emphasis on human, structural and cultural factors. Safety Science 42: , Rasmussen K, Carstensen O, Lauritsen J et al: Prevention of farm injuries in Denmark. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health 29: , Spangenberg S, Mikkelsen KL, Kines P et al: The construction of the Oresund Link between Denmark and Sweden: the effect of a multi-faceted safety campaign. Safety Science 40: , Guastello SJ: Do we really know how well our occupational accident prevention programs work? Safety Science 16: , Zohar D: Modifying Supervisory Practices to Improve Subunit Safety: A Leadership-Based Intervention Model. Journal of Applied Psychology 87: , Zohar D, Luria G: The use of supervisory practices as leverage to improve safety behavior: A cross-level intervention model. Journal of Safety Research 34: , Zohar D: The effects of leadership dimensions, safety climate, and assigned priorities on minor injuries in work groups. Journal of Organizational Behavior 23:75-92, Simard M, Marchand A: A multilevel analysis of organisational factors related to the taking of safety initiatives by work groups. Safety Science 21: , Simard M, Marchand A: Workgroups' prosperity to comply with safety rules: The influence of micro-macro organisational.. Ergonomics 40:172, Dedobbeleer N, Beland F: A safety climate measure for construction sites. Journal of Safety Research 22:97-103, Dedobbeleer N, Beland F: Is risk perception one of the dimensions of safety climate?, in Feyer A-M, Williamson A (eds): Occupational Injury: Risk, Prevention and Intervention, chap 7. Taylor & Francis Ltd, London, 1998, pp O'dea A, Flin R: Site managers and safety leadership in the offshore oil and gas industry. Safety Science 37:39-57, 2001

Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen

Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen Bilag 1: Projektbeskrivelse SIBA Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (SIBA-projektet) Et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (v. Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning)

Læs mere

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE AFSLUTNINGSRAPPORT TIL ARBEJDSMILJØFORSKNINGSFONDEN, PROJEKT NR. 12-2010-09 Mette Lykke Nielsen, Johnny Dyreborg, Pete Kines, Martha Nina Ozmec, Kent Jacob Nielsen og Kurt Rasmussen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mellem papiret & virkeligheden

Mellem papiret & virkeligheden JOHNNY DYREBORG Mellem papiret & virkeligheden - Institutionalisering af sikkerhed i byggebranchen Ph.d. afhandling Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter & Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Hans Jørgen Limborg Arbejdslivet er under omfattende forandring, kravene til fleksibilitet øges og dermed ændres arbejdsmiljøet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Ann-Louise Holten, Karina Nielsen og Karl Bang Christensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Dokumentationsrapport Vilhelm Borg, Nuri Cayuelas Mateu og Thomas Clausen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel?

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Ann-Kristina Løkke, PhD, Seniorkonsulent ved Epinion Søndergade 1A, 8000 Århus C. T: 41887323 E: alm@epinion.dk Frances

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere