Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter være skyld i spredning af sygdomme til mennesker og besætninger. Derfor skal rotter forebygges og bekæmpes. Den hidtidige indsats mod rotter har ikke kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte rotteangreb. Der er derfor behov for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvis udviklingen i antallet af rotteanmeldelser skal vendes. Færre rotter vil reducere de udgifter, rotterne påfører samfundet. Det gælder først og fremmest skader på infrastruktur og bygninger, men også reduceret risiko for spredning af sygdomme, mindre tab af fødevarer som følge af rotter samt færre udgifter til oprydning efter rotteangreb. For at opnå en effektiv løsning på problemerne med et stigende antal rotteanmeldelser er der behov for en ambitiøs plan for en styrket, helhedsorienteret indsats på området: Handlingsplanen adresserer løsninger indenfor følgende fire emner: 1. Styrket forebyggende indsats 2. Mere effektiv bekæmpelse 3. Administrative lettelser 4. Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler Under de 4 emner peges på i alt 17 initiativer, der er umiddelbart gennemførlige, og som derfor kan sættes i værk med kort aftræk. Implementeringen af initiativerne vil ske i tæt og konstruktivt samarbejde med de involverede aktører. Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf CVR EAN

2 1. Styrket forebyggende indsats 1.1 Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. præciseres sådan, at personer med en fuld autorisation til rottebekæmpelse, der er ansat hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, vil kunne installere og reparere rottespærrer og - fælder uden yderligere uddannelse. Det vil dermed fremadrettet være nok, at én person i en virksomhed er autoriseret kloakmester for at alle personer i virksomheden, der er autoriseret rottebekæmper, kan få mulighed for at installere og reparere rottespærrer og fælder. Formålet er at smidiggøre bekæmpelsesfirmaernes mulighed for at opsætte og servicere rottespærrer og sikre hurtigere arbejdsgange, hvor det ikke er nødvendigt at skulle hyre et kloakmesterfirma ind. Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v., Ansvarlig: Erhvervsministeriet/Sikkerhedsstyrelsen. 1.2 Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer Miljøstyrelsens rapport Evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer, december 2015 har vist, at det kun er et fåtal af kommunerne, der sikrer, at der ikke er rotter opstrøms ved etablering af rottespærrer. Dette begrænser effekten af de opsatte rottespærrer. For at styrke værdien af opsætning af rottespærrer kan der indføres et krav om undersøgelse af kloaksystemet opstrøms for rottespærreren med henblik på at afsløre og udbedre fejl og mangler. Det skal sikre, at der ikke er rotter, som efter opsætning af rottespærrer, fortsat kan trænge ind i ejendommene opstrøms. Miljøstyrelsen vil på denne baggrund indarbejde et krav i forbindelse med revideringen af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsatsen med obligatorisk undersøgelse af den relevante del af kloaksystemet vil kunne finansieres af den kommunale rottebekæmpelse, mens udbedring af eventuelle fejl og mangler i kloaksystemet vil påhvile ledningsejeren. 1.3 Styrket indsats ved vildtfodringspladser Vildtfodringspladser er attraktive for rotter, hvorfor der er brug for en styrket indsats for forebyggelse af rotter ved vildtfodringspladser. Som led i en kampagne for forebyggelse af rotter ved vildtfodringspladser vil Miljøstyrelsen derfor udarbejde en vejledning i form af en folder vedrørende håndtering af foder ved vildtfodringspladser. Folderen er rettet mod jægere og andre, der passer vildtfodringspladser. Hvis antallet af rotter på vildtfodringspladser begrænses, vil det minimere risikoen for, at rotterne spreder sig til andre områder. Miljøstyrelsen har allerede god kontakt med Jægerforbundet, der er meget interesseret i at bidrage til udbredelse af vejledningen. Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af en ny vejledning om indretning af vildtfodringspladser, som forventes at udkomme primo

3 2. Mere effektiv rottebekæmpelse 2.1 Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner I 2012 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Bekendtgørelsen repræsenterede et paradigmeskifte i reguleringen af rotteområdet, da forebyggelse af rotter for første gang blev en integreret del af reguleringen. Bl.a. indførtes krav om, at kommunerne skal opsætte rottespærrer i stikledningerne ind til kommunale skoler, plejehjem og andre institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Erfaringerne har herefter vist, at det er umuligt at eliminere rotter i kloaksystemets hovedledninger, men muligt at eliminere rotter i kloaksystemets stikledninger ved at installere rottespærrer i forbindelse med skelbrønde. Kommunerne fik tre år til at opsætte rottespærrer. Herefter har Miljø- og Fødevareministeriet fået udarbejdet en evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer, som blev offentliggjort i december Evalueringen viste, at kommuner ikke nåede helt i mål, idet at ca. 90 % af kommunerne havde opsat rottespærrer og knap halvdelen af disse kommuner havde opsat rottespærrer på mere end 80 % af deres skoler, plejehjem og daginstitutioner. Nu styrkes kravene til kommunerne om opsætning af rottespærrer, således at der også stilles krav til opsætning af rottespærrer til visse private institutioner. Ud over kravet om at der skal opsættes rottespærrer i kloakledninger ind til skoler, plejehjem og daginstitutioner, fremgår af gældende bekendtgørelse, at kommunen (med grundejers tilladelse) kan opsætte rottespærrer i kloakledninger ind til hospitaler, finansieret via den kommunale rottebekæmpelse. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med den kommende bekendtgørelsesændring stille krav om at alle institutioner med særligt udsatte brugere (dvs. både offentlige og private skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler) i udgangspunktet skal forsynes med rottespærrer som installeres af kommunerne og finansieres af den kommunale rottebekæmpelse. For private institutioner og sygehuse vil det fortsat være sådan, at kommunen skal indhente en tilladelse hos grundejeren før rottespærren kan installeres. Der vil dog være steder hvor en opsætning af en rottespærre ikke giver mening. Miljøstyrelsen vil derfor i forbindelse med ændring af bekendtgørelsen præcisere, hvornår der kan dispenseres fra kravet om, at der skal opsættes rottespærrer. Kommunerne får tre år til at opsætte rottespærrerne fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 2.2 Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er mest effektiv når det sker efter en samlet indsats i et større geografisk område. Det er kommunens ansvar at sikre at indsatsen hænger sammen i hele kommunen. Hvis kommunen har godkendt at private med autorisation udfører rottebekæmpelse i kommunen,skal den private indsats følge de retningslinjer der er for privat bekæmpelse. Det følger af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at kommunerne hvert 3. år skal udarbejde en handlingsplan for kommunens rottebekæmpelse. For at styrke den samlede indsats vil Miljøstyrelsen i forbindelse med ændring af bekendtgørelsen præcisere kravene for de kommunale handlingsplaner sådan, at den private bekæmpelse også skal følge strategien for den kommunale rottebekæmpelse, som den er formuleret i den kommunale handlingsplan. Udgifterne til rottebekæmpelse forventes ikke herved at blive øget. 3

4 2.3 Bedre datagrundlag Kommunerne og Miljøstyrelsen har i regi af Danmarks Miljøportal etableret en database for rottebekæmpelsen i Danmark. Der er ikke umiddelbart behov for yderligere data, men der skal gøres en indsats for at få indrapporteringen til at fungere bedre. Formålet hermed er at få skabt en mere pålidelig database, der i højere grad end i dag kan danne grundlag for at målrette og effektivisere rottebekæmpelsen i Danmark. Miljøstyrelsen arbejder derudover med udvikling af et digitalt redskab, der skal sikre nemt og effektivt dataudtræk fra den nye rottedatabase for alle interessenter. I kombination med en forbedret datakvalitet vil dette øge den generelle viden om og forståelse af rotter og de problemer de skaber. Rottedatabasen hos Danmarks Miljøportal er finansieret i fællesskab mellem kommunerne og staten. Miljøstyrelsen står for og finansierer udarbejdelsen af et nemt tilgængeligt værktøj til trækning og formidling af data. Forslaget gennemføres primo og kommunerne. 2.4 Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift Landbruget oplever stigende priser på privat rottebekæmpelse efter, at antikoagulant rottegift ikke længere må udlægges permanent. Derfor indføres en mulighed for, at en nærmere afgrænset gruppe får adgang til at anvende rottegift på egne bedrifter efter at have bestået et 1-dagskursus. Den præcise afgrænsning af, hvem ordningen omhandler, og hvilke dele af rottebekæmpelsen, de kan tage ansvaret for, skal fastlægges. Gruppen vil blive afgrænset sådan, at blandt andet primærproducenter kan drage fordel af ordningen. Initiativet skal sikre en hurtig og omkostningseffektiv rottebekæmpelse på landet ved at eksempelvis primærproducenten selv kan iværksætte en bekæmpelsesindsats. Initiativet kræver en tilføjelse til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt revision af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Samtidig skal der laves en justering af vilkårene for anvendelse af antikoagulante produkter, som Miljøstyrelsen har godkendt til rottebekæmpelse. Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt revision af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler, som forventes at træde i kraft 1. januar Udvidet adgang til fuld rotteautorisation Mange ansvarlige for større ejendomme, der er særligt følsomme overfor rotter, bruger en del tid på forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det gælder fx grovvareselskaber eller boligselskaber. Det kan styrke rottebekæmpelsen, hvis sådanne selskaber får mulighed for at uddanne eget personale til erhvervsmæssig rottebekæmpelse. Det er Miljøstyrelsen, der udbyder kurset, der er berammet til fire dage. Som reglerne er i dag, kræver adgang til kurset minimum seks måneders relevant erfaring fra enten en kommunal teknisk forvaltning, et spildevandsforsyningsselskab, kloak- og afløbsbranchen, Fødevarestyrelsen, en Fødevareregion eller tre måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- og rottebekæmpelse. Miljøstyrelsen vil derfor undersøge muligheden for at udvide adgangen til det fulde autorisationskursus for personer, der forventes som en fast del af deres erhverv at skulle arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den udvidede adgang til autorisationskurset vil skulle indføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Autorisationskurset betales af kursisten eller dennes arbejdsgiver. 4

5 2.6 Udenfor kommunal åbningstid I dag er kommunerne ikke forpligtet til at reagere på rotteanmeldelser uden for den kommunale åbningstid. Et krav om, at kommunerne skal reagere på rotteanmeldelser også uden for den kommunale åbningstid, vil være i tråd med kommunernes forpligtelse til at reagere uden ugrundet ophold ved forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder. Ændringen vil dermed betyde, at borgere, som står med et akut rotteproblem i boligen eller på en fødevarevirksomhed, garanteres hurtig kommunal bekæmpelse fx i weekender eller på helligdage. Forslaget kan medføre øgede udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, men omfanget er pt. vanskeligt at vurdere 5

6 3. Administrative lettelser 3.1 Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg Når der bekæmpes rotter på en ejendom, er det af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt, at en repræsentant for ejendommen bliver gjort klart opmærksom på, hvor der er udlagt gift og fælder, og hvordan ejendommens beboere og brugere skal forholde sig til disse. Derudover er det vigtigt, at ansvarlige for ejendommen forklares, hvordan rotterne er kommet, og hvordan det kan undgås, at de kommer igen. Derfor er der i dag krav om, at ejer, lejer eller dennes repræsentant skal være til stede ved hvert besøg af den autoriserede bekæmper i forbindelse med rottebekæmpelse med gift. Det kan imidlertid tage lang tid for rottebekæmperen at arrangere disse besøg og mange kommuner oplever, at besøg må opgives, fordi borgeren ikke er til stede, til trods for at der er indgået aftale om besøget. Miljøstyrelsen påtænker derfor at lempe kravet, så tilstedeværelse kun skal gælde det første besøg, hvor bekæmpelsen påbegyndes. Formålet er at begrænse spildtid i rottebekæmpelsen samtidig med at ejendommens beboere og brugere stadig får den nødvendige information. Ændring i kravene om tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg kan ske i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det forventes at initiativet vil lette de administrative omkostninger for kommunerne. 3.2 Mere målrettet tilsyn med landbrug I dag skal alle ejendomme i landzonen samt landbrug i byzonen, som udgangspunkt besøges af det kommunale landzonetilsyn hvert 2. år og oftere i en periode, hvis der konstateres rotter på ejendommen. Det sker for at styrke rottebekæmpelsen hos landbruget. Det er imidlertid kun et mindretal af ejendomme i landzonen, der er aktive landbrug. Det kommunale landzonetilsyn kan derfor lettes væsentligt og stadig være mindst ligeså effektivt, hvis kravet kun skal gælde ift. primærproducenters aktive bedrifter, uanset om de ligger i land- eller byzone. Det forventes, at initiativet vil lette de administrative omkostninger for kommunerne. 3.3 Administrativ ændring for sikringsordninger Da det ikke længere er tilladt at udlægge gift som led i forebyggelsen, vil kravet om at foderstationer med permanent udlagt gift skal tilses mindst 4 gange om året bortfalde. I dag skal leverandørerne af en sikringsordning udarbejde en tilsynsrapport ved hvert besøg på en ejendom. Når en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter træder i kraft skal der kun laves en tilsynsrapport, når der er konstateret rotter. 6

7 4. Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler 4.1 Ny strategi for at undgå resistens Miljøstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af en ny resistensstrategi fået gennemført en analyse af den seneste udvikling inden for rotters resistens overfor antikoagulant rottegift. Undersøgelsen viser, at man ved konstateret resistens med fordel kan overgå hurtigere til at anvende de stærkeste typer af rottegift. Det forventes at kunne styrke rottebekæmpelsen. Derfor arbejder Miljøstyrelsen på at udvikle en ny resistensstrategi med det formål at sikre den hurtigste og mest effektive bekæmpelse, der samtidig bedst muligt forebygger resistensproblemer. Projektet bliver fremlagt i form af en rapport samt opdatering af Miljøstyrelsens hjemmeside om resistens. Initiativet forventes at kunne give mindre besparelser i både den kommunale og private rottebekæmpelse som følge af en mere effektiv anvendelse af rottegift. Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af en ny resistensstrategi, som forventes at være klar til efteråret Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift I forbindelse med analysen af resistens, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en ny resistensstrategi, har Miljøstyrelsen fået udarbejdet retningslinjer for effektiv forebyggelse og bekæmpelse herunder bedre anvendelse af antikoagulant rottegift. Retningslinjerne formidles til bekæmpere i samarbejde med KL og Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af retningslinjer for effektiv forebyggelse og bekæmpelse, som forventes at være klar efteråret Mulighed for gasning af rotter Miljøstyrelsen vil tilpasse reglerne sådan, at det bliver muligt at uddanne og autorisere bekæmpere til brug af gas mod rotter, da denne bekæmpelsesmetode giver mulighed for at bekæmpe rotter, hvor den eksisterende rottegift på markedet ikke må anvendes. Der er tidligere vist interesse for at få produkter med gassen aluminiumsfosfid, også kendt som fosforbrinte, godkendt til gasning af rotter. Gassen er allerede godkendt til bekæmpelse af muldvarper og mosegrise. Selve brugen af gas som bekæmpelsesmiddel er reguleret bekendtgørelser om hhv. gasning og autorisation til brug af gas. Disse bekendtgørelser skal opdateres, da der i dag ikke er hjemmel til at autorisere brug af gas mod rotter. Udover ændringen af bekendtgørelserne vil brug af gas til bekæmpelse af rotter kræve, at en virksomhed søger om godkendelse af et produkt, og at Miljøstyrelsen kan godkende denne. Ved produktgodkendelse vil der efterfølgende blive tilbudt kurser i håndtering af gassen. Arbejdet finansieres under kemikalieindsatsen. Kurserne vil finansieres via deltagergebyr. Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse samt ændring af bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Begges bekendtgørelser forventes at træde i kraft til 1. januar

8 4.4 Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning Miljøstyrelsen vil ved fornyelsen af godkendelsen af alle antikoagulante rottegifte gøre det muligt at benytte alle midler til også at bekæmpe rotter i større afstand fra bygninger end de nuværende tilladte 10 meter, hvis kilden til problemet stammer længere væk end 10 meter fra bygningen. Dette vil give bekæmperne mulighed for at bruge gift i det åbne land ved særlige situationer, som en del af en integreret bekæmpelsesstrategi. Fremover skal der således ikke søges om dispensation til og betales gebyr ved kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra bygninger. Forslaget gennemføres ved fornyelserne af godkendelser af alle antikoagulante rottegifte, som forventes gennemført ultimo 2017 og er gebyrfinansieret. 4.5 Adgang til dispensation for brug af rottegift Hvis rottegift ønskes anvendt på anden måde end midlet er godkendt til, skal der søges om dispensation. Det er en EU-forordning, der fastsætter rammerne for, hvad der kan gives dispensation til. Miljøstyrelsen vil udarbejde informationsmateriale sådan, at det er tydeligt, hvad der kan søges dispensation til. Dette vil understøtte kommuners og bekæmperes udarbejdelse af ansøgninger samt understøtte en hurtig sagsbehandling. Informationsarbejdet finansieres via Kemikalieindsatsen. Der opkræves p.t. et gebyr for behandling af en dispensationsansøgning på kr. Dette gebyr vil blive nedsat til kr. Forslaget vedr. informationsmateriale gennemføres ved en opdatering af Miljøstyrelsens hjemmeside samt ved distribution af materiale primo Forslaget om at nedsætte gebyret gennemføres ved en ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 8

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

ERFA-gruppen om rottespærrer

ERFA-gruppen om rottespærrer Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den 31.03

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 180 Offentligt Notat Vand J.nr. BLS-437-00192 Ref. Epi/VPL Den 28. oktober 2010 Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler Fremover skal du være autoriseret af Miljøstyrelsen for både at måtte købe, sælge eller anvende plantebeskyttelsesmidler. I oktober 2016 åbner Miljøstyrelsens IT-program MAB, hvori du kan hente autorisationer.

Læs mere

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 548 Offentligt EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Rapport, december 2015 1 1. HOVEDRESULTATER Denne rapport sammenfatter resultaterne

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere