1 Ikke-teknisk resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ikke-teknisk resumé"

Transkript

1 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde den nye bydel med Cityringen og dermed de centrale dele af København og det øvrige banenet. Selve projektet, og hvordan det vil påvirke omgivelserne i både anlægsfase og driftsfase, er beskrevet i Metro til Nordhavn, VVM redegørelse og miljøvurdering, udarbejdet af Københavns Kommune, september Formålet med denne supplerende VVM-redegørelse er at belyse de miljømæssige konsekvenser af hovedforslaget. Denne supplerende VVM-redegørelse beskriver de miljøpåvirkninger, som ændres i forhold til 0-alternativet. Det gælder følgende miljøforhold: Trafik Støj Vibrationer Mennesker, sundhed og samfund 1.2 Forslag til ændrede rammer for anlægsarbejdet - hovedforslaget Anlægsarbejdet omfatter følgende byggepladser: Redningsskakt i Krauseparken Nordhavn Station (underjordisk) Omstigningstunnel ved Nordhavn Station Tunnelarbejdsplads: Nordhavn Station

2 2 IKKE TEKNISK RESUMÉ Cut and Cover 1 tunnel Åben rampe og dæmning Højbane og station v/ Orientkaj Arbejdstiden for de enkelte byggefaser i 0-alternativet og hovedforslaget fremgår af Tabel 1-1. Ved 0-alternativet, som svarer til de arbejdstider, der er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2012, er det forudsat, at støjende arbejde fortrinsvis udføres på hverdage i tidsrummet Der er efterfølgende sket en ændring i Københavns Kommunes regulativ for bygge- og anlægsarbejder, så det nu også er tilladt at arbejde i dagtimerne på lørdage. Hovedforslaget med de ændrede rammer for anlægsarbejdet vil muliggøre støjende arbejde udenfor de hidtil forudsatte tidspunkter. De ændrede rammer betyder, at der bl.a. kan udføres støjende arbejde på nogle af byggepladserne om aftenen og om lørdagen, samt mindre støjende døgnarbejde nede i skaktene i døgndrift. Arbejdet nede i skakt og stationsboks omfatter udførelse af elektriske og mekaniske installationer, opsætning af informationstavler, sporlægning og testkørsel m.v. Som forudsat i VVM-redegørelsen fra 2012 vil der under hele tunnelboringen skulle udføres døgnarbejde på tunnelarbejdspladsen ved Nordhavn Station. Ligesom der undervejs i anlægsperioden vil være anlægsaktiviteter, som nødvendigvis skal gennemføres i en ubrudt proces, og som derfor kortvarigt vil kræve arbejde døgnet rundt. Det gælder blandt andet støbning af top- og bundplader i station og skakt, støbning af nogle af de større indvendige konstruktioner, samt støbning af bundplade i tunnelen. Udvidede arbejdstider kan som udgangspunkt medføre store gener og potentielt negative konsekvenser for de nære omgivelser. Der ønskes udvidede arbejdstider, hvis det kan medvirke til at begrænse varigheden af anlægsarbejdet og dermed perioden med gener for naboerne. Forslaget om at udvide arbejdstiderne har til formål at minimere de samlede gener for naboerne under hensyntagen til de konkrete forhold omkring arbejdspladsen, jf. Tabel 1-1. Der er kun få boliger som nære naboer til byggeriet i Nordhavn, mens området er domineret af erhverv, herunder mange kontorer. For disse gælder, at der hovedsageligt er mennesker til stede i dagtimerne. Arbejde udenfor normal arbejdstid må derfor forventes at genere mindre end arbejde i dagtimerne. De boliger, som bliver udsat for støj over 60 db om aftenen og 55 db om natten, vil blive kompenseret i det omfang, der ikke kan findes afværgeforanstaltninger. Anlægsaktiviteterne er til brug for vurderingen opdelt i en række faser. I hvilket tidsrum de enkelte byggefaser udføres fremgår af Tabel Ved Cut & Cover-metoden graves ud oppefra, så anlægget (tunnel, station) kan etableres fra oven. Når anlægget er færdigt, dækkes det til.

3 3 Tabel 1-1 Oversigt over faserne i anlægsarbejdet på de forskellige arbejdspladser, samt i hvilket tidsrum faserne udføres ved de foreslående alternativer. 0-alternativ Hovedforslag Krauseparken Fase 0: Etablering af indfatningsvægge og forstærkning af jord (sekantpælevæg og forgravet spuns omkring teknikrum) Hverdage kl. 7-18* Hverdage kl. 7-18* 2 + lørdag kl. 9- Fase 1: Kapning af pæletoppe og etablering af afstivning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 2: Udgravning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 3: Støbning af indvendige betonkonstruktioner Hverdage kl. 7-18* Hverdage kl. 7-18* + lørdag kl. 9- Fase 4: Mekaniske og elektriske installationer Hverdage kl Natscenarie Vandbehandling kører i døgndrift Nordhavn Station Fase 0: Etablering af indfatningsvægge (sekantpælevæg) Hverdage kl. 7-18* Hverdage kl. 7-18* + lørdag kl. 9- Fase 1: Kapning af pæletoppe og etablering af afstivning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 2: Udgravning af station og etablering af jordankre Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 3: Støbning af indvendige betonkonstruktioner Hverdage kl. 7-18* Hverdage kl. 7-22* + lørdag kl. 9-. Fase 4: Mekaniske og elektriske installationer Hverdage kl Natscenarie Vandbehandling kører i døgndrift Omstigningstunnel ved Nordhavn 2 I forbindelse med støbninger, kan det forekomme, at en påbegyndt støbning ikke kan afsluttes inden kl. 18. Det kan skyldes forsinkelser på betonleverancer eller andre uforudsete hændelser. I disse tilfælde afsluttes støbningen hurtigst muligt, typisk inden kl. 19. Dette gælder for alle faser med støbninger mærket* 3 I Krauseparken bruges der ikke kraner i fase 4 om aftenen og natten.

4 4 IKKE TEKNISK RESUMÉ 0-alternativ Hovedforslag Fase 0: Etablering af indfatningsvægge (spuns) Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 1: Etablering af afstivning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 2: Udgravning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 3: Støbning Hverdage 7-18* Hverdage 7-18* + lørdag kl. 9-. Natscenarie Vandbehandling kører i døgndrift Tunnelarbejdsplads Fase 1: Samling af TBM Fase 3-3: Drift af tunnelarbejdsplads med håndtering af muck og tunnelelementer Fase 5: Sporlægning i tunnelrør Cut and cover tunnel Fase 0: Etablering af indfatningsvægge (sekantpælevæg) Hverdage kl. 7-18* Hverdage kl. 7-22* + lørdag kl. 9- Fase 1: Kapning af pæletoppe og etablering af afstivning Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 2: Udgravning og etablering af jordankre Hverdage kl Fase 3: Støbning af indvendige betonkonstruktioner Hverdage kl. 7-18* Fase 4: Tilbagefyldning af jord Hverdage kl Natscenarie Vandbehandling kører i døgndrift Åben rampe og dæmning Fase 1: Opbrydning af belægning og afgravning Hverdage kl Fase 2: Etablering af spuns omkring rampe og dæmning (spuns) Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9-

5 5 0-alternativ Hovedforslag Fase 3: Udgravning til rampe/påfyldning til dæmning Hverdage kl Fase 4: Støbning af bundplade Hverdage 7-18* Natscenarie Vandbehandling kører i døgndrift Højbane og station v/ Orientkaj Fase 1: Opbrydning af belægning og afgravning Hverdage kl Fase 2: Ramning af fundamentpæle til søjler Hverdage kl Fase 3: Etablering af spuns for viadukt og station (spuns) Hverdage kl Hverdage kl lørdag kl. 9- Fase 4: Støbning af søjler, vederlag, kantbjælker, dragere, perroner mv. Hverdage 7-18* 1.3 Trafik Fra tunnel- og stationsarbejdspladsen ved Nordhavn Station og højbanestationen ved Orientkaj vil den udvidede arbejdstid ikke medføre ændringer i trafikken, da udboret materiale (tunnelmuck) og udgravet jord fra stationsboksen m.v. fortsat vil blive transporteret til deponering i Nordhavnsområdet. Fra skaktarbejdspladsen i Krauseparken forventes transport af jord at kunne ske på hverdage kl ved både hovedforslaget og 0-alternativet. På alle pladser indgår støjen fra lastbiler på selve byggepladsen i støjberegningerne. De ændrede forhold vil have en begrænset men positiv effekt på trafikafviklingen, fordi der vil være mindre trafik fra anlægsarbejdet i myldretiden og om dagen Til gengæld vil aften- og natkørslen fra byggepladsen i Nordhavn medføre øgede, men dog begrænsede støjgener og potentielt negative effekter for beboere langs med de berørte veje. 1.4 Støj Vurderingen er foretaget på grundlag af de støjniveauer for anlægsfaserne, som er beregnet i denne redegørelse. Støjberegningerne vil desuden danne grundlag for fastlæggelse af støjgrænser i en efterfølgende bekendtgørelse, som transportministeren kan udstede. Formålet er, dels at sikre projektet faste rammer for anlægspe-

6 6 IKKE TEKNISK RESUMÉ rioden, dels at give naboerne mulighed for at tage højde for de forventede påvirkninger, og for at kende grundlaget for de kompensationer, der kan forventes udbetalt til berørte naboer. Skakten i Krauseparken ligger tæt på børneinstitutioner, som vil mærke generne i dagtimerne, og boliger, der vil kunne mærke gener både dag, aften og nat. Nordhavn Station, der også vil være tunnelarbejdsplads, ligger i en vis afstand fra boliger, som vil mærke generne både dag og nat, men tæt på kontorarbejdspladser, som primært vil mærke generne om dagen. Orientkaj Station ligger nu langt fra støjfølsomme aktiviteter, men i dette område forudsættes der etableret boligbyggeri tæt på byggepladsen. Der findes i dag 2 boliger i PFA-bygningen ved Nordhavn Station. De første nye boliger i området forventes taget i brug i januar 20. Det drejer sig om nye boliger i byggefeltet mellem Lüdersvej og Århusgade. Derfor kan det ikke undgås, at der i perioder vil være generende støj. Støj i anlægsfasen, stationer, skakt og tunnelarbejdsplads I tabellerne i dette afsnit er vist det højeste støjniveau om dagen, aftenen og natten, som er beregnet ved den mest belastede nabobygning nær byggepladsen. For faser, hvor aktiviteten ikke udføres i det pågældende tidsrum, er støjniveauet i disse faser ikke angivet (markeret med - ). Flere steder er støjniveauerne relativt høje. Det skyldes, at byggepladserne ligger meget tæt på bygninger, fordi der er begrænset plads i gader og byrum. Bilag A viser de beregnede støjniveauer dag, aften og nat ved omliggende bygningsfacader for anlægsaktiviteterne ved skakten i Krauseparken, Nordhavn Station, Nordhavn tunnelarbejdsplads, Cut and Cover sektionen, rampe, højbane og Orientkaj Station. De beregnede støjniveauer på bygningsfacaderne, vil danne grundlag for fastlæggelse af støjgrænser og størrelsen af kompensationer til naboerne. I kapitel 6 er der for hver byggeplads særskilte beskrivelser af de støjmæssige konsekvenser. Beregningerne er udført, så de beregnede støjniveauer for hver fase viser det højeste støjniveau i henholdsvis dag-, aften- og natperioden ved den mest belastede nabobygning. Beregnet støj ved 0-alternativet Beregningsresultater, der viser støjniveauet ved 0-alternativet i de enkelte byggefaser for den mest støjbelastede bygning ved hver byggeplads, er angivet i Tabel 1-2. Det højeste støjniveau vil forekomme i Krauseparken, hvor støjbelastningen vil være 89 db(a) på den mest belastede bygningsfacade i dagtimerne. Dette støjniveau vil forekomme i fase 1, hvor sekantpælenes top skæres af og der etableres afstivning. Om aftenen og natten vil støjniveauet på den højest belastede facade være 68 db(a). Dette støjniveau vil forekomme ved drift af tunnelarbejdspladsen i Nordhavn. Ved de øvrige pladser vil støjen om natten ligge på 55 db(a) eller derunder ved 0-alternativet.

7 7 Tabel 1-2 Beregnet højeste støjniveau i db(a) om dagen for den mest belastede bygning for hver fase fordelt på byggepladser. - betyder, at fasen ikke udføres for denne byggeplads. 0-alternativet Fase Byggeplads 0 1 2a/2b Natsce narie Krauseparken skakt / / Nordhavn Station Omstigningstunnel ved Nordhavn Station Nordhavn tunnelarbejdsplads Døgndrift Cut and Cover tunnel Åben rampe og dæmning Højbane og v/ Orientkaj Station Intet behov for vandbehandling Beregnet støj ved Hovedforslaget Beregningsresultater, der viser hvor støjniveauet om aftenen og natten ændres ved Hovedforslaget i forhold til 0-alternativet, er angivet i Tabel 1-3 og Tabel 1-4 for hver fase ved hver byggeplads. Tabellerne angiver det højeste støjniveau beregnet på facaden af den mest belastede bygning. For aktiviteter, hvor der ikke er ændringer i forhold til 0-alternativet, er støjniveauet ikke angivet (markeret med - ). 4 På de pladser hvor der sker udgravning i hård kalk, kan det blive nødvendigt at anvende en gravemaskine med hydraulisk hammer, som støjer mere end en alm. gravemaskine. Der er derfor på disse pladser beregnet støj for netop denne aktivitet (=Fase 2b). 5 Drift af tunnelarbejdspladsen er efterfølgende betegnet Fase 3-3. Denne betegnelse er fastholdt fra Transportministeriets Supplerende VVM for Cityringen, April 2014.

8 8 IKKE TEKNISK RESUMÉ Det højeste støjniveau om aftenen vil forekomme ved Cut and Cover tunnelen, hvor støjbelastningen vil være 78 db(a) på den mest belastede bygningsfacade. Dette støjniveau vil forekomme i fase 0, når der bores sekantpæle. Om natten vil støjniveauet på den højest belastede facade være 70 db(a). Dette støjniveau vil forekomme ved Cut and Cover tunellen i Nordhavn, når der foregår støbning af indvendige betonkonstruktioner (fase 3). Ved de øvrige pladser, hvor der udføres døgnarbejde, vil støjen om natten ligge på db(a). Tabel 1-3 Beregnet højeste støjniveau i db(a) om aftenen ved den mest belastede bygning for hver fase fordelt på byggepladser. For faser, hvor der ikke er ændringer i forhold til 0- alternativet, er støjniveauet ikke angivet (markeret med - ). Hovedforslag, aften Fase Byggeplads Krauseparken skakt Nordhavn Station Omstigningstunnel ved Nordhavn Station Nordhavn tunnelarbejdsplads Tunnelarbejdspladsen kører i døgndrift, som forudsat ved 0-alternativet Cut and Cover tunnel Åben rampe og dæmning Højbane og v/ Orientkaj Station Tabel 1-4 Beregnet højeste støjniveau i db(a) om natten ved den mest belastede bygning for hver fase fordelt på byggepladser. For faser, hvor der ikke er ændringer i forhold til 0- alternativet, er støjniveauet ikke angivet (markeret med - ). Hovedforslag, nat Fase Byggeplads Det forudsættes her, at der ikke arbejdes med hydraulisk hammer om aftenen.

9 9 Hovedforslag, nat Fase Byggeplads Krauseparken skakt Nordhavn Station Omstigningstunnel ved Nordhavn Station Nordhavn tunnelarbejdsplads Tunnelarbejdspladsen kører i døgndrift, som forudsat ved 0-alternativet Cut and Cover tunnel Åben rampe og dæmning Højbane og v/ Orientkaj Station Fastlæggelse af støjgrænser Fastlæggelsen af støjgrænser for aften- og natperioden bliver baseret på de beregnede støjniveauer, og kompensationer til naboer baseres på støjniveauet på facaden af boliger. Ud over de anlægsarbejder, der kan gennemføres inden for de fastsatte støjgrænser for nattetimerne, vil store støbearbejder, der nødvendigvis skal gennemføres i en uafbrudt proces, også finde sted om natten. Sådanne aktiviteter er beskrevet i bilag 3 til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) 7. Det gælder blandt andet støbning af bundplade i station og skakt, støbning af større konstruktioner indvendigt i station og skakt samt støbning af bundplade i tunnelen. Endelig vil der være enkelte aktiviteter, der kun kan udføres om aftenen og natten, for eksempel nedsænkning og optagning af borehoveder, rulletrapper o.l., som kun kan få tilladelse til transport om aftenen og natten. Disse aktiviteter vil medføre en korterevarende overskridelse af de støjgrænser, der generelt er fastlagt for arbejdsfasen. Dette er også forudsat i VVM-redegørelsen fra 2012 og er i overensstemmelse med den metode, der fremgår af Byggepladsbekendtgørelsen. 7 BEK nr. 767 af 25/06/2014

10 10 IKKE TEKNISK RESUMÉ Berørte boliger ved byggepladserne Støjbelastningen i omgivelserne fra Nordhavnsmetroens byggepladser er blevet beregnet på facader af omliggende bygninger. Resultaterne er præsenteret på støjkort for hver byggeplads i hver byggefase for 0-alternativet. Ved 0-alternativet bliver to boliger ved Nordhavn station berørt over 55 db(a) om natten, mens tunnelarbejdspladsen er i drift. For hovedforslaget er det optalt hvor mange boliger, der bliver berørt af støj over 60 db(a) om aftenen eller 55 db(a) natten, mens antallet af boliger, der bliver berørt af støj i dagtimerne ikke er opgjort, da dette ikke er ændret i forhold til 0- alternativet. Berørte boliger om aftenen og natten I Tabel 2-5 er der for hver arbejdsplads angivet antal boliger, der berøres af støj over 60 db(a) om aftenen og over 55 db(a) om natten ved Hovedforslaget. Tallene for de berørte boliger er suppleret med boliger under opførsel for de faser, der ikke er afsluttet, inden boligerne står klar til beboelse. Det angivne antal kommende boliger er baseret på et skøn. Tabel 1-5 Antal boliger hvor facaden belastet med over 60 db om aftenen og 55 db om natten ved de enkelte byggepladser. Hovedforslaget er markeret med grønt. Berørte boliger ved hver byggeplads Tidsbesparelse i uger Krauseparken Dag Aften Nat Fase Fase Fase 2a Fase 2b Fase Fase Natscenarie Nordhavn Dag Aften Nat Fase 0 - > Fase 1 - > Fase 2a

11 11 Berørte boliger ved hver byggeplads Tidsbesparelse i uger Fase 2b Fase 3-30 > Fase Natscenarie Tunnelarbejdsplads Dag Aften Nat Fase Fase Fase Nordhavn Omstigningstunnel Dag Aften Nat Fase 0 (spuns) Fase Fase Fase Natscenarie Cut and Cover tunnel Dag Aften Nat Fase Fase Fase Fase Fase Natscenarie Åben rampe og dæmning Dag Aften Nat Fase

12 12 IKKE TEKNISK RESUMÉ Berørte boliger ved hver byggeplads Tidsbesparelse i uger Fase Fase Fase Natscenarie Højbane og v/orientkaj station Dag Aften Nat Fase Fase Fase Fase Natscenarie Intet behov for vandbehandling. 1.5 Vibrationer Anlægsarbejdet giver anledning til vibrationer, der udbredes i området omkring byggepladserne. I denne VVM-redegørelse er der vurderet på to typer af vibrationer: Komfortvibrationer er vibrationer, der påvirker komforten for de mennesker, der opholder sig i berørte bygninger. Strukturlyd er lavfrekvent støj som opstår ved at vibrationer sætter vægge og gulve i svingning, så de kommer til at virke som en højttaler. Grænseværdierne for komfortvibrationer og lavfrekvent støj (inkl. strukturlyd) er lavere om aftenen og om natten end i dagtimerne. Ændringer i miljøpåvirkningen fra vibrationer som følge af udvidet arbejdstid ved Hovedforslaget er derfor vurderet. De anlægsaktiviteter, der er vurderet, er boring af sekantpæle, ramning af spuns og fundamentpæle, tung transport, udgravning og brug af en hydraulisk hammer, hvilket vurderes at være de arbejdsprocesser med størst påvirkning i forhold til vibrationer i omgivelserne. Resultaterne af vibrationsberegningerne fremgår af Bilag B.

13 13 Virkninger af anlægsarbejdet For boliger er grænseværdien for vibrationskomfort for dag og nat hhv. 80 og 75 db. Beregningerne af vibrationspåvirkning ved brug af hydraulisk hammer i Krausparken viser, at ingen af de maksimale vibrationsniveauer overskrider grænseværdien for vibrationskomfort. Grænseværdien for lavfrekvent støj (inkl. strukturlyd) i boliger er hhv. 20 og 25 db for dag og nat. De maksimale beregnede niveauer for strukturlyd er 34, 8 db(a) ved brug af hydraulisk hammer i Krauseparken. Strukturlyden vil derfor overskride grænseværdien for 3 af de 88 undersøgte bygninger ved Krauseparken. Det drejer sig om bygningerne Gammel Kalkbrænderivej 13, 15A og 15B. I forbindelse med etablering af rampe og dæmning mellem Nordhavn Station og stationen v/ Orientkaj rammes der spunsjern langs linjeføringen. Tilsvarende rammes fundamentpæle til søjler til højbanen ved Orientkaj. Grænseværdien for vibrationskomfort i kontorbygninger er 80 db. Vibrationsberegningerne viser, at de maksimale vibrationsniveauer for 7 af de 10 undersøgte bygninger vil overskride grænseværdien, når der rammen spuns i Nordhavn. Den højeste beregnede værdi for vibrationskomfort er 94,9 db(kb). Grænseværdien for lavfrekvent støj (inkl. strukturlyd) i kontorbygninger er 30 db. Da den højeste beregnede værdi for strukturlyd er 60,5 db(a) ved etablering af rampe og dæmning mellem Nordhavn Station og stationen v/ Orientkaj, vil grænseværdien blive overskredet i 7 af de 10 undersøgte bygninger. Grænseværdierne for både lavfrekvent støj (inkl. strukturlyd) og komfortvibrationer vil ligeledes blive overskredet i de nye boliger ved Sundmolen i den periode, hvor der rammes spuns. 1.6 Mennesker, sundhed og samfund Ved udvidet arbejdstid er støj blandt de miljøpåvirkninger, der har størst betydning for mennesker, der bor omkring Nordhavnsmetroens byggepladser. Helbredseffekter og gener fra støj er ikke uafhængige faktorer, og der kendes en række effekter af, at mennesker udsættes for støj. Støjgener anses for at være den primære indikator for, om støj er et problem, og støjgener i sig selv betyder, at livskvaliteten påvirkes negativt med heraf afledte mulige negative effekter for helbredet. Effekterne optræder ved forskellige støjniveauer, og graden af effekterne er i de fleste tilfælde også afhængig af den tid, man er eksponeret. Støj, som forstyrrer nattesøvnen, vurderes at have langt større helbredsmæssig effekt end støj om dagen. WHO har udarbejdet Night Noise Guidelines for Europe, som beskriver virkningerne af støj om natten, primært i forhold til trafikstøj. Ifølge WHO er søvnforstyrrelser en af de mest udbredte klager blandt borgere, som udsættes for støj. Søvnforstyrrelser kan have en betydelig negativ indvirkning på helbred og livskvalitet. Tidligere studier viser, at de helbredsmæssige effekter både forekommer umiddelbart efter udsættelsen (f.eks. opvågning), på kortere sigt (f.eks. træthed og nedsat

14 14 IKKE TEKNISK RESUMÉ kognitiv 8 funktion i løbet af den følgende dag) og på lang sigt (f.eks. kroniske selvrapporterede søvnforstyrrelser). WHO har i sin vejledning foreslået en grænseværdi for støj om natten (L night ) på 55 db(a) som en foreløbig målsætning for natstøj, da der over dette niveau ses væsentlig påvirkning af folkesundheden ved langtidspåvirkning. Samtidig skal det dog bemærkes, at ca. 1/3 af Københavns boliger er belastet med et natstøjniveau fra vejtrafikken på mere end 55 db(a). Målsætningen gælder for udendørs støj og tager udgangspunkt i, at facaden dæmper 15 db(a). Dette er et gennemsnit for Europa, som er relativt lavt for danske forhold. WHO forudsætter, at vinduerne er åbne. Således vil dæmpningen i facaden være ca. 10 db(a) større, i typiske danske huse med lukkede vinduer. Den almindeligt anvendte støjgrænse på 40 db(a) for anlægsarbejder om natten er fastsat med henblik på at undgå gener i omgivelserne. Ifølge WHO s vejledning vil et længerevarende natstøjniveau på db(a) bl.a. kunne medføre, at mennesker er nødt til at tilpasse sig for at håndtere støjen, og at negative helbredseffekter kan observeres. For de mest belastede boliger ved byggepladserne, må det formodes, at der i perioder vil optræde betydelige gener og potentielt negative effekter heraf fra arbejderne i aften- og natperioden. Beregninger af støjen viser, at der vil være bygninger, der i perioder belastes med op til 68 db(a) på facaden om aftenen og om natten ved 0- alternativet. Ved Hovedforslaget vil de mest belastede bygninger blive belastede med op til 79 db om natten. Kompensationen til naboer udbetales efter samme kriterier og juridiske grundlag som på Cityringens byggepladser. Det indebærer bl.a., at byggepladsernes naboer, der udsættes for støj over 65 db(a) om natten, vil kunne modtage en kompensation, der giver mulighed for fraflytning af boligen. Samme muligheder gives til beboere, der udsættes for mere end 75 db(a) om aftenen. I disse tilfælde vil beboerne kunne søge væk fra generne og den potentielt sundhedsmæssige belastning fra støjen. Mindre erstatningsbeløb udbetales ved støjniveauer, der overskrider 55 db(a) om natten og 60 db(a) om aftenen. Kompensationsbeløb indgår ikke i vurderingen af retten til eller størrelsen af sociale ydelser. På de metrobyggepladser, hvor der arbejdes aften og/eller nat, vil der i lighed med Ekspropriationskommissionens principbeslutning om udvidet arbejdstid være en aflastningsordning for de husstande, der belastes af et støjniveau fra metrobyggepladsen på over 55 db(a) i aftentimerne og om lørdagen i dagtimerne. Herudover søges generne og de potentielt negative helbredsmæssige effekter begrænset ved hjælp af en tæt og løbende informationsindsats til naboerne til byggepladserne, så naboerne får bedre mulighed for at indrette sig i hverdagen efter byggeriet. Informationsindsatsen er målrettet naboernes behov og fokuserer på information om støj, vibrationer, trafik m.v. som har betydning for naboerne. 8 De kognitive funktioner er hjernefunktioner f.eks. opmærksomhed, hukommelse, sprog, erkendelse, opfattelse og tænkning.

15 15 Der vil være et særligt fokus på daginstitutionerne ved Krauseparken, som bliver berørt af gener fra byggepladsen. Metroselskabet vil både før og under byggeriet være i dialog med de berørte institutioner om relevante afhjælpeforanstaltninger. Den indledende dialog er igangsat. Konkrete løsninger vil blive aftalt mellem Metroselskabet, Københavns Kommune og de pågældende institutioner. 1.7 Kommunens samlede miljøvurdering Københavns Kommune har vurderet, at der med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i denne supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn, samlet set ikke er virkninger på miljøet, der er så væsentlige, at projektet ikke bør gennemføres.

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 METRO TIL NORDHAVN - SUPPLERENDE VVM 3 METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 4 METRO TIL NORDHAVN

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM. BILAG - Støjkort og vibrationer

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM. BILAG - Støjkort og vibrationer Metro til Nordhavn - Supplerende VVM BILAG - Støjkort og vibrationer Metro til Nordhavn - Supplerende VVM BILAG - Støjkort og vibrationer Kort: COWI Forside: By & Havn Grafisk tilrettelæggelse: KK Design

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 433 af 17/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-1093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 230 af 26/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2951 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS

METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, Projektdirektør, Metroselskabet Stinne Katrine Larsen, Landinspektør, Metroselskabet Christine

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort. Åben rampe og dæmning

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort. Åben rampe og dæmning Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort Åben rampe og dæmning 39 Anlægsarbejde på Åben rampe og dæmning (Nh-Ork) Industrivej Støjudbredelse fra: Fase 1 Opbrydning af belægning og afgravning

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende VVM-redegørelse Oktober 2014 Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen 4. Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort. Nordhavn Station

Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort. Nordhavn Station Metro til Nordhavn - Supplerende VVM Bilag A: Støjkort Nordhavn Station 12 Anlægsarbejde på Nordhavn Station (Nh) Industrivej Fase 0 Etablering af indfatningsvægge (sekantpælevæg). Lautrupskaj Sundkrogskaj

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H Cityringen Gener forbundet med anlægsarbejderne København H Til stede fra Metroselskabet Christine Hammer, Enhedschef Arealer, Rettigheder & Ledninger, Metroselskabet Mikkel Mikkelsen, Construction Manager,

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00691 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse. BILAG - Støjkort og vibrationer

Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse. BILAG - Støjkort og vibrationer Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse BILAG - Støjkort og vibrationer August 2015 Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse BILAG - Støjkort og vibrationer Kort: COWI Forside: Metroselskabet I/S Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig Gammel Strand arbejdstid (timer) Andel aktive arbejdstimer i perioden Forventet varighed Omtrentlig (mdr.) start Tidsrum Aktivitet Støjniveau Afværge-foranstaltning Slidsevægge Lydpotter eller lydsluser

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

BILAG 2 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

BILAG 2 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING BILAG 2 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING AUGUST 2012 VVM - METRO TIL NORDHAVN 3 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Ikke-teknisk resumé 8 2.1 Metroanlægget 8 2.2 Anlægsarbejdet

Læs mere

Metro til Nordhavn. VVM-redegørelse og miljøvurdering. September 2012

Metro til Nordhavn. VVM-redegørelse og miljøvurdering. September 2012 Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering September 2012 Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering Udarbejdet af: Metroselskabet I/S Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Krauseparken (nødskakt) Nordhavn v/orientkaj Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, Projektchef Metroselskabet Christine Hammer,

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen Besigtigelsesforretning Øster Søgade CMC Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Søren Sabat,

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt Ejerforeningen Dag Hammarskjølds Alle 37 v/ Niels Kleberg, kleberg@gmail.com,

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Anlægsarbejde på Vibenshus Runddel (Vhr) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag.

Anlægsarbejde på Vibenshus Runddel (Vhr) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag. Anlægsarbejde på (Vhr) Hesseløgade Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag. Venneindevej 1x Graveaskine ed pickhaer, LWA = 115 db 2x Hydrojetting, LWA = 120 db 1x Graveaskine, LWA = 105 db 1x Håndværktøj,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Anlægsarbejde på København H (Kh) Støjudbredelse fra: Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning med forboret spuns.

Anlægsarbejde på København H (Kh) Støjudbredelse fra: Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning med forboret spuns. Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning ed forboret spuns. Dag 1xForboret spuns, LWA=112 db 1x Mobilkran, LWA = 100 db 1x Lastbilkørsel, LWA = 60,7 db/ (1 pr. tie) Højest belastede boligfacade:

Læs mere

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere.

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere. MS-X-DS-ADM-0107/AMK Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Fremsendelsesbrev - udvidet arbejdstid I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere det økonomiske grundlag for indgåelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag edericiagade Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag Anlægsarbejde på Marorkirken (Mk) 1x Graveaskine ed pickhaer, LWA = 115 db 2x Hydrojetting, LWA = 120 db 1x Graveaskine, LWA = 105 db 1x Håndværktøj,

Læs mere

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST Administrationsgrundlag for Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST Vibrationer Byggetekniske krav som skal overholdes i alle tilfælde af fundering, udgravning,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere