Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 48

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: BEHANDLINGSHJEMMET DALGAARDEN Oddervej Højbjerg Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 5 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 5 til 18 år (andre psykiske vanskeligheder) 5 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse) 5 til 18 år (omsorgssvigt) Pladser i alt: 42 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lis Pedersen (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 48

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Dalgaarden er en behandlingsinstitution med plads til 42 børn i alderen 5-18 år (indskrivningsalder 5-12 år). Godkendt efter 66 stk. 1 nr. 6. Der er tale om en selvejede institution der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Institutionen består at 4 afdelinger med hver børn samt en intern skole. Det er PPR i Aarhus, der visiterer til skolen. Det er muligt for de indskrevne børn, at følge undervisning i andre skoletilbud såfremt det vurderes mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn. Dalgaarden er beliggende i den sydlige udkant af Aarhus med kort afstand til skov og strand og 10 min. kørsel med bus til Aarhus C. Alle afdelinger er beliggende på stor kuperet grund med mange aktivitetsmuligheder. Alle afdelinger har egen terrasse og lidt "privat" område omkring bygningen. De fysiske rammer vurderes, at være meget indbydende - og trods det at der er tale om en stor behandlingsinstitution, er rammerne hjemlige med mulighed for at indrette eget værelse så det er personligt og kan føles hjemligt for den enkelte. Der lægges vægt på børnenes skolegang og alle har stabilt fremmøde uanset de går i den interne skole eller i andet skole/beskæftigelse. Der arbejdes målrettet på, at det enkelte barn udvikler sig i forhold til evnen til at indgå i sociale relationer og opøver selvstændighed i forhold til hverdags-gøremål. Institutionen ligger vægt på, at der er uddannet medarbejdere og der arbejdes med pædagogiske metoder afstemt efter målgruppen. På afdelingsmøder følges op i forhold til de enkelte børn og der fastlægges metode og indgangsvinkel til barnet. Der arbejdes desuden med opfølgning i forhold til anbringende kommune. Der samarbejdes med forældre og der er mulighed for, at børnene kan have samvær med deres forældre på Side 3 af 48

4 institutionen, hvis børnene ikke kan komme hjem i ferie eller weekender.. Det er tilsynets vurdering, at der er tale om socialpædagogisk institution, der arbejder målrettet i forhold til det enkelte barn udfra annerkendte pædagogiske metoder. Der fastsættes mål i forhold til det enkelte barn udvikling og der følges op i forhold til disse mål. Opfølgning sker i dagligdagen i form af samtaler med børnene om hvordan de har det og hvordan det går med de helt konkrete udviklingspunkter. Der er er løbende (ugentlige) samtaler med forældre, hvor der tales om børnenes hverdag. Denne kontakt forestås af barnets kontaktpædagog eller en af Dalgårdens socialrådgivere. Der er planer for samarbejde med forældre og Dalgården har det som en del af deres pædagogiske metode systematisk at inddrage forældre i forhold til fastsættelse af mål i forhold til deres børn. Der følges op med anbringende kommune hvert halve år eller oftere ved behov. Ved denne opfølgning deltager forældre samt de større børn, hvis det giver mening for dem. Der ligges stor vægt på konflikthåndtering og konflikt nedtrapning - og dette afspejler sig i dagligdagen ved at magtanvendelser næsten aldrig finder sted. Der arbejdes med resultatdokumentation i samarbejde med Aarhus Kommune. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 48

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema, budget 2014 godkendt af Aarhus Kommune, liste over indskrevet børn, anbringende kommunes handleplan i forhold til længst indskrevet barn (inkl. konferencemateriale, og udtalelse), materiale vedr. Dalgårdens mål og vision for fremtiden, referat af seneste bestyrelsesmøde, oversigt over bestyrelsesmedlemmer, liste over børn udskrevet i 2013 (med angivelse af årsag for udskrivning), liste over tilgang og afgang af fastansat personale i 2013, liste over timelønnet personale 2013, opgørelser af episoder med voldstrusler og sproglige krænkelser fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013,liste over efteruddannelse af personale jan til marts 2014, 2 eksempler på resultatdokumentation vedr. konkrete børn, liste over tidsbegrænsede ansættelser 2013, diagram over de på Dalgården anbragte børns børnenes belastningsgrad. Der indgår desuden oplysninger fra Tilbudsportalen, Dalgårdens hjemmeside samt oplysninger fra Aarhus Kommunes hjemmeside. Tilsynet har ikke planlagt og gennemført direkte observationer men vi har opholdt os på institutionen i to dage. Det meste af tide har vi været optaget af interview med ledelse og medarbejdere men vi har også set børn og voksne sammen under vores rundvisning og på vores gang rund i administrationsbygningen. Der har desuden været interview med den ene af tre socialrådgivere ansat på Dalgården. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 48

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Lis Pedersen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 48

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 48

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er tilsynet vurdering, at Dalgaarden arbejder målrettet på at sikre børnenes skolegang. Dette sker dels gennem tæt samarbejde med den interne skole, hvor der er daglige informationsmøder, således at vigtige oplysninger vedr. det enkelte barn overlevers med henblik på, at skoledagen kan blive bedst muligt for barnet. For de børn der går i andre skoletilbud etableres tæt samarbejde omkring transport og skolegang. Alle børnene har et skoletilbud og det prioriteres højt at børnene hver dag kommer til undervisning. Børnene kan lide at komme i den interne skole og har et meget lavt skolefravær. Der udarbejdes mål i forhold til det enkelte barn i samarbejde med skoletilbuddet. Side 8 af 48

9 De børn der er anbragt på Dalgaarden ved afslutningen af deres skolegang, har alle mulighed for at tage en 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Der er ikke mange af børnene der opnår en fuld afgangseksamen men det er sjældent, at de ikke opnår en afgangsprøve i et eller flere fag (Typisk dansk, matematik, engelsk). Børn der endnu ikke er nået den skolepligtige alder har et dagtilbud. For de unge, der er over den skolepligtige samarbejdes der med Aarhus Kommunes UU-vejledere om uddannelsesplan således, at alle unge er i uddannelse eller beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Dalgården støtter børnene til at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er ikke til at sige, hvorvidt børnenes fulde potentiale udnyttes. Børnene der er anbragt har en lang række af vanskeligheder, der alle sammen kan være med til at hindre at deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse udnyttes. Det vurderes dog, at der i tilbuddet bakkes op om børnenes potentiale og, at der lægges stor vægt på fremmøde, stabilitet og kvalitet i børnenes skolegang. Det er ganske få af de børn, som er anbragt på Dalgården, der ved afslutningen af deres skolegang, opnår at få en afsluttende 9. eller 10 klasse i alle fag. Alle børn får dog afgangsprøve i et eller flere fag. Der er ikke forskel på hvordan de forskellige afdelinger arbejder i forhold til at støtte op omkring det enkelte barns skolegang. Det har høj prioritering på alle afdelinger og der er et meget lille skolefravær uanset afdeling. Side 9 af 48

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad Der er i forhold til dette punkt foretaget interview med leder, stedfortræder, afdelingsleder og en medarbejder fra hver afdeling Der er således tale omen besvarelse der dækker alle afdelinger af Dalgården. Ledelsen fortæller at der opstilles mål i forhold til uddannelse og eller beskæftigelse. Der er intern skole og der er et tæt samarbejde mellem skole og bo-del. De der har særlige udfordringer i forhold til skole har mulighed for tilrettelagte forløb og der arbejdes også på at kombinere med praktiske forløb. F.eks. kan der samarbejdes i forhold til praktikker eller deltagelse i have- eller pedel-arbejder som en del af skoleforløb. Målene fastsættes dels i samarbejde med anbringende, skole og Dalgården. Der fastsættes også mål i forhold til den enkeltes skolegang selv om de ikke går på den interne skole. F.eks er der en der går i specialskole, hvor der samarbejdes omkring konkrete mål med denne skole. Der gives eksempel på at samarbejdet også kan dreje sig om faglige mål og om selvhjulpenhed o forhold til fransport som kan betyde noget for fremtidige muligheder i forhold til beskæftigelse. Medarbejdere fortæller at der fastsættes mål sammen med skole i forhold til det enkelte barn. F.eks. kan det betyde at der skal læses med det enkelte barn hver dag. Medarbejdere fortæller at lektier ikke er en del af hverdagen på dalgården lektier ordnes på skolen eller af den enkelte i stilletimen. Der regnes med at den nye skolereform evt. kan støtte i forhold til det at børnene får øget mulighed for lektiehjælp. Leder: oplyser at alle børn har et undervisningstilbud eller går i børnehave. Der samarbejdes med Aarhus kommune om hvilket skoletilbud det enkelte barn har, idet det er PPR der visiterer til undervisningstilbud. De fleste børn går i den interne skole men der er 4 børn der går i specialskoletilbud i Aarhus kommune ligesom der er en der går i tidligere folkeskole og to går på efterskole. Side 10 af 48

11 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ved interview med medarbejdere fra alle afdelinger bekræftes det at alle børn går i skole eller for de yngstes vedkommende i børnehave. Enkelte er så store har anden form for beskæftigelsestilbud. Dette kan være praktik i forretning eller praktik ved tilbuddets pedel. Der samarbejdes med UU-vejleder i Aarhus Kommune. Besvarelsen dækker alle afdelinger på Dalgården Leder: Alle børn har et undervisningstilbud og undervisningspligten opfyldes. Der er ved indskrivning foretaget en konkret vurdering af hvilket skoletilbud det enkelte barn profiterer af (det er PPR der foretager denne vurdering). Der er således også børn på Dalgården der ikke går i den interne skole, men går i den folkeskole der gik på inden anbringelsen eller senere er kommet i den lokale folkeskole. Det oplyses at det er sjældent at der er nogle af de børn der har afsluttet skolegang mens de bor på Dalgården der får en fuld afgangsprøve. Alle børn for eksamen i et eller flere fag Ledelsens fortæller, at der arbejdes på at alle får en afgangsprøve i de fag, hvor de har muligheder. Der samarbejdes med UU-vejleder fra Aarhus kommune i forhold til hvad der skal ske efter afslutning af skolegang. Ovenstående er bekræftet gennem interview med afdelingsleder og medarbejdere. Besvarelsen dækker alle afdelinger på Dalgården. Ved interview med børn, medarbejder og leder fremgår det at børnene kommer i skole dagligt. Børnene har enkelte sygedage men såvel medarbejdere som leder udtrykker, at børnene nødigt bliver væk fra skolen. Om årsagen til dette oplyser medarbejder, at børnene kan lide at gå i skole og gerne vil være med i det der foregår. Det oplyses videre, at det at børnene ved at man ikke kun kan være syg i skoletiden betyder,, at der er en bevidsthed, hos børnene, om, at det at blive hjemme fra skole, også betyder at legetid og fritidsaktiviteter også kan ændres og aflyses pga. sygdom. Side 11 af 48

12 eller undervisningstilbud Besvarelsen dækker alle afdelinger da der ikke ved interview er fundet forskelle i forhold til skolefravær hos børnene. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Alle afdelinger oplever at børnene kan lide at komme i skole og alle afdelinger har det som et vigtigt mål for deres arbejde at børnene har stabilt fremmøde og passer deres skolegang. Alle afdelinger har en skolemedarbejder til at deltage i frokost som foregår på de forskellige afdelinger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Dalgaarden arbejder på at styrke børnenes selvstændighed og relationer. Der fastsættes konkrete mål for det enkelte barn i samarbejde med anbringende kommune, familie/netværk og den unge selv. Der følges op på disse mål dels ved interne konferencer på institutionen, hvor børnene deltager - og dels ved halvårlige opfølgningsmøder med deltagelse af familie/netværk, anbringende kommune samt medarbejdere fra Dalgården. De ældste børn deltager ved opfølgningsmøderne, hvis det giver mening. Der skrives statusrapporter hvert halve år. Ud over de mål, der fastsættes ved disse konferencer og som ofte er en del af den kommunale handleplan har det enkelte barn nogle mål eller arbejdspunkter som alle medarbejdere i det enkelte hus kender til. Disse mål fastsættes mellem kontaktpædagogen og barnet og har Side 12 af 48

13 ofte udgangspunkt i noget barnet selv ønsker ændret. (Det kan eksempelvis være: at blive bedre til børste tænder selv eller at lærer hensigtsmæssige reaktioner, hvis man spiller fodbold og de andre gør noget man synes er forkert). Der arbejdes på at vedligeholde og opbygge relationer i det omgivende samfund og til familie og netværk. I forhold til fritidsaktiviteter og venskaber er det ikke alle børn, der deltager i fritidsaktiviteter eller har venskaber uden for tilbuddet men der arbejdes på at opbygge eller vedligeholde aktiviteter og relationer for det enkelte barn således det kan indgå som medborger i det omgivende samfund. Hvert barn har en primær og sekundær kontaktperson som har ansvar i forhold til koordinering vedr det enkelte barn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Der arbejdes med at styrke børnenes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette gøres ved fastsættelse af mål som børnene selv er motiveret for at arbejde med. Der arbejdes på at styrke børnenes muligheder for at indgå i sociale relationer uden for institutionen. Der fastsættes mål i forhold til det enkelte barn og der følges op på målene med barnet, forældrene, medarbejdere imellem, ved opfølgningsmøder med anbringende kommune eller andre aktører (skole, fritidsklub m.m.). Det er kun relevante parter der inddrages i forhold til opfølgning på de enkelte punkter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Side 13 af 48

14 Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Indikator belyst gennem interview med leder, afdelingsleder, medarbejder og socialrådgiver og børn. Medarbejdere oplyser at der udarbejdes konkrete mål for det enkelte barn. Dette sker ved indskrivningsmøde og efterfølgende ved opfølgningsmøder. Målene fastlægges i samarbejde med barnet, forældrene og anbringende kommune og Dalgården, der er desuden inviteret andre fra barnets netværk. Det sker dels i forbindelse med indskrivningskonference, og dels i forbindelse med behandlings/opfølgningsmøder. Børnene inddrages i den udstrækning det selv har ideer eller ønsker til mål. Der følges op på målene dels på behandlingskonferencer og opfølgningsmøder. Med der sker også en daglig/ugentlig opfølgning med barnet. F.eks. ved sengetid kan der når barnet puttes tales om hvordan dagen er gået og hvordan det er gået med de fokuspunkter barnet har. Udover målene, der fastsættes ved indskrivnings og opfølgningsmøder, fortæller medarbejdere ar de sammen med børnene kan have nogle meget konkrete udviklingsmål med afsæt i den aktuelle hverdag. F.eks. kan dette gå ud på at blive bedre til at spise sammen med de andre uden at komme i konflikt eller undgå at tale grimt til de andre, at blive bedre til børste tænder selv eller at lærer hensigtsmæssige reaktioner, hvis man spiller fodbold og de andre gør noget man synes er forkert). Ved samtale med to børn på 7 og 10 år fortæller de at de voksne er rigtig gode til at hjælpe dem med det de gerne vil blive bedre til. Det er en del af tilbuddets metode at arbejde med fastsættelse af mål for det enkelte barn i samarbejde med børnene og med forældrene. Der er ikke forskelle på dette på afdelingsniveau. I forhold til opfølgning med det enkelte barn er der forskelle i forhold til om det foregår ved sengetid om aftenen eller ved en struktureret samtale eller ved en aktivitet med kontaktpædagog. Men denne forskel ligger ikke på afdelingsniveau men i en Side 14 af 48

15 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad vurdering af tilgangen til det enkelte barn. Nogle af børnene indgår i sociale relationer med andre uden for institutionen gennem deres skoletilbud eller dagtilbud. Det er dog de færreste idet der kun er 6 børn af de fuldtidsanbragte der går i skole uden for institutionen og kun få der er under den skolepligtige alder og dermed går i børnehave. Leder og stedfortræder mener at ca. halvdelen af børnene på Dalgården går til en fritidsinteresser uden for Dalgården dette siger medarbejderne også. Afdelingsleder på to af Dalgårdens afdelinger vurderer at der er ca. en tredjedel af børnene der gå til en fritidsinteresse uden for institutionen. Det må på baggrund af de divergerende oplysninger vurderes at der arbejdes på dette men, at der ikke er en decideret opgørelse af, hvor mange børn der har venskaber eller fritidsinteresser uden for institutionen. Alle (ledere, afdelingsledere, og medarbejdere) siger at de vurderer der som er vigtigt at arbejde på børnenes sociale relationer i det omgivende samfund. Medarbejderne fortæller at mange af de mål der er i forhold til børnene har udgangspunkt i at de bliver bedre til at indgå i sociale relationer og fællesskaber i det omgivende samfund. Medarbejdere på tilbuddet er meget bevidste om, at det styrker og udvikler børnenes kompetencer at komme uden for institutionen og have sociale relationer. De fortæller dog også at nogle af børnene har så mange nederlag og så meget angst forbundet med relationer i det omgivende samfund at der i øjeblikket kun arbejdes på relationer og fællesskaber på institutionen. Det overordnede mål er dog altid at børnene/de unge skal opbygge netværk og fællesskaber i det omgivende samfund. Der er ved interview med medarbejderne ikke fundet forskellige i forhold til hvordan der arbejdes med dette på de forskellige afdelinger. Der er heller ikke funder forskelle i forhold til, hvor mange Side 15 af 48

16 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad børn der har venskaber eller relationer i det omgivende samfund. Af medarbejdernes beskrivelser fremgår, at det drejer sig om hvilke kompetencer det vurderes det enkelte barn har og hvordan der bedst arbejdes på at udvikle disse. Ledelsen oplyser at børn og forældre har mulighed for samvær i den udstrækning det vurderes hensigtsmæssigt af anbringende kommune. Dalgården har ugentlige besøgsdage, hvor forældre kan komme og være sammen med børnene på Dalgården. Der er mulighed for hjemrejse hver weekend. Der indgås altid individuelle aftaler vedr. det enkelte barn. Socialrådgiver oplyser, at der er mulighed for, at familier får familiebehandling. Der er mulighed for, at andre end kontaktpædagog kan træde ind i forhold til forældresamarbejde såfremt der er konflikter, uenigheder eller samarbejdet bare er vanskeligt. Der er muligheder for børnene i forhold til at lave legeaftaler både med børn de møder gennem deres aktiviteter uden for Dalgården ligesom der er mulighed for kontakt til gamle kammerater såfremt det vurderes at være en ressource for barnet. Dalgården forekommer at være meget fleksibel i forhold til samarbejdet med forældre. Der er mange muligheder for forældre til at samarbejde både med pædagoger som er tæt på barnet og på voksne (afdelingsleder, socialrådgiver) der ikke er så tæt på barnet. Der er mulighed for at samvær sker på institutionen i hverdage, at børnene kommer hjem på weekend eller enkelt dage med eller uden overnatning. Der er desuden mulighed for at familierne modtager støtte til samvær på Dalgården. Dalgården samarbejder genre med andre fra børnenes netværk og har erfaring med dette. Ovenstående oplyses af den ene af de socialrådgivere der er ansat på tilbuddet. Der er ikke ved tilsynet fremkommet forskelle i forhold til mulighed for samvær med familie, netværk. Arbejdes med dette foregår i høj grad gennem de tre socialrådgivere der er ansat og disse Side 16 af 48

17 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 3 (i middel grad er ikke knyttet til bestemte afdelinger. Afhængig af hvem man spørger deltager mellem 1/3 og halvdelen af børnene i fritidsaktiviteter uden for Dalgården. Alle vi talte med bakker op om, at det er en værdi at børnene deltager i fritidsaktiviteter. Der er arbejdes meget bevidst med børnenes muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Der arbejdes både i forhold til at motiverer børnene til at deltage i aktiviteter og der arbejdes med at fritidsaktiviteter kan være den motiverende faktor i forhold til at ændre på egen adfærd i sociael sammenhænge. Medarbejdere fortæller dog også at den gruppe af børn der er anbragt på Dalgården har mange vanskeligheder der gør at det er svært for dem at deltage i fritidsaktiviteter. Det betyder at der også arbejdes meget på at der er aktiviteter på stedet således at børnene kan øve sig i det at have sociale relationer og benytte fritidstilbud (svømmehal, bibliotek m.m. sammen med pædagoger og andre børn fra Dalgården). Medarbejder siger, at hvis børnene udtrykker ønske om at deltage i fritidsaktiviteter bliver det brugt som motiverende faktor i forhold til at arbejde med børnenes sociale kompetencer således at der sættes nogle mål i forhold til socialfærdigheder de skal op opnå (de skal f.eks. kunne trække sig fra konflikter, undgå at fare op og slå andre børn hvis der er nogen der sige noget grimt). Målene sættes i forhold til det som vurderes nødvendigt at kunne for ikke at få et nederlag i forhold til aktiviteten eller samværet med andre under aktiviteten. I forhold til de børn der ikke selv presser på for at deltage fordi de er socialt tilbage trukket eller allerede er præget at mange nederlag arbejdes der med at motiverer med til deltagelse i aktiviteter. Ved tilsynet er der ikke fundet forskelle i forhold til hvordan der arbejdes med deltagelse i Side 17 af 48

18 Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet 3 (i middel grad fritidsaktiviteter på de forskellige afdelinger. Der er på alle afdelinger børn der deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Der er desuden børn der ikke går til fritidsaktiviteter uden for tilbuddet på alle afdelinger men hvor der konkret arbejdes på at de kommer i gang med aktiviteter uden for tilbuddet. Leder, stedfortræder, afdelingsleder og medarbejder fortæller, at det ikke er mange børn, der har venskaber uden for Dalgården. Der arbejdes pædagogisk på at børnene kan få det. Mange af de børn der anbringes har ikke kammerater inden de kommer til Dalgården eller anbringende kommune eller forældre vurderer ikke at de relationer de har er en ressource i barnets liv. Medarbejdere fortæller at det kan være vanskeligt for børnene at opnå venskaber uden for Dalgården fordi de selv oplever det som meget stigmatiserende at være anbragt, hvilket betyder at de ikke ønsker at tage nogen med hjem. Når det lykkes for et barn at få venner bakkes der meget om dette. Der gøres noget ud af at det skal være et rart sted at komme for andre børn og at det skal være et rart sted at have nogle venner med hjem. Medarbejdere fortæller at det er deres erfaring, at når der kommer børn med hjem så synes både de børn der bor Dalgården og de besøgende at det er et godt sted at være. Der arbejdes med at børnene kan få venner og kan bevare de venskaber de har. Men der er ikke mange børn, for hvem det lykkes, at få nære stabile venskaber uden for Dalgården. Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 5 (i meget høj grad Der er heller ikke her fundet forskelle i forhold til hvilken afdeling børnene er indskrevet. Medarbejderne fortæller at alle børn på Dalgården uanset hvilken afdeling de er på har en kontaktperson denne person er ofte en som børnene har en fortrolighed med. Kontaktpersonen har en række praktiske funktioner i forhold til lommepenge, indkøb af tøj med barnet, samtaler om Side 18 af 48

19 hvordan det går med de fastsatte mål, samtaler inden behandlingskonferencer om hvordan børnene har det og om hvad de gerne vil have ændret i hverdagen. Børnene har dog også mulighed for fortrolige rum med andre voksne. Alle voksne og de børn vi har talt med oplyser at alle børn har mindst en fortrolig voksen og at der ikke er nogen børn som ikke har en voksen de vil kunne tale med hvis de er kede af det eller de har ønske om at tale med nogen om noget de synes er svært. Det bedømmes at Dalgården i meget høj grad lever op til denne indikator idet indikatoren vurderes at være opfyldt for alle børn. Der er flere børn som har været anbragt over mange år, hvor der er bevaret en tæt relation med en eller flere voksne denne mulighed styrkes af at der er en meget høj gennemsnitlig anciennitet blandt medarbejderne. Tilsynet har talt med såvel to små børn som to større børn og de fortæller alle at både de selv har en tæt relation og at de vurderer at det gælder alle på Dalgården. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Der er hverken ve interview med børn eller medarbejder fundet grundlag for at afdelinger scorer forskelligt i forhold til denne indikator. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Dalgaarden har en klar målgruppe-beskrivelse som fremgår af tilbudsportal og hjemmeside. Tilbuddets tilgang og metode fremgår ligeledes af deres hjemmeside. Ved tilsynets interview af ledelse og medarbejdere fremgår det tydeligt, at der er tale om et samlet tilbud Side 19 af 48

20 med ens tilgange og metoder selv om der er fire afdelinger. Tilbuddet arbejder meget bevidst i forhold til de tilgange de har til det enkelte barn. Selv om der er tale om en eklektisk tilgang ligger alle tilgange inden for samme ramme, der handler om systemisk, miljøterapeutisk relations-arbejde med udgangspunkt i det enkelte barn. Der arbejdes systematisk med fastsættelse af små konkrete mål for det enkelte barn. Der arbejdes desuden med fastsættelse af mål i samarbejde med barnet, familie/netværk og anbringende kommune. 3 fastansatte socialrådgivere indgår i forhold til samarbejde med familie/netværk og anbringende kommune. Dalgaarden arbejder med et resultatdokumentationsprogram i samarbejde med Aarhus Kommune. I øvrigt arbejdes der med udgangspunkt i de kommunale handleplaner. Institutionen har øje for det enkelte barn og der arbejdes helt systematisk i forhold til inddragelse, respekt og anerkendelse. Alle børn inddrages i forhold til eget dagsprogram men således at de er med-bestemmende og ikke selv-bestemmende. Hvordan der arbejdes på de enkelte afdelinger afhænger i høj grad at børne-sammensætningen. Dalgaarden understøtter børnenes fysiske og mentale Side 20 af 48

21 sundhed dels gennem opmærksomhed på deres trivsel dels gennem samarbejde med sundhedsplejerske og almindelig forebyggende sundhedsydelser. Det er en del af den pædagogiske praksis, at alle børn i løbet af dagen skal deltage i fysiske aktiviteter. Der er desuden opmærksomhed i forhold til alene-tid og tid sammen med andre for alle børn det betyder at der ikke er nogen der sidder alene på værelse altid samtidigt med at der ikke er nogen der er tvunget til altid at være sammen med en stor gruppe af børn, hvor der kan mangle plads for den enkeltes eftertanke eller bare det at mærke sig selv. Dalgaarden arbejder målrettet på at undgå magtanvendelser. De magtanvendelser der sker indberettes og der er samtaler med leder afdelingsleder personale og barn i forhold til magtanvendelser. Der er færre magtanvendelser end de tilbud vi eller kan sammenligne med. Dalgaarden har opmærksomhed i forhold til at overgreb kan foregår børnene i mellem. Der arbejdes på at undgå dette ved, - at medarbejderne er hvor børnene er, - at der er en god tone børnene i mellem og mellem medarbejdere og børn. Der arbejdes desuden med at sikre, at små og store børn har rum og aktivitetsmuligheder hver for sig og at alle Side 21 af 48

22 har mulighed for at trække sig og få ro. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse som kan ses af tilbuddets hjemmeside og tilbudsportalen. Tilbuddet beskriver ligeledes deres tilgange og metoder på tilbudsportalen. Ved tilsynets besøg og samtale med ledelse og medarbejdere fremstår det tydeligt at der er tale om et samlet tilbud selv om der er 4 afdelinger. Der arbejdes ud fra samme tilgange og metoder i alle huse. Der er en fast struktur i alle huse og selv om den kan variere lidt i forhold til hvilke aktiviteter, måder at inddrage børn, valg af fællesaktiviteter, om man spiser i en eller to grupper så drejer det sig om konkrete hensyn til den aktuelle børnesammensætning i huset. Der arbejdes systematisk med fastsættelse af små konkrete mål med det enkelte barn. Der arbejdes desuden med fastsættelse af mål i samarbejde med barnet, familie/netværk og anbringende kommune. 3 fastansatte socialrådgivere indgår i forhold til samarbejde med familie/netværk og anbringende kommune. Tilbuddet arbejder meget bevidst i forhold til de tilgange de har til det enkelte barn selv om der er tale om en eklektisk tilgang ligger alle tilgange inden for samme ramme der handler om systemisk, miljøterapeutisk relationsarbejde med udgangspunkt i det enkelte barn. På nuværende tidspunkt vurderes det at tilbuddet i høj grad lever op til dette kriterium det dækker alle børn der er indskrevet på alle afdelinger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Tilbuddet har tidligere arbejde med en meget systemorienteret metode der har taget udgangspunkt i de relationer og systemer som barnet indgår i, dels lige nu på Dalgården og dels i hjemmet sammen med forældre. Lederen, stedfortræder, afdelingsleder og socialrådgiver fortæller uafhængigt af hinanden at denne metode ikke længere er tilstrækkelig, fordi målgruppen har ændret sig. Der er nu flere børn med organiske skader og børn som kommer fra familier, hvor der er tale om langt mere komplekse problemstillinger. Dette har gjort at, fortæller lederen, at Dalgården i højere grad arbejder ud fra et Side 22 af 48

23 mere individuelt perspektiv, hvor det er det enkelte barns behov for struktur og forudsigelighed der er styrende for aktiviteter på stedet og for den pædagogiske tilgang. Dalgården arbejder dog stadig med fokus på udvikling af barnets evne og mulighed for at indgå i sociale relationer. Der er således stadig et stort fokus på relations arbejde men nu mere med barnet i centrum. Metoden er i høj grad bestemt i forhold til hvad der virker i for det enkelte barn, der ses ikke noget forkert i at arbejde eklektisk med barnet i centrum og udvælge de metoder og værktøjer der vurderes som passende bedst til barnet og havende den største virkning i forhold til det enkelte barn. Medarbejdere fortæller, at der tages udgangspunkt i barnets behov, ud fra dette fastsættes mål for barnet og der ud fra vælges metoden. Såvel leder, afdelingslederen og medarbejderne har kun talt om metoder der tager udgangspunkt i dialog, konfliktnedtrapning, anerkendelse, respekt for individet, og mulighed for opbygning af tætte relationer. Når man læser på tilbuddets hjemmeside ttp://www.dalgaarden.info/idd35.asp er det de samme nøgleord der går igen som ved samtale med ledelse og medarbejder. Når der tales om tilbuddets metoder er der tale om et samlet tilbud hvor der på alle afdelinger arbejdes med de samme metoder. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af 4 (i høj grad Grundlæggende ligges der vægt på en systematisk planlægning af rammer, struktur, kontakt og aktiviteter. Dalgården arbejder med resultatdokumentationsprogram i samarbejde med Aarhus Kommune. Det betyder at anbringende kommunes handleplan tager udgangspunkt i det 5 faktorer og at der ved indskrivning sættes tal på, hvor barnet eller familien ligger i forhold til disse faktorer der måles efterfølgende på de samme faktorer. Det er stedfortræder og socialrådgiver der sammen scorer alle børn i samarbejde med anbringende Side 23 af 48

24 indsatsen kommune og pædagogerne på Dalgården. I systemet ligger der samtidigt en nogle muligheder for at se om Dalgården samlet set formår at flytte børnene, hvor mange børn der udvikler sig positivt, på hvilke områder de udvikler sig samt på hvilke områder der måske skal arbejdes mere på Dalgården bliver bedre til at støtte børnenes udvikling. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad For at sikre at der sker en nogenlunde ensartet scoring i forhold til udvikling ved det enkelte barn er der socialrådgiver og den pædagogiske leder der scorer for alle børn på alle afdelinger. Modellen benyttes ens på alle afdelinger idet det er en central pædagogisk leder og en socialrådgiver, der foretager scoring på malle børn der er derfor ikke afdelingsmæssige forskelle i forhold til denne indikator. Tilbuddet kan allerede nu dokumentere positive resultater og med det nye system vil det i fremtiden være meget let at dokumentere på hvilke punkter børnene udvikler sig og på hvilke punkter de ikke udvikler sig. Systemet benyttes også ved indskrivning i samarbejde med de anbringende kommuner er det gør det meget nemt at måle i forhold til de mål anbringende kommune har sat. Tilbuddet scorer ikke fem da metoden endnu ikke er fuldt implementeret og derfor opfyldes indikatoren ikke for alle børn endnu. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Institutionen har øje for det enkelte barn og der arbejdes helt systematisk i forhold til inddragelse, respekt og anerkendelse. Alle børn inddrages i forhold til eget dagsprogram men således at de er medbestemmende og ikke selvbestemmende. Hvordan der arbejdes på de enkelte afdelinger afhænger i høj grad at børne sammensætningen. Afdelingerne er ikke sammensat efter alder eller bestemte vanskeligheder. Der er tale om afdelinger som er børnenes hjem og danner ramme for børnenes liv i hele den periode de er på Dalgården. Afdelingernes metoder i forhold til Side 24 af 48

25 medinddragelse og medindflydelse skrifter med børnenes udviklingsniveau og ændrer sig derfor over tid. Der arbejdes på alle afdelinger med metoder og strukturer der sikre at børnene har medindflydelse og inddrages i hverdagen. Nogle af de brugte metoder er: børnemøder, samtaler med børnene om fællesaktiviteter, nedskrivning af de forslag børnene kommer med, individuelt tilrettelagte aktiviteter, aktiviteter i mindre grupper, opdeling af fællesrum så små og store kan være adskilt, øget inddragelse i planlægning af egen dagsskema, øget inddragelse i praktiske gøremål efter alder, modenhed og ønsker fra det enkelte barn. Side 25 af 48

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Der er i forhold til bedømmelsen af dette kriterium talt med leder, børn og medarbejder fra alle afdelinger. Den pædagogiske praksis ligger op til at børnene høres, respekteres og anerkendes. Det sker på forskellig måde i forhold til alder, afdeling og børnesammensætning. Der arbejdes med dette ved at børn altid inviteres til at deltage i behandlingskonsultationer og opfølgningsmøder. Møderne tilrette lægges på en sådan måde at barnets altid har mulighed for at føle sig anerkendt i forhold til de ting det kan og blive respekteret i forhold til de udfordringer barnet har. Desuden indgår det at hører hvad barnet siger både i forhold til hvordan det har det og i forhold til, hvad det gerne vil opnå som en del at den metode der arbejdes med ved indskrivning og opfølgningsmøder. Denne praksis er gældende på alle afdelinger idet det er en del af den inddragende metode som kendetegner Dalgården. Dette oplyses af ledelse og socialrådgiver samt afdelingsleder samt medarbejdere. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen Ud over dette arbejder nogle husene med børnemøder hver uge og hvor der hver 4. uge tages et tema op som børnene har været med til at bestemme. Der har her også været holdt stop op dag hvor børnene har sammensat 11. bud på hvordan de selv gerne vil have at andre opfører sig og gerne selv vil leve op til. Aktiviteter planlægges desuden ud fra hvilke ønsker børnene har. Medarbejdere fortæller at det i høj grad er børnesammensætningen der er virker ind på hvordan børnenes selv- og medbestemmelse kommer til udtryk. Medarbejderne fortæller at børnene har indflydelse på beslutninger vedr. dem selv men rammerne sættes af personalet efter hensyntagen til de andre børn og i samarbejde med forældrene. Medarbejdere kommer med eksempler på indflydelse i forhold til hvad de spiser til morgenmad (i Side 26 af 48

27 i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov alle huse er der flere valgmuligheder men i samarbejde med sundhedsplejerske er der kun rimelig sunde valgmuligheder), børnene er med til at planlægge og vælge aktiviteter, børnene kan vælge fritidsinteresser men vurdering af hvornår der kan påbegyndes afhænger af en vurdering sammen med medarbejdere, sengetider kan i samarbejde med de voksne flyttes såfremt børnene viser modenhed og ansvar i forhold til at stå op, børnene har et individuelt dagsprogram som de selv i samarbejde med medarbejdere planlægger. Hvordan der arbejdes i forhold til indflydelse på egen hverdag er afhængig af det enkelte barn og ikke af afdelingen. Afdelingens børnesammensætning har betydning for strukturen omkring indflydelse og medbestemmelse. Men strukturen skifter mellem afdelinger således at der ikke er tale om nogle afdelinger der bærer bestemte strukturer. Alle afdelinger lever i høj grad op til denne indikator idet der tages individuelle hensyn ud fra børnesammensætning på hver afdeling samt en individuel vurdering i forhold til det enkelte barns modenhed. Det er det samlede tilbud der er bærer af tilgangen og værdien i forhold til medindflydelse og inddragelse af alle børn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Dalgården understøtter børnenes fysiske og mentale sundhed dels gennem opmærksomhed på deres trivsel dels gennem samarbejde med sundhedsplejerske og almindelig forebyggende sundhedsydelser. Der er desuden fokus på kostens betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det er en del af den pædagogiske praksis at alle børn i løbet af dagen skal deltage i fysiske aktiviteter. Institutionens udeområder, skolens hal som benyttes af børnene uden for skoletiden og et rum med mulighed for motorisk træning støtter op om børnenes muligheder for fysiske aktiviteter. Der er desuden opmærksomhed i forhold til alene-tid og tid sammen med andre for alle børn hvilket betyder at Side 27 af 48

28 der ikke er nogen der sidder alene på værelse altid samtidigt med at der ikke er nogen der er tvunget til altid at være sammen med en stor gruppe af børn hvor der kan mangle plads for den enkeltes eftertanke eller bare det at mærke sig selv. Det er alle afdelinger der lever op til denne indikator. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad I forhold til dette er der talt med leder, medarbejder og beboer Der er ingen tvivl om, at alle vi har talt med om dette ligger vægt på børnenes trivsel og at det er det der er i fokus i arbejdet. Der er heller ingen tvivl om at det er medarbejdernes oplevelse at børnene trives på Dalgården men med de vanskeligheder og udfordringer som børnene har. Afdelingslederen fortæller at der jo er tale om børn der har nogle vanskelige vilkår i levet, som gør at deres trivsel ikke er som den skulle være. Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Med udgangspunkt i de vilkår børnene har i levet er det indtrykket at børnene trives. De børn vi har talt med giver udtryk for at trives i deres hverdag. De yngre børn giver udtryk for at modtage stor støtte og de større børn siger at de voksne i nogle situationer er uretfærdig og at de har får for få lommepenge (de er undersøgt at de får det takstbestemte beløb) men at de kan lide at være på Dalgården. Der er ingen udtalelser fra medarbejdere eller børn der sår tvivl ved tilsynet i forhold til børnenes trivsel. Der er i høj grad tale om en vurdering i forhold til denne indikator men på baggrund af det et de børn var trygge under samtalen, umiddelbart kunne fortælle om noget der havde været sjovt, fortalte at de havde trygge voksne de altid ville kunne tale med og havde venner de kunne lide i tilbuddet vurderer vi at børnene er i trivsel. Alle støttes i forhold til at have adgang til sundhedsydelser dette fortæller ledelsen. Samtidigt oplyser Side 28 af 48

29 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser høj grad medarbejdere at de følger børnene til læge tandlæge og lignende. Forældre bliver dog ifølge medarbejdere og ledelse dog altid kontaktet med henblik på at de følger børnene hvis de gerne vil. Ledelse oplyser at tilbuddet har tæt samarbejde med den interne skoles sundhedsplejerske. De børn som tilsynet så så sunde og raske ud. Tilsynet har i juli i jule 2014 modtaget kopi af forældreklage der vedr. et barns besøg på skadestue. Klagen går på at forældre ikke straks er blevet orienteret om at barnet skulle på skadestue således at moder kunne vare kommet med. Moder blev orienteret om dette af barnet søskende som ringede mes barnet var på skadestuen. Klagen giver ingen anledning til tvivl i forhold til hvorvidt tilbuddet sikrer adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad Tilsynet finder ingen anledning til indvendinger i forhold til denne indikator. I samtale med medarbejdere fortæller de, at måltider er tilrettelagt med henblik på hvad der er sundt. Det betyder at kun sunde morgenmadsprodukter sættes på bordet ligesom der på en afdeling opstilles buffet op i stedet for at sætte maden i skåle på bordet - idet det er anbefalet af sundhedsplejerske i forhold til at nogle børn er overvægtige (medarbejderen fortæller at ideen er at der spises mindre hvis børnene skal rejse sig efter mere mad frem for at maden står på bordet). Medarbejderne fortæller at de i den pædagogiske indsats har fokus på vigtighed af fysisk aktivitet både for den mentale og det fysiske sundheds skyld. Der er desuden fokus på balance i forhold til det at være alene og have behov for fordybelse kontra det at være social og være en del af et fællesskab. Medarbejdere fra alle afdelinger fortæller om aktiviteter som børnene kan have dels på dalgårdens udearealer men også planlagte aktiviteter som svømmehal gåture m.m. Side 29 af 48

30 Alle 4 afdelinger lever i meget høj grad op til dette kriterium idet alle børn hver dag har bevægelsesaktiviteter på deres dagsprogram lige som der alle steder er taget stilling til kostens betydning. Der er ligeledes fokus på at alle har behov for tid alene og alle har behov for at være en del af et fællesskab eller være sammen med andre. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet arbejder målrettet på at undgå magtanvendelser. De magtanvendelser der sker indberettes og der er samtaler med leder afdelingsleder personale og barn i forhold til magtanvendelser. Magtanvendelser er desuden tema på afdelingsmøder hvis de har fundet sted. Der er færre magtanvendelser i løbet af et år end de tilbud vi kan sammenligne med. Side 30 af 48

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad Dalgården har færre magtanvendelser end sammenlignelige tilbud. Der arbejdes pædagogisk og ledelsesmæssigt på at undgå magtanvendelser. Der er talt med leder, souschef, afdelingsleder og medarbejder om dette. Alle ligger vægt på at undgå magtanvendelser. Fra ledelsen understøttes denne praksis ved at alle magtanvendelser underskrives af ledelse og der tales altid med medarbejderen om denne efterfølgende. Lederen taler desuden med afdelingsleder som altid taler med barnet og med medarbejderen. Det understøttes desuden ved at alle kommer på konflikthåndteringskursus med henblik på andre muligheder end magtanvendelse i forhold til børnene. Medarbejderne fortæller at de understøtter praksis ved at være opmærksomme på deres egen del af en konflikt med et barn ligesom de er opmærksomme på kollegaers konflikter med børnene. De fortæller at det altid er legalt og forventeligt at kollegaer blander sig eller overtager en situation med et barn, hvis den er gået i hårdknude. I forhold til børnene forsøges det tidligt at give børnene pauser mulighed for at tale med en voksen og mulighed for at trække sig evt. ved at gå en tur med en voksen. Det gælder alle medarbejdere på alle afdelinger at de kan blande sig i det de ser andre gør enten ved at overtage en konflikt eller ved efterfølgende at tage den op til møde eller med den anden medarbejder. Det er ligeledes alle medarbejdere på alle afdelinger der kommer på konflikthåndteringskurser. Antallet af indberetninger ligger lavt for alle afdelinger og der er ingen afdelinger der i den sammenhæng stikker ud Side 31 af 48

32 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Dalgården er opmærksom på indberetning, årsag og løbende læring i forhold til magtanvendelsen med henblik på at mindske antallet og helst helt at undgå dem. Procedure for dette er ikke afdelingsvis men samlet for tilbuddet. Tilbuddet lever i meget høj grad op til denne indikator. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Dalgården har fokus på at overgreb kan ske og har strategier til at undgå at overgreb foregår mellem voksne/børn, børn/voksne, børn/børn. Strategierne er bl.a.: - at de voksne er hvor børnene er, - det er legalt at andre voksne blander sig i konflikter, - at medarbejdere har fokus på egen del af en konflikt med et barn, - at vokse går med ud når der er flere børn ude. En anden strategi er at sikre at de store børn har mulighed og rum til aktiviteter uden små børn, at være opmærksom på børnenes behov for at kunne trække sig tilbage. Medarbejdere føler sig trygge og sikre i forhold til hvad de skal gøre og at de kan få hjælp i situationen hvis der er, hvor der kan opstå risiko for overgreb. Der er desuden en kultur på stedet om at medarbejdere må blande sig i hinandens arbejde, det er at betragte som hjælp ikke irettesættelse, kontrol eller kritik. Medarbejde fortæller også at børnene kan komme til de voksne og dette er ikke at sladre. Side 32 af 48

33 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 4 (i høj grad Der arbejdes bevidst i forhold til af undgå overgreb - ved at de voksne er hvor børnene er - ved at det er legalt at blande sig i konflikter - ved at have fokus på egen del af en konflikt - ved at give de store frirum hvor de små ikke må komme - ved at være opmærksom på børnenes behov for at kunne trække sig tilbage Hvis man lytter til medarbejderne ved de hvad de skal gøre i tilfælde at overgreb mod dem selv ligesom de ved hvad de kan gøre for at forebygge overgreb. De fortæller de er trygge. I forhold til overgreb mellem børnene er det ikke noget medarbejdere eller ledelse ser eller kender til. De har forskellige strategier for at forebygge at det sker. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Dalgaardens ledelse fremstår kompetent og har relevante formelle kompetencer i forhold til uddannelse på det faglige og ledelsesmæssige område. Såvel leder som stedfortræder har efteruddannelse både hvad angår faglige tilgange til brugerne og i forhold til personaleledelse. Ledelsen fremstår desuden vidende i forhold til brugernes og medarbejdernes hverdag. Det vurderes, at den daglige drift varetages kompetent i forhold til, at der er tale om uddannet personale, børnene oplever at der er god mulighed for støtte fra Tilsynet vil anbefale at tilbuddet overvejer muligheder for ændring af personaletimer om morgenen og mulighed for vågen nattevagt. Der ligger i denne anbefaling ikke hverken henstilling eller pålæg. Side 33 af 48

34 personalet og at de kan komme til at tale med en voksen når der er behov for dette. Personalegennemstrømningen er lille og der er en stor del af personalet der har mange års anciennitet på institutionen. Sygefraværet ligger gennemsnitligt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Dalgaarden ledelse indgår i ledelsesnetværk i Aarhus Kommune, selv om der er tale om en selvejede institution. Medarbejderne modtager ikke ekstern supervision. Supervision gives på afdelingsmøder og forestås af fastansat psykolog. Ledelsen oplyser tilfredshed med bestyrelse i forhold til interesser, aktivitet og muligheden for at drøfte institutionens situation med bestyrelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Dalgårdens ledelse fremstår kompetent i forhold til grunduddannelse og efteruddannelse både hvad angår faglige tilgange til brugerne og i forhold til personaleledelse. Ledelsen fremstår desuden vidende i forhold til brugernes og medarbejdernes hverdag. Der opleves ikke på nogen måde at være ledelsesmæssige problemer eller nogen form for uoverensstemmelser i forhold til ledelse og medarbejder som har betydning i forhold til drift, metode eller tilrettelæggelsen af børnenes hverdag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 34 af 48

35 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Der er intet der tyder på at Dalgårdens ledelse ikke har den nødvendige kompetence i forhold til såvel organisatorisk ledelse, personaleledelse og faglig- viden og ledelse. Ledelsen bedømmes også ved interview at reflekterer i forhold til deres rolle som ledere såvel i forhold til det faglige indhold i tilbuddet og i forhold til den organisatoriske ramme og ledelse og støtte til medarbejdere og afdelingsledere. Ledelsen består på nuværende tidspunkt at Per Ruby (leder) og Lisbeth Frederiksmose (stedfortræder). Per er uddannet pædagog og har 40 års jubilæum på Dalgårde i løbet af forsommeren. Per har i løbet af sin lange ansættelse på Dalgården haft mange funktioner startende som pædagog siden afdelingsleder senere som viceforstander og siden 2007 som forstander. Har løbende taget relevante efteruddannelser først inden for terapeut- familiebehandlingsområdet senere på ledelsesområdet. Har erfaring med ledelse såvel under Aarhus Amt som Aarhus kommune og har ledelsesuddannelse fra begge organisationer. Per Ruby har desuden haft mange konsulentfunktioner i forhold til familiebehandling. Lisbeth Frederiksmose er uddannet socialpædagog og har fungeret som afdelingsleder siden 2001 efterfølgende som pædagogisk leder for den samlede institution og er nu stedfortræder. Efteruddannet inden for vejledning og supervision, mellemleder uddannelse, og sansestimulation og socialkonstruktivisme. Der er ikke i interview med afdelingsleder, pædagogiske medarbejdere eller børn/unge kommet nogen for udtalelser der tyder på at ledelsen ikke har de nødvendige kompetencer. Medarbejdere udtaler sig i interview om at de oplever de får relevante udfordringer og relevant opbakning fra ledelsen. Det er både i forhold til faglige spørgsmål og i forhold til ansættelsesmæssige spørgsmål. Oplevelsen af støtte går igen både i forhold til ledelsen af den enkelte afdeling og i Side 35 af 48

36 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad forhold til ledelsen af den samlede institution. Institutionerne benytter sig af supervision og faglig sparring i forhold til medarbejdere. Dette forestås af institutionens psykolog der bruges at arbejde med reflekterende teams. Ledelsen er en del af et fagligt netværk og de vurderer selv at dette giver tilstrækkelig mulighed for faglig sparring. I forhold til afdelingsledere er der mulighed for faglig sparring med ledelsen, psykolog og socialrådgiver. Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad Der er ingen ansatte der i interviewsituationen har givet udtryk for at det har været problematisk med den supervision der har været. I bedømmelsen er det indgået at medarbejdere får supervision med deres afdelingsleder hvilket vil kunne virke begrænsende i forhold til hvad de tager op da det er deres ledelse der sidder med ved bordet. Ligeledes indgår det i bedømmelsen at afdelingsleder ikke har et rum til faglig/personlig sparring uden deres ledelse eller med deltagelse af personalegrupper som de i princippet skal kunne lede i forhold til opgaver relateret afdelingens børn. Det fremgår ikke af nogen oplysninger som tilsynet er i besiddelse af at det ikke skulle være en kompetent bestyrelse eller aktiv bestyrelse. Ledelsen oplyser tilfredshed med bestyrelse i forhold til interesser, aktivitet og muligheden for at drøfte institutionens situation med bestyrelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det vurderes at den daglige drift varetages kompetent i forhold til at der er tale om uddannet personale, børnene oplever at der er god mulighed for støtte fra personalet og at de kan komme til at tale med en voksen når der er behov for dette. Personalegennemstrømninger er lille og der er en stor del af personalet der har mange års anciennitet på Side 36 af 48

37 institutionen. Sygefraværet er rimeligt gennemsnitligt om end det ikke ligger i den lave ende. Det vurderes, på baggrund af oplysninger om antallet af pædagoger, der er planlagt med om morgenen og det at der er sovende natte vagt at der må være pressede situationer hvor personalet har meget travlt og svært ved at imødekomme det enkelte barns behov for tilstrækkelig kontakt. Bedømmelsen går på det kvantitative aspekt og ikke på det kvalitative aspekt i forhold til behovet for kontakt. I forhold til det kvalitative aspekt er der ingen betænkeligheder bortset fra at mangel på kvantitet på dette område i sig selv kan udgøre et kvalitativt problem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Det vurderes på baggrund af interview med personale at der er tale om en travl hverdag hvor der er pres på særligt om morgenen. Der er ingen vågen nattevagt selv om der er tale om afdelinger med børn der er relativt belastede og statistisk set må have mareridt, have perioder med angst og usikkerhed om natten. Samtidigt må det siges at der i almindelige familier heller ikke er vågne nattevagter. Ingen af de 4 børn vi har interviewet har sagt noget der tyder på problemer i forhold til dette punkt og vi har ikke spurgt ind til det. Det bedømmes dog at en sovende nattevagt og to voksne til at få børn op om morgenen få morgenmad og sendt i skole kan give oplevelser hvor det enkelte barn ikke har tilstrækkelig kontakt med personale i forhold til deres behov. Særligt hvis der opstår akutte situationer med uro eller uventet sygdom hos børnene. Der er stor stabilitet i personalegruppen selv på trods af sammen lægning med Åhaven og ændring i forbindelse med omlægning fra driftsoverenskomst med amtet til nu at være under driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 14% sygefravær vurderes at ligge rimeligt gennemsnitligt i forhold til landsgennemsnittet for pædagoger på døgn institutioner. Det ligger ikke i den lave ende men på den anden side heller ikke Side 37 af 48

38 højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse alarmerende højt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det vurderes at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og de metoder som tilbuddet benytter sig af. Alle medarbejder, afdelingsleder, stedfortræder og forstander fremstår ved tilsynets interview reflekterende og vidende i forhold til målgruppens behov, deres daglige arbejde og institutionens metoder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder På baggrund af tilsendte oplysninger og Interview med medarbejder og ledelse bedømmes det at institutionens medarbejde har relevant grunduddannelse, efteruddannelse og opdateret viden i forhold til institutionens målgruppe og metoder. Det vurderes at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og de metoder som tilbuddet benytter sig af. Alle medarbejder, afdelingsleder, stedfortræder og forstander virker reflekterende og vidende i forhold til målgruppens behov, deres daglige arbejde og institutionens metoder. Der er i medarbejdergruppen mange der har mange års erfaring fra denne eller lignende institutioner. Side 38 af 48

39 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad På baggrund af tilsendte oplysninger og Interview med medarbejder og ledelse bedømmes det at institutionens medarbejde har relevant grunduddannelse, efteruddannelse og opdateret viden i forhold til institutionens målgruppe og metoder. Dels fremtræder de medarbejde vi har talt med som veluddannede og reflekterende i forhold til deres arbejde og dels fremgår det at kompetenceplan at personalet efteruddannes og opdateres i forhold til faglig viden inden for deres arbejdsfelt. Vi har ikke ved vores tilsynsbesøg observeret samspil mellem børn og medarbejdere. Børnene har været i skole mens vi var på rundvisning og ved interview med børn var der, i det ene tilfælde ikke personale med og i det andet tilfælde blandede pædagogen sig ikke. Vi oplevede dog at tilstedeværelsen af personale var tryghedsskabende og det ene barn ønskede tilstedeværelse af personale. Den pædagog der var tilstede svarede relevant på børnenes henvendelser. På baggrund ad de iagttagelser vi har foretaget og samtaler med børnene og medarbejde har vi vurderet at tilbuddet i høj grad lever op til denne indikator * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,9 Dalgaarden har driftsoverens med Aarhus Kommune Det anses, at tilbuddet har den nødvendige økonomi for at kunne betragtes som værende bæredygtig. Der er afsat midler til kompetenceudvikling og normering vurderes at være på niveau med sammenlignelige tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Regnskabet er ikke gennemskueligt for tilsynet idet det er udarbejdet med henblik på overholdelse af vedtægternes krav om regnskab og ikke med henblik på andreformål. Side 39 af 48

40 Budget ser fornuftigt ud og giver plads til investeringer på kort og lang sigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 2 (i lav grad 5 (i meget høj grad 1 (i meget lav grad Revisor oplyser, at årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe institutionen til, at overholde vedtægternes krav om regnskabsaflæggelse. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål Budget for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig politik for investeringer på både kort og lang sigt. Ingen oplysninger, da revisor kun har lavet oplysninger om et udgiftsregnskab - ingen indtægter og ingen status opgivet Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Budgettet for tilbuddet er gennemskueligt. Tilbuddet har afsat midler til fagligudvikling. Normering vurderes at være på niveau med sammenlignelige tilbud Side 40 af 48

41 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Budgettet for tilbuddet er gennemskueligt. Tilbuddet har afsat midler til fagligudvikling. Normering vurderes at være på niveau med sammenlignelige tilbud Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Budgettet for tilbuddet er gennemskueligt. Tilbuddet har afsat midler til fagligudvikling. Normering vurderes at være på niveau med sammenlignelige tilbud Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddet er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter re-godkendelse jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Ikke relevant. Tilbuddet er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Dalgaarden er beliggende på meget stor kuperet grund i den sydlige udkant af Aarhus. Grunden er grænsende op til Aarhus Efterskole, skoven og en golfbane. Der er ca. 20 min. gåtur til stranden. Der er gode busforbindelser ind til Aarhus centrum. Side 41 af 48

42 Selve grunden må betragtes som parklignende med store områder af naturgrund. Grunden er indrette med god muligheder for mangeartede udeaktiviteter. Der er svævebane, fodboldpladser, legepladser med klatrestativer, beachvolleybane, en hoppepude m.m. Til hver afdeling er der et lille privat område der kan bruges til hygge og udespisning om sommeren eller til at være i fred for de mange børn fra andre afdelinger. Hver afdeling ligger i et selvstændigt hus og er indrettet med eget værelse til hvert barn. Der er desuden indrettet fælles opholdsstue og spisestue. Alle afdelinger har indrettet deres fællesrum forskelligt men alle steder fremstår de hjemlige med mulighed for aktiviteter i større og mindre grupper. Børnenes værelser bære præg af at være deres hjem og der er personlig indretning på de værelser vi har set. Det er oplyst til tilsynet at børnene har mulighed for at få en nøgle således at de kan låse deres værelse af. Der er 2 4 børn om at dele hvert bad og toilet. Ud over de fire afdelinger er der på grunden en intern skole, og en stor administrationsbygning samt en bygning der rummer værksted og pedelaktiviteter. Skole har en multihal der også rummer mulighed for aktiviteter uden for børnenes skoletid. I Side 42 af 48

43 administrationsbygning er der indrettet en net-café og et lokale til sansemotorisk træning. Der er på nogle afdelinger indrettet mini-afdelinger der er velegnet til beboelse for ældre børn/unge med henblik på træning af selvstændighed i forhold til overtagelse af almindelige daglige rutiner ved rengøring tøjvask m.m. Tilsynet vurderer, at rammerne giver gode muligheder for børnenes trivsel og det kan ses at der i indretning er taget hensyn til den aktuelle børnesammensætning. Ved rundvisning oplyses vi om at afdelingernes indretning skifter efter behov i forhold til den aktuelle børnegruppe. Den samlede institution lever i høj grad op til dette kvalitetstema idet det vurderes at hver enkelt afdeling har gode rammer og hvert barn har eget værelse af rimelig kvalitet med rimelige bade og toilet faciliteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De fysiske rammer har alle muligheder for at understøtte børnenes udvikling og trivsel og vi har intet set der indikerer at de muligheder ikke benyttes. Udendørs arealer er indrettet således at de understøtter børnenes mulighed for et spændende udendørsliv med aktiviteter og lege alene og sammen med andre børn og voksne. Også inden døre er der indrettet med gode muligheder for et godt børneliv der understøtter børnenes udvikling og trivsel. Side 43 af 48

44 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Ved tilsynsbesøg er tilsynet blevet vist rundt på alle afdelinger på udendørsarealer, i skolen og forskellige steder med muligheder for aktiviteter. Det er på denne baggrund bedømmelsen sker. Det kan oplyses at alle børn har eget værelse og at det er blevet oplyst til os at børnene har mulighed for at få en nøgle så de kan låse deres dør. Denne mulighed benyttes af nogle af de ældre børn. Der er 2 4 børn om at dele bad og toilet. Børnene har mulighed for at være alene når de går i bad også selv om der er baderum med flere brusere idet de er indrettet som små aflukkede kabiner. Der er 4 afdelinger med hver 8 12 børn. Hver afdeling er indrettet med et værelse til alle bøn, et værelse til nattevagten, et kontor hvor der er mulighed for arbejde med at skrive i det elektroniske dagbogssystem eller skrive uge- eller dagsplaner for det enkelte barn eller for hele huset. Der er desuden fælles køkken og opholdsstue med mulighed for at se fjernsyn spille spil eller adre former for samvær børnene imellem eller mellem børn og voksne. Alle afdelinger er indrettet forskelligt efter børnenes alder og behov. Afdelingerne fremstår derfor forskelligt. En afdelig er indrette således at de store har en stue/oplholdsrum hvor de kan være uforstyrret for de små, en afdeling har en separat afdeling hvor to drenge har et lidt mere selvstændigt liv med mulighed for at træne almindelige dagligdag gøre mål i forhold tl at opnå kompetencer i forhold til at klare en mere selvstændig hverdag. I administrationsbygningen er der indrettet net cafe med mulighed for at man kan spille computerspil ligesom der er et sansemotorisk som kan benyttes af børnene sammen med voksne. Der er desuden mulighed for at børnene efter aftale med de voksne kan benytte skolens store idrætshal til boldspil eller andre former for aktiviteter. Side 44 af 48

45 Udendørsarealer: Dalgården ligger på en stor parklignende grund på kuperet terræn i udkanten af Aarhus. Der er kort afstand til skov og gåafstand til stand (ca. 15 min.) Grunden er indrettes med lidt privat terrasse til hver afdeling hvor der er mulighed for at spise ude om sommeren, der er små legepladser som også hører til de enkelte huse, der er flere steder med mulighed for at spille fodbold, der er indrettet beachvolleybane, en hoppepude m.m. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ved interview med medarbejdere og ledelse fremgår det at der er meget opmærksomhed i forhold til udendørsarealernes mulighed for stedet, ligesom der er opmærksomhed i forhold til at de forskellige aktivitetsmuligheder skal benyttes til glæde for børnene. Ved interview med børnene var det særlig net cafe der blev fremhævet. Der er ikke noget i de fysiske rammer der gør at børnene ikke har mulighed for at trives. De har eget værelse med mulighed for personlig indretning, der er bad og toilet så der ikke er flere om at dele end i en familie og afdelingernes fællesrum fremstår hyggelige og med præg af at de er børnenes hjem. Der er gode muligheder for udendørsaktiviteter og institutionen ligge i naturskønne omgivelser tæt på byen med de aktivitetsmuligheder som dette giver. De fysiske rammer imødekommer børnenes særlige behov så længe der ikke er tale om bevægelsesmæssige handicap. Det vurderes at der med de fysiske rammer der er er mulighed for at skærme nogen børn, give særlige muligheder for aktiviteter for andre m.m. Fællesrum fremstår hyggelige med såvel gode spisepladser og områder til mere afslappet samvær. Områderne fremstår rydelige, hyggelige rengjorte og velholdte med pæne møbler. Det opleves hjemligt når man opholder sig der. Beboernes værelser er med tydelige personlige præg og forskelig indretning. Side 45 af 48

46 Side 46 af 48

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup 13-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere