Afrapportering for 2011 på Helmandplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012"

Transkript

1 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1

2 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen pr. 31. december Statusoversigten relaterer sig specifikt til de i Helmandplanen angivne benchmarks. Der vil ofte være stort sammenfald mellem målsætninger i tekstafsnit og de angivne benchmarks. Da der dog ikke altid er fuldt tekstmæssigt sammenfald, er det dog vurderet mest hensigtsmæssigt at medtage begge dele i statusoversigten. Afrapportering: Målopfyldelse af benchmarks pr. 31. december 2011 Målsætning for sikkerhed Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil fortsat indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand og vil frem til udgangen af 2012 fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker på sigt selv kan beskytte befolkningen og støtte den fortsatte stabiliseringsindsats. I sammenhæng med omlægningen af et kampkompagni til trænings-, uddannelses- og støtteopgaver tilpasses operationsområdet for danske styrker i første halvår af Oprørsstyrkernes indflydelse i Gereshk by er reduceret, og i Gereshk er befolkningens opfattelse af egen sikkerhed forbedret i Fremskudte patruljebaser er overdraget til afghanske sikkerhedsstyrker. 2 Ifølge en rundspørge i juli 2011 blandt befolkningen i Nahr-e Saraj distriktet, hvor Gereshk by ligger, vurderer en langt større del af befolkningen i distriktet, at sikkerhedssituationen er forbedret i løbet af de sidste seks måneder end det var tilfældet ved en tilsvarende undersøgelse i september Ifølge juli 2011 rundspørgen opfatter langt størstedelen af befolkningen nu sikkerhedssituationen som god eller meget god. Undersøgelsen er gennemført af Helmand Monitoring and Evaluation Programme og oplysningerne fremgår af Q2 Thematic reports Security AUG 2011 En samlet vurdering af forholdene på jorden og dialog med afghanske og britiske partnere har ført til justeringerne i tidsplanen for overdragelsen, idet der ikke var afghanske soldater nok i det danske ansvarsområde til at overtage alle fire fremskudte patruljebaser i Patrol Base Line på betryggende vis. Med til billedet hører bl.a. Præsident Karzais beslutning om at medtage Lashkar Gah distriktet i Helmand-provinsen i første transitionsbølge, som blev iværksat i midten af juli 2011, hvilket medførte en omprioritering af de afghanske sikkerhedsstyrker. Status ved udgangen af 2011 var, at tre af de i alt fire fremskudte patruljebaser i Patrol Base Line var overdraget til de afghanske sikkerhedsstyrker.

3 2. Danmark vil omlægge det danske styrkebidrag i 2011 og 2012, hvilket vil muliggøre øget fokus på militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker samt støttebidrag. Dels gennem fortsat partnerskab med de afghanske sikkerhedsstyrker, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Dels gennem dedikerede træningsbidrag omfattende trænere, mentorer og instruktører bl.a. i rammen af NATOs træningsmission i Afghanistan. 3. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygningen af en garnisonsenhed ved den afghanske hær gennem et dansk garnisonstræningshold (Garrison Operational Mentoring and Liaison Team). 4. Danmark vil træne og vejlede afghanske specialstyrker gennem udsendelse af danske specialoperationsstyrker i en trænings- og vejlederrolle. Det samlede danske styrketal er, som et led i fokuseringen omkring Gereshk og de deraf følgende omlægninger til øget uddannelse og støtte, reduceret med ca. 30 personer i Den primære danske partnerenhed (3. afghanske kandak) kan planlægge og gennemføre større selvstændige operationer i Gereshk-området. Øget dansk bidrag af trænere, mentorer og instruktører i rammen af NATOs træningsindsats med henblik på at opbygge de afghanske kapaciteter. Garnisonsenheden ved den afghanske hær kan i 2011 med støtte og vejledning gennemføre planlægning. Danske specialstyrketrænere har i 2011 opbygget det nødvendige erfaringsgrundlag fra indsættelse i en amerikansk ramme til selvstændigt at 3 Patruljebase Malverne blev overdraget til den afghanske hær i april Den næste patruljebase Spondon blev overdraget til den afghanske hær i juli Endelig er patruljebase Bridzar overdraget ultimo december Desuden er der overdraget en række mindre baser langs den såkaldte Bandi Barq Road, der løber ind til Gereshk by (fra Patrol Base Line). Den sidste fremskudte patruljebase i Patrol Base Line (Clifton) er overdraget ultimo januar Reduktionen på 30 soldater er gennemført. Det er sket ved en kombination af hjemtagning af det danske bidrag ved det litauisk ledede Provincial Reconstruction Team i Chagcharan, og en bemandingsmæssig reduktion af stabs- og støttefunktioner ved den danske kampgruppe. 3. kandak kan gennemføre normalt forekommende operationer med enheder af delingsstørrelse. 3. kandak kan ikke på kandak niveau planlægge og gennemføre operationer. 3. kandak har nogle mangler hvad angår personel og logistik. Det danske bidrag af trænere, mentorer og instruktører indenfor kapacitetsopbygning og mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker er blevet fordoblet fra 30 til 60. Styrkeforøgelsen er sket ved oprettelsen af det andet polititræningshold og ved en forøgelse af rådgiverantallet til den afghanske hær Garnisonsenheden har gennemgået en positiv udvikling og kan, med assistance, gennemføre problembehandling og planlægning inden for de fleste fagområder. Inden for uddannelsesplanlægning producerer Garnisonsenheden nu selvstændigt fire måneders-, måneds- og ugeplaner med en stigende detaljeringsgrad og koordinerer disse på tværs af organisationen, herunder tilvejebringer og prioriterer instruktører, elever, faciliteter og materiel. Danske specialstyrketrænere har været indsat sammen med amerikanske specialoperationsstyrker i deres mentorvirke af specialpolitienheder i Logarog Wardak-provinserne med henblik på at indsamle de nødvendige erfaringer i forbindelse med militær assistance til afghanske specialstyrker.

4 5. Danmark vil fortsat støtte opbygningen af den afghanske hær gennem. 1) Bidrag til NATOs Afghan National Army Trust Fund. 2) Støtte til kapacitetsopbygningen af den afghanske kandak i det danske operationsområde gennem mindre materiel- og infrastrukturinvesteringer. Kapacitetsopbygningen finansieres via globalrammen. 6. Danmark vil bidrage med luftmilitære støttekapaciteter i form af et C-130J transportfly samt fra februar et mobilt luftoperationscenter i en periode på op til et år. Fra slutningen af 2012 tilstræbes et transporthelikopterbidrag samt tilhørende jordpersonel udsendt i en periode. 7. Danmark vil støtte kapacitetsopbygning af det afghanske politi (ANP) i Helmand-provinsen ved at styrke de egentlige politikompetencer og retsstatsområdet. Dette sker gennem fortsat dansk støtte til opførelsen af polititræningscenteret i Lashkar Gah samt udsendelse af fire danske polititrænere til træningscenteret. kunne igangsætte tilsvarende projekter, gerne i Helmand-provinsen i Danmark har bidraget med op til 2 mio. Euro til NATOs Afghan National Army Trust Fund og dermed understøttet aflønningen, træningen og udrustningen af den voksende afghanske hær. Materiel- og infrastrukturinvesteringerne har i 2011 generelt forbedret vilkårene for den afghanske hær og herved bl.a. reduceret frafaldsprocenten af afghanske soldater ved 3. kandak. Danmark har bidraget med et mobilt luftoperationscenter samt et C-130J transportfly til støtte for ISAFmissionen som helhed politifolk har gennemgået træning på polititræningscenteret. De danske polititrænere har bidraget til at oprette og gennemføre mellemlederkurser, som bl.a. indeholder undervisning i kontrol og opfølgning, uddelegering af opgaver samt kommandostrukturer. Herigennem har de danske trænere bidraget til at styrke lederkompetencer hos politiet i Helmand. 4 På baggrund af de indhentede erfaringer er der udarbejdet grundlag for udsendelsen af et dansk specialoperationsbidrag til Helmand provinsen fra februar 2012 i mentorrollen for provinsens specialpolitienhed kaldet Provincial Response Company, Helmand. [Bidraget indgik i en amerikansk ledet enhed under ISAF og ikke som det kan opfattes i målsætningen under ren amerikansk kommando] Danmark har støttet ANA trustfund med to mio. euro. Kapacitetsopbygning er gennemført primært ved forbedring af funktionsvilkår og faciliteter for den afghanske hær forud for dennes overtagelse af opgaver i Patrol Base Line og ved stationære kontrolposter i Gereshk distriktet. Som konkrete eksempler på kapacitetsopbygningen er der ydet støtte til Camp Gereshk, etableret kontrolposter på Bandi Barq Road, Gereshk, til brug for overvågning og kontrol af trafikken og patruljebaserne Malverne, Spondon og Clifton er blevet klargjorte forud for overdragelsen til de afghanske sikkerhedsstyrker med bl.a. generator, køl, indkvartering, sanitære forhold og observationsfaciliteter. Luftoperationscentret samt transportflyet planlægges indsat i 2012 i overensstemmelse med Helmandplanen s. 22. [Der er tale om en trykfejl, hvormed tekst-boksen for 2012 er kommet med over i 2011 også, hvorfor den fejlagtigt står begge steder i Helmand-planens benchmarksskema. Jf. endvidere planens side 22]. I løbet af 2011 er der uddannet betjente og 491 politisergenter, dvs. i alt politifolk har gennemgået et træningsforløb. Dansk støtte har endvidere bidraget til den fortsatte opførelse af polititræningscentret. De danske polititrænere har aktivt bidraget til uddannelsen af politisergenter, herunder i forhold som kommandoføring og samt checkpoint kontrol. Derudover har trænerne medvirket til gennemførelsen af Train-the-Trainers kurser med 15 afghanske politiofficerer med henblik på, at de selv kan bidrage til undervisningen som instruktører. Polititrænerne er endvidere klar til at gennemføre mellemlederkurser på højere niveauer end sergentniveau. Umiddelbart efter de danske polititræneres ankomst afsluttedes et lederkursus som pilotprojekt med 12

5 officerer, hvoraf ti fuldførte. Den danske kontingentleder bidrog til dele af den afsluttende undervisning. Ved årets udgang udestod beslutningen om at udbyde flere officerskurser i Helmand hos det afghanske Indenrigsministerium og NATOs træningsmission i Kabul. 8. Danmark vil gennem udsendelse af yderligere et polititræningshold (POMLT) styrke det afghanske politis ledelseskompetencer gennem henholdsvis mentorering og ledelsesuddannelse af politiofficerer samt styrke de egentlige politikompetencer hos ANP. Lokalbefolkningen oplever forbedret politiindsats. De danske polititrænere har bidraget til undervisning i grundlæggende politikompetencer, herunder bl.a. ransagning af køretøjer samt afspærring og optræden på gerningssteder, behandling af beviser, rapportskrivning, interviewteknik og radiokommunikation. De danske polititræningshold har styrket lederkompetencerne hos politilederne i Gereshk, bl.a. med fokus på at styrke kommandostrukturer, kontrol og opfølgning samt god politiadfærd ift. borgerne. Den dansk udarbejdede Code of Conduct for god politiadfærd formidles til de afghanske politistyrker og anvendes. Befolkningens tillid til politiofficerer og politibetjente de møder i gadebilledet er forbedret. 5 En opinionsundersøgelse i november 2011 konkluderede, at 88 pct. af befolkningen i Helmands nøgledistrikter er tilfredse med ANPs håndtering af sikkerhedssituationen. Til sammenligning var tallet ved udgangen af pct. Øvrige perceptionsdata viser tilsvarende en stigning i befolkningens generelle tiltro til ANP, herunder bl.a. ANPs evne til effektivt at foretage arrestationer, ligesom der er en større tiltro til, at upassende politiopførsel straffes. (Kilde: Helmand Monitoring and Evaluation Programme (HMEP), hvis metodiske styrke ligger i vurderingen af tendenser over tid og på tværs af geografiske områder og i mindre grad i de absolutte værdiangivelser. HMEPs til tider høje talangivelser bør derfor i sig selv læses med nogen forsigtighed). De danske polititrænere har forestået undervisning i bl.a. grundlæggende politikompetencer. Trænerne har endvidere bidraget til en revision af pensum på politiuddannelsen med fokus på blå politifærdigheder så som ransagningsprocedurer, efterforskning og bevishåndtering. Den danske kontingentleder indtrådte hen imod slutningen af året i funktionen som næstkommanderende træningskoordinator på polititræningscentret og har dermed fået øget indflydelse på træningsprogrammet. Hyppige udskiftninger af den øverste politiledelse i Gereshk har sat begrænsninger for indsatsen. På både efterforsknings- og logistikområdet er der vilje og evne til at tillære sig moderne kompetencer. Tilsvarende er der store forventninger til den vagthavende officers fremtidige virke. På få måneder er det således eksempelvis lykkedes at indføre en elektronisk døgnrapport. Code of conduct for god politiadfærd indgår som et af de vigtigste undervisningsmaterialer, der ligger til grund for POMLTens træningsaktiviteter. Der foreligger ikke analyser, der specifikt måler befolkningens tillid til politiet i Gereshk by. En opinionsundersøgelse i november 2011 konkluderer, at 84 pct. af befolkningen i Nahr-e-Saraj distriktet er tilfredse med ANPs håndtering af

6 9. Danmark vil fastholde et betydeligt dansk bidrag til EUPOLs politimission med henholdsvis politifolk og civile rådgivere. 10. Danmark vil fortsat yde økonomisk støtte til FNs lov-og-orden trust fond (LOTFA). 11. Med henblik på at øge antallet af kvindelige politibetjente i ANP vil Danmark inden for rammerne af koalitionsindsatsen arbejde for at udsende kvindelige polititrænere til polititræningscenteret i Lashkar Gah. De danske polititrænere ved EUPOLmissionen har i 2011 bidraget til at opbygge og implementere ledelsesstrukturer i det afghanske politi i Kabul. Dertil har dansk politi bidraget til at oprette og implementere en ny politistruktur på provinsniveauet. Det danske bidrag til LOTFA har muliggjort udvidelsen af det afghanske politi. Danske midler har bidraget til at skabe en politiadministration, der kan sikre regelmæssige og rimelige lønninger. Der kan konstateres fremskridt i politiets evne til at sikre lov og orden for den afghanske befolkning. Kvindelige polititrænere har medvirket til at øge antal og kvalitet af de kvindelige afghanske politibetjente. Der vil være flere afghanske kvindelige politifolk i Helmand ift. de 16 i sikkerhedssituationen. Til sammenligning var tallet ved udgangen af pct. (Kilde:HMEP) Nahr-e-Saraj har dermed oplevet en mindre positiv udvikling end provinsens øvrige nøgledistrikter. Ikke mindst de hyppige udskiftninger af distriktspolitichefen og bl.a. den dermed afledte manglende kontinuitet gør endvidere de opnåede fremskridt skrøbelige. Den tentative normering på 14 udsendte fra dansk politi er pt. alene besat med 6 stillinger, heraf én i Helmand med fokus på anti-korruption. Danske polititrænere har i 2011 deltaget i udvikling af træningsplaner for ANP, træning i efterretningsbaseret efterforskning på operationelt og taktisk niveau (sergenter, afdelingsledere og distriktschefer), planlægning og udførelse pro-aktivt politiarbejde baseret på informations indsamling, analyse og strategisk og taktisk planlægning for ANP på distrikts- og provinsniveau. I 2011 bidrog Danmark med 22,4 mio. kr. til LOTFA. I september gennemførtes et kursus, forestået af UK Ministry of Defence Police, for 7 kvindelige politibetjente i Nahr-e-Saraj. Der har således ikke endnu været brug for danske kvindelige polititrænere. Der skønnes ultimo december at være 25 kvindelige politibetjente i Helmand. 6

7 Målsætning for regeringsførelse Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at et flertal af befolkningen i Helmand generelt støtter op om myndighederne og kun et mindretal er påvirkelig for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil fastholde pres på den afghanske regering for, at den indfrier løfterne givet ved konferencerne i London, Kabul og Lissabon. Den afghanske stat har sikret borgerne øget adgang til et styrket restsystem, herunder på lokalt plan. Det er bl.a. sket ved at øge antallet af embedsmænd, der udsendes til distriktsniveau. I Helmand er der ved årets udgang en dommer og en anklager i provinsens syv nøgledistrikter, herunder Nahr-e-Saraj. Kapaciteten af de udsendte embedsmænd, herunder utilstrækkelig efterforskningskapacitet, udgør fortsat en stor udfordring for borgernes reelle adgang til retssikkerhed. 2. Danmark vil yde politisk støtte til den afghanske forsoningsproces. 3. Danmark vil støtte det nationale reintegrationsprogram i Afghanistan og fokusere på aktiviteter, der kan fremme afvæbning og alternative indkomstmuligheder for oprørere i Helmand. Danmark har støttet FNs Salaam Support Group, som konkret har bistået det Høje Fredsråd i sit arbejde. Dertil har Danmark sekunderet en rådgiver til FN-kontoret i Kabul mhp. at støtte FNs arbejde specifikt med forsoningsprocessen og reintegrationsprocessen. FN kontoret vil have den centrale rolle som støtte for den afghanske fredsproces. Danmark har udbetalt 15 mio. DKK til den afghanske freds- og reintegrationsfond. Reintegrationsstrukturer er udrullet til mindst to distrikter i Helmand. En reintegrationsrådgiver er ansat til at hjælpe distriktsguvernøren i Nahr-e- 7 Danmark har i 2011 bistået det Høje Fredsrådsarbejde ved et økonomisk bidrag til Salaam Support Group (SSG) på USD. F.s.v.a. den sekunderede rådgiver, har UNAMA vurderet, at der særligt var behov for en regional, økonomisk rådgiver til at bistå SSG s arbejde. Denne er netop tiltrådt. Det danske bidrag til APRP på 15 mio. DKK blev udbetalt i oktober Der blev i 2011 formelt oprettet et reintegrationssekretariat på provinsniveau samt lokale rådgivende reintegrationsteams i syv distrikter, herunder Nahr-e-Saraj. Ved udgangen af året er i alt 19 oprørere fra tre af Helmands distrikter (Nad Ali, Marjeh og Sangin) formelt omfattet af det nationale reintegrationsprogram. Derudover har yderligere 20 tidligere oprørere påbegyndt deres formelle optagelse i APRP-programmet. Henset til bl.a. uoverensstemmelse mellem pashtunsk kultur og et formelt reintegrationsprogram, hvor man skal træde åbent frem, er det vurderingen, at reintegrationen i Helmand i langt større omfang sker uformelt ved, at oprørere nedlægger våbnene og egenhændigt returnerer til et normalt liv i lokalsamfundene. Det er besluttet ikke at finansiere ansættelsen af en lokal reintegrationsrådgiver i Nahr-e-Saraj, idet der fra afghansk side allerede

8 4. Danmark vil, sammen med koalitionspartnere, støtte bestræbelserne på at igangsætte en reform af det afghanske valgsystem. 5. Danmark vil i Helmand, sammen med koalitionspartnere og afghanske myndigheder, bidrage til udfærdigelsen af den internationale Helmand plan for , der skal skabe grundlaget for en vellykket transition. 6. Danmark vil bidrage til at øge distriktsmyndighedernes kapaciteter med henblik på at styrke myndighedernes levering af basale ydelser i Helmand. Saraj. Lokalt kendskab til reintegration er udbredt. En dansk rådgiver er sekunderet til EUdelegationen i Kabul mhp. at arbejde med valgreform. EU-delegationen har ydet relevant og anvendt rådgivning til den afghanske administration. Den internationale Helmand-plan er færdiggjort i foråret 2011 baseret på bl.a. danske indspil og markant dansk aftryk. I samarbejde med Storbritannien er den økonomiske støtte til District Delivery Programmet fortsat. 8 hurtigt og uden brug for dansk assistance blev etableret et afghansk rådgivende reintegrationsteam med en kompetent rådgiver i spidsen. Teamet har gennemført en række tiltag og konsultationer med henblik på reintegrering af oprørere. Som sådan vil ansættelsen af en lokal reintegrationsmedarbejder ikke blive forfulgt yderligere, med mindre omstændighederne ændrer sig. Den danske politiske rådgiver i Nahr-e-Saraj har støttet og rådgivet det lokale reintegrationsråd bl.a. gennem dialog, møder og afvikling af shuraer. Det vurderes, at disse tiltag har ført til en forbedring i det lokale kendskab til reintegration. Hvorvidt dette vil have en effekt ift. øget reintegration er dog usikkert. Danmark har sekunderet en rådgiver, som arbejder med valgreform, til EUdelegationen i Kabul. Danmark har desuden i november 2011 ydet bidrag til UNDP ELECT II programmet (9 mio. kr.) og til Free and Fair Elections Fundation of Afghanistan (1,6 mio. kr.), som begge søger at fremme fri og retfærdige valg samt valgreformer. Den internationale Helmand plan blev færdiggjort i maj. Underskrevet af provinsguvernøren, PRT chefen og chefen for ISAFs regionale kommando (syd/vest) er planen et stærkt såvel politisk som teknisk redskab, der udstikker de overordnede rammer for transition frem til Planlægningsprocessen blev styret og faciliteret af PRTets strategienhed med den øverste danske civile repræsentant som chef. Derudover bidrog de danske stabiliseringsrådgivere i Gereshk og uddannelsesrådgivere med input. Den danske Helmand-plan falder i tråd med den internationale Helmand-plan. Dansk støtte overført fra 2010 har i 2011 fortsat bidraget til, at syv distrikter i Helmand (herunder Nahr-e-Saraj) har modtaget DDP-midler til afholdelse af offentlige ansattes lønninger. Adgang til DDP-midler til udviklingsprojekter og drift af offentlig administration udestår dog fortsat i visse distrikter, herunder Nahr-e-Saraj. I 2012 vil syv distrikter i Helmand fortsat være omfattet af DDPprogrammet. De afghanske strukturer er dog fortsat under modning, og absorptionskapaciteten er stadig begrænset. Efterslæbet fra 2010 har medført, at der ikke har været behov for et yderligere dansk bidrag til DDP i De danske rådgivere i Nahr-e-Saraj bistår på distriktsniveau DDP ved at fremme lokal involvering af bl.a. distriktsguvernøren samt distriktsrådet og

9 7. Danmark vil arbejde på, at Helmand indleder transitionsprocessen så hurtigt som muligt. 8. Danmark vil støtte de afghanske myndigheders arbejde med at fremme Helmands transitionsproces og fastholde dens centrale involvering i transitionsprocessen i Helmand. District Delivery Programmet er vedtaget for mindst fem distrikter i Helmand. Transitionsprocessen er iværksat i mindst et af Helmands distrikter. Danmark har ansat en lokal transitionsmedarbejder til provinsadministrationen. Danmark har fastholdt en ledende stilling i PRTet med centralt operationsområde. dets underkomiteer. District Delivery Programmet (DDP) er vedtaget for syv distrikter i Helmand (Garmsir, Marjeh, Nad Ali, Nawa, Nahr-e-Saraj, Musa Qala og Sangin). Som en del af første transitionsrunde indledte Lashkar Gah by formelt transition midt På distriktsniveau var Nawa, Nad Ali og Marjah omfattet af anden transitionsrunde, der blev offentliggjort i ultimo november. Tredje transitionsrunde forventes annonceret marts Det forventes, at yderligere et antal distrikter i Helmand vil blive omfattet af denne tredje runde. Provinsadministrationen har på anden vis tilsikret sig den fornødne kompetence indenfor transition. Som sådan vil ansættelsen af en lokal transitionsmedarbejder ikke blive forfulgt yderligere, med mindre omstændighederne ændrer sig. Danmarks øverste civile repræsentant er ligeledes PRT direktør for strategi, planlægning og transition og indgår som sådan i PRTets ledelsesgruppe. 9

10 Målsætning for udvikling Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at der generelt kan gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsindsatser i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker kontrollerer. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil øge støtten til genopbygning og videreudvikling af retssystemet i Helmand. Retsstatsrådgiver til PRTet i Helmand er udsendt og bidrager kvalitativt til PRTets samlede indsats overfor Helmand-myndigheder jf. arbejdsbeskrivelse. Danmark udsendte i maj en retsstatsrådgiver til PRTet i Lashkar Gah. Med specifikt fokus på mentorering af provinsanklagemyndigheden i Helmand indgår rådgiveren i PRTets Rule of Law Team og bidrager som en del heraf til PRTets samlede indsats over for de afghanske retsstatsaktører i Helmand. Danmark udsendte endvidere i juli en retsstatsrådgiver til distriktsstabiliseringsteamet i Nahr-e-Saraj. Rådgiveren arbejder aktivt med alle relevante afghanske aktører i distriktet, herunder navnlig anklagemyndigheden og dommere, med henblik på bl.a. kapacitetsopbygning og sikring af øget adgang til det afghanske retssystem. 2. Danmark vil fortsat støtte kapacitetsopbygningen af afghanernes håndtering af tilbageholdte med henblik på, at disse behandles i overensstemmelse med Afghanistans internationale forpligtelser. Opførelse af et justitscenter i Gereshk, der skal indeholde domstol, arresthus, kontorer og beboelse til visse ansatte er påbegyndt. Kvinders adgang til retssystemet og uddannelse af personale inden for retssektoren er kvantitativt og kvalitativt forbedret. Danmark har etableret samarbejde med lokale/internationale partnere (evt. Røde Kors eller lokale civilsamfundsorganisationer) til træning af lokale myndigheder inden for relevante menneskerettighedsområder og monitorering med henblik på at forbedre afghanske sikkerhedsstyrkers håndtering af tilbageholdte. Danmark har støttet et rehabiliteringscenter inden for rammerne af provinsfængslet i Lashkar 10 Planlægnings- og designfasen af justitscenteret i Gereshk er iværksat. Grundet forsinkelser i de lokale myndigheders allokering af en passende grund til bygningen vil, byggeriet først blive iværksat primo Det nye justitscenter vil, ud over domhus, bl.a. omfatte en mindre arrestfacilitet samt beboelse for dommere og anklagere. PRT ets RoL team har en dedikeret Gender Advisor, der arbejder målrettet med kvinders adgang til retssystemt. Den danske retsstatsrådgiver søger ved sit mentorarbejde med provinsanklagemyndigheden i øvrigt at bidrage til, at der sker en forbedring af kvinders adgang til og behandling i retssystemet. Danmark har foretaget indledende sonderinger ved FN s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) med henblik på nærmere at undersøge konkrete samarbejdsmuligheder, -potentiale og -effekt. UNODC har god erfaring med at monitorere fængsler i Afghanistan, herunder kvindefængslet i Kabul samt erfaring med at træne fængselspersonale. Danmark har støttet opførelsen af rehabiliteringscentret med 6,8 mio. kr. i Der er aftalt et yderligere dansk bidrag i 2012 i takt med, at byggeriet skrider fremad. Ved årets udgang er design- og udbudsfasen er igangsat,

11 3. Danmark vil støtte jobskabelse for Helmands voksende gruppe af unge gennem bidrag til Helmand Growth Programme s rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 4. Danmark vil forbedre den grundlæggende infrastruktur til støtte for den økonomiske udvikling af Gereshk. 5. Danmark vil bidrage til at reducere omfanget af landsbrugsområder, der bruges til at dyrke narkotika. Gah, der ved uddannelse af den enkelte fange vil opdyrke kompetencer, der efterfølgende vil komme samfundet til gavn og give de tilbageholdte et reelt levebrødsalternativ til oprørsaktiviteter. Danmark har i samarbejde med internationale partnere finansielt og/eller personelt støttet initiativer på retsstatsområdet rettet mod håndtering af tilbageholdte. Danske rådgivere i PRTet har inden for rammerne af Helmand Growth Programme bidraget til: 1) Etableringen af minimum to forarbejdningsindustrier, der vil skabe jobmuligheder og muliggøre, at landmænd kan afsætte afgrøder til en højere værdi. 2) Forbedret integrationen af markedskæder inden for landbrugsområdet med henblik for at udvide Helmands eksport potentiale. 3) Afklaring af mulighederne for et dansk bidrag til etableringen af en fond for små og mellemstore virksomheder, der vil give dem adgang til opstartskapital. Sammen med øvrige donorer er der iværksat modernisering af kraftværket i Gereshk og el-distributionsnetværket. Danmark har ydet støtte til provinsens strategi for narkotikabekæmpelse gennem bidrag til PRTet. Udmøntningen af strategien har givet positive resultater bl.a. ved en 11 mens selve byggeriet forventes påbegyndt i første halvdel af2012. Danmark har endnu ikke etableret samarbejdsaftaler med lokale/internationale partnere på området, idet nærmere undersøgelse af konkrete samarbejdsmuligheder, -potentiale og effekt fortsat pågår. En dansk korttidsrådgiver med ekspertise i privat sektor udvikling indenfor landbrugssektoren blev udsendt til PRT et i slutningen af Første fase af dette arbejde har foreløbigt identificeret fire værdikæder (hvede, kød, frugt og grønt) samt bomuld, som er specielt relevante i forhold til en langsigtet økonomisk vækst i provinsen og i forhold til især nationale markeder. Derudover har Danmark støttet Helmand Growth Programme med 6 mio. kr. bl.a. til konkrete værdikæde-projekter, der kan generere økonomisk vækst i Helmand. De to kontrakter vedr. hhv. renoveringsarbejdet og supervision af kontrakten er færdigforhandlet og afventer nu underskrivelse af den afghanske regering og den Asiatiske Udviklingsbank. Herudover vil en fælles aftale om finansiering af projektet blive underskrevet af DFID og Danmark ultimo Danmark har støttet hvedeuddelingsprogrammet med 15 mio. kr. i Programmet kom i 2011 over landmænd til gode i form af levering af næsten tons såsæd og gødning fordelt på 11 distrikter. Der vil blive gennemført en evaluering af programmet i begyndelsen af 2012, herunder en vurdering af sammenhængen mellem hvedeprogrammet

12 6. Undervisningsministeriet bliver bistået med at bygge flere skoler. Dansk bistand afstemt med nationale og provins-behov og i forhold til øvrige donorer. 7. Danmark vil styrke kapacitetsopbygning på skoleområdet på lokalt niveau i Helmand. Udgangspunkt for elevantal pr. december 2010: studerende fordelt på 115 aktive skoler. Heraf piger. reduktion af det areal, hvor der dyrkes opium (i forhold til 2010). Donorkoordination har bl.a. i kraft af dansk indsats vist sig velfungerende. Fem skoler og fire kollegier er færdiggjort i Helmand. Bygning af to gymnasier, to tekniske skoler, et seminarium samt en administrationsbygning i Gereshk og Lashkar Gah er indledt. Helmand Provincial Education Department Social Mobilisation unit er etableret og bemandet. Skolebestyrelser på samtlige nyåbnede skoler er etableret. 12 og den del af provinsens narkotikabekæmpelsesstrategi, som omhandler destruktion af opiumsmarker samt af kriterierne for hvilke områder og modtagere, der kan blive tilgodeset under programmet.. UNODCs årlige rapport angav et fald i produktionen i Helmand på 3 pct., hvilket relativt set er et positivt resultat givet den nationale udvikling med en stigning på 7 pct. De danske uddannelsesrådgivere i Helmand koordinerer en væsentlig del af UK og US støtte til uddannelse i Helmand og sikrer dermed, at denne ydes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets prioriteter. Som en del af dette arbejde drøftes bl.a. projektforslag i arbejdsgruppen for uddannelse i Helmand, der således i væsentlig udstrækning har et overblik over alle uddannelsesrelaterede initiativer. De danske uddannelsesrådgivere forestår endvidere en vis koordination af andre donorers (herunder Japan, Verdensbanken samt forskellige FN organisationer (UNHABITAT, UNOPS og UNICEF)) uddannelsesengagement i Helmand. Også på nationalt plan har Danmark taget initiativ til at styrke donorkoordinationen. I samarbejde med UNICEF har Danmark eksempelvis i december 2011 udarbejdet et forslag til en donorkoordinationsgruppe, som forventes nedsat primo Opførelsen af de fem skoler og fire kollegier, der påbegyndtes i 2009, heraf er fire skoler og tre kollegier er færdiggjorte., mens den resterende skole og det resterende kollegium er hhv. ca. 80 pct. og 95 pct. færdigopførte. Nye projekter for 2011 inkluderer: -Skolen i Camp Muktar (Lashkar Gah): efter at sikkerheden i område er forbedret er opførelsen nu færdiggjort; -Teknisk skole i Gereshk: opførelsen pågår og er 25 pct. færdig; -Management instituttet i Lashkar Gah: er af undervisningsministeriet i Kabul blevet udsat. Instituttet indgår i ministeriets arbejdsplan for Abazan High School, seminarium og administrationsbygning i hhv. Gereshk og Lashkar Gah: påbegyndelse af byggearbejdet afventer udvælgelse af entreprenør og endelig godkendelse fra undervisningsministeriet i Kabul. Fem personer (én koblet op på hvert af fire testdistrikter og én til Lashkar Gah) er blevet ansat til at bemande den sociale mobiliseringsenhed hos Helmandprovinsens undervisningsmyndigheder. Den specialiserede sociale mobiliseringsenhed vil fokusere på inddragelse af

13 lokalsamfund bl.a. gennem etablering af skolebestyrelser. Undervisningsministeriet i Kabul har imidlertid omdirigeret store dele af enhedens driftsbudget i Derfor kunne enheden ikke påbegynde sit arbejde i Det er uklart, hvilken indflydelse dette vil have på, enhedens fremtidige arbejde. Ministeriet har imidlertid afsat midler i budgettet for 2012 til enhedens drift. Ved udgangen af 2011er der 95 aktive skolebestyrelser i syv distrikter i Helmand, herunder i Nahr-e-Saraj. De foreliggende statistiske oplysninger muliggør ikke en opgørelse af, hvor mange af disse, der er blevet oprettet på nyåbnede skoler. 8. Flere skoler er åbnet, og flere børn går i skole. En stigning i antallet af nye skoler i Helmand på mellem 5-10 pct. i forhold til Ved udgangen af 2011 er der 145 skoler i Helmand, hvilket er ca. 26 pct. højere end ved udgangen af Tal fra provins-undervisningsmyndighedernes skolerapportering viser, at ca børn var indskrevet i starten af det nye skoleår (september 2011), heraf knap piger. Tallene afspejler en stabil tendens i retning af en stigende efterspørgsel efter regeringsdrevet formel uddannelse i Helmand. 9. Indsatsen for at få flere piger i skole øges. Antallet af piger i skole ved udgangen af december 2010 er Kapaciteten i provinsens uddannelsesmyndigheder er blevet yderligere opbygget. Antallet af piger der går i skole i distrikterne samt de to største byer Lashkar Gah og Gereshk er forøget i forhold til En afdeling for pigers uddannelse er etableret og bemandet i Undervisningsministeriets departement i Helmand. En drifts- og udviklingsplan for uddannelsesområdet i provinsen er udviklet og tilsvarende detailplaner for 10 af provinsens 14 distrikter for 2011/2012 er udarbejdet. Provinsens Uddannelsesafdeling leder 13 Antallet af piger, der går i skole i Helmand er støt stigende med knap ved udgangen af oktober 2011, heraf i Lashkar Gah og i Gereshk. De sammenlignelige tal fra ultimo november 2010 var i alt godt piger, heraf i Lashkar Gah og i Gereshk. Fem personer er blevet ansat og udgør nu to hold for hhv. Lashkar Gah og Nahr-e-SarajSarj, hver bestående af en mand og en kvinde, Derud udover er enhedens leder blevet ansat. Som det er tilfældet med den sociale mobiliseringsenhed, har undervisningsministeriet i Kabul imidlertid også omlagt driftsbudgettet for afdelingen for pigers uddannelse i 2011, hvorfor enheden ikke kunne påbegynde sit arbejde. Betydningen heraf for enhedens fremtidige arbejde er uvis. Ministeriet har imidlertid afsat midler i budgettet for 2012 til enhedens drift. Medlemmer af uddannelsessektor-arbejdsgruppen er blevet trænet i strategisk planlægning. Træningen havde til formål at opbygge gruppens kapacitet til at udarbejde en overordnet udviklingsplan for uddannelsessektoren i Helmand. Planen blev færdiggjort ved årets udgang og skal ligge til grund for arbejdsgruppens prioritering af aktiviteter over de næste 3 år. Provinsens undervisningsmyndigheder har generelt i stigende grad ledet

14 aktivt igangværende skoler, betaler lønninger, fordeler tekstbøger og andet skolemateriel. igangværende skoler og betalt lønninger. I seks distrikter i det sydlige og centrale Helmand har undervisningsministeriet således været i stand til at fordele lærebøger og skolematerialer, men kræver dog fortsat logistisk støtte i de nordligere distrikter grundet sikkerhedssituationen. Med assistance fra PRT et har de afghanske uddannelsesmyndigheder eksempelvis distribueret skolematerialer til over elever og over 600 lærere i Helmand. Der er dog fortsat eksempler herunder i Nahr-e-Saraj på, at skolemateriale ikke er blevet leveret i tilstrækkelig omfang, ligesom ventetiden ofte er lang. Selvom over 700 lærere i sidste kvartal af 2011 bestod en undervisningskompetenceeksamen, og nu indgår i det formelle lønrammesystem, oplever undervisningsmyndighederne i Helmand som i mange andre provinser - dog stadig en mangel på lærere i provinsen. Indenfor områderne økonomiforvaltning og indkøb er der dog fortsat brug for en betydelig grad af kapacitetsopbygning. Danmark vi derfor arbejde med kapacitetsopbygning af afdelingen for indkøb i undervisningsministeriet i DDP-programmet er aktivt i allerede valgte distrikter, også inden for skoleområdet. På uddannelsessiden har DDP-programmet opereret helt eller delvist i fem distrikter (Garmsir, Marjah, Nad-e-Ali, Nahr-e-Saraj og Nawa), hvor der er planlagt i alt 26 uddannelsesprojekter samt lønstøtte til godt 600 lærere. I de fleste af distrikterne, herunder Nahr-e-Sarj, afventer uddannelsesmyndighederne dog fortsat modtagelse af driftsstøtte, ligesom de fleste af projekterne ikke er påbegyndt endnu. 14

15 FORKORTELSESLISTE ANA Afghan National Army UN United Nations ANA-TF Afghan National Army Trust Fund UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan ANP Afghan National Police UNDP United Nations Development Programme APRP Afghanistan Peace and Reintegration Programme ELECT Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow DDP District Delivery Programme UNHABITAT (=) United Nations Centre for Human Settlements DFID Department for International Development (UK) UNICEF United Nations Children's Fund EU European Union UNODC United Nations Office on Drugs and Crime EUPOL European Union Police Mission (in Afghanistan) UNOPS United Nations Office for Project Services HMEP Helmand Monitoring and Evaluation Programme US United States of America ISAF The International Security Assistance Force (to Q2 Second quarter Afghanistan) LOTFA Law and Order Trust Fund for Afghanistan NATO North Atlantic Treaty Organisation PRT Provincial Reconstruction Team POMLT Police Operational Mentor and Liaison Team RoL Team Rule of Law Team SSG Salaam Support Group UK United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) 15

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere