Afrapportering for 2011 på Helmandplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012"

Transkript

1 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1

2 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen pr. 31. december Statusoversigten relaterer sig specifikt til de i Helmandplanen angivne benchmarks. Der vil ofte være stort sammenfald mellem målsætninger i tekstafsnit og de angivne benchmarks. Da der dog ikke altid er fuldt tekstmæssigt sammenfald, er det dog vurderet mest hensigtsmæssigt at medtage begge dele i statusoversigten. Afrapportering: Målopfyldelse af benchmarks pr. 31. december 2011 Målsætning for sikkerhed Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil fortsat indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand og vil frem til udgangen af 2012 fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at skabe forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker på sigt selv kan beskytte befolkningen og støtte den fortsatte stabiliseringsindsats. I sammenhæng med omlægningen af et kampkompagni til trænings-, uddannelses- og støtteopgaver tilpasses operationsområdet for danske styrker i første halvår af Oprørsstyrkernes indflydelse i Gereshk by er reduceret, og i Gereshk er befolkningens opfattelse af egen sikkerhed forbedret i Fremskudte patruljebaser er overdraget til afghanske sikkerhedsstyrker. 2 Ifølge en rundspørge i juli 2011 blandt befolkningen i Nahr-e Saraj distriktet, hvor Gereshk by ligger, vurderer en langt større del af befolkningen i distriktet, at sikkerhedssituationen er forbedret i løbet af de sidste seks måneder end det var tilfældet ved en tilsvarende undersøgelse i september Ifølge juli 2011 rundspørgen opfatter langt størstedelen af befolkningen nu sikkerhedssituationen som god eller meget god. Undersøgelsen er gennemført af Helmand Monitoring and Evaluation Programme og oplysningerne fremgår af Q2 Thematic reports Security AUG 2011 En samlet vurdering af forholdene på jorden og dialog med afghanske og britiske partnere har ført til justeringerne i tidsplanen for overdragelsen, idet der ikke var afghanske soldater nok i det danske ansvarsområde til at overtage alle fire fremskudte patruljebaser i Patrol Base Line på betryggende vis. Med til billedet hører bl.a. Præsident Karzais beslutning om at medtage Lashkar Gah distriktet i Helmand-provinsen i første transitionsbølge, som blev iværksat i midten af juli 2011, hvilket medførte en omprioritering af de afghanske sikkerhedsstyrker. Status ved udgangen af 2011 var, at tre af de i alt fire fremskudte patruljebaser i Patrol Base Line var overdraget til de afghanske sikkerhedsstyrker.

3 2. Danmark vil omlægge det danske styrkebidrag i 2011 og 2012, hvilket vil muliggøre øget fokus på militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker samt støttebidrag. Dels gennem fortsat partnerskab med de afghanske sikkerhedsstyrker, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Dels gennem dedikerede træningsbidrag omfattende trænere, mentorer og instruktører bl.a. i rammen af NATOs træningsmission i Afghanistan. 3. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygningen af en garnisonsenhed ved den afghanske hær gennem et dansk garnisonstræningshold (Garrison Operational Mentoring and Liaison Team). 4. Danmark vil træne og vejlede afghanske specialstyrker gennem udsendelse af danske specialoperationsstyrker i en trænings- og vejlederrolle. Det samlede danske styrketal er, som et led i fokuseringen omkring Gereshk og de deraf følgende omlægninger til øget uddannelse og støtte, reduceret med ca. 30 personer i Den primære danske partnerenhed (3. afghanske kandak) kan planlægge og gennemføre større selvstændige operationer i Gereshk-området. Øget dansk bidrag af trænere, mentorer og instruktører i rammen af NATOs træningsindsats med henblik på at opbygge de afghanske kapaciteter. Garnisonsenheden ved den afghanske hær kan i 2011 med støtte og vejledning gennemføre planlægning. Danske specialstyrketrænere har i 2011 opbygget det nødvendige erfaringsgrundlag fra indsættelse i en amerikansk ramme til selvstændigt at 3 Patruljebase Malverne blev overdraget til den afghanske hær i april Den næste patruljebase Spondon blev overdraget til den afghanske hær i juli Endelig er patruljebase Bridzar overdraget ultimo december Desuden er der overdraget en række mindre baser langs den såkaldte Bandi Barq Road, der løber ind til Gereshk by (fra Patrol Base Line). Den sidste fremskudte patruljebase i Patrol Base Line (Clifton) er overdraget ultimo januar Reduktionen på 30 soldater er gennemført. Det er sket ved en kombination af hjemtagning af det danske bidrag ved det litauisk ledede Provincial Reconstruction Team i Chagcharan, og en bemandingsmæssig reduktion af stabs- og støttefunktioner ved den danske kampgruppe. 3. kandak kan gennemføre normalt forekommende operationer med enheder af delingsstørrelse. 3. kandak kan ikke på kandak niveau planlægge og gennemføre operationer. 3. kandak har nogle mangler hvad angår personel og logistik. Det danske bidrag af trænere, mentorer og instruktører indenfor kapacitetsopbygning og mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker er blevet fordoblet fra 30 til 60. Styrkeforøgelsen er sket ved oprettelsen af det andet polititræningshold og ved en forøgelse af rådgiverantallet til den afghanske hær Garnisonsenheden har gennemgået en positiv udvikling og kan, med assistance, gennemføre problembehandling og planlægning inden for de fleste fagområder. Inden for uddannelsesplanlægning producerer Garnisonsenheden nu selvstændigt fire måneders-, måneds- og ugeplaner med en stigende detaljeringsgrad og koordinerer disse på tværs af organisationen, herunder tilvejebringer og prioriterer instruktører, elever, faciliteter og materiel. Danske specialstyrketrænere har været indsat sammen med amerikanske specialoperationsstyrker i deres mentorvirke af specialpolitienheder i Logarog Wardak-provinserne med henblik på at indsamle de nødvendige erfaringer i forbindelse med militær assistance til afghanske specialstyrker.

4 5. Danmark vil fortsat støtte opbygningen af den afghanske hær gennem. 1) Bidrag til NATOs Afghan National Army Trust Fund. 2) Støtte til kapacitetsopbygningen af den afghanske kandak i det danske operationsområde gennem mindre materiel- og infrastrukturinvesteringer. Kapacitetsopbygningen finansieres via globalrammen. 6. Danmark vil bidrage med luftmilitære støttekapaciteter i form af et C-130J transportfly samt fra februar et mobilt luftoperationscenter i en periode på op til et år. Fra slutningen af 2012 tilstræbes et transporthelikopterbidrag samt tilhørende jordpersonel udsendt i en periode. 7. Danmark vil støtte kapacitetsopbygning af det afghanske politi (ANP) i Helmand-provinsen ved at styrke de egentlige politikompetencer og retsstatsområdet. Dette sker gennem fortsat dansk støtte til opførelsen af polititræningscenteret i Lashkar Gah samt udsendelse af fire danske polititrænere til træningscenteret. kunne igangsætte tilsvarende projekter, gerne i Helmand-provinsen i Danmark har bidraget med op til 2 mio. Euro til NATOs Afghan National Army Trust Fund og dermed understøttet aflønningen, træningen og udrustningen af den voksende afghanske hær. Materiel- og infrastrukturinvesteringerne har i 2011 generelt forbedret vilkårene for den afghanske hær og herved bl.a. reduceret frafaldsprocenten af afghanske soldater ved 3. kandak. Danmark har bidraget med et mobilt luftoperationscenter samt et C-130J transportfly til støtte for ISAFmissionen som helhed politifolk har gennemgået træning på polititræningscenteret. De danske polititrænere har bidraget til at oprette og gennemføre mellemlederkurser, som bl.a. indeholder undervisning i kontrol og opfølgning, uddelegering af opgaver samt kommandostrukturer. Herigennem har de danske trænere bidraget til at styrke lederkompetencer hos politiet i Helmand. 4 På baggrund af de indhentede erfaringer er der udarbejdet grundlag for udsendelsen af et dansk specialoperationsbidrag til Helmand provinsen fra februar 2012 i mentorrollen for provinsens specialpolitienhed kaldet Provincial Response Company, Helmand. [Bidraget indgik i en amerikansk ledet enhed under ISAF og ikke som det kan opfattes i målsætningen under ren amerikansk kommando] Danmark har støttet ANA trustfund med to mio. euro. Kapacitetsopbygning er gennemført primært ved forbedring af funktionsvilkår og faciliteter for den afghanske hær forud for dennes overtagelse af opgaver i Patrol Base Line og ved stationære kontrolposter i Gereshk distriktet. Som konkrete eksempler på kapacitetsopbygningen er der ydet støtte til Camp Gereshk, etableret kontrolposter på Bandi Barq Road, Gereshk, til brug for overvågning og kontrol af trafikken og patruljebaserne Malverne, Spondon og Clifton er blevet klargjorte forud for overdragelsen til de afghanske sikkerhedsstyrker med bl.a. generator, køl, indkvartering, sanitære forhold og observationsfaciliteter. Luftoperationscentret samt transportflyet planlægges indsat i 2012 i overensstemmelse med Helmandplanen s. 22. [Der er tale om en trykfejl, hvormed tekst-boksen for 2012 er kommet med over i 2011 også, hvorfor den fejlagtigt står begge steder i Helmand-planens benchmarksskema. Jf. endvidere planens side 22]. I løbet af 2011 er der uddannet betjente og 491 politisergenter, dvs. i alt politifolk har gennemgået et træningsforløb. Dansk støtte har endvidere bidraget til den fortsatte opførelse af polititræningscentret. De danske polititrænere har aktivt bidraget til uddannelsen af politisergenter, herunder i forhold som kommandoføring og samt checkpoint kontrol. Derudover har trænerne medvirket til gennemførelsen af Train-the-Trainers kurser med 15 afghanske politiofficerer med henblik på, at de selv kan bidrage til undervisningen som instruktører. Polititrænerne er endvidere klar til at gennemføre mellemlederkurser på højere niveauer end sergentniveau. Umiddelbart efter de danske polititræneres ankomst afsluttedes et lederkursus som pilotprojekt med 12

5 officerer, hvoraf ti fuldførte. Den danske kontingentleder bidrog til dele af den afsluttende undervisning. Ved årets udgang udestod beslutningen om at udbyde flere officerskurser i Helmand hos det afghanske Indenrigsministerium og NATOs træningsmission i Kabul. 8. Danmark vil gennem udsendelse af yderligere et polititræningshold (POMLT) styrke det afghanske politis ledelseskompetencer gennem henholdsvis mentorering og ledelsesuddannelse af politiofficerer samt styrke de egentlige politikompetencer hos ANP. Lokalbefolkningen oplever forbedret politiindsats. De danske polititrænere har bidraget til undervisning i grundlæggende politikompetencer, herunder bl.a. ransagning af køretøjer samt afspærring og optræden på gerningssteder, behandling af beviser, rapportskrivning, interviewteknik og radiokommunikation. De danske polititræningshold har styrket lederkompetencerne hos politilederne i Gereshk, bl.a. med fokus på at styrke kommandostrukturer, kontrol og opfølgning samt god politiadfærd ift. borgerne. Den dansk udarbejdede Code of Conduct for god politiadfærd formidles til de afghanske politistyrker og anvendes. Befolkningens tillid til politiofficerer og politibetjente de møder i gadebilledet er forbedret. 5 En opinionsundersøgelse i november 2011 konkluderede, at 88 pct. af befolkningen i Helmands nøgledistrikter er tilfredse med ANPs håndtering af sikkerhedssituationen. Til sammenligning var tallet ved udgangen af pct. Øvrige perceptionsdata viser tilsvarende en stigning i befolkningens generelle tiltro til ANP, herunder bl.a. ANPs evne til effektivt at foretage arrestationer, ligesom der er en større tiltro til, at upassende politiopførsel straffes. (Kilde: Helmand Monitoring and Evaluation Programme (HMEP), hvis metodiske styrke ligger i vurderingen af tendenser over tid og på tværs af geografiske områder og i mindre grad i de absolutte værdiangivelser. HMEPs til tider høje talangivelser bør derfor i sig selv læses med nogen forsigtighed). De danske polititrænere har forestået undervisning i bl.a. grundlæggende politikompetencer. Trænerne har endvidere bidraget til en revision af pensum på politiuddannelsen med fokus på blå politifærdigheder så som ransagningsprocedurer, efterforskning og bevishåndtering. Den danske kontingentleder indtrådte hen imod slutningen af året i funktionen som næstkommanderende træningskoordinator på polititræningscentret og har dermed fået øget indflydelse på træningsprogrammet. Hyppige udskiftninger af den øverste politiledelse i Gereshk har sat begrænsninger for indsatsen. På både efterforsknings- og logistikområdet er der vilje og evne til at tillære sig moderne kompetencer. Tilsvarende er der store forventninger til den vagthavende officers fremtidige virke. På få måneder er det således eksempelvis lykkedes at indføre en elektronisk døgnrapport. Code of conduct for god politiadfærd indgår som et af de vigtigste undervisningsmaterialer, der ligger til grund for POMLTens træningsaktiviteter. Der foreligger ikke analyser, der specifikt måler befolkningens tillid til politiet i Gereshk by. En opinionsundersøgelse i november 2011 konkluderer, at 84 pct. af befolkningen i Nahr-e-Saraj distriktet er tilfredse med ANPs håndtering af

6 9. Danmark vil fastholde et betydeligt dansk bidrag til EUPOLs politimission med henholdsvis politifolk og civile rådgivere. 10. Danmark vil fortsat yde økonomisk støtte til FNs lov-og-orden trust fond (LOTFA). 11. Med henblik på at øge antallet af kvindelige politibetjente i ANP vil Danmark inden for rammerne af koalitionsindsatsen arbejde for at udsende kvindelige polititrænere til polititræningscenteret i Lashkar Gah. De danske polititrænere ved EUPOLmissionen har i 2011 bidraget til at opbygge og implementere ledelsesstrukturer i det afghanske politi i Kabul. Dertil har dansk politi bidraget til at oprette og implementere en ny politistruktur på provinsniveauet. Det danske bidrag til LOTFA har muliggjort udvidelsen af det afghanske politi. Danske midler har bidraget til at skabe en politiadministration, der kan sikre regelmæssige og rimelige lønninger. Der kan konstateres fremskridt i politiets evne til at sikre lov og orden for den afghanske befolkning. Kvindelige polititrænere har medvirket til at øge antal og kvalitet af de kvindelige afghanske politibetjente. Der vil være flere afghanske kvindelige politifolk i Helmand ift. de 16 i sikkerhedssituationen. Til sammenligning var tallet ved udgangen af pct. (Kilde:HMEP) Nahr-e-Saraj har dermed oplevet en mindre positiv udvikling end provinsens øvrige nøgledistrikter. Ikke mindst de hyppige udskiftninger af distriktspolitichefen og bl.a. den dermed afledte manglende kontinuitet gør endvidere de opnåede fremskridt skrøbelige. Den tentative normering på 14 udsendte fra dansk politi er pt. alene besat med 6 stillinger, heraf én i Helmand med fokus på anti-korruption. Danske polititrænere har i 2011 deltaget i udvikling af træningsplaner for ANP, træning i efterretningsbaseret efterforskning på operationelt og taktisk niveau (sergenter, afdelingsledere og distriktschefer), planlægning og udførelse pro-aktivt politiarbejde baseret på informations indsamling, analyse og strategisk og taktisk planlægning for ANP på distrikts- og provinsniveau. I 2011 bidrog Danmark med 22,4 mio. kr. til LOTFA. I september gennemførtes et kursus, forestået af UK Ministry of Defence Police, for 7 kvindelige politibetjente i Nahr-e-Saraj. Der har således ikke endnu været brug for danske kvindelige polititrænere. Der skønnes ultimo december at være 25 kvindelige politibetjente i Helmand. 6

7 Målsætning for regeringsførelse Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at et flertal af befolkningen i Helmand generelt støtter op om myndighederne og kun et mindretal er påvirkelig for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil fastholde pres på den afghanske regering for, at den indfrier løfterne givet ved konferencerne i London, Kabul og Lissabon. Den afghanske stat har sikret borgerne øget adgang til et styrket restsystem, herunder på lokalt plan. Det er bl.a. sket ved at øge antallet af embedsmænd, der udsendes til distriktsniveau. I Helmand er der ved årets udgang en dommer og en anklager i provinsens syv nøgledistrikter, herunder Nahr-e-Saraj. Kapaciteten af de udsendte embedsmænd, herunder utilstrækkelig efterforskningskapacitet, udgør fortsat en stor udfordring for borgernes reelle adgang til retssikkerhed. 2. Danmark vil yde politisk støtte til den afghanske forsoningsproces. 3. Danmark vil støtte det nationale reintegrationsprogram i Afghanistan og fokusere på aktiviteter, der kan fremme afvæbning og alternative indkomstmuligheder for oprørere i Helmand. Danmark har støttet FNs Salaam Support Group, som konkret har bistået det Høje Fredsråd i sit arbejde. Dertil har Danmark sekunderet en rådgiver til FN-kontoret i Kabul mhp. at støtte FNs arbejde specifikt med forsoningsprocessen og reintegrationsprocessen. FN kontoret vil have den centrale rolle som støtte for den afghanske fredsproces. Danmark har udbetalt 15 mio. DKK til den afghanske freds- og reintegrationsfond. Reintegrationsstrukturer er udrullet til mindst to distrikter i Helmand. En reintegrationsrådgiver er ansat til at hjælpe distriktsguvernøren i Nahr-e- 7 Danmark har i 2011 bistået det Høje Fredsrådsarbejde ved et økonomisk bidrag til Salaam Support Group (SSG) på USD. F.s.v.a. den sekunderede rådgiver, har UNAMA vurderet, at der særligt var behov for en regional, økonomisk rådgiver til at bistå SSG s arbejde. Denne er netop tiltrådt. Det danske bidrag til APRP på 15 mio. DKK blev udbetalt i oktober Der blev i 2011 formelt oprettet et reintegrationssekretariat på provinsniveau samt lokale rådgivende reintegrationsteams i syv distrikter, herunder Nahr-e-Saraj. Ved udgangen af året er i alt 19 oprørere fra tre af Helmands distrikter (Nad Ali, Marjeh og Sangin) formelt omfattet af det nationale reintegrationsprogram. Derudover har yderligere 20 tidligere oprørere påbegyndt deres formelle optagelse i APRP-programmet. Henset til bl.a. uoverensstemmelse mellem pashtunsk kultur og et formelt reintegrationsprogram, hvor man skal træde åbent frem, er det vurderingen, at reintegrationen i Helmand i langt større omfang sker uformelt ved, at oprørere nedlægger våbnene og egenhændigt returnerer til et normalt liv i lokalsamfundene. Det er besluttet ikke at finansiere ansættelsen af en lokal reintegrationsrådgiver i Nahr-e-Saraj, idet der fra afghansk side allerede

8 4. Danmark vil, sammen med koalitionspartnere, støtte bestræbelserne på at igangsætte en reform af det afghanske valgsystem. 5. Danmark vil i Helmand, sammen med koalitionspartnere og afghanske myndigheder, bidrage til udfærdigelsen af den internationale Helmand plan for , der skal skabe grundlaget for en vellykket transition. 6. Danmark vil bidrage til at øge distriktsmyndighedernes kapaciteter med henblik på at styrke myndighedernes levering af basale ydelser i Helmand. Saraj. Lokalt kendskab til reintegration er udbredt. En dansk rådgiver er sekunderet til EUdelegationen i Kabul mhp. at arbejde med valgreform. EU-delegationen har ydet relevant og anvendt rådgivning til den afghanske administration. Den internationale Helmand-plan er færdiggjort i foråret 2011 baseret på bl.a. danske indspil og markant dansk aftryk. I samarbejde med Storbritannien er den økonomiske støtte til District Delivery Programmet fortsat. 8 hurtigt og uden brug for dansk assistance blev etableret et afghansk rådgivende reintegrationsteam med en kompetent rådgiver i spidsen. Teamet har gennemført en række tiltag og konsultationer med henblik på reintegrering af oprørere. Som sådan vil ansættelsen af en lokal reintegrationsmedarbejder ikke blive forfulgt yderligere, med mindre omstændighederne ændrer sig. Den danske politiske rådgiver i Nahr-e-Saraj har støttet og rådgivet det lokale reintegrationsråd bl.a. gennem dialog, møder og afvikling af shuraer. Det vurderes, at disse tiltag har ført til en forbedring i det lokale kendskab til reintegration. Hvorvidt dette vil have en effekt ift. øget reintegration er dog usikkert. Danmark har sekunderet en rådgiver, som arbejder med valgreform, til EUdelegationen i Kabul. Danmark har desuden i november 2011 ydet bidrag til UNDP ELECT II programmet (9 mio. kr.) og til Free and Fair Elections Fundation of Afghanistan (1,6 mio. kr.), som begge søger at fremme fri og retfærdige valg samt valgreformer. Den internationale Helmand plan blev færdiggjort i maj. Underskrevet af provinsguvernøren, PRT chefen og chefen for ISAFs regionale kommando (syd/vest) er planen et stærkt såvel politisk som teknisk redskab, der udstikker de overordnede rammer for transition frem til Planlægningsprocessen blev styret og faciliteret af PRTets strategienhed med den øverste danske civile repræsentant som chef. Derudover bidrog de danske stabiliseringsrådgivere i Gereshk og uddannelsesrådgivere med input. Den danske Helmand-plan falder i tråd med den internationale Helmand-plan. Dansk støtte overført fra 2010 har i 2011 fortsat bidraget til, at syv distrikter i Helmand (herunder Nahr-e-Saraj) har modtaget DDP-midler til afholdelse af offentlige ansattes lønninger. Adgang til DDP-midler til udviklingsprojekter og drift af offentlig administration udestår dog fortsat i visse distrikter, herunder Nahr-e-Saraj. I 2012 vil syv distrikter i Helmand fortsat være omfattet af DDPprogrammet. De afghanske strukturer er dog fortsat under modning, og absorptionskapaciteten er stadig begrænset. Efterslæbet fra 2010 har medført, at der ikke har været behov for et yderligere dansk bidrag til DDP i De danske rådgivere i Nahr-e-Saraj bistår på distriktsniveau DDP ved at fremme lokal involvering af bl.a. distriktsguvernøren samt distriktsrådet og

9 7. Danmark vil arbejde på, at Helmand indleder transitionsprocessen så hurtigt som muligt. 8. Danmark vil støtte de afghanske myndigheders arbejde med at fremme Helmands transitionsproces og fastholde dens centrale involvering i transitionsprocessen i Helmand. District Delivery Programmet er vedtaget for mindst fem distrikter i Helmand. Transitionsprocessen er iværksat i mindst et af Helmands distrikter. Danmark har ansat en lokal transitionsmedarbejder til provinsadministrationen. Danmark har fastholdt en ledende stilling i PRTet med centralt operationsområde. dets underkomiteer. District Delivery Programmet (DDP) er vedtaget for syv distrikter i Helmand (Garmsir, Marjeh, Nad Ali, Nawa, Nahr-e-Saraj, Musa Qala og Sangin). Som en del af første transitionsrunde indledte Lashkar Gah by formelt transition midt På distriktsniveau var Nawa, Nad Ali og Marjah omfattet af anden transitionsrunde, der blev offentliggjort i ultimo november. Tredje transitionsrunde forventes annonceret marts Det forventes, at yderligere et antal distrikter i Helmand vil blive omfattet af denne tredje runde. Provinsadministrationen har på anden vis tilsikret sig den fornødne kompetence indenfor transition. Som sådan vil ansættelsen af en lokal transitionsmedarbejder ikke blive forfulgt yderligere, med mindre omstændighederne ændrer sig. Danmarks øverste civile repræsentant er ligeledes PRT direktør for strategi, planlægning og transition og indgår som sådan i PRTets ledelsesgruppe. 9

10 Målsætning for udvikling Danmark vil ved udgangen af 2012 have bidraget til at skabe forudsætninger for, at der generelt kan gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsindsatser i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker kontrollerer. Delmålsætning for Helmand-planen Benchmark for 2011 Målopfyldelse pr. 31. december Danmark vil øge støtten til genopbygning og videreudvikling af retssystemet i Helmand. Retsstatsrådgiver til PRTet i Helmand er udsendt og bidrager kvalitativt til PRTets samlede indsats overfor Helmand-myndigheder jf. arbejdsbeskrivelse. Danmark udsendte i maj en retsstatsrådgiver til PRTet i Lashkar Gah. Med specifikt fokus på mentorering af provinsanklagemyndigheden i Helmand indgår rådgiveren i PRTets Rule of Law Team og bidrager som en del heraf til PRTets samlede indsats over for de afghanske retsstatsaktører i Helmand. Danmark udsendte endvidere i juli en retsstatsrådgiver til distriktsstabiliseringsteamet i Nahr-e-Saraj. Rådgiveren arbejder aktivt med alle relevante afghanske aktører i distriktet, herunder navnlig anklagemyndigheden og dommere, med henblik på bl.a. kapacitetsopbygning og sikring af øget adgang til det afghanske retssystem. 2. Danmark vil fortsat støtte kapacitetsopbygningen af afghanernes håndtering af tilbageholdte med henblik på, at disse behandles i overensstemmelse med Afghanistans internationale forpligtelser. Opførelse af et justitscenter i Gereshk, der skal indeholde domstol, arresthus, kontorer og beboelse til visse ansatte er påbegyndt. Kvinders adgang til retssystemet og uddannelse af personale inden for retssektoren er kvantitativt og kvalitativt forbedret. Danmark har etableret samarbejde med lokale/internationale partnere (evt. Røde Kors eller lokale civilsamfundsorganisationer) til træning af lokale myndigheder inden for relevante menneskerettighedsområder og monitorering med henblik på at forbedre afghanske sikkerhedsstyrkers håndtering af tilbageholdte. Danmark har støttet et rehabiliteringscenter inden for rammerne af provinsfængslet i Lashkar 10 Planlægnings- og designfasen af justitscenteret i Gereshk er iværksat. Grundet forsinkelser i de lokale myndigheders allokering af en passende grund til bygningen vil, byggeriet først blive iværksat primo Det nye justitscenter vil, ud over domhus, bl.a. omfatte en mindre arrestfacilitet samt beboelse for dommere og anklagere. PRT ets RoL team har en dedikeret Gender Advisor, der arbejder målrettet med kvinders adgang til retssystemt. Den danske retsstatsrådgiver søger ved sit mentorarbejde med provinsanklagemyndigheden i øvrigt at bidrage til, at der sker en forbedring af kvinders adgang til og behandling i retssystemet. Danmark har foretaget indledende sonderinger ved FN s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) med henblik på nærmere at undersøge konkrete samarbejdsmuligheder, -potentiale og -effekt. UNODC har god erfaring med at monitorere fængsler i Afghanistan, herunder kvindefængslet i Kabul samt erfaring med at træne fængselspersonale. Danmark har støttet opførelsen af rehabiliteringscentret med 6,8 mio. kr. i Der er aftalt et yderligere dansk bidrag i 2012 i takt med, at byggeriet skrider fremad. Ved årets udgang er design- og udbudsfasen er igangsat,

11 3. Danmark vil støtte jobskabelse for Helmands voksende gruppe af unge gennem bidrag til Helmand Growth Programme s rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 4. Danmark vil forbedre den grundlæggende infrastruktur til støtte for den økonomiske udvikling af Gereshk. 5. Danmark vil bidrage til at reducere omfanget af landsbrugsområder, der bruges til at dyrke narkotika. Gah, der ved uddannelse af den enkelte fange vil opdyrke kompetencer, der efterfølgende vil komme samfundet til gavn og give de tilbageholdte et reelt levebrødsalternativ til oprørsaktiviteter. Danmark har i samarbejde med internationale partnere finansielt og/eller personelt støttet initiativer på retsstatsområdet rettet mod håndtering af tilbageholdte. Danske rådgivere i PRTet har inden for rammerne af Helmand Growth Programme bidraget til: 1) Etableringen af minimum to forarbejdningsindustrier, der vil skabe jobmuligheder og muliggøre, at landmænd kan afsætte afgrøder til en højere værdi. 2) Forbedret integrationen af markedskæder inden for landbrugsområdet med henblik for at udvide Helmands eksport potentiale. 3) Afklaring af mulighederne for et dansk bidrag til etableringen af en fond for små og mellemstore virksomheder, der vil give dem adgang til opstartskapital. Sammen med øvrige donorer er der iværksat modernisering af kraftværket i Gereshk og el-distributionsnetværket. Danmark har ydet støtte til provinsens strategi for narkotikabekæmpelse gennem bidrag til PRTet. Udmøntningen af strategien har givet positive resultater bl.a. ved en 11 mens selve byggeriet forventes påbegyndt i første halvdel af2012. Danmark har endnu ikke etableret samarbejdsaftaler med lokale/internationale partnere på området, idet nærmere undersøgelse af konkrete samarbejdsmuligheder, -potentiale og effekt fortsat pågår. En dansk korttidsrådgiver med ekspertise i privat sektor udvikling indenfor landbrugssektoren blev udsendt til PRT et i slutningen af Første fase af dette arbejde har foreløbigt identificeret fire værdikæder (hvede, kød, frugt og grønt) samt bomuld, som er specielt relevante i forhold til en langsigtet økonomisk vækst i provinsen og i forhold til især nationale markeder. Derudover har Danmark støttet Helmand Growth Programme med 6 mio. kr. bl.a. til konkrete værdikæde-projekter, der kan generere økonomisk vækst i Helmand. De to kontrakter vedr. hhv. renoveringsarbejdet og supervision af kontrakten er færdigforhandlet og afventer nu underskrivelse af den afghanske regering og den Asiatiske Udviklingsbank. Herudover vil en fælles aftale om finansiering af projektet blive underskrevet af DFID og Danmark ultimo Danmark har støttet hvedeuddelingsprogrammet med 15 mio. kr. i Programmet kom i 2011 over landmænd til gode i form af levering af næsten tons såsæd og gødning fordelt på 11 distrikter. Der vil blive gennemført en evaluering af programmet i begyndelsen af 2012, herunder en vurdering af sammenhængen mellem hvedeprogrammet

12 6. Undervisningsministeriet bliver bistået med at bygge flere skoler. Dansk bistand afstemt med nationale og provins-behov og i forhold til øvrige donorer. 7. Danmark vil styrke kapacitetsopbygning på skoleområdet på lokalt niveau i Helmand. Udgangspunkt for elevantal pr. december 2010: studerende fordelt på 115 aktive skoler. Heraf piger. reduktion af det areal, hvor der dyrkes opium (i forhold til 2010). Donorkoordination har bl.a. i kraft af dansk indsats vist sig velfungerende. Fem skoler og fire kollegier er færdiggjort i Helmand. Bygning af to gymnasier, to tekniske skoler, et seminarium samt en administrationsbygning i Gereshk og Lashkar Gah er indledt. Helmand Provincial Education Department Social Mobilisation unit er etableret og bemandet. Skolebestyrelser på samtlige nyåbnede skoler er etableret. 12 og den del af provinsens narkotikabekæmpelsesstrategi, som omhandler destruktion af opiumsmarker samt af kriterierne for hvilke områder og modtagere, der kan blive tilgodeset under programmet.. UNODCs årlige rapport angav et fald i produktionen i Helmand på 3 pct., hvilket relativt set er et positivt resultat givet den nationale udvikling med en stigning på 7 pct. De danske uddannelsesrådgivere i Helmand koordinerer en væsentlig del af UK og US støtte til uddannelse i Helmand og sikrer dermed, at denne ydes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets prioriteter. Som en del af dette arbejde drøftes bl.a. projektforslag i arbejdsgruppen for uddannelse i Helmand, der således i væsentlig udstrækning har et overblik over alle uddannelsesrelaterede initiativer. De danske uddannelsesrådgivere forestår endvidere en vis koordination af andre donorers (herunder Japan, Verdensbanken samt forskellige FN organisationer (UNHABITAT, UNOPS og UNICEF)) uddannelsesengagement i Helmand. Også på nationalt plan har Danmark taget initiativ til at styrke donorkoordinationen. I samarbejde med UNICEF har Danmark eksempelvis i december 2011 udarbejdet et forslag til en donorkoordinationsgruppe, som forventes nedsat primo Opførelsen af de fem skoler og fire kollegier, der påbegyndtes i 2009, heraf er fire skoler og tre kollegier er færdiggjorte., mens den resterende skole og det resterende kollegium er hhv. ca. 80 pct. og 95 pct. færdigopførte. Nye projekter for 2011 inkluderer: -Skolen i Camp Muktar (Lashkar Gah): efter at sikkerheden i område er forbedret er opførelsen nu færdiggjort; -Teknisk skole i Gereshk: opførelsen pågår og er 25 pct. færdig; -Management instituttet i Lashkar Gah: er af undervisningsministeriet i Kabul blevet udsat. Instituttet indgår i ministeriets arbejdsplan for Abazan High School, seminarium og administrationsbygning i hhv. Gereshk og Lashkar Gah: påbegyndelse af byggearbejdet afventer udvælgelse af entreprenør og endelig godkendelse fra undervisningsministeriet i Kabul. Fem personer (én koblet op på hvert af fire testdistrikter og én til Lashkar Gah) er blevet ansat til at bemande den sociale mobiliseringsenhed hos Helmandprovinsens undervisningsmyndigheder. Den specialiserede sociale mobiliseringsenhed vil fokusere på inddragelse af

13 lokalsamfund bl.a. gennem etablering af skolebestyrelser. Undervisningsministeriet i Kabul har imidlertid omdirigeret store dele af enhedens driftsbudget i Derfor kunne enheden ikke påbegynde sit arbejde i Det er uklart, hvilken indflydelse dette vil have på, enhedens fremtidige arbejde. Ministeriet har imidlertid afsat midler i budgettet for 2012 til enhedens drift. Ved udgangen af 2011er der 95 aktive skolebestyrelser i syv distrikter i Helmand, herunder i Nahr-e-Saraj. De foreliggende statistiske oplysninger muliggør ikke en opgørelse af, hvor mange af disse, der er blevet oprettet på nyåbnede skoler. 8. Flere skoler er åbnet, og flere børn går i skole. En stigning i antallet af nye skoler i Helmand på mellem 5-10 pct. i forhold til Ved udgangen af 2011 er der 145 skoler i Helmand, hvilket er ca. 26 pct. højere end ved udgangen af Tal fra provins-undervisningsmyndighedernes skolerapportering viser, at ca børn var indskrevet i starten af det nye skoleår (september 2011), heraf knap piger. Tallene afspejler en stabil tendens i retning af en stigende efterspørgsel efter regeringsdrevet formel uddannelse i Helmand. 9. Indsatsen for at få flere piger i skole øges. Antallet af piger i skole ved udgangen af december 2010 er Kapaciteten i provinsens uddannelsesmyndigheder er blevet yderligere opbygget. Antallet af piger der går i skole i distrikterne samt de to største byer Lashkar Gah og Gereshk er forøget i forhold til En afdeling for pigers uddannelse er etableret og bemandet i Undervisningsministeriets departement i Helmand. En drifts- og udviklingsplan for uddannelsesområdet i provinsen er udviklet og tilsvarende detailplaner for 10 af provinsens 14 distrikter for 2011/2012 er udarbejdet. Provinsens Uddannelsesafdeling leder 13 Antallet af piger, der går i skole i Helmand er støt stigende med knap ved udgangen af oktober 2011, heraf i Lashkar Gah og i Gereshk. De sammenlignelige tal fra ultimo november 2010 var i alt godt piger, heraf i Lashkar Gah og i Gereshk. Fem personer er blevet ansat og udgør nu to hold for hhv. Lashkar Gah og Nahr-e-SarajSarj, hver bestående af en mand og en kvinde, Derud udover er enhedens leder blevet ansat. Som det er tilfældet med den sociale mobiliseringsenhed, har undervisningsministeriet i Kabul imidlertid også omlagt driftsbudgettet for afdelingen for pigers uddannelse i 2011, hvorfor enheden ikke kunne påbegynde sit arbejde. Betydningen heraf for enhedens fremtidige arbejde er uvis. Ministeriet har imidlertid afsat midler i budgettet for 2012 til enhedens drift. Medlemmer af uddannelsessektor-arbejdsgruppen er blevet trænet i strategisk planlægning. Træningen havde til formål at opbygge gruppens kapacitet til at udarbejde en overordnet udviklingsplan for uddannelsessektoren i Helmand. Planen blev færdiggjort ved årets udgang og skal ligge til grund for arbejdsgruppens prioritering af aktiviteter over de næste 3 år. Provinsens undervisningsmyndigheder har generelt i stigende grad ledet

14 aktivt igangværende skoler, betaler lønninger, fordeler tekstbøger og andet skolemateriel. igangværende skoler og betalt lønninger. I seks distrikter i det sydlige og centrale Helmand har undervisningsministeriet således været i stand til at fordele lærebøger og skolematerialer, men kræver dog fortsat logistisk støtte i de nordligere distrikter grundet sikkerhedssituationen. Med assistance fra PRT et har de afghanske uddannelsesmyndigheder eksempelvis distribueret skolematerialer til over elever og over 600 lærere i Helmand. Der er dog fortsat eksempler herunder i Nahr-e-Saraj på, at skolemateriale ikke er blevet leveret i tilstrækkelig omfang, ligesom ventetiden ofte er lang. Selvom over 700 lærere i sidste kvartal af 2011 bestod en undervisningskompetenceeksamen, og nu indgår i det formelle lønrammesystem, oplever undervisningsmyndighederne i Helmand som i mange andre provinser - dog stadig en mangel på lærere i provinsen. Indenfor områderne økonomiforvaltning og indkøb er der dog fortsat brug for en betydelig grad af kapacitetsopbygning. Danmark vi derfor arbejde med kapacitetsopbygning af afdelingen for indkøb i undervisningsministeriet i DDP-programmet er aktivt i allerede valgte distrikter, også inden for skoleområdet. På uddannelsessiden har DDP-programmet opereret helt eller delvist i fem distrikter (Garmsir, Marjah, Nad-e-Ali, Nahr-e-Saraj og Nawa), hvor der er planlagt i alt 26 uddannelsesprojekter samt lønstøtte til godt 600 lærere. I de fleste af distrikterne, herunder Nahr-e-Sarj, afventer uddannelsesmyndighederne dog fortsat modtagelse af driftsstøtte, ligesom de fleste af projekterne ikke er påbegyndt endnu. 14

15 FORKORTELSESLISTE ANA Afghan National Army UN United Nations ANA-TF Afghan National Army Trust Fund UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan ANP Afghan National Police UNDP United Nations Development Programme APRP Afghanistan Peace and Reintegration Programme ELECT Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow DDP District Delivery Programme UNHABITAT (=) United Nations Centre for Human Settlements DFID Department for International Development (UK) UNICEF United Nations Children's Fund EU European Union UNODC United Nations Office on Drugs and Crime EUPOL European Union Police Mission (in Afghanistan) UNOPS United Nations Office for Project Services HMEP Helmand Monitoring and Evaluation Programme US United States of America ISAF The International Security Assistance Force (to Q2 Second quarter Afghanistan) LOTFA Law and Order Trust Fund for Afghanistan NATO North Atlantic Treaty Organisation PRT Provincial Reconstruction Team POMLT Police Operational Mentor and Liaison Team RoL Team Rule of Law Team SSG Salaam Support Group UK United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) 15

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

HELMAND-PLANEN

HELMAND-PLANEN HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 DANSKE SOLDATER I HELMAND Nahr-e Saraj distriktet Bastion/ Shorabak/ Leatherneck Price Patrol Base Line Budwan Rahim

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i 2009....

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Danmark støtter forbedringen af kvinders rettigheder både direkte og indirekte gennem en lang række programmer og tiltag. Direkte gennem en række konkrete

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Afvæbning, demobilisering og reintegration i Sydsudan Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Af Håkon Støjko, oberstløjtnant, stabsofficer Disarmament, Demobilization and

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

- DET TALTE ORD GÆLDER -

- DET TALTE ORD GÆLDER - Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 275 Offentligt Taleseddel Samr dssp rgsm l M og N bent samr d den 15. maj 2012 Det første spørgsmål M lyder: - DET TALTE ORD GÆLDER - Ministeren

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater. Foto fra Strategi for den danske

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder.

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. BRIEF THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. Af David Vestenskov, Cand. Mag., projektforsker, Center for Militærhistorie FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF THE AFGHAN WAY

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere