FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering Uddannelserne Kurser og efteruddannelse... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7"

Transkript

1

2 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne... 8 Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet... 8 Kompetenceudvikling... 8 SKOLENS BYGNINGER OG FACILITETER... 9 Friluftsarealer i Randers... 9 BEGIVENHEDER I RM i SOSU Skills Fladbroløbet Besøg af byrådspolitikere ELEVERNE OG KURSISTERNE REKRUTTERING TIL UDDANNELSE Strategi for branding og markedsføring Dimensionering og optag Eksamensresultater Elevtrivselsundersøgelse Fravær og fastholdelse Handlingsplan for øget gennemførelse FASTHOLDELSE I UDDANNELSE Fokus på trivsel og gennemførelse Special Pædagogisk Støtte (SPS) CD-ord - hjælp til at læse digitale tekster Hold Fast et tilbud om psykologisk rådgivning Fokus på skolemiljøet KURSUSAKTIVITET

3 Kvalitet i kurserne...32 AMU-audit...32 PROJEKTER Den nye lærerrolle nye tilgange til læring Elevinddragelse Praksisnærhed It Nye uddannelsestilbud INTERNATIONALT SAMARBEJDE Samarbejdspartnere i Elever i praktik i udlandet Besøg af samarbejdspartnere Opsøgende besøg Ansøgning om midler (EU-programmer) MEDARBEJDERNE PERSONALEOMSÆTNING, SAMMENSÆTNING OG SYGEFRAVÆR Nyansatte og fratrådte Sammensætning af medarbejdere Fravær Undervisernes faglige baggrund Kompetenceudvikling

4 Forord Siden 2008 har Randers Social- og Sundhedsskole udarbejdet sin egen årsrapport til bestyrelsen, som omhandler alt det, årsregnskabet ikke siger noget om. Opbygningen var i begyndelsen styret af en forventning om, at Undervisningsministeriet ville indføre et ressourceregnskab for alle skoler, hvor vi en gang om året skulle lave indberetning til ministeriet. Indholdet og opstillingen var derfor i begyndelsen opbygget ud fra vores kendskab til opbygningen i et kommende ressourceregnskab. Siden blev ressourceregnskabet skrottet af Undervisningsministeriet, og vi har gennem årene ændret lidt på Tal og Ord rapporten samt taget noget ud og tilføjet andet, efterhånden som vi har fundet det relevant. Hele fødslen med forventning om indrapportering til Undervisningsministeriet har også præget skriftet. Et ressourceregnskab lægger op til kvantitativ opgørelse hvor meget og hvor højt etc. Og det har vi også gjort ind til nu. Med forliget om den nye EUD-reform er der sat nye politiske målsætninger, som er af mere kvalitativ karakter. De har i højere grad har fokus på eleverne, deres udbytte og oplevelse, end på hvor meget vi bruger af hvad. Det giver anledning til at gentænke Tal og Ord og dets opbygning. Fremover vil fokus i langt højere grad være på elevernes værdi af de tiltag, som vi sætter i værk. Vi ved, at Undervisningsministeriet arbejder hårdt på et Data Warehouse i lighed med det som findes for folkeskolen og at det bliver muligt at trække data til de centralt stillede målsætninger. Vi er dog ikke så langt endnu. Vi vil derfor i denne version af Tal og Ord anlægge en lidt anden tilgang end tidligere. Vi vil fokusere på rekruttering og fastholdelse i uddannelse, det faglige niveau og elevernes oplevelse af et godt læringsmiljø. Det vil fremover blive ministermålene, vi kommer til at arbejde med. De 4 ministermål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 3

5 Vi kan dog ikke vende dataindsamlingen helt om her i år 1, men vil forsøge. Der vil ligeledes ske ændringer i afsnittet om medarbejderne, da blandt andet en ny aftale om lærernes arbejdstid medfører, at vi ikke registrerer opgaver på samme måde som tidligere. Vi vil det næste år arbejde på at udvikle afrapporteringen yderligere. Se derfor denne version som et skridt på vejen. 4

6 Året der gik Fokus på rekruttering Djursland og udlægning af Grundforløb til Rønde Hele året har vi arbejdet på en sag om udlægning af grundforløbet til Rønde Højskole. Efter bestyrelsesbehandlingen af sagen i juni har vi arbejdet på at få udlagt grundforløbet til Rønde Højskole. Det kræver en del høringssvar og sagsbehandling i Regionsrådet, men kort før jul fik vi besked om, at Regionsrådet har godkendt udlægningen. Nu kan vi begynde planlægningen af det første grundforløb 2 i Rønde til august. Før SOSU i Rønde Vi har som undervisere oplevet et hold, hvor de engagerer sig i hinanden og er meget omsorgsfulde og hjælpsomme over for hinanden Efter 10 dage blev eleverne sent ud i fire ugers praktik på plejecentre i Syddjurs Kommune. De var glade, forventningsfulde, og spændte. De følte sig god klædt på til at prøve nye udfordringer i deres arbejdsliv. Vi har gennem længere tid været i dialog med Syddjurs Kommune om mulige tiltag for at rekruttere flere ansøgere til social- og sundhedsuddannelsen. Vi er gået sammen med Norddjurs og Syddjurs Kommuner om fælles markedsføring, og vi arbejder målrettet sammen med Jobcenter Syddjurs om rekruttering til uddannelsen. For at styrke rekrutteringen til især Syddjurs Kommune har vi i 2014 udbudt et 6 ugers erhvervsrettet AMUforløb, som sættes sammen med praktik inden for ældreplejen. Det var ikke muligt at samle kursister nok til start i september, men sidst på året gav det gode samarbejde med jobcenteret og ældreplejen resultat. I begyndelsen af 2015 har vi startet et AMU-forløb i Rønde med henblik på rekruttering til optaget på trin 1 i maj Det bliver spændende at følge. Før-uddannelsesområdet Skolen har hele 2014 været en del af et projekt under beskæftigelsesministeriet om Brobygning til erhvervsuddannelserne. Det har været en succes. Så allerede i sommeren 2014 indledte vi forhandlinger med kommunerne om projektets fortsættelse. Det har kort før jul resulteret i to aftaler. En med Norddjurs Kommune, hvor vi arbejder sammen med Viden Djurs om 60 pladser til uddannelsesparate unge, som har behov for introduktion og fagligt kompetenceløft for at komme i gang med en erhvervsuddannelse. En med Randers Kommune, hvor vi arbejder sammen med Tradium om 350 pladser til uddannelsesparate unge. Begge tiltag fremmer målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og er samtidig Kasper kom i uddannelse Jeg sad stille i kontanthjælpssystemet og kunne ligesom ikke komme i gang, fortæller Kasper, som gennem mange år gerne ville have en uddannelse. I november sidste år kom han på Brobygning Kronjylland. Et halvt års forløb her, fik Kasper tilbage på uddannelsessporet. Jeg fik set, at jeg godt kan passe mine ting, og at jeg kan gennemføre et forløb, fortæller Kasper, der nu er i gang med social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

7 med til at profilere erhvervsuddannelserne for denne gruppe af unge. Dette styrker også rekrutteringen til vores egne uddannelser. EUD-10 Erhvervsuddannelsesreformen lægger op til nogle nye samarbejder med folkeskolerne og med kommunerne om 10. klasse. Loven pålægger kommunerne at udbyde et 10. klasses forløb, som retter sig mod gruppen af elever, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Hele efteråret har vi i tæt samarbejde med Tradium og Viden Djurs arbejdet på at finde nogle modeller for EUD-10 sammen med Djurslandskommunerne og Randers Kommune. Det politiske forløb om EUD-10 ude i kommunerne kom endelig på plads for alle vores fire samarbejdskommuner primo januar Det er blevet til forskellige modeller, men vi deltager i alle fire kommuner og er synlige med vores uddannelsestilbud. Randers: Her er det blevet en udlægningsmodel, hvor Tradium og vi sammen udbyder et 10. klasses forløb på Minervavej. Syddjurs: Her er det også blevet en udlægningsmodel, hvor Viden Djurs, Tradium og vi sammen udbyder en 10. klasse i Rønde på Kalø Landbrugsskole. Norddjurs: Her forbliver den almene undervisning hos det kommunale 10. klasses-center, mens det erhvervsrettede vil blive varetaget af Viden Djurs og os. Favrskov: Her skal EUD-10 udbydes i samarbejde med Hadsten skole, Den Jyske Håndværkerskole. Vi forventer også at blive inddraget. EUD-10 bliver et fint udstillingsvindue til at demonstrere, hvad vores uddannelser kan tilbyde. Vi har valgt at lægge mange kræfter i de forskellige 10. klasser, da vi ser det som en oplagt rekrutteringsplatform. Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) Den kombinerede ungdomsuddannelse er et andet udslag af erhvervsuddannelsesreformen. Tilbuddet er til de unge, som ikke umiddelbart passer til en erhvervsuddannelse, men som på sigt kan kvalificere sig til det. Der er givet ét udbud for vores fire væsentligste samarbejdskommuner. Vi har bakket produktionsskolerne i området op, om i fællesskab at søge udbuddet og har indgået en samarbejdsaftale om at levere den faglige undervisning inden for vores uddannelser. En fin model, som Randers Produktionshøjskole står i spidsen for. Uddannelserne I juni indgik politikerne et forlig om en ny reform for erhvervsuddannelserne (EUD reform). Senere samme måned blev loven om den nye EUD reform vedtaget, og som skole kunne vi gå i gang med at fortolke den nye lovgivning. Dette brugte vi hele efteråret på, og er i skrivende stund stadig i gang, efterhånden som embedsværket frigiver informationer om uddannelserne fremover. 6

8 Kurser og efteruddannelse Skolen har oplevet den største søgning til efteruddannelse nogensinde. Det skyldes ikke mindst nogle fremsynede kommuner, som har etableret jobrotationsforløb for deres medarbejdere. Det betyder, at vi har haft alle social- og sundhedshjælpere og assistenter fra Randers og Favrskov Kommuner på efteruddannelse samt det pædagogiske personale i Randers Kommune har været på inklusionskursus. Desuden er vi i gang med at opkvalificere det pædagogiske personale og socialområdet i Norddjurs Kommune samt aktivitetsmedarbejderne i Randers, Favrskov og Syddjurs Kommune. Det har givet en stor aktivitet i kursusafdelingen. Efteruddannelse i Norddjurs Kommune Efteruddannelse af pædagogmedhjælpere og dagplejere i Norddjurs Kommune skal være med at til at gøre kommunen til det bedste sted at være barn. Norddjurs Kommune havde i september 2014 haft det tredje af otte hold afsted på efteruddannelse på Randers Socialog Sundhedsskole. Her har de har lært at vende tingene på hovedet, tænke nyt og være innovative. En stor del af denne aktivitet forsvinder i 2015, da alle medarbejdere hermed har været igennem et efteruddannelsesprogram. Det giver anledning til en reduktion af kursusvirksomheden med 100 teoriårselever. I 2014 har vi indgået to strategiske samarbejder omkring AMU og efteruddannelse. Det ene er for at styrke de administrative procedurer, hvor vi har gennemført audit (en kritisk gennemgang af vores kursusadministration fra en anden skole) på vores administration af AMU sammen med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Thisted og Viborg. Dette samarbejde vil vi fortsætte med for at skabe en mere robust administration. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Tradium, hvor vi i forbindelse med de mange nye tiltag om uddannelse til ufaglærte og realkompetenceafklaring af forsikrede ledige vil gå sammen og vise, hvad erhvervsuddannelserne kan. Nyt intranet til medarbejdere og elever I august blev en ny kommunikationsplatform lanceret. Det ugentlige nyhedsbrev i pdf-form sendt via mail til medarbejderne lukke, det samme gjorde elevernes Firstclass. I stedet fik vi intranettet VidenZonen, som er opdelt i lukkede områder: MedarbejderZonen, LederZonen og StudieZonen. Her kan man kommunikere målrettet med teams, hold eller medarbejdere/elever på enten Minervavej eller Ydesvej. Kommunikationen er dermed mere målrettet og dynamisk, hvilket var et stærkt ønske og formål med den nye platform. 7

9 Organisationen Ny arbejdstid for underviserne Lov 409 angav nye måder at organisere arbejdet for underviserne på pr. 1. august Formålet har fra Moderniseringsstyrelsens side været at sætte fokus på opgaverne og mindre på tidsforbruget. Vi har valgt en model, hvor underviserne er til stede 37 timer om ugen, med en vis fleksibilitet til at planlægge tilstedeværelsen. Vi har ingen tidsregistrering. I efteråret har vi samtidig øget antallet af undervisningstimer. Det har givet mere tid sammen med eleverne. I november har vi evalueret uddannelsernes tilrettelæggelse og hvilke tiltag, som er lykkedes, og hvilke som endnu ikke er lykkedes. Evalueringen er blevet behandlet af SU i februar 2015, og vi vil fortsat arbejde på mere samarbejde mellem underviserne og med fokus på kvaliteten i undervisningen. Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet Som beskrevet under kursusvirksomheden, forventes kursusvirksomheden at blive reduceret med 100 teoriårselever i Denne nedgang i aktivitet svarer til 10 mio. kr. I løbet af efteråret blev der fundet besparelser og igangsat nye aktiviteter, som dermed kunne begrænse reduktionen af personalet. Men ved udgangen af 2014 var vi dog nødsaget til at opsige otte medarbejdere. Kompetenceudvikling I 2014 var skolen med i et projekt om Praksisnær kompetenceudvikling for undervisere. Her udviklede vores uddannelsesleder for supporterteamene en model, hvor vi mere systematisk forbereder diplommoduler og efterbehandler dem. De undervisere, som har været med i projektet, har været meget glade for den sparring og interesse, der er blevet udvist for deres uddannelse. Vi har derfor sat forberedelse af diplommoduler og opsamlingen fra undervisernes uddannelse i system, til stor glæde for både undervisere og uddannelsesledere. Ledelsen har i 2014 været på kompetenceudvikling i systemisk ledelse. Det har givet en ledergruppe, der nu kender hinanden godt, og som er klar til at tage de nye strategiske udfordringer op, som en ny reform og mange nye uddannelsestiltag giver. Et meget synligt resultat af lederuddannelsen er et nyt redskab i organisationen: Kompetencemodellen, hvor forventningerne til uddannelsesledernes kompetence og undervisernes kompetencer er blevet drøftet og synliggjort for alle undervisere. I tilpasset form vil den blive anvendt til MUS-samtalerne for alle medarbejdergrupper i foråret

10 Skolens bygninger og faciliteter Friluftsarealer i Randers Arealerne ved Idrætshallen er nu blevet taget i anvendelse. Der er etableret bålsteder og udendørskøkken, hvilket gør det muligt at afvikle undervisning udendørs. 9

11 Begivenheder i 2014 På et år sker der rigtig meget på Randers Social- og Sundhedsskole. Vi vil her fremhæve tre begivenheder, som var med til at sætte sit præg på skolen. RM i SOSU Skills I oktober kørte en bus med forventningsfulde elever til Skive. Her skulle de være publikum til Regionsmesterskabet i Skills, hvor unge social- og sundhedsassistentelever skulle dyste på deres færdigheder. Fra Randers stillede Nanna Thorsen og Line Nielsen op. De dystede mod elever fra SOSU-skolerne i Nordjylland samt Skive-Thisted. Det var tæt løb, men de to piger fra Randers løb med sejren, og stemningen var lidt højere i bussen tilbage til Randers. Nanna og Line kvalificerede sig til DM i Skills, som blev afholdt i Bella Centret i København den januar Fladbroløbet 2014 En solrig søndag i maj blev årets udgave af Fladbroløbet afviklet i Randers. De ca deltagere kunne løbe 10,4 km eller 5,6 km eller gå 3 km i motionsløbet, som i 2014 kunne fejre 40 års jubilæum. Fra skolen stillede vi med et topmotiveret og meget engageret hold på 73 deltagere - 64 elever og 9 medarbejdere. Det var en rigtig god dag, hvor der var stemning og højt humør. Der er ingen tvivl om, at mange af de deltagende elever fik en særlig oplevelse. En oplevelse med fysiske udfordringer, men også en social fællesskabsoplevelse, som de måske ikke selv havde opsøgt, hvis det ikke havde været for dette fælles initiativ. 10

12 Besøg af byrådspolitikere 15 politikere fra Randers Kommunes Byråd besøgte Randers Social- og Sundhedsskole for at høre om resultaterne på projekt Brobygning Kronjylland. Ni unge deltagere fortalte om deres vej fra kontanthjælp og videre til en uddannelse. Her fik jeg lov til at tænke over tingene og prøve forskellige fag af, før jeg valgte tømreruddannelsen, fortalte 20 årige Lari Skov Hansen, som var en af deltagerne på projekt Brobygning Kronjylland, der var kommet i gang med en uddannelse. Mødet med de unge gjorde et stort indtryk på politikerne. For Christian Boldsen (V), formand for beskæftigelsesudvalget, var mødet med de unge positivt: Det er nogle positive og målrettede unge mennesker, jeg har mødt i dag. De vil jo være selvforsørgende, og de vil videre i livet. Glimt frå året der gik Åbent hus i januar Sundhedsdag Fastelavn med limbodans 11

13 Eleverne og kursisterne 12

14 Rekruttering til uddannelse Strategi for branding og markedsføring I 2014 har vi arbejdet strategisk med branding og markedsføring af skolen. Skolens brand kan udtrykkes i sætningen: Uddannelser der kræver hjerne og hjerte. Det bygger på en grundfortælling om, at vi er en erhvervsskole med høj faglighed, her er et godt og rart studiemiljø, der er høj beskæftigelse bagefter og mulighed for videreuddannelse. Dette er skolens fundament og indgår som budskaber i vores eksterne kommunikation, men også internt til vores elever. I forhold til den eksterne markedsføring har vi truffet et strategisk valg om at differentiere på uddannelserne, da det ikke er alle uddannelser, der har det samme behov. PAU og trin 2 får langt flere ansøgere, end der er pladser, mens der på grundforløbet, trin 1 og GVU kan være en udfordring med at få nok kvalificerede ansøgere. På disse uddannelser bliver der gjort en særlig indsats for at rekruttere elever, både i Randers og på Djursland. Vi har også ændret medievalg i vores annoncering, så vi primært bruger de digitale medier som radioreklamer, Facebook og søgeord på Google fremfor annoncer i aviser og telefonbøger. På Facebook har vi nu ca. 1300, der følger vores side. En stigning på ca. 500 ift. året før. I løbet af 2014 har vi haft 73 presseomtaler. Det være sig omtale af skolen, artikler om elever og uddannelser samt billeder af afsluttede hold. Dimensionering og optag Optag til hovedforløbene afspejler dimensioneringsaftalen, der løber til og med Der er optaget enkelte elever ud over dimensioneringsaftalen. 13

15 Grundforløb Antallet af ansøgere til grundforløb er i 2014 steget til i alt 433 mod 309 i Specielt Syddjurs og Randers Kommune viser en pæn fremgang. Grundforløb ansøgere fordelt på kommunerne Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Andre Antallet af ansøgere, der ikke optages eller ikke møder på skolen 1. skoledag er i 2014 på 26,7 % mod 28,6 i At der er elever, der søger optagelse, men ikke møder 1. dag, kan skyldes, at de unge søger om optag på flere skoler på én gang. Endvidere oplever vi flere ansøgere, der ikke direkte er skolens målgruppe, men tilskyndes til at søge optagelse fra jobcentrene. Skolen arbejder forsat målrettet med at fastholde de unge i uddannelse, både før og efter de starter på skolen. Hvilke elever vi har på skolen påvirkes af stor ledighed samt et entydigt fokus fra jobcentrene på, at de unge skal i gang med uddannelse uanset interesseområde. Grundforløbselever på hovedforløbene Grundforløbselever optaget på hovedforløb Antal Procent af antal GF-ansøgere Antal Procent af antal GF-ansøgere Social- og sundhedsuddannelsens trin % % Den pædagogiske assistentuddannelse % % Samlet Tabellen viser antal grundløbselever, der blev optaget på de respektive uddannelser i Trin 1 i januar, maj og september og PAU i marts og september. 14

16 Procenten angiver, hvor mange grundforløbselever, der blev optaget ud af det antal grundforløbselever, der søgte om optagelse. Tabellen viser, at der er optaget betydeligt flere grundforløbselever til PAU uddannelsen i Andelen er steget fra 30 % af de, der søgte i 2013, til nu 50 % i Andelen af optagne grundforløbelever på trin 1 er faldet en smule fra 65 % til 59 %. Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Søjlediagrammet viser antal ansøgere fordelt på kommuner i 2013 og 2014 sammenholdt med dimensioneringen. Det dimensionerede elevtal på trin 1 er 276 uddannelsespladser. Mariagerfjord har i 2014 optaget seks ekstra elever og Favrskov en ekstra elev ud over dimensioneringen. Dimensionering og antal ansøgere trin 1 Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 i alt været 603 ansøgere til 283 uddannelsespladser mod 566 ansøgere i Som det fremgår af diagrammet, har der været stabilitet eller fremgang i ansøgertallet i alle kommuner, på nær Norddjurs der er gået tilbage med 13 ansøgere. I 2013 var der mangel på ansøgere i Syddjurs, men her har der været fremgang på 10 ansøgere i Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Søjlediagrammet viser fordeling af dimensionererede uddannelsespladser i kommunerne og Region Midt og ansøgernes fordeling på hjemkommuner i 2013 og Region Midt fremstår således alene med dimensionering på 57, da ansøgerne kommer fra de andre kommuner. Tilsvarende vises ansøgere fra kommuner uden dimensionering. 15

17 Dimensionering og antal ansøgere trin 2 Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Region Midtjylland Silkeborg Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Nordjylland Andre Dimensionering I 2014 har ansøgertallet til social- og sundhedsuddannelsernes trin 2 igen sat ny rekord og er steget fra 418 ansøgere til 572 ansøgere, en stigning på 36,8 %. Dimensioneringen var uændret på 122 uddannelsespladser, og skolen har således kun kunnet optage 21 % af ansøgerne mod 29 % i

18 Pædagogisk assistentuddannelse Dimensionering og antal ansøgere PAU Randers Favrskov Kommuner Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 være et fald i ansøgere til PAU fra 432 ansøgere i 2013 til 398 i Der er dog stadig mange ansøgere til de 67 dimensionerede pladser. Ud over dimensioneringen har Favrskov kommune ansat 2 ekstra elever. GVU Antallet af elever på GVU til såvel trin 1 som den pædagogiske assistentuddannelse er fortsat faldet. Til den pædagogiske assistentuddannelse har der kun været en enkelt elev i De få ansøgere hænger sammen med et faldende behov for opkvalificering inden for social- og sundhedsområdet, specielt på trin 1, og kommunernes tilbageholdenhed med opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på det pædagogiske område. 17

19 Udviklingen i optagne GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Udviklingen i optagne GVU-elever på den pædagogiske assistentuddannelse Randers Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre 18

20 I 2014 udbød skolen et GVU-uddannelsestilbud til plejehjemsassistenter, som bliver opkvalificeret til social- og sundhedsassistenter (trin 2) og opnår mulighed for autorisation. Det har været en stor succes med opstart af et fuldt hold i oktober 2014 med 19 deltagere. Tilsvarende forløb er udbudt til opstart i marts og juni GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre Eksamensresultater Karaktergennemsnit for grundforløbet I 2014 var 226 elever tilmeldt Grundforløbsprøven, og 224 bestod prøven. Såvel i Randers som i Djurslandsafdelingen er karaktergennemsnittet steget en smule. Grundforløb - karaktergennemsnit 10 9,5 9 8,92 8,94 8,77 8,82 Karakterskala 8, ,5 7 Randers Djursland 19

21 Karakterfordeling for grundforløbsprøven, samlet for begge afdelinger Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i søjlediagrammet. Som det fremgår, har flere elever i 2014 fået et 10-tal. Udviklingen kommer fra specielt ved fald af 7 og 02-taller. Grundforløb - karakterfordeling 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 30,2% 30,1% 31,4% 28,1% 26,0% 24,3% 10,9% 10,2% 4,2% 3,1% 0,5% 0,9% Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 1 I 2014 var i alt 215 elever tilmeldt den afsluttende prøve på trin 1, og 214 bestod prøven. I Randers er karaktergennemsnittet faldet en smule, mens der har været fremgang i Djurslandsafdelingen. Trin 1 - karaktergennemsnit 10 9,5 9,25 9 8,68 8,77 Karakterskala 8,5 8, ,5 7 Randers Djursland 20

22 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i tabellen. I 2014 er der sket et fald i afgivne 10 og 7-taller, mens flere elever har fået 4 og 02. Trin 1 - karakterfordeling 35,00% 30,00% 30,30% 29,80% 25,00% 26,60% 26,60% 25,60% 24,20% 20,00% Procent ,20% 15,00% 12,40% ,00% 5,00% 0,00% 3,70% 2,90% 1,20% 0,50%

23 Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Til afsluttende prøve på trin 2 var 103 elever tilmeldt, og alle har bestået. Trin 2 - karaktergennemsnit 10 9,5 Karakterskala 9 8,5 8,61 9, ,5 7 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Ingen elever har fået -03 eller 0, hvorfor disse karakterer ikke er medtaget i tabellen. Der er afgivet betydeligt flere 12 og 7-taller i 2014, mens specielt antallet af 10 og 02-taller er faldet. Trin 2 - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,80% 35,00% 31,70% 28,70% 30,00% 24,30% 25,00% Procent 20,40% ,00% 17,80% 14,60% ,00% 12,90% 8,90% 10,00% 5,00% 0,00% ,90% 22

24 Karaktergennemsnit for PAU I 2014 var 90 elever tilmeldt afsluttende prøve på PAU-uddannelsen, og alle bestod. Karaktergennemsnittet er gået frem i både Randers og Djurslandsafdelingen. PAU - gennemsnit 10 9,5 9, ,86 Karakterskala , ,27 8 7,5 Randers Djursland Karakterfordeling for den afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse Der er sket en betydelig fremgang i specielt afgivne 12 og 7-taller, mens der er færre afgivne 4 og 02-taller. PAU - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,90% 35,00% 33,80% Procent 30,00% 25,00% 20,00% 27,80% 26,30% 24,40% 17,50% 17,50% ,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,80% 5,00% 1,10%

25 Elevtrivselsundersøgelse Den overordnede konklusion på elevtrivselsundersøgelsen er, at Randers Social- og Sundhedsskole stadig har en høj grad af elevtrivsel. Dog har der på den pædagogiske assistentuddannelse været et forholdsvis stort fald i elevtrivslen siden Der er ikke nogen af de syv overordnede fokusområder, som har betydning for elevtrivslen, der kræver en akut indsats. Der bør i stedet være fokus på at vedligeholde skolens styrker, som især er inden for undervisere, undervisning og egen motivation. I 2014 har der været særligt fokus på den tilbagemelding, eleverne modtager på deres indsats. Her ligger skolen ikke særligt højt og lavere end landsgennemsnittet. Der vil derfor blive sat fokus på dette område i Elevtrivsel på Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [-2] 71 [-1] 20 0 Elevtrivsel Tallet for elevtrivsel er et gennemsnit af spørgsmålene Hvordan vurderer du skolen som helhed? og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?. Alle vurderinger over 70 karakteriseres som gode, og over 80 er en særdeles god vurdering. Den samlede elevtrivsel for Randers Social- og Sundhedsskole er gået 2 point tilbage siden 2013, fra 73 til 71 point. Skolen ligger dog stadig på linje med landsgennemsnittet for socialog sundhedsskoler, som også er 71 point. 24

26 Elevtrivsel på de enkelte uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole 100 Elevtrivsel 80 Vurdering [-2] 77 [+1] 70 [0] 68 [-1] 61 [-9] 20 0 Randers Social- og Sundhedsskole Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperudd. Social- og sundhedsassistentudd. Pædagogisk assistent Elevtrivslen er højest på grundforløbet (sundhed, omsorg og pædagogik), hvor den er gået frem med et point siden 2013, til 77 point. Pædagogisk assistentuddannelsen ligger lavest, og elevtrivslen er her gået tilbage med 9 point siden 2013, fra 70 til 61. PAU ligger dermed i den lave ende af kategorien middel til god vurdering. PAU ligger lavt på begge de to spørgsmål, som udgør elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? ligger på 59 point, og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? ligger på 63 point. Det skal dog bemærkes, at der er forholdsvis få hold på PAU, især sammenlignet med grundforløbet. Dette betyder, at ETU-målingen for PAU kan variere meget fra år til år, da enkelte elever på et PAU-hold får en stor indvirkning på den samlede måling for PAU. Dermed er det ikke nødvendigvis udtryk for en generel tendens for PAU, at elevtrivslen er faldet i Det vil sandsynligvis nærmere være udtryk for, at målingen er blevet påvirket af et enkelt hold. Fravær og fastholdelse Tabellen herunder beskriver udviklingen i elevfravær fra 2013 til 2014 for henholdsvis elever, der har afbrudt deres uddannelse, som elever der var aktive eller afsluttede deres uddannelse i Fraværet er opgjort som andelen af fraværstimer i forhold til antallet af timer, som eleverne burde have modtaget i Generelt har de elever, som har afbrudt deres uddannelse en markant højere fraværsprocent end de, som endnu er aktive eller har gennemført. 25

27 Elevfravær opgjort på uddannelser Uddannelse Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Grundforløb 19,7 % 7,6 % 24,3 % 7,7 % Social- og sundhedshjælper trin 1 14,1 % 6,4 % 16,4 % 6,8 % Social- og sundhedsassistent trin 2 10,7 % 4,9 % 6,6 % 3,9 % Den pædagogiske assistentuddannelse 16,7 % 7,6 % 25,4 % 9,4 % Ta Fat - fokus på frafaldstruede elever på grundforløbet Ta Fat er en gruppebaseret aktivitet for frafaldstruede elever på grundforløbet. Fravær viser sig at være en væsentlig indikator for frafald. Fraværet på grundforløbet følges derfor systematisk af uddannelsesvejleder og mentor. Elever med et højt fravær skal deltage i Ta Fat. I 2014 deltog 94 elever i Ta Fat. Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Undervisningsministeriet har med Handlingsplan for øget gennemførelse igen i 2014 lagt op til, at skolerne arbejder med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, styrket differentiering, styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel og det opsøgende praktikarbejde. Skolen har valgt at bygge videre på det fælles pædagogisk didaktiske grundlag, der allerede er lagt i skolens strategi, med fokus på eleven som producent af viden, praksisnærhed og it som læringsredskab - og som skolen beskrev i Handlingsplan for øget gennemførelse for Ligeledes har skolen valgt at fortsætte og udvide det eksisterende arbejde med styrket differentiering og styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel. Skolen havde i 2013 en ekstra indsats omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Desværre viste denne indsats sig ikke at give de forventede resultater i forhold til at skabe praktikpladser. Skolen har derfor i 2014, ligesom tidligere år, valgt at lægge det praktikpladsopsøgende arbejde i forbindelse med kursusvirksomheden. Frafald på grundforløb Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat måltal 2014 Resultat Grundforløb 24,3 % 23,3 % 15,5 % 19,6 % Frafaldet på grundforløbet er faldet med 3,7 procentpoint fra 2013 til 2014, hvilket er et forholdsvis stort fald. På hovedforløbene er frafaldet derimod steget med 1,8 procentpoint. 26

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere