FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering Uddannelserne Kurser og efteruddannelse... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7"

Transkript

1

2 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne... 8 Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet... 8 Kompetenceudvikling... 8 SKOLENS BYGNINGER OG FACILITETER... 9 Friluftsarealer i Randers... 9 BEGIVENHEDER I RM i SOSU Skills Fladbroløbet Besøg af byrådspolitikere ELEVERNE OG KURSISTERNE REKRUTTERING TIL UDDANNELSE Strategi for branding og markedsføring Dimensionering og optag Eksamensresultater Elevtrivselsundersøgelse Fravær og fastholdelse Handlingsplan for øget gennemførelse FASTHOLDELSE I UDDANNELSE Fokus på trivsel og gennemførelse Special Pædagogisk Støtte (SPS) CD-ord - hjælp til at læse digitale tekster Hold Fast et tilbud om psykologisk rådgivning Fokus på skolemiljøet KURSUSAKTIVITET

3 Kvalitet i kurserne...32 AMU-audit...32 PROJEKTER Den nye lærerrolle nye tilgange til læring Elevinddragelse Praksisnærhed It Nye uddannelsestilbud INTERNATIONALT SAMARBEJDE Samarbejdspartnere i Elever i praktik i udlandet Besøg af samarbejdspartnere Opsøgende besøg Ansøgning om midler (EU-programmer) MEDARBEJDERNE PERSONALEOMSÆTNING, SAMMENSÆTNING OG SYGEFRAVÆR Nyansatte og fratrådte Sammensætning af medarbejdere Fravær Undervisernes faglige baggrund Kompetenceudvikling

4 Forord Siden 2008 har Randers Social- og Sundhedsskole udarbejdet sin egen årsrapport til bestyrelsen, som omhandler alt det, årsregnskabet ikke siger noget om. Opbygningen var i begyndelsen styret af en forventning om, at Undervisningsministeriet ville indføre et ressourceregnskab for alle skoler, hvor vi en gang om året skulle lave indberetning til ministeriet. Indholdet og opstillingen var derfor i begyndelsen opbygget ud fra vores kendskab til opbygningen i et kommende ressourceregnskab. Siden blev ressourceregnskabet skrottet af Undervisningsministeriet, og vi har gennem årene ændret lidt på Tal og Ord rapporten samt taget noget ud og tilføjet andet, efterhånden som vi har fundet det relevant. Hele fødslen med forventning om indrapportering til Undervisningsministeriet har også præget skriftet. Et ressourceregnskab lægger op til kvantitativ opgørelse hvor meget og hvor højt etc. Og det har vi også gjort ind til nu. Med forliget om den nye EUD-reform er der sat nye politiske målsætninger, som er af mere kvalitativ karakter. De har i højere grad har fokus på eleverne, deres udbytte og oplevelse, end på hvor meget vi bruger af hvad. Det giver anledning til at gentænke Tal og Ord og dets opbygning. Fremover vil fokus i langt højere grad være på elevernes værdi af de tiltag, som vi sætter i værk. Vi ved, at Undervisningsministeriet arbejder hårdt på et Data Warehouse i lighed med det som findes for folkeskolen og at det bliver muligt at trække data til de centralt stillede målsætninger. Vi er dog ikke så langt endnu. Vi vil derfor i denne version af Tal og Ord anlægge en lidt anden tilgang end tidligere. Vi vil fokusere på rekruttering og fastholdelse i uddannelse, det faglige niveau og elevernes oplevelse af et godt læringsmiljø. Det vil fremover blive ministermålene, vi kommer til at arbejde med. De 4 ministermål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 3

5 Vi kan dog ikke vende dataindsamlingen helt om her i år 1, men vil forsøge. Der vil ligeledes ske ændringer i afsnittet om medarbejderne, da blandt andet en ny aftale om lærernes arbejdstid medfører, at vi ikke registrerer opgaver på samme måde som tidligere. Vi vil det næste år arbejde på at udvikle afrapporteringen yderligere. Se derfor denne version som et skridt på vejen. 4

6 Året der gik Fokus på rekruttering Djursland og udlægning af Grundforløb til Rønde Hele året har vi arbejdet på en sag om udlægning af grundforløbet til Rønde Højskole. Efter bestyrelsesbehandlingen af sagen i juni har vi arbejdet på at få udlagt grundforløbet til Rønde Højskole. Det kræver en del høringssvar og sagsbehandling i Regionsrådet, men kort før jul fik vi besked om, at Regionsrådet har godkendt udlægningen. Nu kan vi begynde planlægningen af det første grundforløb 2 i Rønde til august. Før SOSU i Rønde Vi har som undervisere oplevet et hold, hvor de engagerer sig i hinanden og er meget omsorgsfulde og hjælpsomme over for hinanden Efter 10 dage blev eleverne sent ud i fire ugers praktik på plejecentre i Syddjurs Kommune. De var glade, forventningsfulde, og spændte. De følte sig god klædt på til at prøve nye udfordringer i deres arbejdsliv. Vi har gennem længere tid været i dialog med Syddjurs Kommune om mulige tiltag for at rekruttere flere ansøgere til social- og sundhedsuddannelsen. Vi er gået sammen med Norddjurs og Syddjurs Kommuner om fælles markedsføring, og vi arbejder målrettet sammen med Jobcenter Syddjurs om rekruttering til uddannelsen. For at styrke rekrutteringen til især Syddjurs Kommune har vi i 2014 udbudt et 6 ugers erhvervsrettet AMUforløb, som sættes sammen med praktik inden for ældreplejen. Det var ikke muligt at samle kursister nok til start i september, men sidst på året gav det gode samarbejde med jobcenteret og ældreplejen resultat. I begyndelsen af 2015 har vi startet et AMU-forløb i Rønde med henblik på rekruttering til optaget på trin 1 i maj Det bliver spændende at følge. Før-uddannelsesområdet Skolen har hele 2014 været en del af et projekt under beskæftigelsesministeriet om Brobygning til erhvervsuddannelserne. Det har været en succes. Så allerede i sommeren 2014 indledte vi forhandlinger med kommunerne om projektets fortsættelse. Det har kort før jul resulteret i to aftaler. En med Norddjurs Kommune, hvor vi arbejder sammen med Viden Djurs om 60 pladser til uddannelsesparate unge, som har behov for introduktion og fagligt kompetenceløft for at komme i gang med en erhvervsuddannelse. En med Randers Kommune, hvor vi arbejder sammen med Tradium om 350 pladser til uddannelsesparate unge. Begge tiltag fremmer målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og er samtidig Kasper kom i uddannelse Jeg sad stille i kontanthjælpssystemet og kunne ligesom ikke komme i gang, fortæller Kasper, som gennem mange år gerne ville have en uddannelse. I november sidste år kom han på Brobygning Kronjylland. Et halvt års forløb her, fik Kasper tilbage på uddannelsessporet. Jeg fik set, at jeg godt kan passe mine ting, og at jeg kan gennemføre et forløb, fortæller Kasper, der nu er i gang med social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

7 med til at profilere erhvervsuddannelserne for denne gruppe af unge. Dette styrker også rekrutteringen til vores egne uddannelser. EUD-10 Erhvervsuddannelsesreformen lægger op til nogle nye samarbejder med folkeskolerne og med kommunerne om 10. klasse. Loven pålægger kommunerne at udbyde et 10. klasses forløb, som retter sig mod gruppen af elever, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Hele efteråret har vi i tæt samarbejde med Tradium og Viden Djurs arbejdet på at finde nogle modeller for EUD-10 sammen med Djurslandskommunerne og Randers Kommune. Det politiske forløb om EUD-10 ude i kommunerne kom endelig på plads for alle vores fire samarbejdskommuner primo januar Det er blevet til forskellige modeller, men vi deltager i alle fire kommuner og er synlige med vores uddannelsestilbud. Randers: Her er det blevet en udlægningsmodel, hvor Tradium og vi sammen udbyder et 10. klasses forløb på Minervavej. Syddjurs: Her er det også blevet en udlægningsmodel, hvor Viden Djurs, Tradium og vi sammen udbyder en 10. klasse i Rønde på Kalø Landbrugsskole. Norddjurs: Her forbliver den almene undervisning hos det kommunale 10. klasses-center, mens det erhvervsrettede vil blive varetaget af Viden Djurs og os. Favrskov: Her skal EUD-10 udbydes i samarbejde med Hadsten skole, Den Jyske Håndværkerskole. Vi forventer også at blive inddraget. EUD-10 bliver et fint udstillingsvindue til at demonstrere, hvad vores uddannelser kan tilbyde. Vi har valgt at lægge mange kræfter i de forskellige 10. klasser, da vi ser det som en oplagt rekrutteringsplatform. Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) Den kombinerede ungdomsuddannelse er et andet udslag af erhvervsuddannelsesreformen. Tilbuddet er til de unge, som ikke umiddelbart passer til en erhvervsuddannelse, men som på sigt kan kvalificere sig til det. Der er givet ét udbud for vores fire væsentligste samarbejdskommuner. Vi har bakket produktionsskolerne i området op, om i fællesskab at søge udbuddet og har indgået en samarbejdsaftale om at levere den faglige undervisning inden for vores uddannelser. En fin model, som Randers Produktionshøjskole står i spidsen for. Uddannelserne I juni indgik politikerne et forlig om en ny reform for erhvervsuddannelserne (EUD reform). Senere samme måned blev loven om den nye EUD reform vedtaget, og som skole kunne vi gå i gang med at fortolke den nye lovgivning. Dette brugte vi hele efteråret på, og er i skrivende stund stadig i gang, efterhånden som embedsværket frigiver informationer om uddannelserne fremover. 6

8 Kurser og efteruddannelse Skolen har oplevet den største søgning til efteruddannelse nogensinde. Det skyldes ikke mindst nogle fremsynede kommuner, som har etableret jobrotationsforløb for deres medarbejdere. Det betyder, at vi har haft alle social- og sundhedshjælpere og assistenter fra Randers og Favrskov Kommuner på efteruddannelse samt det pædagogiske personale i Randers Kommune har været på inklusionskursus. Desuden er vi i gang med at opkvalificere det pædagogiske personale og socialområdet i Norddjurs Kommune samt aktivitetsmedarbejderne i Randers, Favrskov og Syddjurs Kommune. Det har givet en stor aktivitet i kursusafdelingen. Efteruddannelse i Norddjurs Kommune Efteruddannelse af pædagogmedhjælpere og dagplejere i Norddjurs Kommune skal være med at til at gøre kommunen til det bedste sted at være barn. Norddjurs Kommune havde i september 2014 haft det tredje af otte hold afsted på efteruddannelse på Randers Socialog Sundhedsskole. Her har de har lært at vende tingene på hovedet, tænke nyt og være innovative. En stor del af denne aktivitet forsvinder i 2015, da alle medarbejdere hermed har været igennem et efteruddannelsesprogram. Det giver anledning til en reduktion af kursusvirksomheden med 100 teoriårselever. I 2014 har vi indgået to strategiske samarbejder omkring AMU og efteruddannelse. Det ene er for at styrke de administrative procedurer, hvor vi har gennemført audit (en kritisk gennemgang af vores kursusadministration fra en anden skole) på vores administration af AMU sammen med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Thisted og Viborg. Dette samarbejde vil vi fortsætte med for at skabe en mere robust administration. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Tradium, hvor vi i forbindelse med de mange nye tiltag om uddannelse til ufaglærte og realkompetenceafklaring af forsikrede ledige vil gå sammen og vise, hvad erhvervsuddannelserne kan. Nyt intranet til medarbejdere og elever I august blev en ny kommunikationsplatform lanceret. Det ugentlige nyhedsbrev i pdf-form sendt via mail til medarbejderne lukke, det samme gjorde elevernes Firstclass. I stedet fik vi intranettet VidenZonen, som er opdelt i lukkede områder: MedarbejderZonen, LederZonen og StudieZonen. Her kan man kommunikere målrettet med teams, hold eller medarbejdere/elever på enten Minervavej eller Ydesvej. Kommunikationen er dermed mere målrettet og dynamisk, hvilket var et stærkt ønske og formål med den nye platform. 7

9 Organisationen Ny arbejdstid for underviserne Lov 409 angav nye måder at organisere arbejdet for underviserne på pr. 1. august Formålet har fra Moderniseringsstyrelsens side været at sætte fokus på opgaverne og mindre på tidsforbruget. Vi har valgt en model, hvor underviserne er til stede 37 timer om ugen, med en vis fleksibilitet til at planlægge tilstedeværelsen. Vi har ingen tidsregistrering. I efteråret har vi samtidig øget antallet af undervisningstimer. Det har givet mere tid sammen med eleverne. I november har vi evalueret uddannelsernes tilrettelæggelse og hvilke tiltag, som er lykkedes, og hvilke som endnu ikke er lykkedes. Evalueringen er blevet behandlet af SU i februar 2015, og vi vil fortsat arbejde på mere samarbejde mellem underviserne og med fokus på kvaliteten i undervisningen. Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet Som beskrevet under kursusvirksomheden, forventes kursusvirksomheden at blive reduceret med 100 teoriårselever i Denne nedgang i aktivitet svarer til 10 mio. kr. I løbet af efteråret blev der fundet besparelser og igangsat nye aktiviteter, som dermed kunne begrænse reduktionen af personalet. Men ved udgangen af 2014 var vi dog nødsaget til at opsige otte medarbejdere. Kompetenceudvikling I 2014 var skolen med i et projekt om Praksisnær kompetenceudvikling for undervisere. Her udviklede vores uddannelsesleder for supporterteamene en model, hvor vi mere systematisk forbereder diplommoduler og efterbehandler dem. De undervisere, som har været med i projektet, har været meget glade for den sparring og interesse, der er blevet udvist for deres uddannelse. Vi har derfor sat forberedelse af diplommoduler og opsamlingen fra undervisernes uddannelse i system, til stor glæde for både undervisere og uddannelsesledere. Ledelsen har i 2014 været på kompetenceudvikling i systemisk ledelse. Det har givet en ledergruppe, der nu kender hinanden godt, og som er klar til at tage de nye strategiske udfordringer op, som en ny reform og mange nye uddannelsestiltag giver. Et meget synligt resultat af lederuddannelsen er et nyt redskab i organisationen: Kompetencemodellen, hvor forventningerne til uddannelsesledernes kompetence og undervisernes kompetencer er blevet drøftet og synliggjort for alle undervisere. I tilpasset form vil den blive anvendt til MUS-samtalerne for alle medarbejdergrupper i foråret

10 Skolens bygninger og faciliteter Friluftsarealer i Randers Arealerne ved Idrætshallen er nu blevet taget i anvendelse. Der er etableret bålsteder og udendørskøkken, hvilket gør det muligt at afvikle undervisning udendørs. 9

11 Begivenheder i 2014 På et år sker der rigtig meget på Randers Social- og Sundhedsskole. Vi vil her fremhæve tre begivenheder, som var med til at sætte sit præg på skolen. RM i SOSU Skills I oktober kørte en bus med forventningsfulde elever til Skive. Her skulle de være publikum til Regionsmesterskabet i Skills, hvor unge social- og sundhedsassistentelever skulle dyste på deres færdigheder. Fra Randers stillede Nanna Thorsen og Line Nielsen op. De dystede mod elever fra SOSU-skolerne i Nordjylland samt Skive-Thisted. Det var tæt løb, men de to piger fra Randers løb med sejren, og stemningen var lidt højere i bussen tilbage til Randers. Nanna og Line kvalificerede sig til DM i Skills, som blev afholdt i Bella Centret i København den januar Fladbroløbet 2014 En solrig søndag i maj blev årets udgave af Fladbroløbet afviklet i Randers. De ca deltagere kunne løbe 10,4 km eller 5,6 km eller gå 3 km i motionsløbet, som i 2014 kunne fejre 40 års jubilæum. Fra skolen stillede vi med et topmotiveret og meget engageret hold på 73 deltagere - 64 elever og 9 medarbejdere. Det var en rigtig god dag, hvor der var stemning og højt humør. Der er ingen tvivl om, at mange af de deltagende elever fik en særlig oplevelse. En oplevelse med fysiske udfordringer, men også en social fællesskabsoplevelse, som de måske ikke selv havde opsøgt, hvis det ikke havde været for dette fælles initiativ. 10

12 Besøg af byrådspolitikere 15 politikere fra Randers Kommunes Byråd besøgte Randers Social- og Sundhedsskole for at høre om resultaterne på projekt Brobygning Kronjylland. Ni unge deltagere fortalte om deres vej fra kontanthjælp og videre til en uddannelse. Her fik jeg lov til at tænke over tingene og prøve forskellige fag af, før jeg valgte tømreruddannelsen, fortalte 20 årige Lari Skov Hansen, som var en af deltagerne på projekt Brobygning Kronjylland, der var kommet i gang med en uddannelse. Mødet med de unge gjorde et stort indtryk på politikerne. For Christian Boldsen (V), formand for beskæftigelsesudvalget, var mødet med de unge positivt: Det er nogle positive og målrettede unge mennesker, jeg har mødt i dag. De vil jo være selvforsørgende, og de vil videre i livet. Glimt frå året der gik Åbent hus i januar Sundhedsdag Fastelavn med limbodans 11

13 Eleverne og kursisterne 12

14 Rekruttering til uddannelse Strategi for branding og markedsføring I 2014 har vi arbejdet strategisk med branding og markedsføring af skolen. Skolens brand kan udtrykkes i sætningen: Uddannelser der kræver hjerne og hjerte. Det bygger på en grundfortælling om, at vi er en erhvervsskole med høj faglighed, her er et godt og rart studiemiljø, der er høj beskæftigelse bagefter og mulighed for videreuddannelse. Dette er skolens fundament og indgår som budskaber i vores eksterne kommunikation, men også internt til vores elever. I forhold til den eksterne markedsføring har vi truffet et strategisk valg om at differentiere på uddannelserne, da det ikke er alle uddannelser, der har det samme behov. PAU og trin 2 får langt flere ansøgere, end der er pladser, mens der på grundforløbet, trin 1 og GVU kan være en udfordring med at få nok kvalificerede ansøgere. På disse uddannelser bliver der gjort en særlig indsats for at rekruttere elever, både i Randers og på Djursland. Vi har også ændret medievalg i vores annoncering, så vi primært bruger de digitale medier som radioreklamer, Facebook og søgeord på Google fremfor annoncer i aviser og telefonbøger. På Facebook har vi nu ca. 1300, der følger vores side. En stigning på ca. 500 ift. året før. I løbet af 2014 har vi haft 73 presseomtaler. Det være sig omtale af skolen, artikler om elever og uddannelser samt billeder af afsluttede hold. Dimensionering og optag Optag til hovedforløbene afspejler dimensioneringsaftalen, der løber til og med Der er optaget enkelte elever ud over dimensioneringsaftalen. 13

15 Grundforløb Antallet af ansøgere til grundforløb er i 2014 steget til i alt 433 mod 309 i Specielt Syddjurs og Randers Kommune viser en pæn fremgang. Grundforløb ansøgere fordelt på kommunerne Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Andre Antallet af ansøgere, der ikke optages eller ikke møder på skolen 1. skoledag er i 2014 på 26,7 % mod 28,6 i At der er elever, der søger optagelse, men ikke møder 1. dag, kan skyldes, at de unge søger om optag på flere skoler på én gang. Endvidere oplever vi flere ansøgere, der ikke direkte er skolens målgruppe, men tilskyndes til at søge optagelse fra jobcentrene. Skolen arbejder forsat målrettet med at fastholde de unge i uddannelse, både før og efter de starter på skolen. Hvilke elever vi har på skolen påvirkes af stor ledighed samt et entydigt fokus fra jobcentrene på, at de unge skal i gang med uddannelse uanset interesseområde. Grundforløbselever på hovedforløbene Grundforløbselever optaget på hovedforløb Antal Procent af antal GF-ansøgere Antal Procent af antal GF-ansøgere Social- og sundhedsuddannelsens trin % % Den pædagogiske assistentuddannelse % % Samlet Tabellen viser antal grundløbselever, der blev optaget på de respektive uddannelser i Trin 1 i januar, maj og september og PAU i marts og september. 14

16 Procenten angiver, hvor mange grundforløbselever, der blev optaget ud af det antal grundforløbselever, der søgte om optagelse. Tabellen viser, at der er optaget betydeligt flere grundforløbselever til PAU uddannelsen i Andelen er steget fra 30 % af de, der søgte i 2013, til nu 50 % i Andelen af optagne grundforløbelever på trin 1 er faldet en smule fra 65 % til 59 %. Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Søjlediagrammet viser antal ansøgere fordelt på kommuner i 2013 og 2014 sammenholdt med dimensioneringen. Det dimensionerede elevtal på trin 1 er 276 uddannelsespladser. Mariagerfjord har i 2014 optaget seks ekstra elever og Favrskov en ekstra elev ud over dimensioneringen. Dimensionering og antal ansøgere trin 1 Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 i alt været 603 ansøgere til 283 uddannelsespladser mod 566 ansøgere i Som det fremgår af diagrammet, har der været stabilitet eller fremgang i ansøgertallet i alle kommuner, på nær Norddjurs der er gået tilbage med 13 ansøgere. I 2013 var der mangel på ansøgere i Syddjurs, men her har der været fremgang på 10 ansøgere i Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Søjlediagrammet viser fordeling af dimensionererede uddannelsespladser i kommunerne og Region Midt og ansøgernes fordeling på hjemkommuner i 2013 og Region Midt fremstår således alene med dimensionering på 57, da ansøgerne kommer fra de andre kommuner. Tilsvarende vises ansøgere fra kommuner uden dimensionering. 15

17 Dimensionering og antal ansøgere trin 2 Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Region Midtjylland Silkeborg Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Nordjylland Andre Dimensionering I 2014 har ansøgertallet til social- og sundhedsuddannelsernes trin 2 igen sat ny rekord og er steget fra 418 ansøgere til 572 ansøgere, en stigning på 36,8 %. Dimensioneringen var uændret på 122 uddannelsespladser, og skolen har således kun kunnet optage 21 % af ansøgerne mod 29 % i

18 Pædagogisk assistentuddannelse Dimensionering og antal ansøgere PAU Randers Favrskov Kommuner Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 være et fald i ansøgere til PAU fra 432 ansøgere i 2013 til 398 i Der er dog stadig mange ansøgere til de 67 dimensionerede pladser. Ud over dimensioneringen har Favrskov kommune ansat 2 ekstra elever. GVU Antallet af elever på GVU til såvel trin 1 som den pædagogiske assistentuddannelse er fortsat faldet. Til den pædagogiske assistentuddannelse har der kun været en enkelt elev i De få ansøgere hænger sammen med et faldende behov for opkvalificering inden for social- og sundhedsområdet, specielt på trin 1, og kommunernes tilbageholdenhed med opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på det pædagogiske område. 17

19 Udviklingen i optagne GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Udviklingen i optagne GVU-elever på den pædagogiske assistentuddannelse Randers Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre 18

20 I 2014 udbød skolen et GVU-uddannelsestilbud til plejehjemsassistenter, som bliver opkvalificeret til social- og sundhedsassistenter (trin 2) og opnår mulighed for autorisation. Det har været en stor succes med opstart af et fuldt hold i oktober 2014 med 19 deltagere. Tilsvarende forløb er udbudt til opstart i marts og juni GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre Eksamensresultater Karaktergennemsnit for grundforløbet I 2014 var 226 elever tilmeldt Grundforløbsprøven, og 224 bestod prøven. Såvel i Randers som i Djurslandsafdelingen er karaktergennemsnittet steget en smule. Grundforløb - karaktergennemsnit 10 9,5 9 8,92 8,94 8,77 8,82 Karakterskala 8, ,5 7 Randers Djursland 19

21 Karakterfordeling for grundforløbsprøven, samlet for begge afdelinger Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i søjlediagrammet. Som det fremgår, har flere elever i 2014 fået et 10-tal. Udviklingen kommer fra specielt ved fald af 7 og 02-taller. Grundforløb - karakterfordeling 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 30,2% 30,1% 31,4% 28,1% 26,0% 24,3% 10,9% 10,2% 4,2% 3,1% 0,5% 0,9% Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 1 I 2014 var i alt 215 elever tilmeldt den afsluttende prøve på trin 1, og 214 bestod prøven. I Randers er karaktergennemsnittet faldet en smule, mens der har været fremgang i Djurslandsafdelingen. Trin 1 - karaktergennemsnit 10 9,5 9,25 9 8,68 8,77 Karakterskala 8,5 8, ,5 7 Randers Djursland 20

22 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i tabellen. I 2014 er der sket et fald i afgivne 10 og 7-taller, mens flere elever har fået 4 og 02. Trin 1 - karakterfordeling 35,00% 30,00% 30,30% 29,80% 25,00% 26,60% 26,60% 25,60% 24,20% 20,00% Procent ,20% 15,00% 12,40% ,00% 5,00% 0,00% 3,70% 2,90% 1,20% 0,50%

23 Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Til afsluttende prøve på trin 2 var 103 elever tilmeldt, og alle har bestået. Trin 2 - karaktergennemsnit 10 9,5 Karakterskala 9 8,5 8,61 9, ,5 7 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Ingen elever har fået -03 eller 0, hvorfor disse karakterer ikke er medtaget i tabellen. Der er afgivet betydeligt flere 12 og 7-taller i 2014, mens specielt antallet af 10 og 02-taller er faldet. Trin 2 - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,80% 35,00% 31,70% 28,70% 30,00% 24,30% 25,00% Procent 20,40% ,00% 17,80% 14,60% ,00% 12,90% 8,90% 10,00% 5,00% 0,00% ,90% 22

24 Karaktergennemsnit for PAU I 2014 var 90 elever tilmeldt afsluttende prøve på PAU-uddannelsen, og alle bestod. Karaktergennemsnittet er gået frem i både Randers og Djurslandsafdelingen. PAU - gennemsnit 10 9,5 9, ,86 Karakterskala , ,27 8 7,5 Randers Djursland Karakterfordeling for den afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse Der er sket en betydelig fremgang i specielt afgivne 12 og 7-taller, mens der er færre afgivne 4 og 02-taller. PAU - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,90% 35,00% 33,80% Procent 30,00% 25,00% 20,00% 27,80% 26,30% 24,40% 17,50% 17,50% ,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,80% 5,00% 1,10%

25 Elevtrivselsundersøgelse Den overordnede konklusion på elevtrivselsundersøgelsen er, at Randers Social- og Sundhedsskole stadig har en høj grad af elevtrivsel. Dog har der på den pædagogiske assistentuddannelse været et forholdsvis stort fald i elevtrivslen siden Der er ikke nogen af de syv overordnede fokusområder, som har betydning for elevtrivslen, der kræver en akut indsats. Der bør i stedet være fokus på at vedligeholde skolens styrker, som især er inden for undervisere, undervisning og egen motivation. I 2014 har der været særligt fokus på den tilbagemelding, eleverne modtager på deres indsats. Her ligger skolen ikke særligt højt og lavere end landsgennemsnittet. Der vil derfor blive sat fokus på dette område i Elevtrivsel på Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [-2] 71 [-1] 20 0 Elevtrivsel Tallet for elevtrivsel er et gennemsnit af spørgsmålene Hvordan vurderer du skolen som helhed? og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?. Alle vurderinger over 70 karakteriseres som gode, og over 80 er en særdeles god vurdering. Den samlede elevtrivsel for Randers Social- og Sundhedsskole er gået 2 point tilbage siden 2013, fra 73 til 71 point. Skolen ligger dog stadig på linje med landsgennemsnittet for socialog sundhedsskoler, som også er 71 point. 24

26 Elevtrivsel på de enkelte uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole 100 Elevtrivsel 80 Vurdering [-2] 77 [+1] 70 [0] 68 [-1] 61 [-9] 20 0 Randers Social- og Sundhedsskole Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperudd. Social- og sundhedsassistentudd. Pædagogisk assistent Elevtrivslen er højest på grundforløbet (sundhed, omsorg og pædagogik), hvor den er gået frem med et point siden 2013, til 77 point. Pædagogisk assistentuddannelsen ligger lavest, og elevtrivslen er her gået tilbage med 9 point siden 2013, fra 70 til 61. PAU ligger dermed i den lave ende af kategorien middel til god vurdering. PAU ligger lavt på begge de to spørgsmål, som udgør elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? ligger på 59 point, og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? ligger på 63 point. Det skal dog bemærkes, at der er forholdsvis få hold på PAU, især sammenlignet med grundforløbet. Dette betyder, at ETU-målingen for PAU kan variere meget fra år til år, da enkelte elever på et PAU-hold får en stor indvirkning på den samlede måling for PAU. Dermed er det ikke nødvendigvis udtryk for en generel tendens for PAU, at elevtrivslen er faldet i Det vil sandsynligvis nærmere være udtryk for, at målingen er blevet påvirket af et enkelt hold. Fravær og fastholdelse Tabellen herunder beskriver udviklingen i elevfravær fra 2013 til 2014 for henholdsvis elever, der har afbrudt deres uddannelse, som elever der var aktive eller afsluttede deres uddannelse i Fraværet er opgjort som andelen af fraværstimer i forhold til antallet af timer, som eleverne burde have modtaget i Generelt har de elever, som har afbrudt deres uddannelse en markant højere fraværsprocent end de, som endnu er aktive eller har gennemført. 25

27 Elevfravær opgjort på uddannelser Uddannelse Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Grundforløb 19,7 % 7,6 % 24,3 % 7,7 % Social- og sundhedshjælper trin 1 14,1 % 6,4 % 16,4 % 6,8 % Social- og sundhedsassistent trin 2 10,7 % 4,9 % 6,6 % 3,9 % Den pædagogiske assistentuddannelse 16,7 % 7,6 % 25,4 % 9,4 % Ta Fat - fokus på frafaldstruede elever på grundforløbet Ta Fat er en gruppebaseret aktivitet for frafaldstruede elever på grundforløbet. Fravær viser sig at være en væsentlig indikator for frafald. Fraværet på grundforløbet følges derfor systematisk af uddannelsesvejleder og mentor. Elever med et højt fravær skal deltage i Ta Fat. I 2014 deltog 94 elever i Ta Fat. Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Undervisningsministeriet har med Handlingsplan for øget gennemførelse igen i 2014 lagt op til, at skolerne arbejder med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, styrket differentiering, styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel og det opsøgende praktikarbejde. Skolen har valgt at bygge videre på det fælles pædagogisk didaktiske grundlag, der allerede er lagt i skolens strategi, med fokus på eleven som producent af viden, praksisnærhed og it som læringsredskab - og som skolen beskrev i Handlingsplan for øget gennemførelse for Ligeledes har skolen valgt at fortsætte og udvide det eksisterende arbejde med styrket differentiering og styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel. Skolen havde i 2013 en ekstra indsats omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Desværre viste denne indsats sig ikke at give de forventede resultater i forhold til at skabe praktikpladser. Skolen har derfor i 2014, ligesom tidligere år, valgt at lægge det praktikpladsopsøgende arbejde i forbindelse med kursusvirksomheden. Frafald på grundforløb Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat måltal 2014 Resultat Grundforløb 24,3 % 23,3 % 15,5 % 19,6 % Frafaldet på grundforløbet er faldet med 3,7 procentpoint fra 2013 til 2014, hvilket er et forholdsvis stort fald. På hovedforløbene er frafaldet derimod steget med 1,8 procentpoint. 26

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere