SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013"

Transkript

1 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

2 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere ) for perioden 11. november november Beretningen er færdiggjort og offentliggjort den 1. november 2013, og hvad der sker efter dette tidspunkt er af gode grunde ikke omtalt i nærværende beretning. Beretningen er udarbejdet af formanden, Per Buttenschøn, men er et udtryk for bestyrelsens samlede opfattelse af årets vigtigste begivenheder i DFU / Danske Fodbolddommere. Der har i sagens natur pågået en mængde andre aktiviteter og begivenheder end hvad der fremgår af denne beretning; men beretningen er som ovenfor nævnt et udtryk for årets vigtigste begivenheder. 2

3 Beretningen er opbygget efter følgende Indholdsfortegnelse: 1.: DFU / Danske Fodbolddommere: : Organisatoriske forhold: : Bestyrelsens sammensætning: : Sammensætning af udvalg: : Ordensudvalget: : Divisionsdommerudvalget: : Udvalg til forhandling af honoraraftale for Elitedommere: : Kommunikationsudvalg: : Indefodboldudvalg: : Arbejdsgruppen til udmøntning af 21-punktserklæringen: : Bestyrelsesmøder: : Beretning fra udvalg: : Ordensudvalget: : Divisionsdommerudvalget: : Udvalg til forhandling af honoraraftale for Elitedommere: : Kommunikationsudvalget: : Indefodboldudvalget: : Arbejdsgruppe til udmøntning af 21-punktserklæringen: : Formandsmøder: : Formandsmødet den 9. november 2012: : Formandsmødet den 23. januar 2013: : Formandsmødet den 25. februar 2013: : Formandsmødet den 25. maj 2013: : Formandsmødet den 26. august 2013: : Hædersbevisninger : : Årets vigtigste begivenheder: : Konflikt: : Ny model for fremtidens dommerklub: : Kommunikation: : Efteruddannelse / ledelsesseminarer: : Ny honoraraftale for Elitedommere:

4 2.: Samarbejdspartnere: : DBU: : Beretning fra faggrupper: : DBU s Dommergruppe: : DBU s Dommeruddannelsesgruppe: : DBU s Elitedommergruppe: : DBU s Breddedommergruppe: : DBU s Uddannelsesgruppe: : DGI, KFUM s Idrætsforbund og Dansk Firmaidræts Forbund: : Udefodbold: : Indefodbold:

5 1.: DFU / Danske Fodbolddommere: 1.1.: Organisatoriske forhold: : Bestyrelsens sammensætning: Der blev i 2012 afholdt Delegeretmøde den 10. november 2012 i Svendborg. Efter Delegeretmøde 2012 bestod bestyrelsen i DFU / Danske Fodbolddommere af følgende personer: Per Buttenschøn (formand) (ikke på valg i 2012) Kjeld Holmen (kasserer) (genvalgt i 2012) Jørn West Larsen (genvalgt i 2012) Jørgen Lund (ikke på valg i 2012) Verner Rasmussen (genvalgt i 2012) I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv, dog således, at Delegeretmøde vælger formand og kasserer. Umiddelbart efter Delegeretmøde 2012 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Næstformand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Sekretær: Per Buttenschøn (kunne ikke ændres af bestyrelsen) Jørn West Larsen Kjeld Holmen (kunne ikke ændres af bestyrelsen) Jørgen Lund Verner Rasmussen Bestyrelsen har ikke ændret i denne bemanding i : Sammensætning af udvalg: DFU / Danske Fodbolddommere har i henhold til vedtægterne følgende to faste udvalg: Ordensudvalget Divisionsdommerudvalget : Ordensudvalget: I henhold til vedtægterne skal der nedsættes et Ordensudvalg. Ordensudvalget er rådgivende for bestyrelsen, og kan ikke træffe afgørelse i sager, der forelægges. I henhold til vedtægterne består Ordensudvalget af 3 personer hvoraf formanden skal være jurist. 5

6 Efter Delegeretmøde 2012 udpegede bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere følgende medlemmer til Ordensudvalget for 2013: Bent Halfdan Pedersen (formand) (genudpeget 2013) Rasmus Foged (genudpeget 2013) Per Bo Christensen (genudpeget 2013) Bestyrelsen har ikke ændret denne bemanding i : Divisionsdommerudvalget: I henhold til vedtægterne består Divisionsdommerudvalget af følgende: Formanden for DFU / Danske Fodbolddommere der samtidig er formand for Divisionsdommerudvalget 1 repræsentant for superligadommerne 1 repræsentant for FIFA-linjedommere 1 repræsentant for elitedommerne 1 repræsentant for dommere i 2. division 1 repræsentant for kvindelige elitedommere 1 repræsentant for eliteudviklere 1 repræsentant udpeget af DFU s Bestyrelse Divisionsdommerudvalget bestod i 2013 af følgende: Per Buttenschøn (formand) Michael Johansen Henrik Sønderby Christensen Rasmus Møller Bøjer Lars Halskov Betina Normann og Kristina Husballe Kaj Østergaard Jørn West Larsen De kvindelige elitedommere var i begyndelsen af året repræsenteret ved Betina Normann. I løbet af 2013 overgik dette hverv til Kristina Husballe. Der er ikke derudover ændret på bemandingen af Divisionsdommerudvalget i løbet af oo0oo-- Bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere har efter vedtægterne mulighed for at nedsætte yderligere udvalg efter behov. 6

7 Bestyrelsen har i 2013 nedsat yderligere udvalg: Udvalg til forhandling af honoraraftale for Elitedommere Kommunikationsudvalget Indefodboldudvalg Arbejdsgruppe til udmøntning af 21-punktsaftalen : Udvalg til forhandling af honoraraftale for Elitedommere: Udvalget bestod i 2013 af følgende personer: Per Buttenschøn (formand for DFU) (formand) Michael Johansen (repræsentant for Superligadommerne) Henrik Sønderby (repræsentant for Linjedommerne) Rasmus Møller Bøjer (repræsentant for 1. divisionsdommerne) Lars Halskov (repræsentant for 2. divisionsdommerne) Der blev ikke i 2013 ændret i denne bemanding. Det må forventes, at udvalget bliver oprettet igen i 2014, da forhandlingerne om honoraraftalen for elitedommerne med sikkerhed ikke er afsluttet ved Delegeretmøde : Kommunikationsudvalg: Kommunikationsudvalget var en nydannelse i 2013 og erstattede det tidligere Medieudvalg blev da også indledt med, at følgende personer blev udpeget til Medieudvalget: Bjarne Nigaard (formand) Per Bo Christensen (sekretær) Lars Bo Jensen (webmaster) I december 2012 forelå en af Bjarne Nigaard udarbejdet kommunikationsstrategi der blev vedtaget af bestyrelsen. I løbet af 2013 ønskede Lars Bo Jensen af arbejdsmæssige årsager at ophøre som webmaster. Dette resulterede i en omlægning af Kommunikationsudvalget, der herefter udelukkende bestod af følgende: Bjarne Nigaard (formand) Bjarne Nigaard har herefter antaget og udpeget flere personer med varierende profiler og beskrivelser af de opgaver de pågældende har påtaget sig. 7

8 Bjarne Nigaard handler i sin egenskab af formand for Kommunikationsudvalget under ansvar overfor bestyrelsen. Der blev ikke i 2013 ændret i bemandingen af Kommunikationsudvalget. Kommunikationsudvalget vil blive fortsat i : Indefodboldudvalg: Udvalget bestod i 2013 af følgende personer: Per Bo Christensen (formand) Jørgen Lund Verner Rasmussen Svend Jensen Der blev ikke i 2013 ændret i bemandingen i Indefodboldudvalget. Udvalget vil blive fortsat i : Arbejdsgruppen til udmøntning af 21-punktserklæringen: Som beskrevet et andet sted i denne beretning, blev der mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU indgået en 21-punktserklæring den 5. april Af 21-punktserklæringen fremgik som punkt 6 følgende: Der nedsættes en arbejdsgruppe med referende til DBU s dommergruppe som får til opgave senest den 30. juni 2013 på både bredde- og eliteområdet at beskrive relationer, økonomi (herunder modeller for omkostningsgodtgørelse, når skat ændrer takster), kompetencer og fora for samarbejdet på såvel nationalt som regionalt niveau herunder dommerpåsætningsmodeller. Hvis arbejdsgruppen kommer frem til, at der måtte være opgaver, der med fordel kan løses i regi af dommerklubber, vil DBU indenfor budgetrammerne sikre midler til dette arbejde. Af et selvstændigt referat, ligeledes af 5. april 2013, fremgik, at hver part udpegede 3-4 personer til Arbejdsgruppen. Bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere lagde afgørende vægt på, at de medlemmer DFU / Danske Fodbolddommere udpegede til Arbejdsgruppen samlet set besad følgende kvaliteter (ikke opført i prioriteret rækkefølge): Indsigt i dommerpolitiske forhold Indsigt i forholdene for dommere og elitedommere Indsigt i forholdene for dommerklubber og lokalunioner Indsigt i forholdene for udviklere og eliteudviklere Indsigt i politiske forhandlingssituationer Løsningsorienterede 8

9 Evnen til at skelne forhold af væsentlig betydning fra mindre betydende forhold Nød anerkendelse i både dommerverdenen og ideelt set i hele fodboldfamilien Havde en vis geografisk spredning Bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere udpegede herefter følgende personer til Arbejdsgruppen: Claus Bo Larsen Tore Østergaard Morten Rask Thomsen Bent Halfdan Pedersen Disse fire personer afdækkede samtlige de kvaliteter bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere på forhånd havde opstillet som de nødvendige og tilstrækkelige kvaliteter. Der blev ikke under forhandlingerne ændret i bemandingen i Arbejdsgruppen. Udvalget er nedlagt og agtes ikke genoprettet i : Bestyrelsesmøder: En væsentlig del af bestyrelsens arbejde forgår på mail og ved telefonsamtaler. Denne arbejdsform er både praktisk og i langt vedrørende langt de fleste tilfælde ligeledes tilstrækkelig. Flere problemstillinger er dog så komplicerede, at det kræver at der bliver afholdt egentlige, fysiske bestyrelsesmøder. Derudover kræver bestyrelsesarbejde involvering af kreative processer der har det bedst med fysisk tilstedeværelse og omgående udveksling af erfaringer, synspunkter og idéer. Bestyrelsen har i 2013 afholdt 8 bestyrelsesmøder. Derudover vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde i umiddelbar tilknytning til Delegeretmøde Flere af bestyrelsesmøderne er afholdt i tilknytning til Formandsmøder. Der er afholdt bestyrelsesmøder den 18. december 2012, den 23. januar, den 25. februar, den 5. april, den 22. april, den 25. maj, den 26. august, den 7. oktober 2013 og derudover vil der som nævnt blive afholdt bestyrelsesmøde den 8. november Det altoverskyggende tema for bestyrelsesmøderne har været den verserende konflikt. Om status, om strategi, om kommunikation, om forhandlinger, om løsninger. Efter konfliktens afslutning, har temaerne navnlig været kommunikation og udviklingen og eksekveringen af en modulopbygget ledelsesuddannelse for centrale personer omkring dommerklubberne. 9

10 1.1.4.: Beretning fra udvalg: : Ordensudvalget: Bestyrelsen har ikke i 2013 forelagt sager til behandling i Ordensudvalget. Det bemærkes dog, at bestyrelsen udpegede formanden for Ordensudvalget til at indgå i Arbejdsgruppen til udmøntning af 21-punktserklæringen : Divisionsdommerudvalget: Der har i 2013 været afholdt et møde i Divisionsdommerudvalget. Mødet blev afholdt den 25. marts 2013 og temaet for mødet var den aktuelle konflikt mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU, herunder en drøftelse af risikoen for, at konflikten kunne ramme eliterækkerne. Mødet var en åben og ligefrem udveksling af synspunkter fra alle interessenter i forhold til at få løst konflikten bedst muligt for alle parter : Udvalg til forhandling af honoraraftale for Elitedommere: I oktober 2012 indgik DFU, DBU og Divisionsforeningen aftale om, at forlænge den eksisterende honoraraftale for elitedommere i 1 år på uændrede vilkår. Årsagen hertil var, at der i DBU, under Udvalg for professionel fodbold, blev nedsat et udvalg, der skulle arbejde på en strategiproces omkring optimering og udvikling af elitedommere, således at niveauet styrkes både nationalt som internationalt. Da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at dele af konklusionerne i udvalgsarbejdet ville influere på vilkårene i honoraraftalen, valgte parterne at forlænge den eksisterende aftale på uændrede vilkår i ét år. Aftalen blev derfor forlænget til udløb 31. december Udvalget har afsluttet sit arbejde, men der er endnu ikke truffet nogen konklusioner om implementering af dele af rapporten. DFU / Danske Fodbolddommere har derfor, efter samråd med repræsentanterne for superligaen, FIFA- linjedommerne, 1. division og 2. division, ønsket at indlede realitetsforhandlinger af honoraraftalen for elitedommerne. Dette arbejde er nu påbegyndt, og forventes afsluttet ultimo 2013 eller primo

11 : Kommunikationsudvalget: Ambitionsniveauet for Kommunikationsudvalget har i 2013 været klædeligt højt for en moderne forening som DFU / Danske Fodbolddommere, men det har taget tid at få udviklet nye kommunikationsstrategier og ikke mindst at hverve de rigtige men også nødvendige frivillige, til at eksekvere de store ambitioner. Jeg vil minde om, at vores kommunikation på de elektroniske profiler er et fælles anliggende. Det er noget vi alle har et ansvar for. At bringe de gode historier frem til Kommunikationsudvalget så de kan blive behandlet og formidlet til fælles glæde og gavn. Jeg vil opfordre alle til at tage et billede og skrive nogle linjer eller en lille artikel. Kommunikationsudvalget kan og vil være behjælpelig med den sidste afpudsning, og vi skal huske, at det på ingen måde er ambitionen, at finde en vinder af Cavlingprisen blandt forfatterne til vores medier! Jeg må advare den enkelte dommer om ikke selv at opstille barrierer der ikke findes. Det er ikke svært at tage et godt og sigende billede med sin telefon og skrive et lille stykke om, hvorfor lige præcis dét billede skal videreformidles. Kommunikationsudvalget har afholdt en række møder i Møderne har været med deltagelse af formanden for udvalget og de frivillige, der efter en ansøgningsproces, af formanden er udpeget til at deltage i udvalgets arbejde : Indefodboldudvalget: Hovedarbejdsområdet for Indefodboldudvalget er - som navnet siger - indefodbold i Danmark. Dette arbejde fordeles på flere områder. Det primære område er at være tovholder på de regelsæt der i dag anvendes i forbindelse med afvikling af indefodbold til såvel store som små mål. De to regelsæt evaluereres efter hver sæson. Der blev i 2013 som sædvanligt afholdt et fællesmøde hvor DGI, Firmaidrætten, DBU og KFUM var inviteret. Fællesmødet gav nogle regelændringer, som nu er indarbejdet i de gældende regler. Det er samtidig Indefodboldudvalgets ansvar, at de gældende regelsæt er tilgængelige for bade instruktører og dommere. Indefodboldudvalget har ligeledes en forpligtelse til at sikre, at instruktører er opdaterede på de gældende love og regler samt sikre, at der er en fælles fortolkning af regelsættet. Indefodboldudvalget samlede derfor i inden sæsonen 2013/2014 alle instruktører til præsentation af nyt videomateriale som kan anvendes til instruktioner i dommerklubber. Samlingerne foregik på flere seminarer på flere forskellige lokaliteter. 11

12 Et andet område er, at Indefodboldudvalget forestår påsætning af dommerklubber til DGI s stævner i Landsmesterskab i indefodbold. Vedrørende dette arbejde forsøger Indefodboldudvalget i videst muligt omfang at udbrede deltagelsen til så mange dommerklubber som muligt - dog primært dommerklubber, der i det daglige dømmer indefodbold for DGI. For så vidt angår selve afviklingen af stævnerne, er det Indefodboldudvalgets opfattelse, at stævnerne har haft rigtig gode forløb. Jeg har derfor lovet Indefodboldudvalget at sende en tak til de dommerklubber og dommere der stillede op og repræsenterede DFU / Danske Fodbolddommere på bedste vis. Et tredje område er det samarbejde DFU / Danske Fodbolddommere har med Firmaidrætten. DFU / Danske Fodbolddommere er repræsenteret ved Firmaidrættens Danmarksmesterskab i både indefodbold og udefodbold. Rent organisatorisk henhører også Firmaidrættens turnering i udefodbold under Indefodboldudvalget. Dette udelukkende af praktiske hensyn. Også denne del af Indefodboldudvalgets arbejde er i 2013 forløbet godt : Arbejdsgruppe til udmøntning af 21-punktserklæringen: Arbejdsgruppen har afholdt i alt 6 formelle møder. Der er således afholdt møder den 22. maj, den 6. juni, den 17. juni, den 14. august, den 27. august og den 10. september. Arbejdsgruppen har derudover holdt flere formøder, med deltagelse af formanden for DFU / Danske Fodbolddommeres bestyrelse. Derudover har der været talrige drøftelser både internt i gruppen og med involvering af formanden for DFU / Danske Fodbolddommeres bestyrelse. Endeligt har der været flere uformelle henvendelser fra flere af Arbejdsgruppens medlemmer til flere af medlemmerne fra DBU s forhandlingsdelegation. Præmissen for Arbejdsgruppens arbejde har været, at der ikke blev refereret eksternt fra de løbende forhandlinger, herunder status på disse forhandlinger. Arbejdsgruppen har dog løbende både orienteret og afstemt forhandlingerne med formanden for DFU / Danske Fodbolddommere. Det er min personlige opfattelse, at netop præmissen om ikke at referere fra forhandlingerne har været medvirkende til, at de overordentligt komplicerede forhandlinger lykkedes med et gunstigt resultat. Resultatet af Arbejdsgruppens omfattende arbejde forelå ved Udmøntningsnotatet af 24. september Et notat der navnlig behandler følgende emner: 1. Omkostningsgodtgørelse 2. Betegnelse af dommere når der dømmes kampe for DBU 3. Anvendelse af logo 4. Lighedsprincippet 5. DBU s forpligtelse til at opfordre alle dommere til at være medlem af en dommerklub under DFU / Danske Fodbolddommere 12

13 6. Ansvaret for det dommerfaglige arbejde og den økonomiske forpligtelse 7. Dommerfagligt arbejde udføres af dommerfaglige personer 8. Uddelegering af opgaver fra DBU (lokalunionerne) til dommerklubberne via dialogmøder mellem DBU-lokalunioner og dommerklubberne 9. Udbud af projekter og særlige dommeropgaver / dommerprojekter 10. Kampe ansvar og kompetence. 11. Fastlæggelse af (lokalt) dialog og samarbejdsforum til håndtering af evt. uenigheder mellem parterne m.v. Flere af punkterne er et udtryk for markante nyskabelser i samarbejdet mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU. Jeg vil i denne forbindelse fremhæve følgende: 4. Lighedsprincippet a. Alle dommere behandles ens i relation til de fastlagte grundopgaver samt andre uddelegerede opgaver (oplistet i et særskilt bilag til Udmøntningsrapporten), uanset hvem der udfører opgaverne og uanset medlemskab af DFU / Danske Fodbolddommere. b. DBU giver samme tilbud og opretholder samme kommunikation til alle landets dommere, der dømmer under DBU (eksempelvis faglige meddelelser, samlinger, uddannelse, udviklinger mm.) c. Dommerklubberne behandler alle dommere ens i relation til opgaver, der udføres for DBU, men supplerer disse tiltag og efteruddanner dommere med medlemskab af DFU / Danske Fodbolddommere. 7. Dommerfagligt arbejde udføres af dommerfaglige personer a. DBU anvender fremover den beskrevne DBU model, hvor enkeltpersoner via åbne opslag kan ansøge om optagelse i udvalg / grupper. Enkeltpersoner kan også anbefale personer. b. Kriterierne for optagelse i et udvalg eller en gruppe er dommerfaglige og personlige kompetencer. I særlige situationer kan også personer med anden baggrund indgå i grupperne, dog kun i begrænset omfang og kun efter særlig beskrivelse i opslaget. c. DFU / Danske Fodbolddommere støtter denne model og vil opfordre kompetente dommerfaglige personer til at ansøge om optagelse. d. DBU og DFU / Danske Fodbolddommere er enige i, at man som medlem af en gruppe eller udvalg ikke repræsenterer DFU / 13

14 Danske Fodbolddommere, en klub eller andre, men alene varetager funktionen ud fra de målsætninger og opgavebeskrivelser, der findes for det pågældende DBU udvalg / arbejdsgruppe. e. DFU / Danske Fodbolddommere tilbyder konsultativ medvirken i udvælgelsesprocessen. 11. Fastlæggelse af (lokalt) dialog og samarbejdsforum til håndtering af evt. uenigheder mellem parterne m.v. a. I alle DBU-lokalunioner etableres et dialogforum mellem lokalunionen og dommerklubberne. Dette forum har til opgave at evaluere de samlede dommermæssige forhold samt drøfte, hvorledes opgaverne fremover varetages indenfor de eksisterende rammer. I lokalunioner med kun én dommerklub kan dette forums opgaver varetages på evaluerings- og planlægningsmøderne mellem unionen og dommerklubben. b. Dette dialogforum (jf. punkt a) aftaler også, hvordan forhold omkring uenigheder eller spørgsmål til 21-punktserklæringen håndteres lokalt. c. Såfremt en lokalunion eller dommerklub finder det nødvendigt kan dette forum bringe punkter til afklaring i det dialogforum, der er etableret som led i 21-punkts erklæringen mellem repræsentanter for DBUs og DFU / Danske Fodbolddommeres øverste politiske ledelser. Samme dialogforum vil sikre, at aftaler og opgaver og aftaler i henhold til dette dokument effektivt efterleves. d. Ved tiltrædelsen af dette udmøntningsnotat tiltrædes også at efterleve de beslutninger, ovennævnte forum (punkt c) måtte træffe. Efter min opfattelse, ligger styrken i Udmøntningsnotatet navnlig i to forhold: 1. Dommerne er i centrum. Det primære fokus under forhandlingerne var dommerne og ikke på organisationer og penge (men begge disse er i øvrigt sikret på god måde). 2. Sammenhængen mellem lighedsprincip, dommerfaglige personer og dialogsystemet giver dommerklubberne nogle helt nye og styrkede muligheder. De nye aftaler giver dommerklubberne helt nye og stærke muligheder for at tiltrække og fastholde dommere - og for at få indflydelse. Indflydelse både som dommerklub, men også indirekte gennem de dommerfaglige personer der er kernen i DBU s dommerfaglige grupper og udvalg. 14

15 Udmøntningsrapporten er nu i en vedtagelsesproces, dog således, at det ikke er muligt for nogen af parterne at ændre i rapportens indhold. Processen handler således udelukkende om accept af indholdet. Processen vil ikke være afsluttet ved Delegeretmøde 2013, men forventes afsluttet i november : Formandsmøder: Vedtægterne for DFU / Danske Fodbolddommere indeholder i punkt 5 følgende bestemmelse om Formandsmøder: 5.: Formandsmøder 5.1.: Formanden indkalder til formandsmøder, når det findes passende, dog i almindelighed mindst 2 gange om året. 5.2.: I formandsmøder deltager DFU s bestyrelse, formændene for lokalunionerne, et medlem af divisionsdommerudvalget, der repræsenterer de aktive fodbolddommere i divisionsdommerudvalget og derudover personer, som af formanden er særskilt inviteret. Om formandsmødets funktion udtales det videre i punkt 2.4.: 2.4.: Formandsmøderne har vejledende og rådgivende karakter overfor bestyrelsen. Der har i 2013 været afholdt fire formandsmøder. Disse blev afholdt den 23. januar, 25. februar, 25. maj og 26. august Derudover vil der blive afholdt et formandsmøde i tilknytning til Delegeretmøde Dette møde har jeg af gode grunde ikke mulighed for at kommentere i skrivende stund. Af beretningen for 2012 fremgik, at jeg af samme, gode grunde som jeg ikke kan kommentere formandsmødet på Delegeretmøde 2013 ikke kunne redegøre for det formandsmøde der foregik i tilknytning til Delegeretmøde Derfor er dette formandsmøde yderligere omtalt i nærværende beretning : Formandsmødet den 9. november 2012: Den 9. november 2012 blev der afholdt ordinært formandsmøde. 15

16 På formandsmødet blev navnligt drøftet følgende: 1. Udmelding af kurser i den strukturerede dommeruddannelse 2. Nye takster fra SKAT vedrørende omkostningsgodtgørelse, herunder klausulen i samarbejdsaftalen mellem Danske Fodbolddommere og DBU 3. Disciplinære sanktioner overfor dommere (oplæg fra Ordensudvalget) For så vidt angår emnet under punkt 2, var der mellem både bestyrelsen og formændene enighed om med hjemmel i klausulen i Samarbejdsaftalen mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU, at søge omkostningsgodtgørelsen forhøjet. Der forelå en indeksreguleret beregning af taksterne for omkostningsgodtgørelse, og der var enighed om ikke at kræve omkostningsgodtgørelsen forhøjet til de maksimale 250 kroner, men derimod blot få omkostningsgodtgørelsen indeksreguleret : Formandsmødet den 23. januar 2013: Den 23. januar 2013 blev der afholdt ekstraordinært formandsmøde. På formandsmødet blev navnligt drøftet følgende: 1. Orientering vedrørende de igangværende forhandlinger Efter orienteringen og en drøftelse af problemstillingerne, blev det aftalt, at formændene skulle drøfte forhandlingssituationen mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU med lokalunionernes bestyrelser. Der blev samtidig aftalt et nyt ekstraordinært formandsmøde til foretagelse den 25. februar : Formandsmødet den 25. februar 2013: På det ekstraordinære formandsmødet den 25. februar 2013 blev navnligt drøftet følgende: 1. Orientering vedrørende de igangværende forhandlinger 2. Tilbagemelding fra formændene vedrørende drøftelserne i lokalunionernes bestyrelser Efter indgående drøftelser af den opståede situation, herunder overvejelser vedrørende de mulige scenarier og konsekvenser, var der mellem bestyrelsen og formændene enighed om, at varsle konflikt overfor DBU. Der var fuld enighed og opbakning til en konflikt hvis mål var at opnå en omkostningsgodtgørelse på 218 kroner. 16

17 Der var enighed om, at DFU / Danske Fodbolddommere varslede en konflikt overfor DBU med krav om ovennævnte, således at ingen medlemmer af DFU / Danske Fodbolddommere påtog sig kampe for DBU efter 31. marts Undtaget fra denne konflikt var kampe i Superliga, 1. og 2. division og de to øverste rækker hos kvinderne (3F-liga og 1. division) : Formandsmødet den 25. maj 2013: Til dette møde deltog ud over bestyrelsen og formændene ligeledes Tore Østergaard og Bent Halfdan Pedersen fra Arbejdsgruppen til udmøntning af 21- punktserklæringen. På mødet blev drøftet og afstemt hvilke punkter der var mest væsentlige for DFU / Danske Fodbolddommere under forhandlingerne. De fire medlemmer kunne derudover anslå nogle af de største udfordringer under forhandlingerne på baggrund af det på daværende tidspunkt netop afholdte første møde af 22. maj 2013 i Arbejdsgruppen : Formandsmødet den 26. august 2013: Til dette møde deltog ud over bestyrelsen og formændene ligeledes samtlige fire medlemmer fra Arbejdsgruppen til udmøntning af 21-punktserklæringen. De på daværende tidspunkt foreløbigt opnåede forhandlingsresultater blev gennemgået og drøftet. Det samme blev de punkter der stadig henstod som uafklarede under forhandlingerne. Der var enighed blandt formændene om, at de foreløbigt opnåede resultater var gunstige i forhold til muligheder for et fremtidigt samarbejde mellem DFU / Danske Fodbolddommere og DBU, ligesom resultaterne gav både dommere og dommerklubberne gode mulighed for fremtidig udvikling : Hædersbevisninger : Efter Vedtægternes punkt 8 kan bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere tildele fysiske personer hædersbevisninger. Efter Vedtægternes punkt 8.2 kan bestyrelsen udnævne personer, der har ydet en stor indsats for DFU / Danske Fodbolddommere, til æresmedlemmer. Og efter punkt 8.2 kan bestyrelsen tildele DFU / Danske Fodbolddommeres Guldnål til personer, der efter bestyrelsens afgørelse har gjort sig fortjent hertil. --oo0oo-- 17

18 DFU / Danske Fodbolddommere har følgende æresmedlemmer: Preben Hansen Paul A. Jensen V. B. Larsen Erik Møller Egon Sørensen Per Bo Christensen (2011) DFU / Danske Fodbolddommere har derudover følgende guldnålemodtagere: Henning Davidsen Helge Hagenbo Hans Bertel Hansen Finn Jensen Jens Lennart Claus Løvbo Villy Nielsen Ole Olsen Ulrik Wanscher Ole Vang Bruun Bestyrelsen har ikke i 2013 tildelt yderligere hædersbevisninger. 1.2.: Årets vigtigste begivenheder: : Konflikt: Det er umuligt at redegøre for 2013 uden at nævne konflikten! Den i hvert tilfælde formelle indledning eller optakt til konflikten var relativ banal: I den før konflikten eksisterende aftale om omkostningsgodtgørelse, oprettet med hjemmel i den ligeledes på daværende tidspunkt eksisterende samarbejdsaftale, var der indført følgende bestemmelse: 6.: Ændringer SKAT Hvis SKAT i kontraktens gyldighedsperioder ændrer på vilkårene for omkostningsgodtgørelse eller udetillæg kan parterne forlange denne kontrakt til genforhandling. Denne kontrakt skal følge den hovedsamarbejdsaftale, der er indgået mellem DBU og DFU. Hvis hovedsamarbejdsaftalen måtte bortfalde helt eller delvist, er enhver af parterne berettiget til med omgående virkning at betragte nærværende aftale som bortfaldet i sin helhed. Ingen af parterne kan i den forbindelse fremsætte krav mod hinanden. Ved bekendtgørelse nummer 961 af 25. september 2012, ændrede Skatterådet, med hjemmel i Ligningslovens 7 M, taksterne for omkostningsgodtgørelse for 18

19 blandt andre fodbolddommere. Taksten blev ændret fra 200 kroner pr. kamp til 250 kroner pr. kamp, og fra 400 kroner pr. dag til 500 kroner pr. dag. Ændringen trådte i kraft den 1. oktober På et formandsmøde den 9. november 2012 blev det indgående drøftet, om DFU skulle kræve aftalen om omkostningsgodtgørelse genforhandlet. Jeg har redegjort nærmere for indholdet af disse drøftelser under punkt Både bestyresen og formændene var enige om, at fremsætte krav om genforhandling af aftalen om omkostningsgodtgørelse. Som følge heraf, skrev jeg den 29. november et brev til DBU. Brevet havde følgende ordlyd: DFU foreslår følgende ændringer vedrørende omkostningsgodtgørelse: 1. Omkostningsgodtgørelsen for 2013 fastsættes til 218 kroner 2. Omkostningsgodtgørelsen for DS kampe fastsættes til 250 kroner i både 2013 og Udetillægget fastsættes til 70 kroner. --oo0oo-- Tak for et konstruktivt møde den 22. oktober Vedrørende spørgsmålet om genforhandling af omkostningsgodtgørelse vil jeg foreslå at vi laver en aftale for 2013 og I 2014 skal vi på ny forhandle en samarbejdsaftale og der skal vi naturligvis også forhandle spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse. For 2013 og 2014 vil DFU stille sig tilfreds med en almindelig indeks-regulering af omkostningsgodtgørelsen. Indekseringen må naturligt tage sin begyndelse da omkostningsgodtgørelsen i 2008 ramte loftet. Med en fremskrivning af indekseringen på baggrund af det senest offentliggjorte lønindeks (2. kvartal 2012) vil DFU efter omstændighederne stille sig tilfreds med at omkostningsgodtgørelser reguleres med 9 % svarende til, at omkostningsgodtgørelsen for en 90-minutters kamp i 2013 vil være 218 kroner. Der tages forbehold for satsen, idet den rettelig bør reguleres med udgangspunkt i 3. kvartal. Når indekstallene for 3. kvartal 2013 kendes foretages en tilsvarende regulering af beløbet for

20 DFU foreslår, at forskellen mellem DS kampe og øvrige kampe genetableres, således at omkostningsgodtgørelsen for DS kampe fastsættes til det maksimale beløb på 250 kroner i både 2013 og Udetillægget fastsættes til 70 kroner. Kriterierne for tildeling ønskes drøftet. Vi har en forventning om, at en fornyet aftale om omkostningsgodtgørelse finder anvendelse for alle opgaver fra 1. januar Bestyrelsen i DFU / Danske Fodbolddommer nedsatte samtidig en forhandlingsgruppe til de forestående forhandlinger. Forhandlingsgruppen bestod af Bjarne Nigaard og undertegnede, Per Buttenschøn, som formand. DBU nedsatte ligeledes en forhandlingsgruppe på to personer, dog således at DBU s forhandlingsgruppe til sidste møde blev suppleret med formanden for en af DBU s større lokalunioner. Der blev afholdt i alt 3 møder mellem parterne uden at dette medførte et resultat. DBU s forhandlingsgruppe oplyste under forhandlingerne, at DBU ikke var indstillet på en forhøjelse af honoraret og gerne så honoraret sat ned. Det sidste forhandlingsmøde fandt sted den 21. januar 2013, hvor parterne i enighed konstaterede, at det ikke var muligt at nå en forhandlingsløsning. Den 23. januar 2013 blev der afholdt formandsmøde hvor situationen blev drøftet. Indstillingen blandt både bestyrelsen og formændene var, at det var helt urimeligt at DBU nægtede en reel forhandling og forhøjelse af omkostningsgodtgørelsen. Særligt, da DFU kun ønskede en indeksregulering af omkostningsgodtgørelsen. Der var enighed mellem både bestyrelsen og formændene om, at det relevante skridt var at varsle konflikt, hvis ikke DBU ville acceptere en indeksregulering af omkostningsgodtgørelse Der var dog ligeledes enighed om, at det var et særdeles indgribende skridt at sende et varsel om konflikt. Derfor blev det aftalt, at spørgsmålet skulle drøftes på et nyt formandsmøde den 25. februar Både bestyrelsen og formændene fik derved cirka 1 måned til på ny at overveje en eventuel konflikt. Jeg har under punkt redegjort for formandsmødet den 23. januar Den 25. februar 2013 blev der som planlagt afholdt formandsmøde, hvor situationen endnu engang blev drøftet. Der var blandt bestyrelsen og formændene enighed om, at varsle konflikt. Jeg har ovenfor under punkt redegjort for formandsmødet den 25. februar På baggrund af vedtagesen under formandsmødet den 25. februar 2013, fremsendte jeg allerede den 25. februar 2013 en mail til DBU med følgende indhold: 20

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Uddannelse til udvikler og vejleder.

Uddannelse til udvikler og vejleder. DBU Sjælland Uddannelse til udvikler og vejleder. 1. Formål. Formålet med at uddanne dommere til udviklere og vejledere er at tilsikre, -at DBU Sjælland har et veluddannet korps af udviklere og vejledere

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere