Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr Gældende fra 1. januar 2015

2 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: Akut mobil: Hjemmeside: Bestyrelse og direktion: Søren Schow Henrik Erichsen Lykke Jensen Klaus Hjorth Hansen Søren Alexandersen Carsten Andersen Ledende medarbejdere Kenny Vesth Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Adm. Direktør Beddingsmester Kontortid Mandag - torsdag Fredag Lør-, søn og helligdage Lukket Dette regulativ er gældende fra 1. januar Carsten Andersen Adm. Direktør Alle priser og beløb er vejledende, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser Skibsafgifter 3 3. Vareafgifter Bil- og passagerafgifter ISPS-afgift Oplægning af gods, plads, langtidsleje og redskabsrum Bedding Pladsleje i havnen Levering af vand Levering af el Rengøring af kajarealer m.v Olieforurening Ansvarsbegrænsning Andre takster Afgift for lystbåde og trollingbåde Regulativ for udlejning af Bedding bilag

4 1. Almindelige betingelser Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev, forventede ankomst, aktuel dybgang samt forventet assistancebehov, skal meldes til Nexø Havn senest 24 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Nexø Havn varsles dog senest ved afgang fra denne havn. Ved anløb skal følgende dokumenter leveres: ISPS-certifikat (kun ved første besøg) Besætningsliste Passagerliste Notification concerning ISPS Anmeldelse af skibsdriftsaffald Skibsføreren eller skibets agent skal til Nexø Havn afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger, fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til Nexø Havn afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Intet fartøj må henligge i Nexø Havn uden retsmæssige forsikringer. På forlangende skal behørig dokumentation for dette fremvises for havnens personale. Inden et skibs afsejling skal alle afgifter være betalt. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Udover bestemmelser i Nexø Havns forretningsbetingelser henvises i øvrigt til gældende ordensreglement for Nexø Havn, samt bekendtgørelse om standardreglement for opretholdelse af orden i Danske Erhvervshavne. 2. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. 3

5 Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT), således at brøkdele af tons bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggen i 7 kalenderdage. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 kalenderdage. 2.1 Takst: Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: a. 405 øre pr. BT for hvert anløb, dog min. kr. 538,44 pr. anløb. b øre pr. BT som en månedsafgift, c øre pr. BT pr. måned. Denne takst, der udgør 50% af taksten i pkt. b., forudsætter at skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj efter de i pkt. a om Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift i fast rute angivne regler. 2.2 Statsskibe m.f. Skibe der er fritaget for betaling af skibsafgift jf. punkt 2.5 skal betale et anløbsbidrag på: 271,38 kr. pr. anløb, dog højst kr ,73 pr. kalender måned. Anløbsbidraget er en betaling for havnens udgift til klargøring og reservering af kajen m.m. og er ikke at opfatte som en skibsafgift. Betalingen af anløbsbidraget skal ske inden skibets afsejling jf. punkt 1. Almindelige betingelser. 2.3 Reduktion af skibsafgift for miljøvenlige skibe: For tankskibe med dobbeltskrog fragår SBT-fradrag i beregningsgrundlaget, når dette dokumenteres på skibets målerbrev. 2.4 Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute: For skibe, for hvilke der er betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler: a. Ruten skal af rederiets eller skibets lokale ekspeditør skriftligt være anmeldt for havnebestyrelsen og af denne godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt af navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Kun ruter, hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af 4

6 stykgods og massegods (linjefart) kan anerkendes. Anerkendelsen af ruten som fast rute på havnen bortfalder ikke, fordi der foretages afvigelser fra ruten enten derved, at havne, der er beliggende mellem rutens ende punkter, men ikke optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller derved, at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b. Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december, have været betjent med mindst 12 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne i Europa, ved Middelhavet og i Grønland, og med mindst 6 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i det første regnskabsår nedsættes forholdsmæssigt. c. Når pkt. a. og b. er opfyldt kan tilbagebetaling, efter begæring og fornøden kvittering for betalte skibsafgifter, finde sted efter hvert anløb, dog således, at tilbagebetaling af de i pkt. b nævnte antal anløb først kan ske efter regnskabsårets udløb. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse for havneudvalget. d. Tilbagebetalingen andrager 50% af de betalte skibsafgifter. e. Såfremt et godkendt skib under pkt. a, erstattes af et andet skib af tilsvarende type p.g.a. det godkendte skibs eget værftsophold, haveri, force majeure m. v., betales som minimum skibsafgift for det anmeldte skib. Hvis det indsatte (erstattende) skibs BT er større end det anmeldte skibs BT, betales dog skibsafgift for det skib med størst BT. Der gives ikke reduktion, hvis det indsatte (erstattende) skib har en mindre. Det er en forudsætning, at skibene ikke er i drift samtidigt. 2.5 Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet: - losser/laster fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs - losser/laster frosne fisk - ligger længere end 1 måned i havnen - ikke indenfor den seneste måned har landet fisk (jf. punkt 4.1.c) til en værdi over kr ,00 b. Skibe indregistreret til fiskeri, hvor der er tale om sæsonmæssig oplægning eller oplægning forårsaget af lovmæssige indgreb, hvor der ikke ydes oplægningsstøtte. c. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. d. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, bunkre, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. e. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget 5

7 brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. f. Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste. g. Isbrydere når de anvendes efter deres bestemmelse. h. Skibe, der alene søger havnen, for at blive taget op på havnens bedding for reparation. i. Skibe, der alene søger havnen, og ligger langs kaj for reparation udført af havnens virksomheder. 3. Vareafgifter Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme betales en vareafgift til Nexø Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsender. Uanset nedenfor nævnte takster udgør vareafgiften altid minimum kr. 282,95 pr. anløb. 3.1 Takster a. Afgiften udgør 2235 øre pr. tons, jf. dog nedenfor under b. og c. b øre pr. tons, vare henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Kartofler) Brugstariffens varekode (Foderærter) Brugstariffens varekode (Tapioca) Brugstariffens kapitel 10 (Korn) Brugstariffens hovedposition (mel og gryn af korn) Brugstariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition Brugstariffens kapitel 23 (olieholdige frø, andre frø og frugter m.v.) (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til 6

8 dyrefoder) Brugstariffens hovedposition og (Salt og Cement) Brugstariffens kapitel 31 (Gødningsstoffer) Brugstariffens hovedposition (Træ, uforarbejdet og groft og forarbejdet) Brugstariffens kapitel 68 Brugstariffens hovedposition (Varer af sten, cement, asbest m.v.) (For så vidt angår klinker, lerrør og ildf. sten) Brugstariffens hovedposition (Mursten) Brugstariffens hovedposition , 72.18, 74, 01-04, , , , , (Metaller, uædle, affald m.v.) b øre pr. ton, Varer henhørende under: Brugstariffens kapitel 5 (ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse) Brugstariffens varekode (Sukkerroer m.v. andre roer m.v.) og hovedposition Brugstariffens kapitel 25 undtagen varer henhørende under hovedposition og hovedpositionen Brugstariffens kapitel 26 Brugstariffens varekode Brugstariffens hovedposition (jord- og stenarter, kalk, gips og svovl) (salt) (cement). (Malme, slagger, aske) (jensulfat) (for så vidt angår kemi gips) Brugstariffens varekode 7 (Glasskår og andet glasaffald)

9 b øre pr. ton Brugstariffens kapitel (Olie m.v.) b øre pr. tons Containergods, uanset vareart. c. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 3,0 % af værdien ved salg i første hånd. Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen subsidiært af fartøjet), der til Nexø Havn skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra Nexø Havn afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem, den er solgt. Havnen kan forlange, at aftageren stiller godkendt sikkerhed for afregningsperioden og havnen kan forlange, at aftager opretter særskilt bankkonto i Nexø Havns navn. Havnen kan til enhver tid stille krav om sikkerhed, ændre afregningsperioden og/eller stille krav om særskilt bankkonto. d. Skibsføreren skal til Nexø Havn skriftligt angive varernes art og vægt, jfr. dog punkt. c. Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kilo, således at brøkdele af hundrede kilo bortkastes. e. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive indladning blev påbegyndt. f. Der skal betales vareafgift jf. punkt b. 3 for leverancer af bunkerolie, der leveres direkte til skib, hvor der ikke er betalt indgående vareafgift til Nexø Havn A/S. 3.2 Fritagelse fra vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. b. Varer og materiel til havnens eget forbrug. 8

10 c. Varer som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videre transport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 mdr. efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for havnen samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående. 3.3 Tilbagebetaling af vareafgift a. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for Havnen, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekspeditionsgebyr på 324 kr. pr. ekspedition. b. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet sendes til havnen. 4. Bil-, passager-, motorcykel og cykelafgifter For alle nedennævnte afgifter gælder at afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. a. Bilafgifter Personbiler der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en 9

11 afgift på 32,90 kr. pr. stk. b. Passagerafgifter Af alle passagerer, der ud- eller indskibes inden for havnens område, betales en afgift på 3,91 kr. pr. person. For krydstogtfartøjer, som ikke lægger til kaj, men som landsætter passagerer, udgør afgiften et fast beløb på 8.708,82 kr. samt 5,87 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. For krydstogtfartøjer, som anløber havnen, betales 5,87 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. c. Motorcykelafgift Motorcykler der ud- eller indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 16,45 kr. pr. stk. Afgiften udgør 50 % af bilafgifter. d. Cykelafgift Cykler der ud- eller indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 2,95 kr. pr. stk. 5. ISPS-afgift Nexø Havn A/S er godkendt i henhold til IMO reglerne og optaget på IMO s liste over terrorsikrede havne. Der skal derfor betales en ISPS-afgift til havnen efter følgende regler: a. For skibe der betaler skibsafgift efter punkt 1.a med kr. 4,05 pr BT betales et ISPS bidrag på kr. 0,33 pr. BT b. For skibe der betaler skibsafgift efter punkt 1.b eller c betales der et ISPS bidrag på kr. 1,21 pr. BT c. For vare der betaler vareafgift efter punkt 2.a betales der et ISPS bidrag på kr. 0,62 pr. tons d. For vare der betaler vareafgift efter punkt 2.b eller c betales der et ISPS bidrag på kr. 0,33 pr. tons e. For passagerer der betaler passagerafgifter efter punkt 6.b betales et ISPS bidrag på kr. 1,21 pr. passager f. For biler betaler bilafgifter efter punkt 6.a betales et ISPS bidrag på kr. 5,58 pr. bil 6. Oplægning af gods 10

12 Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Nexø Havns arealer herefter kaldet gods ) Nexø Havn A/S påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer eller redskabshuse. Nexø Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods m.v. måtte påføre tredjemand. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i afsnit 13. Med mindre andet er meddelt havnen før oplægning, er den, der pålignes lejeafgiften, ansvarlig for enhver skade, det oplagte måtte påføre havnens ejendom. Dette ansvar afskærer ikke Nexø Havn A/S fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. 6.1 Pladsleje for gods Ved oplægning af gods opkræves en pladsleje på 3,34 pr. m2 pr. på begyndt uge. Gods der indlades i eller udlosses fra skib, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Hvis en ladningsmodtager eller afsender overskrider de aftalte oplægningsfrister kan havnen forlange, at brugerens gods skal fjernes omgående. Hvis gods oplægges uden forudgående aftale med havnen, vil godset om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt, af Nexø Havn hos skibets mægler eller speditør, som er ansvarlig for lejens betaling. Ikke skibsgods, d.v.s. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode. 6.2 Langtidsleje af arealer Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer er opdelt i klassifikationen: a. Arealklasse I, kajnære arealer 20,78 pr. m2 pr. år b. Arealklasse II 13,98 pr. m2 pr. år Til lejen af havnearealer i arealklasse I kommer et omsætningstillæg eller en garanti for en vis omsætning i form af skibs- og vareafgifter. Den pågældende arealklassifikation afhænger af beliggenheden og fastsættes af Nexø Havn A/S. 11

13 Ethvert lejemål vil blive vurderet i henhold til følgende: kajnært, områdets beskaffenhed og tilgængelighed samt om den planlagte aktivitet er havnerelateret og evt. indebærer indtægter til havnen m.h.t skibs-og vareafgifter. Lejen for ikke havnerelaterede lejemål afregnes efter individuel aftale. Lejebetingelser efter individuel aftale. 6.3 Leje af redskabsrum Nexø Havn råder over nogle redskabsrum, der fortrinsvis udlejes til havnens fiskere. Lejen udgør for havnerelateret leje: Redskabsrum, store 40 m 2 kr ,55 Redskabsrum, små 8,5 m2. kr ,12 Redskabsgårde kr. 812,98 Ved udleje til ikke havnerelateret formål tillægges lejen 50 %. Strømforbrug opkræves særskilt og efter måler. Der må ikke placeres redskaber eller andet på arealerne omkring skurene. Hvis en lejer ikke overholder betingelserne for leje af redskabsskure kan havnen forlange, at lejer rydder og fraflytter lejemålet. Hvis redskaber m.m. placeres uden forudgående aftale med havnen, vil redskaber m.m. om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen og evt. strømforbrug opkræves af Nexø Havn A/S. 7. Bedding Bestemmelserne for bestilling og brug af havnens bedding er angivet i bilag 1»Regulativ for benyttelse af Nexø Havns beddingsanlæg«. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem beddingsregulativet og det nedenfor nævnte er beddingsregulativet gældende. 7.1 Bestilling Begæring om benyttelse af havnens bedding til optagelse af et fartøj skal meddeles til og bekræftes af Nexø Havns beddingsafdeling, tlf der bestemmer, om og hvornår fartøjet tages op. 12

14 7.2 Takster For beddingen gælder, at der for et fartøj, som optages efter kl , ikke betales ståpenge for optagningsdagen. Den dag, fartøjet sættes ud, betales for hele dagen. Såfremt et fartøj ønskes optaget eller udsat helt eller delvis uden for havnens normale arbejdstid, betales der et tillæg svarende til havnens ekstra udgift. Betaling for benyttelse af beddingen og spulepumper m.v. opkræves af Nexø Havn. 8. Pladsleje i havnen Vedtægt for udlejning i havnen: 1. Reglerne i nærværende vedtægt gælder for fartøjer uden påmønstret fuldtallig besætning, som efter Nexø Havns tilladelse oplægges i havnen i mere end 14 kalenderdage Lejeafgiften fastsættes efter formålet med pladslejen i havnen anvendelse således: 2. a. For fartøjer, som henligger uden påmønstret fuldtallig besætning i mere end 14 kalenderdage i havnen, betaler for hver påbegyndt 14 dages periode 374 øre pr. BT. b. For fartøjer og andet flydende materiel, der benyttes erhvervsmæssig, f.eks. til oplagring af varer eller til udsalg, udstilling m.v. samt til ophugning, udgør lejeafgiften for hver påbegyndt måned den til enhver tid i Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S fastsatte takst efter afsnit 2.1.b. c. For pladsleje i havnen benyttet til skibsværfter, flydedokke og reparationsflåder m.v. fastsættes lejeafgiften til 100 % af lejeafgiften for landarealer i første række, hvortil det lejede areal i havnen, grænser. d. Fartøjer, der er indregistreret til fiskeri og som ikke driver fiskeri, selv om det objektivt er muligt, og fiskefartøjer, der modtager oplægningsstøtte samt fartøjer, der har været indregistreret til fiskeri, er ikke omfattet af 13

15 ovennævnte afgifter. I stedet betales en oplægningsafgift, efter at fartøjet regnet fra ankomstdagen har været oplagt i 2 uger. Afgiften er kr. 34,49 pr. m2 pr. påbegyndt måned. Arealet beregnes efter kendings målene, længde x bredde. e. For benyttelse af pladsleje i havnen, herunder for fartøjer, der benyttes til logi o.lign., der ikke kan henføres under de i punkt a e omhandlede kategorier, fastsættes lejeafgiften m.v. efter særlig aftale mellem lejeren og Nexø Havn. 3. Lejeafgiften opkræves af Nexø Havn A/S og betales forud for hver periode. For fartøjer med mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud. 9. Levering af vand Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs havnens bolværker. Bestilling af ferskvand rettes til havnen. Straks efter brug skal vandslanger m.m. fjernes så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. 9.1 Priser Tilslutningsafgift kr. 264,91 Levering af vand via havnens vandvogn kr. 345,13 Pr. m 3 ferskvand kr. 24,48 Vandafledningsafgift kr. 31, Ansvar Nexø Havn A/S påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med leveringen af ferskvand. 10. Levering af el Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el. For at bruge standerne skal der købes et forbrugskort. Forbrugskortene kan købes på havnekontoret og i Check Point Marine Priser 14

16 El-standere Elforbrug pr. kwt kr. 2,60 De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles el ved henvendelse til havnekontoret. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn. Levering af el uden forbrugskort Med måler: Elforbrug pr. kwt efter måler kr. 2,60 (Dog minimum 50 Kwt. pr. tilslutning kr. 130,18) Uden måler Modtager havnen ikke aflæsning ved fartøjets ankomst/tilslutning og/eller afgang/frakobling, eller haves elmåler ikke ombord betales efter størst mulige forbrug jf. nedenstående: Elforbrug 16 amp/380 V stik (140 kwt) kr. Elforbrug 32 amp/380 V stik (250 kwt) kr. Elforbrug 64 amp/380 V stik (500 kwt) kr. 364,78 pr. døgn 650,88 pr. døgn 1.301,75 pr. døgn Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på kr , Ansvar Nexø Havn A/S leverer kun stikkontakter ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstra beskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet. Nexø Havn A/S leverer ikke forsyningskabler fra kajstikkontakt til bruger og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren er ansvarlig for skader på havnens materiel. Bruger betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Håndværkere der arbejder på havnen og bruger havnens stikkontakter skal anvende forbrugskort. 11. Rengøring af kajarealer 15

17 Forurening (spild) på havnens arealer i forbindelse med oplægning, losning af fisk, bødning af garn, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter at godshåndteringen er afsluttet. Undlades rengøring af arealer/kajer vil Nexø Havn A/S lade arbejdet udføre på skibets og/eller ladningsejers regning. Havnens anvisninger skal følges. Alt spild skal opsamles og må ikke kastes i havnens bassiner. Det påhviler forureneren at bortskaffe alt spild Ansvar Ansvaret for renholdelsen har enten den stevedorevirksomhed, der udfører laste- og lossearbejdet, eller vare ejeren, defineret som den, der betaler vareafgiften eller tilsvarende afgift til havnen. Den ansvarlige skal påtage sig alle udgifter, der er forbundet med rengøringen af arealet. Rengøring af arealer kan udføres af Nexø Havn efter regning. 12 Olieforurening - procedure 1 Skibe der selv anmelder forureningen straks efter, at de har konstateret uheldet og opgiver en anslået mængde olie, der er løbet ud fra skibet og som samtidig tager skridt til at begrænse forureningen / spredningen af olie i havnebassinet, eller skibe der straks erkender sin skyld, når de bliver bekendt med olieforureningen, skal kun betale for de faktiske udgifter. Beløbet anslås og skibet kan forlade havnen, når der er stillet garanti for beløbet. 2 Skibe der bliver anmeldt eller som forsøger at undgå skyld ved ikke at anmelde forureningen eller som nægter kendskab til en forurening, selv om det med overvejende sandsynlighed kan fastslås, at forureningen stammer fra dette skib, skal stille en garanti 16

18 på DKR ,00 (analyse ect. Af udtagne olieprøver) + et anslået beløb til oprensning + en bøde (Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i Danske Erhvervshavne 3) på 1 gang beløbet til oprensning, d.v.s. DDK , gange udgiften til oprensning. 13. Ansvarsbegrænsning Såfremt Nexø Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige ,00 SDR. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandele og andet indirekte tab ydes ikke. Ved SDR forstås den i Søloven 505 omhandlede regneenhed. Den omregnes til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres. 14. Andre takster Traktor m/kran (incl. fører) ,56 kr./pr. time Traktor m/fejekost (incl. fører). 509,56 kr./pr. time Traktor m/vogn (incl. fører) ,56 kr./pr. time Gummihjulslæsser (incl. fører) ,50 kr./pr. time Gaffeltruck (incl. Fører) ,03 kr./pr. time Vejning/Havnevægten.. 174,40 kr./pr. vejning Øvrige redskaber efter aftale Alle udgifter ved reparation af skade foranlediget ved udlejning erstattes af lejeren. Arbejdsløn ved arbejde for andre: Mandskab 430,76 pr./time Overtidstillæg pr./time Overtidstillæg er gældende på helligdage og når arbejde udføres uden for tidsrummene: 17

19 Mandag torsdag kl Fredag kl Nedenstående takster er incl. moms. (Lystbådeafgifter) 15. Afgifter for joller og lystbåde 15.1 Hjemmehørende jolle og lystfartøjer: For den benyttelse, havnen yder de i havnen hjemmehørende joller og lystbåde svares følgende årlige afgift: a. Joller/lystbåde henliggende i jollehavnen kr ,33 (Afgiften opkræves helårsvis pr. 1.4.) b. Joller/lystbåde henliggende i Nexø Havn min. kr ,66 (Afgiften beregnes således: Længde x bredde x 186,85 Afgiften opkræves ½ årsvis pr. 1.4 og 1.10) c. Joller og lystbåde, som er indregistreret med fiskerinummer, skal betale jolleafgift. d. Jolleafgiften opkræves primært gennem Sdr. Hammer Jollelaug og Nexø Sejlklub. e. Joller hjemmehørende i Nexø vil fortrinsvis blive henvist til jollehavnen Turfartøjer m/lystfiskere: Hjemmehørende både, der ikke bruges erhvervsmæssigt, betaler som anført ovenfor under punkt 15.1 Hjemmehørende både/joller, der bruges erhvervsmæssigt betaler pr. år: Kr ,44 Trollingbåde: Trollingbåde pr. liggedag op til 2 dage, pr. dag Kr. 95,00 Mere end 2 dage reduceres samtlige dage til pr. dag Kr. 45,00 Søsætning og ilandtagning af disse samlet pris.. Kr. 95,00 Disse priser gælder fra 1. november t.o.m. 30. april. Herefter er det de normale takster gældende for lystsejlere. Dog stadig kr. 95,00 for søsætning og ilandtagning Gæstebåde: 18

20 Under 10 m længde pr. døgn kr. 155,00 Fra m kr. 190,00 Fra m kr. 220,00 Fra m kr. 270,00 Fra m kr. 410,00 Over 30 m længde kr. 565,00 Katamaraner og trimaraner + 50%. Dersom afgiften efter 3 timers henliggen ikke er betalt, trods mulighed herfor, opkræves der et ekstra gebyr på 100 %. REGULATIV For udlejning af bedding Bilag 1 1. Nexø Havn råder over en bedding beliggende i Bassin 4. Beddingen er Bornholms største og er beregnet for fartøjer indtil 650 BT. 2. Beddingen er underlagt Beddingsmesteren, hvis anvisning med hensyn til deres benyttelse m.v. i enhver henseende vil være at følge. Begæring om benyttelse af havnens bedding til optagelse af et fartøj skal meddeles til og bekræftes af Nexø Havns bedding, tlf , der derefter bestemmer, om og hvornår fartøjet tages op. Fartøjer optages normalt i den rækkefølge, hvori de er anmeldt. I havaritilfælde kan afviges herfra. 3. Fartøjer, der er optaget på bedding og som er i stand til at flyde eller let kan bringes i sådan en stand, kan uden ekstra udgifter for havnen beordres ned fra beddingen til fordel for et fartøj, der har lidt havari, når optagelsen på beddingen er nødvendig for at bringe dette i sødygtig stand. 4. For beddingen gælder, at der for et fartøj, som optages efter kl , ikke betales ståpenge for optagningsdagen. Den dag, fartøjet sættes ud, betales for hele dagen. Såfremt et fartøj ønskes optaget eller udsat helt eller delvis uden for havnens normale arbejdstid, betales der et tillæg svarende til havnens ekstra udgift. Betaling for benyttelse af beddingen og spulepumper opkræves af Nexø Havn A/S. 19

21 5. Før et fartøj sættes på bedding, gives til beddingsmesteren oplysning om dets dybgående, drægtighed, vægt og i øvrigt alle oplysninger, som kan sikre fartøjets bekvemme optagelse. 6. Fartøjets anbringelse på beddingen, afstivning o. lign. sker efter beddingsmesterens anvisning og under hans ledelse. Skibsføreren må rette sig efter hans anordninger, og skibets besætning yder fornøden hjælp. Havnen er ikke ansvarlig for den skade, fartøjet måtte lide ved dets optagning på bedding, dets henståen eller udsætning fra beddingen. Havnen bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler ved selve beddingen. Havnen bærer tillige ansvaret for skade opstået i forbindelse med beddingens benyttelse, som efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan henføres til havnen. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i havnens forretningsbetingelser afsnit Ankre, kæder, ballast eller andre svære genstande må på forlangende fjernes fra fartøjet eller fastsurres, før dette tages på bedding. Benyttelse af kloset på fartøjer på beddingspladserne må ikke finde sted. Sejltørring og spuling må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra beddingsmesteren. Alt driftsaffald skal anbringes i de på havnen værende affaldscontainere. Affald fra reparationer m.m. skal bortskaffes i henhold til havnens affaldsplaner for bådejerens regning. 8. Eksplosive eller brandfarlige stoffer må ikke findes ombord. Kogning af beg må ikke foretages ombord eller ved beddingen/elevatoren, så længe skibet står på denne. Sandblæsning af fartøjer og redskaber m.m. må kun finde sted efter nærmere aftale med beddingsmesteren. 9. Straks efter brug af bedding har håndværksmesteren/fartøjsejeren pligt til at foretage oprydning og opfejning på beddingsområdet, herunder anbringe planker og stilladser m.v. på et af havnen anvist sted. 20

22 Det skal indskærpes, at ved maling og arbejde med beg, skal beddingsarealet være afdækket, således at maling og begklatter undgås på betonen. Undlades nødvendigt oprydning m.v. vil denne blive foretaget af Nexø Havn A/S for bådejerens regning. 10. Alle skader på beddingen skal indberettes til Beddingsmesteren. 11. Afgifterne for anvendelse af skibselevator og beddingsområdet er følgende: Skibets dimension tal anvendes til prisberegningen der rundes op/ned til nærmeste dimensions tal deleligt med 5 dersom dimensions tal mangler, foretages beregning af Nexø Havns Beddingsmester. Fartøjets dimensions tal tages fra Danmarks Skibsliste Dimensionstal = Båden max. bredde x bådens max. længde = m2 Br. X Lgd. Afrundet Pr. døgn Br. X Lgd. Afrundet Pr. døgn Dimensions Op/ned Stå penge Dimensions Op/ned Stå penge tal i m2 Kr. Kr. tal i m2 Kr. Kr ,05 194, ,27 974, ,19 243, , , ,34 292, , , ,48 341, , , ,61 389, , , ,74 438, , , ,80 487, , , ,02 535, , , ,17 584, , , ,31 633, , , ,44 682, , , ,58 730, , , ,73 779, , , ,86 828, , , ,01 876, , , ,04 925, , ,05 Vægt 0-5 tons og ikke breddere end 3,6 m Op/ned Kr ,00 Stådage Kr. 91,00 Vægt over 5 tons og ikke breddere end 3,6 m Op/ned Kr ,00 Stådage Kr. 128,00 21

23 Ved stådage på Nexø Havns beddingsvogn på værftsområdet, gives 50 % rabat, dog således at mindsteprisen udgør kr. 118,74 pr. dag. For adskillelse og samling af beddingsvogne opkræves faktisk betaling for den medgående tid. For levering af spulevand betales pr. gang kr Hertil kommer vandforbrug. For levering af luft til sandblæsning m.m. betales pr. time kr. 239,07 For leje af højtryksspuler pr. gang, dog højst 24. timer kr. 450, Arbejdstiden ved Nexø Havns bedding er: Mandag torsdag kl Fredag kl Eksemplarer af nærværende vedtægt overgives beddingsmesteren, som skal gøre fartøjets fører bekendt med dets indhold, før optagning på bedding finder sted. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S, den 9. December

24 Nexø Havn A/S - Centrum for fiskeriet i Østersøen Nexø Havn A/S Port of Nexø Ltd. Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Tel: Web:

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. april 2017 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Priser & Forretningsbetingelser 2017

Priser & Forretningsbetingelser 2017 Priser & Forretningsbetingelser 2017 CVR. Nr. 27 93 21 50 Version 01-2017 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail: roennehavn@roennehavn.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Priser & Forretningsbetingelser 2018

Priser & Forretningsbetingelser 2018 Priser & Forretningsbetingelser 2018 CVR. Nr. 27 93 21 50 Version 2-2018 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail: roennehavn@roennehavn.dk

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere