4. mødedag, fredag den 10. marts Dagsordens punkt 103.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103."

Transkript

1 4. mødedag, fredag den 10. marts Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet en gene for erhvervsudøvere og som helbredsmæssigt udgør en fare, da de roder rundt med affald i byerne, kød og fisk ophængt til tørre m.m. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat) (1. behandling) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.og Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og nu er vi så nået punkt 103, det er Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativer vedrørende ræve, ravne og måger, der efterhånden udgør trusler mod menneskesundheden, på blandt andet tørret kød og fisk, samt skade for erhvervet. Og forslagsstilleren er Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Værs'go. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiats ordfører. Ja, tak. Da overskriften er blevet læst, den vil jeg ikke gentage, men jeg har følgende begrundelse: Det er en kendsgerning, at ræve i nogle steder, også på baggrund af rabiessygdommen, specielt i de senere år, kan forårsage store helbredsproblemer hos mennesker og husdyr. Vi er ligeledes klar over, at jagten på ræve er reduceret betydeligt i de senere år, hvilket gør smittefarligheden af den nævnte sygdom yderst vanskelig at vurdere, nu hvor antallet af ræve er steget markant. 1

2 Kattusseqatigiit partiiat mener derfor, at det er nødvendigt at foretage initiativer for at... an til at ræve, enten ved salg af ræveskind i større omfang, eller ved at hæve prisen for indkøb af rævehale. Ligeledes er initiativet nødvendigt, hvad angår ravne og måger, der dels i byer er blevet talrige, og er begyndt at forurene, specielt i fiskestederne, hvor de dels både skader og ødelægger fiskeredskaberne med mere. For eksempel må forbuddet om at indsamle mågeæg ved mågernes rugetid ophæves, med mere eventuelt salg af mågeæg kunne tillades. Og vi håber på Landstingets forståelse samt støtte til forslaget. Tak. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var forslagsstilleren Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat. Nu er det Landsstyremedlemmet Fiskeri, Fangst og Landbrug med en besvarelse. Finn Karlsen, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Atassut. Tak. Kattusseqatigiit partiiat skriver i sit beslutningsforslag, at det er nødvendigt at foretage initiativer for at takle antallet af ræve, enten ved salg af ræveskind i større omfang, eller ved at hæve prisen for rævehaler, fordi de udgør trusler mod menneskeheden, blandt andet på tørret kød og fisk, samt skade for erhvervet. Indledningsvis skal det oplyses, at Landsstyret er opmærksomt på at der nogle steder kan være problemer med blandt andet måger, ravne og ræve, og ønsker at fremhæve at dette er et miljørelateret spørgsmål, med tilhørende løsningsmodel, snarere end jagtregulering. I forslag påstår Kattusseqatigiit partiiat, at antallet af ræve er steget markant. Landsstyret har ingen videnskabelig dokumentation for at bestanden af ravne, måger eller ræve er steget i antal, selv om det ikke kan udelukkes at der i nogle områder ses flere af disse fugle og ræve, end tidligere. Fangststatistikken viser endvidere en stigning i fangsten af disse arter, og ikke, som påstået, en reduktion. Der har igennem årene været fremhævet to løsninger på problemet med disse dyr, jagtregulering samt reduktion af tilgængelig føde, hvortil vi ønsker at fremvise tilsvarende tal til EM 2006/131. 2

3 vedrørende jagtregulering skal det fremhæves, at det i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle, er tilladt at jage ravne fra den 1. september til den 28. eller 29. februar. For arterne hvidvinget måge, svartbag og gråmåge, er jagttiden 1. september til 30. april. Indsamling af æg fra gråmåger og svartbag, til privat forbrug, er tilladt indtil 31. maj. Og indehavere af erhvervsfangerbevis kan sælge æg af disse to arter i samme periode. Det fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. maj 1989 om fredning af ræve i Grønland, at ræve er fredet i perioden 15. maj til 15. september. Men Grønlands Lovregister 2000 viser, at 12 ud af 18 kommuner har egne kommunale vedtægter, der ophæver denne fredning og eller udlover dusør. Endvidere vil politivedtægter vedrørende brug af skydevåben indenfor bygrænsen have en begrænsende virkning på regulering af arterne. Hvad angår salg af ræveskind i større omfang, eller ved at hæve priser på rævehaler, så kan jeg meddele, at indhandling af ræveskind og bestemmelse af rævehalepriser er noget at Landsstyret ikke blander sig i. Landsstyret har heller ingen planer om at blande sig i mængden af eventuel indhandling, type eller priser af ræveskind. Landsstyret er af den fortsatte holdning, at salg af ræve bør være baseret på markedsvilkår. Det er ligeledes Landsstyrets holdning, at problemer af den karakter bør håndteres i kommunalt regi, da det er de lokale områder der kender mest til omfanget af problemet. Landsstyret vurderer, at en hensigtsmæssig affaldshåndtering er en mere effektiv metode til at holde bestandene af måger, ravne og ræve nede. I vintermånederne vil fuglene specielt tiltrækkes af områder med let tilgængelig føde, såsom affald. Hvis denne fødetilgang begrænses, vi fuglene sandsynligvis søge andetsteds. Her har kommunerne en vigtig rolle, idet det er kommunerne der lokalt har ansvaret for affaldshåndtering. Ved EM 2007/102 tilsluttede Landstinget sig en bredt sammensat arbejdsgruppe, der i første halvdel af 2008 skulle komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af den gældende fuglebekendtgørelse. Denne arbejdsgruppe vil også i sit arbejde inkludere måge-, ravne- og affaldsproblematikken. 3

4 Landsstyret vil af ovennævnte årsager ikke støtte forslaget, og henviser beslutningsforslaget til afslag. Jeg overlader hermed forslaget til Landstingets videre behandling. Tak. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var Landsstyremedlemmet for Fangst, Fiskeri og Landbrug. Og vi er nået til partiordførerne. Vittus Mikaelsen, Siumut. Værs'go. Vittus Mikaelsen, Siumuts ordfører. Kattusseqatigiit Parti skriver i sit beslutningsforslag at det er nødvendigt at foretage initiativer for at tackle antallet af ræve, enten ved salg af ræveskind, i større omfang, eller ved at hæve prisen for rævehale fordi de udgør trusler mod menneskesundheden på blandt andet tørret kød og fisk samt skade for erhvervet. Vi vil fra Siumut udtrykke det klart, at vi er enige i hele Landsstyrets svar, og derfor ikke har yderligere bemærkninger til forslaget. Vi vil kun pointere, at kommunerne har mulighed for lave vedtægter desangående. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var Vittus Mikaelsen, Siumut. Efterfølgende er det Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiits ordfører. Indledningsvis skal jeg ikke undlade at udtrykke Inuit Ataqatigiits forundring over at herværende beslutningsforslag fra Kattuseqatigiit Partiiat overhovedet er blevet optaget som dagsordenspunkt. Netop nu er vi midt i en periode hvor flere og store ansvarsområders overdragelse til de kommende større komuner er under forberedelse. Man kan derfor ikke lade vær med at studse over om herværende forslag til Landstingets beslutning nu også er et generelt udtryk for tankegang blandt de kommunale myndigheder. Havde det været tilfældet, ville det have været på sin plads til en genovervejelse, om det nu også er rigtigt at skulle overføre alle de planlagte ansvarsområdet til de 4

5 nye kommuner. Heldigvis er vi vidende om at de fleste kommuner er helt på det rene med, hvilke opgaver der er kommunale og tager sig ansvarligt for disse. Som en illustration for dette fremgår det jo også i svarnotatet, at 12 at de nuværende 18 kommuner allerede har udstedt kommunal vedtægt om ræve. I disse kommuner betaler kommunerne op til 300 kr for en rævehale og således udgør en kærkommen biindtægt for dele af befolkningen. Det er sandt at rabies blandt ræve kan være til fare for såvel menneskers som husdyrs helbred. Det er nok derfor, at de sydligste kommuner med husdyravl og i nogle hundedistrikter, at de kommunale myndigheder allerede har taget hånd om at arbejde for at holde rævenestanden nede. Den samme metode som ovenbeskrevne omkring ræve skal da kunne benyttes for at holde ravneog mågebestanden nede. Ligesom affaldspolitikken kan være med til at holde disse fugle væk fra byerne. Men dette er ikke et landstings anliggende men kommunal. Med disse bemærkninger må vi melde pas for Kattusseqatigiit Partiiats beslutningsforslag. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Og den næste er Jørgen Ole Nybroe Nielsen, Demokraterne. Og den næste det er så Thomas Kristensen, Atassut. Jørgen Ole Nybroe Nielsen, Demokraternes ordfører. Demokraterne deler naturligvis Landstingsmedlem Anton Frederiksens bekymringer med hensyn til at rabies-sygdommen kan forårsage store helbredsproblemer hos mennesker og husdyr, specielt i de tilfælde hvor antallet af ræve ikke bliver holdt på et fornuftigt niveau. Hr. Anton Frederiksen gør opmærksom på at antallet af ræve efter hans opfattelse er blevet for stor. Demokraterne deler ikke denne opfattelse med hr. Anthon Frederiksen, da der ikke forefindes en 5

6 videnskabelig dokumentation til at understøtte hr. Anthon Frederiksens formodning. Demokraterne er af den opfattelse at antallet af ræve som helhed ikke er blevet så stort, at der er behov for at Landstinget iværksætter initiativer for at nedbringe antallet af ræve. I øvrigt mener Demokraterne at de forskellige kommuner lever op til den forpligtigelse de hver i sær har med hensyn til at holde antallet af ræve nede og til at have beredskaber til at kunne reagere i de tilfælde hvor antallet af ræve i en kommune vurderes til at være for stort eller hvis der konstateres rabiestilfælde. Med hensyn til den af hr. Anton Frederiksen skitserede problematik med visse fuglearter, finder Demokraterne det rigtigst at afvente resultatet af den på efterårssamlingen 2007 nedsatte arbejdsgruppe, der skulle foretage en grundig vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at foretage en revision af fuglebekendtgørelsen. Det var Demokraternes kommentarer til forslaget og vi indstiller med ovennævnte bemærkninger forslaget til forkastelse. Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var Jørgen Ole Nybroe Nielsen, Demokraterne. Den næste er Thomas Kristensen, Atassut. Thomas Kristensen, Atassuts ordfører. Såfremt der skal arbejdes for at mindske forekomsten af ravne og måger i beboede områder, som derfor er steder med affald, er en af de afgørende faktorer, at der er passende affaldshåndteringspolitik, derfor er vi fra ATASSUT enige med Landsstyret i at problemerne med affaldshåndteringen må prioriteres højt. Ved at arbejde målbevidst med bæredygtig fangst af ræve, ville der kunne banes vej for at gøre rævepelse attraktive og dermed fremme rævepelserhvervet, men desværre er det i dag en 6

7 kendsgerning at der ikke handles nævneværdigt med rævepelse. Men uanset dette faktum, mener vi i ATASSUT, at der med hensyn til mulighed for fangst af ræve, hele tiden må drages hensyn til at der er fremtidig potentielle erhvervsmuligheder hvad angår arktiske ræve, da bæredygtig fangst kan sikre fundamentet for fremtidig rævepelserhverv, og dermed være med til at sikre vore fangeres muligheder deri. Derudover skal alle ræve, der mistænkes for at have rabies selvfølgelig fanges og gives videre til undersøgelse. Såfremt der skal arbejdes målbevidst for at reducere antallet af ravne og måger i beboede områder, er det som allerede sagt, nødvendigt at have en god og holdbar affaldshåndtering, affaldssorteringen må være meget bedre end i dag, affald der egner sig til genbrug må have egen losseplads, madrester m.m., må bortskaffes således at fugle ikke kan nå sig frem til dem, brændbart og ikke brændbart affald må sorteres grundigt. Derudover er vi fra ATASSUT vidende om at flere og flere mennesker i de beboede områder fodrer ravne og måger. En af konsekvenserne af at disse fugle bliver fodret, er at flere og flere fugle bliver tamme, og dette forhold er med til at disse fugle ikke går af vejen for at tiltuske sig menneskers proviant. Med disse ord og med henvisning til den forrige dagsorden, tager vi fra ATASSUT Landsstyrets svar til efterretning. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Og det var Atassuts ordfører, Thomas Kristensen. Og den næste er forslagsstilleren, Anthon Frederiksen. Anthon Frederiksen, Forslagsstiller, Kattusseqatigiit partiiat. Først tak, og tak til alle partiernes ordførere. Og hvis det er rigtigt, de kommunale regelsæt som delvis er taget op her, er blevet fulgt op, er det ret sikkert at alle partiernes og Landsstyrets svar vil være realistiske. 7

8 Men de rigtige forhold kan I nok alle sammen se. Byer og bygder er fulde af måger og ravne, og det er til en meget stor gene. Og jeg er ikke i tvivl om, at om nogle år der vil man kunne realisere mit forslag, og være mere forstående for det. I dag er problemet ret stort, dyrene som omtales her. Tænk lige på, da Landstinget startede nu i foråret, da man debatterede forslagene i henhold til den nye bekendtgørelse, var der ingen af Landstingsmedlemmerne som har tænkt på disse dyr. Først nu da jeg har fremlagt det, er man opmærksom på disse problemer. Og det er først nu at Landsstyret er kommet frem til at der er problemer med disse. Og med hensyn til Landsstyrets svar i nærmeste fremtid, svarskrivelse den 10. marts 2008, der kan man at kommissionen for den nye bekendtgørelse er startet nu i år i 1. marts. I skal alle sammen kunne se, at man har udsat arbejdet, og arbejdet går ikke som det skal. Det er for sent. Vi er for sene til at se realiteter i øjnene. Måske er det personalet som ikke er nok. Det er frusterende at man ikke kan se realiteterne i øjnene, og problemerne hober sig op. Nogle af partierne har nævnt, at vi skal håndtere affaldshåndteringen mere, således at man laver en bedre affaldshåndtering. Endnu er affaldshåndteringen ikke i orden, selv om vi ved at forbrændingsanlæggene i bygderne ikke er i orden. Hvordan kan vi håndtere vores affald rigtigt. Det er frusterende tider. Inuit Ataqatigiits ordfører sagde i sin tale, at det er forbavsende at dette punkt er sat ind i Landstingets sal. Inuit Ataqatigiit har en som er formand dér. Hvorfor har man ikke spurgt denne formand, om hvorfor har vedkommende været med til at godkende det? De er ikke realistiske. Hvis man går ud i naturen, Demokraterne, hvis man er ude i sommerhusene om sommeren, så kan man se ræveunger, som nogle gange er i nærheden af de steder hvor folk bor, og hvor de bliver fodret. Det er helt anderledes end det der er foregået før. Og det kan man også se i naturen. Derfor da Landsstyret sagde, at man ikke kan dokumentere at der er flerer dyr for disse, så kan vi 8

9 ikke bare tro på det. På grund af at vi ikke skal tro på det, som om at de ikke har lavet deres arbejde med hensyn til den nye fuglebekendtgørelse, hvordan skal vi tro på dem, når de lyver for os? Vi fik dokumenteret, at der er givet urigtige oplysninger fra Landsstyret til Landstinger, og det er derfor og selvom der er mange, der taget Landsstyrets redegørelse til efterretning. Men forholdene er ikke sådan, og jeg er vidende om at borgerne langs kysten er meget vidende om, at med hensyn til de dyr, der er nævnt her, det er overhovedet ikke til gavn, men er til skade for husdyrene og hvem som helst kan jo dokumentere dette. Tak. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut og det var så forslagsstilleren Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat og den næste, der har bedt om ordet, det er landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug. Vær så god. Finn Karlsen, Landsstyremedlem for Fangst, Fiskeri og Landbrug, Atassut. Ja tak. Til forslaget fra Kattusseqatigiit Partiaat, der kan jeg sige at samtlige partier undtaget Kattusseqatigiit Partiiat, dem vil jeg gerne sige tak for vores udmeldinger, at I går ind for det. Men her vil jeg ikke kommentere dem mere indgående, fordi det er korrekte og flertallet af Landstinget har god forståelse for de meninger, der er fremsat. Her blev det blandt andet, det er en meget stærk fremgang, men vi sagde, at vi har ikke nogen videnskabelig dokumentation og derfor jagttiden er blevet mindre. Men uanset det der blev nævnt, at der blive fanget flere og flere, der er flere mængder, der bliver fanget. Og det er så det hvem som helst der har jagtbevis, de registrerer hvad de har fanget. Og i henhold til disse oplysninger og det blev godt nok sagt, at der er flere der bliver sagt, men det er ikke korrekt. 9

10 Som for eksempel med hensyn til i de seneste år, så er der mange ræve, der bliver fanget i de seneste år, og det samme er tilfældet med måger, og her blev det godt nok sagt, at man bør kunne indsamle mågeæg, det er heller ikke forbudt, at dem som har jagtbevis, de kan indsamle mågeæg. Og dem der siger, at dem der lyver, dem vil jeg ikke kommenter, dem der sagde, at man vil gerne tro på dem. Og selvfølgelig når vi har nogen dokumentation for det, så kan vi se at der har været nedgang eller fremgang. Det blev også blandt andet sagt med hensyn til Inuit Ataqatigiits ordfører Josef Motzfeldt, jeg har heller ikke noget imod, at han kan sige sådan, at mange kommuner der har et meget stort ansvar for dette. Derfor er det også meget glædeligt at 18 kommuner her i Grønland har lavet nogen særskilte vedtægter med hensyn til disse dyr. Men vi sagde, at i nogle byer for eksempel med hensyn til måger og ravne, så ser det ud som om det er antallet er i fremgang. Vi ved ikke om fremgange er korrekt, grunden til at vi smider affald og madrester ud i det fri, så kommer de og spiser det. Det er heller ikke mærkeligt at de vil finde den letteste vej at komme tæt ind på byerne. Fordi tidligere har det ikke været tilfældet. I dag er det meget almindeligt med at man smider affald og madrester ud. Det er derfor man må begrænse affaldssmid ud i det fri, fordi det kan være farligt med hensyn til måger og ravne. Og derfor med hensyn til den problematik som Kattuseqatigiits ordfører sagde, at det er på baggrund af affald og lignende, at man ikke har gjort noget. Men det er helt i orden, at vi bør have en merkontrol med vores affald. I dag er uanset om der er lille åbninger i jernaffaldsspande, så kommer ravnene og hugger mad derfra. Og disse kan jo sikres således, at man kan undgå at disse spiser affald. Men vi ved at ravnene, at de er meget lettere at have noget mad der. Og hvis jagten går ind for dem, så ville det også blive mere vanskeligt at opleve disse i bynære områder. Og her med hensyn til Anthons Frederiksens forslag, det har overhovedet ikke nogen sammenhæng 10

11 med, at vi har nedsat en arbejdsgruppe omkring fugle. Det er det med hensyn at samfundet at de skal have større madvarer. Vi opretter en sådan arbejdsgruppe og det er så opholdet vi har fået fra Landsstyret. Jeg sagde, at forinden jeg har overtaget ansvaret offecielt, så har jeg allerede igangsat en sag, og indtil nu så har vi midlertigt oprettet noget, og vi har fået ændret bekendtgørelsen. Men vi sagde at forinden sommer og det har man allerede nævnt overfor Landstinget, at den ville blive færdiggjort inden slutningen af juli. Og her skal vi også medtage alle disse dyr der bliver nævnt her med hensyn til måger og ravne i forbindelse med ændringen. Vi siger tak til samtlige partier undtagen Kattusseqatigiit Partiiat der støtter vores besvarelse til Kattusseqatigiits Partiiats forslag. Tak. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Og det var så landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug. Når man nævner personnavne, så skal vi også nævne efternavnene. Den næste, der har bedt om ordet, det er Inuit Ataqatigiits ordfører Josef Motzfeldt, vær så god. Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Jeg mener ikke, at det vi har stillet forslag, at når man ikke har veldokumenterede grundlag for at man så bliver fornærmet over disse. Det som samfundet skal sørge og den ansvarsfordelingsnøgle vi har, det må vi respektere, at vi og kommunerne og Landsstyret har ansvar for. Det er kompetence over, det er når vi høre noget forkert, at vi ikke vil høre det korrekte. Det som vi sagde fra Inuit Ataqatigiit, det er at, det er ikke realistisk at tage nogen beslutninger om 11

12 det det blev stillet forslag om. Fordi der er mange kommuner, der laver korrekte initiativer med hensyn til ud fra de naturgivne forhold de har. Jeg mener også, at kommunerne da de har en organisation, så må også huske på at denne problematik der hører under kommunalt regi, så kan kommunerne diskuttere dette under deres organisation. Og de forskellige løsningsforslag omkring løsning, det kan give indput til hinanden ved at lave nogen gensidig orienteringer til dem. Vi har nogen, der var med i vores medlem, der var med til uarbejdelsen til vores ordførerindlæg. Der er også nogen som blandt andet med henyn til at vi har været med til at godkende nogen forslag på baggrund af at vi er med i flertallet. Det er heller ikke mærkeligt. Men man kan ikke undgå at lægge mærke til i forbindelse med Landsstyrets svarnotat, at der er meget åbninger for jagttiden i en stor del af året, og med hensyn til ægsamlinger og salg af æg i forbindelse med forslaget. Der er allerede muligheder dertil. Og når der er mange rævehvalpe, at disse rævehvalpe kan medfører rabies, så kan jeg sige, at det er 12 ud at 18 kommuner der har nogen vedtægter omkring disse. Og hvorfor er der så kun nogle af kommunerne der har problemer med disse. Og derfor med hensyn til denne problematik som Landsstyret har nævnt i deres svarnotat, og undtagen forslagsstilleren fra partierne, dem har man kommenteret, og dem fastholder vi vores kommentar. Og da problemet er et problem i sig selv, så må kommunerne selv få løst deres problem i stedet for at sende problemerne videre. Og jeg håber så på, at de ville kunne udnytte deres muligheder dertil. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Vi siger tak til Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit og den næste der har bedt om ordet, det er Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat. 12

13 Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Ja først så skal jeg præcisere, at på vegne af kommunen, jeg har ikke stillet forslaget på vegne af kommunen. Men som landstingsmedlem og på baggrund af henvendelse fra borgerne, det er ud fra disse, at jeg har fremsat dette forslag overfor Landstinget. Nemlig som en folkevalgt, så har jeg der også udnyttet min forpligtelse. Jeg mener at de forhold ikke skal tage som om, at man ville lade sagen overgå til kommunen. Vi må også huske på, at hvilket som helst landstingsmedlem på hvilket som helst tidspunkter ud fra henvendelse, så skal vi også kunne arbejde for den, og det har vi fået accepteret. Og det må vi heller ikke glemme. Med hensyn til at forslaget gives afslag af samtlige partier, det er jeg selvfølgelig ikke glad for, og det kan jeg ikke skjule. Og i vores arbejde, når vi bliver lidt mere alvorlige, så kommer vores blod i kog, og det kan vi heller ikke skjule når vi allesammen er almindelige personer eller mennesker. Og derfor at med hensyn til det man skal være påpasselig med i et liv og det er på baggrund deraf, at vi gør det. Men jeg håber på, at mit ordførerindlæg blandt andet kan lyde lidt hårdt, at jeg har fremsagt det på det rette tidsrum. For her med hensyn til det der blev nævnt her, og ud fra det jeg kan høre, så er man også vidende om disse i partierne, og som også blev blandt andet påstemplet, at disse dyr både i byer og bosteder kan benævnes som værende skadedyr. Og derfor håber jeg på og ønsker, at denne arbejsgruppe der endelig blev oprettet pr. 1. Marts også ville vende tilbage til det, som man har medtaget her, der er også en af mulighederne. Og her med hensyn til jagttider på fangstdyr og vurdering, dem er vidende om, at det er det som arbejdsgruppen skal behandle. 13

14 Og jeg håber også på, at man medtager de ordførerindlæg og vil arbejde med sagen. Tak. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Og det var så Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. I forbindelse med landsstyreformandens tale i åbningstalen så har han nævnt, at disse dagsordenspunkter, det bliver behandlet, så har man ikke modtaget nogen kritik eller klager over det, derfor har man godkendt samtlige dagsordenspunkter, der er sat til behandling nu. Og nu er behandlingen af dagsordenspunktet færdigt og man støtter ikke forslaget 103, og den overgår til andenbehandling i sin foreliggende form til efterårssamlingen. Og nu går vi over til dagsordenspunkt

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage.

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage. 4. mødedag, onsdag den 22. februar 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 1 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut 4. mødedag tirsdag den 11. Marts 2008 Dagsordenens punkt 81. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 143 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) Mødeleder: Palle Christiansen,

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 152 Forslag til landstingslov om efterskoler. (Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Landsstyremedlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato:13. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsag den 13. maj 2008. Landstinget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs.

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs. 16. mødedag, onsdag den 5. november, 2008. Dagsordenens punkt 116 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut. 3. mødedag, onsdag den 24. september 2008. Dagsordenens punkt 148 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for; - at modtaget licitaitonsresultat for efterskolen i Qasigiannguit

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere